Monografie Xenopol

PAGINI DIN ISTORIA LICEULUI
DE IERI ªI DE AZI
„A.D. XENOPOL”

MONOGRAFIA COLEGIULUI ECONOMIC
(ediþia a III-a, revizuitã ºi adãugitã)

COLECTIVUL DE REDACÞIE

Lucrarea apare sub coordonarea doamnei director Mihaela Iacoban
Redactor: Dincã Robert
Consultant: Filip Gabriela

Colaboratori:
Profesor Rodica Burcea – Director adjunct
Profesor Ibrion Liana – responsabil catedra Limba ºi Literatura Românã
Profesor Giulea Adina – responsabil arie curricularã Matematicã ºi ºtiinþe
Profesor Iordache Gabriela – responsabil arie curricularã Tehnologii
Profesor Grofu Anduþa – responsabil arie curricularã Om ºi Societate
Profesor Duþã Adina – responsabil catedra de Contabilitate
Profesor Vasiliu Cristina – responsabil catedra de ªtiinþe
Profesor Mihai ªtefania – responsabil catedra Turism
Profesor Pascu Gheorghiþa – responsabil catedra Socio-Umane
Profesori: Jilãveanu Beniamin – responsabil catedra de limbi strãine,
Dimulescu Ana Maria (Limba Chinezã), Duþã Claudia (Limba Englezã),
Toma Rodica (Limba Spaniolã)
Administrator de patrimoniu: Cârtoajã Daniela
Bibliotecar: Costin Nela
Secretar: Eftimiu Mariana

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
Monografia Colegiului Economic "A.D. Xenopol" : 1895-2020 / Iacoban
Mihaela, Burcea Rodica, Dincã Robert, Ibrion Liana. - Bucureºti : Curtea
Veche, 2019
ISBN 978-606-792-030-7
I. Iacoban, Mihaela
II. Burcea, Rodica
III. Dincã, Robert
IV. Ibrion, Liana
37

Motto:

,,Tu trebuie sã reprezinþi schimbarea pe care vrei sã
o vezi în lume.”
Gandhi
Motto:

,,M-am culcat ºi am visat cã viaþa este fericire. M-am
trezit ºi am vãzut cã viaþa este datorie. Mi-am fãcut
datoria ºi a venit fericirea.”
Rabindranath Tagore

GAUDEAMUS IGITUR

Moment aniversar – Cea de-a 125-a aniversare!

Ne aflãm sub semnul emoþiei, dar acest moment intrã în
normalitatea vieþii Colegiului Economic ,,A.D.Xenopol”, o viaþã
fireascã, hrãnitã de luminã, de frumuseþe, de bucurii ºi de
împliniri sub îndrumarea unor dascãli minunaþi, dãruiþi trup ºi
suflet perpetuãrii valorilor neamului.
Deschizând larg porþile celor dornici de cunoaºtere ºi de
învãþãturã, în cei 125 de ani, acest lãcaº ce poartã autenticitatea
ºcolii Regale, ºi-a dobândit un loc de frunte în peisajul
învãþãmântului liceal bucureºtean.
Sunt onoratã, dar simt ºi o mare responsabilitate ca
director sã pãstrez peste timp renumele acestui colegiu, al cãrui
prestigiu a fost susþinut de-a lungul timpului nu numai de
rezonanþa importantã a numelor atribuite liceului

,,ªcoala Comercialã Marele Voievod Mihai”
,,Liceul Comercial Regele Mihai I”
ºi azi ,,Colegiul Economic A.D. Xenopol”

ci mai ales de realizãrile mãreþe de-a lungul acestor ani, de numeroasele premii ale elevilor, la diverse
concursuri coordonate de cadrele didactice foarte bine pregãtite, cu har ºi dãruire profesiei de instruire ºi
de educare a tinerei generaþii.
Sigur, avem obligaþia moralã sã continuãm tradiþiile nobile ale ºcolii, sã cãutãm idealuri, sã fim
generoºi, mai buni, sã fim demni de predecesorii noºtri, profesori ai liceului precum matematicianul Traian
Lalescu, Dumitru Caracostea, istoric ºi critic literar, academicianul Romulus Vulcãnescu.
Avem un sentiment de mulþumire sufleteascã când observãm cã absolvenþii acestui colegiu au
înþeles cã lecþia maturitãþii înseamnã experienþa de viaþã convertitã în soluþii utile pentru existenþa lor ºi
a celor din jur.
Implicarea directã a unor absolvenþi ai Colegiului, în domenii diverse ale societãþii de azi face
cinste liceului (Mihai Tãnãsescu – FMI, Banca de Investiþii, Aurora Olteanu – Trezorerie BNR, Traian
Eugen Rãdulescu – Director CEC, Constantin Petrescu – Guvernul României, Andrei Mihai Aldea –
preot, scriitor, etnolog, Dorel Paraschiv, prorector ASE, Irina Petrescu – consilier rector ASE, Clara
Mãrgineanu – scriitor, Aurel Popescu – Rompan, ºef patronat, Alexandra Mãruþã (Andra) – vedetã de
televiziune ºi cântãreaþã de muzicã pop, Larisa Barbu – artist dansuri populare, Eduard Iordãnescu –
antrenor fotbal, Cristina Dochianu – reporter Antena 1, Cristina Siu – Key Account manager
International Business, Compania Komsa Kommunikation Sachsen, Germania, Cristina Timar – jurist
legislaþie sportivã, Bianca Brad – actriþã, Angela Eftimiu – medic chirurg la Spitalul Naven – Irlanda,
Florina Zagran – antreprenor, Dragoº Stroe – medic stomatolog, Diana Costea – profesor SUA, Gabriela
Iordache, Mihaela Cioc, Ileana Moldoveanu, Nicoleta Stroe, Andreea Naca Jiru – profesori Xenopol.
În contextul actual, punem accent pe activitãþile extracurriculare devenite o tradiþie în ºcoala
noastrã precum: Târgul Firmelor de Exerciþiu, Limoniada, JOB Shadow Day, activitãþi cultural-educative
(Ziua ºcolii, Ziua Multiculturalitãþii, Ziua României), activitãþi sportive, evenimente sociale, workshop-uri
pentru pãrinþi ºi adolescenþi.
Îi încurajãm pe elevi sã priveascã ºi sã înþeleagã lumea ºi dincolo de graniþã, un curriculum bogat
în limbi strãine, precum chinezã, spaniolã, turcã, englezã, francezã dar ºi schimburi de experienþã cu ºcoli
din China, Turcia, Danemarca, Grecia, Portugalia dezvoltã ºi aceastã laturã a formãrii lor.
Materiile din sfera economicã ºi cea a turismului creeazã punþi de legãturã între elevi ºi piaþa
muncii prin perioadele de practicã în care aceºtia sunt antrenaþi sã-ºi exploreze abilitãþile ºi cunoºtinþele,
prin combinaþia de lecþii interactive, multimedia ºi proiecte concepute pentru a ajuta elevii sã înþeleagã
mai bine realitatea economicã ºi responsabilitatea specialistului în economia unei þãri.
Prin urmare, Colegiul Economic ,,A.D. Xenopol” oferã toate opþiunile ºi oportunitãþile, astfel
încât absolventul sã poatã lucra într-o profesie care îl împlineºte.

IV

Destinul m-a adus în acest Colegiu acum 25 de ani. M-am identificat motivaþional ºi afectiv cu
aceastã ºcoalã. Am învãþat, împreunã cu întreaga echipã a instituþiei sã depãºesc cu tenacitate dificultãþi
fãrã sã mã pãrãseascã douã gânduri: acela de a-mi îmbogãþii mintea ºi sufletul ºi acela cã suntem
trecãtori în lume. Tot aici am înþeles cã POÞI REUªI NUMAI PRIN FORÞA FAPTELOR ºi cã POÞI
ÎNVINGE prin FORÞA RAÞIUNII!
Am fost onoratã de primirea acestei funcþii, pe care mi-am asumat-o, împreunã cu directorul
adjunct, colega mea, doamna prof. Rodica Burcea, nu ca pe un titlu de glorie, ci mai ales ca o misiune cu
obiective clare, precise, principala sarcinã fiind situarea Colegiului Economic ”A.D.Xenopol” în topul
primelor licee de profil ºi în rândul Colegiilor Naþionale bucureºtene de prestigiu.
Reuºitele absolvenþilor noºtri sunt comori spirituale înglobând efortul, talentul, entuziasmul ºi
dãruirea fiecãrui profesor, a fiecãrui membru al echipei didactic auxiliar ºi nedidactic, pentru cã suntem
într-adevãr o echipã.
Am convingerea cã dinamica acestei lumi în continuã transformare ne va face sã înþelegem cã
ideile trebuie sã circule, chiar dacã generaþiile trec. Ideile bune ºi faptele deosebite sunt valori permanente
pe care trebuie sã le cunoaºtem, sã le pãstrãm ºi sã le preþuim pentru cã ne orienteazã în viitor ºi ne fac
mai puternici în realizarea misiunii care vã implicã ºi pe voi dragi elevi! Nu vã lãsaþi orbiþi de tentaþiile
specifice adolescenþei! Dascãlii voºtri încearcã sã vã deschidã o perspectivã asupra viitorului, oferinduvã aliaþi de nãdejde: respectul reciproc, responsabilitatea, recunoºtinþa, curiozitatea, creativitatea,
credinþa, seriozitatea, dragostea ºi bucuria succesului.
Colegiul Economic ,,A.D. Xenopol” va rãmâne peste timp lãcaºul educativ prestigios în care aþi
dobândit calitatea de a fi om, în sensul deplin al cuvântului ºi când voi veþi demonstra în viaþã ce
înseamnã Sã FII OM, putem considera ºi noi, profesorii ca având o contribuþie importantã!
La mulþi ani!
Cu gând curat, cu emoþie, recunoºtinþã ºi respect

Director
Mihaela Iacoban

V

ªcoalã Comercialã

Evoluþia numelui liceului nostru

ªcoala Comercialã “Marele Voievod Mihai”
Liceul Comercial “Marele Voievod Mihai”
Liceul Comercial “Regele Mihai I”

ªcoala Tehnicã de Administraþie Economicã/
ªcoala Medie Tehnicã Financiarã/ªcoala Tehnicã Financiarã
Liceul Economic nr. 3

Grupul ªcolar Economic Administrativ “A. D. Xenopol”
Colegiul Economic “A.D. Xenopol”

VI

1895-1935

1935-1936

1936-1940

1940-1947

1948-1966

1966-1992

1992-2000

2000 -prezent

VII

* Datoritã Pandemiei acest eveniment a fost amânat pentru data de 30 septembrie 2020.

Mesaj din partea doamnei JIANG YU, Ambasador Extraordinar
ºi Plenipotenþiar al Republicii Populare Chineze în România,
cu ocazia celebrãrii a 125 de ani de la înfiinþarea
Colegiului Economic “A.D. Xenopol”

Instituþie de prestigiu din Bucureºti, Colegiul Economic A.D.Xenopol a introdus
studiul limbii chineze în anul 2013, moment în care a luat naºtere ºi colaborarea cu
ambasada noastrã. Anul 2016 a fost unul marcant prin faptul cã, împreunã cu Institutul
Confucius din Bucureºti, Colegiul Economic “A.D. Xenopol” a înfiinþat Clasa
Confucius. Doamna director Mihaela Iacoban a sprijinit în tot acest timp studiul limbii
chineze, oferind elevilor cadrul corect ºi tot confortul necesar prin a pune la dispoziþie
atât ore cu program intensiv ºi cursuri opþionale, cât ºi un profesor român vorbitor de
limbã chinezã, iar în colaborare cu Institutul Confucius, elevii au avut pe tot acest
parcurs ºi profesori nativi de limba chinezã.
Rezultatul acestor eforturi se traduce prin faptul cã, în prezent, numãrul copiilor
care studiazã limba chinezã la Colegiul Xenopol este de aproximativ 200 de elevi, dintre
care, cei mai buni au participat de-a lungul anilor la competiþii de renume internaþional
cum ar fi Podul Limbii Chineze sau au avut parte de stagii de studiu al limbii, culturii ºi
civilizaþiei chineze în China. O altã parte a elevilor cu rezultate bune au obþinut burse
guvernamentale de studiu de lungã duratã în Republica Popularã Chinezã.
Colegiul Economic “A.D. Xenopol” a pãstrat permanent legãtura de prietenie cu
noi, manifestând interes real ºi permanent atât în domeniul educaþiei cât ºi în domeniul
cultural.
Vom creºte cu toþii împreunã ºi vom fi mai buni! Felicitãri Colegiului Economic
“A.D. Xenopol” pentru împlinirea a 125 de ani de la înfiinþare. Sperãm sã colaborãm
în continuare ºi sã dezvoltãm relaþii cât mai frumoase de prietenie ºi în viitor!
JIANG YU
Ambasador Extraordinar ºi Plenipotenþiar
al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România
VIII

MESAJUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREªTI
cu ocazia sãrbãtorii a 125 de ani de la înfiinþarea Colegiului Economic ,,A.D. Xenopol”

Cu ocazia sãrbãtorii a 125 de ani de
activitate neîntreruptã a prestigiosului Colegiu
Economic ,,A.D. Xenopol, comunitatea universitarã
a Academiei de Studii Economice din Bucureºti este
onoratã sã vã transmitã felicitãrile sale cordiale ºi
admiraþia colegialã pentru rezultatele deosebite
obþinute în îndelunga ºi frumoasa dumneavoastrã
prezenþã în sistemul educaþional liceal românesc.
La ceas aniversar, dorim sã vã adresãm
mulþumiri ºi felicitãri pentru calitatea absolvenþilor
Dumneavoastrã.
Vã dorim sã continuaþi a fi o instituþie
emblematicã pentru învãþãmântul preuniversitar din
þarã, sã vã menþineþi þinuta profesionalã de excepþie, validatã prin calitatea absolvenþilor Dumneavoastrã,
sã vã mândriþi în timp, la fel ca pânã acum, la Panoul de Onoare, cu specialiºti de clasã europeanã, de
care þara noastrã are nevoie, care sã fie rezultatul activitãþii pline de abnegaþie a distinºilor dascãli ai
acestei Citadele a formãrii tinerilor!
Fie ca Excelenþa sã rãmânã blazonul Colegiului Economic ”A.D. Xenopol” încã multe secole de
acum înainte. Vã felicitãm pentru cei 125 de ani pe care îi sãrbãtoriþi ºi vã asigurãm cã Academia de Studii
Economice din Bucureºti va fi mereu bucuroasã sã fim parteneri în formarea tinerilor de calitate, elevii
Dumneavoastrã de astãzi, studenþii noºtri de mâine.
Comunitatea universitarã a Academiei de Studii Economice ureazã ”La mulþi ani!” distinsului
corp profesional, elevilor ºi absolvenþilor gloriosului Colegiu Economic A.D. Xenopol!
Vivat, crescat, floreat!
În numele universitãþii noastre,
Rector
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

OMAGIU

Aniversarea a 125 de ani de existenþã a acestei ºcoli unice, de tradiþie
înseamnã recunoaºterea cu emoþie ºi bucurie a muncii ºi rezultatelor celor care au
trudit aici, pentru formarea ºi dezvoltarea elevilor care i-au urmat cursurile în
diferite forme de învãþãmânt. Pentru fiecare tânãr, obiectivele educaþionale oferite
de ºcoalã au urmãrit atât formarea ºi dezvoltarea educativã, culturalã, moral-civicã,
cât ºi în domeniul economic, în concordanþã cu standardele de pregãtire
profesionalã. Absolvenþii Colegiului Economic ,,A.D. Xenopol” au devenit
specialiºti în diferite domenii de activitate, în special în domenii economice de vârf,
ºi foarte mulþi dintre ei au revenit în ºcoalã, cu diferite ocazii, exprimându-ºi bucuria
ºi mândria de a fi învãþat ºi de a se fi format aici. Aniversarea unei ªcoli este un
moment încãrcat de emoþii ºi speranþe, împlinindu-se un eveniment unic, întâlnirea
trecutului cu prezentul ºi aducerea viitorului mai aproape.
Echipa managerialã, respectiv Doamna Director Mihaela Iacoban ºi Doamna Director adjunct
Rodica Burcea, a reuºit sã imprime un ethos deosebit ºcolii. Profesorii din acest liceu au har pedagogic, au
ºtiut sã cãlãuzeascã paºii atâtor generaþii spre o portiþã deschisã cãtre viitor. Sunt un model demn de urmat,
ºtiu sã îndrume tinerii sã ajungã sã gândeascã cu mintea lor ºi totodatã sã îi inspire întru alegerea unei
frumoase cariere.
De 120 de ani clopoþelul cheamã într-un mereu început miile de elevi deschizându-le porþile
acestui locaº spre cunoaºtere ºi ºtiinþã, spre viaþã. O scânteie izvorâtã din sacrificiu ºi dãruire a luminat
mintea atâtor generaþii de elevi. Recunoºtinþa lor, acum oameni de afaceri, doctori, profesori, studenþi,
liceeni conferã acel sentiment de împlinire ºi mândrie.
Prof. Valentina CAPOTã

Inspector de specialitate pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic, discipline economice (finanþe-contabilitate,
marketing, management, negocierea afacerilor, turism ºi alimentaþie publicã etc.), discipline tehnice, resurse naturale
ºi protecþia mediului (discipline agricole, veterinar, industrie alimentarã etc.) – Inspectoratul ºcolar al Municipiului
Bucureºti

IX

FELICITãRI

Colaborarea dintre Institutul Confucius din
cadrul Universitãþii din Bucureºti ºi Colegiul
Economic ,,A.D. Xenopol” dateazã din anul
2013, când s-au iniþiat primele cursuri de limba
chinezã pentru elevii colegiului, sub îndrumarea
profesorilor chinezi. Rezultatele remarcabile
obþinute pe parcursul celor ºase ani ne fac
deosebit de mândri ºi, totodatã, extrem de
încrezãtori în perspectivele strãlucite de
colaborare ºi dezvoltare în viitor. Dorim
Colegiului Economic ,,A.D. Xenopol” sã
progreseze rapid ºi sã obþinã cât mai multe
performanþe care sã încununeze strãdania tuturor
elevilor ºi cadrelor didactice din acest liceu de
elitã.

Confucius Classroom at ,,A.D. Xenopol“
Economic College has made great achievement
in promoting Chinese language, introducing
Chinese culture and helping people-to-people
exchanges. I hope the school will develop greatly,
cultivate more talents and contribute more in
improving bilateral friendship and cooperation
between China and Romania.
Li Li
Chinese director of the Confucius Institute at the
University of Bucharest

Luminiþa Bãlan
Director român al Institutului Confucius din
cadrul Universitãþii din Bucureºti

X

PARTENERI

v

Colaborarea dintre BRD G.S.G. ºi Colegiul Economic ,,A.D. Xenopol” privind proiectul ,,Tehnici
de vânzare ºi promovare a produselor bancare’’ a fost lansat pe parcursul acestui an, când s-au iniþiat
primele cursuri dedicate. Ne bucurãm ºi ne fac deosebit de mândri rezultatele obþinute în urma acestor
cursuri, cât ºi entuziasmul elevilor în privinþa proiectului. Educaþia Financiarã este o disciplinã absolut
necesarã formãrii viitorilor cetãþeni !

v

Hartz Baptiste
Director Regional Retail
Regiunea Bucureºti Sud

Rareori am întâlnit oameni atât de preocupaþi de soluþii pentru tinerii care le calcã pragul
instituþiei. Rareori am întâlnit profesioniºti dispuºi sã înveþe, sã îºi chestioneze felul în care fac lucrurile
pentru a fi relevanþi, conectaþi la nevoile din piaþa muncii. Am certitudinea cã, împreunã, pregãtim noua
generaþie de profesioniºti în domeniul bancar ºi, nu numai.
Rãmânem aproape, cu mare bucurie ºi încredere într-un parteneriat cu totul deosebit, alãturi de
profesioniºti de la care învãþãm ºi noi, la rândul nostru.
Andreea Buzec
Responsabil Brand de Angajator
BRD GSG

Ne bucurãm sã fim alãturi de Liceul Economic ,,A.D. Xenopol” la aniversarea celor 125 de ani de
la înfiinþare, în calitate de parteneri oficiali. De-a lungul acestei colaborãri, Liceul Economic
,,A.D. Xenopol” a dat întotdeauna dovadã de implicare, profesionalism ºi orientare cãtre elevi, dar mai ales
cãtre dezvoltarea acestora.
Sub supravegherea atentã a cadrelor didactice ºi a tutorilor de practicã, elevii au avut oportunitatea
de a pune în aplicare toate cunoºtinþele acumulate în timpul orelor de studiu, în cadrul stagiilor de practicã
efectuate în magazinele PEPCO. Alãturi de echipele noastre, elevii ºi-au putut dezvolta noi aptitudini ºi
competenþe. Aceste stagii de practicã reprezintã o bazã de pornire foarte bunã pentru tinerii ce doresc sã îºi
construiascã o carierã în domeniul comerþului, cât ºi în alte domenii conexe.
Ne dorim sã contribuim la dezvoltarea urmãtoarelor generaþii alãturi de Liceul Economic
,,A.D. Xenopol”
Toate cele bune!
Cãtãlina Tîrcã
HR Specialist PEPCO România

XI

XII

“Un gând la Dumnezeu face mai mult decât toatã lumea”.
(Maica Tereza)
,,Într-o lume tot mai agitatã, mai preocupatã de atingerea þelurilor materiale, dar mai rãtãcitã
sufleteºte, existenþa unui cabinet de religie într-o ºcoalã îºi face simþitã utilitatea. În felul acesta, la Colegiul
Economic ,,A.D. Xenopol”, începând cu luna noiembrie, orele de religie se desfãºoarã în cel mai adecvat
context, dotat cu cele folositoare ºi amenajat totodatã ca o capelã împodobitã cu o picturã autenticã,
realizatã de pictorul bisericesc Valeriu Stoica. În acelaºi timp, capela este conceputã ca loc de reculegere
pentru toþi cei care simt la un moment dat nevoia de evadare, de a cere ajutor lui Dumnezeu atunci când
totul pare pierdut. Evenimentul spiritual – inaugurarea cabinetului de religie – a avut loc într-o zi de mare
sãrbãtoare religioasã, 8 Noiembrie 2018 – Soborul Sfinþilor Voievozi ai Cerului, Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil, îngeri pãzitori ºi îndreptãtori ai sufletelor noastre. Ceremonia de sfinþire a capelei s-a desfãºurat,
cum era firesc, într-o atmosferã solemnã, graþie preoþilor Pantilimonescu Ioan ºi Tãnãsoiu Nicolae.
Aºadar, dragi colegi ºi dragi elevi, uºile capelei vã sunt deschise!
Fericirea înseamnã multe lucruri, iar unul dintre ele este plãcerea de a lucra alãturi de oameni
minunaþi, care sunt o adevãratã inspiraþie pentru tine”.
Monica Tãnãsoiu – prof. religie Colegiul Economic ,,A.D. Xenopol”

,,Cei 10 ani pe care i-am petrecut în Colegiul ,, A.D. Xenopol” în calitate de profesor de religie
mi-au oferit cu generozitate experienþa plãcutã ºi provocatoare, în acelaºi timp, de a interacþiona cu oameni
noi – elevi, profesori, pãrinþi – ºi, totodatã, de a gãsi acele resorturi de a ajunge la sufletele lor.
Fiind binecuvântat cu harul preoþiei am constatat o mai mare deschidere a elevilor ºi profesorilor
spre latura spiritualã a vieþii manifestatã la cursuri, în activitãþile extraºcolare, în vizitele la bisericã cu
elevii, în momentele de rugãciune ºi binecuvântare la deschiderea anului ºcolar, în discuþiile cu profesorii
ori cu pãrinþii. Prezenþa în ºcoalã a unei capele, ca loc sfinþit de rugãciune ºi reculegere deschis tuturor
evidenþiazã o datã în plus cã nimeni nu poate înainta în viaþã fãrã ajutorul providenþial al lui Dumnezeu.”
Preot Ionuþ Pantilimonescu – Parohia „Sfântul Gheorghe” Andronache

,,Avem o bucurie sufleteascã deosebitã pentru cã parohia noastrã a avut ºi are o bunã colaborare
cu Liceul ,,A.D. Xenopol”.
Am avut mai multe activitãþi comune, fiind sprijiniþi de direcþiune, de profesorii de religie ºi de
diriginþii mai multor clase, acþiuni culturale ºi sociale ce au reuºit sã aducã un strop de bucurie ºi
duhovnicie în sufletele liceenilor participanþi.
Participãm cu toatã dragostea la toate acþiunile ºi festivitãþile liceului, apreciind eforturile depuse
de colectivul profesoral de pãstrare a unui înalt standard educaþional ºi moral.
Apreciem în mod deosebit grija pentru starea duhovniceascã a liceenilor, grijã concretizatã ºi prin
amenajarea unui Paraclis în care se pot desfãºura orele de religie dar ºi în care îºi pot gãsi liniºtea
sufleteascã printr-o rugãciune.
Spun adeseori cã e un privilegiu reciproc faptul cã parohia noastrã este învecinatã cu liceul
Xenopol, pentru cã tinerii liceeni în drumul lor spre ºcoalã poposesc în biserica noastrã pentru o
binecuvântare sau o rugãciune înainte de vreun examen sau chiar pentru a ne sfãtui ºi bucura de o discuþie
liberã pe diferite teme.
Dumnezeu sã binecuvânteze pe toþi tinerii, profesorii ºi ostenitorii acestui liceu!”
Preot Ciprian Georgian Tudor – Parohul Bisericii Sfinþii Ioachim ºi Ana – Oborul Vechi

,,La ceas aniversar sã ne aducem aminte ºi de cei ce au contribuit substanþial în acest aºezãmânt
de învãþãturã economicã ºi de culturã a Liceului Economic ,,A.D. Xenopol”.
Biserica Ortodoxã, binecuvânteazã munca tuturor, dascãlilor, elevilor ºi absolvenþilor ºi aduce o
cuvenitã mulþumire, corpului profesoral, Consiliului de Administraþie, doamnelor director prof. Mihaela
Iacoban ºi prof. Rodica Burcea pentru înfiinþarea unui cabinet de religie. Prin osteneala cadrelor didactice,
a angajaþilor acestui liceu, cu ajutorul parohiei Sf. Nicolae, oraº Pantelimon – Ilfov ºi a pictorului Stoica
Valeriu acest cabinet a fost pictat cu scene biblice din Noul Testament.
Pentru aceastã lucrare, aducem mulþumire ºi recunoºtinþã. Suntem onoraþi cã am fost invitaþi la
sãrbãtoarea prilejuitã de împlinirea a 125 de ani de la înfiinþarea liceului”.
Preot Nicolae Tãnãsoiu – Parohia Sf. Nicolae, oraº Pantelimon – Ilfov

,,Instituþie de învãþãmânt cu realizãri deosebite, cadre didactice devotate actului de învãþãmânt
care ºtiu sã motiveze dragostea elevilor pentru realizãrile care urmeazã în viaþã. Este o treaptã peste care
nu poate sãri nimeni dar care este de folos tuturor celor care doresc binele ºi reuºita în viaþã.”
Preot prof. Marian Constantinescu – Biserica Sfântul Pantelimon

XIII

Cuvânt-înainte

Vreme trece, vreme vine …

Ne aflãm din nou la ceas aniversar! S-au scurs cu repeziciune cinci ani de la
publicarea ediþiei a II-a a Monografiei Colegiului Economic „A.D. Xenopol” – Pagini
din istoria liceului de ieri ºi de azi –, realizatã atunci cu ocazia împlinirii a 120 de ani de
existenþã a liceului nostru. Adãugãm azi încã cinci. Aºadar, 125 de ani de când instituþia
noastrã a luat fiinþã. Venerabilã vârstã! Vârstã ce confirmã prestigiul colegiului ºi
totodatã ne obligã sã fim tot mai buni, sã þinem pasul cu schimbãrile ce au loc în
societatea româneascã într-un ritm nãucitor. Tocmai de aceea s-a impus cu necesitate
reeditarea Monografiei Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, ediþie adãugitã, pentru cã
în cei cinci ani s-au petrecut atâtea evenimente, încât, pentru a nu fi date uitãrii, era
necesarã consemnarea lor în acest document. Nu este o laudã de sine deºartã, ci oglinda
eforturilor care s-au depus în aceºti ani pentru a ne menþine în rândul celor mai bune licee
cu profil economic din capitalã ºi, în acelaºi timp, sã avem specificul nostru.
Graþie implicãrii totale a cadrelor didactice, procentul de promovare a
Examenului Naþional de Bacalaureat a crescut de la an la an. Astfel, în 2012 –58%, în
2013 – 70%, în 2014 procentul a fost de 80,90%, în 2015 – 88,21%, în 2016 – 90,95%,
în 2017 – 91,05%, în 2018 – 92,00%, iar în 2019 – 95,39%, ceea ce ne dã încrederea cã
în viitorul apropiat procentul va fi de 100%.
Fiind un liceu economic, am înþeles cã studierea unor limbi strãine „exotice”
constituie un avantaj pentru viitorul profesional al absolvenþilor noºtri. Aºa încât, din
anul 2014 a fost introdusã ca disciplinã de studiu limba chinezã, iar în anul 2016 s-a
înfiinþat Clasa Confucius, în colaborare cu Universitatea Bucureºti, proiect ale cãrui
roade nu au întârziat sã aparã. Au avut loc schimburi de experienþã în cadrul cãrora elevii
noºtri au vizitat China, au luat contact direct cu civilizaþia chinezã, unii dintre ei obþinând
burse pentru a-ºi continua studiile universitare în aceastã þarã. Pe acelaºi considerent, de
câþiva ani a fost introdusã limba turcã, prilej cu care s-a amenajat un cabinet dotat cu
toate cele necesare învãþãrii acestei limbi, în colaborare cu Ambasada Turciei ºi T.I.K.A.
Trãim în era înaltei tehnologii. Dezvoltarea competenþelor digitale este vitalã
pentru orice tânãr, ºi nu numai, dar mai ales pentru un viitor economist/agent de turism.
În acest sens, în ºcoala noastrã funcþioneazã centrul ECDL care le dã elevilor
posibilitatea de a aprofunda cunoºtinþele dobândite în cadrul orelor de tehnologia
informaþiei, obþinerea certificatului ECDL reprezentând un atu în CV-ul lor.
Pentru a þine pasul cu cerinþele de pe piaþa muncii ºi pentru a oferi o ºansã în plus
absolvenþilor de liceu, inclusiv celor care nu au promovat (încã) examenul de
bacalaureat, în cadrul Colegiului Economic „A.D. Xenopol” a luat naºtere ºcoala
Postlicealã (1992), dar noutatea o reprezintã profilul Organizator de Congrese,
Conferinþe, Târguri ºi Expoziþii, acreditat ARACIP în anul ºcolar 2018–2019.
Ne-am strãduit sã le sãdim elevilor noºtri spiritul combativ, dorinþa de a participa
ºi de a câºtiga premii la numeroasele concursuri, dintre care menþionãm Junior
Achievment, Târgul Firmei de Exerciþiu, Alege! Este dreptul tãu! etc. Nici premiile
obþinute la competiþiile sportive nu sunt de neglijat sau de la competiþia Best Flashmob
– Suntem tânãra generaþie (Fundaþia PRAIS).
XV

Suntem ancoraþi în prezent, dar în tot ceea ce facem ne gândim la viitor, fãrã sã
uitãm însã trecutul. În acest sens, se desfãºoarã începând cu anul 2013 Ziua ºcolii
(21 martie). Unul dintre cele mai emoþionante momente ale evenimentului este Gala
Xenopol. Conceput ca un arc peste timp, Gala Xenopol este momentul revenirii la ºcoalã
a promoþiei care a absolvit în urmã cu 10 ani, când timpul se dã înapoi ºi ei, foºtii noºtri
elevi, se simt pentru câteva ore din nou ºcolari. Bobocii asistã la aceastã revedere, curioºi
sã le punã tot felul de întrebãri despre cum au reuºit, ce sfaturi le-ar putea oferi pentru a
avea ºi ei succes.
ªi au mai fost: Revista ºcolii, Ziua Multiculturalitãþii, Ziua Naþionalã, excursii
tematice, evenimente artistice, activitãþi de voluntariat ºi câte ºi mai câte, cã de n-ar fi,
nu s-ar povesti. În tot ce am întreprins am pus suflet, simþ de rãspundere ºi cele mai bune
intenþii, având mereu în conºtiinþã misiunea ºcolii: Colegiul Economic „A.D. Xenopol”
îºi asumã misiunea de a asigura, în contextul parteneriatului dintre ºcoalã ºi comunitate,
un proces educaþional centrat pe elev, în vederea pregãtirii viitorilor absolvenþi în acord
cu potenþialul individual ºi în conformitate cu cerinþele pieþei europene a muncii.

Notã asupra ediþiei

Cu preþuire,
Echipa de redacþie

Cum este ºi firesc, la ceas aniversar, ne punem straie de sãrbãtoare: împlinirile care ne fac cinste.
Aºadar, intenþia de a scrie o monografie se bazeazã pe dorinþa fireascã de a lãsa generaþiilor
viitoare cât mai mult din ce se cunoaºte despre acest lãcaº, având ca bazã de documentare arhiva ºcolii,
ediþia I (1895–1995), impresii ºi realizãri la 110 ani, ediþia a II-a, impresii ale cadrelor didactice, elevilor,
diplome.
Întreg volumul este alcãtuit din 4 pãrþi:
– Partea I
– perioada cuprinsã între anii 1895–1995 – pag. 1-147
– Partea a II-a – perioada cuprinsã între anii 1995–2005 – pag. 149-169
– Partea a III-a – perioada cuprinsã între anii 2005–2015 – pag. 171-303
– Partea a IV-a – perioada cuprinsã între anii 2015–2020 – pag. 305-446
– Partea a V-a – Anul 2020 – Liceul “A.D.Xenopol” în timpul Pandemiei – pag. 447-450

XVI

Monografie
1895-1995

Monografie 1895-1995

Are la bazã prima lucrare monograficã a Liceului Economic nr. 3, editatã de prof. Ion Niþulescu
– an apariþie 1977

an apariþie 1995,
editurã Tipo - Aktis,
ISBN 973-96640-40
- conþinut integral
- *Prefaþa

3

Glorie ºcolii!

ªcoala noastrã a împlinit o vârstã venerabilã ºi a agonisit o considerabilã recoltã de absolvenþi.
Ca slujitor al ei mãrturisesc, cu bucurie ºi emoþie, nãvala gândurilor ºi a sentimentelor ce mã cuprind,
când încerc sã-mi imaginez ºuvoiul sutei de promoþii care au ieºit din acest creuzet, fãuritor de destine,
prin care noi, profesorii, primim rãsplata, adevaratã ºi cea mai plenarã satisfacþie a profesiei de dascãl.
Constructori celebri de magnifice catedre, iluºtri inventatori ai atâtor minuni ale tehnicii,
exploratori, medici, economiºti – creatori în toate domeniile vieþii materiale ºi spirituale, toþi sunt datori
ºcolii care i-au format, adicã profesorului, adeseori anonim, care a ºtiut sã aprindã scânteia ºi sã o
întreþinã pânã a devenit flacãrã. Cãci „profesorul influenþeazã eternitatea ºi nu va putea ºti niciodatã unde
se opreºte influenþa sa” spunea ilustrul pedagog american H. Adams.
De aceea acum, la centenar, aduc prinosul meu de recunoºtinþã acestui venerabil lãcaº, a cãrui
valoare constã în însumarea spiritelor pe care le-a produs; aduc un fierbinte omagiu fãclierilor care au
purtat torþa apostolatului cu demnitate ºi dãruire de sine, din generaþie în generaþie, pânã în aceastã zi.
Fie ca tot ceea ce a strãlucit sã dãinuiascã, fie ca strãdania noastrã, a celor de azi, profesori ºi
elevi, sã fie spre Gloria ºcolii.
Dumnezeu sã ne ajute!
prof. Ana Ionescu
director

Laudatio

Este un moment de emoþie ºi satisfacþie sã fim martori ºi pãrtaºi la centenarul unei instituþii de
învãþãmânt de specialitate, aºa cum este ’’A.D. XENOPOL’’. Înfiinþat ca ºcoalã comercialã, a trecut prin
toate etapele impuse de istoria învãþãmântului românesc: Liceul comercial, ºcoala medie tehnicã de 2 ani
(postlicealã), Liceul economic nr. 3 ºi din anul 1991 încoace Grupul ºcolar economic administrativ ’’A.D.
XENOPOL’’.
Sub denumirea de ’’Liceul economic de contabilitate ºi comerþ nr. 3’’ din Bucureºti, aceastã
prestigioasã instituþie de învãþãmânt preuniversitar încã din anul 1975-1976 în posesia imobilului propriu
din strada Traian nr. 165, dupã ce ultimul an de funcþionare a liceului în acest local, a cãrei construcþie
s-a realizat în perioada 1892-1924, a fost 1948. A fost un merit al ministerului învãþãmântului din perioada
respectivã, domnul Paul Niculescu-Mizil, care, ca fost elev al acestui liceu, a alocat fonduri necesare pentru
reparaþii capitale ºi dotãri cu mobilier ºi materiale didactice la nivelul unui liceu economic modern.
Personal, consider cã anul ºcolar 1975-1976 a însemnat o renaºtere a acestui liceu, care întors în
propria-i casã, a început sã se gospodãreascã ºi sã se afirme prin calitatea procesului instructiv-educativ
realizat aici.
Un colectiv didactic de înaltã profesionalitate ºi þinutã, sub conducerea unor doamne directoare
pãtrunse de responsabilitatea unei asemenea instituþii de învãþãmânt, a fãcut ca aceastã ºcoalã sã se afirme
an de an, atât prin nivelul de pregãtire al elevilor, cât ºi la toate etapele concursurilor ºcolare mai ales la
disciplinele de specialitate. Important este cã în aceastã perioadã grea, de tranziþie, care, trebuie sã
recunoaºtem, ºi-a pus amprenta ºi asupra învãþãmântului preuniversitar bucureºtean, în Liceul economic
nr. 3 „A.D. XENOPOL” nu au fost situaþii care sã opreascã sau sã frâneze procesul instructiv-educativ ci,
dimpotrivã, la orice adiere neprielnicã, colectivul didactic a avut ºi are forþa normalului, în interesul
elevilor, a pregãtirii acestora pentru viaþã.
Personal, apreciez cã „A.D. XENOPOL” este o unitate de învãþãmânt de referinþã în Bucureºti,
care acum, la pãºirea peste un veac de existenþã, este o mândrie pentru foºtii ºi actualii elevi, foºtii ºi
actualii slujitori la catedrã, secretariat, întreþinere etc., ºi chiar ºi pentru noi, inspectorii ºcolari, care ne
strãduim sã-i asigurãm condiþii de existenþã cât mai bune.
Fie ca noul secol în care a intrat acest liceu sã-i aducã noi izbânzi, în contextul unei societãþi
româneºti de prosperitate ºi liniºte.
Prof. Florin Diac
Inspector ºcolar general al Municipiului Bucureºti ºi S.A.I.

Notã asupra ediþiei

Întotdeauna omul a nãzuit sã-ºi cunoascã obârºia, originile, sã afle totul sau cât mai mult cu
putinþã despre înaintaºi, nu dintr-o simplã curiozitate, ci dintr-o imperioasã nevoie de a cunoaºte mai bine
pe sine, pentru a-ºi înþelege rosturile în viaþã, pentru a ºti sã se preþuiascã. Aceastã nãzuinþã a sa întâmpinã
însã de cele mai multe ori imense dificultãþi din lipsa mãrturiilor, precaritatea dovezilor ºi inexistenþa
documentelor.

4

Acesta este rostul modestei monografii a instituþiei noastre de învãþãmânt: sã lase informaþiile,
atâtea câte am putut aduna, despre viaþa acestei ºcoli, cu perioadele ei mai bune sau mai grele, dar mereu
în progres, de-a lungul unui secol de când a luat fiinþã ºi i-a trecut pragul prima generaþie de elevi:
septembrie 1894.
Pentru culegerea datelor necesare au fost consultate documentele aflate în Arhivele Statului,
anuarul din 1945 întocmit de fostul director, profesorul Ion I. Mãrculescu, monografia din 1977 a
distinsului profesor Ion Niþulescu precum ºi arhiva ºcolii.
De asemenea, valoroase informaþii, mai ales pentru perioada anilor dinaintea ºi din timpul celui
de-al doilea rãzboi mondial, perioadã privatã de multe documente din cauza consecinþelor rãzboiului, neau fost puse la dispoziþie cu generozitate de fostul secretar al ºcolii, domnul Virgil Angelescu, pãtimaº
conservator al documentelor ce atestã continuitatea administrativã a ºcolii pe parcursul celor o sutã de ani
de existenþã.
Totodatã, aceastã monografie doreºte a fi un mesaj de recunoºtinþã al slujitorilor de astãzi ai
Liceului economic, transmis dascãlilor care au trudit ani ºi ani pentru a modela caracterele tinere ºi a
pregãti profesional o sutã de promoþii de elevi, celor care au slujit cu abnegaþie ºi dãruire ºcoala, dând
societãþii româneºti cadrele chemate sã asigure buna gospodãrire a economiei naþionale.
În numele foºtilor ºi actualilor elevi, prin prezenta lucrare aducem totodatã un modest omagiu
tuturor celor care au contribuit într-un fel sau altul, la administrarea ºi la buna funcþionare a ºcolii.
Sperãm ca aceastã schiþã monograficã sã înscrie în istoria ºcolii româneºti traiectoria unui liceu de
elitã, care a pregãtit ºi va continua sã formeze noi generaþii de economiºti, care prin evoluþia lor
profesionalã sã onoreze ºi sã confirme valoarea devotatului corp profesoral.
Suntem datori sã subliniem aici generoasa ºi dezinteresata susþinere materialã de cãtre Banca
Românã de Comerþ Exterior, fãrã de care aceastã lucrare nu ar fi putut vedea lumina tiparului, ºi dând o
profundã apreciere înþelegerii cu care a rãspuns apelului nostru, transmitem conducerii ei gratitudinea ºi
caldele noastre mulþumiri.

Primele ºcoli comerciale (1894-1935)

Dezvoltarea învãþãmântului economic este legatã de reformele de modernizare a societãþii
româneºti din timpul domniei lui Al. I. Cuza.
Documentele arhivistice din veacul trecut, ne confirmã cã la 28 noiembrie 1864, în baza „Legii
generale a instrucþiunilor publice” (promulgate la 5 Decembrie 1864), a început sã funcþioneze în Bucureºti
prima ºcoalã comercialã elementarã, care se adaugã celor deja existente în oraºele Ploieºti, Craiova, Galaþi
ºi Brãila.
Dupã câþiva ani de la înfiinþare, ea devine ºcoalã comercialã de gradul II (superioarã), în scopul
instruirii teoretice ºi practice a elevilor, astfel încât aceºtia sã „posede la absolvire” aptitudinile
profesionale necesare spre a deveni în societate „mari comercianþi ºi industriaºi”, cu un dezvoltat simþ de
orientare ºi iniþiativã în domeniul comerþului intern ºi extern.
Dar acestui comerþ îi lipseau atunci, nu marii comercianþi, ci oamenii care sã cunoascã activitãþile
specifice legate de o bunã circulaþie a mãrfurilor, adicã aºa numiþii „impiegaþi comerciali”.
Înþelegând însemnãtatea învãþãmântului economic, ºi mai ales ceea ce îi lipsea, ministrul
comerþului, P.P. Carp, prin „Legea de organizare a învãþãmântului profesional”, promulgatã la 9 aprilie
1893, obþine înfiinþarea în oraºele Iaºi ºi Bucureºti a unor ºcoli comerciale de gradul I (inferioare), cu trei
ani de studiu, menite sã pregãteascã „impegaþii comerciali” de care se simþea nevoie.
Potrivit acestei legi, organizarea ºi înfiinþarea ºcolilor comerciale de gradul I era lãsatã în seama
primãriilor ºi Camerelor de comerþ ale raioanelor în care urmau sã funcþioneze asemenea ºcoli1.
Acest tip de ºcoalã ia fiinþã în Bucureºti în 1894, dupã publicarea la 11 mai 1894 a
„Regulamentului de aplicare a legii din 1893”. Noii ºcoli comerciale i s-a destinat localul din B-dul
Domniþei nr. 3 (astãzi Hristo Botev), în care îºi desfãºoarã activitatea ºi ºcoala comercialã de gradul II
(superioarã). Localul însã nu dispunea de spaþiul corespunzãtor desfãºurãrii în bune condiþii a activitãþii
celor douã ºcoli.
Primul director al ºcolii, N. Idieru, provenit dintre profesorii celorlalte ºcoli comerciale, un
destoinic ºi inimos profesor, cu o uimitoare putere de muncã, s-a adresat „Primãriei Comunei Bucureºti”
ºi Camerei de comerþ, pentru a obþine, pe cale de închiriere sau cumpãrare, un local adecvat pentru ºcoalã.
1 Articolul

5

88 din Legea de organizare a învãþãmântului, 9 aprilie 1893.

În urma acestor intervenþii, la 20 martie 1895, în ºedinþa „Consiliului Comunal Bucureºti”,
primarul oraºului, N. Gr. Filipescu, a obþinut hotãrârea prin care Primãria a destinat pentru ºcoala
comercialã de gradul I clãdirea din strada Traian nr.157, colþ cu B-dul Pache Protopopescu (în prezent Bdul Carol I).
Imobilul era cunoscut de bucureºteni sub numele de „ºcoala francezã”, pentru cã fusese ridicat
între anii 1890-1891 de Societatea Francezã, pe un teren dat de Primãria Bucureºti pentru a servi ca local
de ºcoalã fiilor familiilor de origine francezã domiciliate în Capitalã. Societatea Francezã desfiinþându-se,
arhitectul Gottereau nu a mai avut fondurile necesare pentru terminarea lucrãrilor. De aceea clãdirea, lãsatã
în pãrãsire, a fost vândutã Primãriei Bucureºti pe suma de 87.000 lei.

Vechiul local al liceului

Dupã atribuirea localului, Primãria a trimis Camerei de comerþ o adresã prin care i se fãcea
cunoscut cã pentru completarea lucrãrilor localului pãrãsit trebuie sã þinã la dispoziþia Ministerului
Agriculturii, Domeniilor, Industriei ºi Comerþului suma de 60.000 lei, întrucât imobilul din strada Traian
„are nevoie sã fie completat pentru a putea fi instalatã în el ºcoala comercialã de gradul I”. Prin adresa nr.
30.077 din 18 aprilie 1895 a Ministerului Agriculturii, Domeniilor, Industriei ºi Comerþului, de acord cu
Primãria Bucureºti, confirma ºcolii elementare comerciale „dreptul de uzufruct perpetuu” asupra
imobilului din str.Traian nr.165, „nuda proprietate aparþinând Comunei ºi Camerei de Comerþ”2.
Lucrãrile de amenajare au început sub conducerea arhitectului ºef din minister, Radu Nedelescu
ºi a antreprenorilor, fraþii Nicolau. Stãruitor ºi dârz, directorul a fãcut din ºcoala Francezã, „pãrãsitã ºi
dãrãpãnatã”, o ºcoalã modernã, încãlzitã ºi luminatã.
La 18 septembrie 1895, s-au deschis, în cadru festiv, în acest nou ºi înfrumuseþat local, cursurile
ºcolii comerciale de gradul I din Bucureºti3. Clãdirea dispunea de cinci sãli mari pentru cursuri, camerã
pentru secretariat, cancelaria profesorilor, încãperi pentru laborator, prevãzut cu aparatele necesare
procurate din strãinãtate, bibliotecã, culoare largi ºi impunãtoare, diverse anexe; pe etajere de sticlã se aflau
expuse monstre de mãrfuri, produse indigene sau strãine.
2

3

Dr. Ion Mãrculescu: Anuarul Liceului Comercial "Regele Mihai I" din Bucureºti, pp. VI-VIII.
Ibidem, p. VII.

6

La examenul de admitere în clasa I-a a ºcolii de gradul I s-au prezentat 81 de candidaþi pentru 50
de locuri libere, ceea ce denota cã legiuitorul, prin Legea care dã fiinþã noilor ºcoli, a rãspuns unor reale
necesitãþi sociale.
În primul an de la înfiinþare, ºcoala a avut doi elevi bursieri care primeau 40 de lei lunar dintr-un
fond al Ministerului, creat în acest scop.

Primii dascãli

Corpul construit în 1924, pentru internat, cantinã ºi diferite anexe

7

Imobilul nu dispunea însã de spaþiul necesar înfiinþãrii unui internat – absolut necesar cazãrii
copiilor sãraci ai ºcolii, îndeosebi a celor proveniþi din mediul rural – ºi nici de o curte pentru relaxarea
copiilor în timpul recreaþiilor. De aceea, conducerea ºcolii a solicitat Primãriei Bucureºti sã-i cedeze terenul
viran din vecinãtate în suprafaþã de 550 mp, cuprins între str. ªtefan Mihãileanu (pe atunci str. Liniºtei) ºi
str. Plantelor. În anul 1902, Primãria Bucureºti a dat curs acestei solicitãri, adãugând la cei 550 mp încã
285 mp, terenul atribuit însumând astfel o suprafaþã de 835 mp.
Prin legea din 31 martie 1899, ºcolile comerciale au trecut sub tutela Ministerului
Instrucþiunii.
În 1904 apare „Regulamentul pentru ºcolile Elementare de Comerciu” elaborat de Spiru Haret,
ministrul Cultelor ºi Instrucþiunei Publice4. Conform prevederilor Regulamentului, anul ºcolar se
deschidea la 1 septembrie, orele 8 prin sfinþirea apei în prezenþa directorului, a profesorilor ºi a ºcolarilor,
dupã care urma o cuvântare cãtre ºcolari þinutã de director sau de un alt profesor. Lecþiile începeau însã pe
9 septembrie, anul ºcolar durând pânã la 15 iunie. Pe lângã cele douã vacanþe (a Crãciunului ºi a Paºtelui),
nu se învãþa în timpul sãrbãtorilor naþionale (24 Ianuarie, 7 Aprilie, 24 Aprilie, 10 Mai) ºi bisericeºti
(Înãlþarea Sfintei Cruci, Sf. Dumitru, Sf. Nicolae, Sf. Arh. Mihail ºi Gavril, Buna Vestire, Sf. Constantin ºi
Elena, Înãlþarea Domnului).
Anul ºcolar era împãrþit în 5 cicluri: 9 sept.-31 oct.; 1 nov.-23 dec.; 8 ian.-15 martie; 16 martie-15
mai; 16 mai-15 iunie. La sfârºitul fiecãrui ciclu profesorii fãceau verificarea cunoºtinþelor elevilor prin
extemporale sau examinãri orale, iar în primele zile care urmau dupã terminarea fiecãrui semestru
consemnau notele în cataloage.
O atenþie deosebitã era acordatã frecvenþei, deoarece avea nota 10 la „frecventare” numai elevul
care în tot cursul anului nu avea nici o absenþã nemotivatã, la nici un obiect. Nota 9 primea cel care avea
între 1-10 absenþe nemotivate. Dacã elevul avea peste 75 de absenþe nemotivate pe an, el era declarat
repetent ºi eliminat din ºcoalã. De reþinut este faptul cã elevii din anul II ºi III aveau cursuri numai
dimineaþa, iar dupã amiazã fãceau practica în prãvãlii, de la orele 2 pm. pânã la 7 seara. Plasarea elevilor
pentru practicã la diferiþi negustori se fãcea cu sprijinul Camerei de comerþ. Fiecare elev avea un carnet de
control, în care ºeful prãvãliei consemna prezenþa sau comportarea elevului.
Activitatea fiecãrui elev, progresele fãcute din punctul de vedere al „instrucþiunei”, mãsurile cele
mai potrivite ce trebuiau luate în privinþa lui, se discutau în conferinþa clasei, adicã profesorii clasei reuniþi
sub preºedinþia directorului. În conferinþa profesorilor ºcolii se delibera asupra chestiunilor care erau puse
de director sau de inspectorat ori minister, se fixa orarul lecþiilor pentru anul ºcolar, precum ºi lista
manualelor didactice care urmau a fi utilizate în ºcoalã.
În 1924 s-a construit din economiile ºcolii, pe o parte din terenul de 835 mp donat de Primãria
Bucureºti, lãsându-se spaþiu pentru curte, un modern internat cu o capacitate de 120 de paturi. A fost primul
internat al unei ºcoli comerciale din Bucureºti.
În acest local a funcþionat, fãrã întrerupere, ªcoala comercialã de gradul I, din 1895 ºi pânã în
1916 când ºi-a întrerupt cursurile pentru o perioadã de 2 ani (1916 – 1918) din cauza mobilizãrii
profesorilor ºi elevilor. Reluându-ºi activitatea în 1918, cursului elementar inferior i s-a adãugat, în paralel,
cursul seral.
La 1 septembrie 1928, ºcolii comerciale inferioare i se adãuga cursul superior, devenind astfel
ºcoala comercialã superioarã ºi inferioarã de comerþ nr. 3.
În anul ºcolar 1933-1934, conducerea ºcolii face demersuri la Ministerul Instrucþiunei pentru „a o
boteza cu numele pe care îl crede de cuviinþã”, care sã-i reliefeze mai corect locul ce i se cuvine în rândul
instituþiilor de învãþãmânt5. ªi în procesul verbal din 30 ianuarie 1935 al ºedinþei Comitetului ºcolar apare
noua sa titulaturã: „ªcoala comercialã Marele Voievod Mihai”6.
În ºedinþa din 20 mai 1934 a Comitetului ºcolar s-a hotãrât ca fondurile de rezervã ºi speciale ale
ºcolii sã fie folosite pentru supraetajarea clãdirii7.
4

5
6
7

Arhivele Statului, Direcþia Generalã - Fondul Monitorului Oficial, august, 1904.
Arhivele Statului, Fondul Liceul comercial "Regele Mihai I".
Ibidem.
Ibidem.

8

La 27 august 1934, Primãria sectorului II Negru aproba ca peste construcþia existentã a ºcolii sã
se suprapunã etajul al II-lea conform planului arhitectei V. Harte. Totalul general al devizului se ridica la
suma de 2.900.000 lei8.
Inaugurarea clãdirii supraetajate s-a fãcut la serbarea de sfârºit de an din 19369.

Aripa construitã în 1936

La aceastã ºcoalã pregãtirea elevilor se fãcea atât prin cursuri de zi cât ºi seral, considerate a fi cele
mai vechi din Bucureºti10.
Toate deciziile importante privind bunul mers al ºcolii, raportul asupra gestiunii financiare,
bilanþul, contul de Venituri ºi cheltuieli ºi contul de gestiune se aprobau de Comitetul ºcolar care se
întrunea lunar.
Din procesele verbale ale acestuia aflãm cã el hotãra cuantumul retribuþiei profesorilor, a
pedagogului, bibliotecarului, instituirea ºi cuantumul diferitelor taxe: de internat, de înscriere în anul I (100
lei), de laborator pentru dotarea acestuia cu aparate, pentru frecventarea cursurilor (2500 lei) precum ºi
scutiri sau reduceri de taxe pentru elevii mai sãraci; de asemenea se stabileau cheltuielile necesare pentru
lucrãrile de întreþinere ºi reparaþii11.
Ibidem.
Ibidem - dosar 77, fila 56.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
8
9

9

În aceastã etapã a evoluþiei sale, de la modesta ºcoalã comercialã inferioarã la liceu, o întreagã
pleiadã de cadre didactice, de la directori pânã la pedagogi ºi preparatori, s-au dedicat cu devotament, cu
abnegaþie misiunii lor nobile de a educa ºi forma generaþii de buni profesioniºti, într-un domeniu atât de
necesar ºi de solicitat de economia noastrã naþionalã. Iar râvna lor le-a fost adeseori cu prisosinþã rãsplãtitã,
numeroºi dintre elevii acestei ºcoli comerciale devenind cadre preþuite în diverse domenii ale economiei,
iar unii dedicându-se la rândul lor carierei didactice ºi cercetãrii ºtiinþifice.
Sperãm ca în tabelul de mai jos, sã nu fie omis niciun profesor care sã fi slujit la catedrã între 18941936, fie chiar pentru o perioadã mai scurtã.
Directori:
1. I.N. Idieru:
2. D. Patriciu:
3. Fl. Criºan:
4. Al. Gogu:

1894-1900
1900-1901
1901-1905
1905-1933

Profesori:
1. Fl. Crasan
2. Jean Dutel
3. I. Bãrbulescu
4. V. Dumitriu
5. Eug. Filsch
6. D. Ionescu
7. D. Patriciu
8. G. Condrea
9. Al. Ranetti
10. C. Negri
11. P. Ionescu
12. I. Bacheliu
13. V. Guhl
14. I. Bidu
15. I. Hodos
16. G. Nicolaevici
17. Al. Gogu
18. I. Sârbu
19. N. Idieru
20. A. Schmidtmann
21. Al. Gadei
22. T. Ales eanu
23. Fl. Stamatescu
24. P. Anghelescu
25. G. Chelaru
26. G. Garcui
27. A. Aricescu
28. Dem. Constantinescu
29. I. Scurtu
30. M. Mihãilescu
31. Sofia Lupaºcu
32. N. Zlotescu
33. R. Dobrescu
34. M. Stroescu
35. C. Teianu
36. C. Ioanui
37. Tr. Lalescu
38. Eusebiu Pascanu
39. D. Georgescu
40. M. G. Stoicescu
41. I. Banciu

românã
1894-1905
francezã
1894-1903
caligrafie
1894-1927
fizicã
1894-1930
germanã
1894-1897
contabilitate
1895-1906
matematicã
1894-1905
germanã
1894-1899
germanã
1899-1900
germanã
1900-1901
caligrafie
1901-1905
francezã
1901-1905
germanã
1901-1902
germanã
1901-1902
contabilitate
1901-1903
aritmeticã
1901-1902
aritmeticã
1902-1903
germanã
1902-1904
geografie
1902-1920
germanã
1902-1904
românã
1903-1905
francezã
1903-1904
geografie
1903-1904
contabilitate
1903-1904
românã
1904-1908
geografie ºi istorie
1904-1905
contabilitate
1904-1905
contabilitate
1904-1905
germanã
1904-1905
contabilitate
1905-1933
contabilitate
1905-1906
aritmeticã
1906-1907
aritmeticã ºi contabilitate
1907-1910
românã
1908-1913
francezã
1908-1909
stenografie
1908-1909
aritmeticã ºi contabilitate
1908-1912
germanã
1910-1912
suplinitor aritmeticã ºi contabilitate 1911-1912
aritmeticã ºi contabilitate
1912-1913
aritmeticã ºi contabilitate
1912-1917

10

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

D. Mirodot
D. Caracostea
Al. I. Stamatiad
M. Cruceanu
Remus M. Caracas
Victor Bals
Demetru Mihail
Eug. Dinescu
A. Chastel
St. Tenov
N. Tabacovici
Sabin Constantinescu
N. Angelescu
A. Lerner
D. Stãnescu
Cristian Pantele
St. Zottu
Benedeto de Luca
E. Pascanu
M. Luca
M. Cristescu
I. Ghiþescu
Const. Mironescu
Fr. Rosner
P. Drãgãnescu
Virgil Alexandrescu
Ilie Purcariu
Al. Melencovici
Eug. Chirnog
N. Popescu
I.T. Georgescu
I. Garabet
G. Atanasiu
D.S. Panaitescu
D. Ionescu Sachelarie
C. Gataentu
N.G. Muzicescu
I. Martinescu
C. Damianovici
P. Coculescu
I. Petrescu
Silvestru Bãleanu
C.I. Bondescu
St. Tacorian
I. Motomancea
E. Zotu
N. Ion
Sil. Bãleanu
Al. I. Stoicescu
Natalia Petrescu
Natalia Mironescu
Miron Cezar
Dr. Coman
Al. I. Grigore
Paul Papadopol
N. Platamona
C. Capitolin
Aurel Pop

suplinitor românã
românã
suplinitor românã
românã ºi istorie
românã
francezã
germanã
românã
francezã
contabilitate
matematicã
stenografie
stenografie
suplinitor aritmeticã
românã
contabilitate
mãrfuri
francezã
germanã
suplinitor matematicã
aritmeticã
germanã
românã
germanã
geografie
românã
aritmeticã
aritmeticã
aritmeticã
aritmeticã
aritmeticã
românã
românã ºi istorie
românã
geografie ºi istorie
aritmeticã
aritmeticã
suplinitor aritmeticã
românã
aritmeticã
francezã
aritmeticã
istorie
aritmeticã
aritmeticã
aritmeticã
istorie
geografie
românã
aritmeticã
suplinitor aritmeticã
contabilitate
germanã
contabilitate
românã
românã
românã
detaºat caligrafie

11

1912-1913
1913-1914
1913-1914
1913-1914
1913-1917
1913-1914
1913-1914
1913-1914
1923-1927
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914-1915
1914-1915
1915-1916
1915-1916
1915-1916
1915-1916
1915-1919
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1917-1918
1917-1919
1918-1919
1919-1921
1919-1920
1919-1921
1919-1921
1919-1920
1919-1920
1920-1927
1990-1921
1921-1922
1921-1922
1921-1922
1921-1922
1921-1922
1921-1922
1921-1922
1921-1926
1921-1924
1922-1923
1922-1923
1923-1924
1923-1924
1923-1924
1924-1929
1924-1925
1924-1925
1925-1928
1925-1926
1925-1926
1925-1926
1926-1927
1926-1927
1927-1929
1927-1929

100. Petrica Voicu
101. Zoe Iliescu
102. Aurel Lepãdatu
103. Virginia Marin
104. Alice Coman
105. Nicoleta Vladuþa
106. George Dorinescu
107. Dumitru Jarnea
108. Emilian Diaconu
109. Iosif Kupfleiner
110. T. Grigorescu
111. Virgil Condoiu
112. Florica Mãrculescu
113. Octavian Halunga
114. Popa Haralambie
115. Grigore N. Popescu
116. R.C. G anta
117. Al. Negoescu
118. Constanþa Zamfir
119. Artemiza Pãun
120. Hortensia Dumitrescu
121. I. Totoiu
122. Gh. Dornescu
123. Aneta Pierret
124. Iosif Kupfleitner
125. Ion Mãndescu
126. Victoria Florescu
127. E. Preutescu
128. Paula Gusti-Arseni
129. Cornelia Papacostea
130. Ion Odor
131. Scarlat Dinescu
132. Elis Sachelarescu
133. C. Stratulatiu
134. D. Popescu
135. E. Chirovici
136. Cornelia Soficu-Nan
137. El. Ionescu-Ramnie
138. C. Lãpuºneanu
139. N. Condeescu
140. G. Leca
141. Lucia Aron
142. Olga Mavrodineanu
143. Teodor Mircea

geografie
francezã
contabilitate
contabilitate
englezã
francezã
inspector ºcolar francezã
drept
englezã
englezã
aritmeticã
caligrafie ºi desen
contabilitate
aritmeticã
românã
mãrfuri
francezã
germanã
românã
contabilitate
istorie
istorie
francezã
francezã
englezã
românã
geografie
geografie
francezã
francezã
birou comercial
mãrfuri
francezã
italianã
geografie ºi istorie
caligrafie ºi desen
francezã
geografie ºi caligrafie
caligrafie
francezã
francezã
contabilitate
românã
caligrafie

1927-1928
1927-1928
1929-1930
1929-1930
1929-1930
1929-1930
1929-1931
1930-1931
1930-1931
1930-1931
1930-1931
1930-1931
1930-1931
1930-1934
1930-1939
1934-1939
1930-1931
1930-1931
1931-1932
1931-1933
1931-1932
1931-1933
1931-1932
1931-1932
1931-1932
1931-1932
1932-1933
1932-1933
1932-1933
1933-1934
1933-1934
1933-1943
1933-1934
1933-1934
1934-1937
1934-1935
1934-1935
1934-1935
1934-1935
1935-1936
1935-1936
1935-1936
1935-1936
1935-1936

Parcurgând aceastã numeroasã pleiadã de profesori, putem observa marele numãr de personalitãþi
care s-au remarcat în mod strãlucit în diverse domenii ale ºtiinþei româneºti, fapt ce atestã înalta þinutã a
corpului profesoral ºi calitatea de excepþie a cursurilor, iar de aici deosebitul prestigiu al liceului.
Dacã ar fi sã nu amintim decât de profesorul Traian Lalescu (1882-1929) personalitate
proeminentã a ºcolii matematice româneºti, unul dintre fondatorii teoriei ecuaþiei integrale: “Introducere la
teoria ecuaþiunilor integrale”, prima lucrare ºtiinþificã importantã în acest domeniu, din literatura ºtiinþificã
universalã; apoi de profesor D. Caracostea (1879-1965), critic ºi istoric literar, profesor universitar ºi
membru al Academiei Române, teoretician al expresivitãþii limbii ºi al conceptului creativitãþii
–„Creativitatea eminescianã”, „Expresivitatea limbii române”, – întemeietorul ºcolii istorico-geografice în
folcloristica româneascã; numai aceºtia doi ar putea da strãlucire unei instituþii de învãþãmânt. Dar, dacã
lungim lista cu alþi ºi alþi eminenþi profesori, autori de manuale, de lucrãri literare, cadre universitare,
talentul ºi fiinþa lor, generaþiilor noi, nu putem sã nu simþim pe umerii noºtri, profesori sau elevi, marea,
imensa rãspundere ce ne revine, cinstea ºi mândria de a le fi continuatori ºi urmaºi.

12

Tabel cu efectivul elevilor pe ani de studiu ºi al promovaþilor între 1894 ºi 1935

An ºcolar

1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1999
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909

Clasa

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
I.B
II
III
I.A B.
II
III
I
II
III
I.A, B
II
III
I.A, B
II
III
I.A, B
II
III
I. A, B
II
III
I
I.A, B
II
III
I.A, B
II
III
I.A, B
II
III
I
I.A, B
II
III
I
II

Total elevi
50
74
41
50
42
50
60
25
31
61
33
12
51
50
37
19
115
32
21
68
43
25
120
46
31
132
46
31
90
53
43
114
32
45
62
122
51
25
111
64
26
128
54
34
27
132
65
39
32
17

Promovaþi

13

16
38
23
23
24
38
24
10
19
24
18
11
8
12
15
10
40
20
14
28
27
13
38
29
31
41
28
20
32
36
29
50
23
39
37
62
25
17
44
28
16
53
34
28
15
71
27
22
11
14

Observaþii

zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
Curs elementar
-#-#Curs seral
Curs elementar
-#-#-#-#-#-#-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
Curs seral
-#-

1909-1910
1910-1911
1911-1912

1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919

I.A.B
II
III
I
II
III
I.A, B
II
III
I
II
III
I.A, B
II
III
I
II
III
I.A, B
II
III
I
II
III
I.A, B
II
III
I
II
III
I.A, B
II
III
I
II
I
I.A, B
II.A, B
III
I
II
III
I
II
III
I.A, B
II
III
I.A, B
II
III
I
II

135
88
34
30
11
14
120
86
40
34
15
9
126
76
37
50
18
13
133
65
45
33
20
14
129
68
32
67
22
14
130
87
47
77
29
14
176
97
58
71
40
23
74
68
54
116
88
72
127
61
42
97
46

14

75
38
18
14
9
13
80
39
28
13
9
8
48
37
21
20
12
8
58
26
26
11
12
11
80
42
21
27
12
11
78
49
34
33
22
12
68
60
44
35
29
19
64
53
45
92
54
54
65
30
23
74
34

Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#Curs elementar
Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#Curs seral
Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#-#-#-#-#-#-#Curs seral
-#

1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928

I.A, B
II. A, B
III
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B, C
II
III
I.A, B
II
III
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B
II
III
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B
II
III
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B
II
III
I.A, C
II.A, B
III
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B
II.A, B
III.A, B
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B
II.A, B
III.A, B
I.A, B
II.A, B
III

131
87
38
98
97
39
167
59
32
112
46
51
116
115
37
108
54
24
134
106
61
123
54
30
120
86
46
133
43
44
127
87
45
140
81
49
125
102
57
107
87
47
132
90
70
134
72
67
124
78
62
129
75
49

15

87
56
25
38
51
25
106
34
29
45
17
33
87
83
29
40
27
18
66
69
36
34
36
23
74
55
29
59
22
22
84
64
35
72
43
31
72
65
46
58
64
41
57
50
46
53
38
44
62
45
35
55
36
31

Curs elementar
-#-#Curs sederal
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#-

1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933

I.A, B
II.A, B
III.A, B
I.A, B
II.A, B
III
I
II
III
IV
I.A, B
II.A, B
III.A, B
I.A, B
II.A, B
III
I
II
III
IV
I.A, B
II.A, B
III.A, B
I
II
III
IV
I.A, B
II.A, B
III
I.A, B
II.B
III.A, B
I.A
II
III
IV
I
II
III
I.A, B
II.A, B
III.A, B
I
II
III
I
II
III
IV

117
82
52
129
70
41
67
47
41
35
98
79
58
107
73
54
65
47
27
26
113
63
64
54
51
45
15
72
46
47
115
73
51
58
43
47
37
39
31
24
124
87
65
16
29
23
60
50
40
38

16

57
50
47
72
54
28
37
22
24
18
58
58
41
50
49
36
45
40
17
19
79
51
53
37
41
41
15
40
29
40
80
61
37
43
43
35
27
23
18
23
92
65
45
9
15
15
34
30
24
34

Curs elementar de comert
-#-#Curs seral
-#-#ªcoalã Comercialã Superioarã
-#-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#ªcoalã Comercialã Superioarã nr. 3
-#-#-#Curs elementar
-#-#Curs superior
-#-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs superior
-#-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs seral
-#-#Curs superior
-#-#-#-

1933-1934
1934-1935

I.A, B, C
II.A, B
III.A, B
I.A, B
II
III
IV
I
II
III
I, A, B, C
II.A, B
III.A, B
I
II
III
IV
I
II
III

197
102
77
80
50
46
35
39
22
26
206
123
79
68
41
25
28
22
14
14

88
64
47
59
27
30
34
17
11
20
132
87
67
46
31
14
21
8
7
5

Liceul comercial
1936-1947

Curs elementar
-#-#Curs superior
-#-#-#Curs seral
-#-#Curs elementar
-#-#Curs superior
-#-#-#Curs seral
-#-#-

La 1 aprilie 1936 apare “Legea pentru organizarea învãþãmântului comercial secundar” care “are
ca scop sã dea cunoºtinþele teoretice ºi practice necesare celor ce vor sã devinã comercianþi precum ºi
personalului întrebuinþat în întreprinderile publice sau particulare cu caracter comercial, economic sau
financiar”12.
Ca urmare a acestei legi, la 1 septembrie 1936 ºcoala comercialã superioarã ºi inferioarã de comerþ
“Marele Voievod Mihai” se transformã în Liceul comercial “Marele Voievod Mihai”. Durata de ºcolarizare
se împãrþea în douã cicluri care se succedau:
a) Ciclul inferior - numit gimnaziu comercial - cu durata de patru ani.
b) Ciclul superior - numit liceu comercial - cu durata de studii de patru ani.
La gimnaziu se studiau materii de culturã generalã, specialitate, arte, dexteritãþi - cultura generalã:
religia, limba românã, limba francezã, limba germanã (terminologia comercialã), istoria patriei ºi istoria
universalã în legãturã cu istoria Românilor, geografia generalã ºi a României, instrucþia civicã, noþiuni de
igienã.
- specialitate: ºtiinþe comerciale (noþiuni elementare de comerþ, contabilitate, corespondenþã
comercialã, românã, biroul comercial), studiul mãrfurilor cu noþiuni pregãtitoare din ºtiinþele naturale,
geologie, chimie, aritmeticã comercialã, noþiuni de geometrie ºi algebrã.
- arte, dexteritãþi: caligrafia ºi scrierea comercialã, desen, muzicã, educaþie fizicã,
stenodactilografie, iar la fete lucru de mânã ºi gospodãrie.
La terminarea gimnaziului comercial elevii care nu mai urmau liceul comercial obþineau
certificate de absolvire, dupã care fãceau un an de practicã comercialã într-o întreprindere comercialã sau
publicã cu caracter economic. Aceste certificate dãdeau dreptul la “ocuparea de funcþiune ca ºi la reducerea
stagiului militar”. Înscrierea în clasa a V-a de liceu comercial se fãcea pe baza unui examen de admitere.
La liceu se studiau:
- materii de culturã generalã: limba ºi literatura românã, religia, o limbã strãinã la alegere:
francezã, germanã, englezã sau italianã (terminologie ºi corespondenþã), elemente de psihologie, logicã ºi
sociologie cu aplicaþii la comerþ, istoria universalã în legãturã cu istoria Românilor.
- materii de specialitate: ºtiinþe comerciale (studiul comerþului, contabilitatea comercialã publicã,
studiul organizãrii întreprinderilor, corespondenþa comercialã românã, birou comercial, monografii
contabile la diferite întreprinderi de comerþ, bancã, industrie, agriculturã), aritmeticã raþionalã cu noþiuni
12

17

Direcþia Generalã a Arhivelor Statului - Monitorul Oficial, aprilie 1936.

de algebrã financiarã ºi asigurãri, studiul mãrfurilor cu analize elementare în laborator, fizicã, chimia ºi
ºtiinþele naturale, cu aplicaþie la industrie ºi comerþ, istoria comerþului, geografie economicã generalã
tratatã în legãturã cu geografia economicã a României, dreptul (noþiuni uzuale de drept administrativ, civil,
comercial, constituþional, vamal, fiscal), economia politicã cu aplicaþii la industrie ºi comerþ ºi în special
la economia industrial comercialã a þãrii, noþiuni de finanþe publice ºi private, noþiuni de statisticã.
- arte ºi dexteritãþi: caligrafia ºi desenul cu aplicaþii la reclame ºi afiºe, stenodactilografia,
ansamblul coral, educaþia fizicã, iar la fete ºi lucrul de mânã ºi gospodãrie.
Numãrul de ore pe sãptãmânã era de pânã la 30; la gimnaziu anul III ºi IV- 24 ore, pentru cã fãceau
practicã efectivã în magazine sau birouri de comerþ câte 4 ore în fiecare dupã amiazã.
Practica comercialã menitã sã întregeascã cunoºtinþele elevului, prin “ceea ce el poate însuºi în
viaþa realã a comerþului”, se face în magazine cel puþin 6 luni, iar în birouri restul timpului de ºcolaritate.
Elevii care promovau ultima clasã a liceului primeau ºi ei certificate de absolvire, dupã efectuarea
unei practice de un an într-o instituþie sau casã de comerþ.
Pentru admiterea în funcþiile publice era nevoie de bacalaureatul comercial.
Examenul de bacalaureat consta în patru probe scrise: ºtiinþe comerciale, limba ºi corespondenþa
comercialã românã, mãrfuri cu ºtiinþele fizico-chimice ºi corespondenþa comercialã strãinã, la alegere
pentru limbile francezã, germanã, englezã, italianã – ºi opt probe orale la ºtiinþele comerciale, limba ºi
corespondenþa comercialã românã, limba ºi corespondenþa francezã, geografia economicã ºi istoria
comerþului, matematici, ºtiinþele juridice-economice, mãrfuri cu ºtiinþele fizico-chimice ºi la alegerea
candidaþilor, una din limbile francezã, germanã, englezã, italianã.
Ar mai trebui precizat ºi faptul cã în ºcolile comerciale secundare nu se puteau folosi decât
manuale aprobate de Ministerul Instrucþiunii.
Liceul a funcþionat ºapte ani, pânã la 1 aprilie 1942 ºi s-a dezvoltat necontenit ca efectiv ºcolar ºi
ca eficienþã instructiv – educativã, devenind de notorietate atât în Capitalã cât ºi în judeþele limitrofe.
În anul 1928, ªcolii comerciale de gradul I, i s-a adãugat ºi cursul superior, devenind în Bucureºti
„Scoala Superioarã ºi Inferioarã de Comerþ nr. 3”. Cu aceastã titulaturã a funcþionat pânã în anul 1936 când
a fost transformatã în „Liceul Comercial”, cu duratã de ºcolarizare de 8 ani (4 ani curs inferior ºi 4 ani curs
superior). Elevii recrutaþi pentru clasa I trebuiau sã fie absolvenþi ai ºcolii primare de 4 sau 5 ani.
„Liceul Traian”, denumire cu care liceul comercial a intrat repede ºi cu rezonanþã în nomenclatorul
unitãþilor ºcolare bucureºtene, s-a dezvoltat necontenit ca efectiv ºcolar ºi eficienþã instructiv-educativã.
Numele lui, sub denumirea de mai sus sau a celei echivalente de „ªcoala de comerþ nr. 3” era cunoscut
marii majoritãþi a cetãþenilor Capitalei ºi judeþelor limitrofe Bucureºtiului. Sub aceste denumiri a existat
pânã în vara anului 1940 când a primit numele de „Liceul Comercial Regele Mihai I”.
De la 1 aprilie 1940 pânã la 30 decembrie 1947 s-a intitulat Liceul comercial “Regele Mihai I”, cu
sediul în strada Traian nr.165.
Nenorocirea care s-a abãtut asupra þãrii în noiembrie 1940, când un puternic cutremur a produs
pagube imense în vieþi omeneºti ºi bunuri materiale, a deteriorat grav ºi clãdirea liceului, astfel încât
continuarea procesului de învãþãmânt nu mai era posibilã în acest local, care necesita reparaþii ºi
consolidãri de amploare. De aceea, pe durata reparaþiilor – 1940-1943 – cursul superior a fost gãzduit de
Liceul “ªincai”, iar cele trei clase inferioare, de localul ºcolii primare din str. Lânãriei. În anii ºcolari
1943/1944 ºi 1944/1945, când în localul din str. Traian a fost instalat Spitalul Militar nr. 287 Iaºi, cele douã
cursuri ale liceului au fost gãzduite în clãdirea Liceului “Mihai Viteazul” ºi a ºcolii Iancului, de pe actualul
bulevard Carol.
În primãvara anului 1944 s-a pus problema conservãrii avutului ºi arhivei ºcolii împotriva
bombardamentelor aviatice ºi a unei posibile spargeri a frontului în Moldova. Ministerul Culturii Naþionale
a dispus evacuarea din Bucureºti a conþinutului laboratoarelor, a cãrþilor bibliotecii ºi a arhivei. Din
nefericire, vagonul în care se încãrcaserã toate aceste bunuri, a fost surprins în gara Chitila-Triaj de
bombardamentul aviatic din 4 aprilie 1944. Lovit în plin, vagonul a ars împreunã cu întregul sãu conþinut.
Numai datoritã înaltei responsabilitãþi ºi, poate, a unei premoniþii a directorului privind corpul
didactic ºi personalul administrativ, au putut fi refãcute, dupã 1944, evidenþele de arhivã. De asemenea,
tipãrirea în 1945 a unui valoros anuar al liceului a avut meritul de a umple golul lãsat în evidenþele ºcolare
de o arhivã dispãrutã în tragicele împrejurãri menþionate mai sus.

18

În anul ºcolar 1945/1946,
Liceul comercial a revenit în
propriul local din strada Traian,
pânã în 1948, ultimul sãu an de
funcþionare.
În aprilie 1945, directorul
Ion Mãrculescu, a fost numit la o
catedrã din cadrul Academiei de
ºtiinþe Economice, recunoscându-i-se astfel înaltul sãu profesionalism. În locul sãu, timp de un
an, a funcþionat ca director
profesorul Al. Iliescu din Craiova,
ºi apoi prof. Jarnea Dumitru.
Documentele de arhivã
pãstrate consemneazã faptul cã
între anii 1945-1947 s-au organizat examene particulare pentru
Clãdirea Liceului Traian
elevii preparaþi în familie, pentru
clasele a IV-a ºi a VIII-a.
Dificultãþile de tot felul, îndeosebi cele materiale, din anii rãzboiului ºi cei urmãtori, s-au resimþit
dureros în viaþa ºcolii, dar în ciuda greutãþilor, o mânã de profesori inimoºi, cu un înalt sentiment al
responsabilitãþii lor ca dascãli, nu s-au descurajat ºi au organizat permanent o minimã activitate culturaleducativã cu echipa artisticã, concursuri literare ºi excursii. Totodatã, pentru a veni în ajutorul celor
nevoiaºi, a bãtrânilor ºi copiilor în nevoie, elevii se organizau în echipe de colectare de ajutoare –
îmbrãcãminte ºi alimente. Este consemnat ºi un fapt mai puþin obiºnuit: adoptarea în 1945 de cãtre ºcoalã,
a unui copil sãrac13.
Pregãtiri speciale se fãceau mai cu seamã cu ocazia sãrbãtorilor naþionale – 8 noiembrie, 24
ianuarie ºi 10 mai care se deschideau cu Imnul liceului, acelaºi cu Imnul regal. În 1945, cu ocazia împlinirii
a jumãtãþii de secol de existenþã, cu activitate neîntreruptã, spectacolul festiv a cuprins, pe lângã cântece ºi
jocuri naþionale, ºi interpretarea piesei “Omul care a vãzut moartea” de Victor Eftimiu, rolurile bãrbaþilor
fiind interpretate de cãtre elevii din liceul nostru, iar cele feminine de cãtre elevele de la Liceul “Regina
Elisabeta”14.
Tot în 1945 la concursul de Colinde de Crãciun organizat de Minister, liceul nostru a obþinut
premiul III pe capitalã în valoare de 10.000 lei15.
Din corespondenþa cu Ministerul reiese ºi faptul cã educaþia religioasã stãtea în preocupãrile
conducerii ºcolii. De pildã, pe 13 aprilie 1946, în ajunul Floriilor “s-au suspendat cursurile pentru
împãrtãºania celor 1040 elevi ai liceului”16.
Principiul aplicãrii cu rigurozitate a promovãrii valorilor, al selectãrii cu grijã ºi realã
responsabilitate a celor care meritau sã fie promovaþi, acordarea nepãrtinitoare a notelor în funcþie de
cunoºtinþele de capacitatea lui de a-ºi însuºi materiile studiate, era aplicat cu stricteþe de corpul profesoral.
În acest fel, cei care absolveau anul ºcolar reprezentau un numãr sensibil de mic decât cei care îl începeau.
În sprijinul acestor afirmaþii stã mãrturie tabelul cu situaþia ºcolarã din acei ani.
Dar nu este de mirare cã în anii ºcolari 1942-1947 se observã o oarecare slãbire a exigenþei,
situaþie neobiºnuitã acestui liceu, dar pe deplin justificatã dacã avem în vedere imensele pierderi umane în
rãzboi ºi în consecinþã nevoia actualã de a înlocui specialiºtii dispãruþi în timpul conflagraþiei mondiale (pe
front sau în timpul bombardamentelor aeriene) cu alþii noi, chiar dacã erau ceva mai slabi pregãtiþi, dar
capabili sã se formeze prin activitatea concretã în diferitele domenii ale economiei.
Fondul Liceului Comercial "Regele Mihai I", dosar 125
Statului, dosar 121, filele 4, 9, 47.
15 Idem, dosar 121, fila 5 ºi 29.
16 Idem, dosar 121, fila 36.
14 Arhivele
13

19

Anul ºcolar
1935-1936

1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941

1941-1942

Clasa

Tabel cu efectivul claselor pe ani de studiu ºi a elevilor
promovaþi între 1936-1944

I.A,B,C
II.A,B,C
III.A,B
I.A,B
II
III
IV

I.A,B,C
II.A,B,C
III. A,B,C
IV. A,B
V
VI.A,B
VII
VIII
I. A,B,C
II. A,B,C
III. A,B,C
IV. A,B
V.A,B
VI
VII.A,B
VIII
I.A,B,C
II.A,B,C
III.A,B
IV.A,B
V.A,B
VI.A,B
VII
VIII
I.A,B
II.A,B
IV.A,B
V
VI
VII
VIII

I.A,B,C,D
II.A,B
III.A,B
IV.A,B
V.A,B,C
VI
VII
VIII
I.A,B,C
II.A,B,C
III.A,B,C
IV.A,B
V
VI.A,B
VII
VIII

Total

187
153
92
92
48
34
20
178
150
123
74

173
155
139
99
55

144
150

223

131

178
173
100

Promovaþi

142
120
76
61
32
23
15

140
118
90
62
52
71
40
27

135
117
101
74
87
55
43
31

99
103
100
101
79
72
40
41

108
105
93
45
46
44
35

184
104
116
97
109
57
46
49
110
143
67
96
47
100
45
44

36
48
30
26

61
45

26

78
78
57
54
30
26

90
90
67
33
38
38
31

83
80
57

39
39
40

77
38
56
36
43

20

Felul cursului

curs elementar
-#-#curs superior
-#-#-#

Liceul comercial „Marele Voievod Mihai”
-#-#-

-#-

Liceul comercial „Marele Voievod Mihai”

Liceul comercial „Regele Mihai”
-#-

1942-1943

1943-1944

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

I.A,B,C
II.A,B,C
III.A,B,C
IV.A,B
V.A,B
VI
VII
VIII

I.A,B,C,D
II.A,B,C
III.A,B,C
IV.A,B
V.A,B
VI.A,B
VII
VIII

168
151
165

229
161
136

138
107
127
95
76
49
49
38

191
150
127
118
92
75
41
37

72
61
35
33
37

110
81
63
34
34

Tabel cu profesorii care au predat în anii 1936-1943

Ion Robu
Ion Ionaºcu
George Dornescu
Marcu Staritzki
Ion Sima
Gh. Pedut
Despina Sterian
Ion Dutchievici
Anatolie Cres iu
Konrad Richter
E.M. Lucatu
Leoni Grigorescu
Alex. Popescu-Telega
Stanciu Stoian
Mihail Procopie
Marin Smaranda
Olimp Caciula
Petre Grosu
Mark Staritzki
Nicolae Magdu
Constantin Albulescu
Sabin Baloiu
I. Obor
Costache Florea
Julieta Popescu
Ecaterina Purdel
Rusandra Moga
Nicolae Buicliu
Ileana Peltzache
Vsevelod Alexievici
Clemente Paladescu
Eufimia Ivanov
Ervin Kisch
Preot Nicolae Popescu
Gheorghe Lãzãroiu
Eugeniu Chirovici
Elisabeta Viºineanu
Gheorghe Petrescu
Tudor Georgescu

geografie, istorie
geografie, istorie
limba francezã
limba englezã
educaþie fizicã
limba francezã
geografie, istorie
contabilitate
igienã
germanã
suplinire fizicã
matematicã
limba francezã
filozofie
filozofie
limba românã
religie
limba românã
limba englezã
geografie
matematici
ºtiinþe comerciale
ºtiinþe comerciale
geografie
limba francezã
fizico-chimice
italianã
muzicã
limba românã
aritmeticã
ºtiinþe comerciale
mãrfuri fiz.-ch. naturale
limba englezã, limba germanã
religie
stenografie
caligrafie, desen
caligrafie, desen
muzicã
educaþie fizicã

21

1936-1939
1936-1937
1936-1943
1936-1937
1936-1938
1936-1937
1936-1937
1937-1938
1937-1938
1937-1938
1937-1938
1938-1939
1938-1939
1938-1939
1938-1939
1938-1939
1938-1939
1939-1943
1939-1941
1939-1940
1939-1940
1939-1940
1940-1941
1940-1941
1940-1942
1940-1941
1940-1941
1940-1941
1941-1942
1941-1942
1942-1943
1942-1943
1942-1943
1942-1943
1942-1943
1942-1943
1942-1943
1942-1943
1942-1943

Învãþãmântul economic dupã reforma învãþãmântului din 1948

În anul 1948, dupã deplina instaurare a regimului comunist, ºcoala, ca de altfel toate instituþiile
statului, a fost pusã pe alte baze, menitã sã rãspundã principiilor noii ideologii ºi sã satisfacã cerinþele
orânduirii care se instaurase. Impunându-ni-se sistemul de organizare a învãþãmântului sovietic, întreaga
structurã organizatoricã ºi orientãrile învãþãmântului de pânã atunci, au fost profund tulburate, în acest
vârtej intrând, bineînþeles ºi Liceul comercial “Regele Mihai I”. Începând cu programa ºcolarã, intens
ideologizatã, pânã la înlocuirea sistemului de notare a elevilor; de la schimbarea fostelor denumiri
tradiþionale cu o simplã ºi impersonalã numerotare a oricãrui tip de ºcoalã, întregul învãþãmânt a fost supus
unui rapid proces de transformare, suferind numeroase reorganizãri, restructurãri ºi reorientãri.
Chiar din luna octombrie 1948, pe baza “Legii pentru reforma învãþãmântului”, liceul comercial a
devenit “ºcoala medie tehnicã de administraþie economicã” ºi s-a mutat în Calea Dorobanþilor nr. 32, în
fostul local al liceului statizat nr. 7, (“Principele Carol”), desfiinþat între timp. Localul din Calea Dorobanþi
fiind neîncãpãtor pentru numãrul mare de elevi, ºcoala medie tehnicã de administraþie economicã s-a
împãrþit în douã unitãþi ºcolare similare dar independente una de alta:
ªcoala medie tehnicã de administraþie economicã nr. 1, cu sediul în Calea Dorobanþilor nr. 32
ªcoala medie tehnicã de administraþie economicã nr. 7, în imobilul din str. Alexandru Sahia nr. 16
(fost pension particular de fete).
Din anul ºcolar 1949-1950, ambele ºcoli de administraþie economicã au fost preluate ºi tutelate de
Ministerul Finanþelor.

ªcolile medii tehnice financiare
1949-1955

La 1 septembrie 1949, Consiliul de Miniºtri, pe baza referatului Ministerului Învãþãmântului ºi în
conformitate cu Decretul nr. 175/1948, privind reforma învãþãmântului, a emis Hotãrârea nr. 1010/1949
prin care s-a reglementat înfiinþarea ºi funcþionarea ºcolilor medii tehnice, stabilindu-se concomitent ºi
categoriile acestor ºcoli ºi ministerele de resort în competenþa cãrora a cãzut organizarea ºi conducerea lor.
Potrivit hotãrârii menþionate mai sus, Ministerul Finanþelor a organizat ºi condus în þarã 23 de ºcoli
medii tehnice financiare, din care 3 în Bucureºti:
„ªcoala medie tehnicã financiarã de bãieþi nr. 1”, cu sediul în Calea Dorobanþi nr. 32;
„ªcoala medie tehnicã financiarã de bãieþi nr.2”, situatã în str. Alexandru Sahia nr.16;
„ªcoala medie tehnicã financiarã nr. 3”, care a funcþionat în imobilul ºcolii elementare nr. 124
Mihai Vodã, fosta ºcoalã Romanescu;
La începutul anului ºcolar 1950-1951, prin Hotãrârea nr. 1078 din 5 octombrie 1950, Ministerul
Finanþelor a preluat sub tutela sa o nouã ºcoalã de administraþie economicã de fete (rezultatã, de altfel, din
contopirea ºcolilor 6 ºi 8 de acest tip care funcþionau în imobilul fostei ºcoli particulare „Instrucþia” din str.
Poetul Cerna nr. 1) care a dobândit numele de „ªcoala medie tehnicã financiarã nr. 4 de fete”.
ªcolile medii tehnice financiare au preluat elevii ºcolilor tehnice de administraþie economicã.
Întrucât imobilele celor douã ºcoli medii financiare de baieþi, cel din Calea Dorobanþilor 32 ºi cel
din Alex. Sahia nr. 16 – erau neîncãpãtoare desfãºurarii mulþumitoare a procesului de învãþãmânt,
Ministerul Finanþelor le-a mutat, începând cu anul ºcolar 1952-1953 – într-un local mai încãpãtor situat în
strada 13 Decembrie nr. 47 (în prezent str. Poiana Narciselor nr. 6) unde a fost mutatã concomitent ºi ºcoala
medie tehnicã financiarã de fete nr. 3.
Cele douã localuri eliberate au fost destinate – cel din Calea Dorobanþi, internatului de bãieþi de
la ºcolile 1 ºi 2, iar cel din Alexandru Sahia, internatului de fete pentru elevele ºcolilor financiare nr. 3
ºi 4.
Adunarea celor 3 ºcoli medii tehnice financiare în imobilul din str. 13 Decembrie, cu toate
amenajãrile efectuate de Ministerul Finanþelor, a creat situaþia ca nici acest local sã nu satisfacã mulþumitor
nevoile de învãþãmant ale celor 3 unitãþi ºcolare.
În aceastã situaþie, toate cele 3 ºcoli medii tehnice financiare au fost mutate în vechiul local al
Ministerului Finanþelor din Calea Victoriei nr. 111.
Cât priveºte „ªcoala medie tehnicã financiarã nr. 4” care funcþionase în localul fostelor ºcoli de
administraþie economicã nr. 6 si 8, în str. Poetul Cerna nr. 1, în toamna anului 1950, localul împreunã cu
întregul mobilier a fost trecut în administraþia Ministerului Industriei Grele.

22

Localul Ministerului Finanþelor
din Calea Victoriei nr. 111

Localul din str. 13 Decembrie nr. 47
(fostã Câmpineanu), astãzi str. Poiana
Narciselor nr. 6. Imobilul aparþine
conservatorului “Ciprian Porumbescu”.

Localul din
Calea Dorobanþilor nr. 32

23

În perioada 1952-1953 ºcolile medii tehnice financiare numerele 1, 2 ºi 3 au fost mutate de
Ministerul Finanþelor în localul din str. 13 Decembrie nr. 47, ºi apoi în fostul local al Ministerului
Finanþelor din Calea Victoriei nr.111.
ªcoala medie tehnicã financiarã nr. 4 a fost mutatã în localul din Calea Griviþei nr. 2 A, unde
funcþionase pânã atunci Loteria de Stat, iar în prezent este o secþie a Academiei de ºtiinþe Economice.
Acest local, amenajat ºi dotat cu mobilierul ºcolar necesar, va deveni pentru urmãtorii 20 de ani
centrul învãþãmântului tehnic financiar din Bucureºti.
În cursul anilor 1954-1955, din dispoziþii “de partid ºi de
stat”, au intervenit noi schimbãri în structura ºi numãrul ºcolilor
medii tehnice de toate categoriile. Aºa se face cã în toamna anului
1954, ºcolile medii tehnice financiare nr.1 ºi 2 au fost comasate sub
numele de „ºcoala medie tehnicã financiarã de bãieþi.”
Ea avea 6 secþii:
1) Bugetul de stat;
2) Creditul ºi evidenþa la Banca R.P.R.;
3) Finanþarea ºi creditarea investiþiilor ºi evidenþa la Banca
de Investiþii;
4) Asigurãrile de stat
5) Finanþele industriei;
6) Evidenþa contabilã industrialã.
ªcolile medii tehnice financiare de fete nr. 3 ºi 4 au alcãtuit
„ªcoala medie tehnicã financiarã de fete”, cu 3 secþii ºi anume;
· Evidenþa contabilã industrialã;
· Asigurãrile de stat;
· Creditul ºi evidenþa bãncii.
Localul Liceului Economic nr. 3
Ca urmare a noii orientãri datã învãþãmântului tehnic, ºcoala
din Calea Griviþei
medie tehnicã financiarã de fete ºi-a restrâns activitatea, rãmânând sã
funcþioneze, în lichidare, numai cu anul de studii IV, ca an de
absolvire. ªcoala medie tehnicã financiarã de bãieþi a fost menþinutã cu toþi anii de studiu (I-IV), urmând
sã funcþioneze însã ºi ea tot în lichidare. O parte din elevele anilor de studii I – III de la ºcoala de fete au
fost trecute ºcolii medii financiare de bãieþi (cele cu situaþia la învãþãturã mai bunã), altele au fost
recomandate spre primire la ºcolile medii teoretice de culturã generalã.
Dupã câteva luni de la comasare, ambele ºcoli medii tehnice financiare au intrat în lichidare,
deoarece în urma analizei fãcute în toamna anului 1954 a activitãþii ºcolilor medii tehnice financiare din
þarã, Comitetul Central al P.M.R. a decis reorganizarea acestui tip de învãþãmânt. Ca urmare a acestei noi
orientãri, la 28 ianuarie 1955, prin Hotãrârea C.C al P.M.R. ºi a Consiliului de Miniºtri al R.P.R. nr.91/1955
completatã ºi republicatã cu nr. 1434/1956 cu privire la organizarea ºcolilor profesionale de ucenici, a
ºcolilor tehnice de maiºtri, dispunând între altele, ca în locul ºcolilor medii tehnice, care ºcolarizau pe bazã
de concurs de admitere desfãºurat anual, absolvenþi de ºcoalã generalã cu 7 sau 8 clase, sã ia fiinþã ºcoli
tehnice cu duratã de 2-3 ani, care sã ºcolarizeze pentru calificare profesionalã absolvenþi de liceu teoretic,
cu sau fãrã examen de maturitate (bacalaureat). În urma acestei hotãrâri, ºcoala medie tehnicã financiarã
de bãieþi cu sediul în Calea Griviþei nr. 2A, începând cu 1955/1956 a funcþionat în lichidare numai cu secþia
“Bugetul de stat”.
În 1956/1957 a funcþionat numai cu anul III ºi IV de studiu, iar în anul 1957/1958 numai cu anul
IV, dupã care ºi-a încetat existenþa.
În 1955/1956, ºcoala medie tehnicã financiarã de fete a rãmas sã funcþioneze numai cu anul IV de
studiu. Elevele anilor I-III au fost trecute fie la ºcoala medie tehnicã financiarã de bãieþi, fie au fost
recomandate spre primire la ºcolile medii teoretice, sau îndrumate sã se încadreze în muncã, pentru a-ºi
putea termina clasele întrerupte pe calea învãþãmântului seral, sau fãrã frecvenþã.
Ilustrãm în tabelul alãturat numãrul de clase, elevi ºi absolvenþi, pe ani de studii la ºcolile medii
tehnice financiare.

24

An ºcolar

1949-1950

1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954

1949-1950

1950-1951
1950-1952
1952-1953
1953-1954

1949-1950

1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954

1950-1951

1951-1952
1952-1953
1953-1954

1954-1955

1955-1956
1956-1957
1957-1958

Tabel cu numãrul de clase ºi elevi din ºcolile medii tehnice financiare

Nr. ªcolii
medii
tehnice

Total
elevi

S.M.T.F.
Nr. 2 bãieþi

149

S.M.T.F.
Nr. 1 bãieþi

241

1

173

1

269

3

244
279
307

3
2
2

Anul I

Din care:

Anul II

42

2

40

1

110

2

121

1

113

3

85

2

83

Anul III

Anul IV

1

1

2

39

1

62

1

39

104
89

1

1

3

74

44
33

34

105

Total absolvenþi ªcoala medie tehnicã financiarã nr. 1 de bãieþi: 193
198
255
294

1

2

31

2

71

2

109

2

1

72

2

3

79

2

67

32
72
76

2
2
3

30

71

30

49
96

Total absolvenþi ªcoala medie tehnicã financiarã nr.2 de bãieþi 173

S.M.T.F.
Nr. 3 fete

163

1

322

2

215
291
291
312

2
3
2

42

2

83

2

79

1

120

2

78

3
2

74

1

48

2

46
72

119
73

2
1

2

3

32

61
43

56

117

Total absolvenþi ªcoala medie tehnicã financiarã nr. 3 de fete: 187

S.M.T.F.
Nr. 4 fete

322

357
409

2

5
3

56

2

174

2

118

5

70

76

167

4

2

2

136
62
51

72

Total absolvenþi ªcoala medie tehnicã financiarã nr.4 de fete: 271

S.M.T.F.
Unificatã de
bãieþi

499

386
181
60

2
-

85
-

3

2
-

113
77
-

3

4

2
-

134

127
66
-

1

2

60

1

67

1

1

1
2
1
2

41

28

28

21

24
25
43

38

58
41

26

29

21

24

66

24
38

1

15

15

4

129

123

1
2

1
2

2

2

2

1

5

4

4

Total absolvenþi ªcoala medie tehnicã financiarã de bãieþi unificatã: 446

25

42

Nr.
absolv.

29
56

38
50

60

56

52

167

182
115
60

29
55

38
50

53

49

46

146

152

101
47

Personalul didactic al ºcolii medii tehnice financiare în perioada 1949-1959

Nr Nume ºi prenume
crt.

Obiectul de învãþãmânt

Nr.
ºcolii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adam Eugenia
Andrei Marin
Alabeigovici Eugen
Adomnicãi Tamara
Agen Rasia
Alexevici Vsevolod
Angelescu M.
Antohie Alexandru
Arhire Lucia
Babe Alexandru

Evid. contabilã
Lb. românã
Venituri
Limba rusã
Limba rusã
Matematicã
Lb. românã
Statisticã
Matematicã
Matematicã, Finanþe

4
1, 2, 4
3
4
1, 4
1, 2
3
1
3, 4
3

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Cheles Stefan
Chealda Elvira
Chis inevschi S.
Cimpoesu V.
Ciobanu Maria
Ca mpeanu Emil
Cirligeanu Vasile
Coman Alexandru
Comãnescu Constantin
Conciu Elena
Constantinescu E.
Cretu Nicolae
Cristescu Alex.
Cristovoleanu Ion
Cusursuz Elena
Dumitrescu ªtefan
Dovletiu Stelian
Dumitrescu A.

Limba rusã
Fizicã, chimie
Finanþe
Venituri
Lb. românã
Tehnologie ºi chimie
Finanþe-credit
C.E.C.
Istoria ºi Bazele statisticii ºi Drept
Educaþie fizicã
ªtiinte naturale ºi Chimie
Elemente de Finanþe ºi ALA
Matem., Ev. Contab., Ec. Politicã.
Investiþii
Limba rusã
Contabilit., Anal. org ºi planific.
Matemat. ºi Calcule Financiare
Limba românã

2
1, 3
1
1, 2, 3
3
4
1
3
1, 3, 4
4
2, 3
2
3, 4
3
1
1, 2
4
4

11. Badalut a Gheorghe

12. Banciu Maria
13. Bartlemanov M.
14. Bochi Ecaterina
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bogdanovici Antonia
Boiangiu Octav
Brohanschi M.
Burlea Ion
Cabuz Spirache
Casalino Luigi
Ca tuneanu Ecaterina
Cavachi Ioan
Cerchia Nicolae
Cerchia Sofia

Org. planif. cred.ºi tehnica bancarã

Contabilitate
Limba rusã
Limba rusã

Contabilitate
Ec. Ind. Agrare
Educaþie fizicã
Statisticã
Educaþie fizicã
Finanþe ºi control financiar
Asigurãri de stat
Economie politicã, buget, analizã, statisticã
Contabilitate
Contabilitate

26

2, 3

3
1
2, 3

2
4
1, 2
4
1, 2, 3
3, 4
3
2
1, 2
1, 3

Anii în care
a funcþionat
1950-1958
1950-1954
1953-1954
1952-1954
1950-1954
1949-1953
1951-1954
1954-1955
1952-1954
1952-1953,
1956-1957
1951-1955,
1956-1958
1949-1950
1952-1954
1950-1951,
1954-1957
1953-1958
1951-1952
1950-1952
1954-1958
1951-1956
1949-1951
1956-1957
1952-1958
1951-1957
1952-1954,
1955-1958
1951-1954
1949-1951
1949-1950
1950-1952
1949-1950
1950-1953
1953-1958
1956-1958
1950-1955
1951-1954
1952-1954
1952-1954
1950-1952
1955-1957
1949-1950
1950-1958
1954-1955
1953-1955

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Dumitrescu Ene
Dumitrescu Z.
Duna Ion
Ene Ernest
Ene Lambrior
Fulip Margareta
Dr. Fiutescu Gh.
Flexi Sofia
Georgescu C.
Georgescu Ion
Gheorghiu Alex.
Gheorghiu Ion
Gherasin Jeana
Ghiþescu Spiridon
Goliger Sofia

Grigoriu Ion
Hasn as Elena
Hrisch Samuel
Hinguleºteanu Ana
Iacovache Dora
Iftodie Ion
Ihora Mihai
Ihora Reveca
Ilieº Peneº M.
Ioan Gheorghe
Ionescu Ecaterina
Ionescu Linica
Ionescu Manea
Ionescu Maria
Ionescu Marin
Iordache Elena
Iordanescu Bodo Alex
Jearnea Dumitru
Jipa Elena
Lascu Lidia
Lazãr Elena
Lãzãroiu Elena
Lelescu Florica
Leonte Lucia
Lupaº Nicolae
Lupaº Virginia
Lupu Moise
Katz Roza
Kunst Zoe
Mahala Mircea
Mara-Bara nescu Elena

89. Mãrculescu Florica

Ed. Fizicã
Fizicã ºi chimie
Tehn. Bancarã
Econ.polit., Ist., Constituþia
Tehnologie
Contabilitate
H igiena
Matematicã
Tehn. Bancarã
Venituri
Finanþele Econ. Nat.
Finanþe ºi elem. fin.
Lb. românã, Istorie, Geografie
Matematicã
Ec.pol. ºi Contab.

Istorie, Geografie
Impozite ºi Venituri
Ed. Fizicã
Muzicã
Matematicã ºi Calcule fin.
Buget ºi control fin.
Buget ºi elemente de finanþe
Asigurãri
Istoria ºi Geografia
Contabilitate
Contabilitate
Istoria ºi Geografia
Econ. ºi Planific. econ. ind. agr. ºi anal.
Econ. politicã ºi Statisticã
Fizico-Chimie
Econ. politicã
Finan. intrep. ºi Buget
Econ. politicã ºi Istoria
Ed. Fizicã
Limba rusã
Ed. Fizicã
Contabilitate ºi Asigurãri
Istorie, Geografie, Matematicã
Matematicã
Matematicã
Matematicã ºi Calcule financiare
Econ. ºi Planific. Ind. Asigurãri
Limba românã
Ed. Fizicã
Elemente de finanþe control financiar
Finanþele economiei nat. venit, buget
ºi Analizã
Contabilitate

27

4
4
1
2, 3
4
3
2, 4
2, 4
3
2
4
1
1, 3, 4
1, 2, 4
1, 3, 4

2
2, 3
1, 2
1, 2, 3
1, 3, 4
1, 2, 3
1, 2
3
1, 3, 4
4
1, 2, 3, 4
1, 3
1, 2, 3, 4
3
1, 2
2
4
1
3
4
3
2, 3, 4
1, 2
2, 3, 4
1
2, 3, 4
3
1
3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3
4

1950-1951
1950-1951
1950-1952
1950-1952
1951-1954
1949-1954
1950-1953
1950-1953
1949-1950
1952-1953
1951-1953
1949-1952
1950-1956
1951-1952
1950-1954 ºi
1956-1958
1953-1955
1952-1958
1949-1955
1951-1957
1951-1956
1949-1952
1950-1952
1952-1954
1951-1954
1949-1952
1950-1953
1951-1954
1956-1958
1949-1950
1950-1951
1952-1953
1953-1955
1950-1952
1952-1954
1950-1951
1952-1953
1952-1955
1950-1955
1953-1954
1951-1952
1949-1955
1953-1955
1949-1950
1953-1954
1950-1956
1949-1956,
1957-1958
1950-1958

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Matei Ilie
Mihai Ion
Mischie Constantin
Moisevici Lidia
Moldoveanu Gh.
Marfei Angela
Moroianu Clara
Neto Vasilica
Nicolaescu M.
Nicolau-Blanaru Elisabeta
Nicolaescu Vladimir
Nisulescu Emil
Niþulescu Ion
Odor Ion
Oprescu Tamara

Papagheorghe C.
Pascovici Ana
Patru Ana
Pelicula Mihai
Petcu Alexandru
Petrescu Ciril
Petrescu Gh.
Platos Maria
Podica Victor
Popa Dumitru-Gligor
Popescu Aneta
Popescu Cornelia
Dr. Popescu C.
Popescu Eugenia
Popescu Paraschiva
Popescu Tudor

Popovici A.
Popovici Sofia
Rausse Maria
Rãdulescu Maria
Rãdulescu Nic
Regleanu Ecaterina
Roatã Lucreþia
Robe Vasile
Roven ta Emil
Rusnac Aristocle
Scarlat Petre
Scãrlatescu Gheorghe
Scordeli Olga
Sen Alexandru

Matematicã ºi Educaþie cetãþeneascã
Economia ºi planific. Industriei
Contabilitate
Lb. românã
ªtiinþele naturii ºi Tehn. ºi Chimia
Limba rusã
Matematicã
ªtiinþele naturii ºi Tehnologia
Matematicã ºi Calcule financiare
Finanþe-credit, ADAS ºi Org. planif.
circulat.
Lb. românã ºi ALA
Control, revizie, contab., Analizã
Finanþe, Credit, Drept, CEC
Contabilitate
Finanþele econom. naþionale, contab. ºi
Lb. rusã
Istorie, Geografie
Finanþe, credit, buget Control financiar
Chimia
Contabilitate
Matematici ºi Calcule economice
Fizicã
Muzicã
Chimia, Fizicã
Ed. Fizicã
Contabilitate
Statisticã, Ec. Politicã ºi Drept
Istoria, Constituþia, Lb. românã
H igiena
Muzicã
Ec. politicã ºi ALA
Ec. politicã, Statisticã ºi Constituþia
Istoria
Lb. rusã
Lb. rusã
Ed. Fizicã
Matematica
Lb. românã
Istoria, Geografia
Tehnica bancarã
Finanþele industriei
Ed. Fizicã
Statisticã
Matematicã, Fizicã, Chimie
Lb. rusã
Lb. românã ºi istorie

28

1, 2
4
4
1
1, 2, 3
1
4
1, 4
3, 4
3
2
4
1
1
4

1, 3
2, 3
3
1, 4
1
4
1
1, 3, 4
1
2, 4

3
1, 3, 4
1, 2
4
1
1, 2, 3

1
1
1
3
2, 3
1, 4
1, 3, 4
2
2
2
1, 2, 4
1
3
2

1953-1955
1954-1955
1952-1953
1949-1950
1950-1955
1951-1952
1950-1951
1950-1954
1953-1954
1952-1958
1949-1957
1952-1955
1955-1959
1949-1950
1951-1955

1949-1952
1952-1959
1949-1950
1949-1951
1955-1959
1952-1953
1949-1950
1951-1955
1949-1950
1953-1955,
1956-1959
1955-1959
1949-1954
1949-1952
1951-1955
1952-1959
1949-1952,
1954-1957
1949-1950
1950-1951
1953-1955
1949-1951
1950-1952
1950-1955
1952-1955
1951-1952
1954-1955
1951-1958
1950-1954
1949-1950
1949-1950
1951-1952

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Sesan Alexandru
Sigaly Marcel
Sichete Maria
Soceanu Olga-Mateescu
Stãnciulescu Gheorghe
ªtefãnescu Iacob
Surdu Mihail
Sandru Dimitriu
Sandru T.
Tãnase Iliescu Georgeta
Taur Maria
Dr. Tãnãsescu C.
Ternoveanu Sanda
Toma Dimitrie
Tomescu T.
Trandafir Lidia
Varlam Lucian
Vasilescu Nicolae
Vernescu Elena
Vrabie Gheorghe
Vulcãnescu Romulus
Zaharescu C.
Lupu Georgeta
Frandin Alice

Buget ºi Venituri
Contabilitate ºi Analizã
Finanþe-credit
Tehnica bancarã
Fizicã
Circulaþie baneascã
Matematicã
Lb. românã
ªtiinþele naturii
Ec. polit. ºi Matem.
Tehnica bancarã
H igiena
Ed. Fizicã
Tehnica bancarã

Ed. Fizicã
Fin. cred. impozite
Analizã
Contabil. Analizã
Lb. românã
Lb. românã
Chimie, Bazele Statisticii, Drept
Fizica-Chimia
Lb. rusã
H igiena

2
1, 3
4
1
1, 2
4
2
1, 2, 4
3
1, 2
1
4
1
3

1
2
2
1, 2
3
2, 3
1, 2
1, 2, 4
2
3

În memoria miilor de elevi absolvenþi ºi a profesorilor care s-au perindat
pe la diferitele licee, secretarul Virgil Angelescu a rãmas imprimat sub apelativul
apropiat de „Nea Bigicã” sau „Domnul Bigicã”, omul bun ºi întotdeauna serviabil.
Fãrã sã precupeþeascã nici un efort, nici timpul, nici odihna, secretarul Virgil
Angelescu, neobositul, optimistul ºi împãtimitul în ale arhivisticii ºcolii, a
peregrinat din imobil în imobil, din cartier în cartier cu arhiva ºcolii dupã el,
începând cu cea reconstituitã a Liceului “Marele Voievod Mihai”, pânã în 1966,
când a trecut la pensie.

ªcoala tehnicã financiarã

1951-1953
1952-1954
1953-1955
1949-1954
1950-1952
1956-1958
1953-1956
1950-1957
1949-1950
1951-1957
1951-1953
1950-1951
1957-1958
1953-1954,
1956-1958
1950-1951
1952-1953
1952-1953
1949-1957
1949-1951
1951-1952
1951-1958
1951-1956
1956-1957
1951-1952

Virgil Angelescu

„ªcoala tehnicã financiarã” a funcþionat din anul ºcolar 1955/1956 pânã în anul 1968 ºi va avea
o duratã de ºcolarizare de 2 ani. Ea a preluat de la ºcolile medii tehnice financiare, desfiinþate, un numãr
însemnat de cadre didactice de specialitate, precum ºi baza materialã (localul din Calea Griviþei nr. 2A,
internatele, mobilierul), administraþia, arhiva ºi materialul didactic. Scopul acestui tip de ºcoalã a fost de a
pregãti ºi asigura specializarea absolvenþilor ºcolii medii teoretice (licee) cu ºi fãrã examen de maturitate
(bacalaureat) în executarea cu eficienþã a lucrãrilor de evidenþã ºi planificare economico-financiarã în
întreprinderile industriale, de construcþii, precum ºi a lucrãrilor specific unitãþilor ce compun aparatul
financiar-bancar al þãrii. Din cei 5132 absolvenþi, 2707 au absolvit secþia finanþe-contabilitate, iar 2425
secþia industrie-planificare. Prezentãm în tabelul de mai jos numãrul elevilor de la cursul de zi pe ani de
studii.

29

Absolvenþii ºcolii tehnice financiare pe ani ºcolari ºi secþii de specializare – curs de zi

Anul ºcolar
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
TOTAL:

Anul
de studii
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II
I

II

Elevi înscriºi în
Total
190
-

176

134

123

143

220
99

274

184

332

206

397

242

356

193

286

210

457
119

449

273

429

317
-

337

Specializarea

Nr. clase

pe ani studiu
secþia

Fin.
Cred.

Ind.
plan

Fin.
Cred.

Ind.
plan

Total

99

-

3

-

94

190
-

176

134

123

143
64
80

-

-

-

-

-

-

156
194

5
-

4

5

4

4

2
2

-

-

-

-

-

-

5
6

58

126

2

3

317

140

7

2

162
61

188
96

167
84

127
88

54

201

169

214

157
-

176

170

145

209

146

189

109

159

122
65

248

104

215

160
-

161

5

2

5

2

5

2

3

4
5

5

6

5

5
-

5

5

4

6

4

6

3

5

4
2

6

4

5

6
-

5

134
-

143

124
99

136

183
204

180

234

197

202

229

208

180

156

193

286
112

318

261

354
311
-

329

5132

Absolvenþi
din care:
Fin.
Cred.

Ind.
plan

94

-

134
-

143

124
99

136
57
61

-

-

-

-

-

-

126
143

58

122

180

106

91

55

88

90

87

75

72

79

51

145

162

178

155
-

172

2707

143

142
114

139

121

105
84

114
61

173
99

176

156
-

157

2425

Dupã 18 noiembrie 1954, când ºcolile au intrat în desfiinþare, pânã în 1959 la dispariþia completã,
s-au organizat ºi cursuri fãrã frecvenþã. În cei patru ani, la aceastã formã de învãþãmânt s-au înscris 1142
elevi ºi au absolvit 205.
În cadrul ºcolilor medii tehnice financiare nr. 2 ºi 4, pe durata anilor 1951-1955 precum ºi în cadrul
ºcolii medii tehnice financiare mixte, în perioada 1955-1958 au funcþionat ºi cursuri serale la care s-au
înscris 554 elevi ºi au absolvit 85.
Efectivul elevilor ºcolarizaþi prin aceastã formã de învãþãmânt pe durata anilor 1951-1958 este
cuprins în tabeul urmãtor:

30

An ºcolar

1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955

1955-1956
1956-1957
1957-1958

Nr.
ªcolii
medii

ªc. 4
ªc. 2
ªc. 4
ªc. 2
ªc. 4
ªc. 2
ªc. 4
ªc. mixtã
ªc. mixtã
ªc. mixtã

Total
elevi
14
18
17
48
43
185
12
117
55
45

din care:

Anul I
Nr.
Nr.
cls.
elevi
1
14
1
7
2
35
1
26
4
96
-

Anul II
Nr.
Nr.
cls.
elevi
1
18
1
10
1
7
2
49
2
52
-

Anul III
Nr. Nr.
cls. elevi
1
13
1
10
1
27
2
46
2
36
-

Anul IV
Nr.
Nr. Nr. absolv.
cls. elevi
1
13
7
1
12
8
1
19
13
1
19
14
2
45
43

ªcoala Tehnicã Financiarã a funcþionat în localul din str. Griviþa nr. 2 A din luna septembrie 1955
pânã în luna noiembrie 1958 când, a fost mutatã în str. Izvor nr. 76, localul din Calea Griviþei fiind lãsat la
dispoziþia Consiliului Popular al Municipiului Bucureºti.
Noul local primit de ºcoalã pe strada Izvor nu oferea condiþiile necesare desfãºurãrii optime a
activitãþii ºcolii.
De aceea, din partea conducerii ºcolii ºi a Ministerului Finanþelor s-au depus stãruinþe continui
pentru obþinerea unui alt imobil corespunzãtor. În cele din urmã, în februarie 1959, i s-a redat tot localul
din Calea Griviþei nr. 2A, din care fusese mutatã cu trei luni înainte.
Aici, la etajul II ºi în camerele de la mansardã, s-a amenajat cãminul pentru elevi, cu o capacitate
de 114 paturi.
Pentru surplusul de elevi care au solicitat cazarea în cãmin peste capacitatea celui din str. Griviþa,
prin Ministerul Finanþelor s-a achiziþionat, pentru încã 50 de elevi, un local-cãmin în str. Ferentari nr. 157
la care s-a renunþat însã dupã un an (la începutul anului 1954).
În anul 1965 ºcoala a cedat ºi cãminul de fete din str. Alex. Sahia. În schimb, a primit imobilul de
pe B-dul 1 Mai nr. 162 (localul de ºcoala al fostului liceu comercial Petru Rareº) care a fost adaptat de

Ultima promoþie de absolvenþi ai Liceului comercial „Traian” seria 1948 dupã 25 de ani de la absolvire.
Decembrie 1973. În primul rând de jos, câþiva din foºtii lor profesori.

31

ªcoala tehnicã financiarã spre a servi drept cãmin de fete. În anul 1970 a fost mutat acolo ºi complexul
alimentar al ºcolii (depozitul de alimente, cantina ºcolarã etc.).
ªcoala tehnicã financiarã a avut o duratã de 14 ani (din septembrie 1955 ºi pânã în 30 iunie 1968.
În anul 1965 cãminul a fost mutat în imobilul de pe Bulevardul 1 Mai nr. 162 (fostul liceu
comercial Petru Rareº).
Absolvenþii acestei ºcoli, încadraþi într-o gamã foarte variatã de unitãþi ale sistemului financiarbancar sau întreprinderi industriale, au dovedit în activitatea de zi cu zi o bunã pregãtire teoreticã ºi
practicã. Mulþi dintre ei ºi-au continuat studiile la Academia de ªtiinþe Economice prin cursuri de zi, serale
sau fãrã frecvenþã. Activitatea în întreprinderi ºi instituþii a ºcolilor tehnice financiare, constituie un
indicativ al valorii deosebite a acestor ºcoli. Ele au reprezentat ºi un factor de menþinere a echilibrului
dintre marele numãr de absolvenþi ai liceelor teoretice, ºi limita de cuprindere a acestora în învãþãmântul
superior.

LICEUL ECONOMIC

Din anul 1969 pânã în 1971 a funcþionat “ºcoala de specializare postlicealã financiarã” cu durata
de doi ani, sub forma învãþãmântului seral ºi fãrã frecvenþã, numai pentru salariaþii ce deþineau funcþii de
evidenþã economicã, dar nu posedau studii corespunzãtoare.
În anul 1966, în urma unei reorganizãri a învãþãmântului profesional ºi tehnic, ªcoala Tehnicã
Financiarã a intrat în lichidare, fiind continuatã în 1969 doar pentru 2-3 ani, de un nou tip de ºcoala numit
„ªcoala de Specializare postlicealã financiarã”, cu o duratã de ºcolarizare de 2 ani, dar organizatã numai
sub forma învãþãmântului seral ºi fãrã frecvenþã ºi numai pentru personalul unitãþilor socialiste care deþinea
funcþii de evidenþã economicã ºi care nu poseda studiile corespunzãtoare.
Începand cu anul ºcolar 1971-1972 a fost desfiinþat ºi acest tip de ºcoala, în locul ei luând fiinþã
„ªcoala de specializare postlicealã”, numai pentru cursuri fãrã frecvenþã, cu o duratã de ºcolarizare de 2-4
ani, timp în care, angajaþii, absolvenþi ai liceului teoretic, au fost obligaþi sa promoveze, prin examene de
diferenþã, în sesiuni bianuale, obiectele de specialitate, prevãzute în planul de învãþãmânt al liceelor
economice. La terminarea tuturor diferenþelor, acestora li s-au eliberat certificate de absolvire sau diplome
de bacalaureat economic.
Prin legea nr. 2/1966, începând cu anul ºcolar 1966/1967 au luat fiinþã „liceele de specialitate”
printre care se numãrã ºi liceele economice. Conform legii, aceste licee au fost tutelate unele de cãtre
Ministerul Finanþelor, altele de Ministerul Comerþului Interior, iar altele de Ministerul Învãþãmântului sau
Consiliile populare judeþene. Liceul economic nr. 3 din Bucureºti, care succeda ºcolii tehnice financiare
intratã în lichidare, a fost tutelat de Ministerul Finanþelor. Cadrele didactice de specialitate au fost preluate
de la ºcoala tehnicã. Profesorii de culturã generalã au fost distribuiþi de Ministerul Învãþãmântului ºi de
Inspectorul Scolar al Municipiului Bucureºti.
Între anii 1966-1975, liceul a funcþionat în
localul din Calea Griviþei nr. 2A, local aflat în
proprietatea Ministerului Finanþelor ºi amenajat de
acesta. Prin HCM nr. 643 / iulie 1975 s-a dispus
preluarea tuturor liceelor cu profil economic de
cãtre Consiliile populare judeþene sau de cãtre
Consiliul popular al Municipiului Bucureºti. Prin
acelaºi HCM aceste licee au primit titulatura de
licee economice de contabilitate ºi comerþ. Tot în
1975 ministrul Învãþãmântului, Dl. Paul NiculescuMizil, fost elev al liceului “Regele Mihai I”, legat
de fosta lui ºcoalã, a dispus revenirea acestui lucru
de tradiþie în învãþãmântul românesc, în localul sãu
din str. Traian nr.165
Prin H.C.M. nr. 643 din 4 iulie 1972 s-a
dispus preluarea tuturor liceelor cu profil economic
din subordonarea diferitelor organe centrale de stat
ºi trecerea acestora în subordonarea Consiliilor
Populare Judeþene ºi a Consiliului Popular al
Municipiului Bucureºti.

32

Totodatã, prin dispoziþia Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului, s-a redat, pe data de 1 august
1975, liceului economic nr. 3, fostul sãu local din str. Traian nr. 165.
Prin aceeaºi hotãrâre a Consiliului de Miniºtri, menþionatã mai sus, toate liceele economice din
þarã au primit titulatura de „Licee economice de contabilitate ºi comerþ”, titulaturã primitã, începând cu
data de 4 iulie 1975, ºi de cãtre liceul economic nr. 3 din Bucureºti. Încadratã cu cadre didactice bine
pregãtite profesional, ea a început sã fie solicitatã, chiar din primii ani de funcþionare, de un mare numãr
de candidaþi la concursurile de admitere.
Absolvenþii acestei ºcoli, încadraþi în unitãþi ale sistemului financiar-bancar sau în întreprinderi
industriale de construcþii ºi transporturi, au dat dovadã, la locurile de muncã de o bunã pregãtire teoreticã
ºi temeinicã cunoaºtere practicã în executarea lucrãrilor de evidenþã economicã ºi planificare.
Mulþi dintre aceºti absolvenþi au terminat, dupã încadrarea în producþie, Academia de ªtiinþe
Economice, prin cursuri de zi, serale ºi fãrã frecvenþã.
Miile de absolvenþi ai ºcolilor tehnice financiare repartizaþi în producþie au corespuns cu prisosinþã
muncii care le-a fost încredinþatã de societate, constituind un indicator al valorii deosebite a acestor ºcoli.
Ele au reprezentat ºi un factor de menþinere a echilibrului dintre marele numãr de absolvenþi ai Liceelor
teoretice ºi limitata cuprindere a acestora în învãþãmântul superior.
Începând cu anul ºcolar 1976-1977, învãþãmântul liceal a fost organizat astfel: pe treapta I clasele
a IX-a ºi a X-a ºi treapta a II-a: clasele a XI-a ºi a XII-a ºi-au diversificat profilurile.
Din anul ºcolar 1977-1978, prin adresa ISMB nr.5739/21 septembrie 1977, liceul se va numi
Liceul Economic ºi de Drept Administrativ nr. 3, cu profil economic ºi de comerþ la treapta I, ºi cu profil
de contabilitate ºi comerþ, cu meseria lucrãtor în contabilitate ºi comerþ la treapta a II-a.
Din anul ºcolar 1990 liceul se numeºte Grupul ºcolar Economic Administrativ ºi de Servicii “A.D.
XENOPOL”.
În 1995, liceul funcþiona cu trei profiluri: finanþe-contabilitate ºi comerþ la cursuri de zi ºi seral; ºi
turism, cu clase numai de zi.
Rezultatele obþinute de cãtre absolvenþi în decursul timpului la locul de muncã, precum ºi
importanþa specializãrilor pentru care sunt pregãtiþi prin liceul economic a fãcut ca numãrul celor care ºiau îndreptat paºii spre noi sã creascã de la an la an. Dacã în primii ani de la înfiinþarea liceului, în fiecare
an de studiu erau câte 4 clase paralele, în acest an al centenarului la cursul de zi în clasa a IX-a sunt 10
clase, la a X-a 8 clase, la a XI-a 13 clase ºi 10 clase la a XII-a. La cursul seral în anii de început era o
singurã clasã în fiecare an de studiu, iar în prezent sunt 4 clase a IX-a, 4 clase a X-a, 3 clase a XI-a, 2 clase
a XII-a ºi tot 2 clase a XIII-a.

Activitatea instructiv-educativã în liceul economic

De la înfiinþarea în 1966, la cârma liceului au fost investiþi profesori cu alese calitãþi de
conducãtori ºi cu o înaltã pregãtire pedagogicã ºi profesionalã.
Doamna Elena Bãrãnescu, directoare a ºcolii tehnice financiare, dupã lichidarea acesteia a condus
ºi liceul pânã în anul 1972, anul pensionãrii. Doamnele Paraschiva Popescu 1972-1978 ºi Graþiela Babe
1972-1990, profesori ai liceului, au fost mai întâi directori adjuncþi ºi apoi directori, fiecare pânã în anul
trecerii la pensie. În activitatea lor au fost sprijiniþi de colaboratorii lor, directorii adjuncþi Coatu
Constantin, Cabuz Spirache (dir. Administrativ), Natalia Preda, Doina Buzatu, Luminiþa Aron.
Cu toþii au luptat cu greutãþile începutului, au mãrit ºi diversificat baza materialã a ºcolii primitã
spre conducere. Cei aflaþi la conducere au fost animaþi de dorinþa realizãrii unei administraþii ºcolare
optime, a unui proces de învãþãmânt în continuã perfecþionare, diversificare ºi adaptare la necesitãþile
societãþii contemporane.
Prin capacitatea lor de conducere, devotament ºi profesionalism au încruciºat realizãri remarcabile
pe rãbojul vieþii acestor ºcoli, servind astfel drept pildã de dãruire pentru generaþiile viitoare.
Conducerea formatã din profesoarele Ana Ionescu – director, Drãghici Anca ºi Rodica Bogza –
directori adjuncþi. Investitã în 1990, a avut de înfruntat focul trecerii la o nouã etapã, încã tulbure ºi în ciuda
dificultãþilor generate de perioada de tranziþie, s-au preocupat permanent de reamenajarea ºcolii ºi
descoperirea resurselor financiare necesare renovãrii ºi modernizãrii cabinetelor ºi laboratoarelor, reuºind
sã dea localului o înfãþiºare pe mãsura importanþei lui, ca instituþie de prestigiu a învãþãmântului economic
românesc.
Datoritã eforturilor depuse, ºcoala a sãrbãtorit centenarul într-o hainã nouã.
Instruirea teoreticã ºi practicã a elevilor de la liceu, ºcoala profesionalã ºi ºcoala postlicealã, s-a
desfãºurat dupã planurile de învãþãmânt ºi programele ºcolare elaborate de Ministerul Învãþãmântului. La

33

întocmirea acestora au participat ºi specialiºti din Ministerul Finanþelor în perioada când acest minister
tutela învãþãmântul economic liceal ºi postliceal din întreaga þarã.
Planurile de învãþãmânt de la liceu erau structurate astfel:
– pregãtire de culturã generalã (umanistã, politicã ºi socialã, stiinþificã de bazã): limba ºi literatura
românã, douã limbi strãine moderne, cunoºtinþe social-politice, economie politicã, filozofie, istorie,
matematicã, fizicã, chimie, geografie;
– pregãtire tehnicã de bazã ºi de specialitate: contabilitatea ºi mecanizarea lucrãrilor de evidenþã
ºi calcul, merceologie ºi tehnica vânzãrii mãrfurilor, organizarea ºi planificarea unitãþilor economice,
corespondenþa ºi stenodactilografie, drept ºi legislaþie economicã, finanþe, statisticã, tehnologia serviciilor
hoteliere, oferta ºi organizarea serviciilor turistice.
Dupã 1990 nu s-a mai studiat disciplina cunoºtinþe social-politice, dar s-a introdus psihologia,
logicã, informaticã economicã. Planul de învãþãmânt prevedea de asemenea ore de educaþie fizicã,
dirigenþii ºi instruire practicã în producþie, la magazine sau întreprinderi.
Examenul de bacalaureat era susþinut la disciplinele: proba practicã, literatura românã,
matematicã, contabilitate (merceologia), economia politicã, fizica sau chimia (la alegere).
Dupã 1990, examenul de bacalaureat a constat în 5 probe: limba ºi literatura românã – scris ºi oral,
matematicã – scris, examen scris din materia clasei a XII-a, la alegere, la geografie, economie, limbi
strãine, istorie, filozofie ºi o probã oralã, tot la alegere, din materia celor 4 ani de studiu. Elevii susþin de
asemenea un atestat, în urma cãruia obþin un certificat de calificare în meserie.
În activitatea de instruire teoreticã ºi practicã s-au urmãrit câteva obiective generale ale
învãþãmântului românesc ºi specifice unui liceu economic: adaptarea conþinutului ºtiinþific ºi educativ al
învãþãmântului la nivelul specific vârstei elevilor noºtri ºi calitãþilor intelectuale, în perspectiva profilului
lor matur, cu o pregãtire elasticã în domeniul economic, folosind posibilitãþile psihologiei, pedagogiei,
metodicii ºi sociologiei; însuºirea de cãtre elevi a cunoºtinþelor esenþiale în domeniul socio-umanist ºi
ºtiinþific care sã constituie matricea culturii generale a viitorului economist specialist; cultivarea
sentimentului responsabilitãþii faþã de sarcinile ºcolare în prezent ºi sarcinile viitorului economist în
perspectivã, în spiritul promovãrii competiþiei profesionale ºi a dorinþei de afirmare în viitoarea sa
activitate ºi în societate.
Profesorii ºcolii noastre, de-a lungul anilor, de la înfiinþarea liceului economic ºi pânã azi, în
activitatea lor de zi cu zi au folosit materialul didactic adecvat, din laboratoarele ºi cabinetele ºcolare, în
condiþiile unei recomandãri a relaþiei profesor-elev, în vederea creºterii eficienþei învãþãmântului.
Calitatea muncii instructiv-educative desfãºuratã s-a concretizat în rezultatele frumoase obþinute
la concursurile ºcolare pe obiecte: geografie, limba ºi literatura românã, limbii strãine, concursurile pe
meserii, contabilitate, economie cât ºi prin procentul ridicat de promovabilitate la finele anului ºcolar. Dar
cel mai relevant rezultat stã în numãrul mare de specialiºti din domeniul economiei, financiar-bancar
formaþi ºi instruiþi de dascãli al cãror nume a rãmas în sufletele multora dintre foºtii elevi de ieri, specialiºtii
de azi.
Numeroºi profesori de specialitate sau de culturã generalã au contribiut la perfecþionarea
învãþãmântului, elaborând programe, monografii sau manuale de specialitate. Astfel, prof. Neculai Pâtea,
Graþiela Babe, Gabriela Popescu-Vifor, Ecaterina ªtefãnescu, Adriana Boldeanu au elaborat manuale de
contabilitate, prof. Ion Covachi - manual de statisticã, prof. Tamara Oprescu, Rodica Bogza ºi Ana
Pascovici – manual de finanþe, prof. Adriana Boldeanu – manual de controlul ºi analiza activitãþii
economice, iar prof. Constantin Coatu ºi Elena Hasnas, Manualul de organizare.
Profesorii de limbi strãine Mihaela Pericle-Miclul, Dana Tãutu ºi Luminiþa Aron au participat la
elaborarea programelor ºcolare, a baremelor de evaluare a cunoºtinþelor elevilor; prof. Ion Otãrãºanu a
publicat în colaborare “Culegerea de Probleme ºi Structuri Alegorice” la Editura Academiei în 1988 ºi
volumul “Complemente de Structuri Algebrice” în 1992, iar tânara profesoarã de ºtiinþe sociale, Cristina
Mihai-ªtefan a colaborat la elaborarea manualului de culturã civicã pentru clasa a VII-a.
Profesorii de culturã generalã, cu experienþã, ca Anca Drãghici, Dana Tãutu, Luminiþa Aron,
Niculina Samoilã sau profesori de specialitate: Cornelia Maroiu, Aneta Popescu, Ana Pascovici, Ioan
Cavachi, Graþiela Babe, Gabriela Popescu-Vifor, Elena Harnaº, Adriana Boldeanu ºi alþii, au þinut lecþii
deschise la nivelul Capitalei sau al Sectorului, lecþii care au reprezentat un util schimb de experienþã ºi în
acelaºi timp un prilej pentru colectivul de profesori ai ºcolii de a-ºi pune în evidenþã temeinica pregãtire
profesionalã, realele calitãþi pedagogice ºi întreaga lor strategie didacticã, racordate la imperativele
momentului social istoric, în perspectiva viitorului.
Dorinþa permanentã de autodepãºire ºi perfecþionare profesionalã a profesorilor ºcolii este
materializatã ºi prin participarea la sesiunile de referate ºi comunicãri organizate periodic de Inspectoarele
ºcolare ale Sectorului ºi Capitalei, cu articole, referate la diverse publicaþii de specialitate: profesor Ion
Otãrãºanu – “Valoarea maximã a determinanþilor unor matrice”, mai 1990. Apoi, referatul “Folclorul –
expresie profundã ºi multilateralã a spiritualitãþii româneºti”; “Simboluri spaþiale ºi temporale
reprezentative în lirica lui Lucian Blaga” ale profesorului ªtefan Iordache sau “Aspecte ale predãrii

34

civilizaþiei în orele de limbã francezã” – prof. Luminiþa Aron; ”Problematizarea în învãþãmântul biologic”;
”Diversificarea formelor de organizare a procesului de învãþãmânt biologic cu accent pe formele cu
caracter aplicativ “ al colectivului catedrei de biologie Sandra Stroia ºi Doina Spânu; “Rolul gazetei Steaua
Dunãrii în lupta pentru Unirea Principatelor” – prof. Israelo Riegler; “Folosirea literaturii beletristice la
lecþia de istorie, ca material didactic auxiliar” – prof. Ion Puicã; “Învãþãmântul românesc în timpul
dualismului austro-ungar” – prof. Cornelia Albu; “Rolul obiectelor de specialitate în formarea socioprofesionalã a elevilor” ºi “Paralelisme întâlnite la obiectele de specialitate ºi mãsuri de înlãturare a lor” –
ale profesorului Ioan Cavachi.
De-a lungul anilor, profesori de prestigiu ai liceului nostru conduc, practica pedagogicã a
studenþilor: Paraschiva Popescu, Ada Ornea, Maria Niculescu, Anca Frusina, Neculai Pâtea la contabilitate,
Adriana Boldeanu la analiza economicã ºi statisticã, Mariana Sireþchi la organizare, Doina Spânu ºi Sandra
Stroia la biologie, Ion Puicã la istorie, Luminiþa Aron la limba francezã.
Este o satisfacþie pentru noi cã foºti absolvenþi Gabriela Iordache, Nicoleta Stroie, Mihaela Cioc,
Gabriela Olaru, Ileana Moldoveanu, Daniela Hangan ºi Teodora Nãstase dupã terminarea facultãþii au ales
profesia de dascãl ºi au optat pentru ºcoala la care s-au format.
Pornind de la premisa cã progresul societãþii este condiþionat în bunã mãsurã de pregãtirea ºi
capacitatea creatoare a membrilor sãi, profesorii liceului economic au înscris în preocupãrile lor ºi
cultivarea creativitãþii elevilor. La limba românã, limba francezã, istorie, elevii cu înclinaþii pentru
disciplina respectivã au fost îndrumaþi de profesorii lor sã redacteze referate pe care le-au prezentat la
sesiunile de comunicãri pe ºcoalã, pe Sector ºi unele chiar pe Municipiu. Iatã numai câteva din cele care
au fost premiate: “ Realitate ºi creaþie artisticã în romanele “Ion” ºi “Pãdurea spânzuraþilor” de Liviu
Rebreanu”, menþiune în anul 1985, eleva Luciana Pãun (profesor ªtefan Iordache), “Manole ºi Prometeu
– destine înãlþãtoare în consonanþa miticã” – Cornelia Rãducoasa clasa a XII- a A – diplomã pe sector,
(profesor coordonator Anca Drãghici), “Condiþia dramaticã a omului creator, a geniului creator în opera lui
Mihai Eminescu, Alexandru Philippide ºi Lucian Blaga” de eleva Elena Roman în anul 1986 – diplomã
(profesor ªtefan Iordache), “Aspecte de ieri ºi de azi ale patriotismului ºi internaþionalismului la români”,
“Bucureºtiul de ieri ºi de azi” eleva Dana ªtefãnescu (profesor Luminiþa Aron).
Rezultatele obþinute la concursurile ºcolare de cãtre elevii noºtri demonstreazã grija profesorilor
de a cultiva dorinþa permanentã de autodepãºire a elevilor, un ritm de muncã uniform ºi susþinut. Frumoase
rezultate s-au obþinut, în ultimii ani, la geografie de cãtre profesorii Aurica Ionescu ºi Natalia Buruc, unii
elevi obþinând menþiuni ºi premii pe Capitalã ºi pe þarã:
· În anul ºcolar 1991-1992 din 37 de elevi participanþi, 17 au obþinut premiile I, II ºi III pe sector
ºi pe Capitalã ºi o menþiune pe þarã, elevul Mihai Paraschiv din clasa a XI- a;
· În anul ºcolar 1992-1993 dintre cei 42 de participanþi, au primit 15 premii I, II ºi III (Sector ºi
Capitalã) ºi o menþiune pe þarã, eleva Loredana Cazaciuc din clasa a XII-a;
· În anul ºcolar 1993-1994 dintre cei 34 de elevi participanþi, 16 au fost premianþi, dintre care 5
premii I pe Capitalã.
Participând la sesiunile de referate ºi de olimpiade ºcolare, elevii au învãþat ce înseamnã
competitivitatea ºi confruntarea, aprecierea corectã a calitãþii ºi valorii proprii, imperative ale prezentului
ºi mai ales ale viitorului.
Colectivul de profesori a înþeles complexitatea imperativelor epocii, a cãror îndeplinire depinde,
în primul rând, de conþinutul lecþiilor din punct de vedere ºtiinþific, ca ºi rolul lor educativ. Un accent
deosebit s-a pus pe caracterul formativ al predãrii, pe dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor, pe formarea
deprinderilor de muncã independentã.
În munca didacticã sunt continuate tradiþiile pozitive ale trecutului cu eforturi ºi mijloace noi,
corespunzãtoare epocii contemporane.
În predarea limbii ºi literaturii române, ca ºi a limbilor strãine (francezã, englezã, rusã, germanã)
se urmãreºte aprofundarea cu elevi a fenomenului literar naþional ºi universal ºi totodatã, dezvoltarea
deprinderilor de exprimare în scris ºi oral. Predarea limbilor strãine îmbinã eforturile pentru înºiruirea
cunoºtinþelor de limbã, în interesul posibilitãþilor de exprimare, cu studierea ºi analiza fondului deosebit de
valoros al literaturii ºi culturii respective. Folosirea discursurilor, a megnetofonului, a retroproiectorului, a
diafilmului în cadrul lecþiilor de cãtre profesori ca: Natalia Preda, Anca Drãghici, Dana Tatoiu, Georgeta
Ungureanu, Luminiþa Aron, este o dovadã a eforturilor depuse de a îmbogaþi ºi diversifica procedeele
didactice.
Experienþele de laborator, îmbibate cu expunerea legilor ºi fenomenelor de fizicã, chimie, ºtiinþe
naturale, conduc spre o înþelegere profundã a proceselor ce au loc în naturã. Au rãmas în amintirea multor
generaþii experienþele realizate de profesorul Petre Popescu în laboratorul de fizicã, precum ºi mãiestria cu
care depãna firul istoriei fizicii profesorii Radu Teodorescu ºi Ana Ionescu.
De asemenea, dezvoltarea gândirii matematice ºi a posibilitãþii folosirii calculului matematic în
activitatea ºtiinþificã din celelalte domenii, cerinþe impuse mai mult ca oricând astãzi, reprezintã þelul de
bazã al activitãþii didactice la orele de matematicã.

35

Înfiinþarea cabinetului metodic ca formã de organizare a activitãþii didactice în ºcoalã, pe
specialitãþi, a constituit una din preocupãrile noastre majore în scopul perfecþionãrii metodelor de predare.
În perioada 1980-1985, sãlile de clasã erau amenajate sub formã de cabinete ºi laboratoare, în cea
mai mare parte cu o dotare corespunzãtoare, de la materialul didactic confecþionat cu ajutorul elevilor, pânã
la aparatura tehnicã.
Încã din anul 1978, profesoara Natalia Preda, în colaborare cu membrii catedrei au realizat
cabinete de limba ºi literatura românã, iar cel mai recent cabinet de culturã generalã este cel al profesoarei
Cristina Mihai, care a amenajat un reuºit cabinet de filozofie.
Ca laboratoare, cel de chimie, iniþiat ºi realizat în 1977 de cãtre profesorii Georgeta Ciocoiu ºi
Emil Schuster reprezintã o frumoasã reuºitã, fiind îmbogãþit ºi întreþinut în prezent de actuala catedrã de
chimie, condusã de profesoara Niculina Samoilã.
Profesorii Zoe Tudoran, Radu Teodorescu ºi Ana Ionescu, au înfiinþat ºi au îmbogãþit necontenit
laboratorul de fizicã, iar profesorii de biologie Sandra Stroie ºi Doina Spânu au amenajat laboratorul de
ºtiinþe naturale cu planºe ºi materiale necesare unor instructive ºi atractive experienþe. Aceeaºi preocupare
au acordat-o ºi membrii catedrei de matematicã organizãrii unui cabinet specific, îndeosebi profesoara
Adriana Bâldea.
Sub îndrumarea profesoarelor Zoe Tudoran ºi Radu Teodorescu, de la catedra de fizicã, au fost
iniþiate activitãþi atât pentru însuºirea mânuirii, cât ºi a integrãrii în lecþii, a mijloacelor audio-vizuale din
dotarea cabinetelor ºcolii (retroproiector, epidiascop, aspectomat, diascop, etc.)
Dintre cabinetele de profil menþionãm:
Cabinetul de ºtiinþe sociale, înfiinþat în anul 1970 din iniþiativa ºi munca profesoarei Paraschiva
Popescu. La început a servit pentru desfãºurarea lecþiilor de economie politicã, cunoºtinþe social-politice ºi
s-a refãcut cabinetul de economie politicã prin aportul profesorilor Ada Ornea ºi Maria Niculescu. În
prezent cabinetul de ºtiinþe sociale a fost transformat în cabinet de filozofie de cãtre profesoara Cristina
Mihai.
Cabinetul de mecanizare a evidenþei contabile a fost amenajat în perioada anilor 1963-1964 ºi
reamenajat, dupã mutarea liceului, în actuala clãdire, din anul 1977 prin grija profesoarei Cornelia Mãroiu
ºi Nicolae Pâtea. Dotarea cabinetului cu maºini mecanizate de evidenþã contabilã s-a fãcut cu sprijinul
Ministerului Finanþelor, al Bãncii Naþionale ºi filialelor acesteia din Bucureºti, Ploieºti, Târgoviºte ºi
Craiova, precum ºi a Grupului ºcoalar pentru Industrializarea Lemnului, a Preºedinþiei Consiliului de
Miniºtri ºi a Direcþiei Centrale de Statisticã.
Cabinetul a fost dotat în anul 1976 cu diverse categorii ºi tipuri de maºini de adunat, de tipul
Reheimetal ºi Mercedes, maºini de adunat electrice de tipul Astra, Olivetti, Ascota, ºi Odhner, 5 maºini de
calculat manuale de tipul Facot, Olhmet ºi Baloy, 22 maºini de calculat electrice de tipul Cellation,
Supermetal ºi Soemstrom, CE 30, CE 125 ºi CE 126, maºini de facturat-contabilizat electrice, de tipul
Supermetal ºi Soemstrong ºi o maºinã de facturat-contabilizat electricã de tipul F.C.15.
Acest cabinet a contribuit la formarea unor deprinderi de mânuire a mijloacelor mecanizate ºi de
ºcolarizare rapidã ºi exactã a lucrãrilor de evidenþã economicã modernã.
În timp însã, gradul de uzurã fiind mare, aceastã dotare nu a mai putut fi utilizatã.
Din anul 1990 au existat preocupãri constante pe linia realizãrii unui cabinet de informaticã. Un
sprijin real s-a primit din partea colectivului de pãrinþi, care a contribuit la procurarea a douã calculatoare
de la FEPER, acþiune ce a fost
realizatã ºi condusã de prof.
Mariana Siretchi ºi prof. Ana
Ionescu, în prezent directorul
coordonator al liceului. Astfel, s-au
pus bazele cabinetului de informaticã.
Cabinetul de stenodactilografiere, iniþiat ºi condus de
profesor Niculina Veselovski, a fost
înfiinþat în anul ºcolar 1970-1971 cu
sprijinul conducerii liceului – prof.
Elena Baranescu ºi Constantin
Coatu. Dotarea cu maºini de scris
a fost realizatã de Ministerul
Cabinetul de stenodactilografiere

36

Finanþelor ºi în 1976, cabinetul dispunea de 50 de maºini de forme ºi tipuri diferite (Optima, Continental,
Mercedes, Consul, etc). În 1972 cabinetul, cu o capacitate de 40 de locuri, a fost dotat de Ministerul
Finanþelor ºi cu mese speciale precum ºi cu scaune ergonomice. În anul ºcolar 1973-1974 în cadrul
cabinetului a luat fiinþã un cerc de reparare ºi întreþinere a maºinilor.
Cabinetul de ºtiinþe economice, a luat fiinþã la începutul anului ºcolar 1972-1973 din iniþiativa
prof. Adriana Boldeanu, care l-a refãcut dupã mutarea liceului în actualul local ºi l-a reactualizat. Dotat cu
materiale de specialitate: reviste, legi, instrucþiuni, planºe, grafice, lucrãri practice ale elevilor, lucrãri de
diplomã, caiete de lucrãri practice, etc., el a servit la documentarea teoreticã ºi practicã a elevilor ºi
profesorilor de ºtiinþe social-economice.
Cabinetele de organizare industrialã ºi de organizare comercialã au fost realizate în anii 1979-1980
ºi 1980-1981 din iniþiativa profesorului Constantin Coatu ºi cu colaborarea profesoarei Adriana Boldeanu.
Cabinetul de contabilitate a fost organizat în anul 1980 prin grija profesorilor Graþiela Babe,
Gabriela Popescu-Vifor, Neculai Pâtea. Cabinetul a dispus de maºini de calcul mecanice, de retroproiector,
de materiale de specialitate, materiale didactice, planºe, lucrãri de bacalaureat ºi documente contabile.
Cabinetele de merceologie au fost organizate dupã ce ºcoala noastrã a început sã pregãteascã elevi
în domeniul comercial. Cabinetele de merceologie alimentarã ºi nealimentarã au fost realizate de prof.
Alice Ghimpa în perioada anilor 1976-1982, care le-a asigurat o dotare corespunzãtoare. Academia de
Studii Economice, respectiv catedrele de tehnologie ºi merceologie au acordat un sprijin real în asigurarea
cabinetelor cu mostre ºi diferite materiale didactice, precum ºi cu instrumentul necesar realizãrii unor
lucrãri de laborator. La amenajarea acestor cabinete, la care s-a mai adãugat ºi un al treilea, tot de
merceologie nealimentarã, o contribuþie importantã au avut-o ºi profesorii Tamara Oprescu, Elisabeta
Blãnaru, Elena Andreescu ºi Denisa Nicolae. An de an dotarea cu materiale didactice, cu lucrãri de
laborator, lucrãri de diplomã, aparatura tehnicã a creat condiþiile realizãrii unor ore de clasã ºi de laborator
bine pregãtite ºi eficiente.
S-au remarcat lucrãrile de diplomã din domeniul merceologiei conduse cu competenþã de prof.
Alice Ghimpa ºi Elena Andreescu. Ulterior coordonarea acestor cabinete a revenit prof. Aurora Olteanu, în
prezent ºefã de catedrã.
În acþiunea de modernizare a învãþãmântului economic, catedrele obiectelor de specialitate au fost
permanent preocupate de adaptarea programelor ºi manualelor la problemele specifice economiei de piaþã,
de formarea la elevi a unei gândiri economice corespunzãtoare.
Pentru lãrgirea orizontului economic al elevilor, de-a lungul anilor au fost organizate cercuri de
specialitate. Tematica acestora a fost permanent diversificatã ºi ancoratã pe problemele legislaþiei ºi
practicii economice. Exemplificãm cu dezbaterile asupra unor teme ca: “Documentele, evidenþa operativã
ºi contabilitatea mijloacelor fixe, uzura ºi amortizarea acestora la întreprinderea practicã” (coordonator
prof. Cornelia Maroiu);”Evidenþa decontãrilor în numerar ºi fãrã numerar.” (coordonator prof. Ecaterina
ªtefãnescu ºi Georgeta Skoze ); “Documentele, evidenþa operativã ºi contabilitatea analiticã a gestiunilor
de mãrfuri ºi ambalaje la întreprinderi de practicã” (coordonator prof. Gabriela Vifor-Popescu); “Aspecte
ale eficienþei economice la unitatea I.C.S. Cocor“ – elevi Lucia Bãlãceanu, Maria Dumitrache (coordonator
prof. Adriana Boldeanu); “Contabilitatea ºi evidenþa operativã a obiectelor de inventar“ – elevi Ana
Angheluþa, Mariana Niculae (coordonator prof. Neculai Pâtea); “Verificarea calitãþii ºi diversificãrii
sortimentului mãrfurilor din sticlã” – eleva Sãndulescu E. (coordonator prof. Elena Andreescu);”Factorii
care influenþeazã calitatea ºi diversificarea sortimentului de mobilã” – eleva Mihaela Oprescu (coordonator
prof. Elena Andreescu); “Structura organizatoricã a unitãþii de practicã: I.C.S. Cocor ºi I.C.S. Bucur Obor”
(coordonatori prof. Adriana Boldeanu ºi Constantin Coatu); “Formele de retribuire a muncii aplicate la
întreprinderea de practicã” – eleva Cristina Georgescu (coordonator prof. Adriana Boldeanu); “Etalarea ºi
prezentarea þesãturilor din bumbac ºi tip bumbac pentru lenjeria de pat” – eleva Irina Dincã (coordonator
instructor Paula Onicel); “Studiul privind cererea de mãrfuri din sticlã, realizat la unitatea “Silex” unitate
de prezentare a Centralei Sticlei” – eleva Sorana Sãndulescu (coordonator prof. Elena Andreescu); “Studiul
de piaþã privind cererea de mãrfuri cosmetice de machiaj în magazinul “Miraj” – eleva Gabriela Cofler
(coordonator prof. Elena Andreescu); Urmãrirea îndeplinirii planului producþiei fizice ºi nete la
întreprinderea de ulei “Muntenia” în lumina noului mecanism economico-financiar – eleva Cristina
Pârvulescu (coordonator prof. Adriana Boldeanu ºi Ioan Cavachi; ”Comercializarea produselor cosmetice”
– eleva Cristina Timar (coordonator prof. Elena Andreescu); ”Documentele, evidenþa operativã ºi calculul
drepturilor bãneºti pentru munca prestatã la întreprinderea de practicã – elevii Mariana Drumea, Nicoleta
Mihãilã, Sânziana Mechievici (coordonator prof. Gabriela Vifor-Popescu).

37

O parte din aceste lucrãri au fost susþinute în cadrul sesiunilor de comunicãri ºtiinþifice organizate
la nivelul Capitalei, obþinându-se de-a lungul anilor nenumãrate premii ºi menþiuni.
Cercul de contabilitate a funcþionat ani de zile sub îndrumarea profesorilor Gabriela PopescuVifor, Neculai Pâtea ºi Adriana Boldeanu. Scopul cercului a fost de a adânci ºi diversifica cunoaºterea
problemelor de evidenþã contabilã, de ancorare a acestora în practica economicã ºi de formare a gândirii
economice.
Cercul de analizã economicã ca ºi cercul de organizare, planificare ºi statisticã, au avut ca scop
lãrgirea ºi consolidarea noþiunilor în domeniile respective prin promovarea legislaþiei în vigoare ºi
abordarea unor studii de caz pe probleme concrete din practica economicã. Profesorii antrenaþi în aceste
activitãþi au fost: Elena Hasnaº, C-tin Coatu, Ioan Cavachi ºi Adriana Boldeanu.
Cercul de merceologie de sub îndrumarea prof. Alice Ghimpa, Elena Andreescu ºi Aurora Olteanu
s-a bucurat de audienþa elevilor de la profilul comerþ.
Acþiunile de perfecþionare a profesorilor s-au concretizat ºi în activitãþile de cercetare, organizate
în ºcoalã ºi valorificate în schimburile de experienþã desfãºurate cu ocazia consfãtuirilor cadrelor didactice
de la Casa personalului didactic. Dintre lucrãrile prezentate în cadrul sesiunilor de comunicãri ºtiinþifice
pentru profesori, amintim: “Aspecte ale contabilitãþii investiþiilor ca urmare a introducerii noului mecanism
economic-financiar” – prof. Neculai Pâtea; “Testarea cumpãrãturilor privind mãrimea confecþiilor de
damã” – prof. Elena Andreescu ºi Aurora Olteanu; “Aspecte ale noului sistem de retribuire” – prof. Adriana
Boldeanu; “Legalizãri ºi exigenþe ale funcþionãrii ºi consolidãrii noului mecanism economico-financiar” –
prof. Ioan Cavachi; “Planificarea, evidenþa operativã ºi contabilã a costurilor de producþie la întreprinderea
“Aversa” – prof. Neculai Pâtea; “Metoda pregãtirii statisticii” – prof. Ioan Cavachi; “Recepþia loturilor de
marfã prin metode statistico-matematice” – prof. Denisa Nicolae; “Modificãri în planul de conturi” – prof.
Ecaterina ªtefãnescu; “Marketingul în contextul economiei româneºti” – prof. Adriana Boldeanu.
Pornind de la ideea cã formarea unui profesor nu este niciodatã încheiatã, în cadrul catedrelor
ºtiinþelor economice au fost ºi sunt organizate acþiuni care îmbinã în mod armonios aspectele perfecþionãrii
teoretice de specialitate cu cele pedagogice ºi didactico-metodice. Contribuþii numeroase pe linia formãrii
ºi pregãtirii profesorilor, mai ales a celor tineri, au avut-o profesorii: Ion Niþulescu, Aneta Popescu, Adriana
Boldean, Anca Frusina. Cercul de minipedagogie organizat de prof. Ion Niþulescu s-a bucurat de aprecierea
întregului colectiv de profesori.
În perioada anilor 1980-1986 au fost iniþiate în ºcoalã acþiuni cu participarea profesorilor de la
A.S.E. pe linia dezbaterii diferitelor probleme. De exemplu: lector doctor Lucia Giosan (catedra de drept),
prof. C. Antoniu (catedra de finanþe), prof. Voica (catedra de contabilitate), prof. Atanase (catedra de
merceologie), prof. dr. doc. acad. N. N. Constantinescu (catedra de economie politicã).
Informarea ºtiinþificã de specialitate ca ºi cea pedagogicã ºi metodicã, schimbul de experienþã între
profesori, îndrumarea din partea direcþiei ºi a organelor de control au constituit principalele cãi de
îmbunãtãþire continuã a pregãtirii cadrelor didactice pentru munca instructiv-educativã.
Consiliul pedagogic, dezbãtând teme de primã importanþã ºi necesitate în munca didacticã, a oferit
astfel un ghid permanent în activitatea profesorilor în fiecare etapã de învãþãmânt. Conþinutul referatelor
pe baza cãrora s-au purtat uneori discuþii vii, extrem de interesante pentru toþi participanþii.

Instruirea practicã a elevilor

De-a lungul anilor, legãtura dintre educaþia ºcolarã ºi viaþa a constituit obiectul unor dezbateri ºi
experienþe în care au fost antrenaþi ºi profesorii liceului nostru, ajungându-se la concluzia cã procesul
educaþional trebuie sã þinã pasul cu interesele societãþii, sã vinã în întâmpinarea cerinþelor dezvoltãrii
acesteia.
În concluziile unor studii întocmite sub egida UNESCO, înºiruite de multe þãri ale lumii, printre
care ºi de þara noastrã, s-a subliniat ideea cã fundamentul ºcolii moderne trebuie sã fie unirea teoriei cu
practica. Integrarea învãþãmântului cu practica a constituit un obiectiv major al tuturor statelor,
independent de gradul lor de dezvoltare.
În aceastã direcþie, ºi în liceul nostru s-a pus un accent deosebit pe caracterul practic al procesului
de învãþãmânt, pentru ca viitori absolvenþi sã se integreze în viaþa practicã. Solicitãrile vieþii sociale
contemporane impun ºcolii preocupãri constante pentru orientarea practicã a gândirii ºi activitãþilor
elevilor. Gândirea practicã nu se poate forma ºi dezvolta însã, decât rezolvând probleme cu caracter practic.
Aceasta s-a realizat parþial în timpul anului ºcolar, prin efectuarea de lucrãri practice, aplicaþii, monografii,
etc., ºi s-a finalizat prin practica în producþie pe o duratã de 4 sãptãmâni, de la sfârºitul anului ºcolar.

38

Practica în producþie a fost organizatã ºi coordonatã de profesorii de specialitate Tamara Oprescu,
Elena Hasnaº, iar începând din anul 1969 ºi pânã în anul 1980, de cãtre prof. Adriana Boldeanu.
Pentru asigurarea desfãºurãrii practicii în bune condiþii, comisia de practicã formatã din profesori
de specialitate întreprindea urmãtoarele activitãþi:
Solicita din timp ministerelor ºi instituþiilor centrale nominalizarea întreprinderilor ºi unitãþilor în
care urmau sã se efectueze practicã, cu indicarea numãrului de elevi practicanþi pe fiecare unitate;
Pentru perfecþionarea cadrului juridic se încheiau convenþii de practicã între ºcoalã ºi unitatea
economicã sau instituþia în care urma sã se efectueze practicã;
În prima zi de practicã se organiza instructajul în ºcoalã, cu care ocazie elevii primeau programele
de practicã ºi consemnau în caietele de practicã instructajul privind protecþia muncii, respectarea regulilor
de circulaþie etc.
Profesorii însoþeau elevii la unitãþile economice, unde avea loc prezentarea acestora la
conducãtorii unitãþilor ºi definitivau planul tematic al desfãºurãrii practicii;
Îndrumarea ºi controlul elevilor de cãtre profesorii ºcolii ºi responsabilul cu practicã din unitatea
economicã;
Periodic, în ºcoalã se analiza modul de desfãºurare al practicii, stabilindu-se mãsurile necesare;
Controlul modului de desfãºurare a practicii se realiza ºi de cãtre conducerea liceului ºi de
inspectorii de învãþãmânt din Ministerul Finanþelor;
Instruirea practicã se finaliza cu susþinerea de cãtre elevi a unui colectiv, cu care ocazie se
prezentau ºi unele lucrãri practice de cãtre elevi.
Practica de la sfârºitul anului ºcolar a avut o importanþã deosebitã, servind pe de o parte la
verificarea valabilitãþii informaþiilor primite de cãtre elevi la orele teoretice ºi practice din cursul anului,
iar pe de altã parte la completarea acestora. Elevii aveau posibilitatea de a opera cu aceste informaþii,
dobândind deprinderi pentru viitoarea lor muncã.
În perioada anilor 1969-1979, practica în producþie a elevilor de la secþia economicã ºi planificarea
se desfãºurau în unitãþi industriale, comerciale ºi de transporturi, iar a celor de la secþia de finanþe, la
administraþiile financiare, la bãnci ºi la C.E.C. Începând din anul 1973, practica a ajuns sã reprezinte 1/3
din totalul timpului afectat studiului. S-a trecut la introducerea ºi organizarea instruirii practice continue ºi
comasate pe toatã durata anului ºcolar la toþi anii de studii. Dupã absolvirea liceului economic, elevii care
nu reuºeau la examenul de admitere în învãþãmântul superior erau repartizaþi în producþie, atât în Bucureºti,
cât ºi în diferite judeþe ale þãrii.
Din anul 1977 activitatea de instruire practicã în domeniul circulaþiei mãrfurilor s-a realizat de
cãtre maiºtri instructori. Practica s-a desfãºurat în cabinetele de specialitate, laboratoarele de merceologie
ºi în unitãþi comerciale. Experienþa a demonstrat cã practicã este cu atât mai eficientã, cu cât este mai legatã
de realitate, permiþând viitorilor absolvenþi sã se integreze în producþie într-un timp foarte scurt. Contactul
direct cu producþia, cu viitorul loc de muncã, prezintã pentru elevi o importanþã deosebitã nu numai prin
ceea ce se pregãtesc.
Instruirea practicã a elevilor în domeniul financiar-contabil s-a realizat în cabinetele de specialitate
din ºcoalã, sub îndrumarea profesorilor de specialitate, executându-se monografii ºi lucrãri practice pe
documente specifice.
Începând cu anul 1975/1976, în ºcoalã funcþioneazã ca personal didactic ajutãtor un numãr de
maiºtri instructori, care au pus bazele instruirii practice în unitãþile comerciale. Treptat, colectivul de
maiºtri instructori s-a mãrit, ajungând la un numãr de 9 persoane, unul fiind la specialitatea dactilografiere.
O parte din aceºtia proveneau din rândul absolvenþilor acestui liceu, cu o bunã pregãtire profesionalã de
specialitate: Nicolae Paceonea, Mihaela Stoica, Constanþa Negoiþã.
Pe mãsura mãririi numãrului de maiºtri instructori, s-a urmãrit îmbunãtãþirea pregãtirii
profesionale, aceasta fiind posibilã prin cursurile de perfecþionare realizate de Ministerul Comerþului, cât
ºi de Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului, prin schimburi de experienþã realizate la nivelul liceului ºi a
celorlalte licee economice ºi prin acordarea gradelor didactice susþinute în ºcoalã, în prezent funcþionând
4 maiºtri instructori cu gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II, 2 cu cadrul didactic definitiv ºi un
suplinitor la catedrã de dactilografie. O formã concretã de realizare a integritãþii învãþãmântului cu
producþia a constituit-o activitatea pe care unii elevi au desfãºurat-o în cadrul micro-magazinului ºcolar,
înfiinþat din anul 1971-1972. Iniþial a funcþionat cu o singurã secþie de panificaþie, iar din anul 1975 s-a
înfiinþat ºi secþia de papetãrie, pentru ca în anul 1982-1983 sã se desfiinþeze. Elevii îºi desfãºurau
activitatea în cabinetul de tehnica vânzãrii mãrfurilor, amenajat în sala 4, dotat cu mobilier specific

39

desfacerii mãrfurilor. Dotarea s-a realizat de cãtre unitãþile comerciale “Cocor” ºi “Bucur Obor”, care ne
patronau.
Activitatea în micro-magazinul ºcolar se desfãºura sub îndrumarea maiºtrilor instructori, ca într-o
unitate comercialã, elevii având funcþii ce îi implicau direct în procesul vânzare-cumpãrare, efectuând
operaþii de aprovizionare, recepþie, întocmirea actelor de intrare ºi de ieºire a mãrfurilor, vânzarea propriuzisã a mãrfurilor, îndeplinind funcþia de ºef de magazin, gestionar la produse de patiserie, papetãrie,
cosmetice, panificaþie, produse diverse, contribuind la realizarea planului de desfacere.
Evidenþa financiar-contabilã a fost asiguratã de prof. Gabriela Vifor-Popescu. În anul 1977, de
exemplu, activitatea micro-magazinului s-a concretizat într-un volum de desfacere de 79.121 lei: din care
61.938 lei panificaþie ºi 17.183 lei papetãrie. Disponibilul în banca la 31 decembrie 1977 era de 50.249 lei.
Potrivit normativelor, plafonul pentru investiþii stabilit pentru anii 1977 a fost de 5000 lei, suma cheltuitã
pentru procurarea a trei saltele de gimnasticã. Din beneficiile anilor anteriori s-au procurat: un frigider
pentru micromagazin, ecran pentru cabinetul de ºtiinþe sociale, cuiere, plãcuþe indicatoare pentru sãlile de
clasa etc. Toatã aceastã activitate a necesitat o muncã susþinutã, atât din partea maiºtrilor instructori cât ºi
a profesorilor de specialitate.
Concomitent cu practica realizatã în cabinetul de tehnica vânzãrii mãrfurilor, s-a realizat ºi
practica în producþie în unitãþile comerciale “ Cocor”, “Bucur Obor”, “Hala Traian”, “Hala Unirii”, “Unic”,
“Piaþã Pantelimon”, “Unirea”, iar în ultima perioadã ºi în unitãþile de turism, la hotelurile “Flora” ºi
“Dorobanþi”, o datã cu introducerea profilului “turism”.
Cu timpul, din catedra ºtiinþelor economice s-a desprins catedra de instruire practicã, condusã de
Mariana ªerban, maistru instructor cu gradul I, pânã în 1990 când s-a pensionat, iar de atunci ºi pânã în
prezent de Gheorghiþã Nicolau, maistru instructor cu gradul I.
Pentru desfãºurarea practicii, în prezent, se încheie convenþii de practicã cu unitãþile economice;
se întocmesc graficul de desfãºurare a practicii pe anii de studiu; se realizeazã instructajul privind protecþia
muncii; respectarea regulilor de circulaþie, a regulilor de comerþ ºi a regulilor privind pazã ºi securitatea
împotriva incendiilor; se întocmesc planificãrile calendaristice trimestriale pe ani de studii, corelate cu
programa ºcolarã ºi cu necesitãþile ºi posibilitãþile unitãþilor comerciale; se urmãreºte sã se formeze la elevi
priceperi ºi deprinderi practice în efectuarea unui comerþ modern ºi civilizat; se urmãreºte activitatea
independenþa, individualã, diferenþiatã a elevilor, precum ºi integrarea socialã ºi profesionalã a acestora; se
realizeazã caracterul activ al învãþãrii prin metode care angajeazã elevul într-o activitate cognitivã, proprie,
mobilizând toate funcþiile intelectuale ºi toate energiile emoþionale, motivaþionale; se dezvoltã capacitatea
de exprimare a elevilor într-un limbaj comercial, managerial, corect, bogat ºi subtil nuanþat. În cadrul
catedrei de instruire practicã, pentru o pregãtire suplimentarã a elevilor, în vederea obþinerii atestatului în
meseria de comerciant produse alimentare ºi nealimentare, din 1985 se înfiinþa cercul de “Buna servire”
organizat de Gheorghiþã Nicolau ºi Paula Onicel, ºi concursul “Cine ºtie meserie câºtigã”. În fiecare an,
maiºtri instructori ºi profesorii de specialitate au pregãtit elevi pentru olimpiade ºi concursuri pe meserii.
Periodic, acesta s-a organizat ºi desfãºurat la nivelul Capitalei ºi în cadru liceului nostru. Au existat
preocupãri constante din partea maiºtrilor instructori pentru amenajarea laboratoarelor de merceologie,
pentru dotarea acestora cu material didactic, iar în ultimii ani prin obþinerea unor sponsorizãri.
În anul 1995, la faza pe Capitalã a concursului pe meserii, organizat la liceul nostru, a obþinut
premiul I ºi locul II la faza pe þarã elevã Mariana Lemnaru, iar eleva Mihaela Cãrãuºanu – premiul III la
faza pe Capitalã.
Din anul 1989 numãrul sãptãmânilor de practicã s-a redus la 6 pentru clasele IX-XI, ºi 5 pentru
clasa XII- a. Pânã în anul 1989, repartizarea absolvenþilor s-a fãcut în cea mai mare parte în domeniul
circulaþiei mãrfurilor.
În perioada 1978-1989 posturile cu profil economic: (contabili, statisticieni, planificatori, casieri)
din unitãþile economice nu au mai fost încadrate cu absolvenþi ai liceelor economice, aceºtia fiind
repartizaþi în majoritate ca lucrãtori comerciali.

Activitatea educativã, cultural-artisticã, sportivã ºi de turism

Activitatea educativã
Ca parte integrantã a procesului de învãþãmânt, activitatea de educaþie civicã, a constituit o
preocupare a corpului didactic, care a urmãrit formarea în comportamentul, convingerile ºi caracterul
elevilor, a trãsãturilor specifice viitorului economist, cinstea, corectitudinea în relaþiile cu terþi, spirit de
iniþiativã ºi concurenþial, precum ºi îmbogãþirea cunoºtinþelor de culturã generalã, într-un cuvânt, formarea

40

unui tânãr capabil sã se integreze rapid ºi eficient în viaþa socialã ºi în activitatea practic-productivã, dispus
sã se perfecþioneze continuu profesional ºi sã se afirme plenar.
Profesorii diriginþi au avut o misiune importantã în aceastã privinþa, prin organizarea ºi
desfãºurarea unor activitãþi specifice, care s-au realizat în forme diferite, într-o gama variatã de mijloace
educative: ore de dirigenþie cu tematici variate ºi adecvate vârstei elevilor, vizite la muzee, la case
memoriale, participare la concertele-lecþie de la Ateneul Român, spectacole de teatru ºi opera, acþiuni
menite sã stimuleze interesul pentru culturã ºi artã al elevilor economiºti.
Un fapt care trebuie menþionat este acela cã anual s-a organizat sãrbãtorirea în cadru festiv a
marilor evenimente istorice sau culturale din trecutul poporului român, ca de exemplu 24 ianuarie,
decembrie, 15 ianuarie etc. Aceste acþiuni, de o frumoasã þinutã, erau un adevãrat eveniment în viaþa
liceului nostru, pentru cã prin strãdania profesorilor organizatori (Natalia Preda, Anca Drãghici, Ana
Becheanu, Luminiþa Aron, Cornelia Albu, Ion Puicã, Israelo Riegler) întotdeauna am avut invitaþi actori de
la teatrele bucureºtene: Naþional, Bulandra, Odeon, cercetãtori de la Institutul de teorie ºi criticã literarã
“G. Cãlinescu”, muzeografi de la Muzeul Literaturii Române sau de la Muzeul Naþional de Istorie.
Recitãrile actorilor, ca ºi prelegerile cultural-ºtiinþifice ale invitaþilor au sporit sensibilitatea ºi cunoºtinþele
de culturã generalã ale elevilor, contribuind totodatã la cultivarea sentimentului patriotic, la aprecierea mai
deplinã a valorilor noastre naþionale.
La fel de apreciate erau ºi concursurile organizate pe clase sau pe ani de studii, tot pentru a marca
un eveniment cultural sau istoric.
Catedra de Limba ºi Literatura Românã formatã din profesorii: Bembea Nicolae, Ruse Ortansa,
Solea Preda Natalia, Becheanu Ana, Drãghici Anca, Iordache ªtefan, Cramarenco Pulheria a urmãrit în
permanent în activitatea desfãºuratã cu generaþiile de elevi, care s-au succedat pe bãncile liceului nostru
de-a lungul anilor, pãstrarea fiinþei naþionale ºi apãrarea valorilor perene ale culturii ºi literaturii noastre.
În acest scop s-a construit cercul de limba ºi literatura românã, cercul de creaþie, cercul didactic ºi
s-a editat revista liceului. Cercul de literaturã “Mihai Eminescu”, format din circa 20-26 elevi din clase
diferite ºi din ani de studiu deosebiþi au desfãºurat multiple ºi variate activitãþi: mese rotunde ºi dezbateri
cu teme diferite: “Romanul românesc interbelic”, ”Satul românesc în creaþia lui I. Creangã, G. Coºbuc, L.
Rebreanu, M. Sadoveanu”, “Liviu Rebreanu – ctitor al romanului românesc modern”, medalioane literare:
“M. Eminescu – Luceafãrul poeziei româneºti”, “V. Alecsandri – creatorul pastelului”, “Un poet al
Ardealului - G. Coºbuc”. Pentru toate aceste activitãþi am avut sprijinul Muzeului Literaturii Române, al
criticilor ºi istoricilor literari: Zoe Dumitrescu-Buºulenga, D. Vatamaniuc, A. Bulgar, Edgar Papu, D. Micu,
Al. Piru, Eugen Simion ºi actori de la teatrele Nottara, Bulandra, Odeon.
Nu mai puþin interesante ºi deosebit de utile pentru pregãtirea de specialitate a elevilor au fost
întâlnirile cu profesori de la A.S.E., cu academicianul N.N. Constantinescu, cu prof. univ. I. Grãdiºteanu ºi
alþii.
În aceastã succintã trecere în revista a principatelor activitãþii educative trebuie amintitã ºi
iniþiativa unor inimoºi diriginþi: Anca Frusina, Mihai Bãdilã, Ion Otãrãºanu, Cristian Pârvucicã, Doina
Mihãescu, Dana Tãutu, Magdalena Ferãstrãeru – de a organiza sãrbãtorirea de 8 martie ºi Ajunul
Crãciunului, pentru perpetuarea unor obiceiuri tradiþionale ce nu trebuie uitate. În aceste zile, prin cântec
ºi vers, elevii au adus de pe scena ºcolii un omagiu ºi un gând bun de mulþumire profesorilor ºi mamelor,
precum ºi urãrile lor adresate tuturor cadrelor didactice.
Un loc deloc neglijabil în cadrul activitãþilor culturale l-a avut biblioteca, slujitã cu profesionalism
ºi abnegare de doamna Maria Cavachi, care ºi-a fãcut o pasiune din aceastã muncã, iar din cititori o a douã
familie, reuºind sã atragã nu numai numeroºi cititori, ci ºi colaborarea spre acest univers fascinant al cãrþii.
În cadrul cercului “Prietenii cãrþii” pe care l-a înfiinþat au fost organizate mese rotunde cu subiecte legate
de carte, ca de exemplu: “Carte pentru inimã ºi literaturã”, “Din istoria tiparului”, “Biblioteci celebre” etc.
Comisia Diriginþilor

Activitatea profesorilor diriginþi a fost coordonatã cu competenþã de profesoarele Gabriela
Popescu-Vifor, Zoe Tudoran ºi Luminiþa Aron. În sprijinul activitãþii diriginþilor, mai ales a celor tineri sau
cu mai micã experienþã la catedrã, s-au întreprins mai multe acþiuni, dintre care menþionãm: înfiinþarea în
cadrul bibliotecii, cu sprijinul bibliotecarelor Olguþa Ionescu ºi Maria Cavachi, a colþului dirigintelui, dotat
cu publicaþii ºi material documentar necesar alcãtuirii tematicilor ºi desfãºurãrii orelor: informarea
periodicã a diriginþilor cu noile apariþii editoriale în domeniul pedagogiei ºi prezentarea de scurte recenzii
a acestora; punerea la dispoziþia diriginþilor a unui set de teme însoþite de bibliografie ºi sugestii de plan

41

de dezbatere; întâlniri cu cadre didactice universitare, ca de exemplu cu Nicolae Oprescu, ªafran Onisie
lecþii de dirigenþie deschise ca de ex.: “Obiceiuri de Crãciun”, profesor Anca Frusina.
Comitetul de pãrinþi

Activitatea comisiei diriginþilor a fost coroboratã cu aceea a comitetului de pãrinþi. Un merit
deosebit în organizarea ºi coordonarea comitetului de pãrinþi îi revine profesoarei Georgeta Ciocoiu, iar
dupã pensionarea acesteia, profesorilor Adriana Boldeanu ºi Ana Becheanu.
Întrucât instruirea ºi educarea elevilor nu se poate realiza în condiþii de eficientã doritã, fãrã o
colaborare cât mai strânsã ºi activã între ºcoalã ºi familie, profesorii diriginþi au iniþiat ºi întreþinut
permanente legãturi cu pãrinþii prin vizite la domiciliul elevilor, corespondenþã întreþinutã de ºcoalã cu
pãrinþii tuturor elevilor, privind situaþia la învãþãturã, frecvenþa, comportare la finele trimestrelor ºi anului
ºcolar, lectorate cu pãrinþii. Iatã numai câteva din temele prezentate pãrinþilor: “Întãrirea legãturii dintre
familie ºi ºcoalã în scopul obþinerii de rezultate bune la învãþãturã ºi folosirea în mod raþional a timpului
liber de cãtre elevi” (referat prof. Luminiþa Aron);”Sarcinile familiei în acþiunea de pregãtire a elevilor”
(prof. Jana ªtefãnescu); “Prevenirea comportamentului deviat la elevi” (prof. Buzatu Doina) – lucrare de
cercetare prezentatã ºi la colocviu naþional de cercetãri psiho-pedagogice, în luna mai 1978.
Strânsã legãturã dintre liceu ºi pãrinþii elevilor a contribuit la preîntâmpinarea multor cazuri de
eºec ºcolar, dând posibilitatea profesorilor sã înþeleagã mai bine anumite stãri de fapt ºi sã descopere
cauzele unor lipsuri constatate la unii elevi ºi astfel sã poatã fi întreprinse cu eficientã mãsurile pedagogice
necesare pentru fiecare caz în parte.
Comitetul de pãrinþi a sprijinit activ multe acþiuni întreprinse pe linia îmbunãtãþirii condiþiilor
materiale din ºcoalã ºi internat.
Revista liceului

O datã cu înfiinþarea liceului s-au pus ºi bazele apariþiei unei reviste ºcolare, care a fost intitulatã
“Luceafãrul” ºi a apãrut sub aceastã denumire anual, între anii 1967-1972. În 1973 ea ºi-a schimbat
denumirea în “Tribunã viitorului economist”, considerându-se cã noua titulaturã corespunde mai bine
profilului liceului. Colectivul de redacþie, alcãtuit din cinci elevi proveniþi din anii III ºi IV, era coordonat
de prof. Natalia Preda.
În paginile ei au fost publicate creaþii în versuri ºi prozã ale tinerilor din liceu, articole ce abordau
probleme din actualitatea economicã, social-ºtiinþificã a þãrii, note de drumeþie, numele elevilor fruntaºi la
învãþãturã, precum ºi popularizarea celor care obþinuserã rezultate deosebite la olimpiade ºcolare.
Din cauza greutãþilor de tot felul întâmpinate în editare, revista a trebuit sã-ºi întrerupã apariþia în
anul 1988.
Dar iatã cã dupã 7 ani, în anul centenarului liceului, începând din luna aprilie 1995, o nouã
publicaþie, inspirat intitulatã T.V.A (Trãite ºi Vãzute de Adolescenþi) a ieºit de sub tipar, din iniþiativa unui
grup de elevi entuziaºti, îndrumaþi de nu mai puþin profesoarã Mioara Niculescu. Încã de la primul numãr
– revista ºi-a propus sã aparã lunar, cu sprijinul generos al editurii “Olimp” ºi “Maxim” – s-a remarcat un
suflu adolescentin, proaspãt, lipsit de prejudecãþi, incisiv, conferindu-i o þinutã cel puþin onorabilã. Sumarul
(“Afarã-i vopsit gardul, înãuntru…”) variat ºi bogat reprezintã munca unui colectiv redacþional, constituit
din elevele: Andreea Cristea – redactor ºef – secondatã de Roxana Constantinescu, Mihaela Pagnejer,
Angela Sburlea, Oana Boboc, Irina Iordache, Valentina Popa, ªtefania Cosac, Cristina Becheru ºi Mihai
Negre, redactori. Revista se anunþa a fi un receptacul sensibil al talentelor ºi un factor stimulativ în
activitatea educativã. Valoarea ei a fost confirmatã ºi de premiul I, obþinut la concursul pe Capitalã, la care
au participat numeroase reviste ºcolare cu tradiþie, prestigiu ºi pretenþii. Este un fapt cã talentele apar acolo
unde se gãsesc, indiferent de profilul ºcolii; totul este sã le descoperim, sã le încurajãm ºi sã le punem în
valoare. Iar T.V.A. asta face ºi suntem convinºi cã din ce în ce mai bine.
Activitatea artisticã

Activitatea cultural-artisticã a liceului s-a nãscut o datã cu înfiinþarea lui în anul 1966, continuândo pe cea a ºcolii Tehnice Financiare. În decursul anilor, aceastã activitate s-a desfãºurat prin variate
formaþii: teatru, brigãzi artistice, grupuri vocale, soliºti de muzicã uºoarã, corul ºcolii (condus de
profesoara Avramescu pânã în anul 1975).

42

Elevii talentaþi, cu o sensibilitate deosebitã, pasionaþi de artã, dupã numeroase ore de repetiþii au
prezentat la serbãrile de sfârºit de an sau de trimestru frumoase ºi atractive spectacole. În acelaºi timp, pe
scenele diferitelor concursuri organizate pe Sector sau pe Municipiu, aceºti harnici ºi sufletiºti elevi au
învãþat ce înseamnã confruntarea într-o competiþie pentru obþinerea unui loc onorabil.
Cercul dramatic, alcãtuit din circa 20 de elevi, din ani diferiþi de studiu, reînnoit parþial dupã
fiecare promoþie de absolvenþi, sub îndrumarea profesoarei Natalia Preda, a prezentat numeroase piese sau
scene din opere ale dramaturgiei româneºti. Spaþiul nu ne permite sã le enumerãm pe toate, de aceea vom
nota pe cele mai reuºite:”Titanic vals” de Tudor Muºatescu, “Luceafãrul” ºi “Scrisoarea a III-a” de Mihai
Eminescu, “Piatra din casã” de Vasile Alecsandri, “Un pedagog de ºcoalã nouã” de I.L. Caragiale, “În jurul
unui divorþ”, “Balada chiriaºului grãbit” de G. Topârceanu.
O contribuþie vrednicã de evidenþiat au adus-o elevii: Gabriela Drob, Constanþa Andrei, Lavinia
Neagoe, Elena Pamfilie, Constantin Popescu, Sandu Tãnase, ªtefan Butoi ºi mulþi alþii.
Brigada artisticã, o altã formaþie, care deºi nu a avut o permanenþã în liceu, din cauza dificultãþilor
ridicate formulei scenice – text original, acompaniament muzical - a prezentat spectacole reuºite ºi
apreciate atât în ºcoalã cât ºi afarã ei. Dintre profesorii care s-au încumetat sã organizeze ºi sã conducã o
astfel de formaþie amintim pe profesoarele Niculina Veselovski ºi Luminiþa Aron ºi pe profesorul ªtefan
Iordache.
O altã prezenþa apreciatã la concursuri au fost montajele literar-muzicale. Profesoarele Anca
Drãghici ºi Pulcheria Cramarenco au selecþionat cu sensibilitate versurile, fondul muzical ºi ºi-au alcãtuit
echipa de elevi pe care i-au pregãtit cu pricepere, dãruire ºi pasiune, reuºind sã realizeze spectacole de
calitate.
Pe scena liceului nostru ºi-a fãcut debutul Bianca Brad, care, în româneºte, englezeºte sau
franþuzeºte îºi încânta profesorii ºi colegii cu vocea ei caldã.
Toþi profesorii care au îndrumat aceste formaþii artistice au fost trup ºi suflet alãturi de elevi nu
numai în ºcoalã, ci ºi pe scenele diferitelor cluburi sau case de culturã din Bucureºti, unde se desfãºurau
concursurile. Calitatea interpretãrii, înalta þinutã la care se prezentau, au fost mereu apreciate. Premiile I,
II sau III, obþinute la fiecare ediþie a concursurilor, au rãspândit eforturile elevilor ºi mentorilor, contribuind
în acelaºi timp la creºterea prestigiului liceului.

Actorii piesei „Titanic Vals” de
Tudor Muºatescu

Ei au interpretat „Steaua fãrã nume” de M. Sebastian

În anul 1994, în sãptãmâna francofoniei, un grup de elevi din clasele a XI-a C, D ºi a X-a N au
prezentat în limba francezã spectacolul “En France comme si vous y etiez”, dialoguri situaþionale de
profesor Luminiþa Aron, diapozitive ºi fond muzical.
Nu putem încheia succinta prezentare a activitãþii cultural artistice, fãrã sã amintim de balurile
bobocilor, mai recent însoþite de diferite concursuri (Miss ºi Mister), sau de serbãrile ºcolare. În perioada

43

Interpreþii din “Scrisoarea III” de Mihai Eminescu

1966-1977, localul din Calea Griviþei neavând salã de spectacole, serbãrile se desfãºurau la clubul
Ministerului Finanþelor – patronul ºcolii. Aici, din serbare fãceau parte alãturi de spectacolul propriu-zis ºi
frumoase tombole care se organizau prin contribuþia elevilor, cu mici obiecte ºi cu sprijinul efectiv al
comitetelor de pãrinþi; sufletul acestora erau doamnele profesoare Georgeta Ciocoiu ºi Ecaterina
ªtefãnescu.
În tradiþia liceului s-a înscris ºi ceremonialul despãrþirii absolvenþilor de ºcoalã ºi de profesorii lor,
poate chiar mai emoþionante, prin încãrcãtura lor sentimentalã, decât alte manifestãri. Pregãtirea acestui

Corul liceului economic nr. 3, dirijor prof. Avramescu

44

moment începe cu douã sãptãmâni înainte de terminarea anului
ºcolar, când se permite elevilor sã-ºi abandoneze uniforma
obiºnuitã ºi sã vinã în “uniformã de absolvent” pe care a stabilito fiecare clasã împreunã cu dirigintele. În ultima zi, ºcoala pare
o jardinierã, elementul floral fiind la el acasã: flori pe toate
bãncile, flori pe catedrã, la cancelarie, la secretariat, în sala de
festivitãþi.
Dupã înmânarea premiilor de cãtre diriginþi urmeazã
ceremonialul predãrii cheii succesului: ºeful promoþiei,
împreunã cu alþi doi premianþi, predã perna roºie ºi cheia
premianþilor din clasele a XI-a în timp ce se intoneazã de cãtre
toþi Gaudeamus, apoi începe un scurt program artistic pregãtit
de absolvenþi. Se stabileºte apoi data reîntâlnirii, revenirea
foºtilor elevi – atunci oameni pe deplin formaþi – la matca
formatoare, dupã confruntarea cu viaþa profesionalã. Va fi ºi
atunci o sãrbãtoare ºi succesele foºtilor elevi vor reprezenta
adevãrata ºi cea mai preþioasã rãsplatã a trudei profesorilor.

Echipa de dansuri populare

Sport, turism, excursii ºi tabere ºcolare

Încã din perioada ºcolii Tehnice Financiare a intrat în tradiþia elevilor, a profesorilor ºi a conducerii
ºcolii organizarea de excursii la sfârºit de sãptãmânã, de trimestru sau de an ºcolar. Activitatea turisticã
legatã de cunoaºterea þãrii, a reliefului, a oraºelor, a folclorului, a caselor memoriale, activitate cu multiple
valenþe educative, este legatã de strãluciþii profesori – Elena Bãrãnescu, Alexandru Petcu, Ion Niþulescu,
Iacob ªtefãnescu, Neculai Pâtea, Graþiela Babe (la ºcoala Tehnicã Financiarã), care au fãcut din excursie
un preþios mijloc didactic, de îmbogãþire a cunoºtinþelor. Amintim aici câteva din principalele excursii
fãcute de-a lungul a 30 de ani:
· 5-10 iulie 1956, profesor Alexandru Petcu, itinerar: Bucureºti-Brãila-Galaþi-Litoralul Mãrii
Negre;
· 15-19 mai 1959, profesor Ion Niþulescu – schimb de experienþã cu elevii de la ºcoala tehnicã
din Iaºi;6-10 mai 1960, profesor Elena Bãrãnescu pe traseul Bucureºti-Piteºti-Câmpulung
Muscel-Bran-Braºov-Valea Prahovei;
· 6-12 iulie 1961, profesor Iacob ªtefãnescu pe traseul Brãila-Galaþi-Borzeºti-Oneºti-BacãuPiatra Neamþ-Braºov-Valea Prahovei.
Din anii 1970 excursiile de relaxare ºi de odihnã activã de 1-2 zile, la sfârºit de sãptãmânã au
cunoscut o ascensiune continuã. În anul 1980 profesor Gheorghe Randaºu are o iniþiativã: organizarea unei
excursii de o zi pe Valea Prahovei cu toþi elevii din liceu, atât de la cursul de zi cât ºi de la seral cu “Trenul
Liceului Economic”. În 1986, garnitura de tren a cuprins 12 vagoane cu 950 elevi ºi profesori, iar în 1987
nu mai puþin de 22 de vagoane. ªi astfel, excursia ºcolii cu “trenul propriu” a devenit o tradiþie, fãcând
concurenþã “trenului sectorului 2”. Se putea vorbi de o adevãratã miºcare turisticã, pentru cã, la fiecare
sfârºit de sãptãmânã se organiza o excursie al cãrei suflet continua sã fie profesorul Gigi Rândaºu, cu toate
cã era pensionar.
Începând cu anul 1967 în timpul vacanþelor s-au organizat tabere la munte sau la mare, iniþiatorul
ºi organizatorul, timp de mai bine de un deceniu fiind profesorul Neculai Pâtea, secundat de alþi profesori
ai liceului: Viorica Ghinea, Luchian Ionescu, Rodica Bozgã.”Taberiºtii” cum li se spunea îºi aveau sediul
atât iarna cât ºi primãvara la Poiana Stânii.
În anul 1969 s-a organizat o frumoasã excursie în Delta Dunãrii de profesorii Paraschiva Popescu
ºi Zoe Tudoran.
Dupã anul 1975 au mai organizat tabere profesorii Carmen Porumb (Cãlimãneºti), Rodica Bogza
(Tuºnad), Luminiþa Aron, (Eforie, Durãu, Soveja, Cãciulata), Mariana Sireþchi (ºanta Sibiului), Paul
Petrescu, Ana Ionescu (Pasul Oituz), Maria Niculescu (Babele), Dana Tãutu, Elena Andreescu, Zoe
Tudoran (Gura Vãii Severin, Babele, Poiana Secuilor, Izvoarele Barcãului-Sãlaj, Mioriþa, Piatra Arsã).
Activitãþile turistice au permis tuturor, elevi ºi profesori sã ne înþelegem mai bine, sã ne apropiem
mai mult unii de alþii ºi sã sorbim acea înþelepciune ce ne-o transmite cartea cea mare a naturii.
În decursul anilor, elevii ºi elevele ºcolilor financiare au obþinut rezultate excelente în domeniul
sportului ºi educaþiei fizice. Câþiva ani în ºir echipa de gimnasticã, bãieþi ºi fete, s-au situat în elita ºcolarã,

45

O excursie în Bucegi

obþinând titlul de campioni pe Capitalã, pânã în anul 1957, când ºcolile financiare au fost desfiinþate.
Echipa de gimnasticã bãieþi s-a situat pe locul II pe þarã în douã rânduri, iar cea de fotbal, în 1957 a deþinut
locul I pe Capitalã ºi locul secund pe þarã. Prestaþiile onorabile, în cadrul concursurilor ºcolare, au avut ºi
echipele de volei, baschet ºi handbal.
Din pãcate, activitatea sportivã nu a ocupat întotdeauna locul I ce se cuvine în preocupãrile ºcolii
noastre, fie din pricina deselor reorganizãri, fie din subestimarea ei, astfel încât treptat s-a diminuat,
rezultatele obþinute nemaifiind relevante.

La ºezãtoare

46

Baza materialã a liceului – Localul de ºcoalã în anul 1977

Între anii 1966 – data înfiinþãrii liceelor economic ºi pânã la 1 august 1975, liceul a funcþionat în
imobilul din Strada Griviþa nr. 2 A. În vara anului 1975, ca urmare a dispoziþiilor din Hotãrârea Consiliului
de Miniºtri nr. 643 din 4 iulie 1975, ministrul Educaþiei ºi Învãþãmântului a dispus revenirea ºcolii în
vechiul sãu local din str. Traian nr. 165.
Imobilul amplasat între strãzile Traian, Plantelor ºi ªtefan Mihãileanu, a fost proiectat ºi construit,
de la început spre a deveni local de ºcoalã. Construcþia este alcãtuitã din 2 corpuri alipite, adaptate
configuraþiei terenului pe care a fost ridicat, ºi dupã arhitectura de la finele secolului XIX ºi deceniul al
3-lea al secolului XX, aºa cum s-a arãtat în partea istoricã prezentei monografii.
Corpul A, de dimensiuni mai mari, este alungit pe strada Traian, având destinaþia de ºcoalã, iar
corpul B, de dimensiuni mai mici, este extins la miazãzi, în lungul strãzii Plantelor, cu destinatia de a
îndeplini funcþiunea de cãmin internat. Ambele corpuri au subsol, parter ºi câte 2 nivele.
La subsolul corpului A se aflã 2 pivniþe, de mari dimensiuni, folosite pentru alimente ºi diverse
materiale de uz ºcolar. La capãtul de miazazi al acestui subsol a fost amenajatã sala de gimnastica, având
dimensiunile de 1-/18 metri, pavatã cu parchet de stejar ºi dotatã cu aparatele necesare pentru practicarea
gimnasticii ºcolare.
Parterul corpului A cuprinde: o salã cabinet pentru limbile moderne strãine, 2 camere mari pentru
biblioteca ºcolarã, 2 camere pentru birourile contabilitãþii ºi casieriei, 3 Sãli de clasã, un amfiteatru în
trepte amenajat pentru cabinetul de ºtiinþe sociale, o camerã-birou pentru administratorul ºcolii, o camerã
depozit pentru materialele necesare laboratorului de chimie ºi un grup social.
Etajul I al corpului A cuprinde 6 sãli de clasã, cancelaria profesorilor, 2 cabinete, dintre care unul
pentru sediul Organizaþiei PCR ºi directorului liceului, iar celalalt pentru directorul adjunct, o salã pentru
maºinile de contabilizat, o salã de festivitãþi cu o capacitate de 300 locuri ºi un grup social.
Etajul II cuprinde 4 Sãli de clasã pentru cursuri ºi 6 sali în care se aflã organizate cabinete ºcolare
de limba ºi literatura românã, ºtiinþe economice ºi stenodactilografie, plus 2 camere mai mici pentru micro
magazinul alimentar.
Corpul B este destinat cãminului internat pentru fete ºi cuprinde:
- La subsol: un bazin de înot (în incinta cãruia este amenajatã ºi o instalaþie de spãlãtorie),
bucãtãria ºi sufrageria cãminului internat, aceasta din urmã cu o capacitate de 150 de mese în
turã, o camerã de spãlat vasele, o camerã de zarzavaturi, 2 magazii pentru alimente, o camerã
vestiar pentru personalul de serviciu ºi altele.
- La parter: 2 dormitoare cu o capacitate de câte 22 paturi fiecare, o camerã spãlãtorie, o camerã
de serviciu, o camerã pentru administratorul cãminului, o camerã pentru cabinetul medical, o
camerã pentru infirmerie, o camerã de izolare, o salã de meditaþie ºi un grup social.
- La etajul I: 6 camere dormitoare, un spãlãtor, o camerã pentru cãlcat rufãria ºi un grup social.
- La etajul II: se aflã 3 camere dormitor, o camerã pentru lenjerie, o magazie de materiale ºi podul
corpului internat.
Pentru o amenajare de primã urgenþã a imobilului ºcoalã ºi internat – zugrãveli, vopsitorie
mobilier, reparaþii mici, curaþenie generalã, darea în funcþiune a complexului alimentar, repararea
acoperiºului, Consiliul Popular al Municipiului Bucureºti a alocat în vara anului 1975 suma de 390 000 lei.
Pentru transformarea ºcolii într-un liceu model, dotat cu tot ce-i este necesar, în vederea atingerii scopului
de mai sus, s-au prevãzut, începând cu vara anului 1976, fonduri de investiþii în valoare de circa 4 000 000
lei. O parte din mijloacele bãneºti de mai sus urmeazã a fi folosite pentru realizarea unor moderne cabinete
de merceologie, contabilitate mecanizatã, maºini de calcul, laboratoare de fizicã ºi chimie, cabinet de
stenodactilografie, precum ºi pentru dotarea liceului cu aparaturã modernã în scopul învãþãrii superioare a
limbilor moderne strãine de circulaþie universalã.
Clasele din corpul A sunt dotate în prezent cu materialul didactic necesar desfãºurãrii procesului
de învãþãmânt, bãnci, table, catedre, dulapuri pentru pãstrarea materialului didactic, maºini de scris, maºini
de calculat, aparate de fizicã ºi chimie, corpuri geometrice, hãrþi ºi alte materiale utile obiectelor de studiu.
Întrucât o parte din bãncile, catedrele ºi tablele claselor provin de la ºcoala generalã nr. 51 care a funcþionat
în acest imobil înainte de mutarea liceului, acestea au caracter necorespunzãtor vârstei elevilor ºi
specificului liceului, fapt pentru care ele urmeazã a fi înlocuite ºi modernizate în cadrul planului de
investiþii, începand cu anul ºcolar 1976-1977.

47

Sunt dotate în schimb cu mobilier modern (birouri, covoare, tablouri) cabinetele directorilor,
secretariatul scolii, casierie, contabilitatea, biroul administrativ – obiectele respective apartinand liceului
din anii trecuti.
În holurile de la parterul ºi etajele ºcolii se aflã amplasate busturile multor oameni de seamã ai
culturii naþionale ºi literelor universale. Se menþioneazã de asemenea prezenþa, în bronz, a busturilor lui
Marx ºi Lenin, precum ºi ale poeþilor ºi scriitorilor români Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Mihail
Sadoveanu ºi alþii. Multe statuete ºi tablouri de artã plasticã, de variate dimensiuni, impodobesc, la toate
etajele, holurile ºi culoarele scolii, precum ºi pereþii sau colþurile interioare ale claselor. De asemenea,
numeroase tablouri, reproduse color sau alb-negru, reprezentând figurile multor domnitori viteji ºi
revoluþionari din trecutul istoric al Romaniei împodobesc culoarele dintre sãlile de clasã.
Panouri mari, cu extrase din cuvântarile tovaraºului Nicolae Ceauºescu, expuse la loc de cinste, în
holuri, pe sãli ºi în clase, însoþite de tablourile color ºi însuºirea învãþãturii marxist-leniniste.
Întreaga gamã de exponate (tablouri, fotografii, grafice, lozinci, tabele statistice, diagrame) are ca
unic scop formarea la elevi a concepþiei materialist-dialectice despre lume ºi societate, a devotamentului
nelimitat faþã de Partidul Comunist Roman ºi a formãrii omului nou, constructor al socialismului ºi
comunismului în þara noastrã.

Interior de hol în clãdirea liceului

Cãminul internat de fete

Pânã în anul 1965 caminul pentru elevele ªcolii Tehnice Financiare s-a aflat în str. Alex Sahia nr.
16. Localul, un fost pension particular, era o construcþie alcãtuitã din parter ºi douã nivele, cu ziduri groase,
frumos conceputã arhitectonic, cu încalzire centralã, prin gaze, ºi corespunzãtoare destinaþiei ce i se
dãduse.
Imobilul era alcãtuit din 11 camere – dormitoare, 2 Sãli de meditaþie, 1 camerã infirmerie, baie,
spãlãtorie, dependinþele necesare ºi o curte interioarã. Capacitatea de cazare era de 120 locuri (paturi).
Situat în plin centrul capitalei, el prezenta avantajul apropierii de sediul ºcolii atunci când acesta se afla în
Calea Griviþei colþ cu Calea Victoriei.
La 11 iunie 1965 imobilul a trebuit sã fie predat Procuraturii Generale a R.S România, primind în
schimb, pentru cãmin, localul fostului liceu comercial „Petru Rareº” din Bulevardul 1 Mai nr. 162. În acest
local, de bunã construcþie ºi cu suficient spaþiu pentru cazare, a funcþionat cãminul internat al liceului
economic pânã la data de 1 august 1975 când, cu ocazia mutãrii din str. Griviþa în str. Traian, imobilul din
str. 1 Mai a fost predat Liceului de Mecanicã nr. 20 Bucureºti.
Revenind în strada Traian, ºcoala ºi-a amenajat aici, în aripa B, caminul internat pentru fete.
Capacitatea de cazare este de 250 paturi în cele 11 dormitoare de mãrimi diferite. În plus imobilul dispune
de suficient spaþiu pentru complexul social, sanitar, pentru efectuarea meditaþiilor zilnice, pentru cabinetul
sanitar ºi spalatorie, camere pentru lenjerie, magazii etc.
În cãmin viaþa elevelor se desfãºoarã în conformitate cu dispoziþiile regulamentului de ordine
interioarã. Elevele sunt repartizate pe dormitoare dupã criteriul anilor de studiu. Cele 3 mese ale zilei,
gustarea de dimineaþa, pranzul ºi cina, se pregãtesc ºi sunt servite sub supravegherea celor 2 eleve de
serviciu care raporteazã zilnic conducerii administrative a liceului modul cum acestea s-au desfãºurat.

48

Localul cãminului-internat de fete din bulevardul 1 Mai nr. 162

Interiorul unui dormitor

Sala de masa

În menþinerea curãþeniei se practicã sistemul autogospodãririi. Elevele din cãmin realizeazã cu
rândul activitatea de menþinere a regulilor de igienã ºi curãþenie interioarã.
În sala de meditaþii studiul individual pentru pregãtirea lecþilor ºi efectuarea temelor primite de
eleve pentru acasã este supravegheat de pedagoaga internatului, iar aparatele de radio ºi televiziune se pun
în funcþiune, pentru audierea ºi vizionarea programelor, numai între orele aprobate de conducerea ºcolii.
Ieºirea elevelor din cãmin în oraº se face numai cu învoirea conducerii caminului.
Liceul nu are în prezent un cãmin internat pentru elevi, datoritã faptului
cã el nu este necesar. Peste 95 la sutã din elevii ºcolii sunt fete, iar puþinii bãieþi
domiciliazã în Bucureºti, la pãrinþi ºi deci nu au nevoie de cazare. În trecut un
cãmin internat pentru bãieþi a existat în imobilul din strada Traian, pe când liceul
comercial era alcãtuit numai din elevi bãieþi. Între anii 1949-1959, un asemenea
cãmin a funcþionat în Calea Dorobanþilor nr. 32, iar între 1959-1966 în imobilul
din str. Griviþei nr. 2 A pentru elevii - ªcolii Tehnice Financiare.
Omul care n-a precupeþit nici timp, nici efort personal pentru realizarea
unor condiþii cât mai bune de cazare ºi învãþãtura elevelor ºi elevilor diferitelor
tipuri de ºcoli care au precedat liceul economic, a fost neobositul ºi inimosul ºef
al serviciului administrativ Cabuz Spirache. Cea mai mare parte a vieþii sale
ºi-a petrecut-o printre elevii tuturor ºcolilor menþionate mai sus, satisfãcându-le
Cãbuz Spirache
doleanþele ºi îndemnându-i sã înveþe. În anul 1974 a fost pensionat.

49

Alte dotãri ale Liceului

În afara de imobilul cu cele douã corpuri, A ºi B, care gãzduiesc ºcoala ºi caminul internat, liceul
mai dispune ºi de urmãtoarele dotari materiale:
a) 1 autodubã T.V. pentru transportul ºi aprovizionarea cu mãrfuri ºi alimente pentru cantinã,
precum ºi alte nevoi de transport ale ºcolii, cu o valoare de inventar, la 31 decembrie 1975 de
48 267 lei;
b) Mobilier ºcolar gospodãresc aflat în localul ºcolii ºi al cãminului, cu o valoare de inventar, la
31 decembrie 1975 de 820 700 lei;
c) Material didactic pentru laboratoarele ºi cabinetele de fizicã, chimie, matematici, limbi
strãine, contabilitate, maºini de scris, maºini de calculat, material didactic, material
audiovizual, filme, diafilme, diapozitive, discuri, cu valoare de inventar la 31 decembrie 1975,
de peste un milion lei;
d) Cãrþile bibliotecii ºcolare, însumând 26 081 volume, cu o valoare de inventar de 169 238 lei;
e) Echipament ºi aparate sportive în valoare de 81 434 lei.

Corpul central – construcþia iniþialã cu o faþadã monumentalã, în stilul arhitectonic specific
sfârºitului sec. al XIX-lea, se deschide spre strada Traian ºi este în exclusivitate destinat sãlilor de clasã,
laboratoarelor, cabinetelor de specialitate, cancelariei, cabinetului directorului ºi sãlii de festivitãþi cu o
capacitate de 300 locuri, în timp ce corpul B, de proporþii mai reduse, cu o linie arhitecturalã mai modernã,
însã fãrã a distona de cea a corpului central, se continuã din strada Traian pe strada Plantelor ºi se terminã
pe strada ªtefan Mihãileanu, închizând astfel ansamblul triunghiular al ºcolii.
Parterul cuprinde 2 laboratoare de merceologie, depozitul de material didactic, un mic cabinet de
limbi strãine, biblioteca, arhiva, secretariatul ºi 3 cabinete de economie, marketing ºi management.
Etajul 1 al acestui corp cuprinde 7 sãli de clasã amenajate astfel: cabinet pentru limba românã, un
cabinet de istorie, un laborator de informaticã, cabinetul contabilitate ºi unul de finanþe-bãnci, cancelariile
profesorilor, cabinetul directorului ºi sala de festivitãþi cu o capacitate de 300 de locuri.
La etajul 2 se aflã laboratoarele de fizicã ºi chimie cu depozitele de materiale didactice, 2 cabinete
de matematicã, un cabinet de analizã economicã, statisticã ºi un cabinet de filosofie.
Etajul 3 al acestei aripi este destinat cãminului internat pentru fete ºi cuprinde: sala de gimnasticã
cu o suprafaþã de 180 mp, cu aparaturã specificã aferentã, un subsol cu bazin de înot, primul din Bucureºti
construit într-o ºcoalã, spãlãtoria ºi uscãtoria, precum ºi magazii pentru alimente, amenajate conform
normelor igienico-sanitare.
O parte a corpului B, lipitã de corpul A, a fost transformatã ºi amenajata pentru sãli de clasa: la
parter 2 Sãli amenajate drept cabinete pentru obiectul turism ºi o micã salã care adãposteºte aparaturã
modernã (calculator, copiator, fax), necesarã bunei desfãºurãri a activitãþii ºcolii, iar la etaj sunt
laboratoarele de biologie, împreunã cu depozitul de materiale, cabinetul de geografie ºi serviciul
contabilitate.
La parter se mai gãsesc bucãtãria cu 2 încãperi, sufrageria cantinei cu o capacitate de 50 de elevi
pe serie, camera de spãlat veselã, administraþia internatului, cabinetul medical, cabinetul stomatologic ºi
un minicabinet de informaticã, dotat cu calculatoare pentru iniþierea în informaticã.
La etajul 1 sunt 4 dormitoare, spãlãtor, grup sanitar ºi casieria liceului.
Etajul 2 cuprinde 7 dormitoare, sala de meditaþii ºi un grup sanitar.
Pentru transformarea ºcolii într-un liceu model, Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a alocat
suma de 8 milioane lei în 1967. Ca urmare a fost întocmit de cãtre Institutul Proiect Bucureºti documentaþia
necesarã desfãºurãrii ºi executarea lucrãrilor de modernizare. Pe baza acestei documentaþii ºi sub
supravegherea activã a directoarelor Paraschiva Popescu ºi Graþiela Babe, s-au executat între anii 19771978 urmãtoarele lucrãri:
În clãdirea ºcolii: repararea zidãriei ºi acoperiºul avariate în timpul cutremurului din 1977;
demolarea sobelor ºi instalarea încãlzirii centrale; înlocuirea parchetului în toate încãperile; înlocuirea
instalaþiilor sanitare; repararea scãrilor de la intrarea principalã ºi de serviciu; montarea uºilor noi la intrare
ºi la sãlile de clasã; amenajarea laboratoarelor (fizicã, chimie, merceologie) ºi a cabinetelor (fonic,
stenodactilografie, contabilitate, maºini de calcul); amenajarea ºi dotarea cu inventar corespunzãtor a
bibliotecii ºcolare, a claselor, laboratoarelor ºi cabinetelor cu mobilier ºi table noi (bãnci, catedre, dulapuri,
vitrine); dotarea secretariatului cu mobilier nou, necesar pãstrãrii arhivei; dotarea cancelariei ºi a
cabinetului directorilor; confecþionarea vestiarelor pe culoarele liceului.

50

Lucrãri executate în clãdirea internatului: renovarea ºi amplasarea la parterul clãdirii a cantinei ºi
sãlii de mese, potrivit normelor sanitare, amenajarea ºi modernizarea spãlãtoriei ºi uscãtoriei; repararea ºi
modernizarea grupurilor sanitare ºi a sãlii de duºuri. Lucrãri executate în curtea ºcolii: pavarea integralã a
curþii; repararea gardului; înlocuirea porþilor.
Aceste lucrãri au fãcut ca Liceul Economic nr. 3 sã fie în 1987 unul dintre cele mai moderne licee
din Bucureºti.
Din pãcate, cu trecerea anilor, în ciuda eforturilor depuse de cãtre echipele ce s-au aflat la
conducerea ºcolii pentru întreþinerea bazei materiale ºi pentru autodotare, o parte din cabinete ºi
laboratoare s-au degradat fizic ºi moral.
De aceea, în condiþiile create dupã 1989, consiliul de administraþie al ºcolii aprobã în anul 1992
un amplu program de reparaþii, reamenajãri ºi redotãri.
Astfel, pe baza fondurilor acordate de cãtre I.S.M.B. în anii 1992-1994 s-au efectuat lucrãri de
reparaþii la faþadã ºi acoperiº respectându-se întrutotul linia arhitectonicã. În anul ºcolar 1994-1995, în baza
aceluiaºi program se declanºeazã lucrãrile de reparaþii ºi amenajãri la spaþiile interioare: sala de festivitãþi,
sãlile de clasa, laboratoarele, cabinete, sala de gimnasticã, birouri etc.
În paralel cu aceste lucrãri, fiecare catedrã din ºcoalã s-a mobilizat sã reactualizeze laboratoarele
ºi cabinetele deja existente ºi au amenajat cabinete noi cu fonduri provenite de la Comitetul de Pãrinþi ºi
din sponsorizãri.
Astfel, pânã în prezent s-au redotat cabinetele de merceologie cu produse dotate de: S.C. Policolor,
S.C. Prodplast, Colgate S.A., Romwool S.A., Prodin S.A., s-a amenajat un nou cabinet de matematicã ºi
laboratorul de chimie din fonduri provenite de la comitetul de pãrinþi ºi sunt în diferite faze de amenajare
celelalte cabinete ºi laboratoare.
Cãminul ºi cantina au întinerit datoritã obiectelor (lenjerie, perdele, veselã) donate de S.C. Hotel
Bucureºti ºi Hotelul Dorobanþi.
Cu sprijinul financiar al sponsorilor: Banca Naþionalã a României, Banca Comercialã Românã,
Banc Post, CEC, SCBT-ACT S.A., Sibco Agrovet, Romwool S.A. ºi S.C Comidal S.R.L., la conducerile
cãrora se aflã foºti absolvenþi ai ºcolii noastre ºi în anul ºcolar 1994-1995 s-a achiziþionat tehnicã modernã:
copiator, retroproiectoare noi, microcentralã telefonicã, staþie de amplificare etc.
În spatele acestor realizãri stau devotamentul faþã de ºcoalã a profesorilor ºi a întregului personal,
stau dãruirea unor profesori care ºi-au petrecut aici jumãtate din viaþã: Cavchi Ion, Babe Graþiela, Adriana
Boldeanu, Luminiþa Aron, Zoe Tudoran ºi efortul susþinut al echipei de directori: Ana Ionescu, Rodica
Bogza ºi Anca Drãghici.
Biblioteca Liceului Economic

Biblioteca Liceului economic deserveºte cu cãrþi, reviste ºi colecþii de ziare atât pe elevii ºcolii,
cât ºi personalul didactic ºi pe cel tehnico-administrativ.
În prezent ea dispune de 26 081 volume, în conþinutul cãrora intrã lucrãri de specialitate,
pedagogice, politice ºi beletristice. Biblioteca actualã provine din cea a ªcolii Tehnice Financiare de 2 ani
(postlicealã). Pânã la înfiinþarea liceului economic, ponderea cea mai mare a cãrþilor bibliotecii o
constituiau cele de specialtate (economice, contabilitate, finanþe, tehnicã bancarã, etc.) întrucât în ºcoala
tehnicã planul de învãþãmânt nu prevedea ºi obiecte de culturã generalã (românã, geografie, fizicã, chimie,
istorie etc.).
Dupa înfiinþarea liceului economic, biblioteca a achiziþionat ºi numeroase lucrãri de beletristicã ºi
literaturã românã ºi strãinã.
Pe anul 1976, totalul de 26 081 volume este
alcãtuit din urmãtoarele categorii de lucrãri:
- 10167 sunt cãrþi politice ºi de specialitate;
- 3000 exemplare sunt instrucþiuni ºi circulare
de specialitate;
- 1620 sunt lucrãri de ºtiinþã ºi tehnicã;
- 11354 sunt lucrãri de beletristicã în
categoria cãrora sunt incluse ºi cãrþile de
literaturã cerute a fi cunoscute de elevi în
cadrul obiectului de limba ºi literatura
Biblioteca Liceului Economic, interior
românã.

51

Biblioteca ºcolii primeºte, pe cale de abonamente, un numãr de 37 ziare ºi reviste de specialitate.
Tot prin ea se face anual aprovizionarea ºi distribuirea gratuitã a manualelor ºcolare cãtre elevi,
cât ºi achiziþionarea cãrþilor care se distribuie ca premii la finele anului ºcolar.
Pe lângã bibliotecã funcþioneazã ºi un stand de cãrþi ºcolare ºi de beletristicã aflat la dispoziþia
elevilor liceului de la cursul de zi, cursul seral ºi fãrã frecvenþã.
Pe anul ºcolar 1975-1976, un numãr de 584 elevi au fost înscriºi la biblioteca ºcolarã, posedând
fiºe de cititori. Pânã în 30 martie 1976, deci pe primele 2 trimestre ale anului în curs, s-au distribuit elevilor
un numãr de 4975 cãrþi de specialitate, politice ºi beletristice.
Biblioteca este, din anul 1966, deservitã de un singur bibliotecar, în persoana tov. Ionescu Olga
(Cuparencu). Are afiºat programul de funcþionare ºi este deschisã alternativ, dimineaþa ºi dupã amiaza, spre
a benefica de cãrþile ei atât elevii care au cursuri dimineaþa, cât ºi cei care învaþã dupã amiaza.
Biblioteca ºcolii oferã elevilor spre consultare cãrþile care corespund tematicilor pe care ei trebuie
sã le execute, la indicaþia ºi solicitarea profesorilor.
Cabinetul medical

Cabinetul medical funcþioneazã în aripa B a imobilului, în cadrul caminului internat de fete,
fiindu-i destinate 3 camere ºi anume: o camera pentru cabinetul propriu-zis, o camerã mare pentru
infirmerie, cu o capacitate de 6 paturi ºi o camerã izolator cu o capacitate de 4 paturi.
Cabinetul a fost înfiinþat în anul 1962, în cadrul ªcolii Tehnice Financiare ºi pânã în anul 1975, a
fost deservit numai de o sorã medicalã, Manolescu Aneta, iar între anii 1968-1972 ºi de o asistentã
medicalã, Toderiþã Maria.
Cât timp ºcoala a funcþionat în imobilul din Calea Griviþei nr. 2, în anul 1967, în cadrul cabinetului
a funcþionat, cu delegatie, de medic, doctorul Palada I. timp de 4 luni, iar în anul 1968, tot cu delegaþie,
timp de 3 luni, doctorul D. Malfeta, ambii provenind de la dispesarul Clãbucet, situat în sectorul 8 Bucureºti.
Începand cu anul ºcolar 1975-1976, dupã mutarea liceului în imobilul din str. Traian nr. 165,
cabinetul medical a început sã fie deservit de dr. Vasilescu Eugenia de la Spitalul de copii 23 August.
Medicul vine în ºcoala de 3 ori pe sãptãmânã, ajutat de o sorã medicalã, Ene Maria, care provine tot de la
spitalul de mai sus, având normã întreagã în ºcoalã.
Cabinetul este dotat cu instrumentarul medical simplu ºi medicamentele corespunzãtoare unui
cabinet ºcolar, dintre care se menþioneazã: seringi, sterilizatoare, cutii de instrumente, antropometru,
cântar, tensiometru, termometre, pense pentru fixat ºi scos agrafe, stetoscop, pense Peoni ºi anatomice,
foarfece chirurgicale, bisturie, caserole, intorcator de pleoape, pãhãruþe de ochi, specul pentru nas ºi urechi,
tãviþe ºi altele.
Dintre medicamentele cu care este dotat cabinetul se menþioneazã: antinevralgice ºi piramidoane,
aspirinã ºi algocalmine, codenal, rinofug, extraveral, efedrinã, fenobarbital, papaverinã, romergan, cãrbune
medicinal, etc. precum ºi diverse feºi, iod apã oxigentã ºi alte medicamente de primã urgenþã.
În cadrul activitãþii cabinetului medical, la fiecare început de an ºi trimestru ºcolar, dupã
întoarcerea elevilor din vacanþã, se face control epidemiologic pentru depistarea ºi izolarea cazurilor de
boli transmisibile printre elevi, precum ºi pentru tratarea bolilor care nu necesitã izolarea bolnavilor.
În timpul fiecãrui an ºcolar se efectueazã testãri biologice, se depisteazã ºi se supravegheazã elevii
purtãtori de germeni patogeni, þinându-se evidenþa acestora ºi supravegherea permanentã a celor bolnavi.
De asemenea tot în cadrul aceluiaºi cabinet se efectueazã educaþia sanitarã a elevilor, se trateazã
urgenþele, se fac trimiterile la serviciile medicale de specialitate ale dispensarelor ºi spitalelor se întreprind
acele activitãþi medicale necesare la nivelul unui cabinet medical ºcolar.

Administraþia ºcolilor

Dupã reforma învãþãmântului din 1948, când Liceul Comercial din stradã Traian a fost transformat
în ºcoalã de Administraþie Economicã, aceasta a preluat de la liceu majoritatea personalului administrativ.
Ulterior, divizarea ºcolii de administraþie economicã, preluarea ºcolilor rezultate din divizare de cãtre
Ministerul Finanþelor ºi transformarea acestora în ºcoli Medii Tehnice Financiare, a produs o distribuire a
personalului administrativ, dupã nevoile fiecãrei unitãþi ºcolare. Omul care a menþinut unitatea
administrativã, de la Liceul Comercial “Traian” la ºcolile de Medii Tehnice Financiare ºi pânã la înfiinþarea
în 1966 a Liceului Comercial, a fost Virgil Anghelescu, secretar la toate aceste tipuri de ºcoli.

52

La înfiinþare, fiecare ºcoalã medie tehnicã financiarã a avut administraþia proprie, preluatã de la
ºcoala de Administraþie care i-a precedat.
Astfel, la preluare ºcoala Medie Tehnica Financiarã nr. 1 bãieþi avea urmãtoarea componenþã a
personalului administrativ:
Anghelescu Virgil – secretar ºef, Cârligel Gheorghe – secretar, Camui Ion – contabil, Secui Petre
– intendent, Stana Adrian – referent administrativ, Popa Nicolae ºi Marinescu ªtefan – pedagogi.
ªcoala Medie Tehnicã Financiarã nr. 2 bãieþi avea personalul administrativ alcãtuit din: Boia
Octavian – secretar ºef, Simionescu ªtefan – contabil, Enescu Elena – referenta administrativa, Niculescu
Vladimir – bibliotecar, Ciocoiu Apostu – intendent ºi Gheman Cristofor – pedagog. Acestora li s-au
adãugat în cursul anului Stãnescu Paula - secretarã, Alexandru Marin ºi Petrescu Ion – pedagogi.
ªcoala Medie Tehnicã Financiarã nr. 3 fete a fost preluatã cu urmãtorul personal administrativ:
Dobre Elena – secretarã, Tiþei Gheorghe – contabil, Cuparencu Olga – bibliotecarã, Manaila Dumitru –
intendent, Wolf Aurelia ºi Constantinescu Marina – pedagogi.
ªcoala Medie Tehnicã Financiarã nr. 4 funcþiona la preluare (1950-1951) cu urmãtorul personal
administrativ: Grunea Maria – secretar ºef, Bobinger Fany – contabil, ªerban Ociocioc Alexandra –
referent administrativ.
În anii urmãtori în componenþa administraþiei celor 4 ºcoli au intervenit o serie de schimbãri cerute
de necesitãþile de funcþionare, de dezvoltare ºi comasare a lor.
Astfel, începând cu anul ºcolar 1950-1951, pentru ºcolile financiare care funcþionau grupate în
imobilul din strada 30 Decembrie nr. 47, s-a organizat un singur serviciu administrativ-financiar, cu
urmãtoarea componenþã: Rãdulescu Teodor (1950-1952), Comãnescu Constantin (1952-1953), Anexe
Nicolae (1953-1954); ºefi de serviciu administrativ, Ciocoiu Apostu – contabil, Muscalu Maria – contabil
(pentru internate), Cuparencu Olga – referent administrativ, Pãun Constanþa – dactilografã, Mazea Laura –
bibliotecara, Toma ªtefan (1950-1953) ºi Stoenescu Mircea(1954-1959) – administratori (la ºcoalã), Secui
Petre – administrator (internatul de bãieþi), Constantin Gheorghe – administrator (internatul din Ferentari),
Marinescu Ion, Bratu Ion, Matei ªtefan ºi ªtefan Ion – pedagogi (internatul de bãieþi ), Manila Dumitru –
administrator (internatul de fete), Enescu Elena, Wolf Aurelia, Ichimescu Maria – pedagogi (internatul de
fete).
Serviciul secretariat a rãmas în continuare pe lângã fiecare ºcoalã medie tehnicã financiarã astfel:
la ºcoala nr.1 Anghelescu Virgil; la ºcoala nr. 2 Rudu Georgeta; la ºcoala nr. 3 Ionescu Vasilica (pânã în
1952), Strechescu Eugenia (pânã în 1953), Popa Iulia (1954).
ªcoala nr. 4 (fete) a avut un serviciu administrativ-financiar propriu pânã la comasarea ei cu ºcoala
nr. 3, compus din secretarele: Grunea Maria (1951-1952), Ivanov Maria (1952-1953), Nistor Maria (19531955); bibliotecarele: Macovei Valeria (1951-1952), Mavru Elena (1952-1955); contabilii: Bobinger Fany
(1951-1952) ºi Gosa Teodor (1952-1955); referentul administrativ: ªerban Ociocioc Alexandra (19511952); dactilografa Cristescu Maria (1951-1955) ºi casiera Ciobanu Maria (1952-1954).
În urma comasãrii ºi restrângerii activitãþii celor 4 ºcoli medii tehnice financiare, în cursul anului
ºcolar 1954-1955, serviciul administrativ-financiar a fost organizat astfel: Cabuz Spirache – director
administrativ, Anghelescu Virgil – secretar ºef, Strechescu Eugenia – secretar principal; Nistor Maria –
secretar principal la cursurile fãrã frecvenþã; Cuparencu Olga – secretar dactilograf; Paraschivescu Honoria
– bibliotecar, Ciocoiu Apostu – contabil principal; Goga Teodor – contabil; Popescu Elena – casier, Secui
Petre – administrator cãmin ºi cantinã, Manila Dumitru – administrator la internatul de fete, Agarici Cornel
– administrator la sala de gimnasticã (1953).
Cu aceastã componenþã, personalul administrativ-financiar de mai sus a fost preluat, începând cu
anul ºcolar 1955-1956 de cãtre ºcoala Tehnicã Financiarã de 2 ani, care l-a menþinut, pe toatã durata
funcþionãrii ei (pânã în 1968) ºi care l-a transmis apoi, dupã lichidare, liceului economic.
Din anul 1973 serviciul administrativ-financiar a fost constituit din:

Nistor Maria
Bratescu ªtefania
Anastasiu Lucia
Truica Dumitra
Dragomirescu Mariana cãsãtoritã Eftimiu
Gheorghe Elena
Ionescu Kirata

secretar ºef
secretar ºef
secretar
secretar
secretarã
dactilo-secretara
contabil ºef

53

1940-1979
1979-1995
1965-1982
1983-1984
1978-1984
1984-1994
1976-1990

Haidu Mariana
Petrescu Lidia
Cuparenco Olga cãsãtoritã Ionescu
Cavachi Maria
Rogoveanu Steliana
Spãtan Adriana
Rãºina Georgeta
Agârliþã Gheorghe
Spielgerg Kurt

contabil
administrator
bibliotecar
bibliotecar
pedagog
pedagog
pedagog
administrator
administrator

1969-1977
1977-1990
1970-1980
1980-2000
1972-1979
1981-1985
1986-1992
1970-1977
1977-1983

În anul ºcolar 1994-1995 personalul auxiliar, de administraþie, de servire ºi de pazã, conform
statului de personal este urmãtorul pentru ºcoalã: Cavachi Maria – bibliotecar, Dan Mariana ºi Kiltsch
Matilda, laborante. Mladin Adrian – programator ajutor, Milea Paula – contabil ºef, Brãtescu ªtefania –
secretar ºef, Ceauºu Gabriela – contabil, Eftimiu Mariana ºi Gheorghe Elena – secretare, Ionescu Dan –
casier ºi magazioner, Bratu Florentina, Dinu Georgeta, Galetaru Tinca, Oprea Ileana, Preda Elena,
Rãducanu Valeria ºi Dinicã Nicoleta –îngrijitoare, Tãnase Alexandru – muncitor calificat întreþinere,
Gheorghe Marin ºi Viºan Victor – fochiºti – muncitori calificaþi, Ghinea Ion, Hutuleac Mihai ºi Niculae
Toma – paznici, iar pentru internat Toader Mariana – supraveghetor de noapte, Rãºinã Georgeta – pedagog,
Stancu Victoriþa – administrator, Viºan Anica – bucãtar, Cãlugãru Irina – muncitor bucãtãrie, Þoabã
Tudoriþa ºi Zaharia Elena – îngrijitoare, Anghel Valericã – spãlãtoreasã ºi Oancea Dumitra – lenjereasã.

54

GâNDURI LA CENTENAR

“Trecut-au anii ca nori lungi pe ºesuri…”
Mihai Eminescu

Amintiri din anii de profesorat

În ºcoala medie tehnicã de administraþie economicã, unde am predat fizica ºi chimia ºi în ºcoala
tehnicã financiarã post-licealã, unde am predat dreptul, am funcþionat din 1953 pânã în 1957.
În aceastã perioada, directorul ºcolii medii era domnul Niculescu Vladimir, profesor de limba
francezã, care preda limba românã. Era un bun pedagog, sever cu copiii ºi chiar cu colegii de cancelarie.
Directorul ºcolii post-liceale era domnul Petcu Alexandru, profesor de buget ºi de matematicã. Bun coleg,
amabil, organizator atent ºi exigent cu elevii.
În colectivul didactic al celor douã ºcoli m-am simþit în largul meu, stãpân pe mine ºi pe
disciplinele predate, în relaþiile cu corpul didactic au fost numai profesionale. Ne-am respectat reciproc ºi
am colaborat strâns cu profesorii de la disciplinele înrudite.
Cu elevii, în majoritatea lor maturi, m-am înþeles bine. O bunã parte din ei au obþinut la învãþãturã
rezultate bune ºi foarte bune.
Pãstrez amintiri de neuitat din anii petrecuþi în aceste ºcoli, mai ales cu colegii de cancelarie:
Burlea Ion (statistician), Cavache Ion(economie politicã), Ionescu Ananea (planificare), Iordãchescu
Alexandrina (buget), Trandafir Lidia (finanþe), ªandru Dumitru (limba românã), Toma Dimitrie(tehnicã
bancarã) ºi cu alþii Scriu aceste amintiri de acum 40 de ani cu firescul sentiment nostalgic al celui care a
trãit satisfacþii depline în anii de profesorat. Fie ca acest liceu sã-ºi pãstreze frumoase tradiþii de exigent ºi
þinutã intelectualã, pregãtind noi ºi valoroase generaþii de economiºti.
Profesor doctor Romulus Vulcãnescu
Membru de onoare al Academiei Române
Din primãvara pânã în toamna vieþii…

Primãvara în viaþa mea a venit în frumosul oraº de pe malul Dunãrii – Brãila – unde începeam anii
de liceeanã la ºcoala medie tehnologicã financiarã.
Dupã primul trimestru, m-am transferat la ºcoala medie tehnicã financiarã nr. 3 din Bucureºti
pentru a fi lângã sora mea, studentã la Facultatea de istorie, ºi care, mai mare fiind, rãspundea pentru
supravegherea, îndrumarea ºi educaþia mea.
Când aºtern aceste rânduri, retrãiesc prima zi de ºcoalã în Bucureºti, momentul în care repartizatã
fiind în clasa I-a C, profesoara dirigintã, Golegher Sofia, mã prezenta clasei astfel: ”aveþi o nouã colegã.
Se pare cã sunt pentru tine, Dumitrescu Pepina (se adresa celei mai bune eleve din clasa), o concurentã
serioasã. Timpul ºi faptele voastre vor dovedi care este mai bunã”.
Noua mea colegã, cãreia i-am fost în mod expres prezentatã ca o concurentã la rolul de premiantã,
a rãspuns cu calm ºi privire blândã: “nu o consider concurentã, ci colegã, poate chiar vom fi prietene”. Întradevãr ne-am împrietenit, am devenit ca douã surori ºi prietenia noastrã dureazã ºi astãzi. Felul în care am
fost primitã ºi avansul ce mi s-a fãcut, în sensul încrederii cã sunt o bunã elevã, m-a obligat sã nu cobor
ºtacheta, ci sã încerc permanent sã mã autodepãºesc.
Mi-a plãcut ºcoala, anii de liceu au lãsat amintiri minunate în viaþa mea, ore frumoase, profesori
care se strãduiau sã ne transmitã accesibil cunoºtinþele, chiar în lipsa manualelor (eram în plinã reforma a
învãþãmântului), viaþa la internet, serviciul pe ºcoalã, la bucãtãrie, reuniuni ºi dans la cantinele studenþeºti
ºi totul în condiþiile în care ne îmbrãcam ºi mâncam pe cartelã. Dar ce conta pentru noi? Viaþa era frumoasã,
iar ºcoala minunatã. Cum poþi uita un moment ca acesta: “ai fãcut cea mai bunã tezã. Denotã cunoºtinþele
acumulate de eleva din anul IV la economie politicã” îmi scria profesoara ºi diriginta mea, Aneta Popescu.
Am terminat cu diplomã de merit ºi am intrat la A.S.E. fãrã examen de admitere.
Dupã facultate am revenit în liceul în care învãþasem patru ani, ca profesoarã de contabilitate,
devenind colegã cu multe din fostele mele profesoare ºi profesori.
De la ei am continuat sã iau tot ce consideram necesar completãrii cunoºtinþelor, formãrii ca
dascãl, ca om. Alãturi de ei am înþeles mai bine ce înseamnã nobila meserie de dascãl, ce mult trebuie sãi dai pentru ca la rândul tãu sã ai satisfacþia muncii împlinite.

55

Pregãtirea temeinicã a fiecãrei lecþii, preocuparea de a fi la curent cu tot ce e nou în domeniu,
continua perfecþionare a mãiestriei pedagogice, totalã dãruire în scopul formãrii ºi educãrii copiilor care au
optat pentru ºcoala noastrã, a fost ºi este crezul profesorilor acestui grup ºcolar.
Am trecut prin toate treptele profesiei, gradul definitiv, II ºi I ºi am ajuns ca alãturi de directorul
ºcolii sã rãspund ca director adjunct de catedrele de specialitate ºi instruire practicã, ºi apoi ca director de
întreg procesul instructiv-educativ.
În ce mãsurã omul ºi profesorul, fostul director al acestei ºcoli, ani buni a reuºit sã fie un bun
conducãtor, vor aprecia elevii ºi profesorii aflaþi în acei ani în procesul de instruire ºi educare.
Dupã o întrerupere de patru ani, în anul centenarului liceului, am revenit la catedra de contabilitate
cu emoþie ºi bucuria de a mai da ºcolii cât pot din capacitatea profesionalã ºi de a fi alãturi de foºtii mei
colegi la pregãtirea acestei mari sãrbãtori “100 de ani de existenþã a liceului”.
Alãturi de cei cu care am muncit zeci de ani în nobila meserie de dascãl, am întâlnit în cancelarie
foºti elevi cãrora le-am fost profesoarã ºi director, astãzi tineri profesori (Bãrescu Ileana, Hangan Daniela,
Damian Robert…) care ºi-au pus întregul lor bagaj de cunoºtinþe profesionale în scopul formãrii altor
generaþii de tineri. În ei mã vãd pe mine la începutul carierei de dascãl, dar vãd ºi împlinirile muncii
colectivului de profesori ai acestui liceu.
De câte ori, astãzi, parcurg culoarele acestei unitãþi ºcolare, în drumul spre sala de clasã, mã revad
în atmosfera actualã ºi trecutã a acestei ºcoli alãturi de amintiri frumoase (uneori ºi mai puþin frumoase)
chipuri de profesori valoroºi, oameni dotaþi cu harul nobilei lor profesii, sau pentru activitatea de
conducere. Cum sã uit chipurile acestor profesori: Aneta Popescu, Fifi Cerchina, Mariana Teodorescu,
Paraschiva Popescu, Tamara Oprescu, Iacob ªtefãnescu, Elisabeta Blanaru, Ioan Cavachi, Margareta Filip
(directoarea ºcolii), cã ºi mulþi alþii care au reuºit sã ne imprime nouã, elevilor, setea de culturã, dragostea
pentru muncã ºi puterea de a depãºi, alãturi de ei, toate greutãþile inerente unei astfel de colaborãri.
Monolitul acestui colectiv a fost întãrit ºi de un grup mic numericeºte, dar mare ca potenþial format
din secretariatul ºi administraþia ºcolii. Cine nu-ºi aminteºte cu nostalgie ºi plãcere chipul lui “nea Bigica”,
bunul ºi devotatul secretar Virgil Angelescu, care ani ºi ani, alãturi de elevi ºi profesori, a apãrat ºi pãstrat
cu grijã de arhivar documentele ºcolii. Cu dragostea ºi grijã pentru pãstrarea tradiþiei ºi bunului renume al
liceului, “nea Bigicã” a urmãrit cu grijã pãrinteascã evoluþia adolescenþilor ºcolii.
Aºa se face cã în anul 1975/1976 s-a apelat la Ministrul Învãþãmântului, la conducerea cãruia se
afla fostul elev al liceului din strada Traian, domnul Paul Niculescu-Mizil, cu dorinþa de a muta liceul din
calea Griviþei nr. 2, în localul sau din str. Traian nr. 165.
Ca fosta elevã a liceului ºi director în momentul de revenire a ºcolii în localul sãu, am apreciat ºi
ne-am bucurat de sprijinul dat de domnul Paul Niculescu-Mizil, sprijin care a dovedit o datã în plus ce
oameni adevãraþi, devotaþi ºcolii a format liceul nostru.
Cu aceeaºi dragoste ºi respect pentru ºcoala în care au învãþat ºi s-au format atâþia oameni
adevãraþi, au rãspuns de fiecare datã marea majoritate a celor cãrora ºcoala li s-a adresat în momente în
care avea nevoie de sprijin material ºi moral, chiar ºi în aceste moment de sãrbãtoare a Centenarului.
Amintesc aici numai pe câþiva dintre ei : Eugen Rãdulescu, Ioan Gherasim Greu, Constantin Petrescu,
Mihai Tãnãsescu, Aurel Popescu, Ioan Popa, Ionel Tudor, Constantin Obreja, Gheorghe Jugãnaru, Angela
Barbulesc, Mihai Bãlãnescu, Stean Vlad, Anca Amuzã, Valentin Ciucã.
Lui “nea Bigica” i-a urmat doamna Maria Nistor, care a condus cu grijã, pricepere ºi devotament
într-o ordine (ce o caracteriza) ºi corectitudine perfectã munca secretariatului ºcolii. Se cuvine, în acest
moment aniversar, sã nu-l uitãm pe cel care s-a dãruit trup ºi suflet ºcolii, având grija administrãrii,
pãstrãrii ºi dezvoltãrii bazei materiale, neobositul director administrativ Cãbuz Spirache.
ªi încã nu am amintit de toþi oamenii acestei ºcoli, mulþi dintre ei sunt ºi astãzi activi, continuã
neobosita muncã de dãruire în interesul ºcolii, de multe ori sacrificând interesul personal în interesul ºcolii.
Pe oameni îi cunoºti cu adevãrat în moment dificile, în situaþii neprevãzute, când bunãtatea ºi
rãutatea îi aratã aºa cum sunt de fel.
De aceea în spiritul dreptãþii, al iubirii de oameni, respectul, înþelegerii ºi mai presus de orice al
“toleranþei” pãstrez cele mai alese amintiri ºi nutresc cele mai curate gânduri faþã de toþi foºtii ºi actualii
mei colegi, colaboratori în activitatea de dascãl ºi director al acestei unitãþi ºcolare, care mi-au fost alãturi
ºi la bine ºi la greu.
La centenarul Liceului, nu pot avea decât sentimente de adânc respect ºi preþuire pentru acest lãcaº
în care am învãþat, am predat ºi pe care l-am condus mulþi ani, în care am lãsat tinereþea ºi maturitatea mea,
contribuind la pãstrarea bunului sãu renume din primãvara pânã în toamna vieþii mele.
Prof. Graþiela Babe

56

Un gând de suflet

Un gând de suflet pentru liceul în care am pus timp de 31 de ani mult suflet, multe speranþe ºi care
la rândul lui mi-a dat multe satisfacþii.
Nu pot sã nu mã gândesc cu nostalgie la anii petrecuþi în acest lãcaº de culturã, la elevii-mulþi la
numãr-care nu m-au dezamãgit ºi care mã fac sã gândesc cã munca mea a dat roade. Nu pot sã nu mã
gândesc cu nostalgie la colegii mei cu care am trãit bucuriile multor realizãri sau tristeþea unor neîmpliniri.
Sufletul meu este ºi azi, la trei ani de la plecarea din liceu, alãturi de foºtii mei colegi, mã bucurã
fiecare reuºitã a elevilor ºi profesorilor liceului.
Despre viitorul liceului meu? Numai de bine!
Sã se continue tradiþia, sã fie depãºite succesele generaþiei mele ºi ale înaintaºilor mei, sã iasã pe
porþile ºcolii oameni de valoare, profesional ºi moral, pentru mândria tuturor celor care au fost dascãli sau
elevi ai acestui liceu!
Prof. Niculai Pâtea

Aniversarea profesorilor pensionari în 1986
Un veac de existenþã

La 18 septembrie 1895, în localul situat în str. Traian nr. 165, s-au deschis cursurile ºcolii
Comerciale de gradul I curs inferior. În decursul anilor, aceastã unitate ºcolarã a suferit transformãri
succesive ºi anume: ºcoala superioarã ºi inferioarã de comerþ, liceu comercial, ºcoala medie tehnicã de
administraþie economicã, ºcoala tehnicã financiarã post licealã, liceu comercial, iar în prezent funcþioneazã
sub denumirea de “Grupul ºcolar economic administrativ ºi de servicii A.D. Xenopol”, având în
componenþa sa un liceu comercial, o ºcoalã comercialã profesionalã ºi una postlicealã cu profilele: finanþe,
comerþ ºi steno-dactilografie.
Am intrat în învãþãmânt la 5 decembrie 1953 la aceastã ºcoalã al cãrui centenar îl sãrbãtorim ºi
funcþionez fãrã întrerupere ºi în prezent în al 43-lea an de profesorat. 43 de ani de noi ºi noi generaþii, anii
cei mai frumoºi ai tinereþii, maturitãþii ºi senectuþii, o viaþã trãitã în mijlocul copiilor ºi adolescenþilor, miau adus multe satisfacþii ºi bucurii.
Îmi amintesc permanent ºi cu multã plãcere de sute de colegi de cancelarie ºi de miile de elevi.
Fiecare nouã generaþie, cu dascãlii ei, a constituit o mare familie în care a domnit armonia, dragostea de
muncã, dãruirea profesionalã a educatorilor, elanul ºi entuziasmul tineresc al elevilor.

57

Din galeria de aur a dascãlilor acestei ºcoli, voi anunþa câteva nume care au contribuit la formarea
mea profesionalã în primii ani de învãþãmânt, nume care au intrat în conºtiinþa mea, cãlãuzindu-mi întreaga
activitate: Niculescu Vladimir - limba francezã, ªandru Dumitru - limba românã, Vulcãnescu Romulus drept, Iacovache Dora - matematicã, Vasilescu Nicolae - contabilitate, Ionescu Manea - planificare, Burlea
Ion-statisticã, Toma Dimitrie - tehnicã bancarã, Baranescu Elena - analizã economicã ºi Popescu
Paraschiva - economie politicã.
Numãrul celor care au slujit cu devotament ºcolar este desigur mult mai mare. Pentru cei intraþi în
nefiinþã se cuvine sã spunem creºtinescul: fie-le þãrâna uºoarã! Celor intraþi în vârsta senectuþii le dorim
zile senine ºi fericite. Au fost adevãraþi dascãli, iar numele lor rãmâne încrustat în inimile miilor de elevi
care au primit lumina din lumina lor.
În cei 100 de ani existent, acest lãcaº de culturã a dat þãrii peste 30.000 de absolvenþi. Majoritatea
lor au urmat cursurile învãþãmântului superior economic, devenind economiºti, oameni care prin pregãtire
temeinicã ºi înalt profesionalism, au fost ºi continuã sã facã onoare ºcolii noastre ºi dascãlilor care i-au
instruit ºi educat. Un numãr impresionant din absolvenþii ºcolii noastre ocupã în prezent funcþii de
conducere în viaþa economicã a þãrii.
Colegilor mei de cancelarie – profesori de toate vârstele ºi specialitãþile – le doresc sãnãtate
deplinã, succese în nobila activitate pe care o desfãºoarã, viaþã liniºtitã, plinã de bucurii. Elevii ºcolii
noastre au în prezent marea ºansã de a dobândi la obiectele de specialitate cunoºtinþe, priceperi ºi
deprinderi specifice noii etape în care a pãºit economia româneascã – economicã de piaþã. Pentru a putea
face faþã noilor exigent în condiþiile concurenþei, absolvenþii trebuie sã posede cunoºtinþe solide de culturã
generalã ºi de specialitate. Viitorul apropiat va selecta valorile iar pseudo valorilor ºi impostura se vor
autoelimina.
Colectivului didactic al ºcolii noastre, pensionarilor, celorlalþi invitaþi ºi tuturor elevilor prezenþi
la acest eveniment aniversar, le doresc sãnãtate, succese în viaþã ºi bucurii.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
Profesor Ion Cavachi
Astãzi ºi ieri…

Ieri eºti astãzi pentru noua ºcoalã, dupã cum ºi cei de ieri au avut un astãzi… Generaþiile se succed
dar ºcoala a rãmas ºcoalã, un focar de însuºiri ºi propagare a culturii economice…
Când am trecut pragul ºcolii, am dat peste figura de “patriarh” a secretarului ºef al ºcolii “nea
Bigica” (Virgil Angelescu), care, dintre dulapuri cu arhiva liceului, cu glasul povãþuitor, a pãstorit multe
generaþii. Apoi, cine nu-ºi poate aminti de profesorii-dascãli, unii de culturã generalã, alþii de culturã
economicã, care au dat strãlucire acestui liceu, supus atâtor ºi atâtor zguduiri “tectonice”. Nu vi-l amintiþi,
în anii “cincizeci”, pe profesorul-director Vladimir Niculescu, cu tactul sau ºi cu mãiestria sa de a face faþã
celor mai dificile situaþii? Sau de profesorul Nicolae Vasilescu, ªtefan Demetrescu ºi mulþi alþii pãstrãtori
ai tradiþiilor ºcolii antebelice? Dar de figura luminoasã a profesorului Romeo Vulcãnescu, astãzi membru
al Academiei Române, printre “eprubetele” pãstrãtoare ale etnografiei ºi altor tradiþii româneºti?
Cei ce erau în barcã nu s-au dezis nici ei, devenind adevãraþi stâlpi ai instituþiilor financiarbancare, conducãtori ai comportamentelor financiar-contabile, din mari unitãþi economice, profesori de
prestigiu ºi chiar… da! actori (deºi cu toþi suntem actori într-un scenariu mai mult sau mai puþin
prestabilit). Nu-mi pot permite sã-i nominalizez, fie ºi pentru motivul cã mai au multe de dat acestei
societãþi…
Astãzi, ce le doresc celor care vor deveni ºi ei ieri? Sã pãstreze tradiþiile acestei ºcoli, sã-i dea mai
multã culturã noii generaþii - care va aduce ºi unitatea ºi disciplina atât de dorite…
Dr. Alecsandru Babe
fost profesor al liceului
Nostalgie

În anii 1964-1969 am funcþionat ca profesoarã la ºcoala tehnicã financiarã postlicealã, care avea
sediul în Calea Griviþei, aproape de intersecþia cu Calea Victoriei. Predam contabilitate ºi analizã
economicã. Veneam la catedrã imediat dupã absolvirea facultãþii ºi am funcþionat iniþial în cumul cu
activitatea de economist de la Oficiul Naþional de Turism, astãzi Ministrul Tineretului, apoi am fost
profesor titular.

58

Aveam emoþii mari de fiecare datã când mergeam la clasã, deoarece eram la începutul carierei
didactice, ºi lucram cu elevi mai mari, absolvenþi de liceu. Aceastã perioadã a fost extraordinar de utilã,
dacã o apreciez prin prisma evoluþiei mele ulterioare. Pregãtirea minuþioasã a lecþiilor, a lucrãrilor
aplicative, a testelor de specialitate îmi solicitau mult timp, dar îmi aduceau ºi mari satisfacþii, concretizate
în aprecierile deosebit de favorabile formulate de elevi sau de colegii mei care veneau în vizitã în clasã.
Îmi reamintesc cu plãcere ºi cu sentimente de aleasã preþuire ºi stimã de directoarea ºcolii din acel
timp, în persoana profesoarei Elena Bãrãnescu, o distinsã doamna, cu trãsãturi profesionale, didactice,
metodice ºi ºtiinþifice, autoare de manual ºcolar de referinþã. De asemenea, am avut ºansã sã colaborez în
aceastã ºcoalã cu colegi deosebiþi cum ar fi: profesorul N. Pâtea, profesorul Dimitrie Toma, profesorul
Dionisie Patapievici, profesoarã Rodica Bozga, profesorul Ioan Cavachi ºi alþii.
Fiecare dintre aceºtia reprezintã o personalitate în domeniul financiar-bancar ºi totodatã formãm
împreunã o echipa de aur, care acþiona în perfectã înþelegere. Erau respectate cu sfinþenie normele morale
ºi civice, pe care le impunea ºi elevilor cu care lucram. Dacã þin seama de tinereþea care ne caracteriza
atunci, înseamnã cã am motive sã devin puþin nostalgicã.
Prof. univ. dr. Elena Ciucur
Amintirile unui profesor în pragul aniversãrii ºcolii

În aceste momente ale aniversãrii Liceului Economic nr. 3 din Bucureºti, dupã 12 ani de la
pensionare, am prilejul ºi-mi amintesc cu plãcere despre activitatea didacticã desfãºuratã în ºcoalã pe
parcursul celor peste 30 de ani.
Am fost încadratã în anul 1951, la ºcoala medie tehnicã financiarã, ca profesor la disciplinele
“impozite” ºi “Venituri”, având activitatea de bazã în Ministerul Finanþelor.
În anul 1954, fiind atrasã de atmosfera din ºcoalã, precum ºi de satisfacþiile morale oferite de
munca cu elevii, am optat pentru învãþãmânt, renunþând la activitatea din Ministerul Finanþelor.
În decursul anilor, am fost martorã la multiplele transformãri prin care a trecut ºcoala, transformãri
ce s-au reflectat ºi în activitatea profesorului.
Astfel, ºcoala medie tehnicã financiarã a fost înlocuitã în anul 1956, care a funcþionat paralel cu
prima pânã în anul 1952 ºi apoi singurã pânã în anul 1968. La aceastã ºcoalã am predat în decurs de 14 ani
materia “Venituri” ºi apoi “Organizarea ºi planificarea unitãþilor economice”.
Aceastã perioadã pentru mine, a fost perioada acumulãrilor în metodica predãrii ºi munca cu
elevii.
Prestigiul colectivului de profesori, câºtigat printr-o bunã pregãtire profesionalã ºi o înalta þinutã
moralã, au dus la creºterea numãrului de candidate la admitere, permiþând o bunã selecþie.
Între toþi profesorii, o parte fiindu-mi colegi de facultate, se desfãºura o adevãratã întrecere în a
obþine cele mai bune rezultate la clasã, transmiþând elevilor, cunoºtinþele teoretice la nivelul ultimelor
realizãri legislative în domeniul economico-financiare, fãrã sã neglijeze latura formativã a educaþiei.
Pentru latura instructivã, profesorul se informa permanent în Ministerul Finanþelor cu privire la
legislaþia în vigoare, iar la unitãþile economico-financiare, cu privire la aplicarea în practicã a legilor.
Pentru latura formativã, un rol principal l-au jucat cursurile de perfecþionare organizate de
Ministerul Finanþelor, precum ºi schimburile de experienþã între profesori, realizate prin asistenþele
reciproce la orele de clasã ºi activitãþile desfãºurate în cadrul comisiei metodice din ºcoalã, la conducere
cãreia s-au succedat majoritatea profesorilor, printre care m-am numãrat ºi eu.
Profesorii ºcolii tehnice financiare au desfãºurat un bogat schimb de experienþã cu celelalte ºcoli
tehnice financiare din þarã. Astfel, grupe de elevi din clasele paralele, conduse de profesori, se deplasau la
ºcolile din provincie ºi asistau la orele de curs, fiind la rândul lor gazde pentru cei din ºcolile vizitate.
Dupã orele de curs se vizitau unitãþi economice ºi locuri turistice, iar seara se participa la programe
artistice urmate de dans.
Pentru asigurarea legãturii dintre teorie ºi practicã se desfãºurau activitãþi speciale, atât în clasã cât
ºi în afara clasei. Astfel, în clasã, dupã orele de curs urmau ore de lucruri practice, în cadrul cãrora elevii,
sub îndrumarea profesorilor, au întocmit o lucrare monograficã, interdisciplinarã, privind planificarea
economicã ºi financiarã precum ºi evident contabilã ºi statisticã.
În afara clasei, pentru ca adolescenþii sã se poatã integra în producþie în minimum de timp ºi cu
maximum de eficienþã, la sfârºitul anului ºcolar, se desfãºura sub conducerea, îndrumarea ºi controlul
profesorilor, practica în producþie a elevilor.

59

În activitatea desfãºuratã la clasã ºi în afara clasei, profesorii ºcolii au fãcut front comun punând
accentul în mod deosebit pe aspectul calitativ al muncii, pe cinste ºi corectitudine, calitãþi indisponibile
unui lucrãtor din apartamentul financiar-bancar. Rezultatele obþinute au fost pe mãsura aºteptãrilor, ºcoala
a obþinut în fiecare an locul I pe tarã, prilej de satisfacþie pentru întregul colectiv, precum ºi un factor de
mobilizare în noul an ºcolar.
În liceul Economic nr. 3 am predat “organizare, planificare ºi conducerea unitãþilor economice”,
“psihologie ºi eticã profesionalã”, “merceologia ºi tehnica vânzãrii mãrfurilor“, fiind într-un an ºi
instructor de practicã.
Metodele care au dat rezultate bune la ºcoala tehnicã financiarã, cum au fost vizitele cu elevii la
unitãþile economice reprezentative, asistenþele la orele colegilor þinute la clasa la care eram diriginte,
activitatea cu elevii în cadrul Cercului de organizare, au fost continuate ºi la Liceul economic. Aici practica
în producþie s-a efectuat într-o perioadã, tot la unitãþile economico-financiare, la sfârºitul fiecãrui an ºcolar.
Ca profesor diriginte am organizat, îndrumat ºi controlat multiplele activitãþi ale clasei. Am
constituit colectivul de pãrinþi pe clasã ºi pentru antrenarea tuturor elevilor clasei la diferitele activitãþi am
construit colectivele de muncã ce trebuiau sã rãspundã la frecvenþã, rezultate la învãþãturã, cercuri pe
materii, activitãþi culturale, sportive, participarea la olimpiade, întreþinerea curãþeniei clasei, a liceului, a
strãzilor ºi parcurilor din zonã. Din planul de activitate a dirigintelui, nu lipseau vizitele la domiciliu
elevilor, la cãmin ºi cantinã, precum ºi organizarea de reuniuni ºi participarea alãturi de clasã la spectacole
de operã ºi teatru, vizite la expoziþii ºi muzee.
Toate aceste activitãþi, precum ºi o bunã cunoaºtere a particularitãþii elevilor, furnizau dirigintelui
materialul necesar temelor dezbãtute în cadrul orelor de dirigenþie.
Mulþi absolvenþi ai ºcolii Tehnice Financiare ºi ai Liceului Economic nr. 3 ºi-au continuat studiile
în învãþãmântul superior (ASE ºi Drept), o parte din ei ocupând astãzi funcþii importante în unitãþile
economio-financiare. Câteva exemple sunt edificatoare ºi anume: Ion Ghiþã este preºedintele Bãncii
Comerciale Române, Eugen Rãdulescu este director la Banca Naþionalã a României, Aurel Popescu,
Constantin Petrescu, Florica Ivan, sunt în conducerea unor unitãþi comerciale ºi regii autonome.
Astãzi putem sa ne mândrim cu ei ºi cu alte mii ºi mii care au fost elevii ºcolii noastre în decursul
unui secol de existenþã.
Prof. gr. I Elena Harnas

Promoþia 1939 la aniversarea a 40 de ani de la absolvire

60

Gânduri despre un centenar

Sãrbãtorirea unui centenar presupune o privire retrospectivã asupra activitãþii pe care noi
pensionarii o privim cu o duioasã nostalgie. Evocând imagini ce bat la poarta amintirilor, în activitatea la
catedrã, colectivul didactic a avut multe împliniri, cum se întâmplã când te dãruieºti muncii fãrã rezerve,
ºi când acest lucru îºi gãseºte ecou în sufletul tinerei generaþii. În anul 1961, când am venit la ºcoalã, la
catedra de contabilitate, aceasta era organizatã pe profilul “post-liceu”, cu durata de 2 ani, cu douã secþii:
industrie-comerþ-agriculturã; finanþe-credit. Elevii fiind mari, absolvenþi de liceu, se lucra dupã modelul
Institutului (I.S.E) curs, seminarii, am colaborat strâns.
Absolvenþii au fost repartizaþi în diverse unitãþi economice, bãnci, CEC, conform specializãrii.
Mulþi ºi-au continuat studiile, devenind ºefi, conducãtori în secþiile unde lucrau. S-au integrat bine în
colectivele respective ºi au fost apreciaþi profesional. Dupã câþiva ani, structura ºcolii s-a modificat,
devenind liceu economic. Îmi amintesc de perioada de început, când s-a întors obiectul “mecanizarea
lucrãrilor de evidenþã contabilã”. A fost o muncã de pionierat, cu greutãþile inerente oricãrui început:
lipseau instrucþiunile de folosire, maºinile de calculare contabilã erau puþine, nu aveam depanator, elevii
lucrau alternativ, grupaþi câte 4 la o masinã.An de an, totul s-a imbunãtãþit ºi în cele din urmã am avut
rezultate bune.
Mare ne-a fost satisfacþia când vizitând secþia de mecanizare a contabilitãþii la Ministerul
Finanþelor am gãsit absolvenþi încadraþi acolo, care se bucurau de apreciere. Pe lângã orele din program,
s-a dus o muncã intens cultural-educativã, astfel vizite la muzee, case memoriale, excursii, convorbiri
individuale cu elevii, vizite la familiile lor, serbãri ºcolare, toate acestea reprezentând ocazii potrivite
pentru a-i cunoaºte mai bine ºi a ne apropia de programele vârstei lor.
Pentru perfecþionarea cadrelor didactice s-au þinut, atât în cadrul consilierilor pedagogici, cât ºi în
ºedinþele organizate pe obiecte de specialitate: referate, schimburi de experienþã a noutãþilor apãrute,
probleme pedagogice etc. Existã un climat de muncã conºtiincios, o disciplinã serioasã, care inspirã respect
elevilor. Desigur, activitatea a fost mult mai bogatã, mai complexã, dar am punctat doar câteva aspecte.
Privind la succesiunea generaþiilor de elevi ºi la rezultatele obþinute, mã gândesc cã aceastã ºcoalã
a dat þãrii multe cadre bine pregãtite, iar colectivul didactic poate avea o legitimã satisfacþie.
E o mare mulþumire pentru un profesor, ca întâlnind foºti elevi, în diferite unitãþi economice, sãºi arate preþuirea pentru atitudinea lor de respect ºi gratitudine. E una din cele mai frumoase profesii, sã
vezi cum se modeleazã personalitatea tineretului, cum creºte bogãþia cunoºtinþelor, a limbajului,
ataºamentul sufletesc ºi apoi peste ani sã-i regãseºti realizaþi profesional.
De câte ori privim în trecut trebuie sã ne însufleþeascã prezentul. De aceea le urez cadrelor
didactice actuale sã ducã mai departe, cu aceeaºi dãruire, munca cu elevii, sã aibã aceleaºi împliniri, iar
absolvenþii bine pregãtiþi sã fie de folos þãrii noastre.
Prof. gr. I Cornelia Moroiu
Gânduri la o aniversare

E o întrebare dacã îndeletnicirea de dascãl e numai o profesie.
De obicei, dãscãlia, în sensul superior al termenului, e asociatã cu apostolatul. Îndrãznim sã
credem în aceastã ipotezã.
Fãrã apostolat, adâncã dãruire, devotament ºi abnegaþie, profesorul devine un biet slujbaº, lipsit de
har.
Înãlþimea catedrei e nu numai perspectivã, ci ºi apropiere. Apropiere de sufletul celor ce aºteaptã
lumina ºtiinþei ºi dragostea inimii. Într-o viaþã de dascãli ne-am strãduit sa fim nu numai simpli slujbaºi, ci
ºi, mai ales, profesori.
Distanþa dobânditã în timp ne permite sã privim ºcoala în care am funcþionat cu nostalgia celor
care ºi-au dãruit energia ºi talentul generaþiilor de elevi pe care i-am pregãtit. Amintirea îºi pune amprenta
pe miile de ore trudite la catedrã pentru a forma nu numai specialiºti, dar ºi oameni în adevãratul sens al
cuvântului, cu orizont larg de culturã, cu înþelegerea adecvatã în ceea ce trebuie sã fie adevãratul civism.
Am socotit, credem cu temei, cã elevii care se pregãtesc sã devinã economiºti, nu trebuie sã
paºeascã spãimos spre filozofie. Pentru cã, fãrã aceste preocupãri din sfera umanioarelor, formaþia
viitorului economist se construieºte strâmb sau unidimensional. Se spunea ca întâia treaptã spre filozofie e
mirarea ºi curiozitatea.
Am considerat ca zgândãrând mirarea ºi curiozitatea elevilor, îi putem apropia de filozofie. Adicã
de înþelepciune.

61

Am considerat, de asemenea, cã predarea obiectelor de specialitate impune însuºirea logicii, a
noþiunilor ºi termenilor care sã le permitã elevilor exercitarea, în condiþii optime a viitoarei profesiuni de
economist (aparent aride, dar neîndoios necesare).
Dacã am izbândit în misiunea în care am crezut, nu e rostul nostru sã apreciem. Dar rememorând
sutele de figuri ale elevilor care ne-au rãmas pe retina memoriei, ºi dacã nu întotdeauna am aºteptat
dragostea lor, dar mereu interesul dovedit pentru ceea ce “povesteau”, e probabil ca ne-am facut datoria de
profesori care ºi-au venerat profesiunea.
Ada Ornea, pensionarã, fost profesor de filozofie
Georgeta Szoke, pensionarã, fost profesor de contabilitate
Gabriela Vifor-Popescu, pensionarã, fost profesor de contabilitate
Cât o viaþã…

“Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
Cãci eu iubesc ºi flori ºi ochi ºi buze ºi morminte”
Lucian Blaga

Parcã mã vãd într-o seninã zi în toamna lui 1978, pãºind pragul cunoscutului liceu-Marele Voievod
Mihai I – azi “Grupul ºcolar A.D. XENOPOL” – având deja o experienþã de 15 ani la catedrã, la o vârstã
când intram în alt deceniu de viaþã, când cifra trei avea sã fie înlocuitã cu cifra patru, liceu pe care l-a
absolvit soþul meu, ºi de ce n-aº spune cã eram încântatã de toate acestea.
Anii trec ºi cu fiecare generaþie mai adãugãm câteva toamne, dar sufletul rãmâne mereu în
primãvara vârstei, ºi acesta datoritã lui –Elevului – cãruia noi îi dãruim experienþa ºi înþelepciunea vârstei,
iar el primavara sufletului.
El – Elevul – este cutia de rezonanþã a sufletului, a tot ceea ce dãruim noi dascãlii ºi un garant al
realizãrilor ºi împlinirilor profesiei noastre.
Iubesc acestã profesie pentru cã îmi sunt dragi tinerii, iar prin obiectul pe care îl predau – literatura
românã – trebuie sa comunic cu ei, dincolo de cuvinte, pe undele nevãzute, dar simþite ale sufletului, cãci
“unde dragoste nu e, nimic nu e”. Mulþi au rãmas ataºaþi de ºcoalã, de profesorii lor, cu durabile amintiri
ale orelor pe care le-au îndrãgit.
Pentru mine, care am profesat ºi continui sã predau încã neîntrerupt de 17 ani în acest liceu, ca
profesor din anul ºcolar 1978-1979 ºi ca director adjunct din toamna anului 1990, de câte ori mã aflu pe
coridoarele ºcolii, sau intru în sãlile de curs ale liceului, am bucuria sã regãsesc acea atmosferã intimã de
colaborare colegialã.
Îmi vor stãrui în memorie climatul cancelariei, ambianþa tehnicã sau agitatã în care un colectiv de
profesori unit prin pasiunea lor de dascãli, dezbat problemele ºcolii sau ale elevilor, cheltuindu-se cu
generiozitate energia pentru propãºirea ºcolii ºi instruirea exemplarã a noilor generaþii.
Unii dintre ei, deºi la pensie, sunt disponibili oricând la solicitãrile ºcolii unde au trãit atâtea
bucurii, împliniri ºi de ce nu, chiar ºi nemulþumiri indiferent de natura lor – ceea ce de fapt a însemnat viaþa
lor – ”corola de minuni a lumii”- pentru cã noi toþi iubim ”ºi flori, ºi ochi, ºi buze ºi morminte”.
Nu pot sã nu închin un cuvânt de preþuire ºi un gând pios pentru cei care, de-a lungul anilor, de la
înfiinþare ºi pânã acum, de la catedrã, bibliotecã, secretariat, serviciul contabilitate, întregul aparat
administrativ ºi-au lãsat sigiliul lor de muncã în hrisovul ºcolii, aflatã azi la centenar.
Profesor Anca Dãghici
O amintire, un omagiu ºi-un gând pentru viitor

Mã regãsesc în vara anului 1953, în faþa listelor cu candidaþii reuºiþi la examenul de admitere la
ºcoala medie tehnicã financiarã nr. 3 din Bucureºti, plinã de emoþii, grijã dar ºi de speranþe. Reuºitã pe
locul II mi-a oferit certitudinea capacitãþii mele de a mã pregãti pentru viaþã. Adolescenþa ºi tinereþea mea
au fost bazate pe respectul valorilor umane, pe stima pentru ºtiinþã ºi culturã, pe respectul pentru adevãr ºi
bine. Soliditatea moralã a educaþiei primite în familie ºi ºcoalã au contribuit la împlinirea destinului meu.
Vârsta cãutãrilor, a frãmântãrilor ºi a neliniºtilor, a fost marcatã de “modelele” de viaþã pe care le-am
întâlnit printre dascãlii mei. Stilul, tactul, mãestria pedagogicã, trasãturile morale, dragostea ºi înþelegerea
adolescentului, au fost calitãþi ce le-am admirat la profesorii mei.

62

Îmi amintesc cu nostalgie de orele de istorie ºi geografie ale profesoarei Linica Ionescu, diriginta
pe care am îndrãgit-o atât de mult pentru calmul, tactul, cãldura ºi înþelegerea cu care ne înconjura.
Un exemplu de neuitat pentru conºtiinciozitate, dãruirea ºi pasiunea pentru tot ce a însemnat.
ºcoala medie tehnicã financiarã l-a constituit profesorul, ºi mai târziu directorul administrativ, Spirache
Cãbuz. Dragostea pentru profesia de dascãl mi-a fost insuflatã de Aneta Popescu – profesorul care a
constituit unul din modelele mele. Autoritatea bazatã pe simþul mãsurii, stãpânirea de sine ºi interesul
pentru munca de educaþie au fost însuºirile înaintaºilor mei, pe care le-am admirat ºi am încercat sã mi le
însuºesc.
Admiraþia ºi respectul pentru dascãlii mei m-au determinat sã susþin examenul de admitere la ASE,
Facultatea finanþe-credit ºi evidenþa contabilã.
Dorinþa fierbinte de a reveni ca profesor în ºcoala a cãrei elevã am fost, s-a realizat la o scurtã
perioadã dupã absolvire. Cu dãruire ºi cu pasiune, având alãturi experienþa foºtilor mei profesori ºi a unor
colegi de mare valoare ca profesor director Elena Bãrãnescu, profesor Cornelia Mãroiu, profesor Alice
Ghimpa, mi-am desãvârºit pregãtirea ºi am continuat perfecþionarea în domeniul specialitãþii.
Chemarea pentru aceastã nobilã profesie mi-a fost insuflatã de aceºti minunaþi oameni cãrora le
aduc un cald omagiu. Urmându-le exemplul am continuat cu tenacitate pregãtirea de specialitate pe care
am îmbinat-o cu pregãtirea psihopedagogicã. Am pus un accent deosebit pe educaþia elevilor mei. Pentru
acesta am fost preocupatã de cunoaºterea individualitãþii acestora. Numai cunoscând elevii am reuºit sã-i
formez ºi sã-i influenþez în direcþia spre care aveau înclinare. Toate aspectele muncii ºcolare necesitã, din
partea profesorului cunoaºterea pshiologicã a elevilor.
Activitatea în cadrul orelor de dirigenþie, cât ºi activiãþile din afara clasei au fost subordonate
cerinþei de “a ºtii sã formez”. Am abordat tematici care le asigurau o educaþie complexã: literarã, artisticã,
civicã, etc. Teme despre Verdi, Grigorescu, Aman, Cele ºapte minuni ale lumii, Din cultura popoarelor,
Renaºterea etc, îmi solicitau energia ºi imaginaþia pentru a le pregãti ºi realiza, contribuind nu numai la
iniþierea elevilor mei, dar ºi la completarea unei instrucþii vitrege pe care au avut-o unii dintre noi.
Ciclurile de lecþii de istoria artelor, organizate de Muzeul de Artã, la care am participat ani de-a
rândul împreunã cu elevii, au avut un rol deosebit în formarea acestora.
Schimbãrile care au intervenit în timp au determinat mutaþii în tematica orelor de dirigenþie.
Pregãtirea de specialitate a fost constantã a preocupãrilor mele. Experienþa dobânditã prin predarea
disciplinelor, controlul ºi analiza activitãþii economice, contabilitate, organizarea ºi statistica, au contribuit
la continua perfecþionare în domeniul specialitãþii.
Activitatea de coordonare a catedrei ºtiinþelor economice m-a implicat direct în activitãþi de
cercetare, atât ca profesor, câþ ºi cu elevii. Au fost elaborate o serie de referate, de sinteze, de lucrãri
practice, de lucrãri de diplomã bine structurate ºi bine fundamentate ºtiinþific.
A fost promovatã o concepþie modernã a relaþiei profesor-elev, cu formarea unor deprinderi
metodice de muncã cu elevii, în sprijinul unui învãþãmânt participativ.
Folosirea mijloacelor audio-vizuale a atras interesul elevilor ºi a asigurat eficienþã orelor, spre
satisfacþia profesorului. Toate acestea au avut la bazã dragostea, demnitatea ºi dãruirea cu care am încercat
sã-mi desfãºor activitatea. Ca tânãr profesor, am cãutat sã mã integrez colectivului didactic printr-o muncã
susþinutã. Lucrãrile prezentate în cadrul Consiliilor Profesorale ºi în cadrul catedrei au fost corelate cu
lucrãrile de sintezã ca: realizarea controlului ºtiinþific la manualele de control ºi analiza activitãþii
economice, pentru ca ulterior sa elaboreze manualul de “control ºi analiza activitãþii economice” în
colaborarea cu regretatul prof. univ. dr. Mircea Cristea, manual reactualizat ºi reeditat în cateva rânduri,
precum ºi manualul de “contabilitate” ºi mecanizarea lucrãrilor de evidenþã ºi calcul”, impreunã cu un
colectiv coordonat de profesor Neculai Pâtea, coleg de catedrã.
Cu nostalgie îmi amintesc ºi de dãruirea cu care am realizat cabinetul de ºtiinþe economice în trei
variante ºi aportul pe care l-am avut la realizarea celor douã cabinete de organizare industrialã ºi comercialã.
Sunt numai fragmente ale unei activitãþi care s-a desfãºurat în cei aproape 30 de ani la catedra,
pentru care am cele mai frumoase sentimente. În pragul acestei aniversãri îmi exprim totuºi regretul cã
unele din aceste preocupãri aparþin trecutului. Vremurile noi, nãdãjduiesc, sã readucã aceste preocupãri ºi
activitãþi în atenþia tuturor descãlilor pentru revigorarea învãþãmântului românesc.
Ca sa fii dascãlul altora, trebuie sã fi fost tu însuþi ucenic destulã vreme. Un profesor nu pãºeste,
nu vorbeºte, nu se poartã în lume ca orice altul. Aceasta este un simþãmânt intim, specific omului pãtruns
de chemarea lui.
Sã nu uitaþi, dragi colegi tineri, cã pregãtirea cea mai iscusitã ºi capacitatea cea mai scânteietoare
nu pot sã acopere concepþiile, conduita ºi caracterul celui de la catedrã.

63

Convingerile ferme ºi conduita demnã, serioasã ºi echilibratã constituie marele examen pe care
trebuie sã-l trecem noi dascãlii ºcolii româneºti.
Îmi vin în minte imaginile de la fiecare sfârºit de an ºcolar, când câte o nouã generaþie pleacã pe
valurile vieþii. Fiecare generaþie are obligaþia sã pregãteascã pentru urmãtoarea, condiþiile necesare
dezvoltãrii societãþii, progresului omenirii. Vârsta voastrã, dragi tineri, este o vârstã a viselor, a aspiraþiilor,
a împlinirilor. Deci sunteþi într-o tumultoasã dezvoltare. O pregãtire temeinicã ºi serioasã vã va ajuta sã
strãbateþi agitata “mare a vieþii”. ºi ca un îndemn, doresc sã vã amintesc urmãtoarele versuri din
nestematele “vorbe de tâlc” ale lui Vasile Militaru:
“De-ai pornit pe marea vieþii, - tinere, o lege scrie:
Navei tale, prevederea pururi ancora sã-i fie!
Idealul tãu cerându-þi sã strãbaþi al mãrii larg, Braþele sã-þi fie vâsle, conºtiinþa’nalt catarg;
Din nãdejde ºi credinþã, pânze falnice sã faci;
Datoria sã-þi slujeascã, zi ºi noapte, drept cârmaci,
Iar dacã ºi’nþelepciunea va veni sã-þi fie far, Rãzvrãtita mare-a vieþii, n-o vei trece în zadar! …”
Vivat, crescat, floreat!

Prof. Adriana Boldeanu

De mai bine de un sfert de veac fac parte din fiinþã acestui liceu, mai précis din 1968, anul
absolvirii facultãþii. De la început am fost impresionatã de atmosfera de seriozitate ºi intelectualitatea
imprimatã studiilor elevilor ºi consiliilor profesorale (cu toate cã se desfãºurau dupã ora 19 seara pânã cãtre
22), de o pleiadã de profesori excepþionali. Aceastã atmosferã se datora, în primul rând, doamnei
directoare, Elena Bãrãnescu, o persoanã întotdeauna dreaptã ºi corectã ºi o profesoarã cu înaltã þinutã
moralã, cu o generoasã chemare didacticã, ºi care s-a dãruit atât activitãþii la catedrã cât ºi muncii de
conducere. Multe din tainele meseriei de dascãl le-am învãþat de la distinºii mei colegi. La consiliile
profesorale, de exemplu, intervenþiile profesorilor Ion Niþulescu, Cornelia Mãroiu, Tamara Oprescu, Ion
Cavache, Alice Ghimpa, Aneta Popescu ºi alþii, erau pentru mine adevãrate lecþii de pedagogie. Dna Jana
ªtefãnescu se distingea prin fervoarea cu care lua apãrarea elevilor atunci când era nevoie, iar Dna Ana
Paºcovici, întotdeauna optimistã ºi spiritualã, printr-o vorbã de duh înveselea atmosfera. Pe profesorul
Nicolae Pâtea, parcã îl aud ºi acum murmurând aplecat asupra orarului: “nu se poate, trebuie sã existe o
soluþie”. Din anul 1987, când a crescut numãrul de clase, la orarul de dimineaþa a trudit cu aceeaºi rãbdare
ºi înþelegere Dna Zoe Tudoran. M-a frapat de asemenea ºi m-a molipsit emulaþia profesorilor pentru
propria pregãtire ºi perfecþionare profesionalã, prin susþinerea examenelor de grad didactic I sau II. M-au
impresionat ºi seriozitatea, meticulozitatea ºi solicitudinea doamnelor secretare Maria Nistor ºi Lucia
Anastasiu, a doamnelor bibliotecare Olguþa Ionescu ºi, dupã pensionarea acesteia, a Dnei Maria Cavachi
care, cu competenþã ºi rãbdare m-au ajutat sã gãsesc toate materialele de care dispunea ºcoala, cãrþi,
discuri, diapozitive, pentru cã orele de dirigenþie sã fie cât mai bogate în conþinut ºi cât mai variate.
Imaginile mi se succed, prea multe ca sã le pot evoca pe toate: unele frumoase –excursii,
concursuri ºcolare, cu emoþiile ºi premiile sperate, primite, serbãrile, agapele absolvenþilor, sau întâlnirile
de promoþii dupã 10 sau 20 de ani – altele de coºmar: munca patrioticã duminicã de duminicã la mãturat
parcul, planul economic, selecþionarea elevilor care pregãteau timp de o lunã spectacolul de la 23 august
ºi nu în ultimul rând imaginea elevilor zgribuliþi sau încotoºmãniþi iarna pentru cã raþia de gaze era
insuficientã pentru încãlzirea ºcolii.
Mã gândesc ºi la colegii de catedrã, colegii cu o excelenþã pregãtire profesionalã, oameni
deosebiþi, entuziaºti, preocupaþi de perfecþionarea metodelor, de modernizarea predãrii limbilor strãine, cu
toate cã ani în ºir au fost vitregite, profesorilor interzicându-li-se frecventarea bibliotecilor strãine, unde se
putea documenta sau împrumuta material pentru ºcoalã. În 1969 încurajaþi ºi sprijiniþi de neobositul
director administrativ, profesorul Cabuz Spirache, am realizat împreunã cu profesorii Constantin Dogaru
ºi Paul Petrescu primele cabinete de limbi, englezã, rusã ºi francezã. Erau modeste, dar funcþionale, fiind
dotate cu magnetofon grunding, pik-up, benzi ºi discuri, o mini bibliotecã cu cãrþi în francezã, harta Franþei
ºi planul Parisului.

64

O parte din aceste materiale au fost obþinute de la Ambasada Franþei. Din 1979, în sala 38 a fost
instalat un laborator fonic. La dotarea ºi amenajarea acestuia au depus multe eforturi ºi profesoarele Sabina
Chiºinevschi, Dana Tãutu, Magdalena Ferãstrãeru. Pãcat cã profesorii Dogaru, Petrescu ºi Ferãstrãeru au
plecat prea devreme dintre noi, fãrã sã se bucure din plin, aºa cum s-ar fi cuvenit, de anii pensiei. Am avut
ºi am elevi buni, copii silitori ºi mai puþini silitori, pe care i-am iubit ºi îi iubesc. Îmi face mare plãcere sã
reîntâlnesc absolvenþi pe stradã, la locul de muncã sau ASE. ªi mai mare este emoþia când primesc un
telefon de la cei ce mi-au rãmas ataºaþi. De câþiva ani încerc o altã bucurie: satisfacþie e de a preda limba
francezã copiilor foºtilor elevi, care au dorit ca fiii sau fiicele lor sã continue tradiþia de economist.
Mi-am început cariera într-o frumoasã zi de toamnã, dar odatã cu fiecare generaþie care intrã în
liceu, simt renãscând în mine o nouã primãvarã. ªi astãzi mã bucur cã am avut ºansa de a fi repartizatã la
acest liceu, cãruia acum, la centenar, îi urez din toatã inima: “Vivat, crescat, floreat! “
Prof. Luminiþa Aron
Elevul de ieri, profesorul de azi

Cine poate sã aleagã ºi sã fixeze secunda, ora, clipa celei mai puternice emoþii simþite vreodatã?
Dacã e adevãrat, odatã cu trecerea timpului intensitatea stãrilor emotive scade cu atât mai greu mi
se pare a numii emoþia din amintire, ºi e mult mai posibil cã opþiunea noastrã ar fi mai degrabã logicã decât
sensibilã.
Am selecþionat probabil emoþia cea mai importantã în mod obiectiv, ºi nu neapãrat pe cea care nea zguduit în intimitatea fiinþei noastre, cândva, într-un moment de indescriptibilã deschidere spre lume.
ªi totuºi, cred cã odatã cu vârsta emoþiile se adâncesc, se amplificã, ne marcheazã mai mult.
Mi-e greu sã spun când am fost mai emoþionatã: la 14 ani când am intrat în acest liceu, ca elevã,
la 18 ani, când l-am terminat ºi m-am vãzut apoi studentã la ASE, sau la 25 când am pãºit iar pragul lui,
dar de datã aceasta ca profesoarã.
Emoþii am simþit când am stat alãturi în cancelarie, în clase, alãturi de foºtii mei dascãli, foºtii mei
profesori.
Aceiaºi, în mare parte, care mi-au modelat sufletul, care mi-au insuflat dragostea pentru învãþãturã
pentru muncã.
Iatã-mã reîntoarsã printre foºtii mei dascãli, dascãl la rândul meu, dornicã sã instruiesc, dornicã sã
educ alãturi de dumnealor, sufletele ºi minþile generaþiilor de elevi.

Promoþia 1970 la a15-a aniversare

65

Profesiunea de dascãl este o profesiune deosebitã, este o profesiune pe care nu o poate avea
oricine, numai celor cãrora le sunt dragi copii, cei care au chemare.
Parcã mã vãd în prima clasa de liceu, venind în freamãtul de elev, cu teamã ºi desigur, cu multã
timiditate ºi sfiiciune. Însã, din prima clipã când am trecut pragul acestui liceu, am simþit cãldurã ºi
dragostea acelor oameni minunaþi ce urmau sã-mi fie dascãli.
Pot sã spun, ºi nu cu falsã modestie, cã anii de liceu au fost cei mai frumoºi ani, în care viaþa
romanticã a unei tinere se îmbinã cu formarea maturitãþii ca om.
În educare ºi pregãtirea generaþiei noastre, un rol important l-au avut profesorii despre care noi,
foºtii elevi, ne aducem aminte cu recunoºtinþe ºi mãrturisesc cât de mult le datorãm în ceasuri de adâncã
sinceritate. Ca fostã elevã a acestui liceu, þin sã mulþumesc tuturor profesorilor mei care mi-au îndrumat
studiile, care m-au instruit, educat, m-au pregãtit în aºa fel, încât sã fiu în stare ºi eu, la rândul meu, sã
îndeplinesc aceastã nobilã meserie. Satisfacþiile unui dascãl competent ºi stimat sunt multe. Conºtiinþa
datoriei îndeplinite reprezintã mândria celor care fãuresc viitori oameni, adevãraþii oameni, cinstiþi, buni,
drepþi, competenþi. Aºa doresc ºi eu sã continui prin munca mea la catedrã munca generaþiilor de dascãli,
profesorii care au predat în acest liceu.
Prof. Hangan Elena Daniela
O istorie centenarã

100 de ani! 100 de promoþii care au pãºit sfios în acest lãcaº de învãþãturã. Tot atâtea promoþii de
absolvenþi. Primind o solidã educaþie, o temeinicã pregãtire profesionalã, un orizont larg de culturã, ei au
intrat în viaþa economicã ºi socialã. În acest fel, istoria centenarã a liceului se constituie într-o participare
modestã, dar valoroasã la istoria generalã a patriei.
Sunt mai mult de 5 decenii de când m-am înscris la liceu comercial ce purta atunci numele de
“Marele Voievod Mihai”. În anul 1942 am luat bacalaureatul.
Oare cine nu-ºi aminteºte cu nostalgie de anii de ºcoalã, cu întâmplãrile, nãzdrãvãniile ºi
ghiduºiile lor? În ce mã priveºte îmi amintesc cu plãcere de anii petrecuþi în liceu. Numeroase fapte ºi
întâmplãri îmi nãpãdesc, în clipe de rãgaz memoria. Retrãiesc astfel moment de realã satisfacþie ºi bucurie.
Voi evoca unele dintre ele.
Încep cu profesorii. Viaþa mi-a oferit prilejul sã cunosc bine ºcoalã româneascã, sã am criterii
obiective de apreciere a dascãlilor ce au servit-o. De aceea sunt îndreptãþit sã spun cã ºcoala pe care o
aniversãm a avut profesori de mare valoare, de elitã. Fãrã a avea pretenþia de a fi întocmit un top sau de a
fi omis pe cineva mã voi opri asupra câtorva dintre aceia care m-au educat ºi m-au instruit.
Primul ar fi Costache Dima, strãlucit ºi eminent profesor de contabilitate. În anii ‘70, fiind
ministru al învãþãmântului, am avut sarcina de a elabora ºi traduce în viaþã o reformã a învãþãmântului
românesc. A fost o reformã radicalã. Deºi pot fi criticate unele prevederi ale acesteia, majoritatea lor,
reforma în ansamblu s-au dovedit a fi trainice ºi au propulsat înainte ºcoala româneascã.
Voi enumera doar principalele rezultate: cuprinderea întregii generaþii în învãþãmântul preºcolar;
generalizarea învãþãmântului de 10 ani ºi în perspective de 12 ani ; consolidarea structurii tradiþionale a
învãþãmântului românesc pe trei cicluri de câte patru ani : primar, gimnazial ºi liceal (liceele de anumite
specialitãþi aveau durata de cinci ani); definirea liceului, ca verigã de bazã a ºcolii româneºti ºi diferenþierea
lui în 8 tipuri; realizarea principiului ºanselor egale de succes în învãþãmântul superior ºi, în acelaºi timp
în vederea rapidei integrãri în viaþa economico-socialã ; în acest scop s-au introdus : un trunchi comun de
cunoºtinþe ºtiinþifice de bazã (matematicã, fizicã, chimia, biologia), de culturã generalã (limba ºi literatura
românã, istorie, geografie), studierea a douã limbi strãine, la alegere din patru, asigurarea de deprinderi
practice ºi a unei temeinice pregãtiri profesionale ; o dezvoltare fãrã precedent a bazei materiale a
învãþãmântului (construcþii ºi de ºcoli, laboratoare, ateliere de producþie, cãmine, inclusiv mãrirea
numãrului de centre universitare ºi îmbunãtãþirea bazei materiale a ºcolii sãteºti); lãrgirea gratuitãþii
învãþãmântului ºi alte mãsuri de ordin social în vederea ajutorãrii familiilor cu copii ºcolarizaþi ; un statut
corespunzãtor pentru cadre didactice, inclusiv introducerea principiului rotaþiei la posturile administrative
de conducere. Am insistat în aceastã enumerare, deoarece am convingerea cã cele de mai sus sunt ºi astãzi
actuale pentru noua lege a învãþãmântului în curs de elaborare.
În acest cadru de activitate, am constituit pentru definitivarea fiecãrui profil de liceu câte o comisie
alcãtuitã din cadre didactice ºi specialiºti. O asemenea comisie am alcãtui pentru învãþãmântul economic.
Înfruntând o oarecare împotrivire birocraticã, am invitat ºi pe vechiul ºi preþuitul meu profesor, Costache
Dima atunci pensionar sã ajute la definirea profilului liceului economic, la alcãtuirea planurilor de

66

învãþãmânt. El a fãcut o serie de sugestii extrem de preþioase. În prima convorbire, cu lacrimi în ochi,
bãtrânul profesor mi-a spus: “Paule, gestul tãu mã impresioneazã. Îþi mulþumesc. Nu m-am gândit niciodatã
cã eu, care am fost numit înainte de rãzboi, printr-o hotãrâre guvernamentalã, secretar al comisiei pentru
organizarea liceelor comerciale, voi avea acum din nou ocazia sã particip la opera de dezvoltare ºi
promovare a liceelor economice”. Am trãit amândoi clipe de intense emoþie pe care nu le regret ºi nu le
voi uita.
Profesorul Ion Lepãdatul, de asemenea de contabilitate. Adept convins al ideii cooperatiste, el a
fost iniþiatorul ºi sufletul înfiinþãrii cooperativei noastre ºcolare. Am fost ales preºedinte al acestei
cooperative. În acelaºi timp eram vânzãtor, achizitor, cãrãuº, casier ºi contabil la librãria deschisã de
cooperativã lângã clãdirea liceului. Dezvãlui aici un detaliu intim: ajutorul meu de nãdejde era o fatã la
care þineam foarte mult.
În prezent aceasta este soþia mea de peste 50 de ani, mamã ºi bunicã iubitoare.
Poate, spun în glumã, poate cã aceastã experienþã cooperatistã, din copilãrie, a fost argumentul
care m-a determinat în anul 1981, când am cerut plecarea mea din toate funcþiile de partid ºi de stat, sã aleg
pe cea de preºedinte al centrocopului.
Dumitru Jarnea, profesor de drept ºi economie politicã, totodatã diriginte la clasa de seminar
pedagogic – clasa în care fãceau practicã studenþii, viitori profesori, era neîntrecut în aprecierea la justa
valoare, cu maximum de obiectivitate a cunoºtinþelor elevilor. De la profesorul Jarnea am învãþat nu numai
carte, ci am desprins un sistem riguros, logic de studiu ºi cercetare. Totodatã el mi-a inspirat regulile pe
baza comportamentului în viaþã ºi societate, setea de adevãr ºi justiþie, sentiment de respect pentru semeni.
Nu pot uita cã el a acceptat, de-a lungul a trei ore de clasa, o discuþie asupra teoriei valorii a lui
Marx. Citisem în limba românã, la biblioteca oraºului Bucureºti, un rezumat al lui Carlo Cafieri dupã
“Capitalul” lui Marx. Pe aceastã bazã, entuziasmat de vârstã mea tânãra, m-am avântat sã arãt cã manualul
lui Giugle, dupã care învãþam economia politicã, nu mã convinge, chiar greºeºte, criticând legea lui Marx
dupã care munca este aceea care produce valoarea ºi, în consecinþã, plus valoare. De abia prin anii
cincizeci, când l-am invitat acasã, profesorul m-a lãmurit. Mi-a declarat cã el nu putea atunci sã spunã cã
nu am dreptate, deoarece convingerile sale erau socialiste. Dar nici nu putea spune cã am dreptate, deoarece
la putere erau legionarii.
Din pãcate, profesorul Jarnea s-a stins din viaþã în singurãtate, fãrã rude, într-un azil de bãtrâni.
Alexandru Teodor Stamatiad, profesor de limba românã. M-a învãþat sã vorbesc ºi sã scriu corect
româneºte. În acelaºi timp, sã iubesc limba românã, limba pãrinþilor mei, mama din Moldova ºi tatãl din
Muntenia, frumuseþile literaturii, artei ºi culturii noastre. Poet al trâmbiþelor de aur, de o mare fineþe,
sensibilitate ºi supleþe sufleteascã, ne încãlzea inimile ºi minþile cu poezia lui, cu cea a lui Eminescu,
Coºbuc, Macedonski, dar ºi cu cea a lui Neculuþã, cu mirificele poveºti despre insula Samos, unde îºi avea
originile. Ne-am întâlnit, dupã rãzboi la o conferinþã a Uniunii Scriitorilor ºi am depãnat cu plãcere
amintiri.
ªtefan Nicolescu, profesor de contabilitate, organizator entuziast al miºcãrii cercetãºeºti. Ca
cercetaº am învãþat sã fiu drept, loial ºi cinstit, în acelaºi timp sã-mi cunosc þara, strãbãtând Bucureºtiul în
împrejurimile lui, chiar munþii patriei cu raniþa în spate ºi cu busola în mâna.
Un gând bun, meritat, pentru profesorul Ion Mãrculescu, directorul liceului. El a ºtiut sã antreneze
corpul didactic, elevii ºi pãrinþii la o muncã intensã de pregãtire ºi educaþie. L-am întâlnit, ulterior, mult
mai târziu ca profesor la Academia Comercialã.
Nu pot scrie despre toþi, ar solicita mult mai mult spaþiu. Este de datoria mea sã subliniez
sentimentele mele de gratitudine ºi recunoºtinþã profesorilor Scarlat Dinescu ºi Ion Dinescu (mãrfuri), Ion
Totoiu, Ion Constantinescu, Ion Robu (gerografie ºi istorie), Ion I. Obor (contabilitate), George Dornescu,
Al. Popescu Telega (limba francezã), Marc Staritzki (limba englezã), Victor Hulita (limba germanã),
Nicolae Magda (stenografia), Camil Morþun (educaþie fizicã), Anatolie Cressin (higiena). Sã-mi fie iertatã
vreo posibilã omisiune, este cu totul involuntarã, nu îl pot uita pe Virgil Anghelescu, secretarul liceului.
Om sever, dar drept, a asigurat desfãºurarea normalã a cursurilor ºi disciplinã necesarã. Personal mi-a fost
de mare folos în viaþã. Încã din clasa a V-a de liceu am fost nevoit, ca ºi alþi colegi, sã-mi câºtig mijloacele
de existenþa ºi de studiu. Paralel cu ºcoala, am lucrat în numeroase locuri, practicant la tipografia “Tiparul
Românesc” sau la magazinul “Centralã Lânei”. Am fãcut pânã ºi figuraþie la Teatrul Naþional. În aceastã
ordine de idei, Virgil Anghelscu mi-a furnizat adresele corigenþilor din clasele I ºi II. Cu ajutorul lui am
ajuns sã dau meditaþii în vacanþele de varã, multor copii. El era foarte mândru de ideea ce mi-a dat-o, ca ºi
de rezultatele obþinute de elevii mei. Un cuvânt de respect pentru celãlalt secretar Constantin Goran.

67

Aº comite o nedreptate dacã nu l-aº aminti pe Gheorghe Barcã, intendentul liceului, cel care ºtia
mãsura ºotiilor pe care le fãceam noi, elevii, dar în acelaºi timp, ne þinea, ca sã spun aºa, ºestul.
Se cuvin câteva cuvinte despre colegii mei, despre elevii liceului. Dintr-un început trebuie sã
precizez cã aceºtia nu proveneau din mediile bogate ci din cele mijlocii, chiar din rândurile oamenilor
sãraci. Poate aceastã explicã încãpãþânarea cu care invãþau, cu care doreau sã ºtie cât mai mult. Dupã
terminarea ºcolii, colegii mei au îndeplinit funcþii importante: conducãtor de întreprinderi industriale,
comerciale sau bãnci, contabili ºefi sau experþi, înalþi funcþionari în înaltele organisme ale statului. O
menþiune excepþionalã meritã aceia care, la fel ca ºi mine, cu arma în mâna atunci când þara i-a chemat
sã-ºi facã datoria, ºi-au apãrat patria. În ce mã priveºte am satisfacþia de a pãstra legãturã cu foºtii colegi
de ºcoalã, cu unii dintre ei ca ºi cu famiile lor, aflându-mã ºi astãzi în strânse relaþii de amiciþie. M-am
întâlnit cu liceul economic în perioada în care am fost ministru al învãþãmântului. În procesul aplicãrii
reformei am fost sesizat de situaþia precarã a spaþiilor liceelor economice din Bucureºti. M-am interest de
aceastã chestiune. Am aflat cã liceul în care am învãþat se aflã în aceeaºi situaþie. Am decis sã îl vizitez.
Prima mea reacþie a fost una de uimire. În imaginaþia mea ºcoala avea dimensiuni uriaºe. Sãlile de clasa,
laboratoarele mii se pãreau imense. Sala de festivitãþi, pe scenã cãreia se fãceau spectacole deosebit de
interesante ºi de atractive, iar eu jucam în piese de teatru sau declamãm cu patos ºi entuziasm “Puii de lei”
sau “Noi vrem pãmânt“, mi-o aminteam asemenea unei mari sãli de teatru. De data aceasta, totul era redus
la niºte proporþii care mi se pãreau exagerat de mici. Nu-mi veanea sã cred cã aceea era clasa în care am
învãþat, cã acelea erau scãrile pe care le coboram în fugã în fiecare zi. Totul îmi pãrea mãrunt, liliputan.
Era un fenomen normal, explicabil. În imaginea unui copil dimensiunile obictelor, clãdirilor se reflecta
amplificat. Mai ales, când este vorba de o instituþie sobrã ºi plinã de respect, cum este ºcoala.
Directoarea de atunci a liceului, cadrele didactice mi-au prezentat situaþia. Nu erau necesare
explicaþii. Cele vãzute vorbeau de la sine. Se cereau mãsuri energice ºi imediate.
Am apelat la resursele materiale ºi financiare ale ministerului. Totodatã având în vedere faptul cã
liceul pregãtea cadre pentru sitemul economico-financiar, m-am adresat Ministrului Finanþelor. El era mai
bogat decât noi. Ministrul de atunci, Florea Dumitrescu, a fost receptiv ºi a rãspuns cu bunãvoinþã. Liceul
a fost repus în funcþiune în condiþii noi. Despre eficienþa mãsurilor luate atunci nu doresc sã vorbesc. Las
aceasta pe seama elevilor ºi profesorilor din acea vreme.
În orice caz, îmi amintesc cu plãcere schimbul de pãreri pe care l-am avut cu cadrele didactice.
S-au abordat pe larg problemele învãþãmântului. Am avut satisfacþia sã constat sprijinul ºi adeziunea la
politica ºcolarã pe care o promovam. S-au dezbãtut probleme specifice liceului economic, planurile de
învãþãmânt ºi programe analitice. Acest schimb de pãreri mi-a fost de real folos. El a îmbogãþit orizontul
meu de cunoaºtere ºi de experienþã cu privire la învãþãmântul liceal în general, economic, în special. Îmi
face plãcere sã sublinez cu acest prilej perseverenþa, priceperea ºi devotamentul pe care le-a depus în
vederea refacerii ºi dezvoltãrii liceului directoarea de atunci, Graþiela Babe, astãzi profesoarã de
contabilitate.
Am încercat sã depãn doar câteva din gândurile pe care mi le prilejuieºte acest centenar. Cititorul
îºi poate da seama cât de puternice sunt amintirile ºi sentimentele mele.
Dar, la orice aniversare, se impune nu numai evocarea trecutului, ci ºi o privire clarã de la prezent
spre viitor. Eu cred în utilitate ºi în rolul acestui tip de învãþãmânt. El se ocupã de sfera economicã,
financiarã, managerialã. Este una din sferele de bazã ale activitãþii umane.
În prezent, þara se confruntã cu probleme complexe ºi grele. Ieºirea în aceastã situaþie implicã
unirea eforturilor tuturor forþelor creatoare ale naþiunii noastre, deasupra intereselor de grup, de partid sau
personal. Eu cred în existenþa ºi capacitatea noastrã de a depãºi momentele grele actuale.
Numai astfel economia naþionalã se va putea apropia de nivelul atins de þãrile avansate din punct
de vedere economic. În acelaºi timp, dezvoltarea economicã trebuie sã asigure întregului popor, nu numai
unei pãrþi a acestuia, un standard de viaþã, civilizaþie ºi culturã, demn de el, ca ºi de mileniul în care vom
pãºi peste câþiva ani.
Toate acestea solicitã pregãtirea oamenilor, pregãtirea de cadre cu orizont larg de culturã,
temeinica pregãtire profesionalã, economicã ºi financiarã, iniþiative ºi capacitate de conducere, devotate
cauzei progresului þãrii ºi poporului. Este tocmai ce poate face liceul a cãrui existenþa centenarã o
aniversãm. În acest spirit adresez cu plãcere elevilor, cadrelor didactice, conducerii liceului urãri de succes
deplin, de noi ºi mari împliniri.

68

Paul Niculescu Mizil

Amintire

În anul 1951, un copil de pe meleagurile ialomiþene, din familia numeroasã a unui muncitor de
cale feratã, venea în Bucureºti sã-ºi caute norocul, sã-ºi formeze viitorul. Am avut ocazia de a gãsi o ºcoalã
minunatã – ºcoala medie tehnicã financiarã nr. 2 – care, prin conþinutul disciplinelor de studiu, prin
excepþionalii ei profesori, prin condiþiile de viaþã create elevilor în cãmin, ºi-a pus amprenta decisivã
asupra modului meu de a gândi ºi acþiona. Am urmat aceastã ºcoalã în intervalul 1951-1955, timp marcat
încã puternic de urmãrile rãzboiului. În Bucureºti, rãnile rãzboiului erau vizibile la tot pasul, oamenii
rãbdau cu stoicism lipsuri materiale de tot felul, dupã ani de privaþiuni, de sacrificii ºi pe deasupra ºi dupã
o cumplitã secetã, care secãtuise þara.
Parcurgeam zilnic pe jos foarte mulþi kilometri, de la cãminul situat pe Calea Dorobanþilor, unde
astãzi este policlinica interdepartamentarã, la ºcoala ce se gãsea pe strada Câmpineanu, unde astãzi este
Academia de Muzicã, apoi pânã la cantina care era undeva pe strada Batiºtei, în spatele Hotelului
Intercontinental. Aceste deplasãri zilnice nu mã oboseau, probabil datoritã ºi provenienþei mele, obiºnuit
fiind ca sã strãbat în toate anotimpurile marile distanþe ºi asprimea Bãrãganului.
Timpul în ºcoalã mi-l petreceam cu multã plãcere, învãþând sub îndrumarea atentã a profesorilor
ºi pedagogilor, recreîndu-mã împreunã cu colegii, ce constituiau a doua mea familie (am trãit în cãmin
circa un deceniu ºi jumãtate). Lipsurile nu mã descurajau, cãci nu puneam preþ pe starea mea materialã, ci
mã consacram cu pasiune studiului.
Anii au trecut repede, profesorii au început sã ne vorbeascã tot mai des de rolul specialistului
financiar-contabil cu pregãtire medie în activitatea economicã, de perspectivele ºcolii economice
superioare. Profesorii, în mod firesc, erau diferiþi, nu numai ca specialitate, dar ºi ca fel de înþelegere, ca
mod de apropiere a elevilor. Îmi amintesc cu smerenie de profesorul Sandu - de limba românã, de
profesoara Flexy - de matematicã, de profesorul Moldovan - de biologie, de profesoara Lelescu - de
geografie precum ºi de profesorul Mahala - de buget, apoi de profesorul Cerehia - de evidenþã bugetarã, de
profesorul Dumitrescu - de analizã economicã, ºi de mulþi alþii care, deºi fiecare avea posibilitatea lui
distinctã, dar cu calitãþi comune: demnitatea, profesionalismul ºi ataºamentul faþã de ºcoalã, cu un
comportament ireproºabil cãutau sã formeze din elevi nu numai buni profesioniºti, dar ºi cetãþeni demni,
cu o bunã þinutã civicã ºi dragoste de þarã.
Atitudinea lor faþã de noi, tinerii uneori mai zburdalnici, era sever-îngãduitoare, astfel încât ni se
impuneau uneori cu o simplã privire de reproº. Sancþiunile nu luau forme brutale, urmãreau nu umilirea
elevului, ci înþelegerea de cãtre acesta a greºelii comise ºi cãinþa pentru fapta sa.
Aceste mijloace educative nu se pot uita, cãci ele au contribuit la obþinerea unor rezultate de
excepþie la învãþãturã, numai datoritã acestor admirabili profesori ºi pedagogi am reuºit sa fiu admis la
A.S.E fãrã examen de admitere. A fost primul pas spre cariera mea universitarã.
Prof. univ. dr. Dumitru Ciucur
Omagiu

În urmã cu 45 de ani, într-un torid sfârºit de iunie încheiam o etapã a tinereþii mele odatã cu
absolvirea liceului. Nu pot uita starea mea sufleteascã de atunci: pe de o parte melancolia dupã anii lãsaþi
în urmã, pe de alta o confuzã stare de grijã, dar ºi de speranþe. Dar în fond eram fericit, nu atât pentru cã
fusesem declarat ºeful promoþiei, cât pentru atingerea unei noi etape, a unui vis pe care-l nãzuiam de mic,
pe când învãþam într-o ºcoalã dintr-un sat al judeþului Olt. Mã întorceam printre ai mei cu fruntea sus,
încrezãtor în capacitatea mea de a rãzbi în viaþã, de a mã afirma. În sinea mea eram recunoscãtor,
profesorilor admirabili care îmi cultivaserã patima pentru studiu ºi îmi deschiseserã orizonturi noi spre o
profesie care avea sã îmi aducã mari satisfacþii. Ei, profesorii, se numeau I. I. Obor, soþii Ioan ºi Florica
Mãrculescu, Dinescu, Constantinescu, dar ºi alþii, toþi contribuind la formarea mea ºi la reuºita cu brio la
examenul de admitere la Academia Comercialã din Bucureºti pe care am absolvit-o cam în aceleaºi condiþii
ca ºi liceul. Ca urmare a rezultatelor mele în cei 12 ani de studiu, am fost angajat la prestigioasa instituþie
care este Banca Naþionalã a României, unde în cei 24 de ani ca salariat, am parcurs treptele ierarhice pânã
la cea de viceguvernator.

69

Viaþa a fãcut ca dupã mulþi ani, sã locuiesc foarte aproape de clãdirea fostului liceu “Regele Mihai
I “, actualul grup ºcolar” Economic A. D. Xenopol”, unde mi-am început studiile în 1942, ºi ori de câte ori
trec prin faþa ºcolii sã rememorez cu fireasca nostalgie, anii, atât de rodnici ai adolescenþei mele, sã evoc
cu recunoºtinþã, cu dragoste ºi respect pe toþi aceia ce m-au cãlãuzit de la catedrã. Nu am uitat niciodatã
îndemnul profesorului de mãrfuri, Dinescu, zis “Moleculã”, sã scriem pe prima paginã a caietului cuvintele
care m-au cãlãuzit toatã viaþa “Frica de Dumnezeu ºi iubirea de oameni este începutul înþelepciunii”.
Doresc acestui liceu drag inimii mele, ani mulþi ºi recolte bogate.
Alexandru Oprea
Director general al S. C. Romwool S.A.
Nu vom uita

Se poate vorbi vreodatã de “bãtrâneþea” unui liceu când existenþa se întruchipeazã din ºirul de
adolescenþe cãrora le deschide porþile?
ªi totuºi peste liceul nostru a trecut un secol. Tot atât cât a trecut între ºcoala lui Platon care a
pregãtit generaþii de ucenici ºi ºcoala lui Aristotel. Sã fie aceastã vârstã o recunoaºtere a faptului cã la
profunzimea gândului poþi accede numai dupã deschiderea orizonturilor cunoaºterii? E greu de spus. Ceea
ce nu vom uita niciodatã noi, cei care am avut ºansa sã ne petrecem poate cei mai frumoºi ani în bãncile
ºi sãlile de clasã ale Liceului Economic nr. 3, este cã am învãþat aici, din strãdania, din mintea ºi chiar din
sufletul dascãlilor noºtri A.B.C-ul unei profesii dificile, pretenþioase, insuficient apreciate, dar, cu toate
acestea (sau, poate, tocmai din aceste motive): aceea de economist. Sau, pentru a câta oarã un frumos titlu
de carte, de “filozof al lucrurilor pãmânteºti”.
Sigur, aceasta este o culme. ªi nu aveam niciunul trufia de a pretinde cã am atins-o. Dar avem
dreptul de a ne raporta la un ideal. ªi dacã mãcar o parte din adolescenþii de odinioarã au îmbrãþiºat cu
pasiune profesia de economist, anii de trudã ai bunilor noºtri profesori nu s-au scurs în zadar.
Lunga ºi întunecata noapte, sfârºitã în decembrie 1989 a fost în unele privinþe, mai umilitoare
pentru economiºti decât pentru cei care ºi-au ales alte profesiuni. Acum însã, ºansa recâºtigãrii libertãþii ºi
demnitãþii noastre, atât ca indivizi cât ºi ca popor, depinde ºi de cunoºtinþele, inteligenþa ºi efortul
economiºtilor acestei þãri. Pentru a reuºi trebuie sã redevenim întrucâtva liceenii care am fost. Sã avem
îndrãznirea, lipsa de prejudecãþi ºi nepãsarea faþã de greutãþile pe care le aveam atunci, ºi încrederea în
idealurile noastre.
Gaudemus Igitur!
Cezar Boþel, Eugen Rãdulescu
Absolvenþi, promoþia 1977
100 de ani

Aniversarea a 100 de ani de la înfiinþarea Liceului Economic “A. D. Xenopol” din Bucureºti,
constituie pentru mine, ca fost elev, un prilej deosebit de plãcut pentru a-mi exprima câteva gânduri de
înaltã apreciere la adresa acestei instituþii, din perspectiva celor 25 de ani de la absolvirea liceului (seria
1966-1970 fiind prima de dupã reluarea cursurilor de specialitate economicã din cadrul Grupului ºcolar
Economic), apreciez din ce în ce mai mult cã alegerea mea pentru Liceul Economic a fost de bun augur.
Liceul nostru ne-a dat o solidã pregãtire profesionalã ºi culturalã. Temeinicia cunoºtinþelor de specialitate
ºi de culturã generalã ne-au permis sã optãm pentru învãþãmântul superior, mulþi urmând A.S.E.-ul, Dreptul
sau alte facultãþi. Pentru mine, întâlnirea cu unele din ºtiinþele dreptului în liceu, a fost hotãrâtoare pentru
viitoarea pregãtire universitarã. Rolul determinat în formarea noastrã profesionalã, atât în domeniul
economiei, dar ºi în celelalte l-au avut admirabilii noºtri profesori. Pentru noi au fost ºi au rãmas exemple
de o înaltã þinutã moralã ºi profesionalã. Prin exigenþa, tactul ºi dragostea lor pentru elevi au reuºit sã se
apropie de noi, fãcându-ne sã ne însuºim temeinic materiile de specialitate economicã. Dar în liceul nostru
se acorda aceeaºi atenþie ºi materiilor de culturã generalã. Îmi sunt vii ºi azi activitãþile de la cercurile de
specialitate, cât ºi cele de la cercul de literaturã, istorie sau ºtiinþe sociale. Am reuºit sã scoatem ºi câteva
numere din revista ºcolii “Luceafãrul”. Serbãrile de sfârºit de an, organizate la Clubul Finanþe Bãnci din
str. Doamnei, sau de la Ateneul Tineretului din aleea Alexandru, unde se puneau în scenã creaþii literare din
patrimoniul cultural naþional ca: “Luceafãrul” de Mihai Eminescu, “Titanic Vals” de Tudor Muºatescu,
“Coana Chiriþa “de Vasile Alecsandri, constituiau moment de înaltã vibraþie sufleteascã. Prieteniile legate

70

în acest liceu au rãmas cele mai solide, iar stima, respectul ºi preþuirea ce o purtãm minunaþilor noºtri
profesori, s-a transformat, dupã absolvire în legãturi de suflet. Profesorii seriei mele 1966-1970 au fost
oameni deosebiþi, ºi îmi este greu sã fac vreo menþiune specialã, deoarece le port tuturor respectul ºi
afecþiunea pe care le-o datorez cu prisosinþã.
Liceului îi doresc sã continue bogata lui tradiþie care îl aºeazã în rândul elitelor ºcolii româneºti.
La mulþi ani!
Constantin I. Petrescu
Privesc în urmã cu tandreþe…

În urmã nu pot privi, decât cu înþelegãtoare tandreþe. Ceea ce nu înþelegeam ºi mã durea atunci,
s-a decantat în ani, într-o fireascã emoþie.
Anii de liceu i-am parcurs în ani 1986 -1990. Este cunoscutã perioada de fantasticã presiune
ideologicã ºi cumplita suveranitate a nonvalorii ºi ipocriziei.
Atunci nu înþelegeam cã ceea ce se întâmplã era un fapt istoric. Nu înþelegeam rigiditatea unor
profesori sub tâmpla cãrora intuiam strãlucirea ºi sub tãcerea cãrora simþeam cât ar fi avut de spus…
Am fost ceea ce se numea o rãzvrãtitã, expusã deseori exmatriculãrii. Era în mine revolta fireascã
împotriva minciunii ºi a ridiculizãrii autenticelor valori morale.
Cu toate acestea, precum plantele sãlbatice, rãzbãtea în acel context responsabilitatea onestã a
unor oameni. Erau profesori foarte conºtienþi de ceea ce se întâmpla, care au gãsit rãgazul ºi îngãduinþa de
a da celor însetaþi, lumina. De aceea spun cã într-un liceu economic, printre rânduri erau celebraþi
Eminescu, Bacovia, Nichita…. Elevii ºi profesorii jucam împreunã piesa proastã a ostilitãþii, dar ne
regãseam în forþa poeziei, dând mâna prin aer…
Uneori, când era întuneric ºi frig în timpul orelor de curs, minute de tãcere ne apropiau mai mult
ca oricând. Mai o glumã iertatã, mai o completare a programei ºcolare, mai un zâmbet peste umãr…
Sã-mi fie îngãduitã consemnarea unui nume sub oblãduirea cãruia mi-a fost mult, mult mai uºor
în acei ani: doamna profesoarã de limba ºi literatura românã Natalia Preda.
Amintiri ar fi multe. Concrete ºi detaliate. Am de spus doar atât: Cã atunci când meseria mea va
fi condeiul, profesorii unui liceu economic mi-au dat ºansa sa mã salvez prin condei. Nu sunt din aceeaºi
familie spiritualã cu Dan Barbilian. ªi chiar dacã matematicile mi-au deplasat bacalaureatul în toamnã,
ceea ce trebuia sã se întâmple, s-a întâmplat.
Doresc Liceului Economic nr. 3, un destin pe mãsura rezistenþei sale de pânã acum. ªi cât mai
multe generaþii demne ºi conºtiente de faptul cã anii adolescenþei liceene sunt semnificativi ºi prolifici.
La mulþi ani !
Cu sinceritate albã,
Clara Margineanu
Gânduri de primãvarã pentru 100 de ani de existenþã

Se spune cã “primãvara se numãrã bobocii’’. Fiecare om, la începutul primãverii priveºte foarte
înapoi ºi îºi face în fiecare an un bilanþ sã vadã ce a realizat sau ce a pierdut.
Bilanþul meu în acest an ar cuprinde o perioadã destul de mare, deoarece mã apropii de o rãspântie
a vieþii: terminarea facultãþii ºi pãºirea în viaþã pe propriile mele picioare.
Privind înapoi, gândurile îmi zboarã la anii de liceu, care de fapt mi-au marcat viitorul. Între
zidurile bãtrâne ale tãcutului liceu am aflat pentru prima oarã ce este acela un cont, reguli de funcþionare,
balanþã, bilanþ ºi altele. Deºi mai târziu ele au devenit noþiuni care mã însoþesc aproape în permanenþã, baza
lor mi-a fost clãditã în liceu sub îndrumarea ºi rãbdarea domnului profesor Nicolae Pâtea.
Dar ar însemna sã fiu nedreaptã dacã mi-aº aminti doar de acest lucru, anii de liceu au însemnat
ºi multe ore de matematicã, chiar ºi în timpul orelor de dirigenþie. Dl. Profesor Mihai Bãdilã, sau cãlãtoria
în lumea minunatã ºi inepuizabilã în înþelesuri a literaturii, cu doamna profesoarã Anca Drãghici, sau…ºi
amintirile pot continua pentru fiecare materie în parte, deoarece toate îºi au rostul ºi frumuseþea lor.
Da, am fost cândva elevã a Liceului Economic nr. 3 astãzi Liceul”A. D. Xenopol “ºi anii petrecuþi
aici, cu bucurii, dar ºi cu tristeþi uneori, reprezintã o parte din nisipul ce s-a scurs în clepsidra timpului.
Iaba Carmen
Eleva 1985-1989

71

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Promoþia 1986 la absolvire

Personalul didactic care a funcþionat în perioada 1977-1995

Numele ºi prenumele
Fl. Niculae Bembea
Ortansa Ruse
Ana Becheanu
Natalia Preda
Neonila Rãºcanu
Anca Drãghici
Cecilia Stoleru
Ioana ªerbãnescu
Mircea Sãndulescu
ªtefan Iordache
Maria Predescu
Penelopa ªtefaniu
Aurelia Frunteº
Mihaela Badea
Viorica Gheorghiu
Pulcheria Cramarenco
Mirela-Anca Ciurea
Luminiþa Slãvescu
Valentin Dinu
Dan Vasile Grãdinaru
Ioan Iosif
Maria Stavãr
Elena Cãrãbiº
Olga Catrina
Mihai Cristina Virginia

Specialitatea

Limba românã

72

Perioada
1967-1978
1968-1978
1974-1991
1966-1990
1977-1978
1978-1997
1978-1980 ºi 1982-1989
1978-1979
1979-1984
1980-1996
1980-1981
1982-1983
1983-1984
1983-1984
1984-1985
1985-2004
1989-1990
1990-1991
1990-2001
1990-1992
1990-2009
1990-1995
1991-2003
1992-1996
1994-2002

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Ecaterina Cãpaþâna
Ecaterina Luminiþa Aron
Dãnuta-Maria Tãutu
Sabina-Ana Chiºinevschi
Mihaela Pericle-Micu
Dorel Dorin Petrica
Valentina Fettinger
Nicoleta Verºescu
Constantin Dogaru
Irina Ruth Safran
Despina Dudu
Georgeta Ungureanu
Zoia Manolescu
Georgiana Vlasache
Ruxandra Florescu
Gabriela Ionescu
Gabriela Balaci
Aida Moga
Ecaterina-Rodica Paºan
Agapia ªtefan
Petruþa Mureºanu
Valentina Lupu
Adrian Dragosin
Lavinia Batica
Maria-Magdalena Ferãstrãieru
Elena Cistescu
Virgil Costescu
Christiane-Carin Popescu
Antoaneta Bârdeanu
Dana-Gabriela Buruc
Aurelian-Cãtãlin Olteanu
Andra Sybil ªtefan
Paul Petrescu
Antoaneta Dragnea
Olga Jacola
Michaela Naiba
Maria Stoicovici
Ionel ªtefãnescu
Niculina Vârgolici
Mariana-Doina Dan
Valentina Radu
Omar Arriagada
Dumitru Giurea
Israelo Riegler
Polixenia Popescu
Vasile Sigartãu
Adriana Spãtan
Ioana Opriº
Nicolae Goran
Cornelia Albu
Ion Puicã
Ioan Rieber
Alina-Maria Georgescu

Limba francezã
Limba engleza
Limba germanã

Limba rusã

Limba spaniolã

Istorie

73

1991-1992
1968-1998
1976-1990
1976-1990
1990-1995
1990 ºi în prezent
1991-2000
1992-2010
1967-1988
1976-1982
1977-1978
1980-1981; 1983
1979-1980
1981-1982
1982-1995
1985-1986
1990-1991
1991-1992
1992 ºi în prezent
1992-1993
1993-1994
1993-1994
1993-1994
1994
1973-1982
1982-1991
1982-1983
1991-1993
1991-1994
1992-1994
1993-1994
1994-1998
1967-1988
1984-1987
1988-1990
1990 ºi în prezent
1990-1991
1991-1993
1991-1993
1992-1995
1992-1996
1983-1985
1977-1990
1976-1982
1977-1978
1978-1979
1978-1984
1979-1980
1979-1982
1982-2002
1980-2002
1992-1993
1993-1994

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Aurelian Amzãr
Elena Dobrescu
Maria Siºu
Natalia Popa
Niculina Baianþ
Elena Tigãnescu
Magdalena Roman
Eugenia Onciu
Aurica Ionescu
Natalita Buruc
Constanta Trufaº
Paraschiva Popescu
Ada Ornea
Ioana Piþulescu
Vasile Priceputu
Rodica Bozgã
Maria Niculescu
Niculina Gociman
Irina Botnari
Elena Nedelcu
Edit Toma
Gheorghe Chirpereanu
Cristina-Florentina Mihai
Gheorghiþa Pascu
Doina Maria Buzatu
Livia Dragotã
Aurela-Violeta Troacã
Virginia Amohnoaie
Tatiana Udrea
Elena-Angela Rondelli
Zoiþa Bogdan
Mihai Corneliu Bãdilã
Mihail Bãluna
Mihai Pisner
ªtefania Ciontu
Elena Vasilescu
Cristian-Ioan Pârvucicã
Doina-Salomia Mihãescu
Cornelia Velicanu
Ion Otãraºanu
Constantin Racu
Viorica Vinersan
Adriana Bâldea
Florentina Rãdulescu
Marietta Boiangiu
Traian Alcea
Teodora Nãstase
Zoe-Georgeta Tudoran
Radu Gheorghe Teodorescu
Dana Rãducanu
Maria Velicu
Haret-Constantin Roºu
Sorin Munteanu

Geografie
Economie politicã,
filozofie, psihologie
Matematicã

Fizicã

74

1966-1986
1978-1981
1979-1980
1981-1982
1982-1985
1983-1992
1985-1987
1987-1988
1987-1995
1990-2003
1990-2000
1952-1982
1974-1989
1976-1982
1977-1978
1979-1982
1982-2004
1983-1984
1984-1985 ºi 1988-1993
1989-1991
1990-1996
1991-1994
1993-2007
1994 ºi în prezent
1970-2002
1969-2000
1968-1981
1971-1987
1976-1978
1976 ºi în prezent
1976-1978
1977-2008
1977-1981
1977-1978
1980-1984
1981-1984
1982-1984 ºi 1987-1988
1984 ºi în prezent
1984-1985
1985 ºi în prezent
1985-2006
1985-1986
1990-2010
1990-1993
1990-1992
1991-1996
1992-2001
1967-2006
1968-2008
1976-1978
1976-1985
1976-1985
1978-1981

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Georgeta Cojocaru
Petre Popescu
Zoiþa Bogdan
Ana Ionescu
Radu ªerban Calciu
Mihail Bidihon
Grigore-Ion Bratu
Florica Angelescu
Roxana Niculescu-Costei
Maria Velicu
Georgeta Ciocoiu
Emil Schuster
Zoe Bãrbulescu
Cornelia Husen
Cornelia Stãnescu
Niculina Veselovschi
Diana Madlene Ilie
Silviu Jipa
Stelian Racolþa
Mihaela Dumitrescu
Florica Bajdechi
Niculina Samoilã
Constanta Vlad
Cãtãlin Mihai Nanu
Emilia Solomon
Valeria Trãistaru
Eugenia Nartescu
Maria Iancu
Doina Spânu
Sanda Stroia
Maria Toboºaru
Aniºoara Meriºor
Ileana Rodi-Popa
Cristina Vasiliu
Elena Picioiu
Dana-Corina Bobocea
Gheorghe-Alexandru Vurtejeanu
Sanda-Natalia Ternoveanu
Gheorghe Rândaºu
Constanþa Ionescu
Florica-Maria Gorgoi
Elena Raþiu
Ileana Georgescu
Zamfiriþa Danciu
Gheorghe Bedereag
Romeo Enescu
Rodica Burcea
Daniela Viºoiu
Lucian Vasiliu
Camelia Bicã
Ion Niþulescu
Ion Cãmui
Rodica Bozgã

Fizicã
Chimie

Igienã, Biologie,
Microbiologie
Educaþie Fizicã

Drept ºi legislaþie
economicã

75

1978-1979 ºi 1983-1994
1978-1981 ºi 1982-1987
1980-1981
1981-2010
1981-1982
1976-1987
1987-1999
1990-1999
1990-1996
1976-1977 ºi 1983-1985
1966-1979
1967-1990
1977-1994
1979-1980
1980-1994
1980-1986
1984-1986
1984-1986
1984-1985
1986-1990
1990-2001
1990-2007
1990-2004
1994-1995
1977-1979
1978-1980
1979-1983
1979-1983
1982-1996
1983-2003
1983-1984
1983-1984
1990-1991
1991 ºi în prezent
1991-1992
1994-1995
1966-1978
1958-1980
1976-1990, 1993-1995
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985, 1987-1988
1985-1988
1988-1994
1990 ºi în prezent
1990-1993
1994-2014
1994-2009
1955-1977
1976-1979
1978-1984 ºi 1982-1990

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

230.
231.
232.
233.
234.
235.

Smaranda Angheni
Gabriel-Ioan Marconescu
Ana Lucia Popilian
Irina Bodnari
Romeo Enescu
Neculai Oancea
Ioan Traian Hatmanu
Mihai Buzatu
Ioan Cavachi
Constantin Coatu
Elena Hasnaº
Adriana Boldeanu
Ioan Panican
Ileana Bãloiu
Adriana Ghiþã
Livia-Mariana Popescu
Marinela Stoica
Niculina Neagu
Andreea-Cristina Mihalache
Mihaela Iacoban
Lucia-Mihaela Comãneanu
Delia Geanina Georgescu
Mariana ªiretchi
Traian Alcea
Lucica Aurelia Þuþuianu
Toma Dumitrescu
Delia Geanina Georgescu
Gheorghe Chivu
Elisabeta Blãnaru
Alice Ghimpa
Tamara Oprescu
Elena Andreescu
Georgeta Dabu
Daniela Bãluna
Aurora Olteanu
Rodica Bogzã
Anca Simona Frusina
Elena Palea
Denisa Nicolae
Ion Stanciu
Ecaterina Diamandescu
Mariana ªiretchi
Ana Ionescu
Mihaela Seherãr
Gabriela Simionescu

Maria Corbu
Gabriela Iordache
Marius Ciurtin
Tanþica Drãgulinescu
ªtefania-Nicoleta Mihai
Aurora-Ionela Stoiana

Drept ºi legislaþie
economicã

Organizare, Statisticã,
Comerþ exterior
Informaticã
Marketing

Merceologie

76

1984-1986
1984-1985
1984-1986
1984-1989
1987-1994
1990-1998
1990-1995
1991-2001
1953-1995
1962-1988 ºi 1962-1988
1952-1982
1984-2007
1986-1988
1987-1988
1988-1990
1990-1991
1990-1991
1991-1993
1992-2002
1994 ºi în prezent
1994-1995
1990 ºi în prezent
1986-1991
1991-1995
1992-1995
1993-1994
1990 ºi în prezent
1990-1991
1952-1983
1967-1983
1958-1982
1977-1978 ºi 1982-1995
1978-1979
1978-1982 ºi 1984-1991
1982-2000
1982-1983
1983-1985
1983-1984
1984-1985
1984-1986
1984-1986
1986-1988
1987-1988
1988-1990
1988-1989,
1990 ºi în prezent
1990-1995
1990 ºi în prezent
1990 ºi în prezent
1991 ºi în prezent
1991 ºi în prezent
1994-1995

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.

285.
286.
287.

Graþiela-Ghiocel Babe
Neculai Pâtea
Gabriela Popescu-Vifor
Ecaterina ªtefanescu
Georgeta Szoke
Adriana Boldeanu
Alice Ghimpa
Anca-Simona Frusina
Nicoleta Stroe
Elena Herda
Adriana Ghiþa
Gabriela Simionescu
Elena Daniela Hangan
Constantin Constanda
Tanþa Costea
Gabriela Olaru
Daniela Alexiu
Ileana Moldoveanu
Rozela Pecilã
Florin Cismaru
Liviu Obreja
Mihaela Cioc
Tatiana Miftode
Robert Claudiu Damian
Ana Paºcovici
Rodica Bozgã
Daniela Hangan
Niculina Veselovschi
Antoaneta Dragnea
Anca Elena Crivãþ
Olga Mihãilescu
Ioana Anca
Elena Marin
Elena Stãncuþ
Beinaz Latif
Georgeta Nedelcu
Rodica Petrescu
Elisabeta Ciubotaru
Rodica Dabu
Ana Apostoloiu
Cristina Pilescu
Gabriela Popescu
Elena Cocoloº
Roxana-Gabriela Vladar
Mihaela-Carmen Ifrim
Rodica Bozgã
Adriana Silivan
Iuliana Borundel
Gheorghe Milian

Pompiliu Nistor
Maria Marin
Gheorghiþa Nicolau

Contabilitate

Finanþe

Stenodactilografiere ºi
corespondenþã comercialã
Prognozã

Tehnicã bancarã

Ansamblul coral

Cerc depanare maºini
de scris

Instruire practicã

77

1962-1990 ºi 1994-1995
1960-1992
1965-1986
1959-1986
1964-1986
1966-1985
1976-1982
1984-2011
1984 ºi în prezent
1986-1987
1988-1995
1989-1990
1990-2002
1990-1992
1990 ºi în prezent
1990-2000
1991-1994
1991 ºi în prezent
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1993 ºi în prezent
1994-1995
1994-1995
1952-1983
1983-2004
1990-2002
1960-1989
1986-1987
1987-1988
1990-1995
1990-1991
1990-1991
1990-1991
1990-1991
1990-1991
1991-1993
1991-2005
1991-1993
1991-1992
1993-1995
1994-1995
1994-1995
1991-1992
1992-1994
1966-1979
1976-1977
1978-1979
1976-1978

1975-1979
1976-1990
1976-1999

288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Dumitra ªerban
Nicolae Paceonea
Ioana Simion
Paula Onicel
Jenica Moscu
Elena Gubandru
Anghelina Savu
Constanþa Negoiþa
Mihaela Stoica
Nicoleta Stroe
Afrodita Burcea
Mihaela Avram
Vioara Tirîlã
Victoriþa Gheorghe
Sofica Ideliu
Maria Rujan
Nicoleta Apostolache
Valeria Iliescu
Isadora Precup
Elena Gheorghe
Mariana Eftimiu

Instruire practicã

78

1976-1991
1976-1998
1976-1978
1976-2004
1977-1985
1977-1985
1978-1999
1983-2000
1984-1999
1984-1986
1985-1986
1988-1989
1988-1989
1991-2002
1991-1995
1991-1995
1992-1993
1992-2002
1992-1995
1992-1995
1992-1995

PROFESORII CENTENARULUI

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Vedere din strada Traian

96

Absolvenþii liceului 1970-1995
LICEUL ECONOMIC NR. 3

Anul ºcolar 1969-1970 – curs de zi

Clasa a IV-a A
Specialitatea planificare – contabilitate

Anton G. Ion, Bãrbulescu M. Constantin, Butoi N. ºtefan, Cãluºeru C. Constanþa, Cimpoeru I. Maria,
Costea P. George, Diaconu M. Maria, Dincã D. Maria, Dinu N. Lina, Doicu I. Maria, Drob M. Gabriela,
Dumitrescu I. Teodor, Florescu G. Maria, Lesnie I. Elena, Matea G. Nicolae, Nicolae F. Marin, Rafila N.
Eugenia, Tãnasie St. Mimia, Tudorache V. Georgeta
Clasa a IV-a B

Antonescu J. Ileana, Baldovin D. Genoveva, Butnaru I. Lucica, Cangel I. Maria, Gheorghe P. Virginia,
Ghiþã N. Maria, Luca V. Magdalena, Magheru St. Maria, Mãrculeºteanu C. Adriana, Neagu I. Elena,
Niculescu D. Angela, Pastramã Gh. Gheoghiþa, Stãnescu D. Mariana, Tãnase A. Elena, Timpuriu I. Floarea,
Ungureanu M. Margareta, Vezovid P. Mariana
Clasa a IV-a C

Carmen F. Victoria, Constantin Gh. Maria, Dãnaci D. Tudora, Fasolaru I. Constantin, Floreci G. Valentina,
Ionaºcu I. Iana, Ionescu Gh. Floarea, Mocãnaºu Gh. Mila, Neacºu I. Ioana, Niculae Gh. Ioana, Pacnejer
Sevastiþa, Petre D. Maria, Savut O. Mihaela, Lazãr V. Ioana
Clasa a IV-a D

Ciobotaru A. Valentin, Coca Gh. Florin, Corneci C. Ioana, Dincã S. Petre, Georgescu M. Ion, Gheorghiu
C. Ana, Guta V. Constantina, Marcu R. Lucia, Oprea T. Domnica, Panait Gh. Elena, Popescu M. Aurel,
Petrescu I. C-tin, Popescu I. Marian, Roman C. Silvia, Radoi N. C-tin, Tala D. Virginia, Valciu St. Maria,
Ion St. Gheorghe, Stoica C. Nicolae
Clasa a IV-a E

Borangie N. Elisabeta, Ciobanu Gh. Angela, Catana I. Maria, Doros N. Elena, Ioniþã M. Elena, Istrate I.
Aurelia, Isroveanu Al. Maria, Ivan I. Ecaterina, Manolache C. Alexandrina, Negru I. Georgeta, Pãun St.
Georgeta, Parlog V. Eugenia
Clasa IV-a F

Bocancea Adriana, Calota M. George, Costache I. Emilia, Derdemet G. Olimpia, Grigore a. Gheorghe,
Iosca S. Marin, Leon I. Ilie, Marin Gh. Costel, Neacºu I. Sanda, Pana Gh. Angela, savu I. Georgeta, Scurtu
A. Eugenia, Tanc V. Dorina, Tãnase I. Paulina, Toma P. Maria, Tudor I. Costel, Canae I. Constanta, Stroe
C. Cornelia, Ilinca N. Vasile

97

Anul IV - A
Specialitatea planificare-contabilitate

Anul ºcolar 1970-1971

Baboi A. Zoia, Catana D. Florica, Coltopeanu R. Mihaela, Dãnilã I. Marioara, Dima Gh. Rodica,
Dobromirescu V. Georgeta, Drãgan D. Sofia, Forta C. Nina, Fuiorea D. Maria, Ilena C. Cecilia, Ivan I.
Ioana, Jianu S. Veronica, Marinescu N. Elena, Margarit M. Ioana, Mihaloff Doina, Popa Al. Ioana, Radu
R. Elena, Rata S. Maria, Sarchisian H. Elena, Silistraru M. Mariana, Sultan M. Maria, Troiciu St. Aurelia,
Uleanu A. Mioara, Vorovenci I. Lucia
Anul IV -B

Achim ºt. Dan, Badea N. Floarea, Burghel I. Mihai, Cordos I. Marcela, Dinu M. Cristian, Eftenie N.
Nicolae, Gheorghe I. Florica, Ioan G. Vanda, Ionescu S. Vasile, Iordache I. Elena, Ivana A. Mariana,
Mereut I. Gabriela, Onaº P. Gheorghe, Pavel I. Ioan, Sagagiu V. Ioan, Sandulescu N. Narcisa, Simon C.
Elena, Topalã P. Ion, Trofin M. Ioana
Anul IV -C

Adam A. Florica, Anghelescu I. Ileana, Barbu Gh. Maria, Barzoi I. Ioana, Berian A. Marian, Bodea F.
Vioric, Borenea V. Constanta, Bunea I. FLorica, Costea Gh. Nicolae, Costache Gh. Dumitru, Crãciun Gh.
Florica, Dragomir M. Octavian, Georgescu E. Elisabeta, Golesteanu A. Aurelia, Ispas A. Maria, Marcu Gh.
Ileana, Musat I. Froza, Necula Gh. Mircea, Nicolae C. Maria, Pavel C. MIronica, Poopescu F. Lucica,
Popescu G. Ilie, Puican D. Nina, Radu A. Viorel, Sgura I. Rozalia, ºerban D. Marilena, Vãduva M. Rodica
Anul IV -D

Bercu T. Aurica, Bobocea D. Viorica, Bolnavu Gh. Elena, Catrinescu A. Elena, Comstantin N. Anica,
Cristea Gh. Ioana, Ghenoiu I. Maria, Grigore Gh. Constanta, Holban Gh. Ileana, Joitoiu T. Maria, Lita Gh.
Maria, Marinescu R. Maria, Moise M. Maria, Moscu St. Veronica, Neagu F. Virgilia, Nicolae C. Mariana,
Preda I. Maria, Puicalau R. Maria, Spataru I. Nidia, ºerbanescu I. Constantin, ªtefan M. Lina, Trifu V.
Gheorghiþa, Tudor A. Maria, weissgarber N. Ana
Anul IV -E

Buzatu P. Constantin, Mindru V. Adrian, Pieleanu M. Iordana, Radoi S. Aurel, Popa I. Floricica, Teodoru
Gh. Elena, Teodorescu St. Florica, Buca Florica, Pantir M. Elena, Constantnescu M. Elena, Mitu I.
Gabriela, Rosioru M. Gabriela, Cosoreanu T. costel, Tone M. Ion, Ungureanu I. C0tina, Bãlanescu M.
Paula, Petre Al. Traian, Masala A. Marian, Timofte I. Ana Radu F. Georgeta

98

Anul IV -A
Specialitatea planificare-contabilitate

Anul ºcolar 1971-1972

Andrei I. Vasile, Barzache GH. Dumitru, Chereiu N. Mariana, Ciobotaru A. Vasile, Clenciu Gh. Octavian,
Cojocaru C. Dumitru, DiNiþã G. Marian, Duica I. Radie, Florescu N. Paula, Foresa I. Dumitru, Ghitoiu C.
Ioana, Ilie R. Anisoara, Ionescu I. Dragos, Matea A. Nicolae, Miru C. Marcela, Nedelcu I. Constantin, Popa
I. Elena, Primejdie A. Vasilica, Spilca I. Cristina, Stan N. Mihaela, Tãnase S. Niculae, Ungureanu C.
Gheorghe, Telejman F. Maria
Anul IV -B

Alecu I. Elena, Bratu I. Stanca, Bulearca I. Paul, Ceapa P. Gheorghe, Cioaca I. Iulian, Ciurca M. Valentin,
Cilmie I. Valentin, Cirstocea S. Elena, Cozea I. Ioan, Deaconu M. Ioan, Ghinda I. Mihaela, Giurgiuveanu
N. Mariana, Groza T. Petre, Ilie Gh. Constantin, Ionescu N. Cristina, Jitariuc d. Milica, Pârvulescu Gh.
Liliana, Varvarie A. Viorica, Zamfir N. Vasile.
Anul IV -C

Andronie P. Ioana, Bazavan B. Genica, Berceanu V. Valeria, Bosnagiu Gh. Anica, Ceamur P. Roza, Ciufu
I. Ioana, Corteanu A. Ioana, Curchi P. Rodica, Cristea Gh. Maria, David P. Floarea, Dobra I. Paraschiva,
Dobre v. Viorica, Donea T. Gabriela, Juravle I. Adriana, Manea S. Rodica, Petcu Gh. Anica, Petre M.
Pãuna, Picioreanu M. Gabriela, Radu N. Florina, Rentea i. Maria, Stanciu P. Elena, Stoica A. Alexandrina,
Stoica M. Rodica, ªtefan T. Aurelia, Tãnase S. Elena, Teodorescu I. Atena, Timpuriu I. Marioara, vlad N.
Eleonora
Anul IV -D

Anghel D. Maria, Antoniu Gh. Mariana, Badulescu Gh. Florica, bazavan D. Elena, Calitu P. Floarea,
Constantin Z. Alexandriana, Dobromirescu V. Ticuta, Georgescu Gh. Florentina, Hogea S. Maria, Ion R.
Florica, Lantu I. Doina, Moceoalca M. Doina, Necula M. Maria, Pantelescu I. Maria, Petre I. Doina, ristea
T. Gheorghina, Rizea S. Stana, Roman C. Victoria, Stoian C. Stanca, ªtefan M. Vasilica, Timofte I. Maria,
Vasile C. Ana, Vãduva Gh. Eugenia
Anul IV -E

Antonescu V. Maria, Bãlan I. Eugemia, Birita Gh. Rafila, Brabete C. Sabina, Chiliban D. Maria, Cirlan R.
Sanda, Crãciun Gh. Elena, Diaconu D. Maria, Dinu I. Maria, Dogaru I. Felicia, Drãgan M. Maria, Frunza
Gh. Anica, Iliescu D. Niculina, Ioniþã G. Gabriela, Ivan D. Ioana, Labus F. Maria, Maican A. Maria, Nan
V. Eleonora, Negoita N. Ioana, Popa N. Adriana, Popescu A. Magdalena, Rusu C. Hortenzia, Simion N.
Georgeta, Stancu N. Doina, Tazlauanu I. Rodica, Timofte T. Margareta, Toader M. Ioana, Tudose I. Aurelia
Anul IV -F

Antofi G. Maria, Boanu V. Mariana, Boghiu I. Carmen, Calciu Gh. Zoica, Cherej P. Doina, Chiru Gh.
Dorina, Chivu M. Maria, Ciufu R. Maria, Coles I. Manda, Constantin N. Geogeta, Costea I. Alecsandrina,
Derdemet Gh. Mihaela, Dima Gh. Lenuþa, Dumitrescu V. Elena, Dumitru A. Maria, Enciu I. Clementina,
Gioglovan M. Mihaela, Ion I. Silvia, Ione I. Dobra, Ivan I. Floarea, Mihalache T. Georgeta, Oita Gh.
Anisoara, Rosioru M. Virginia, Stancu M. Luiza, ªtefan N. Bita, Toader M. Ecaterina, Tartau I. Tudora

Anul IV -G

Anghel F. Constantin, Bãlan C. Sorinel, Bocan C. Mihail, Bengus M. Ana, Captra C. Haritina, Dascãlu I.
Dumitru, Ghiur A. Romeo, Goci D. Virgil, Hosszko E. Ovidiu, Irimia A. Alexandru, Iuruc I. GheoGhiþa,
Popa C. Carmen, Popescu N. Ana, Purniche S. Viorica, Puscas A. Linca, Radu A. Adrian, Radu C. Vasile,
Sandu C. Aurica, ªtefan N. Emilian, Toma O. Frusina, Vasile V. Vasilica, Mihaita I. Ionel, Capet al. Maria,
Ungureanu A. Paulina, Branea P. Rodica, Niculae V. Elena, Condei P. Georgeta, Balu A. Maria, Ioniþã D.
Maria, Mindu-Slave D. Maria, Alecu T. Marian, Ganea T. Iuliana, Zidaru Gh. Elena, Gheoghe P. Ligia

99

Anul IV - A
Specialitatea finanþe ºi credit

Anul ºcolar 1972-1973

Boruga S. Ion, Chiriac C. Vasile, Cionca A. Eugen, Carstea I. Florentin, Cosac T. Traian, Dunavat E. Silviu,
Enache I. Ion, Fulop M. Zoltan, Georgescu M. Marian, Ioan C. Dumitru, Iordanescu C. Dumitru, Marin C.
Antonie, Manta Gh. Constantin, Marinescu M. Eugen, Mihart I. Florian, Nicolae I. Valentin, Palanga F.
Dumitru, Panaite V. Constantin, Popa I. Victor, Popescu L. Liviu, Rugina Gh. Gheorghe, Sterian I. Mircea,
Stefu L. Lazar, Tomescu T. Gheoghe, Vasiliu P. Dan, Zota N. Adrian

Anul IV - B
Alexandru I. Valerica, Alexe Gh. Virginia, Andrei M. Gabriela, Bengescu N. Ana, Cercel A. Magdalena,
Ciortea Gh. Aurelia, Cirnu I. Rodica, Costache T. Teodora, Dumitru St. Ioana, Dinu P. Mihaela, Gentimir
C. Eugenia, Gheoghe S. Angelica, Gruber E. Mariana, Gules V. Ioana, Iacob M. Lucis, Ispas M. Ilieaa,
Nedelcu I. Iolanda, Panzaru G. Mihaela, Petrica A. Iulia, Ristea A. Ioana, Savin St. Maria, Standt C. Elena,
Tita S. Maria, Toma I. Maria, Tonciu I. Nicoleta, Valasu L. Dorina, Viºa T. Elena
Anul IV -C
Andreescu Gh. Elena, Antonescu F. Georgeta, Balaurea M. Mariana, Bacescu I. Elena, Baragan C. Elena,
Bobei G. Doina, Bostina St. Valerica, Catana Gh. Rodica, Chitu M. Gabriela, Ciuluc A. Cornelia, Coroian
G. Adrriana, Croitoru G. Mari, Deaonu Gh. Eugenia, Gheoghe C. Ecaterina, Ghiþa C. Antoneta, Iancu I.
Niculina, Ion I. Lucia, Mihale T. Nela, Moise S. Tudorita, Palea E. Elena, Romascu T. Elena, Samson M.
Steliana, Stempurszky E. Maria, Stoica N. Mariana, Terzea M. Adriana, Tudor I. Eugenia

Anul IV -D
Andrei M. Miseta, Arvat I. Elena, Chitu A. Tania, Dascãlu D. Maria, Diaconu L. Vasilica, Dragu G.
Georgeta, Florescu N. Anca, Ghinea E. Emilia, Greu I. Elena, Holt M. Iuliana, Ilie E. Florica, Logofatu I.
Mariana, Marin I. Doina, Mihai M. Elisabeta, Mincu T. Georgeta, Niculae C. Ana, podaru C. Elena, Popa
A. Elena, Poteca P. Angela, Poteca P. Elisabeta, Radu Gh. Maria, Stamatoiu Gh. Doina, Velea C. Vasilica.

Anul IV -E
Andreea I. Maria, Cordos I. Petruta, Dincã N. Maria, Dinuta N. Gheoghe, Draghia T. Geogeta, Dumitraºcu
I. Maria, Chiurca I. Daniela, Ghiþa I. Maria, Ilinca Gh. Elena, Lapovita Gh. Zoia, Manea Gh. Elisabeta,
Marin I. Maria, Martinescu N. Niculina, Munteanu I. Maria, Muscalu C. Maria, Niculae P. Georgeta, Petec
I. Eugenia, Radu I. Ana, Roman I. Florica, Rudsu D. Angela, Stan N. Marilena, Simon C. Tudor, Toma P.
Marieta, Trasnea Gh. Ana, Viºa I. Dumitra, Zaharia Gh. Maria
Anul IV -F
Specialitatea planificare contabilitate

Albeanu C. Elena, Brãnescu T. Augustina, Coma Gh. Gheorghe, Constantin V. Ecaterina, Cruceru I.
Florica, Dobre I. Olga, Drãganescu I. Daniela, Ganciulescu I. Nicoleta, geileanu I. Lenuþa, Hrean P. Elena,
Iuonas V. Maria, Lixandru Pº Sofia, Marcu F. Silvia, Mateescu P. Virginia, Miu A. Anicuta, Niþã Gh.
Constanta, Opriºanu D. Viorica, Ostaci Gh. Mihaela, Popa C. Florentina, Popescu N. Ecaterina, Rãducanu
I. Mariana, Sirbulescu M. Eugenia, Stavri Gh. Gabriela, Stoica R. Rodica, ºerban M. Aurica, Toroapa P.
Maria, Ungureani A. Grigore, Vlad N. Alexandrina, Vlaiculescu T. Ion, Zaharia Gh. Ioana.

Anul IV -G
Calin I. Antonica, Constatin D. Florica, Dumitrache G. Aurelia, Duta Gh. Elvira, Nazarie F. Aurel, Pruna
I. Maria Dincã I. Alexandrina, Ghiþa I. Virginia, Druga F. Eugenia, Ungureanu I. Ion, Georgescu G. Valeriu,
Vilceanu Gh.Petrica, Ene V. Marin, Florea al. Stelian, Revenciuc V. Marin, Anica Gh. Zoe, Braniste T. V
asile, Nãstase V. Virginia, Perju N. Gheoghe, Popescu I. Aurel, Tilina Gh. Constatin

Anul IV -I
Alexandru D. Paraschiva, Alexe Gh. Elena, Anton I. Aurel, Constatin Gh. Claudia, Cretu St. Cristiana,
Dodu Gh. Elena, Dragomirescu M. Mariana, Gheorghe N. Ecaterina, Grosanu A. Ana, Ion Gh. Ioana, Matei
A. Constanta, Marica Gh. Liviu, Nãstase n. maria, Neagu n. Sofia, Necula I. Maria, Nistor P. Ion, Obretin
I. Nicolae, Petcu C. Maria, Popa I. Vasilica, Radoi A. Ioana, Rãducan N. Gabriel, Sandu S. Rodica, Sandu
A. Voica, Stanciu A. Lili, Stoian N. Vasilica, ºtefanescu gh. Maria, susca N. ºtefania, Totolan T. Lina,
Udrescu N. Vasile, Vasilescu L. Beatrice, Ghinther L. Aurelia, Predescu Al. GHeoghe, Baja I. Mircea,
Linca D. Iuliana, Vladut N. Anca

100

Anul IV -A
Specialitatea finanþe ºi credit

Anul ºcolar 1973-1974

Bãlan S. Nicolae, Blindaru C. Ileana, Brad I. Viorel, Buruleanu I. Valeria, Chiriac Gh. Elena, Coman D.
Aneta, Constantinescu V. Minodora, Costache Al. Georgeta, Costache P. ºtefana, Costache C. valentine,
Crângaºu I. Paraschiva, Dinu I. Alexandru, Dorobantu M. Elisabeta, Dorobantu I. Valerica, Filip c. Ioana,
Ghiþa M. Niculae, Grigore N. ZEfira, Ilie V. mariana, Iliescu V. Adriana, Ioniþã C. Sofia, Martiniuc Adela,
Quantu A. Laura, Petcu F. Ioana, Sin I. Maria, Stancu D. Teodira, Tãnase Gh. Sandu, Tugui R. Elena, Voicu
I. Rada

Anul IV -B
Busca C. Liliana, Busuioc D. Ileana, Capanu M. Elena, Chelaru P. Maria, Câmpeanu Gh. Lorelai,
Dragomir I. Doina, Dumitrache S. Viorica, Enache D. Emilia, Garleanu N. Ecaterina, Iacob M. Mihaela,
Jitariuc D. Doina, Juganaru A. Maria, Luca Gh. Elena, Moldovan Al. Lenuþa, Ioancea N. Ioana, Patrascu
D. Nicoleta, Pãun N. Monica, Pelmus V. Paraschiva, Peta Gh. Camelia, Popescu P. Georgeta, Popa V.
Vergina, Radu Gh. Elena, Sporea Gh. Gabriela.

Anul IV -C
Aleman V. Lenuþa, Andrei C. Maria, Andronache M. Cornelia, Bãrbulescu F. Mariana, Cerconi S. Mariana,
Chiliment F. Viorela, Ciobanu F. Veronica, Clovner A. Georgeta, Costachescu Gh. Victoria, Crosman F.
Lidia, Cumpata Gh. Gabriela, Delibas N. Voicuta, Den I. Vasilica, Drãganescu I. Florentina, Georgescu E.
Gabriela, Gutea M. Florica, Ionescu D. Mariana, Iosif S. Maria, Lupescu T. Mariana, Manea I. Ileana,
Martin A. Victoria, Nãstaselu A. Nela, Pamfilie M. Elena, Pãun V. Georgeta, Popescu Gh. Maria, Sarghie
T. Cornelia, Niþu N. Aurelia.
Anul IV -D
Anton Gh. ºtefan, Baltatescu I. Mihai, Barvosescu M. Violeta, Catomschi I. Gabriela, Chiper G. Georgeta,
Dumbi I. Elena, Garoi C. Eugeniu, Greu I. Ioan, Ionescu I. Daniel, Caras N. Petre, Marcu I. Lucian, Mitroi
N. Gabriel, Murineanu C. Ana, Neagu C. Marcela, Nicolae I. Tatiana, Radovici C. Rozalia, Tabacari I.
Angela, Tãnãsescu A. Mihai, Teodorovici G. Carmen, Ticlean C. Ionel, Velea C. Maria, Vajanescu N.
Sidonia
Anul IV - E
Specialitatea planificare-contabilitate

Baln T. Doina, Cazacu G. Ecaterin, Ciobarcu M. Maria, Cireseanu G. Daniel, Cracanel N. Maria, Croitoru
M. Elena, Drãganescu D. Adriana, Dragomir S. Pestrita, Georgescu C. Gabriela, Gheoghe Gh. Gabriela,
Gicolea G. Rodica, Ivancea N. Doina, Manu S. Mariana, Manu C. Rodica, Marinache S. Nina, Nastasa V.
mariana, Nedia A. Eisabeta, Panta N. Adriana, Purcarea M. Luiza, Petre I. Tudorina, Petrescu I. Doina,
Popescu I. Eugenia, Prisacariu Gh. Rodica, Rusanu N. Lucica, Trandagfir I. Florentina, Tudor Gh. Ioana,
Ioniþã C. Joita, Teodorescu I. Claudia, Tudor I. Anisoara.

Anul IV -F
Alupoie T. Viorica, Buciu P. Doina, Ciubotaru C. Cristina, Colceriu V. Ion, Danes I. Ion, Dobrin I. Elena,
Dumitru N. Niculina, Dumitru J. Victoria, Ene Gh. Marinela, Florean I. Virginia, Gurita Gh. Jorj, Herascu
N. Mioara, Marin Gh. Daniela, Mijata I. Camelia, Nicola I. Constatina, Osman I. Mariana, Popa N. Nela,
Popescu I. ion, Rizea S. Adriana, Saghel I. Florica, Smarandoiu S. Tudorita, ªtefan Gh. Adriana, Tãnase P.
Haralambe, Totalca I. Viorica, Stan V. Georgeta, Constantinescu V. Sorin, Georgescu C. Sergiu, Tacu I.
Teodosia, Moldoveanu C. Niculina, Dincã C. Marilena, CHiosu C. Daniela, Baldovin D. Paul, Curiei D.
Victoria, Ionescu I. Victoria, Moise C. Vasilica, Susan I. Elena, Stoianov G. Mihaela

Anul IV -G
Alpopi Gh. Ioan, Ene m. ion, Vadean A. Cornel, Anton G. Maria, Nanu N. Ion, Calinescu M. Nicusor, Neici
P. Marin, Petrescu D. Daniela, Toma C. George, Georgescu A. Rodica, Valvoi I. Ioan, Hongu C. Viorica

101

Anul IV -A
Specialitatea finanþe-credit

Anul ºcolar 1974-1975

Artarus P. ºtefania, Arvat I. Mariana, Bãtrânu I. Florica, Beu I. Olivia, Bostina S. Ioana, Bodnaras D.
Viorica, Chilinet F. Carmen, Cristea P. Mariana, Dimescu M. Maria, Dimescu M. Mariana, Fieiu P. Elena,
Gherghies I. Elisabeta, Gheorghiu D. Mirela, Ghiþa F. Maria, Gruber E. Carmen, Haca A. Anca, Ionescu
Maria, Ioniþã I. Elena, Lungut C. Constantina, Ioniþã I. Emilia, Marinescu-Halea St. Georgeta, Martin C.
Mariana, Matei I. Maria, Mircea D. Antita, Oatu A. Daniela, Petrus I. Fivi, Pisica I. Teodora, Pârvu D.
Maria, Preda S. Ipraxia, Radu Gh. Georgeta, ªtefan M. Miroara.
Anul IV -B

Anghel F. Rada, Bãrbulescu B. Chirica, Braºoveanu Gh. Adriana, Cristache Gh. Maria, Cuibus A. Ana,
Gradinaru A. Maria, Gurlui D. Lenuþa, Herãscu I. Dumitru, Iordan O. Letitia, Iosif I. Gabriel, Jugãnaru E.
Gheorghe, Jugãnariu V. Aurelia, Jugãnariu V. Constantin, Lazar I. Adriana, Lazarescu C. Ileana, Moroºanu
D. Elisabeta, Nicolescu P. Ioana, Obreja C. Constantin, Patrascu I. Adriana, Popa F. Mioara, Rãducu Gh.
Giga, Speriatu C. Georgeta, Stoica N. Georgeta, ªtirbu T. ªtefania, Tãut E. Olguþa, Teodorescu I. Florian,
Tudor I. Ionel, Tone Gh. Dorel, Undea I. Elena.
Anul IV -C

Specialitatea evidenþã economicã-planificare

Babulescu N. Angela, Bodan I. Stelica, Bolbose Gh. Georgeta, Bojoaica V. Violeta, Dãnilã P. Mariana,
Dibos C. Mariana, Gheocha G. Domnica, Ion I. Georgeta, Marin A. Ioana, Marin I. Maria, Mateescu P.
Valeria, Matei St. Alexandra, Mirancea T. Ioana, Moraru S. Cornelia, Nãstase P. Maria, Nicolae-Joiþa Gh.
Genoveva, Niculcea I. Lidia, Popa D. Maria, Roman M. Mariana, ªerbu I. Lucica, Tocas St. Gabriela,
Trifan Mariana, Tudor Gh. Ioana, Ungureanu, C, Elena, Ungureanu C. ªtefania, Voicu C. Adriana
Anul IV -D

Coteþ D. floarea, Graganoiu N. Gabriel, Drãghici M. Victoria, Enache I. Elena, Enache P. georgeta, Frasin
C. Elena, Iordache P. Radu, Lentu I. Catiana, Macare D. Valeria, Mazarariu Al. Ana, Metea O. Victoria,
Mihai F. Georgeta, Nencu V. Tudor, Niculae M. Marlena, Nicolae C. Petre, Niþã M. Tilina, Niþu S.
Elisabeta, Oila M. Elena, Olarescu Gh. Dorina, Olteanu F. Maria, Preduti A. Ioana, Radu F. Ioana, Szabo
Al. Ildiko, Talciu Gh. Vergil, Varza D. Marieta, Vilnoiu Gh. Dumitru, voicu A. Constantin, Vuculescu Gh.
Florica
Anul IV -E

Anica V. valeria, Bastorin N. Niculina, Burlacu T. Florin, Carasevici S. Maria, Coman A. Ioana, Cristescu
Gh. Doina, Dimofte Vasile, Dobre I. Georgeta, Dragomir V. Luminiþa, Dumitraseu M. Mariana, Gagiu R.
Tudoriþa, Gheoca A. Frusina, Lica I. Mariana, Lin Constanta, Maftei I. Rodica, Niculae M. ªtefan,
Ruxandra I. Vasile, Spiridon V. Cristian, Stanca I. Gheoghe, Tãnase V. Ionel, Titu F. Victoria, Tudoase M.
Iolanda, Voicu F. Ecaterina, Zombori Z. Zoia, Barbu D. Anisoara
Anul IV -F

Dumitrache S. Georgeta, Pãtraºcu N. Georeta, Preda V. Cornel, Trineci V. Ioana, Zamfir N. Elena, Simoin
C. Luminiþa, Salapa I. Anca, Stoica D. Maria, Vasile C. Marian.

Anul IV -G

Apostolescu V. Gabi, Bugudui T. Nicoleta, Constantin C. Ilie, Ghina V. Constantina, Luca S. Andrei, Florea
V. Maria, Titianu D. Cezara, Dobre Gh. Maria, Socolescu M. Alice, Velea I. Veronica, Rebenciuc V. Linel,
Martin N. Zoe.

102

Anul IV -A
Specialitatea finanþe ºi credit

Anul ºcolar 1975-1976

Andrei E. Viorica, Avacaritei C. Elena, Baltat S. Marioara, Bodorin H. Iulian, Borogina H. Mihail, Calin
Gh. Florica, Dogaru Gh. Nicolae, Enache S. |caterina, Georgescu Al. Mihaela, Gheorghe C. Constantin,
Gheorghe C. Elena, Gheorghe D. Valentina, Gheorghiu Gh. Adriana, Ghinea E. Ionica, Iorga N. Georgeta,
Ioan I. Nicoleta, Ivanescu I. Elena, Leanca V. Domnica, Luntrariu St. Antoneta, Nenciu N. Dorina, Niþu C.
Liliana, Pahonea P. Florica, Pãduraru A. Marinela, Pecmezian A. Melania, Sandu T. Maria, Scolaru M.
Emilia, Statica I. Elena, Stancu Al. Lidia, Staniloaie D. Gabriela, ªtefan N. Dumitra, Vãduva S. Niþã
Anul IV -B

Bercovits E. Gabriela, Bojariu M. Ana, Catana F. Cristina, Ciolacu I. Elena, Cirisanu N. Elena,
Constantinescu N. Florina, Drãghici C. Elena, Dumbarescu N. Mihaela, Dumitrescu M. Florica, Ene Gh.
Lucia, Endes N. Monica, Gogorita I. Victoria, Iancu C. Lucian, Iancu D. Georgeta, Ion I. Irodia, Ivan I.
Victoria, Lascu Al. Elena, Lioca I. Mariana, Manea V. Ileana, Martin C. Eugenia, Magirescu M. Sorina,
Musetescu Daniel, Olteanu A. Rodica, Petre I. Elvira, Pitigoi N. Margareta, Popescu C. Aniºoara, Runcan
I. Mariana, Simionescu I. Cristian, Stancu N. Valeria, Veverita S. Lucian, Vuculescu Gh. Jenica
Anul IV -C

Andone S. Mariana, Arhire D. Elena, Bãrbulescu G. Daniel, CHira G. Gabriela, Ciobanu I. Elena, Ciofiac
V. Katia, Comanache Al. Aniºoara, Constatntin D. Adriana, Corbeanu Al. Ioana, Dinu Gh. Alexandrina,
Dobromir D. Mihai, Donisan V. Mihaela, Drasovean I Ana, Furdui N. Elena, grossman V. Mariana, Marin
C. Emilia, Matei V. Maria, Nataletu D. Mariana, Nae C. Liliana, Nae C. Rodica, Nedelcu Gh. Anca,
Nedelcu N. Elena, Paraschivoiu I. Rodica, Pascaniu I. Elena, Popescu E. Cristiona, Stan S. Ana, Tomulescu
St. George, Ursan P. Gabriela, Zahiu G. Mihaela, Zaharia F. Elena, Zavoianu I. Camelia, Zurzu Gh. Maria
Anul IV - D
Specialitatea evidenþã economicã ºi planificare

Alecu D. Liliana, Astanei V. Caterina, Ceausu N. Carmen, Ceciul I. Valeria, Ciufu O. ªtefania, Comaneci
N. Lidia, Cornaci C. Liliana, Crãciun D. Elena, Culina Al. Anca, Drãgan P. Mircea, Grigorescu R. Nicoleta,
Iofcea I. Viorica, Ionescu V. Elena, Lefterie V. Vasilica, Matei Gh. Ioana, Musat N. Mariana, Necula N.
Mariana, Necula N. Niculina, Negut I. Georgeta, Petre M. Ioaa, Popa S. Lidia, Puiu P. Dorina, Sandu T.
Liliana, Stoica M. Angela, ªtefanescu N. Anca, Toader C. Marcela, Tudor Gh. Gabriela, Vasian I. Mariana,
Vailescu Gh. Emilia, Vãduva I. Elena, Voiculescu C. Laura
Anul IV -E

Chiru C. Maria, Danau C. Anca, Domnulete Gh. Alexandrina, Dumitrescu Gh. Cornelia, Ene V. NIcolae,
Ghiþa I. Ionica, Grigoriciuc Gh. Angelica, Girosu I. Mihai, Iliescu R. Paul, Ioniþã T Virginia, Ispas D.
Maria, Lotrea P. Mihai, Matei Gh. Carmen, Medelet I. Cornelia, Moiceanu I. Gabriela, Munteanu N.
Constantina, Musat M. Elena, Mamolea Gh. Filofteia, Nicolae S. Cornelia, Nitica N. Lucia, Olteanu V.
Silvia, Onaº T. Florica, Oncescu I. sanda, Panache A. Mariana, Pavel F. Ioana, Petrache I. Cornelia,
Petrescu C. Adriana, Pesleveie Dorina, Popescu E. Florica, Rustu V. Iuliana, Todorut N. Maria, Vlasceanu
Gh. Lucia, Lupu C. Elena, Ileana C. Constantin, Paraschiv N. Florea, Dumitrescu N. Mariana, Brinzarea
Gh. Stelian, David T. Dumitru, Petcu N. Mircea, Traicu Z. Steliana, Gogoasa F. Florina. Vasile C. Marian,
Secara V. Marcela

103

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Specialitatea “finanþe-credit”

Anul ºcolar 1976-1977

Anul IV -A profersor diriginte Szoke Georgeta

Anton G. Cristinel, Badea I. Maria, Bãlan G. Mariana, Bãrãnescu G. Mihail, Bucur P. Gabriela-Felicia,
Budes G. Elena, Ciobanu G. Maria, Crãciun C. Ana, Cristescu C. Gabriela-Ana, Daju A. Maria, Dosinescu
C. Gheoghe, Dragnea A. Marian, Georgescu I. Maria, Gheþu I. Lidia-Ionicã, Ionescu G. Carmen, Ionescu
M. Mariana, Ioniþã F. Mihaela, Ion Mariana, Leanca I. Adriana, Leseanu S. Carmen-Silvia, Matei I. Doina,
Militaru N. Valerica, Milos F. Olimpia, Mitrofan St. Elena, mitroi V. Angela, Muresanu I. Roxana, Palasca
D. Maria-Gabriela, Pau C. Dumitra, Petelcan I. Ana, Pogaci G. Niculina, Raduleiescu I. Traian-Eugen,
Stan C. Elena, Suciu St. Mariana, Tudoroiu I. Liviu, Vlasceanu N. Elena, Zmaranda L. Elena.
Anul IV - B – prof. dirig. Troacã Violeta

Amuza M. Anca, Barbu D. Mircea-Nicolae, Botel J. Cezar, Braºoveanu G. Smaranda, Bucur I. AdinaIleana, Budac E. Adriana, Chiurescu N. Tatiana, Coatu C. Olguta, Curetian V. Elena, Dascãlu N. Dumitru,
Didita M. Constanþa-Mihaela, Dincã N. Ioana, Dobrescu M. Vasile, Finantu C. Antoaneta-Iunona, Hengelz
L. Kamelia, Ion P. Doina-Adriana, Ionel A. Constatin, Ionescu St. Cristiana-Zizeta, Ioniþã N. Gilda, Matea
I. Maria-Mihaela, Matea Elena, Neagoe I. Maria, Neculai N. Dorina, Oprescu A. Mihaela, Orban N.
Camelia, Palaloga G. Florentina, Patru V. Aurelia, Pãun C. Dorina, Puiu A. Cristina-Mihaela, Radoviei C.
Mihaela, Rãdulescu I. Doina, Sipos F. Anca-Viorica, Totora A. Mihaela, Trandafir I. Romeo, Tudor G.
Georgeta, Vãcãrescu M. Irinel.
Anul IV - C - prof. dirig. Aron Lumiþa Ecaterina
Specialitatea “evidenþã economicã-planificare”

Andrei C. Cristina, Antohi I. Silvia, Banu P. Mariana, Biclea D. Iuliana, Bijoaica U. Mihaela, Boranescu
R. Alexandrina, Buse D. Eugenia, Calota I. Maria, Cepoiu C. Nicoleta, Cismasiu N. Lucia Constatin F.
Ana, Deciu M. Mariana, Diaconescu I. Eugenia, Dinu G. Maiana, Enache C. Maria, Eremia C. Cornelia,
Georgescu C. Daniela, Stoica Mihaela, Gogu I. Ioniþã, Hicke G. Carmen, Iacovache I. Marioara, Iancu G.
Liliana-Nicoleta, Ioniþã St. Valeria, Medeseanu N. Teodora, Minea I. Mariana, Neagu F. Gherghina,
Nedelcu I. Gheorghiþa, Nicolae I. Cristina, Niþã M. Emiliana, Parachiv M. Eugenia, Popescu I. Aneta, Sima
N. Mihaela, Strava D. Victoria, ªerban N. Iuliana, Toma V. Nicuta, Unghianu D. Melania, Vasilescu
A.Vasilca
Anul IV - D - prof. dirig. Cavachi Ion

Avasilicai N. Luminiþa, Botaru C. Violeta, Buiac I.Silvia, Cireasa I. Elena, Crantea N. Mariana, Dinu N.
Mãndica, Dumitru A. Ioana, Floca I. Angela, Francu G. Floretina, Garbacea I. Ecaterina, Lazur A. Sanda,
Luchian O. Cornelia, Marica I. Florina, Marinescu C. Anca-Cecilia, Matache i. Florentina-Anca, Mereanu
M. Mihai, Mitu S. Silvia, Mocanu C. Lilioara, Neacºu m. Carmen-Felicia, Niculescu C. Roxana-Maria,
Niþã I. Gheorghe, Olaru M. Alina, Oneata V. Elena, Rusu s. Lucian, Satnoianu I. Titica, Soare Z. Niculina,
ºerban V. Vasilica, Tanas Vriginia, Tocai I. Rodica, Tone M. Niculina, Tudose D. Elena, Vaculete M.
Camelia, Vasioiu C. Constanta, Vlad I. Ileana, Zidaru D. Mihaela

104

Anul ºcolar 1977-1978

Anul IV - A prof. dirig. Preda Natalia

Andrei Gheorghiþa, Bãlan Elena, Branisteanu Magdalena, Bulgaru Valeria, Chiriac Mihaela, Chirita
Daniela, Ciubotaru Gabi, Ciortan Mihaela, Contora Ioana, Crãciun Nicoleta, Dincã Doina, Dobre Rodica,
Dumitrescu Ana, Epure Anca-Rodica, Focaru Lenuþa, Laber Monica, Maria Magdalea, Nãstase Elena,
Ndedelcu Mara, Nicolae Elena, Niþã Ileana, Olarescu Mariana, Partic Florina, Popa Constanta, Popa
Doina, Porfireanu Mirela-Elena, Predescu Ileana, Radu Gherghina, Stanciulescu Florin, ªtefan Cristina,
Stefant Iosif, Tobosaru Stela, Trusca Viorica, Vasile Viorica-Daniela
Anul IV - B prof. dirig. Vifor Gabriela

Barbu p. Anca, Bãlan T. ªtefania, Buse M. Ioana, Carst Ana-Maria, Cãrbunaru A. Carmen, Calin N.
Cristina, Cheneres C. dana, Chitian St. Georgeta, Cireaºã C. Aurelia, Ciriclia St. Rãdiþa, Cimaºu I. Mioriþa,
Daie H. Daniela, Daiciulescu C. Daniela, Diaconu I. Gabriela, Doliniuk G. Adrian, Dragomir Gh. Mariana,
Enache D. Rodica, Filimon C. Ana- Felicia, Filip V. Maria, Ganea Gh. Mihaeka, Ion C. Matilda, Istrate D.
Petre, Lupu V. Maria, Luta D. Aurelia, Matei I. Adriana, Mihailescu C. Teodora, Mihut F. Eugenia,
Moroºanu P. Florian, Nedelcu A. Mirela, Negoiþã C. Rodica, Niculae N. Mariana, Obrejan N. Rodica,
Precup S. Mariana, Suciu I. Mariana, Tãnase P. Carmen, Trif D. Emil, Tudor I. Mihaela, Voicu N. Adrian.
Anul IV - C prof. dirig. Livia Dragota

Andrei N. Mioara, Anton S. Mioara, Baetica N. Doina, Bucur C. Mihaela, Casneanu N. Teodora-Gabriela,
Deaconu M. Elena, Dumitru I. Ioana, Eftimie Gh. Mariana, Georgescu I. ºtefania, Gheorghe C. Maria,
Gheorghiu Gh. Elena, Ion T. Mariana, Leonte D. Antonela, Lica T. Elena, Micu V. Viorica, Mohora N.
Tatiana, Nica R. Didina, Oprea S. Florica, Patachi F. Marioara, Pãduraru D. Cristiana, Petre N. ConstanþaLidia, Pleºa V. Cristina-Maria, Popescu I. Mihaela, Sima C. Floarea, Staicu Gh. Mihaela, Stãnescu D.
Viorica, Stanica S. Aviana-Mihaela, Sugu C. Mihaela, Tanasa Gh. Elena, Tudor Gh. Doina-Niculina, Tudor
I. Elena, Tudose D. Ioana, Voicu F. Georgeta
Anul IV - D - prof. dirig. Ana Paºcovici

Asanache N. Marie-Jeanne-Henriete, Bolocan I. Sica, Burlacu N. Cristian, Catanã M. Cristina, Constantin
I. Florin, Ghitca Steliana, Darmina P. Ion, Dragomirescu Gh. Mariana, Dulhaniuc N. Elena Dumitru
Viorica, Eftimiu V. Valentin, Feroiu Gh. Silvia, Florea I. Gima-Valerica, Ion Al. Mariana, Iovan Simona,
Marinescu E. Gheorghe, Naca Ecaterina, Nãstase I. Mariana, Neagu A. Lica, Negutu St. Elena, Nenu I.
Lucica, Niciu R. Mariana, Neculai Luminiþa, Nicolai I. Natalia, Oancea Gh. Daniel, Ozon M. Alexandrina,
Pecigine D. Ion, Popa N. Florica, Prunaru E. Daniela-Eugenia, Rãdulescu M. Ofelia, Rotaru P. Mariana,
Rusu M. DoiNiþã Simion I. Dorina Stavarache E. Luiza, Stãnciulescu Viorica, Totilca I. Nicolae-Vasile,
Trandafir M. Gheorghiþa, Turcu N. Violeta
Anul IV -E prof. dirig. Neculai Pâtea

Andreescu R. Adriana, Cauneac D. Maria, Cecul I. Doina, Chiþu V. Eugenia, Chivu C. Valeria, Ciobanu I.
Ioana, Cocnasu Gh. Tinca, Cristea A. Mariana, Enache A. Aurica, Gate N. Lucia, Gheorghe D. Doina,
Gheorghe Gh. ªtefania, Ghiþã I. Elena, Haralambie St. Sica, Hodivianu F. Maria, Ispas St. Maria, Iordache
N. Ioana, Lupaºcu I. Niculina, Manciu T. Ana, Neagu I. Lucica, Nica F. Mariana, Nicolai C. Elena, Omet
N. Gherghina, Oprea I. Badea, Oprea I. Calerica, Peta V. Tinca, Sima C. Pusa-Claudia, Sima N. Georgeta,
Stan D. Alexandrina, ºerban St. Nina, Tudorache Gh. Florentina, Viºan T. Maria, Vase C. Mitica, Zamfir
N. Nicoleta

105

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1978-1979

Clasa a XII-a A prof. dirig. Ana Becheanu

Alexe V. Cristina, Baka I. Cristina,, Bidascu Gh. Anca-Cristina, Caprioara I. Angela, Coman M. Marioara,
Costache D. Eugenia, Cristescu V. Eugenia, Dincescu A. Elena, Dinut Gh. Marian, Dragomir N. Nuºa,
Floarea V. Magdalena, Ganea I. Mariana, Gheorghe G. Mariana, Jingoiu M. Florin, Lupu V. Mariana,
Mirica C. Ileana, Negescu St. Ovidiu, Netcu N. Nina, Nicolae G. Nina, Nitã V. Mihaela- Anca, Oprescu I.
Monica, Pana N. Maria, Petcu P. Elena, Petcu P. Florina, Petre N. Dumitru, Popescu A. Marian, Popescu
M. Mianda-Doina, Radu T. Viorica, Sava Dan, Smatrea I. Valerica, Soare I. Elena, Spirescu I. Mariana,
Stancu C. Carmen-Daniela, Teletin I. Elena, Toma Gh. Florin, Ungureanu I. Mihaela.
Clasa a XII-a B prof. dirig. Ada Ornea

Anghel N. Emilia, Apachitei N. Mariana, Boºtinar A. Laurenþia, Caraman I. Tudora, Canea N. Petruþa,
Cârstea C. Eleonora-Aurora, Chiorean Z. Cornelia- Constanþa, Condrache V. Coca-Sandiþa, Dobrescu I.
Simona, Diaconu V. Cristian, Dinu I. Elena, Flpare A. Georgeta Minodora, Florea N. Iuliana, Gârleanu D.
Elena, Gheorghe M. Georgeta, Ghiþã A. Alexandrina, Horhogea N. Zoica-Mihaela, Iancu T.
Lavinia.Valentina, Iordan I. Liliana, Ivan D. Maria, Luca E. Ovidiu-Lucian, Marin V. Zinca, Mierloi D.
Valeria, Neagu V. Gabriela, Palaloga S. Sever Savu G. Elena, Stan I. Gheorghiþa, Surdila A. Corina, Selaru
I. Gabriela, Stirbu D. Gabriela, Sulea I. Steliana-Silvana, Toma M. Cristina, Tudor I. Georgeta, Tudor A.
Irina, Vlad A. Constantin, Vlad Z. Viorica, Vatuiu E. Elena.
Clasa a XII-a C prof. dirig.. Aurora Olteanu

Anin S. Mihai, Atanasoie E. Mihai, Boldeiu G. Florica, Buloi N. Gabriela, Burla V. Adriana, Cehan Gh.
Valeria, Chiþu St. Mariana, Cioseu I. Florica, David D. Constanta, David I. Sandusa, Dãnilã P. Mihaela,
Dima St. Elena-Luminiþa, Dumitru D. Cornelia, Enghert V. Teodora-Camelia, Gorgu C. Carmen, Ioan T.
Laura, Ivan Gh. Valerica, Navloiu A. Florentina, Nica N. Lucretia, Noapte V. ªtefania, Oprea V. Virginia,
Petrescu I. Carmen Mirela, Rotaru N. Mariana, Sandu N. Mihaela, Stoica C. Mariana, Tonca I. Filoftia,
Tuchilus A. Elisaveta, Tudor M. Ionela, Velescu Roland, Ene D. Elena, Gherdan I. Elena, Grsa I. Gabriela,
Mihut Gh. Florica, Raiu Doru, Tudorache al. Ana, Ursan P. Ronela.
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XII-a A prof. dirig. Ioan Cavachi

Anca I. ªtefan, Anghelescu Gh. Mioara, Ghiazim Gh. Silvia, Costache Gh. Ioan, Coteligi C. Viorica, Dobre
V. Mariana, Dumitru M. Rodica, Flesar St. Ecaterina, Fotescu A. Alexandru-Ion, Ghitescu N. Virginia,
hantea I. Lizica, Marinescu P. Dogaru-Niculina, Mincu O. Lucia, Mocanu I. Mariana, Nicolae Gh. LuciaDiana, Olaru C. Mariana, Oprea C. Marin, Petcu M. Mirela-Veronica, Slavila I. Virgil, Stroe P. Constanþa,
Stroe A. Ioana, Tãnãsescu I. Constanta, Toma C. Maria, Voicu Gh I. Constanta, Bratu D. Niculina

106

Anul ºcolar 1979-1980

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI
Clasa a XII-a A prof. dirig. Alice Chimpa

Achimescu N. Florina, Andelean V. liana, Becheru N. Adriana, Bica N. Nicolae, Cantoeru I. Tudor,
Cârtoajã N. Daniela, Chiorescu C. Zina, Cojocaru C. Gabriela, Coravu N. Rodica, Costea F. Marian,
Cristea M. Iulia-Georgeta, Croitoru V. Camelia, Danciulescu C. Petrina-Roxana, Danet P. Gigi, Dinescu I.
Camelia, Dragomir P. Elvira, Dumitraºcu F. Luana-Gabriela, Dumitru M. Gabriel, Fieraru D. Constatina,
Ghidel N. Dan, Ivan I. Miriana-Carmen, Macau I. Alexandru, Nicolae G. Constanþa, Pantoi L. JanetteLucia, Petcu Gh. Mihaela, Peta I. Dorel-Marian, Rãdulescu C. Alexandrina, Roznovschi Gh. Mariana,
Sache St. Florina, Silea Gh. Valentina, Simion I. Gheorghiþa, Toma V. Luiza, Tonea I. Liliana, Velicui D.
Liliana

Clasa a XII-a B prof. dirig. Irina Schulman
Alexandru M. Viorica, Alexe S. Ana, Bozomala I. Georgiana, Budaca S. Carmen-Iuliana, Cercel A.
Adriana-Aurora, Cieselschi L. Daniela, Constantin G. Cornelia, Cumpanasoiu I. Elena, Focse G. Daniela,
Granzulea I. Florica, Grajdan G. Dorina, Militaru I. Agata-Cristina, Neamþu I. Cristina, Nedelea R
Mihaela, Oproiu M. Adriana, Pana M. Doina, Pãun I. Mihaela, Petre I. Zinica, Petrea C. Valeria, Pitulice
N. Cornel, Popescu I. Cristina-Maria, Rosca I. Aniºoara, Stan S. Vasile, Stoica N. Geta-Teodora, Silca G.
Lorena, Sola A. Daniela, ªtefan P. dan, Tãbãcilã M. Anca, Teodoroiu A. Sorin, Vasilca Mihaela, Vasile G.
Carmen, Vacrescu I. Florin, Velea i. Constantin, Vintilescu I. Cristina, Viºa E. Aurelia, Vlad I. Gheoghita,
Zavera I. Doina
Clasa a XII-a C prof. dirig. Angela Enescu
Andreev V. Mihaela, Arabou I. Mariana, Badara P. CarmeNiþã, Beciu N. Tudora, Bordeanu D. Ionel,
Bucinshi A. Elena, Buse M. Viorica, Cãpãþânã I. Vali, Colea M. Teodor-Alexandru, Cozariuc N. Edica,
Cristache N. Simona, Donici N. Georgeta, Dumitrache M. ºtefania, Florea N. Mariana, Grigorescu r.
Aurelia, Ferdinand G. Adrian, Ion A. Mariana, Mateescu N. Gabriel, Mateescu N. Mihai, Mihai V.
Livioara, Mihalache A. Floarea, Mitu L. Luminiþa, Palaghia M. Mihaela, Plesea G. George, Popa A.
Cristian, Popescu C. Constantin, Popescu V. Relia, Relea I. Doina, Romulus F. DoiNiþã, Ruse D.
Florentina, Simodi O. Cristian, Stan V. Petriºor, Tudor C. Marian
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL
Clasa a XIII-a A prof. dirig. Ana Paºcovici

Alexandru A. Paul, Avramescu Aura, Barbu D. Elena, Bãlan I. Elena, Bãrbulescu M. Constantin, Breazu
N. Stela, Hivu T. Vasile, Chirici D. Elena, Cinca G. Florica, Ciocanea D. Mirela, Ciorovan S. Eugenia,
Ciurea Rodica, Cojocariu V. Cecilia-Rita, Krug Elena, Dimitriu M Margareta, Draghia D. Sebastian,, Dirtu
C. Elena, Dumitrescu Aurica, GOsman M. Gheorghe, Ionescu P. Florica, Lamotescu Valerica, Lazãr A.
Viorica, Lupulesc S. Silvia, Moise V. Elena, Nichita I. Elena, Nicolaie A. Alexandra, Nicolescu N. Mihai,
Nistor C. Petruþa, Olteanu M. Daniela, Popescu Daniela, Popescu I. Rada, Rãdiþa F. Anghel, Sandu V.
Doina, Taga Rodica, Teglas C. Elena, Tudor G. Dãnuþa, Puna I. Georgeta, Ioachim C. Mariana

Clasa a XIII-a B prof. dirig. Tamara Oprescu
Avramita Vasilica, Bana Vasile, Coandã Ioan, Burea Mariana, Comãneanu Aneta, Dumitru Elena, Geogi
Constanta, Georgescu Maria, Georgescu Mihaela, Irimia Elena, Jianu Livia, Lazar Didina, Marin
Valentina-Hariclea, Mitrea Vasilica, Motora Vasilica, Nãstase Constantina, Nica Maria, Nicolae Monica,
Patachi Steluta, Stefãnicã Constantin, Tudoran Dorina, Vasile Lucia, Vasilescu Steluþa, Videanu Victoria

Clasa a XIII-a C prof. dirig. Ecaterina ªtefãnescu
Antonescu I. Cleopatra, Antonescu St. Maria, Caanica Gh. Maria, Cazacu I. Mihaela, Cercelaru Silvia,
Coatea V. Iuliana, Constantin Gh. Cornelia, Dinu V. Gheorghiþa, Grasu G. Ioana-Lucica, Doicu I. Lucia,
Hrisu A. Rodica, Ionescu I. Liliana, Ioniþã Gh. Violeta, Marcu V. Marta, Marica M. Elisabeta, Matache S.
Mihaela, Nicolae D. Maria-Ruxandra, Niculae ºtefania, Ogrãzeanu Gh. Liviu, Opria I. Marioara, Opria I.
Zoia, Paraschiv N. Filofteia, Piru Lucia, Popa M. Mioara, Stãnescu D. Niculina, Spirache I. Lucreþia,
ªtefãnescu Gh. Cristina, Toader A. Maria

107

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1980-1981

Clasa a XII-a A prof. dirig. Violeta Troacã

Caluda C. Sultana, Cârjan V. Maria, Constatinescu C. Carmen-Cristina, Constantin S. Silvia, Curvale I.
Adela, Dobre I. Andreea, Doloniuk I. Lidia-Eleonora, Dorobanþu N. Florica, Dragomirescu P. GeorgetaLuminiþa, Eamandei I. Adriana, Georgescu Gh.Cristina-Augusta, Gheorghe Al. Aritina, Gheorghe Al.
Mladin-Petre, Ion M. Mihaela, Ionescu Gh. Cornelia, Ioniþã S. Valeria, Mihãilã N. Elena, Milasan I.
Gabriela, Nãstase C. Teodora, Nenu G. Cãtãlina, Panait T. Cristina-Maria, Patrs E. Aurelia, Petrescu N.
Cristina-Eugenia, Pârvulescu I. Amina-Ruxandra, Popa Al. Eugenia, Priseceanu I. Carmen, Rãduþ N.
Gabriela, Receanu C. Ioana, Stãnescu M. Cãtãlin, Stoica I. Daniela, ªtefan M. Florentina, ºtefãnescu I.
Dana, Tãnase S. Graþiela, Voicu Fl. Marian
Clasa a XII-a B prof. dirig.. Mihai-Corneliu Bãdilã

Anton D. Mitica, Baboi N. Elena, Banceanu M. Patricia-Constanþa, Bidascu Gh. Carmen-Georgiana,
Braºoveanu S. Cãtãlina-Emilia-Doina, Buclei T. Cornelia, Bulbes I. Elena, Chioariu Ilenuþa, Ciobanu Gh.
Aurelia, Crasovchi Al. Emil, Crãciun C. Aura, Fodor St. Daniela, Georgescu G. Ramona-Doina, Gheorghe
M. Marian, Ghiþã R. Sorinel-Stelian, Granzulea Z. Laurenþiu, Ifrim I. Florenþa, Ilie I. Daniela, Lupu C.
Ecaterina-Mariana, Manole D. Daniela, Merchisan Victoria, Mitran Fl. Mihai-Daniel, Moise C. Ioana,
Moldoveanu N. Irina-Liliana, Petre N. Ioana, Popescu P. Mihaela, Raicu I. Elena, Rãducanu I. Doina,
Scarlat Al. Florentina, Sârbu D. Roxana-Seniea, Stoenescu I. Natalia, Tatu I. Sandica, Tãnase V. Ionicã,
Tucusila M. Mariana-Carmen, Viºinescu P. Georgeta-Mariana, Zamfir I. Angela
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a A prof. dirig. Ana Paºcovici

Albu I. Irinel, Ali T. Veta, Andrei N. Adeluþa, Chiriac F. Elena, Constantin V. Liliana, Cristescu Daniela,
Dinculescu Georgeta, Dinculescu Adrian, Dutu I. Amadeo-Florin, Gherghina, I. Elena, Ghioca A. Ion,
Guleran Lucia-ªtefania, Hagivreta Ileana, Iambor Liliana, Matusa N. Mariana, Negrea Daniel, Oancea N.
Mihai, Onisei T. Tudor, Popescu Luminiþa, Popescu Rodica, Radu Paul, Stan I. Niculina, Stanciu M. Elena,
ªtefan Doina, Talaban Victoria, Truicã A. Aurelia, Vlad R. Gheorghe, Zaharia Mariana
Clasa a XIII-a B prof. dirig. Sabina Chisinevski

Alexandru Gh. Corina, Bezea D. Mihaela, Damean A. Georgeta, Dinu I. Costel, Dumitru R. Marilena,
Dumitru N. ªtefania, Geamãnu Gh. Constanta, Grecu Gh. Gherghina, Labonez I. Rozalia, Neculãiþã T.
Georgeta, Ochian C. Ioan, Pãun C. Georgeta, Rachieru T. Lucia, Sabou P. Ana, Scurtu I. Daniela, Stãnescu
I. Ion, ªerban N. Maria, Trandafir Gh. Rodica, Vasile I. Doina, Vâlceanu V. Tanþa, Vlãsceanu I. Aurelia,
Voica C. Iulian, Vonica Gh. Maria, Nica L. Florinela, Tatu T. Ioan
Clasa a XIII-a C prof. dirig. Pâtea Nicolae

Budea D. Elena, Coada T. Georgeta, Constantin I. Ileana, Dima Gh. Georgeta, Eftimie S. Eugen, Gheorghe
F. Emilia, Gherghe A. Ion, Ianachi Chirita, Ionescu I. Lucreþia, Marin E. Ioana, Minciu M. Gheorghe,
Moise Georgeta, Paraschiv Dan, Pasol Victoria, Petcu Gh. Elena, Petriºor N. Tasica, Pintar St. Dorina,
Posea N. Alexandru, Radu B. Filora, Radu Niculina, Radu N. Simona, Radita Ancuþa, Rãdulescu M. RaduFlorin, Slave St. Gheorghe, Þãranu Gh. Marian, Uidumac T. Aurelia, Vasilciu D. Elena, Vasile F. Maria,
Vâlcov C. Liliana, Vrânceanu Floarea, Zlate D. ºtefania, Ene Constanta, Gasca Gabriela, Chiscop C.
Iuliana, Popescu Gabriel
Clasa a XIII-a D prof. dirig. Ioan Cavachi

Bucur S. Emanoil, But I. Maria, Butnaru I. Luminiþa, Caru F. Gina, Camarasu Roxana, Carsai F. Mariana,
Chiriþã B. Cornelia, Cobzaru E. Mihaela, David M. Luminiþa, Istrate M. Maria, Mares Gh. Alexandrina,
Mercut V. Luminiþa, Mihai M. Mariana, Mihaila C. Adriana, Marinescu S. Adriana-Marina, Niculescu V.
Nicoleta, Sava A. Nicoleta, ªerban N. Neli, Toth V. Lidia, Maresciuc Cristian, Voivozeanu Valeriu

108

Clasa a XIII-a E prof. dirig. Emil Schuster

Alexa D. Mariana, Anghel Gh. Ana, Baroiu M. Silvia, Brânzã S. Dumitra, Bucur M. Aniºoara, Buiculescu
F. Florea, Cojocaru I. MIoara, Chiscop C. Iulian, Doga I. Lucica, Dumitru Gh. Eufrosina, Florea A. Onoriu,
Georgescu A. Hariclea, Ghinea I. Margareta, Ilie I. Aurel, Iordonoaia A. Alexandru, Istrate N. Gheorghiþa,
Lapsanchi V. Carmen, Luca D. Dorina, Mihalache C. Marilena, Mirica Gh. Vasilica, Neacºu A. Lavinia,
Niþã I. Elena, Popa I. Adriana, Sandu B. Marina, Vasiluta M. Gabriela, Rolea C. Corneliu-Lucian
Clasa a XIII-a F prof. dirig. Livia Dragotã

Avram T. Cristian, Barbu I. Mirandolina, Biet-Chiriþã N. Cornelia, Cãtãlina Gh. Elena, Calin A. Mihaela,
Canea M. Viorica, Chiriac C. Viorica, Chiritescu C. Constanþa, Cincã Gh. Cristina, Comºa I. Domnica,
Costache P. Georgeta, Dicu F. Gabriela, Dumitrescu N. Elena, Enache C. Gabriela, Guinea M. Daniela,
Guinnea M. Elena, Iona St, Paulica, Ispas I. Florica, Lasilica, Meceanu I. Ioana, Mihalache F. Vanda,
Moise I. Dumitra, Neagru M. Teodora, Niculae D. Doina, Petrache I. Mariana, Pistolea C. Mariana,
Popescu Carmen, Popescu C. Rodica, Potcoava I. Gabriela, Stoica N. Mihaela, Serba St. Maria, Tanu N.
Daniela, Tãnase Gh. Elefteria, Tudose N. Anica, Vasile A. Giga, Voicu F. Marian

Din istoria revistelor ºcolii

109

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1981-1982

Clasa a XII-a A prof. dirig. Gabriela Popescu Vifor

Barascu P. Ileana, Bogoteanu V. Iuliana, Carabas G. Maria, Caranica G. Sultana, Chicheanu Z. Traian,
Chiorascu G. Maria-Ana, Chitca D. cegakihConstantin, Ciopasu V. Daniela, Câmpeanu H. Doina-Anca,
Costache C. laurentiu, Costea V. Sandu, Dragomirescu P. Mariana, Gherase C. Aurica, Haita C. MariaMirela, Lascu T. Adriana, Lixandru I. Mihaela, Lupescu I. Mihaela, Lupescu I. Mariana, Marinescu G.
Stela, Mayer T. Dana-Mihaela, Mihai N. Cristina-Gabriela, Mihai s. Doina, Miu A. Constanta, Negreanu
D. Anca, Neicu A. Liana, Niculae G. Lidia, Niþã C. Mariana, Pietreanu I. Cerasela, Parlogea P. Daniela,
Popescu G. Sultana, Savin I. Camelia, Sofronie C. Camelia, Stoicovici P. Marinela, ªtefanescu G. Simona,
Tatucu M. Mihaela, Voicheci V. Aurelia, Voivod T. Cecilia-Mariana, Zaharia M. Liliana
Clasa a XII-a B prof. dirig. Anca Drãghici

Androne S. Cornelia, Andronescu J. Mihaela, Bajan D. Elena, Cretu C. Maria, Dascali V. Emilia, Dincã D.
Doina, Dinu V. Simona-Andreea, Gheorghe G. Frusina-Neli, Giga Gh. Maria, gradea V. Elena, Hristu A.
Dorina, Ionescu M. Gabriela, Ionescu I. Simona, Ioniþã I. Doina, Irimia A. Iuliana, Manea I. Manolescu S.
Sorin-Adrian, Marina A. Nelli, Matei V. Elena, Miclea S. Elena, Mihoci V. Daniela, Musat St. Gabriela,
Nazarcu M. Mihaela, Neagu C. Maria, Nedea Gh. Mihaela, Nicula I. Gabriela, Niculescu G. Carmen, Paja
S. Elisabeta, Petria A. Mariana, Sandu D. Viorica, Sevaster C. Mihaela, Stanciu C. Maria, Stoica Mariana,
Tomiei C. ªtefania, Tudor C. Rodica, Turcu I. Eugenia, Vlad I. Steliana
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL
Clasa a XIII-a A prof. dirig. Cecilia Stoleru

Capatana Maria, Constantin Vsilica, Costache Marian-Florica, Costache Florenþa, Crãciunescu R.
Niculina, Damian D. Dumitru, Dincã Lenuþa, Florescu I. Leliana, Goga C. Maria, Granzulea Elena,
Hatneam Dragoº, Iacob Gh. Elena, Ion Anisoara, Iorgulescu Cristina, Jupan M. Sofia, Kumber Florenþa,
Mihai L. Constanta, Mihai C. Marin, Mosteanu D. Ioana, NaforNiþã Gh. Costache, Nanut C. Mioara,
Nechifor Gh. Maricel, Niculae I. Dumitru, Niculae C. Niculae, Paliu Petra, Paseu M. Daniela, Padulescu
Maria, Patru Gh. Daniea, Petrovici Anica, Rãdulescu M. Daniela, Sandulescu Gh. Liliana, Sivu S. ºtefania,
Sorescu L. Ruxandra, Stãnescu P. Cornelia, Socarici Florea, Socarici Constanta-Maria, Tãnase S. Stela,
Ungureanu Constanþa, Ungureanu Daniela-Ana, Vasile N. Dumitru, Vieru P. Victor, Vintila Gh. Armand,
Vlãsceanu I. Ghizela, Sârbu Gh. Floarea
Clasa a XIII-a B prof. dirig. Violeta Troacã

Achim V. Maria, Anusevici D. Mihaela, Bogaciu T. Constantin, Banu L. Iuliana, Chera S. Clara, Cristea
Gh. Gherghina, Constantinescu C. Aniºoara, Constanti I. Traian, Cucinschi V. Adriana, Drugan M.
Marioara, Dumitrescu M. Adriana, Dumitraºcu S. Manela, Eclemea A. Eugenia-Daniela, Florea P. Doina,
Gorgu C. Daniela, Inacu S. Tudorita-Doina, Ivan Gh. Anca, Jianu I. Mihaela, Jipa E. Mariana, Lupu I.
Viviana-Elena, Matei I. Georgeta, Mihailescu A. Gabriela, Mitroi Daniela, Mocanu I. Tudora, Munteanu
Niculae, Nica Gh. Oita, Niculae M. Aurelia, Niculae M. Anca, Oros I. Ecaterina, Petcu N. Aurica, Radu P.
Anca, Stoica I. Carmen, ªerbanescu C. Mihaela-Gabriela, Trancau C. Mariana, Tudor D. Elena, Tudor D.
Victoria, Tudorache D. Ion, Vâlceanu D. Elena, Vatui F. Constanta-Mariana, Zottu St. Angela

Clasa a XIII-a C prof. dirig. Zoe Bãrbulescu

Baboiu I. Elisabeta, Bilciu N. Marcela, Chirilov N. Mihaela, Codreanu C. Florica, Berea M. Mariana,
Dumitrescu g. Viorica, Duna M. Constanta, Enache V. Daniela, Gheorghe D. Marilena, Gheorghiu I.
Valentina, Mircioiu I. Mariana, Mohorea N. Mihaela, Nicolae T. Eugenia, Oprea O. Mariana, Pãun F.
Maria, Petre C. Tinca, Radu N. Mioara, Righel C. Nicoleta-Aurelia, Rotaru I. Aurelia, Sandu M. Petruta,
Sofiu N. Georgeta, Stan D. Mariana, Stoenescu V. Didina, Scolaru M. Carmen, Toma Gh. Vasilica, Tudose
Gh. Mariana, Valuteanu D. Zamfira, Vintila A. Daniela, Voinea I. Ileana, Dinu G. Iuliana-Florentina,
Moraru I. Eugen

110

Clasa a XIII-a D prof. dirig. Zoe-Georgeta Tudoran

Angheloiu A. Gheorghe, Antoce I. Livioara, Aronovici I. Cezarica, Bernevie T. Elena, Bila F. Eugenia,
Botezatu N. Mirela, Deaconescu D. Damian, Dinu P. Tudorita, Drãghici M. Angela, Drãghici O. Mihail,
Dula I. Petrica, Dumitrescu C. Magdalena, Dunuta F. Veronica, Giurca I. Georgeta, Gogu V. Elena, Grecu
Gh. Mariana, Ion I. Ioana, Iordanescu G. Camelia, Jianu F. Maria, Mihalache F. Sofia, Nãstase Niculina,
Niculae G. Mariana, Nuþu P. Daniela, pecmezian G. Abahit, Pop T. mariana, Popa S. Jenica, Rosca Viorica,
Simion N. Elena, ªtefanescu O. Isabela, Tudorache O. Carmen, Uriasu I. Emilia, Dumitru Daniela
Clasa a XIII-a E prof. dirig. Luminiþa-Ecaterina Aron

Abrudan Ana, Anusievici Camelia-Felicia, Belcea Daniela, Bleoju Cornel, Borogan Maria, Caradima
Florina, Bia Ilie, Doroftei Maricica, Dulgheru Viorica, Duþan Marieta, Emanoil Gheorghe, Ghinea Daniela,
Iordache Constanþa, Mirea Nicolae, Mohorea, Iuliana, Nedelcu Dumitra, Olteanu Elena, Pavel Elisabeta,
Rãþoi Carmen, Simion Angela, Uzuneanu Maria, Zica Iulian
Clasa a XIII-a F prof. dirig. Ana Paºcovci

Bratulescu I. Radita, Barbu P. Luiza, Calin G. Eugenia, Claianu M. Eugenia, Dumitru Daniela, Iancu C.
Antoneta, Iloc G. Mioara, Moaca I. Annee-Marie, Mãlãescu S. Dragoº, Niþã M. Luiza, Paris Elena, Piatritu
M. Mihaela, Sidoreac M. Marilena, Stanciu C. Angela, Stãncoi P. Elena, ªtefan G. Elena, ªtefan Marilena,
Truica S. Daniela, Ungureanu M. Rozica-Camelia, Velicu T. Elena, Zaharia F. Emilia, Amzi Caterina
Clasa a XIII-a G prof. dirig. Ioan Cavachi

Alecu A. Tania, Cirlet M. Elena, Cartu D. Florica, Costache I.Vasilica, Dinu I. Elisabeta-Mioara, Florea C.
Rodica, Ghitoaica Gh. Elisabeta, Grigore E. Stela, Herea R. Mihaela-Elena, Ilie V. Stela, Mija C. Aneta,
Moraru T. Mariana, Patrascu V. Carmen, Popa I. Sofia, Radu C. Maria, Rosie I. Ion, Rosioara F. Florin,
Sârbu I. Cristina-Constanta, Soric I. Mioara, Trifan C. Mihaela, Vladutu C. Cornelia

111

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1982-1983

Clasa a XII-a A prof. dirig. Neculai Pâtea

Andreescu N. Lucia, Anton M. Aneta, Bãjenaru N. Gabriela, Banica Gh. Ion, Buzatu Gh. Florin, Calagiu
N. Tincuþa, Crângaºu Fl. Mariana, Dinu Gh. Liana, Dobrescu P. Simona-Teodora, Doditoiu I. Carmen,
Doncu T. Elena, Dragnea I. Olga, Dragulescu I. Aurelia, Ene T. Elena, Florea T. Elena, Geru Gh. Aluniþã,
Gheorghiu Gh. Adina, Grigore Gh. Elena-Daniela, Harbuzariu I. Constantin, Ion I. Silvia, Ivan T. FlorinaMirela, Manafu N. Roxana, Marcu R. Mariana, Mitrofan Gh. Rozica, Munteanu Al. Camelia, Murzea R.
N. Dorina, Nan M. Gabriela, Niculescu C. O. ªtefania-Margareta, Niþã C. Elena-Laurenþia, Panait C.
Mihaela, Pãun I. Cristina-Daniela, Popa C. Daniela-Gabriela, Popescu C, Mihaela, Rada I. Constantin,
Rãdulea D. Olga, Simiuºcã T. Aniºoara, ªerban N. Carmen, Stoica St. Gigi-Daniela
Clasa a XII-a B prof. dirig. Aurora Olteanu

Anghel Gh. Lidia, Anghel N. Valeriu, Banu C. Gabriela-Tania, Barbu M. Elena, Belget L. DarianaValentina, Besmartnaia I. Marina, Bucurescu Gh. Ioachim, Copoiu N. Liliana, Dinu V. Cristian, Frunzeanu
N. Valentina, Gheoetan P. Mioara-Daniela, Giga Gh. Tudorita, Giga M. Michiela, Gliga A. Luta, Ion N.
Silvia, Iordache M. Alexandra, Mateescu P. Mariana, Neculai C. Rodica, Oproiu M. Florentina-Iuliana,
Pascu N. Anisoara, Popa T. Liliana, Preda I. Luminiþa, Rãdulescu S. Iolanda-Adriana, Ramulescu P.
Carmen-Viorica, Speriatu I. Violeta, Stan M. Doina, Stan A. Inelusa, Stoiana T. Costel, Stoica A.
Constanta, Stoica I. Lucica, Sugaru C. Rodica- Claudia, Sumedrea V. Alin-Gilberd, Tene A. Zamfira,
Timnea Al. Iozefina-Violeta, Trifu I. Geta, Toma Al. Lenuþa, Viºinescu N. Elena, Zamfir D. Maria
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a C prof. dirig. Virginia Amohnoae

Andrei Gh. Marin, Antonescu D. Roxana, Bãlan Gh. Adrian, Biclea V. Adriana, Ceaus N. Iuliana, Cojocaru
C. Dan-Vasile, Cristea G. Georgeta, Dascãlu C. Niculina, Dumitru-Bahus Elena, Fedeles V. Dumitru,
Gheorghe M. Alexandrina, Ghinea I. Iolanda, Iantoc D. Adelina, Lazarescu N. Adriana, Lazarescu F. Elea,
Milinton P. Vasilica, Moraru I. Elena, Neagu M. Mircea, Popescu C. Eugen, Petrescu M. Marioara, Preda
Al. Lucica, Salomia N. Ionica, Savulescu I. Florica, Stanciulescu F. Florentina, Udrea I. Victoria, Ciotirla
R. Elena
Clasa a XIII-a D prof. dirig. Doina Maria Buzatu

Albahari D. Cornelia, Barbu V. Steliana, Bica I. Maria, Chiriac I. Victoria, Chirita C. Daniela, Constantin
T. Mariana, Constantinescu D. Vasilica, Dinu I. Milica, Dinu M. Daniela, Dumitru V. Mihaela, Dursina I.
Daniela, Duta M. MARIA, Gheorghe I. Elena, Grigore R. Cristina, Marcu St. Adriana-Georgeta, Mihai V.
Mariana, Robitu R. Marian, Roºu I. Lucia, Sahleanu C. Alice, Soare I. Marilena, Spiridon V. Otilia, Vasile
D. Elena-Carmen, Voicu I. Elena, Drãgan Elena
Clasa a XIII-a E prof. dirig. Virgil Costescu

Andreescu Vetuta, Andronescu Laura, Bogdan Liliana, Burcin Valentina, Chitibia Florina, Decu Tudora,
Doaga Mihaela, Dumitru Tanta, Ene Doina, Ioan marinela, Marin Mariana, Mirica Elena, Niculae Elena,
Panait Mihaela, Petcu Monica Petre Marilena, Popescu Daniela, Rãducu Irina, Rusea Mariana, Smeru
Gabriela, Surcel Felicia, ªtefan Jenica, Tache Antonesta, TTãnase Gabriela, Tane Mariana, Dumitru
Alexandrina, Sava Eugenia

Clasa a XIII-a F prof. dirig. Angela Enescu

Cinca G. Luminiþa, Ghiosu A. Paula, Chiperi D. Dorin, Chitu R. Alexandra, Dauteannu E. Monica, dantis
D. Carmen, Dantis St. Toader, Dragne D. Maria, Drãghici I. Vasilica, Drãgoi Marcela, galbeaza V. Monica,
Gheorghe D. Diana, Ghinea Daniela, Ghita I. Luminiþa, Ghiuvea G. Ecaterina, Hintermayer N. Emil, Ioniþã
G. Daniela, Manda M. Aurelia, Mistodie P. DomNiþã, Palea M. Carmen, Pandelescu Elena, pantelie I.
Nicoleta, Papaconstantin I. Gheorghe, Pavel G. Emilia, Petre N. Veronica, Piru N. Silvia, Pârvulest Angela,
Spulber M. Doina, Stoica T. Steliana, ªtefan P. Aneta, valeanu Elena, Vlaicu V. Maria, Zgura Stila

112

Clasa a XIII-a G prof. dirig. Ioan Cavachi

Alexandru A. Virginia, Carstea D. Eugenia, Codreanu O. Silvia, Croitoru C. Eugen, Dragne G. Nina,
Dumitru V. Aurelia, Dumitrescu Gabriela, Economu I. Doina, Florea G. Lenuþa, Floroaia N. Vasile, Ivan I.
Vasilica, Lepsa N. Adriana, Marcu P. Marian, Neagu I. Mihaela, Negoi A. Georgeta, Oprea C. Nicoleta,
Popa S. Maria, Popescu N. Ieana, Popescu P. Mariana, Preda Julieta, Priteasa I. Carmen, Rusu M. Ileana,
Soana C. Liliana, Topalã M. camellia, Tudorache F. Mariana, Viºa V. Florenþa, Zaharia Dana
Clasa a XIII-a H prof. dirig. Ana Paºcovici

Anca C. Mariana, Andrei I. Mariana, Benezig Marika, Bocanet V. Velerica, Butucel M. Mihaela, David Gh.
Mariana, Dincã Nicolae, Dogaru C. Paraschiva, Emilian T. Angela, Fatu I. Mihaela, Floarea I. Aniºoara,
Gomescu I. Camelia, Manda Marinescu G. Silvia, Motoi S. Lidia, Neculcea C. Elena, Nica S. Natalia,
Nicola N. Gabriela, Peptanaru St. Elisabeta, Robe A. Carmen-Georgeta, Sandu A. Nela, ªerban N. Elena,
Tomici M. Zoica, Varjoica M. Gabriela
Clasa a XIII-a I prof. dirig. Radu Teodorescu

Antal M. Mihaela, Baciu Carmen, Cismas Ana, Cutic M. Brânduºa, Cataloiu Daniela, Caplea Victoria,
Constantin F. Maria, Dumitrescu Doina, Duþã M. Marian, Edelhaid Elena, Gheorghe Marilena, Ivan Mita,
Manoiu S. Elena, Mavrodin marilena, Mihailascu Dorina, Mircea Mihaela, Nãstase Zenovia, Neagoe S.
Florica, Niculescu Gheorghe, Olaru I. Cornelia, Pãun Mariana, Petcu Georgeta, Pletea Viorica, PopaI.
Cornelia, Radu Nuta, Rãdulescu Constantin, Rãdulescu Veronica, Sevastita D. Manuela, Tureac Marinela,
Tureac Mariana, Udriste A. Mariana, Vasile Dorina, Voicu N. Marioara, Vrej Carmen, Pascu D. Mariana

113

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1983-1984

Clasa a XII-a A prof. dirig. ªtefan Iordache

Badalan I. Adriana, Brezeanu V. Doina, Condurachi D. Camelia, DorobantuD. Daniela-Contantina, Drugan
M. Georgeta, Fieraru I. Maria, Filip V. Laurentiu, Filipszky E. Iorgeborg-Elisabeta, Florea Gh. AncaFlorina, Focaru M. Mihaela, Gafita Gh. Elena, Ginga M. Mihaela-Silvia, Grigore P. ªtefania, Macra A.
Anisoara, Mechenici Gh. Sanmziana, Mirica N. Maria, Mitrea T. Mariana, Nicolae G. Luminiþa, Nicolae
S. Mariana, Nicutica D. Manuela, Petrica D. Marilena, Popa A. Dorina, Prodan C. Mihaela, Rascanu M.
Elena, Rosu D. Daniela-Denisa, Sandu C. Vasilica, Scarlat N. Gheorghiþa, Stanciu I. Elena, Stoica Gh.
Catela, Tiber V. Vasilica, Tudor M. Florica, Udrea Gh. Vasilica, Vulpoi D. Carmen, Zamfir C. Filofteia,
Zigulescu M. Daniela
Clasa a XII-a B prof. dirig. Ion Puicã

Bradu St. Madeleine-Camelia, Brunea I. Cristina, Caracior P. Ileana, Coman A. Mircea, Dardac S. Daniela,
Drumea V. Mariana, Ion M. ªerban, Ispas D. Iuliana-Dorina, Luca C. Lidia, Mihale T. Nicoleta, Mihãilã
N. Cristina-Nicoleta, Mitro D. Florentina, Moron I. Mihaela, Necea C. Gabriela. Nicula S. Georgeta,
Onisoara V. Cristina, Pahome I. Corina-Cecilia, Panaitescu M. Rodica, Petrescu L. Adriana, Popescu V.
Valeria, Preda A. Roxana-Iulia, Puenaru I. Viorel, Putineanu Gh. Felicia, Radu A. Diana-Georgeta, Radu
V. Gabriela, Rusaliu St. Sorina-Gabriela, Sandulescu Gh. Simona, Sandu C. Cornel, Stan V. LaurentiuFlorin, Stanciu C. Luminiþa, ºerban A. Daniela, Timar Gh. Cristina, Tisu F. Cristina-Luiza, Tuca T.
Manuela-Hellen, Ursu I. Daniela, Vãrãºteanu Gh. Marga
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa XIII-a C prof. dirig. Ana Becheanu

Bãlanescu I. Carmen, Barlad I. Eugenia, Bucur A. Dorina, Bumbaru M. maria, Chirculescu I. SandaSalomeea, Ciovarnache M. Marin, Ciurela I. Eugenia-Victoria, Cucu S. Marilena-Luminiþa, Curuia A.
Mihai, Davidescu N. Mihaela, Deac V. Ana, Drãghici I. Eugenia, Dumitrescu Mihaela, Duþã I. Aurelia,
Enache C. Elisabeta, Filaton Monica, Gabor M. Georgeta, Han I. Rodica, Jianu V. Florea, Mitricel D.
ºtefania, Paraschiv V. Valentin, Patrascu Adriana, Petroiu N. Valentina, Poponea G. Constantin, Suca P.
Maria, Sârbu G. Mina, Terza G. Alexandru-Dumitrescu, Ureche I. Maria, Uta I. Crina, Zanfir N. Marin,
Dinu I. Lucia
Clasa a XIII-a D prof. dirig. Ecaterina ªtefãnescu

Alexandrescu Roxana, Balint R. Elena, Barbu Cornelia, Cimponeriu P. Elena, Cimponeriu P. Cristina,
Chitoi V. Rodica, Cucu St. Adriana, Dumitrache I. Liuba-Laura, Dragomir Gh. Liliana, Ghenea C. Maria,
Grigore St. Ecaterina, Hasuc B. Radu, Meaghelegiu C. Adriana, Ilie G. Daniela, Ispas I. Doina, Mara I.
Ecaterina, Mihalache F. Florica, Mitroi B. Mariana, Miu Petre, Moldovan S. Anisoara, Moldovan C. Sanda,
Neacºu M. Rodica, Nedelcu Nicolae, Petre I. Mariana, Parliteanu M. Elena, Sandu Gh. Constanta,
Stoichiceanu M. Marian, ºtefanescu Gh. Elena
Clasa a XIII-a E prof. dirig. Sabina Chisinevschi

Anghelus Gh. Elena, Badeascu I. Niculina, Butnaru Gh. Maria, Dia I. Ionica, Dima Nadia, Dinculescu M.
Mihaela, Dinu I. Lucia, Doaga Mihaela, Gabrov I. Ana, Hintermayer N. Nicoleta, Manea I. Mariana,
Malureanu M. Constantin, Neacºu I. Gheorghiþa, Niche I. Maria, Nichitoi P. Ioan, Pencu D. Mariana, Porof
D. Gabi, Preda S. Anisoara, Razmelita Emilia, Rosu S. Lidia, Toma F. Tereza-Maria, Voicu C. Virgina,
Zaharia M. Nela, Niculescu Gheorghe
Clasa a XIII-a F prof. dirig. Petre Popescu

Anghel Al. Gabriela-Carmen, Bãlan N. Mariana, Bodoarca I. Daniela, Bratu T. Teodora-Laura, Cauc C.
Daniela, Cãmãºoiu V. Maria, Ciobanu Al. Mioara-Bianca, Copacianu C. Mirela-Gabriela, Cristescu N.
Ileana, Cristian N. Frusinica, Croitoru Gh. Dumitra, Damaschin I. Valentina, Dinu A. Ana, Dumitru T.
Georgeta, Dumitrache T. Florica, Dumitrescu Gh. Mariana, Gavrilã I. Daniela-Cristina, Manole C. Mirela,
Matei S. Mariana, Mirea F. Aurelia, Petrescu V. Gabriela, Peta I. Gelu-Ancu, Staicu Gh. Viorica, Stoicescu
T. Georgeta, ªerban Gh. Elvira

114

Clasa a XIII-a G prof. dirig. Livia Dragotã

Badea I. Cristian, Barcun Gh. Lakme-Mariana, Benczig E. L. Marika, Bocanet N. Valentina, Bratu St.
Mariana, Deaca, Deaconescu Gh. Enola Gay-Daniela, Dragomir I. Marieta, Dumitriu M. Viorica, Iancu I.
George, Ionescu I. Margareta, Julestean I. Sabina, Kovacs A. Daniela-Liliana, Miclea I. Corina, Mihai S.
Elena, Olteanu I. Irina, Oleleanu Gh. Elisabeta, Rãdulescu M. Cornelia, Sabinescu Gh. Constanta, Stãnescu
D. Mihaela, Tararache Gh. Cãtãlina, Tufeanu A. Gabriela, Uesan P. Liviu
Clasa a XIII-a H prof. dirig. Ioan Cavachi

Balea C. Elena-Daniela, Bajenaru Gh. Marilena, Barbu A. Tania, Bucur G. Niculina, Epure I. Daniela,
Fechita L. Angela, Grigoriu C. Camelia, Guzuz Gh. Cornelia, Ianoºi M. Luciana, Ionescu N. Nela, Ioniþã
C. Marilena, Manole I. Ecaterina, Manole R. Mariana, Marin A. Nina, Petre Gh. Cristina, Postavaru
Laurenþiu, Romilã N. Mihaela-Georgeta, Sandu A. Viorica, Stanciulescu T. Jeni, Stanga Gh. ElenaDaniela, ªtefan A. Cornelia-Carmen, ºtefanescu N. Ileana-Corina, Troana I. Livia, Zica D. Gheorghe
Clasa a XIII-a I prof. dirig. Adriana Boldeanu

Berechet D. Daniela, Canea N. Doina, Cotrubaº M. Tudorita, Ciocea Elena, Drãghici G. Mihaela, Dumitru
I. Aurelia, Ene T. Mariana, Ganea M. Maria, Georgescu Mariana, Grecu Carmen, grosu Lucia, Ion Maria,
Iorgulet Luminiþa, Istrate Felicia, Jangaeni Lidia, Juravle Georgeta, Manu Georgeta, Micu Florentina,
Munteanu P. Mariana, Nãstase Veronica, Nicolae Mira, Oana Vasile, Petreanu Mariana, Pârvulescu M.
Cristina, Pruna M. Ioana, Radu A. Angela, Radu I. Tanta, Sfetescu Daniela, Simion Elena

115

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1984-1985

Clasa a XII-a A prof. dirig. Cornelia Stãnescu

Albu C. Mirela-Anca, Alexandrescu M. Anisoara, Bacriu V. Lucretia, Braºoveanu V. Daniel, Bucsa C.
Alexandru, Bucur M. Mariana, Ciorba M. Petra, Cocis I. Camellia, Deacu Gh. Cornelia, Dinel I. Petruta,
Dragoomir V. Iuliana, Dragomir St. Tane-Sorin. Dumitru L. Reghina, Galan I. Cristina-Georgeta,
Georgescu M. Cristina-Manuela, Gheorghe A. Ioana, Graure D. Dana-Petronela, Haita C. ªtefania, Lupu
I. Vasilica, Marcoci M. Elema, Moldoveanu C. Carmen, Ogarcuta Al. Sanda, Panait C. Dorina, Papadima
S. Mariana, Palangeanu D. Valerica, Penariu P. Madelleine, Pencea P. Petronela, Petre M. Carmen, Popa I.
Virginia, Profir D. Vasilica, Sivu I. Mariana-Camelia, Soare N. Ionel, Timpuriu T. Florentina, Ursanu
Cristina, Velicu P. Danut-Ionel, Vlaicu ST. Paula, Zonia Gh. Florica
Clasa a XII-a B prof. dirig. Elena Andreescu

Andronache Marinela, Baicu I. Gabriela, Cercel E. Mihaela, Ciogolea C. Anisoara, Constantin C. Daniela,
Constantinescu Al. Cristina, Coscodan T. Laura-Veronica, Deli N. Marieta, Dinuica C. Cristina-Gabriela,
Gheorghe G. Laura, Ion Gh. Lidia, Ivanof C. Cristina, Leonte V. Elena-Cristina, Marin M. Marinela,
Magureanu M. Mihaela, Manese N. Mihaela, Mocanu N. Floarea, Munteanu C. Alexandra, Nedelcu M.
Mariana, Niþã G. Gabriela, Petre P. Mihaela, Petrache Al. Daniela, Pârvu V. Daniela-Nedelia, Popa
Veronica, Preoteasa i. Aurora, Protopopescu A. Daniela, Protopopescu A. Carmen, Puru I. Mariana,
Rachiteanu C. Doina, Simion A.Claudia, Stirbu D. Liliana, Tableata Gh. Elena, Tanasan P. MihaelaVioleta, Toporcea D. Clementa
Clasa a XII-a C prof. dirig. Mihai Coeneliu Bãdilã

Andreescu n. Tincuþa, Andrei S. Manuela, Beca T. Traiana, Birisan V. Ruxandra, Casandroiu Gh. Valentin,
Corha E. Cristian, Ciurlau E. Teodora-Corina, Câmpeanu S. Gabriela, Dogaru E. Ana, Dohotaru I. Diana,
Drugulescu I. Iuliana, drumaru T. Doina, Dulbastru M. melania, Filip S. Vasilica, Iordach P. Lilian, Ivan
M. Mihail, Minic M. Nuunica, Mirzae S. Marian, Niþu N. Georgeta, Obretin T. Gabriela, Pera V.F. CarmenDaniela, Pop I. Mihai, Postelnicu Gh. Mihaela, Preda N. Gheorghe, Pricop V. Evelina, Prunea I. Adriana,
Rãduþã I. Ileana, Rotaru M. Nina, Simion I. Carmen, Sultan I. Mariana, Tirziman I. Traian, Trandafir M.
Florin, Vasile St. Florin-Ionel, Velea Gh. Floarea, Zbârcea Gh. Odette-Luminiþa
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a C prof. dirig. Luminiþa-Ecaterina Aron

Andrei V. Alexandrina, Andrei Daniela, Anton V. Daniela, Bojan Mariana, Bumbu Victoria, Cristea
Daniela, Dulca Mariana, Fatu Florica, Ghidanac Janeta, Grivescu Manuela, Grumberg Claudia, Ilieº
Roxana, Ivan Mariana, Mateias Liliana, Madescu Ionel, Manga Daniela, Moiºi Mariana, Nicolae Mariana,
Pandele Petre, Pene Mariana, Petrache Margareta, Porumbaceanu Mariana, Radu Valerica, Rotaru Ion,
Stan Gheorghe, Stoica Florenþa-Carmen, Stoica Florentina, Turcu Mirela, Vladu Tudora

Clasa a XIII-a D prof. dirig. Doina-Rodica Bozga

Apostolescu St. Florin, Baciu C. Constantin, Badea Cristina, Bãrbulescu Mariana, Barbu Marian, Boghiu
E. Maria, Boicescu I. Maria, Buia I. Alexandru, Botez I. Aurel, Calina T. Gabriela, Darvas I. Alexandru,
Dedu H. Victoria, Dihoru Floarea, Dumitru R. Maricel, Ene Gh. Aurelia-Maria, Ghenea D. Anica,
Mavroenidis H. George, Mihai Gheorghe, Mihaila Ana, Nedelcu Otilia, Pârvu Marieta, Popescu SandaCamelia, Popister G. Gheorghe, Rãducanu Tudor, Sotir Gheorghe, Stemate Marilena, ªerban SandaFlorentina, Tanasuica Camellia, Tudose Constantin, Uivari Florica, State Vasile, Voicu Nicolae Coman V.
Ioan, Istudor C. Minodora, Pruna M. Chirilã

116

Clasa a XIII-a E prof. dirig. Gabriela Popescu-Vifor

Albei D. Florentina, Alexe D. Jeana, Axinte G. Gabriela, Balog V. Victoria-Niculina, Baltariu T. Aurelia,
Bandrabur C. Vasilica, Betej F. Cornelia, Drãghici V. Rodica, Dumitru C. Anghelina, Frunzaru C. Vasilica,
Groasa I. Elena, Ilisei J. Nela-Mihaela, Ivanescu I. Sanda, Mic A. Olga, Minea C. Ioana-Sorina, Neacºu A.
Marilena, Petre I. Victoria-Adina, Plesa I. Alexandrina, Profeanu C. Maria, Raducioiu V. Irina, Rosie I.
Gheorghiþa, Sârbu M. Mihaela, ªchiopu I. Florina, ªerban I. Laura, Suiu M. Dorina
Clasa a XIII-a F prof. dirig. Zoe Bãrbulescu

Aparaschivei Simona, Arsenescu D. Aurelia, Dascãlu N. Delia, Dincã I. Florica, Drãguþ Gh. Rodica,
Dumitru A. Dumitra, Dvorac M. Magda, Gheorghe D. Emilia-Mariana, Ionescu I. Marieta, Lascu C. Maria,
Medianu M. Monica, Nedelcu S. Mariana, Papadima Z. Daniela, Paraschiv S. Mariana, Petrescu Paula,
Popescu N. Florea, Simion C. Mariana, Stavroisit Maria, Vasilescu N. Marian, Popa Gh. Florica, Vlaºca
Iordana, Costache A. Paraschiv, Tuca N. Mihai, Dobre Ioana, Aldea Daniela, Duca Cleopatra, Badea N.
Ion, Balus I. Petra
Clasa a XIII-a G prof. dirig. Dana Tãutu

Baziliuc P. Florica, Ciudoiu I. Mirela, Cordoneanu C. Mihaela, Enache Gh. Floarea, Gheorghe I. Marin,
Grigore M. Luiza, IIlie Eugenia, Ioniþã C. Adriana, Mantu A. Sultana, Neacºa Paraschiva, Nedelcu N.
Mioara, Pena D. Vasilica, Preda D. Vasilica, Predoi I. ªtefan-Viorel, Racaseanu camellia, Rizescu I.
Mariana, Ruse S. Aniºoara, Stoica Gh. Paraschiva, ªtefan V. Iuliana-Vasilica, Virici I. Costea, Zincã M.
Doina

Din colecþia de tablouri a liceului - Cancelarie

Sãteni lucrând

117

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1985-1986

Clasa a XII-a A prof. dirig. Ion Puicã

Armeanu I. Cristina, Bacula I. Elena, Barbu P. Daniela, Cedica M. Daniela-Marina, Coffer C. Gabriela,
Dina C. Luminiþa, Draghicescu J. Camelia, Dumitrache P. Adriana-Valentina, Dumitrescu P. Madalina,
Frunzescu I. Nicoleta, Geambasu M. Mirela, GHita V. Daniela-Anca, Groposila L. Carmen, Ilie Gh.
Nicoleta, Ivanenco V. Cristian, Isvoreanu I. Mihaela-Gabriela, Leta N. Cristina, Lupescu I. Gabriela,
Magraon I. Luminiþa, Nicoara Gh. Ionica, Niþã I. Manuela, Pãun D. Constantina, Peteu O. JaquelineDaniela, Pârvu I. Denisa, Radoi D.Maria, savu Gh. Florina, Sandulescu St. Sorana-Mihaela, Scarlatescu D.
Celyna, Sebe P. Gabriela-Paula, Soare N. Rozela, ªerban Gh. Natalia, Sipos P. Andreea, ªtefan V.
Georgiana, ªtefanescu V. Gabriela, Vladescu N. Gina
Clasa a XII-a B prof. dirig. Elena Þigãnescu

Andreiana I. Nana, Atanasiu Diana, Barbu V. Gabriela, Brad D. Bianca-Cristina, Braila S. Violeta-Adina,
Balaceanu I. Violeta-Livia, Boboc C. Elena-Monica, Calesu Gh. Cristina-Mihaela, Constantin S. Nicoleta,
Cucuta I. M. Sorina-Liana, Dobrescu St. Silviu-Dan, Dintica T. Mihaela, Dumitru N. Florian-Laurentiu,
Enculescu V. Andreea-Ioana, Georgescu I. Cristina-Mihaela, Gasca A. Elisa-Nicoleta, Grecescu C. DanielConstantin, Grigore I. Magdalena, Jianu Gh. Magdalena-Liana, Lascu D. Elena, Lumezeanu Gh. Stela,
Miuta C. Ileana-Marilena, Niculae N. Denisa-Daniela, Oprescu I. Madalina, Ojog C. Rodica-Mihaela,
Popa Gh. Liliana, Rãdulescu E. Ana, Savescu G. Daniela, Sima D. Niki-Mirela, Surdica C. Nela-Liliana,
Taeas D. Critina-Elvira, Tapescu Gh. Magdalena-Simona, Terteja I. Simona, Toparceanu P. Roxana, Tomici
M. Liliana, Turcu I. Mitana, Vasile D. Luminiþa, Voicu C. Nicoleta
Clasa a XII-a C prof. dirig. Zoe-Georgeta Tudoran

Albu Claudia, Ardelean Corina, Balaci Liliana, Baumstark Gabriela, Bolovan Viorica-Olguta, Cioata
Cristina, Danalache Iulian, Dumitru Maria, Dinu Gabriela, Georgescu Mariana, Gheorghe Ecaterina,
Grigorescu Claudia, Homeghi Iuliana, Ilea Ruxandra, Ioniþã Lidia, Ioniþã Victoria, Iordache Monica, Iorga
Getta, Macovei Margareta Martinovici Daniela, Marcus Lavinia, Mihãlþeanu Elena, Mãnãstireanu Lorena,
Nicolae Doina, Pascu Gheorghiþa, Pavel Maria, Petrescu Voctoria, Puchiu Angela, Radu Anisoara,
Sandulescu Mihaela, Stanciu Elena, Teodorescu Daniela, Viºinescu Dorimela-Marieta
Clasa a XII-a D prof. dirig. Vasilica Vinersan

Apetrei V. Luciana, Bala C. Stelian, Baticu Cristian, Catana N. petronela, Ciufu E. Daniela, Constantin T.
Corina, Constantin F. Rodica-carmen, Constantinescu T. Silvia, Costea N. Alina-Sanda, Drãgan I. Ionela,
Dumitrache A. Nicoleta, Dumitrescu P. Viorica, Dumitriu M. Ramona, Dumitru D. Daniela, Dumitru St.
Daniela, Froiter D. Doina, Groseanu N. DoiNiþã, Guramulta V. Lavinia, Hodivoinu I. Mihaela, Ion M.
Mihaela, Ionescu N. Cezarina-Maura, Ispas I. Carmen-Florentina, Istratie N. Iulian, Nãstase I. Marilena,
Nemtescu V. Nicoleta, Nicula I. Daniela, Niculae I. Aurica, Niþu I. Viorica, Parlogea P. Nicoleta, Plesa Gh.
Aura, Raduly Gy, Gabriela, Rãdulescu S. Lelia-Elena, Ruse M. Angelina-Julieta, Soare M. Gabriela, Stoian
D. ªtefania, Stoica E. Daniela, Stoiciu N. Niculina, Stratila M. Marian, ªtefan N. Luminiþa, ªtefan E.
Marilena, Vasile Rodica

Clasa a XII-a E prof. dirig. Doina Spanu

Alaman Florentina, Avram Adriana, Bleoju Olimpia, Buia Iolanda, Blanaru Maria, Oancea Daniela, Cocoº
Emilia, Chetraru Mariana, Câmpeanu, Dutu Nicoleta, Gheorghe Silvia, Gont Florentina, Geanta Daiana,
lazar Nela, Marculescu ºtefania, Moldoveanu Florenþa, Neacºu Mariana, Niculae Marilena, Oprea
Mariana, Pãunescu Iulian, Pleava Liliana, Puchea Dorina, Rãdulescu Elena, Stancu Mihaela, Stoica
Florica, Stupu Maria, ªtefan-Caradeanu Marin, Stefanovici Cristina, Toma Mariana, Udrea Dorina

118

Clasa a XII-a F prof. dirig. Cecilia Stoleru

Angheluþã M. Ana-Daniela, Asan I. Marcela, Barbu Gh. Irina, Badescu D. Constanþa, Bãdulescu T.
Nicoleta, Constantinescu A. Florentina, Coatea A. Angelica, Dobra G. Aurelia-Aniºoara, Dumitrache D.
Ana, Florea N. Luminiþa, Golita Gh. Mariana, Iacob C. Carmen-Sorina, Ioanid S. Valentina, Iofcea F.
Sever, Ioniþã A. Florentina, Kristof D. Ada-Roberta, Lache I. Ioana, Lupaºcu P. Claudia, Mândruþ I.
Carmen, Morogan A. Cãtãlina, Nedelcu E. Valentin, Nica L. Sevasta, Nicola M. Mihaela-Cornelia, Nicolae
M. Elena, Petrescu P. Mirela-Ioana, Popa I. Nelu, Radu Gh. Adrian, Rusu Gh. Gabriela, Savu E. Corina,
State Carmen, ºerban M. Ion, Trasnea St. Emilia, Vasile I. Cristina, Voiculescu Gh. Mariana, Zgaia I.
Tatiana
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a D prof. dirig. Denisa Nicolae

Anghel C. ºtefan, Avramiuc Gh. Emil, Baltag I. Ilie, Badea V. Victoria, Bâldea I. Elena, Birca I. Iuliana,
Chitic J. Dora, Ciolacu V. Camellia, Cristescu C. Denisa, Dianu L. Alina, Dica A. Florica, Dogaru M.
Daniela, Drãgoi M. Mihaela, Dragus A. Aurel, Dragusin G. Gheorghiþa, Duta A. Eugen, Ionescu R. Alcora,
Marcu P. Alexandrina, Mihalache P. Gheorghe, Moldovan I. Carmen, Niculescu Maria, Oranci D. Cristian,
Pantur A. Marieta, Simion Al. Mariana, Stangulescu D. Mariana, Spita G. Elena, Stoian N. Cornelia, Stoica
C. Ion, ªtefan N. Violeta, Toader Maria, Tancu Gh. Gheorghe, Tudor M. Cristian, Aflorei M. Daniela,
Gavrilã Aurica
Clasa a XIII-a E prof. dirig. Neculai Pâtea

Bazac D. Mariana, Boerescu I. Maria, Braºoveanu F. Elena, Bunda I. Elena, Ciobanu P. Paula, Ciocu M.
Stela, Ciulei M. Elena, Codreanu T. Lucica, Colt D. Costica, Costache A. Marian, Dinculescu I. Dorina,
Frunza I. Cristina, Gane F. Ruxandra, Gheorghe I. Carmen-Liliana, Ghetu M. Daniela, Grecu D. ªtefania,
Gruianu I. Dumitru, Grumberg C. Camellia, Holom I. Marian, Iordache St. Constantin, Lazar I. Regina,
Linguranu F. Cornelia, Marinache E. Alexandru, Marinescu F. Ani-Cristina, Merchisan N. Marinelacatalian, Nãstase St. Maria, Nedelcu C. George-Marian, Nicolae A. Gabriela, Niþu N. Doina, Oprea V.
Cristian, Panaitescu St. Sabina, Paraschiv I. Aurelia, Papagheorghe I. Cãtãlina, Patru Gh. Cristina,
Pogonaru T. daunt, Popa M. Dana-Mariana, Popa Gh. Lilioara, Rizea V. Ioana, Sanciuc M. Ioan, Stãnescu
D. Nicoleta, Urlea Gh. Sanda, Varasteanu V. Alexandra, Vintila P. Costel, Visoiu M. Gheorghe, Bucur
Maria, Obleaga I. Steliana, Dumitraºcu C. Florea
Clasa a XIII-a F prof. dirig. Ana Becheanu

Armaselu T. Adriana, Arsene M. Victoriþa, Badea Gh. Liliana, Botto Aurelia-Nicoleta, Cãtãlina liana,
Canea Elena, Cearnovschi V. Rodica, Cristina, T. Anica, David N. Petra, Darlescu I. Georgeta, Ene Viorica,
Gamalie M. Tatiana, Hristache N. Paulina, Ion M. Ecaterina, Matei M. Maria, Militaru I. Florentina,
Murariu Feliciaaa, Nicuta Ecaterina, Olteanu D. Ion, Pascu D. Niculina, Petre Al. Doina, Pârvu M. Maria,
Porim M. Elena, Radu G. Viorica, Rizea Gh. Elena, Putaru Elisabeta, Scorea T. Eugenia, Simion I.
Cornelia, Stanciu N. Marcela, Stroie C. Gabriela, Toma i. Daniela, Trandafir C. Nela, Tuca T. Traian, Vasile
C. Victoria, Vechiu Dorina, Dobre Filofteia
Clasa a XIII-a G prof. dirig. Ioan Cavachi

Boldeanu M. Gabriela, Ceaus Cristina, Chelaru S. Mirela-steluta, Chiran P. Mitanca, Descariu M. Ileana,
Dona, I. Neli, Enescu I. Adriana, Istratie M. Carmen, Lupescu I. Steluþa, Marin V. Nicoleta, Marinache I.
Liliana, Micu T. Niculina, Muntianu C. Camellia, Neicu N. Constanta, Paraschiv T. Iuliana, Pavloschi V.
Daniela, Stroe N. Mihaela, Toth Magdalena, Trifan Marilena-Daniela, Voicu D. Nicoleta

Clasa a XIII-a H prof. dirig. Aurora Olteanu

Aldea P. Elena, Badea A. Daniela-Mirela, Bombarasu Fl. Mariana, Coman C. Gheorghiþa, Dascãlu Gh.
Florentina, Istrate N. Maria, Klencsar P. Elena, Mihai T. Gabriela, Miron C. Elena, -Florentina, Miu A.
Aurelia, Morenciu N. Mircea, Neacºu M. Cristina, Nica Gh. Marioara, Paraschiv c. Paulina, Pãun I.
Victoria, Remus D. Marioara, Sãndulea Al. Ion Ionica, Singureanu D. Petra, Sotir G. Gergeta, Tudor P.
Tanta, Vlaicu Al. Mariana, Ichim V Ioan

119

Clasa a XIII-a I prof. dirig. Zoe Bãrbulescu

Babu N. Nicolae, Bigu N. Rodica, Biltic T. Mariana, Bunda F. Carmen, Cearboreanu N. Constantin N.
Georgeta, Costache I. Mihail, Cotea T. Maria, David I. Ioana, Dragne Ioana, Dragne Elena, Dragut
Evelina, Dumitru V. Lucica, Dumitru V. Mariana, Dumitru Valentina, Ene Florina, Gheorghe M. Daniela,
Hubar C. Elena, Ion C. Lica, Ioan Marusia, Mocanu Tudorina, Putinae N. Nicoleta-Mariana, Racovita N.
Maria, Raica O. Manuela, Radu D. Cornelia, Rãboj P. Florica, Scupa C. Angelica, Simion V. Mariana,
Simion V. Nela, Vlascianu N. Adrian, Zamfir I. Niculina, Zarnoianu R. Tatiana, Ivascu I. Iosif
Clasa a XIII-a L prof. dirig. Georgeta Cojocaru

Alecu C. Ioana, Anason Veronica, Aron B. Gabriela, Badea D. Viorica, Berneaga C. Irena, Braha I.
Constanta-Corina, Cojocaru N. Georgeta-Daniela, Condea Gheorghe, Dobre M. Mariana, Dobre I.
Vasilica, Dumitraºcu I. Marilena, Gheorghe A. Elena-Aurelia, Gogonea Mariana, Huzum F. Cristina,
Ilcenco C. ªtefania-Carmen, Iosif T. Maria, Lungu V. ªtefania, Marinache Mihaela, Miloiu I. Ana-Mirela,
Miu N. Ion, Mungiu T. Cristina, Pantelie T. Marilena, Patescu Mihaela, Stoica C. Mariana, Toma D.
Mariana, Turlan C. Daniela, Viºa J. Luiza, Valcan T. Elena, Vlad Constantin, Zica D. Silvia

Din colecþia de tablouri a liceului - Cancelarie

Vânãtori

120

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1986-1987

Clasa a XII-a A prof. dirig. Ana Ionescu

Andrei S. Aurel, Anghel M. Florentina, Anton Gh. Petruta, Badulescu V. Monica, Bolnavu Gh. Lucica,
Codreanu T. Maria, Coman A. Iulia, Costache N. Olimpia, Cristea D. Pavel, Critu P. M. Dorina, Crângaºu
P. Florentina-Gabriela, Enea D. Alina, Guramulta V. Diana, Ionescu G. FinaretaI Istrate T. Daniela,
Macovei I. Adina, Manolache C. Mirela, Marin S. Mariana, Melinte Gh. Marinela, Mihai Voichita, Moise
Gh. Emilia, Morlova V. Anca, Netcu I. Sorina-Roxana, Nicolau C. Loana-Mãdãlina, NiculescuBoºnegeanu A. Andreea, Pârvu I. Florentina, Plesoiu I. Cristina, Popescu V. A. Ofelia-Livia, Raportaru I.
Nicoleta-Mihaela, Sava St. Daniela-Corina, Spinoiu D. Marilena-Luminiþa, Secman N. Nicoleta-Graþiela,
ªtefanescu F. Mihai, Tudor T. Adriana, Voinea-Soptea Gh. Simona-Dorina
Clasa a XII-a B prof. dirig. Zoe-Georgeta Tudoran

Andreescu D. Camelia, Andronescu J. Ilean A, Ardeleanu Gh. Monica-Anca, Banica I. Mariana, Bancu Gh.
Simona, Calistru Simona, Calivascu I. Maria, Câmpeanu C. Anca-Cristia, Costache N. Maricica, Damian
Claudiu-Robert, Dinescu Gh. Teodora, Dobre C. Florentina, Dobre M. Valentina, Drãgan C. Alina-Elena,
Dragnea S. Eliza-Virginia, Dumitrache I. Mariana-Letitia, Dumitraºcu F. Adina-Iuliana, Enache G.
Anghelina, Epure M. Cristina-Alina, Lache C. Valentina, Musat P. Nely, Neacºu Gh. Patricia, Nicolae Gh.
Carme Niculescu V. Daniela-Cristina, Petre V. Steluta, Popa M. Ana-Maria, Popa C. Anabranda-Mihaela,
Popa A. Anca-Maria, Popa M. Liliana-Anca, Potarniche V. Mihaela, Radu A. Magdalena, Slev I. Camellia,
Suciu T. Elena-Luminiþa, ºerban A. Carmen-Mihaela, Trandafir D. Doina, Tudor I. Gabriela, Uciu I.
Tudora, Winogrotzschi N. Mariana-Cristina, Zaharia V. Maria
Clasa a XII-a C prof. dirig. Angela Rondelli

Baciu N. Eugenia, Bajan D. Maria, Beresteanu D. Reli, Cãciulan I. Tudorel, Cãlãraºu D. Ileana-Daniela,
Ciuparu I. Camellia, Ciuscoiu I. Ancuþa, Costache C. Florentina, Craiciu N. Silvia, Dovleac C. Nicoleta,
Dragomir N. Maria, Drãgan O. Adriana, Eftimie Gh. Constanta, Gheorghe S. Stela, Gogau St. Drina,
Hapau C. Elena-Rodica, Iatan F. Marcela, Iliescu I. Gabriela, Marin St. Cristina, Mironescu D. MihaiDmitru, Mitu I. Gabriela-Corina, Niþu C. Sanda, Oprea P. Valeriu, Penu V. Laura, Radu V. Mariana,
Rucareanu N. Aurelia, Sacaleanu P. Camellia, Stan T. Daniela, State D. Anca, ºerban I. Daniela, Tiber T.
Ioana, Toader N. Carmen, Turmac M. Emilia-Dora, Veselovski D. Anca, Vladescu M. Georgeta-Angelica
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a G prof. dirig. Georgeta Cojocaru

Amaricai H. Firita, Apetrei P. Valentine, Balaceanu D. Petra, Bisa I. Mariana, Ciobanu I. Rodica, Ciocan
i. Carmen, Cernat V. Greta-Lavinia, Comsitiu i. Mirela-Elena, Dincã Gh. Elena, Dumitru M. Tudora, Ghita
D. iancu, Goga C. Rodica, Irod C. Aurel, Laban I. Ion, Lazarescu O. Anca-Mirela, Lincu I. Viorica, Mirea
Gh. Doina, Neacºu M. Ionel, Pruna Gh. Elena-Magdalena, Strachinariu T. Elena-Lucia, Tãnase P. Petruþa,
Vladan M. Aurelia-Elena, Voinea Gh. Doina, Vrabie C. Neculai, Gheorghe M. Luminiþa-Mihaela, Badita
Catalin-Gabriel, Cuciumita Lenuþa, Mialaca Stanica, Ghetu Luminiþa

Clasa a XIII-a H prof. dirig. Natalia Preda

Alexe Maria, Aniculaesei I. aurel, Arsene Gheoghita, Berceanu Carmen, Budoi Gh. Georgel, Brumãraº
Violeta, Cazacu V. Viorica, Craiciu M. Marian, Cristea C. Tanta, Dinescu F. Maria-Manuela, Dinu Gh.
Corina, Drãgan Angelica, Dumitru C. Nicolita, Dumitru E. Liliana-Mihaela, Greceanu Magdalena, Iovu
Gh. Daniel, Mateescu Floarea, Mihai V. Claudia-Monica, Neacºu M. Iuliana, Nedu C. Daniela, Niþã T.
Niculina, Pãuna N. Adriana, Polak F. Steluta, Radu O. Daniel-Marian, Radu I. Georgeta, Rotaru M. ªtefanFlorin, Safta D. Valentina, Scortea L. Florica, Sârbu C. Rodica, Stanica Eugenia, ªtefan Constantin, Toma
N. Carmen, Ungureanu Gh. Manuela, Vlad C. Nicoleta-Cornelia, Mihai Cornelia, Radu Claudia

121

Clasa a XIII-a I prof. dirig. Petre Popescu

Baba I. Vica, Cernicaru Gh. Gabriela-Anca, Corobea S. Viorica, Craciu F. Doina-Camelia, Dinu Gh.
Vasilica, Eftimie Gh. Ioana, Gheorghe N. Anghelina-Alexandra, Lacatus I. Daniela, Luta S. Daniel,
Moldoveanu C, Ana, Praz P. daiela, Preda A. Elena, Sandu A. Ioana, Ursache I. Iulia, Alexandrescu D.
Ioana, Andrei I. Georgeta-Delia
Clasa a XIII-a M prof. dirig. Adriana Boldeanu

Andreiu Gabriela, Avanu Daniela-Liliana, Bãlan Carmen-Emilia, Bejan Ileana, Belli Anastasia, Bigica
Georgeta, Bobocea Florentina, Bogaciu Lucretia, Calapod Mihaela, Calugaru Nina-Gina, Damian Elena,
Dinu Mioara, Dorobantu Cristina, Dragomir Gherghina, Cealap Violeta, Georgescu Mihaela, Ghencea
Elena, Giurgiu Violeta, Hategan Elena, Hristea Roxana, Isac Elena, Iuruc Zima, Ivanciu Marcela-Maria,
Matei Maria, Miftode Tatiana, Mihai Liliana, Nistor Mariana- Rodica, Ologu Gherghita, Oprea Constanta,
Petre Mariana, Petre Mariana, Petre Mirela, Pojar Gabriela, Rãducan Luminiþa, Rambu AngelicaValentina, Saceanu Mirela, Veronescu Valentina, Viºa Niculina-Mirela, Zaharia Corina
Clasa a XIII-a N prof. dirig. Paul Petrescu

Dragulin A. Cornelia, Bojan V. Elena, Dascãlu C. Elena, Flamanzeanu C. Lavinia-Manuela, Fortunatu I.
Marieta, Ion M. Luminiþa, Iordan Gh. ªtefan, Luca C. Nicolae, Manu I. Iulian, Pandele GH. Rodica,
Pandelea Gh. Maricica, Parlog V. Florentina, Popa T. Mariana, Popescu I. Mihaela, Rãduþã V. Romulus,
Sandu N. Natalia, Stângulescu D. Steliana, Stoica M. Teodora, ªtefan I. Victoria, Tumac C. Lenus, Tolovici
M. Zoica, Mihai M. Tatiana
Clasa a XIII-a P prof. dirig. Denisa Nicolae

Barzu Mariana, Buic Viorica, Bordea Daniela, Cristea Gh. Monica, Ciocoiu A. Anca, Duminica Nicoleta,
Dumitru Mariana, Duta Mihaela, Drãgan Constantin, Drãgan C. Maria, Enache V. Venera, Fieraru Daniela,
Georgescu Daniela, Ghezea Daniela, Grigore Gh. Lucica, Lautaru Valentina, Lupºa Cristina, Manea S.
Maria, Miron O. Rodica, Mircea Mihaela, Moldoveanu M. Vasilica, Niculescu Gh. Sorina, Peneº I.
Daniela, Stan Gh. Costel, Vlasceanu N. Mariana, Vloanga N. Carmen, Voinea Monica-Mariana, Zahiu Gh.
Florin, Zeciu C. Georgeta, Zeciu I. Gheorghe, Crãciun Florentina, Gherase C. Nicoleta
Clasa a XIII-a R prof. dirig. Zoe Bãrbulescu

Alexandru T. Ionel, Barbu R. Elena-Liliana, Bastar P. Robert, Bãdãneaþã C. Daniela, Boarta D. Veronica,
Cazacu D. Carmen, Ciucur A. Veronica, Com C. Liliana, Costache P. Mariana, Florea M. Cristina, Hupuio
T. Ion, Ivan D. Ecaterina, Ivan N. Georgeta, Madres I. Iulia, Manole A. Mariana, Mereuta V. Vasile, Menga
Gh. Daniela, Micu D. Ionela-Cãtãlina, Moise M. Lenuþa, Nicolae N. Maria, Nicolescu A. Mirela, Niculescu
Gina, Oprea P. Minel-Marin, Petre V. Iulian, Popisteanu N. Constanta-Ortensia, Radu Georgeta, Radu C.
Gheorghe, Talpeanu T. Corina, Vasile D. Mihaela, Zarojan D. Brânduºa, Bode A. Florentina, Neagu I.
Adriana, Bucur I. Suzi, Tãnase Gh. Ecaterina

122

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1987-1988

Clasa a XII-a A prof. dirig. Anca Drãghici

Arnautu E. Sica, Asanache-Pavelescu Gh. Alina, Balog I. Antoneta, Bocan N. Mariana, Cherebet T.
Ortansa, Chiran Gh. Melania, Chiran C. Mioara, Constatin O. Rodica, Creteanu I. Adrian, Cristina P.
Graþiela-Florentina, Dragomiristeanu M. Silvia, Dudau Gh. Monica, Edekhaid M. Vasilica, Friscu I. Nina,
Ionascu C. Izabella, Ionescu C. Manuela, Ionescu Gh. Mihaela-Cristina, Marin A. Mariana, Marinescu Gh.
Catinca-Irinel, Micu P. Tita, Miron I. Luminiþa, Neagoe Gh. Madalina, Olteanu P. Livia, Olteanu I. AuroraIonela, Oprea C. Carmen, Parpala I. Mihaela, Petre M. Monica, Popescu N. Liana, Raducoasa N. Cornelia,
Rusu C. Adina-Irinel, Soare N. Violeta, Stoiciu N. Mihaela, Stroie I. Luminiþa, ªtirbu Mirela-Elena, Tãnase
I. Daniela, Tudose I. Corina, Viºa C. Viorica-Claudia, Vlãdulescu N. Elena
Clasa a XII-a B prof. dirig. ªtefan Iordache

Anca D. Victoria, Andronache T. Nicoleta, Albu Gh. Fanuta, Bancuta M. Adriana, Bãrbulescu Gh.
Gheorghiþa-Mirela, Berbecaru M. Marilena, Benic M. Virginia, Biriuta Gh. Anghel-Corneliu, Coman P.
Carla-Monica, Dobre C. Simona, Dragoman Gh. Alexandrina, Drãghici N. Cristina, Duinea M. SteluþaMihaela, Dumitrescu V. Alina, Gheorghe C. V. Alina Gabriela, Gheorghe S. Rozica, Graure C. Lidia, Ioniþã
M. Carmeen-Maria, Ivan D. Cristina-Gabriela, Manea I. Ibis-Violeta, Marin I. Magdalena, Marinescu P.
Cristina, Mogos M. Andreea-Liliana, Nichita M. Cãtãlina, Oprea M. Corina, Pascu V. Virginica-Gina,
Popescu P. Mirela-Cristina, Popa Gh. Magdalena-Silvia, Preda S. Mihaela-daniela, Roman I. Elena, simion
N. Daniela, ºerban Gh. Alexandrina, Tonchievici M. Mihaela, Tudor R. Nicoleta, Tilea M. CarmenEugenia,
Tincu Gh. Mariana, Voican N. Vasilica, Zahiu P. Elena
Clasa a XII-a C prof. dirig. Elena Cristescu

Albus N. Adrian, Androe A. Viorica, Bradatan C. Gabriel, Budea S. Mirela, Ciobanu G. Adriana-Dana,
Condurachi D. Corina-Steluta, Constantinescu V. Haricleia-Iunia, Cosma I. Magdalena, Cristina P. LauraTiana, Draghia I. Bogdanel-Florin, Dragomir S. T. Laura, Ferariu Gh. Mihaela-Steliana, Fierbinþeanu Gh.
Florina, Florea T. Daniela, Florea T. Mioara, Florescu V. Adriana, Gurgu I. Mugur-Ioan, Hadivoianu D.
Florica, Iancu Al. Luminiþa-Daniela, Jugureanu C. Nicoleta, Marin C. Cornelia, Marinache S. Lãcrãmioara,
Maianu M. Nicoleta, Marcus Al Silviu-Dorin, Mocanu Al. Simona-Cecilia, Nicolae I. Daniela, Oprea D.
Ecaterina-Carteluta, Popa A. Al. Silviu-Cristian, Popoescu P. E. Carla-Laura, Radu D. Dorel, Radio I.
Adriana, Voicu H. Camellia
Clasa a XII-a D prof. dirig. Sanda Stroia

Arghir C. Cornel-Dumitru, Bicoiu I. Nicoleta-Adina, Bucse C. Elena-Claudia, Buduru C. Felicia-Virginia,
Buga St. Vasilica, Cumberica Gh. Mariana, Cojocaru N. Viorel-Ionel, Corbu I. Mirela-Cristina, Cotoran I.
Florica, Cristian M. Constantin, Dincã I. Mariana, Dragomiroiu M. Felicia, Dragomir M. Elena, Francis I.
Isabelle-Alexandrina, Ginga R. Tudora, Ioniþã I. Emilia-Mihaela, Jumuga F.Mirela, Manole V. NeliMarinela, Marin D. Daniel, Marica Gh. Adina-Gabriela, Marinel F. Rodica, Medre N. Nicoleta, Motoc V.
Lizica, Ogrezeanu I. Elena, Pãun V. Luciana, Petrache S. Ionel, Pandaru I. Marinela, Popa C. Elena, Sebe
T. Aurelia, Stancu N. Nicoleta, Teaca C. Marilena, Topalã I. Adriana, Vasile N. Doina, Zamfir N. Camelia
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a D prof. dirig. Doina Buzatu

Alexe S. Gheorghe, Andreita V. Viorica-Mihaela, Anghel B. Marian, Barcau V. Elena, Barin I. Ion, Babuta
Gh. Ileana-Luminiþa, Casu C. Marian, Darie P. Mariana-Daniela, Dina N. Elena-Daniela, Dragomir N.
Steluta-Silvia, Duduman C. Georgeta, Florea Marian, Fronea C. Florina, Geamanu Gh. Mariana,
Georgescu N. Emilia, Gheorghe C. Stelian, Iofciu V. Elena, Marin P. Niculina, Matei Gh. Camelia
Camelia-Ana, Maxim Al. Cristiana, Mirea M. Cristina, Miu L. Alexandrina, Miu D. Mirela-Cristina,
Munteanu C. Georgeta, Murgu M. Daria-Octavia, Nedelcu M. Mihaela, Nicolae M. Natalia, Olariu Gh.
Dumitru, Oproiu M. Constanta, Pãun I. Florin, Petre C. Cristian, Popa P. Dumitru, Popescu I. Georgeta,
Sandu N. Georgeta, Scaunasiu M. Viorel-Cristian, Sima V. Elena, Sima A. Monica, Sirofcu D.Silvia,
Sâncrãian I. Ileana, Stancu M. Lucica, Sabo D. Elena, Timofticiuc D. Mihai, Vãduva P. Gheorghe, Vasiut
D. Mariana, Vintila Gh. Luminiþa, varlan V. Georgeta, Vochin St. Mariana, Voinea C. Dumitru, Fritu m.
Sofia, Ivan paraschiva

123

Clasa a XIII-a E-1 prof. dirig. Rodica Bozga

Andreiu D. Daunt, Beloiu M. Cristina, Burnete P. Gabriela, Ciocanel D. Rãducu, Costache T. BogdanMihai, Carjanu N. Florina-Cristina, Cimpoieru P. Mihaela, Constantin M. Mariana, Dascãlu I. Ion-Cristian,
Dondea A. Elena-Luiza, Dragut Gh. Daunt, Demetrescu I. Adriana, Dumitru V. Gheorghe, Duminica D.
Mirela, Fumea C. Mariana, Grigore St. Janeta, Rusu I. Magdalena, Gudu I. Zoica-Marieta, Homeghi Gh.
Elena, Ioniþã P. Florina, Ion C. Eugunia-Georgiana, Ivan M. Iuliu-Vener, Lucaci T. Daniela, Marin Gh.
Daniela, Mitran P. Magdalena-Adreiana, Mitan N. Sorina, Marculescu St. Maria, Miscoci C. Elena,
Marinescu M. Gheorghe, Egoi I. Georgeta-Cristina, Paduraru M. Florica, Petre St. Cristina, Popescu T.
Monica, Pârvu Al. Daniela, Paulina I. Elena-Simona, Radu Gh. Marian-Florin, Roman I. Monica-Georgeta,
Scarlat Fl. Mirela, Socoteanu C. Nicoleta, Stancescu Gh. Adriana, Stanciu C. Diana-Viorica, Socarici G.
Florentina, Tudor N. Maria, Tecuta C. Carmen, Urlea Gh. Mircea, Viºa G. Adrian, Vintila F. CarmenAlexandra, Zafiu D. Viorica, Bratu I. Ramona-Mariana, Nan P. Maria, Dragodan V. ictoria
Clasa a XIII-a E-2 prof. dirig. Adriana Boldeanu

Albu D. Ion, Andronic M. Marin, Armeanu D. Catina, Bocor C. Ileana, Bodnariu V. Elena, Branzoiu I.
Veronica-Mirela, Buica I. Iulia, Camburcea M. Magda-Carmen, Ciufu D. Elena, Carstea P. Ani, Constantin
A. Petra, Cristea P. Ion, Crudu D. Domnica, Damian T. Niculina, Dan B. Marieta, Darie Gh. Otilia, Dicu
S. Anne-Marie, Dinu V. Simona, Dobre P. Petruta, Fratila G. Gabriela, Gane Gh. Elena, Georgescu G. Ana,
Gheorghe I.Laurenþia, Herea Maria, Gherghina D. Maria, Ivanov S. Antoneta, Marcu C. Cristina, Marcu
M. Roxana-Gabriela, Mauritiu I. Doina, Mischil C. Cristina, Muru T. Daniela, Oana C. Marius, Oprea M.
Aneta-Marinela, Oprea S. Georgeta, Pahome D. Gheorghe, Petrache C. Elena, Predusca I. Ioana, Radu M.
Daniela, Rosca I. Ion, Rotaru C. Georgeta, Stoian P. Petrina, Voicu Gh. Viorica, Vintila Nelu
Clasa a XIII-a F prof. dirig. Luminiþa-Ecaterina Aron

Chirita Adriana, Chirita Clement, Chiru Elena, Carciumaru Valentian, Carjan Elena, Cojonu Nicoleta,
Comma Melania, Costea Mariana, Decu Nicoleta, Dobrescu Maria, Filimon Cristina, Florea Marin,
Ghebary Mihaela, Gheorghe Daniela, Gheorghe Aurica, Ionescu Elena-Camelia, Ioniþã Luminiþa, Iordache
Georgeta, Jipa Emil, Luta Ioana, Matei Angela, Moldoveanu Violeta, Neagu Olga, Negrila Elena, Niculcea
Ileana, Nuta Diana, Olteanu Elena, Pascal Elena, Panait Anca, Pãun Luminiþa, Pila Liliana, Parlea Elena,
Popescu Elena, Popescu Migoiana, Stan Geta, Soare Paula, Sabau Mariana, Udilescu Constanta, Viºa
Nicoleta
Clasa a XIII-a G prof. dirig. Georgeta Ungureanu

Alexandru I. Ana, Alexa Gh. Gheorghe, Alexe V. Mihaela, Bogoi Gh. Mariana, Bors E. Iuliana, Bucur M.
Eugenia, Cato C. Daniela, Cioata Gh. Neli, Ciobanu N. Octavia, Cireasa N. Carmen, Ciurea D. CarmenGeorgeta, Constanda E. Carmen-Florentina, Constantinescu D. Elena, Danescu-Hambasaeanu D. Florica,
Decu M. Daniela, Dobre A. Roxana Gheorghe I. Laura-Rely, Gheorghe Mariana, Iosef V. Carmen, Iusein
K. laurentiu, Macovei I. Iridenta, Mihaiu I. Gabriela, Nicolae C. Elena-Claudia, Niculae Gh. AdelaHoriana, Paraschiv G. Roxana-Rozalia, Pârvulet Gh. Marinela, Popa C. Mina, Preda Gh. Roxana-dorina,
rusateanuN. Daniela, Staicu C. Cãtãlina, Sandu T. Marian, Stãnescu Gh. Diana-marilena, Vasile I. Monica,
Vasile I. Victoria, Vasiulescu M. Ecaterina, Viºa I. Roxana-Ofelia, Nistor V. Mariana
Clasa a XIII-a H prof. dirig. Elena Andreescu

Birta Carmen, Bobarnac Carmen, Bocaneala Cristina, Bodac Luminiþa, Botea Elena, Catruna Eugenia,
Cernea Camelia, Cimpoieru Mihaela, Cintu Magdalena-Elena, Cojanu Georgeta, Condea Constantin,
Constantinescu Anca, Costea Lilica, Craiu Daniela, Dan Gabriela, Dincã Ioana, Dumitrescu C. CristinaAdriana, Dumitru Corina-Laura, Fumea Adrian, Ionescu P. Florentina, Ioniþã Claudia, Jipa N. Mariana,
Matei A. Iuliana, Mihailescu B. Corina-Ramona, Nidelea Mariana, Comarascu M. Mihaela, Pastor Liliana,
Pãun Marcela, Pancu C. Liliana, Petre V. Doina, Petrica I. Daniela, Preda D. Elena, Priu Gh. Daniela, Puiu
D. Constanta, Savin Cezarina, Savu Gh. Lenuþa, Scurtu Gh. Olguta, Slabu Gh. Mariana, Staicu Cristina,
Stan Carmen, Stoiana M. Elena, Stoica M. Mihaela

124

Clasa a XIII-a I prof. dirig. Nicoleta Stroe

Braun Nicoleta, Burcin Anisoara, Chimigea Camelia, Dobrescu Mariana, Dinu Mariana, Dulgherescu
Adriana, Dumitrescu Adriana, Feledianu Sorina, Garbacea Steliana, Ionescu Dana, Marcu Mihaela,
Navirgeac Mariana, Navirgeac Ilie-Viorel, Nedelcu Claudia, Nica Marcela, Olteanu Numa, Paga ºtefania,
Polite Marilena, Popa Aurelia, Pârvu Mariana, Rãduþã Lucia, Ristici Maria, Rifcof Elena, Sechila TatianaDaniela, Susan Nicoleta, Stan Mihaela, Seran Florentina, Tudor Luminiþa, Tusu Gel, Tudor Dumitra,
Usurelu Nicoleta, Viºa Luminiþa, Vulcan Valeria
Clasa a XIII-a L prof. dirig. Natalia Preda

Antofie V. Mihaela, Androne F. Viorica, Cioaba A. Florica, Cioalca N. Gheorghe, Ciobanu Silvia, Coman
Georgeta, Coman C. Mirela, Costache N. Elena, Costea C. Mihaela, Cristea Z. Ela, Creteanu J. Mihaela,
Gaman Mariana, Lica P. Ioana, Marin F. Cristina, Manaila C. Luciana, Mihai R. Carmen, Mirea M.
Mariana, Mit G. Marilena, Nãstase T. Alexandrina, Nedelcu P. Ancuta, Nedelcu C. Madalina, Nicolae V.
Mariana, Popescu J. Mirela, Preda G. Constatin, Radu V. Gabriela, Rosu M. Georgeta, Sabuzinschi N.
Daniela, Sageteanu N. Nicoleta, Spetco Anca, Stoican C. Constantin, Stoicescu T. Violeta, Tãnase I.
Georgeta, Tene I. Gelu, Toma Ionel, Tudor Mihaela, Tudor C. Viorica, Udrea I. Elena, Udriste Livia,
Vlaican Gh. Carmen, Vrabie C. Maria
Clasa a XIII-a M prof. dirig. Georgeta Cojocaru

Alexandrescu Cristian, Bãlan Mihaela, Braha Ani-Cristina, Chirculescu Rodica, Câmpeanu Alexandra,
Costache Zoica, Drãgan Marian, Dumitru M. Mariana, Epure Mariana, Gheorghe Adriana, Ioniþã Lizica,
matei Sorina-Mihaela, Mihail Cristina, Petre Nicoleta, Pastor Ana, Roºoga Florenþa, Savu Georgeta, Urla
Nicoleta, Vlad Iosefina, Yamfirescu Luminiþa-Tatiana, Zavragiu Vasile

Din colecþia de tablouri a liceului - Cancelarie

Pescari

125

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1988-1989

Clasa a XII-a A – prof. dirig. Mihai-Corneliu Bãdilã

Andreescu D. Vasile-Bogdan, Badea T. Marioara, Beca N. Zoe, Bulibaºa I. Luminiþa, Caminschi I.
Loredana, Cazacu I. Nicolae, Ceani N. Ana-Maria, Chiriþã F. Viorica, Cristea Gh. Adriana, Georgescu M.
Ionela-Veronica, Giga Gh. Aurelica, Gutium G. Mihaela-Cristina, Iaba I. Carmen, Ionescu Eugen, Lazar
C. Vasilica, Matei C. Gilda-Antigona, Mihai D. Maria-Mirela, Murzea Gh. Ana-Maria, Nastu H.
Florentina-Luminiþa, Nãstasescu Gh. Nicoleta, Nedu C. Carmen, Opritescu V. Alina-Petruþa, Palaloga S.
Constantin, Petrascu I. Mihaela-Livia, Popica Gh. Elena, Puchea L. Florentina, Rãdulescu I. ClaudiaLoredana, Rãduþ N. Monica, Staicu D. Elena, Stan I. Cristina-Vasilica, :erban S. Elena-Mioriþa, Topalã N.
Mirela, Vasile I. Valentina, Vãduva C. Elena-Despina.
Clasa a XII-a B – prof. dirig. Anca Drãghici

Anghel I. Sorina, Antonescu N. Mihaela, Badea C. Carmen, Balica I. Mirela, Burtea G. Elena-Florina,
Chirita G. Mihaela-Luminiþa, Dinu I. Victoriþa, Dobre C. Mariana, Drãghici Gh. Ruxandra-Cristina,
Dumitru G. Mihaela-Daniela, Frãþilã G. Georgiana-Laura, Geanta I. Iuliana-Daniela, Gheorghe S. Daniela,
Gheorghe A. Monica, Ghizdãreanu Gh. Ioana, Hagimihail T. Iuliana, Ionescu F.F. Claudia-Cristina, Ioniþã
N. Mihaela, Iordache M. Luminiþa, Lemnaru S. Viorica-Patricia, Lupa S. Mihaela, Macrea C. Mihaela,
Manole T. Nicoleta-Carmen, Margan R. Claudia, Mihalache M. Fanuta, Mindrut C. Silvia, Neacºu M.
Teodora, Obertin I. Mirela-Mihaela, Pana F.Iuliana-Eleonora, Patrascu Gh. Aurel, Popa A. CarmenMihaela, Popa I. Florentina-Luciana, Sorici D. Tatiana, Stãnescu Mariana, Toma I. Niculae, Tomescu I.
Aurelia-Luminiþa, Vasilescu D. Ana-Cristina, Drãgan D. Adela-Gina.
Clasa a XII-a C - prof. dirig. Constantin Racu

Ardelean V. ºtefania, Balea I. Virginia, Barcau V. Nicoleta, Bajenaru Gh. Nicoleta, Bãlãºoiu E. Antoanela,
Boldeiu C. Claudia, Cambera I. Monica, Cernea I. Dorina-Diana, Dumitraºcuta E. Felicia, Gaina Gh. Nina,
Giurgila A. Iulia, Grigorescu I. Liliana, Grosu M. Mariana, Guta Elena, Heia Magdalena, Ilie Daniela,
Ionescu Mariana, Lungu Mihaela, Mihalcea Mirela, Mitran Elena, Mocanu Alina, Naghi Marius, Negrei
Elena, Nuþã Gabriela, Olteanu Cristina, Pelin Mircea, Pârvu Mariana, Radu Gena, Similschi Laura, Sârbu
Daniela, State Adriana, Stãnescu Gabriela, Stoica Mihaela, Saloparu Nicoleta, Tãnase Ana-Irina, Todoºi
Cãtãlina.
Clasa a XII-a D - prof. dirig. Denisa Nicolae

Anghel St. Ileana, Boboc I. Daniela, Carvajal N. Marcela, Dragusin T. Adriana, Duta M.Florentina, Gavrilã
N. Camelia, Gorbãnescu N. Monica, Iancu P. Mirela, Ioancea T. Victoriþa, Iordache A. Liliana, Ivascu N.
Mihaela, Leonte T. Carmen, Lucan N. Nina, Marica C. Magdalena, Marin V. Anca-Angelica, Matei I.
Nicoleta, Mihai D. Mihaela, Mihis Laurenþia, Monea A. Mihaela, Nae E. Silvia-Valentina, Nae M. Tatiana,
Nãstase M. Iulia-Simona, Nãstase I. Mariana, Nica V. Dumitra, Niþulica F. ªtefania-Camelia, Papuc C.
Geta-Mihaela, Pârvu I. Mioara, Pârvulet Gh. Violeta, Podosu Gh. Daniela, Popescu I. Maria-Cristina,
Rãducanu D. Emilia-Daniela, Sacaua Gh. Steluta-Adriana, Simion D. Aurelia, Stroe R. Florin-Catalin,
Suditu I. Razavan, Tãnase C. Iuliana, Teodorescu A. Carmen-Mihaela, Tudorica F. Laura, Tarlescu C.
Maria-Melania, Vasile G. Maria.
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a E - prof. dirig. Radu Teodorescu

Antica P. Clara, Badea D. Maria, Bantas M. Mariana, Buzatu Ionica, Ghenciu Gh. Valerian-Eugeniu, Ciurel
E. ªtefani-Silvia, Cocoºi Mariana, Condea V. Laura, Constanitn M. Florentina, Constantin I. Iulian,
Constantin I. Gabriela-Luminiþa, Cutic Brânduºa, Draghia R. Aida, Drãgoi F. Elena, Ezer C. Mariana,
Grigore T. Nicolae, Grigore N. Silvia, Ilie I. Aspazia, Ioniþã D. Marian, Issak M. Dan-Alexandru, Lungu
N. Graþiela, Lungu V. Gabriela, Manea V. Marian-Gelu, Manole Gh. Niculina, Mircea I. Elena-Tudora,
Mitan Gh. Vasile, Neata F. Teodora, Nicolae D. Maria, Pavel Mihaita, Petrescu I. Virginica, Petricescu R.
Nicoelta, Pârvu P. Silvia-Elena, Ratea I. Florentina, Rãduþã N. Iuliana-Cristina, State C. Adrian, State C.
Adrian, State Mihaela, Stãnescu D. Olimpia, Stoica C. Elena-Tatiana, Tabaras V. Nicoleta-Mariana, Toader
I. Magdalena-Mariana, Stroe T. Ileana.

126

Clasa a XIII-a F - prof. dirig. Elena Andreescu

Apostol R.A. Valentina-Anisoara, Berindei N. Petre, Blaj I. Maria, Catu I. Mihaela, Constantin C. Nicoleta,
Drãgan G. Valentin, Dumitru D. Aurelia, Florescu F. Gabriela, Florescu D. Mihaela, Guran V. Mihaela, Ion
Gh. Constanta, Lolea V. Emilia, Lucian Al. Liliana, Melcescu A. Elena, Manu C. Mirela, Mandruta
Marilena, Oprescu M. Carmen-Elena, Petrescu I. Aurelia, Popa D. Eliza, Simion Gh. Carmen, Simpliceanu
M. Maria-Speranta, Tãnase P. Eugenia, Valeri M. Olguta, Voicu I. Anisoara, Zelenco Mariana, Ciupitu T.
Danut.
Clasa a XIII-a G - prof. dirig. Aurora Olteanu

Agurida C. Mihaela, Anghel I. Anisoara, Apostolache I. Marilena, Ariton C. Magdalena, Bacriz I. Maria,
Bogdan M. Mihaela-Mirela, Catrina I. Adriana- Ancuta, Chivu M. Mariana-Silvia, Costache V. Liliana,
Crãciunescu I. Jeni, Cretu Gh. Daniela, Damian St. Elena, Dincã C. Irina, Drumea T. Petruta, Francu I.
Mihaela, Gaitinaru Al. Daniela, Gheas P. Tatiana, Ghinea D. Aldelheid-Charlotte, Gogiu Al. Silviu-Gabriel,
Ioan V. Daniela, Isarescu Gh. Aurelia, Lazar C. Oana, Lazoc Fl. Elena, Leescu V. Daniela-Florica, Marin
Fl. Ileana-Beatrice, Miron C. Mona-Adriana, Neagu Gh. Aurelia, Orasanu I. Cristina, Pastai M. FlorentinaSimona, Radu I. Daniela, Dimescu V. Cornel, Slav C. Doina-Magdalena, Stoicea I. Luminiþa, Stroe Z.
Mihaela-Ioana, Ungureanu D. Gabriela, Ioniþã Mirela-Alice, Iancu P. Mia, Dumitraºcu N. Marian.
Clasa a XIII-a H - prof. dirig. Niculaie Pâtea

Alexandru I. Mioara, Andrei I. Mariana, Barbu T. Mihaela, Bobe C. Florea, Bunda I. Mirela, Bogdan D.
Dragos, Caracior M. Emilia, Carali V. Florica, Capatana I. Gabriela, Caprar I. Marinela, Cernea N.
Georgeta, Chiru C. Marilena, Deatcu I. Ioana, Dincã I., Dincã C. Petruþa, Dinu C. Mariana, Dragotoiu C.
Anca, Drãghici C. Viorica, Dumitrache T. Florin, Dumitru N. Luminiþa, Dursina I. Elisabeta, Florea T.
Mariana, Gavrilã M. Elena, Ghinescu S. Georgeta, Gogonea R. Daniela, Gorgan I. Tudorita, Grigore N.
Ecaterina, Iosif Liliana, Mardale N. Claudia, Manolache G. Laurentiu, Manolache N. Mihaela, Manoliu V.
Mirela, Mihai M. Luminiþa, Mihai C. Vasile-Ilie, Mihale P. Elena, Miu D. Valentina, Misiris C. Ionel,
Mogolicu C. Camelia, Neaga I. Marius, Pârvu M. Marian, Preda C. Ioana, Popescu C. Georgeta, Ratiu I.
Ioana, Radoi Samarescu F. Cãtãlina, Seu N. Aurelia, Sima I. Adriana, ºtefãnescu I. Mariana, ªtefan Emilia,
Toader V. Nicoleta, Voicu I. Carmen-Adela.
Clasa a XIII-a I - prof. dirig. Ana Becheanu

Ambrozie V. Mihaela-Valentina, Andrei L. Mihaela, Anghel G. Dorina, Babu M. Teodora, Baciko I. AncaDaniela, Boncea I. Elena, Bozieru C. Elena, Cârjan I. Elena, Ciobanu V. Vasilica, Corneci V. Viorica,
Costache D. Beatrice-Daniela, Costache I. Nela, Diaconescu I. Elena, Dobre M. Duþã, Gafincu MihaelaCarmen, Huþu I. Mirela, Ioniþa R. Mariana, Lipetz I. Lucia, Luca I. Ionela-Mihaela, Manolache G. Valentin,
Marin C. Magdalena, Micsã M. Adrian-Cristian, Micu S. Mihaela, Mihãilescu P. Florentina, Mirescu M.
Doina-Lidia, Miroiu I. Anca-Doina, Mocanu M. Daniela-Izabela, Muºi M. Mariana, Nicolae N. Ani,
Nicolae R. Niculina, Nicula C. Iuliana-Selena, Olteanu N. Petruþa, Pascu G. Mariana, Pavel St. Adrian,
Petrescu M. Florentina, Pârlog C. Elena, Popescu P. Florina, Radu C. Mihaela, ªerban M. MargaretaMihaela, Trãistaru G. Cristina, Udrea F. Florin, Viºan N. Georgeta, Zganga N. Dorina, Iliescu V. Liliana.

127

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1989-1990

Clasa a XII- a A – Prof. dirig. Ion Otarãºanu

Alexandru S. Mihãiþã-Cãtãlin, Bancu Gh. Valentina, Babacea Gh. Elena, Banescu Fl. Roxana-MariaIsabela, Cazacu Al. Silvia, Cojocaru N. Elena, Damian I. Elena, Diaconescu C. Daniela-Simona, Dinu D.
Mariana, Dumitru C. Elena, Dumitru T. Rãzvan-Cezar, Gheorghe I. Mihaela-Rodica, Gotlieb St. Laura, Ion
I. Aurora, Ioniþa M. Cristina-Monica, Ivan M. Daniela-Laura, Ivan T. Valeria, Ivaºcu I. Doiniþa, Lete St.
Virginia, Masca I. Liliana-Maria, Mãrgineanu C. Clara, Mirea Gh. Iuliana, Modoran S. Nela, Navin Al.
Mariana, Neagu V. Mihaela-Silvia, Oprea C. Dina-Paula, Orãºanu I. Mirela-Cornelia, Otrok Fr. Elena,
Paraschiv P. Alina, Popescu C. Gabriela-Nicoleta, Prodan C. Maria-Gabriela, Radu I. Gina, Serghiev A.
Simona, Stefanov Gh. Gheorghe, Tasica T. Florica.
Clasa a XII-a B - prof. dirig. Nicoleta Stroe

Andrei St. Margareta, Badea C. Elena-Diana, Boita C. Liliana, Bulgaru C. Mihaela, Ciobanu D. Aurelia,
Dinu V. Mariana, Dincã A. Cristina, Dragu A. Oana, Dumitrache I. Sergiu, Durbac St. Aramis, Duþu A.
Nuta, Feraru N. Roxana, Furniga M. Claudia, Gasler N. Roxana, Iacob Gh. Andreea-Ana-Maria, Iacov I.
Dumitru-Constantin, Ioan V. Mirela-Adina, Ivãnuº A. Luminiþa, Licsandru N. Elena, Madescu D.
Valentina, Minciu I. Cristina, Mocandu T. Sãndiþa, Oancea V. laura, Pãun N. Mihaela, Poporogu g. Anca,
Radu Gh. Carmen-Elena, Raþiu I. Gheorghe, Savu M. Cristina, Singureanu N. Neli, Stanciu I. Iuliana, Taraº
N. Lidia, Trifu M. Mariana, Tudor C. Florica, Tala A. Virgil.
Clasa a XII-a C - prof. dirig. Irina Bodnari

Alexandresu T. Camelia, Boboc N. Daniela, Brihac I. Ivan-Mihai, Buturugã G. Dorina, Condila P. SteluþaPetronela, Constantin E. Mirela, Costache I. Iuliana-Cristina, Davidescu G. Cristina, Dobre D. MarianaAura, Drãghiþa R. Marilena, Duca C. Diana-Mihaela, Dudescu G. Camelia, Dumitrescu P. Corina-BeatriceIvonne, Enache T. Daniela-Elena, Flamanzeanu N. Mariana, Ghiduº M. Mariana, Ilie Sanda Georgeta,
Micu I. Miliana Claudia, Maria C. Nineta, Mihai C. Alina-Mihaela, Morariu I. Cerasela, Nedelcu S.
Cristina, Nuta I. Mariana-Carla, Pelteacu G. Coca, Podaru C. Valerica, Pologatu C. Monica, Popescu M.
Liliana-Mihaela, Sturza A. Elena, Suciu T. Mihaela, ªorici Antoaneta, Teodorescu A. Adriana, Trantila M.
Florica, Vasiliu A. Mihai-Adrian-Rãzvan, Vlad M. Daniela-Cella.
Clasa a XII-a D - prof. dirig. Gheorghe Rândaºu

Alexe Gh. Constantin, Biolan I. Viorel, Deaconu N. Camelia, Dobre I. Daniela, Drãgan P. Elena, Dumitru
A. Gabriela-Iulica, Filipoiuc V. Mihaela-Adriana, Munteanu A. Vasilica, Fulgeanu E. Corina, Grigore Gh.
Liliana, Grigorescu C. Mirela, Grozavu Gh. Daniela, Grozea M. Iulian-Claudiu, Ilie I. Iulian, Ilie I. Petruþa,
Lazanu P. Lucian, Mantu N. Victoriþa, Minica M. Florentina-Nicoleta, Minciu D. Alina-Alexandrina,
Moise T. Gabriela-Marilena, Moraru A. Adriana, Muºat Aura, Oprea N. Geanina, Petre T. Elena-Alina,
PA¢rvu P. Valeria, Preda N. Nicoleta, Puºcaº Gh. Diana-Carmen, Sfetcu T. Silviu-Valentin, Spiridon M.
Virica, Stan I. Carmen-Elena, Tache P. Nicoleta, Vãduva C. Mariana.

ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a E - prof. dirig. Denisa Nicolae

Andrei T. Marin, Aprozeanu Paula, Bobes St. Tudorita, Bojan St. Violeta, Cojocea Niculina, Crãciun
Marieta, Crãciun Elisabeta, Cuciumita I. Dãnuþ, Curcan Dorica, Darsteanu Maria, Dorcea S. Florea,
Dumitrescu C. Simona, Epure M. Daniela, Gheorghe I. Rodica, Hidan Gh. Elena, Iosifescu Cireºica, Ivan
C. Floarea, Mialca A. Maria, Mircea Steliana, Oanca S. Niculina, Popescu Gheorghe, Popescu Gh.
Laurenþiu, Sasu I. Lucia, Sãrman C. Dumitru, Stoian Gh. Corina-Silvia, Vargalui I. Aurica, Vasilica Mihai,
Vãtui Antonio, Vladu Marian, Vlase Ana, Bordeianu Elisabeta.

128

Clasa a XIII-a F - prof. dirig. Zoe Bãrbulescu

Albalasei Gh. Viorel, Ajeacu I. Florica, Alupoaie I. Vasilica, Boºtinã N. Nicoleta, Burtila I. Teodora,
Chiriac M. Maria, Ciobanu A. Aurora-Gabriela, Ciolan Iulian, Constantin I. Jeni-Luminiþa, Constantinescu
A. Natalia-Mihaela, Crãciun M. Cristian, Creþiu Gh. Elena, Din I. Daniela-Steluþa, Dinu Gh. Mariana,
Dragomir Gh. Nicolae, Dumitru I. Valentina, Fritu I. Elena, Ghinea D. Iulica, Ghiurca V. Cristina, Lunescu
I. Valentin, Minciunã S. Constantin, Nãstase I. Angela, Neagoe V. Niculina, Nicola I. Domnica, Pãun I.
Valerica-Rita, Petrescu N. Florica, Petrescu M. Tudorel, Popovici I. Mirela-Aniºoara, Ruse I. Maria,
Siliºteanu C. Niculina, Stoica C. Cristina, Zavera I. Gabriela-Elena.
Clasa a XIII-a H - prof. dirig. Zoe Tudoran

Avram St. Gabriela-Adriana, Bãdiþa Florentina, Bãlan P. Mihaela, Buciuleac Marieta, Cato C. Nicoleta,
Cruceru Mihaela, Diacu A. Victoria, Dumitrescu M. Mihaela-Roxana, Dumitru T. Gabriela-Cleopatra,
Ferfelea Elena, Gemala P. Rodica, Iancu Gh. Daniela, Mermeze I. Florica, Paraschiv Camelia-Gina, Pascu
N. Zoica, Pintea N. Cristina-Marilena, Radu N. Vasilica, Român M. Cristina-Florentinã, Sãnduleasa V.
Nicolae, Simionicã P. Elena, Stan Hedi-Mariana, Trifan Gh. Grety-Emilia, Tudorache Mariana, Trandafir
A. Coralia, Vasile Gabriela, Vãduva O. Paula, Veveriþã N. Valentina-Lucica, Zastran V. Florentina.
Clasa a XIII-a I - prof. dirig. Ioan Cavachi

Bãdilã S. Tudor, Bãloiu St. C. Petrica, Bivolan M. Camelia, Constantin T. Ioana, Conteanu F. Florentina,
Cormos I. Vasile, Costea R. Adela-Mariana, Costea I. Mariana, Curcã I. Marian, Dragomir M. Adriana,
Dragomir Petruþa, Drãguþa V. Otilia-Carmen, Dumitrescu P. Fãnica, Erhan V. Aurelia, Grigore G. Nicoleta,
Lupaºcu G. Dan, Matei C. Lucian, Mocanu N. Mircea-Viorel, Moldoveanu I. Adina, Morãrescu O.
Nicolae, Moscu N. Marius-Daniel, Nica S. Maria, Paraschiv M. Paula, Pãduraru St. Aurel, Radu N.
Constantin, Rãdescu St. ªtefan, Savu S. Florentin, ªeicaru V. Florentina, ªtefan I. Stelian, Toma Marian,
Vasilescu T. Maria, Vãtafu M. Elena, Voicu A. Mariana, Zorilã A. Doina.
Clasa a XIII-a L - prof. dirig. Ana Ionescu

Andrei N. Florina, Badea C. Leontina, Bârca A. Profira, Bucur N. Tanþa, Dobre I. Dorina, Grigore D.
Cristina-Monaliza, Hriscu C. Elena, Ilie I. Nicoleta, Ivan S. Ileana, Matinca C. Cristian, Mazdrac I. Elena,
Nare P. Florenþa, Panpu N. Virginia, Petriºor I. Elena, Pleºa V. Adriana, Popescu Mihaela, Radu M.
Magdalena, Sora Gh. Marilena, Târziu N. Mariana, Turcu Gh. Floarea, Þurlea V. Florentina, Voicu P.
Daniela, Zamfirescu V. Emanoil-Apolon.
Clasa a XIII-a N - prof. dirig. Emil Schuster

Anuþa A. Vasilica, Armeanu I. Ileana, Badeci Doiniþa, Bogdan A. Niculina, Ciocan Alexandrina, Constantin
I. Ioana, Costea Gheorghiþa, Damian Margareta, Diaconu Elena, Dinu C. Etuþa, Dobre C. Robertina, Dobre
Teodora, Dragomir F. Florina, Dragomir F. Mariana, Dragomir D. Monica-Livia, Dumitru V. Mariana,
Dumitru V. Steluþa, Geamãnu V. A. Beatrice, Gheorghe N. Luminiþa, Ghinea D. Marcela, Giosu I. Geta,
Grãjdianu M. Daniela, Greceanu S. Violeta-Zânã, Greere Gh. Mihaela, Iepure Angela, Ion N. Gabriela,
Iorga D. Gherghina, Ivan Luminiþa, Jiru Nastasia, Iecu Nadia, Lecu Valentina, Moise A. Veronica, Niculae
Corina, Niþã V. Petra, Oprea N. Ioana, Popa P. Florinel-Helmut, Postelnicu F. Elena, Sãndulescu V.
Mariana, Totora A. Silvia, Tudor T. Mariana-Mihaela, Þiglea Adriana.

129

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1990-1991

Clasa a XII-a A - prof. dirig. Cornelia Stãnescu

Atanasoae V. Gabriela-Minodora, Bejan I. Mihai, Buduianu C. Elena, Burcica I. Adriana, Butuceanu I.
Elena-Gabriela, Borcea T. Mihaela, Calancia M. Mihaela, Constantin I. Camelia, Costea I. Mirela-Daniela,
Constantin D. Luminiþa, Constantinescu Gh. Valeria, Ciobanu M. Maria, David I. Iuliana, Dragomir A.
Nicoleta-Aurora, Gheorghe I. Violeta, Jianu F. Cristina, Manciu I. Adriana-Aurelia, Mara P. Liliana,
Marinescu I. Daniela, Nãstase V. Mariana, Neagu M. Viorica, Neculau I. Cristina, Oprea Gh. Mihaela,
Petrescu V. Georgeta, Popa C. Aniþa-Laura, Popescu I. Angelica-Elena, Popescu Gh. Florin, Rãduþa C.
Flavius, Spãtaru C. Gilda-Any-Beatrice, Sterea C. Luminiþa-Valentina, Stoica A. Cristian, ªeitan I. AnaSimona, Tãnase V. Cristina, Teodorescu Al. Victoriþa, Tororu C. Robert, Vasile I. Cristina-Carmen, Valcu
I. Emilia, Vulturescu M. Alin.
Clasa a XII-a B - prof. dirig. Ruxandra Florescu

Adam I. Mariana, Albu J. Monica, Bianu R. Valeria-Olimpia, Cozma T. Irina, Critu M. Monica, Dima C.
Aura-Valentina, Domocoº M. Mirela-Florentina, Gheorghiºor D. Daniela-Doina, Grigore T. Silvia,
Grigorescu I. Marilena-Cristina, Iancu T. Florentina-Adina, Iordache P. Daniela, Luca I. Virginia, Notar D.
Ana-Maria, Ogrezeanu C. Elena, Petre I. Zenaida-Mariana, Pârleci I. Marius-Valentin, Popa Gh. Cristina,
Popa I. Mãrioara, Popovici C. Floric-Daniela, Puicu C. Claudia-Liliana, Rãdulescu St. Mihai, Runceanu
Gh. Claudia, Schiaua Al. Adriana, ªtefãnescu M. Claudia, Tãnãsescu E. Daniela, Trãistaru M. Luminiþa,
Truºcã St. Mariana, Tudorache N. Nicoleta, Tiplica I. Alinã-Mihaela, Ursei N. Mariana, Velcea M.
Lenuþa.
Clasa a XII-a C - prof. dirig. Doina Spânu

Abina D. Florentina, Ardelean V. Valeria-Alina, Bahmata C. Cristina, Balotescu N. Caludia-Elena, Bibicu
L. Anca-Florentina, Bogoi Gh. Daniela-Puºa, Buceac G. Roxana-Paula, Cengher N.Nicoleta, Costea F.
Diana-Luiza, Costache Gh. Petruþa-Luminiþa, Crivãþ St. Georgiana-Maria, Dobra P. Claudia, Drãgulea M.
Camelia-Monica-Cecilia, Dulea I. Diana, Dumitru P. Nicoleta, Lungu Al. Laura, Manea Fl. Eugenia,
Marcu Gh. Adela, matei I. Melania-Florentina, Mirea C. Viorica, Nere Gh. Diana-Steluþa, Oros V. Daniela,
Panduru M. Mihaela-Nicoleta, Postelnicu I. Adina-Gabriela, Rãdulescu I.Karina-Ramona, Rãdulescu C.
Nicoleta, Roºu V. Mirela-Gabriela, Sandu A. Florenþa-Gabriela, Soare C. Sorina, Stoian C. Despina-Liana,
Suchici C. Corina-Monica, Svaricevschi G. Sorina-Adriana, Toma M. Alina-Gabriela, Ticu D. Aniºoara,
Varna D. Mihaela.
Clasa a XII-a D - prof. dirig. Neculai Oancea

Alexandru I. Monica-Gabriela, Andrei M. Silvia-Mihaela, Avram P. Iuliana, Banu Gh. Cristina, Banu C.
Marilena, bubu N. Adriana, Buzoianu I. Florentina-Mãdãlina, Caraene I. Steliana, Catanã L. Florin-Dãnuþ,
Ciucu N. Camelia, Ciurea F. ºtefania, Constantin D. Viorica, Costea M. Aniºoara, Dinu V. Andreea-LauraMaria-Cristina, Dinu I. Petruþa, Dobre Gh. Doiniþa, Dobre Gh. Marian-Cãtãlin, Grosu R. Liliana, Ilie
Gh.Elena, Ionescu P. Mioara, Iordãchescu M. Adrian- Mihai, Manea E. Luminiþa, Marin Adriana-Iuliana,
Marinesuc E. Mariana-Daniela, Mugureanu M. Anca-Constanþa, Onaº T. Mariana, Pârvu M. Nicolita,
Preda A. Florentina, Preda Gh. Violeta, Stamate V. Marian, Stan A. Emilia, STancu M. Maria-Virginia,
Tãlpeanu I. Adriana-Crina, Ticu M. Doiniþa, Trifu C. Nicoleta, Vasile I. Luci-Veronica, Vulpoi I. FeliciaIoana, Zinca Gh. Ioana-Daniela.

130

Clasa a XII-a E - prof. dirig. Sanda Stroia

Alexandrescu Gh. Caludia-Speranþa, Basma D. Carmen-Emilia, Bãlan I. Florian-Adrian, Bârsan B.
Claudia-Emilia, Borcea GH. Marinela, Cãpiteanu M. Marian, Cernica I. Maria-Gabriela, Diaconescu I.
Marilena, Dinu M. Cristina-Nicoleta, Dobre I. Elena-Liliana, Drumea N. Cristina, Dumitru C. GabrielaGeorgeta, Dumitru M. Natalia, Gheorghe St. Elena-Manuela, Ifrim I. Elena, Ionitã P. Marilena, Ivan N.
Daniel, Ivan D. Eugenia-Monica, Marcinschi V. Florentina, Martac I. Cristina, Nedu V. Georgeta, Nicuþ D.
Aurelia-Laura, Nistor I. Anamaria, Niþu A. Ortansa, Niþu M. Liliana-Tania, Odoroaba I. Cristina-Daniela,
Olaru V. Tatiana, Parpalã I. Daniela, Pãtraºcu D. Safta, Pãun A. Vasilica-Viorica, Popa I. Lucica, Postelnicu
I. Marian, Sãvescu F. Raluca, Spinoiu D. Carmen, Stoica D. Laura, Stroe Gh. Elena-Carmen, Szilagyi I.
Silvia-Monica, Titoiu I. Mihaela, Trica I. Iuliana, Tulimianu I. Magdalena, Valeanu P. Corina.
Clasa a XII-a F - prof. dirig. Maria Corbu

Apostol P.G. Teodora-Corina, Bãran M. Mihaela, Bantescu I. Cornelia, Buzatu M. Florentina-Nicoleta,
Clinciu G. Mirela-Nicoleta, Cojocaru P. Marina-Magdalena, Constantinescu I. Camelia-Constanþa, Costea
C. Anca, Diaconu M. Daniela-Gabriela, Dima D. Mioara-Mihaela, Dragu I. Elena, Eliad C. Mihaela,
Iamandi N. Elena, Leondraliu St. Iulian, Leondraliu St. Maria-Simona, Lupu T. Florenþa, Mazat P.
Veronica, Mitracu P. Aura-Daniela, Moisescu M. Aura, Muºoiu V. Eugenia, Nicola I. Veronica, Oltean N.
Roxana Daniela, Pandele M.G. Eduard Cristian-Alexandru, Patrinichi B. Romeo-Corneliu, Petriºor Gh.
Elena, Salomea I. Vasilica, Stoian C. Paula-Nicoleta, ªtefan C. doina, Tomovici D. Daniela-Dumitra,
Trandafir I. Ioniþa-Daniela, Varodi P. Maria-Cristina, Vintilã M. Mirela-Laurenþia, Voicu M. Floriana,
Voloºincu Gh. Dorina.
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a E – prof. dirig. Rodica Bozga

Andrei T. Emil, Badea Gh. Florin, B ãcanu I. Maria, Becheanu St. Doina, Beciu N. Ecaterina, Bucur I.
Florica, Cernea V. Gheorghe, Crãciun Eusebiu, Cherciu V. Ionela, Chejan Cristina, Ene T. Gheorghe,
Florescu I. Anton, Fira Gheorghiþa, Gheorghe P. Elena, Ghiþã G. Adrian, Gutcan I. Daniela, Glãvan
Victoria, Hahue T. Dumitru, Ilie I. Maria, Iordan V. Nicoleta, Ivan C. Elena, Kurtian E. Maria-Neli, Lungu
T. Hermina, Micu C. Puiu, Nedelceanu F. Tanþa, Niþu I. ºtefania, Oasa A. Neli, Ochian I. Tudoriþa, Oprea
V. Viorica, Obrejan Maria, Popescu C. Ana, Popescu I. Gabriela, Severniciuc V. Camelia, Soare I. Aurelia,
Stoenicã D. Daniela, Tanaschievici Georgeta-Daniela, Traãca Rodica, Toma D. Ioana, Vilcica Gh.
Margareta.
Clasa a XIII-a F - prof. dirig. Zoe Bãrbulescu

Adamiade C. Camelai. Barbarasa E. Teodora, Bãicoianu D. Violeta, Bajeanriu I. Carmen- Iuliana,
Bãrbulescu Gh. Elena-Gabriela, Batutu Ioana, Cicu Ecaterina, Cicu A. Ion, Cioabã D. Maria, Ciobanu N.
Vasile, Constantinescu C. Elena, Cutencu V. Georgeta, Dinu O. Maria, Dragomir D. Elena, Ene Gh. Nela,
Gotu M. Mihaela, Ivãnuþã R. Silvia, Lãzãricã P. Calina, Marcu Maria, Neagu A. Maria, Neagoe I. Maria,
Pãuna N. Mihaela, Pelin C. Coculeana, Petre N. Georgeta, Popescu I. Iuliana, Radu V. Florentinã, Samson
P. Catinca, Sandu I. Nicoleta, Sãrman C. Cristian-ºtefan, Slav G. Elena, Stanciu I. Irinca-Monica, Tanasa
I. Ion, Vasile A. Elena, Vlãdãºel N. Nicoliþã, Zaharia St. Mariana, Sãvulescu I. Mirela, Herghelegiu C.
Daniela.
Clasa a XIII-a H - prof. dirig. Luminiþa-Ecaterina Aron

Angeru N. Aurora, Ardeleanu I.N. Corina, Bosbegeanu N. Daniela, Chiriac Fl. Niculina, Chirtoc G. Olga,
Dig Gh. Eugenia, Dinu Gabriela-Mihaela, Dudu N. Mihaela, Dumitru I. Gabriela, Feier S.I. Alice Monica,
Frãþilã Bianca, Galan E. Otilia, Glonþ R. Carmen, Hretiuc C. Eleonora-ªtefania, Iancu M. Madi, Ivan V.
Mihaela, Lungu Fl. Petruþa-Magdalena, Manole A. Mihaela, Moise I. Monica, Moldoveanu S. Carmen,
Morariu I. Rozina, Mujdei Mihaela-Cleopatra, Nacu T. Mariana, Nãstase I. ªtefania, Nicolae Al. Mirela,
Papa M. Maria, Petricã D. Mihaela, Radu I. Camelia, Rãdoi P. Florentina, Rãdulescu C. Tatiana, Sandu
Gh. Claudia, ºerban Gh. Mariana, Surghie R. Mariana, Þiba D. Adrian, Vasilache M. Mihai, Velcu H.
Daniela, Vald V. Carmen-Daniela, Vornicu C. Carmen-Elena, Goga P. Tincuþa.

131

Clasa a XIII-a I - prof. dirig. Livia Dragotã

Ana Gh. Rodica, Andrieº C. Catinca, Apostol T. Mihaela, Arsene P. Cristina-Mihaela, Badauta M. Florina,
Beciu I. Aurica, Ceausa P. Angela, Ciuncanu C. Daniela, Corozel V. Rodica, Cotea T. Mihaela, Cristache
T. Mioara-Mihaela, Dobre F. Alexandra, Dorobanþu I. Ioana, Fifiala I. Victoriþa-Carmen, Ghiþã C. Simona,
Iordache M. Vasilica, Ologu D. Steriana, Olteanu N. Mariana, Oprea I. Iuliana, Popescu P.D. LidiaDaniela, Preda N. Iuliana, Rãducanu St. Nicoleta-Monica, Sabou Florica, Smaranda C. Elena, Tone C.
Constanþa, Ungurean Cristina-Nicoleta, Sandru Carmen, Veregut Cristinela, Vlad Petruþa.
Clasa a XIII-a M - prof. dirig. Luminiþa Slãvescu

Amariei Carmen-Silvia, Berceanu Marian, Bîrã Georgeta, Costache Florina, Cojocaru Niculina, Croitoru
ºtefan, Cumpãnaºu Mirela, Drãghici Ion, Dragomirescu Antoanela, Drãgulin Mariana, Drãgulin Gheorghe,
Dumitru Florin, Firescu Cristian, Ene Nicoleta, Florea Daniela, Gheorghe Maria, Leºeanu Mirela, Maier
Laurenþiu, Mãrãcine Daniela, Nãstase Gheorghe, Pena Angelica, Rusu Mãrioara, Tepeliga Mioara, Cãlin
Elena-Daniela, Mitru Lenuþa, Niþu P. Valentina, Ene Eugen.

Secretariatul ºcolii

132

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul

ºcolar 1991-1992

Clasa a XII-a A - prof. dirig. Maria Niculescu

Alexandru C. Mihaela, Andrei C. Valentina, Axenoiu A. Eugenia, Bazavan F. Maria, Bica D. MarianaAurora, Cãlin I. Gabriela, Cãpãþânã S. Angelica-Cristina, Ciurea G. Alina-Mariana, Cocoº M. Adriana,
Constantin A. Cornelia-Mariana, Constantinescu D. Florentina, Constantinescu M. Laura-Ionela,
Constantinescu M. Mãdãlina, Cotofanu C. Alina-Paula, Crusmac D. Mihaela, Diaconu C. Eugenia, Dilman
C. Simona-Alice, Dincã M. Gabriela-Elisabeta, Duþulescu V. Augustin-Mihai, Georgescu-Vancu MiralenaOana, Ghibutiu E. Cãtãlina-Isabelle, Grecu P. Oana-Alexandra, Lucan J. Zenaida-Georgeta, Negoiþã I.
Cristina Isabelle, Nicolae N. Florica, Odorog S. Nicoleta, Pascu I. Angela, Popescu Monica-Zoia, RãbojGheru I. Cãtãlina-Mioara, Sandu A. Gabriela, Vadanu M. Adina.
Clasa a XII-a B - prof. dirig. ªtefan Iordache

Andrei T. Anamaria, Andrei T. Mihaela, Alexandru A. Antoaneta, Drãgan M. Mariana, Dona A. AuraClaudia, Ghiþã Gh. Cornelia, Istrate C. Mihaela-Florentina, Iancu M. Eduard, Marinescu F. Mariana,
Maruntelu D. Nicoleta-Aura, Milita M. Petriºor, Mirica M. ªtefania, Nazare C. Lorina, Popa F. NicoletaAdriana, Popa I. Mihai, Ruse Gh. Vasilica, Siminiuc Gh. Georgiana-Myriam, Stoian M. Liliana, Stoica E.
Alina-Simona, Stroe P. Daniela-Elena, Tãnase M. Elena, Ungureanu T. Oana-Nicoleta, Ungureanu P.
Mihaela-Florentina, Vasile D. Elena, Vlad I. Nicoleta, Vladan Gh. Valentina, Cristea I. Cipriana,
Gradinariu D. Rodica-Mihaela, Miu O. Ana-Mirela.
Clasa a XII-a C - prof. dirig. Marieta Boiangiu

Arapu P. Florentina, Bujor S. Florentina, Cicu M. Mihaela, Chiribau A. Adriana, Codrean D. Luiza, David
T. Luminiþa, Deliu N. Silvia, Dobre N. Marinela, Dumitru Gh. Vali, Dragnea D. Cãtãlina, Fache I. Lenuþa,
Ganea N. Nicoleta, Gheorghe I. Mihai, Grigore G. Veronica-Monica, Herea I. Delia, Ionescu D. George,
Iordãnescu M. Dan-Marius, Iorga I. Roxana, Iula T. Nicu, Lazãr O. Corina, Lacatis T. Lavinia, Olteanu N.
Elisabeta, Panã I. Lidia, Pârvan V. Silvia, Prusac C. Marius, Rizea S. Justina, Ruse M. Lisette, Sima Gh.
Teodora, Stroe M. Sanda, Stoica I. Georgeta, Târnãcop Gh. Cristina, Tudorache Gh. Gheorghe, Vlãdulescu
F. Daniela.
Clasa a XII-a D - prof. dirig. Georgeta Ungureanu

Adela C. Ionela, Antonie Gh. Mihaela-Andreea, Balea C. Aduard, Caracior M. Steluþa, Coiciu N. CristinaMarilena, Concha Gutierez Andrea-Patricia, Costianu I. Doina-Georgeta, Eremia N. Elena, Fulgeanu N.
Anca-Constantina, Haita Al. Jeanina-Bianca, Iancu T. Mirela, Ilie C. Costel, Ilie M. Paula, Iovanas R.
Victoria-Luoana-Flaviana, Irimia T. Dragoº-Constantin, Istrate V. Teodora, Ivan I. Mariana-Mirela,
Lãcãtuºu Gh. Loredana-Cristina, Mãrgãrit M. Adriana, Narion M. Felicia-Ioana, Oprea Al. AlexandrinaDaniela, Paraschiv R. Iuliana-Andreea, Popescu Gh. Nicoleta, Preda C.V. Loredana-Elena, ªtefan Gh.
Cãtãlin-Mugurel, ªtefan I. Elena-Gilda, Zamfir V. Cãtãlina, Zeciu Gh. Ana-Maria, Zvorusteanu C.
Daniela-Elena.

Clasa a XII-a E - prof. dirig. Georgeta Cojocaru

Badea Gh. Georgeta, Badea P. Ileana, Bancu Gh. Adrian-Daniela, Bãlãºoiu M. Mihaela-Roxana, Bunea C.
Violeta-Gina, Ciocârlan Ana-Mareia, Constantin M. Adrian, Costin A. Aurelia-Ioana, Deaconu D. Adrian,
Dociu D. Mihaela-Ioana, Drãghici M. Elena-Mãdãlina, Dumitru Gh. Constanþa, Florescu D. MonicMagdalena, Gheorghe Gh. Silicã, Guþã C. Neli, Laban I. Daniel-Cristache, Marin S. Valeria-Florica,
Momâi T. Narcisa-Dalia, Moroianu Gh. Anna-Maria, Nicolescu N. Nicoleta, Peþer Ana-Maria, Purice A.
Alina-Romanþã, Rãduþ A. Maria-Amalia, Staicu M. Mariana-Heloise, Teodorescu V. Iuliana-Florina, Tudor
C. Georgeta, Turmac Gh. Nina, Uteanu Gh. Luminiþa, Vasile G. Emilia, Guiman G. NarcisaAnelise.

133

ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a G - prof. dirig. Mihai-Corneliu Bãdilã

Andrioaia N. Ion, Anghel V. Elena, Dãnescu A. Ana-Maria, Dinu C. Florentina, Gaujeneanu I. Angelicã,
Gaujeneanu I. Angelica, Georgescu S. ªtefania, Giurgi I. Cristina-Iuliana, Ivanof C. Mihaela, Laibãr I.
Marina, Lãzãrescu C. Rodica, Lungu St. Nicolae, Mãrin F. Dumitra, Marinescu M. Ilie, Matei Elena, Nete
V. Georgeta, Nicolae D. Carmen-Georgeta, Paºol S. Mircea, Popescu I. Mariana, Sandu I. Nicoleta, Stanciu
St. Steluþa, Tache C. Frusina, Timpau C. Otilias, Voicu V. Georgeta-Luminiþa.
Clasa a XIII-a H - Prof. dirig. Nicoleta Stroe
Anghel A. Vasilica, Badea D. Voica, Bahne D. Elena, Balint D. Tatiana, Bordei Gh. Mihail, Burlacu Gh.
Iulian, Caloeanu C. Marilena, Cucu N. Elena, Drãgoi I.Marian-Rãzvan, Frãþilã I. Elena, Fulga P. Maria,
Georgescu I. Elena, Luchi N. Ecateriana, Lupescu Gh. Ortansa-Elena, Manea P. Nicoleta, Marica T.
Nicoleta, Matache M. Marin, Matei T. Marin, Mihalache N. Florentina, Mîrzac V. Emilia, Moraru St.
Mariana, Movileanu Gh. Dumitru, Olteanu V. Mariana, Popa Gh. Carmen, Radu T. Ana, Romanti L. Doina,
Radu I. Lucica, Silea M. Adriana, Stan D. Ioana, Zaharia St. Carmen-Georgeta, Cernat S. Liliana.

Clasa a XIII-a I - prof. dirig. Zoe Bãrbulescu
Aanitei Mihai, Acosmulesei I. Daniela, Bobosatu V. Marian, Bora V. Camelia-Mirela, Bucuricã St. Tiberiu,
Closcaru V. Tudora, Constantin E. Nina, Corozel V. Maria-Angela, Costache C. Dumitru, Cucu I. Dumitra,
Dinu I. Ioana, Drãghici Gh. Mihai, Filimon C. ªtefan, Gavrilã S. Clara, Horghidan I. Aurica, Hozu Gh.
Mãricica, Ionescu Gh. Dan-Cristian, Macavei A. Livia, Manolachi N. Avrama, Marcu D. Gabriel, Mihai I.
Dorina-Daniela, Milescu C. Marilena, Mirea Gh. Alexandru, Niþã Gh. Daniela, Niþu P. Simona-Mariana,
Oros Gh. Alexandrina, Rusu I. Constantin, Saceanu Florin, Stan Gheorghe, ºtefãnescu Gh. Sanda,
Vânãtoru C. Marcela-Alexandra, Iacob Cristian, Agache C. Viorica.
Clasa a XIII-a L - prof. dirig. Ioan Iosif
Baicus I. Daniela, Bolintineanu A. liliana, Boteanu E. Cristian, Buharu I. Irina, Barbuleacu M. CarmenAngelica, Calaman I. Stelain-Sebastian, Coman E. Rodica-Cristina, Cristofori I. Paulina, Dinculescu N.
Liliana, Dinculescu N. Mariana, Dorobanþu V. Ionicã, Dragomir N. ªtefania-Mirela, Florescu N. Mihaela,
Ghinea D. Mariana, Ilie I. Costina, Iordache M. Gina-Georgeta, Istudor A. Vasilica, Lascu C.M. Daniela,
Levitchi S. Victor, Marin P. Elena, Matache C. Aniºoara, Mexi I. Francisc, Clara, Mihalcea L. AncaRoberta-Mirela, Mocanu G. Mariana-BogdaNiþã, Muºat R. Nicoleta-Luminiþa, Nancu G. Nadia, Nemeº M.
Liliana, Nitã C. Nicoleta-Claudia, Ogararu V. Viorica, Ouatu I. Doina-Aniºoara, Paraschiv M. PetruþaMirela, Pauliuc E.Camelia-Florica, Pelaru N. Elena, Rasnovan G. Constanþa, Rus V. Florica, Simzian T.
Sanda, Sâmbotin C. Elena-Liliana.

Clasa a XIII-a M - prof. dirig. Denisa Nicolae
Agurida C. Neluþa, Cãruntu I. Simona, Ciobãnescu N. Aurelia, Ciocoiu M. Luminiþa, Cotã I. MarianaDaniela, Crãciun A. Laura-ºtefania, Dumitru N. Mihaela-Teodora, Florescu I. Elena, Gavrilã N. ElenaAdriana, Grancea I. Paraschiva, Hantu A. Gabriela, Ion M. Dumitra, Ionitã A. Florentinã, Marinescu A
Luminiþa, Muºat M. Valentina, Nedelcu I. Amelia-Oana, Stanciu D. Gabriela, Pãun I. Carmen-Emanuela,
Stan S. Rodica, Stancu D. Mirela, Vulpoi Gh. Ileana.

Clasa a XIII-a N - prof. dirig. Doina Mihãescu
Bahmata C. Dina, Bobe M. Constantina, Boboc M. Melania, Breazu Gh. Mariana, Bucuioc I. Ana, Chirea
S. Petruþa-Mirela, Costache I. Gheorghiþa, Dodan Gh. Marian, Enache I. Matilda, Genata I. Neacºa,
Iorgoveanu M. Elena, Jablonschi V. Eugenia, Marin N. Lucica, Nãnescu A. Daniela, Niþu D. Ioana,
Pandelica N. Mihaela, Pãtraºcu Mirela, Petre Elena-Luminiþa, Pârvu V.Ofelia, Popa Petruþa, ªtefãnescu P.
Gina-Laura, Toma I. Elena, Vasile A. Mihaela, Vladu C. Ioana, Bahmata Margareta, Ionescu F. Daniela.

Clasa a XIII-a R - prof. dirig. Ruxandra Florescu
Andrei I. Maria-Daniela, Broscatean u I. Elisabeta, Ciulin D. Constanþa, Costea S. Aniºoara, Cristea Gina,
Dan P. Ioana, Dobricã Angelica, Dumitru Aura, Fediuc C. Ioana-Gabriela, Groparu L. Izabela-Paula,
Juravle C. Constanþa-Liliana, Logofãtu M. Gabriela, Mihalache F. Evelina-Gilia, Moroianu N. Doiniþã,
Nitã C. Petruþa, Pantelimon I. Petruþa-Carmen, pãun F. FloriNiþã, Perjoiu Gh. Virginia-Alina, Petre V.
Cornelia, Petre V. Elena, Rucareanu Gh. Aurora, Scarlat J. Florentina, Vasiliu Mihaela, Turica GabrielaOana.

134

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1992-1993

Clasa a XII-a A - prof. dirig. Romeo Enescu
Profil finanþe-contabilitate

Alexandru I. Cristina, Anghel N. Livia, Ariton V. Daniela, Bibac I. Roxana, Buticã I. Tanþa, Buzatu M.
ºtefan, Filip I. Florentina, Florea I. Margareta, Florian P. Marius-Teodor, Gagelea V. Sandu, Ghinþu A.
Ramona-Mihaela, Ghica Dragoº, Giugea D. Raluca, Grigoraº C. Iulia-Ioana-Cristela, Grosu V. Daniela,
Grosu R. Georgicã, Iacob M. Mariana-Daniela, Ionescu M. Silvana-Mãdãlina, Lazãr P. Alexandra, Mantu
N. Aurelia, Mateescu Tatiana, Moise F. Matilda, Negoiþã T. Graþiela, Odoroaba I. Valentina, Paraschiv P.
Mihai-Dorel, Poalelungi I. Nicoleta, Preda D. Paulicã, Radu V. Victoriþa, Rolea P. Silviu-Constantin,
Rotaru C. Elena, Roºca Lorana-Bianca, Soare Cãtãlina, Stoica P. Aurelia-Nina.
Clasa a XII-a B - prof. dirig. Ecateriana Pasan
Profil finanþe-contabilitate

Albiþa C. Elisabeta, Borcea A. Eugen, Bocãneþ N. Geanina, Buzatu M. Minetã-Gabriela, Chiriþã V.
Adriana, Cruceru N. Mihaela, Colan D-G. Daniela, Cuþitaru G. Vasilicã-Silvia, Corbu S. Sorin, Dincã D.
Constanþa-Marilena, Dorobanþu A. Maria-Alina, Drãgoiu V. Adriana, Eftimiu M. Antoanette, Epure N.
Laura, Firicã P. Avia-Elena, Filipescu T. Camelia, Florescu T. Elena, Ganciu D. Constantin, Ghiþã P.
Violetã, Gavrilã S. Ana-Felicia, Preda I. Silvia, Hobancu V. Nicoleta, Hodorogea C. Laura, Ion M. Silvia,
Ispas A. Elena-Graþiela, Mircea C. Roxana, Nedea P. Angela, Orban I. Cristina, Pepenel F. Elena, Pandele
M. Cãlin, Paraschiv I. Alina, Rusu F. Aurelia, Stãnescu M. Luminiþa, Stan G. Georgeta, Vladaia I. Gabriela,
Voicu I. Gabriela.
Clasa a XII-a C - prof. dirig. Constanþa Vlad
Profil finanþe-contabilitate

Alexandru A.M. Nina, Bejenaru N. Gabriela, Bortea C. Adriana-Oana, Calagiu C. Zoia, Ciocan C.
Magdalena-Doina, Cojocaru S. Iulian, Condeescu D. Alice- Elisabeta, Constantin E. Cristina-Gina, Dinu
I. Roxana-Maria, Dinu I. Tatiana, Drãgulescu F. V. Ioana-Lucreþia, Drug G.E. Maria-Camelia, Francisc V.
Monica, Heim I. Corina-Elena, Lazãr N. Constanþa, Lunguþ G. Irina, Lutu I. Floriana-Iuliana, Miroslav T.
Mihaela, Muþiu D. Ioana-Voichiþa, Neagu I. Mariana-Nicoleta, Negru C. Ruxandra-Luana, Pârvulescu C.
Elena, Popa M. Ruxandra, Rac I. Victoriþa, Radu M. Mariana, Simion G.Melania-Felicia, Stãnicã M.
Maria-Monica, Stoean G. Gabriela-Steluþa, Teodorescu V. Valentina, Toacã F. Georgiana.
Clasa a XII-a D - prof. dirig. Elena-Daniela Hangan
Profil finanþe-contabilitate

Albuþ C. Mihaela, Baras V. Iulian-Adrian, Calgi L. Stelian, Cernea I. Petruþa, Cernescu L.H.C. AndreaGiusepina, Cuculea S. Gabriela, Cutar I. Gina, David C. Aurelia, Dinu R. Florentina, Dumitru Gh. AnditaNicoleta, Ene C. Georgeta, Fãtu S. Florentina-Petronela, Funieru M. Maria-Cristina, Georgescu I.
Gabriela, Ion V. Andreea, Luca P. Alina, Lupei S. Mihaela, Milea I. Corneliu-Maximilian, Mirea S. OanaConstanþa, Niculescu Cristina-Bella, Pantazi I. Daniela, Rãducanu N. Carmen-Florentina, Roºu N. Monica,
Seceleanu V. Simona-Cerasela, Simion F. Anne-Maria-Elena, Stelea Viorica, Stoica N. Mariana, Venter V.
Florentina, Voicu T. Marinela, Voicu C. Simona-Monica, Zahiu P. Mariana, Zamfir N. Ana-Marilena

Clasa a XII-a E - prof. dirig. Anca Frusina
Profil finanþe/contabilitate

Beldiman P. Elvira, Caºcaval M. Marian, Chiricu D. Ioana, Chivu M. Cristian, Conu Gh. Marius, Dobra
Al Ionela, Dulãu P. Rita-Mery, Fauraru C. Sanda-Mihaela, Florea Gh. Roxana, Gavãþ St. Argentina, Ghenu
N. Roberta-Mariana, Grigore M. Mariana, Ion I. Ioana-Alina, Mareº Gh. Elena-Lidia, Marin O. LoredanaHelen, Mãgureanu E. Georgiana, Oprescu A. Monica-Maria, Paraschiv Gh. Camelia-Teodora, Pãtraºcu M.
Ioana, Petre I. Florentina, Radu P. Carmen, Radu M. Elena, Repta D. Oana-Consuela, Rãduicã P. FlorinVioca, Râmboacã N. Anca, Stoica C. Elena-Adriana, Tudoise D. Cristian, Þapu Gh. Alexandra, Ungureanu
N. Melania, Vamanu D. Daniela-Cristina, Vãduva Fl. Emilia.

135

Clasa a XII-a F - prof. dirig. Rodica Burcea
Profil comerþ

Adam C. Ileana, Androne V. Elena-Daniela, Balaban S. Sorina-Alina, Bãluþ V. Luminiþa, Boboc C.
Marilena, Bodnãraº Gh.I.Monica, Cazaciuc C. Loredana, Chirilã Gh. Nuþi-ªtefania, Cojocariu M. GabrielAlexandru, Coltuc C. Adriana, id C. Alexandru Dinulescu N. Cãtãlina-Marilena, Dumitrache V. Ana,
Dumitru F. Elisabeta, Dumitru T. Vasilica-Violeta, Gugea M. Florentina-Nicoleta, Ioniþã M. Mariana,
Manolache V. Elena, Mihalache V. Daniela, Naca Gh. Ana-Maria, Pavel Doina, Petre Gh. Cristian,
Postolea N. Georgiana, Reinhardt V. Cristina, Sandu C. Robert-Mircea, Sima C. Crãiþa, Simcea S. ElenaLidia, Stoian M. Georgeta, Stoica R. Bianca, Toma D. Georgeta, Vasile Al. Cristina-Roxana, Vasile N.
Florentina-Cristina, Voinea N. Amalia, Voinea V. Mariguana.
Clasa a XII-a G - prof. dirig. Delia Georgescu
Profil comerþ

Bahmata C. Emilia, Bernard A. Ana, Beucã P. Veronica, Bote E. Cristina, Brãescu I. Ecaterian, Buduianu
C. Angela, Butulan Gh. Nela-Daniela, Cãlin I. Simona-Carmen, Câmpeanu C. Nicolae-Lucreþiu, Cojanu F.
Tedy, Coman C.Cecilia-Camelia, Cristea I. Adrian-Rosalinda, Ducã C. Iozefina, Filip A. Marinela-Alina,
Galan G. Daniela, Georgescu C. horia, Ilie C. Rodica, Mara P. Gabriela, Marinescu C. Violetã, Nicolau N.
Laura, Ogrezeanu C. Georgeta, Peniºoarã M. Marcela, Petre R. Cristina, Rãducu D. Teodora-Florenþa,
Richiteanu N. Daniela, Sandu M. Camelia, Scarlat D. Mihai, Toma I. Mioara, Ulmeanu J. Ana-Maria, Ursu
M. Alina-Letiþia, Vãile I. Emilia, Vãleanu M. Mirela, Viciu D. Aniºoara-Elisabeta, Vidu O. Mirela
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a F - prof. dirig. Ana Ionescu

Profil finanþe-contabilitate
Alexandru L. Ana-Maria, Bãnicã M. Florian, Ciorelia Gh. Mariana, Ciucã I. Florian, Constantinescu Gh.
Carmen-Elena, Cote D. Ileana, Craiciu M. Silvia, Diaconu R. Daniela, Dragomir M. Mariana-Mihaela,
Drulea Al. Corina-Daniela, Florea St. Ecaterina, Ghinea I. Mãrioara, Guseila Gh. Vasilicã, Iachimov S.
Mihai, Marcian D. Stela, Opriºan Gh. Samoil, Ruse M. Georgeta, Rusu C. Florian-Leonard, Stãnoiu T.
Cleopatra, ªeicaru N. Diana-Isabela, Tudoricã Gh. Steluþa, Vasile Gh. Anne-Mary-Alexandra, Ware Fl.
Gabriela, Zlate V. Laura.
Clasa a XIII-a H - prof. dirig. Pulcheria Cramarenco
Profil comerþ

Bãrbulescu T. Elena, Botica C. Ionel, Burcã D. Valeria, Ciofliceanu V. Aurel, Deftu I. Tudora, Dragnea I.
Cornelia-Florentina, Dumitrache D. Georgeta, Gociu T. Nicoleta, Grama B. Radã, Ene Florica, Ionescu C.
Constanþa, Maftei V. Angelica, Maftei V. Cornelia, Manole T. Anca, Marica I. Olimpia-Florentina, Mitu
Gh. Iuliana-Gloria, Niculae V. Niculae, Pânã P. Ecaterina, Paraschiv V. Daniela, Pavel I. Ecaterina, Popa
Iustina-Liliana, Sandu St. Georgeta-Adelina, Sârbu A. Adriana, Staicu P. Veronica, Stoian St. Mariana,
Suceveanu Gh. Gheorghe, ªtefan D. Leonard-Constantin, Todoºi I. Sanda-Mirela, Topalã D. Aurelia, Tudor
V. Rodica, Vasilescu Gh. Vasilicã, Voinea I. Marilena, Zisu Gh. Mihãiþã.

Clasa a XIII-a I - prof. dirig. Zoe Tudoran
Profil comerþ

Anghel C. Vasilicã, Bãrbatu V. Antoaneta-Gabriela, Bercea Gh. Gabriela, Ciobanu I. Ecaterina, Clinciu D.
Aurora, Cristea C. ºtefania, Dobra F. Emilia, Dobre O. Cristina, Dragomir D. Daniela, Eºanu I. Livia, Ilie
I. Gheorghe, Ionescu M. George-Armand, Lungoci C. Ana-Maria, Mirea M. Dorina, Miroslav I. Mirela,
Miu M. Mariana, Popescu Mihai, Postolache M. Cristina-Mihaela, Preda C. Florin, Radu M. Mariana,
Sangiorzan Carmen, Spãtaru Magdalena-Elisabeta, Stanciu V. Lenuþa, Streinu Al. Silviana, Tãcu Mariana,
Tãnase M. Dorel, Topalã D. Ionicã, Tumurug A. Laura-Mihaela, Tudose I. Elena-Cerasela, Vigheciu Gh.
Georgeta, Zorca I. Daniela, Tache I. Maria-Cristina, Pipos C. Mihaela.

136

Clasa a XIII-a L - prof. dirig. Florica Bajdechi
Profil finanþe - contabilitate

Andrei P. Daniela-Florentina, Alexandresu E. Andrea-Anca, Braºoveanu M. Florica, Boboc C. MariaMagdalena, Bucin E. Mariana, Constantin I. Mirela, Cristea Fl. Aniºoara, Cristea V. Elena, David Gh.
Mihaela, Dumitru St. Maria, Dumitru Gh. Mariana, Dulgheru Gh. Lucica-Mihaela, Emilian VioletãGeorgeta, Gherasim I. Adina, Ghiþã S. Emilia-Claudia, Ioniþã I. Costela, Mândru P. Klara, Marinescu C.
Angela-Constanþa, Marinescu C. Rãzvan-Aurelian, Mihalache Gh. Mirela, Miulescu I. Aurelia, Pascu N.
Gabriela, Petre D. Elena, Popescu P. Eliza-Radiana, Postelnicu G. Mihaela, Potârniche L. Daniela, Pârvu
G. Monica-Alina, Radu M. Florina, Român I. Romulus-Ioan, Stancu Gh. Livia-Gabriela, ªtefan Emilia,
Titoiu Cristian, Tudorache Gh. Alice-Daniela, Vasile N. Carol-Ionel, Vãtãmanu C. Marilena-Lãcrãmioara.
Clasa a XIII-a M - prof. dirig. Adriana Bâldea
Profil comerþ

Ailinei N. Vasilicã, Beldiman I. Melania, Butanoiu T. Carmen, Butanoiu T. Mãdãlina, Cãlinescu C.
Cristina-Eugenia, Carutasu D. Virginica-Elena, Ciolacu I. Mihaela, Ciulin C. Cristina, Carligeanu M.
Manuela, Coandã M. Gabriela-Florentina, Coforea V. Mariana, Cojocaru A. Antoaneta-Cristina,
Constantin I. Florentina, Cristache S. Gabriela, Curici Gh. Mircea-Roberto, Dumitrescu A. Laura, Duþu V.
Daniel, Ghiþã A. Constanþa, Iacob V. Cornelia, Ionescu M. Margareta-Lãcrãmioara, Ivãnuº E. Mariana,
Meninþe I. Cristina, Mincu G. Daniela, Neagu G. Sorin-Stelian, Nicolae D. Dorina-Tatiana, Petrescu L.P.
Silvia-Marina, Sacher Gh. Mariana-Iuliana, Sãru I. Mioara-Daniela, Stan I. Simona-Iuliana, Stoicea I.
Nicoleta-Geanina, ªincai I. Laura-Gabriela, ªtefanovici R. Daniela-Roxana, Surubariu F.D. ºtefanLaurenþiu, Vasile V. Vasilicã-Camelia, Ungureanu I. Daniela, Zidaru I. Silvia.
Clasa a XIII-a N - prof. dirig. Grigore Bratu
Profil comerþ

Betiu D. Rãzvan, Bogza I. Carmen, Boºtinaru Gh. Doina, Ceauº C. Neli, Ceauºu P. Paula, Dona I. Marcel,
Dumitru Ligia-Elena, Grigore St. Mariana, Ion Al. Angela, Matei M. Maria, Munteanu Gh. T. GabrielaTereza, Nicolae D. Claudia-Daniela, Ninu D. Gabriel, Ocnasu M. Virginia-Florentina, Popa M. Emilia,
Preda I. Carmen, Rãduþ Al. Anca-Gabriela, Susnea I. Lucia, Tudorache V. Florentina.

137

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1993-1994

Clasa a XII-a A - prof. dirig. Ion Otãrãºanu
Profil finanþe-contabilitate

Badea N. Alina-Tania, Bosoi C. Daniela, Cealicu T. Vasilicã-Genoveva, Ciocan I. Mona-Gabriela, Dadau
M. Andreea-Emilia, Frãþilã S. Steluþa, Hriscu N. Cristian, Ilie M. Cosmin, Ion Gh. Constanþa-Gabriela, Ion
I. Mariana, Iosif C. Mirela, Kejan Gh. Gheorghe, Moldoveanu R. Marian, Mazilu C. Nicolae, Moraru I.
Adriana-Veronica, Nicolae Gh. Iuliana, Nicolae Gh. Fl. Monica, Niþulescu I. Carmen, Norocea P. DanielaAdriana, Pârvulescu R.M. Elena, Pârvulescu R.M. Alice, Popa T. Valentina, Sandu T. Carmen-Adina,
Stanciu V. Nicoleta-Florentina, Stoica C. Elena-Adriana, ªerban I. Elena Diana, Tauc I. Ioana, Tudorache
I. Rodica, Tudoran I. Florentina, Turcescu I. Raluca-Ioana, Þugui S. Magdalena, Vioreanu E. CristinaIuliana.
Clasa a XII-a B - prof. dirig. Ion Puicã
Profil finanþe-contabilitate

Anghel Al. Mihaela, Boboc T. Elena, Budac Al. Simona-Veronica, Bumbacaru I. Valentin, Buzatu Gh.
Lidia-Doina, Chivu D. Florentina-Stela, Crãciun I. Nicoleta, Dumitriu M. Elena-Alina, Dinu M. Elena,
Dumitru A. Luminiþa, Dumitru F. ªtefania-Adina, Dumitrescu D. Cristina, Dumitrache M. DanielDumitru, Enache T. Daniela, Fortini V. Elena-Camelia, Georgescu V. Florentina, Ioan C. Mariana, Ioniþã
H. Mihaela-Georgeta, Ionescu A. Mihaela, Lãpãdatu V. Ileana-Ana-Maria, Licã E. Adrian-Ion, Lungu Gh.
Cristina-Florentina, Mihalache M. Gheorghe-Vasile, Mihai M. Mihaela, Nica I. Elena-Cãtãlina, Peºi P.C.
Maria-Francesca-Isabella, Sandu N. Nicoleta, Sterea L. Luminiþa-Elena, Trandafir Gh. Florentina, Tudor
T. Speranþa-Silvia, Vameºu M. Rodica, Vlãdescu M. Radu-Mihail, Zaharia V. Adriana.
Clasa a XII-a C - prof. dirig. Doina Buzatu
Profil finanþe-contabilitate

Alexe T. Ioana, Andrei St. Crmen-Mariana, Alecu C. Narcisa-Natalia, Apostol P. Mihaela, Bondoc C.
Mihail, Calvocorescu M. Andreea-Mihaela, Ciobanu N. Mihãiþã-Rãzvan, Costache V. Polixenia,
Drãgulinescu V. Daniela-Carmen, Dumitru M. Dorina-Ionela, Dulca N. Loredana, Epure V. AniºoaraCristina, Fetiºi C. Constantineea-Loredana, Florea Gh. Angela-Ilona, Grigore I. Ioana, Iancu M. Ion, Ilie
D. Constanþa-Maria, Ion M. Mariana, Marin I. Liliana-Manuela, Oprescu C. Diana, Paraschiv V. MarianaLenuþa, Paraschiv I. Cristina-Raluca, Pologea P.Daniela, Ploeºteanu V. Lucian, Postovaru V. Cãtãlina,
Radu G. Mihai-Robert, State D. Nicoleta, Toma A. Adrian, Vintilã C. Daniela.
Clasa a XII-a D - prof. dirig. Tanþa Costea
Profil finanþe-contabilitate

Andrei T. Claudia, Burduela I. Dorina, Calmus I. Mihaela-Monica, Cernat I. Constantin, Carnaru V.
Mariana, Calici G. Zenovia, Crucieru T. Dumitru-Marius, Dinu V. Mihaela, Dincã D. Florentina, Dociu G.
Mihaela, Eftene C. Stela, Grigore C. Cristinel, Grigore I. Monica-Elena, Gugiu N. Ilenuþa, Ion D. Nicoleta,
Ilie T. Valentina-Raluca, Lungu Gh. Liliana-Roxana, Petre I. Alina-Georgeta, Petre S. Elvira-Liliana, Patru
C. ºtefania-Simona, Radauceanu D. Duþã, Stoica M. Nicoleta, Surdu A. Monica, Toma V. Daniela, Tonciu
G. Gheorghe-Cristinel, Zamfir Fl. Veronica, Gheorghe N. Gabriela-Rosina, Gheorghe I. Georgeta,
Niculescu P. Mihaela, Niþu V. Florinel, Tilea D. Antoaneta.

Clasa a XII-a E - prof. dirig. Niculina Samoilã
Profil finanþe-contabilitate

Alexe M. Maria-Cristina, Apetrei I. Florina, Bãlan N. Silviu-Irinel, Belciuc D.D. Monica, Bernard A.
Ivanca, Beorescu M. Roxana, Borº C. Melania, Chetrariu R. Aurelia, Cernea I. Petruþa, Ciontea N. FeliciaLãcrãmioara, Critu M. Paula, Dan I. Georgeta, Dobre N. Mariana, Domocos M. Viorica-Mihaela, Durla I.
Liliana, Fulga I. Irina, Guran Gh. Ileana, Herea S. Adriana-Cristina, Micu I. Andreea-Ionela, Milea I. Alina,
Mirea Fl. Mihaela, Mitrache L. Ioana-Monica, Neculai F. Lenuþa-Daniela, Radovicescu I. Mariana, Rizea
I. Daniela, Stoica C. Corina-Elena, Tudor D.A. Angela-Elena, Tudor D. Gabriela, Turnea I. Florina, Tilicã
I. Mioara.

138

Clasa a XII-a F - prof. dirig. Georgeta Ungureanu
Profil comerþ

Adochiþei Gh. Laura-Daniela, Ardeleanu V. Antoaneta, Barbu M. Olga-Elena, Caraman Gh. Dan, David N.
Daniela, Dinescu Gh. C. Dragoº, Gheorghe M. Claudia-Elena, Iacob N. Daniel, Leca V. Mihaela-Carmen,
Mironeanu N. Alexandru, Mocanu D. Vasilicã, Nãstase E. Cornelia, Negruþ Gh. Bogdan-Ovidiu-Cornel,
Pãdureþu P. Florentina, Potcoavã N. Elena-Daniela, Prundeanu I. Tiberiu, Rãduþã Gh. Loredana-Francesca,
Sandu Gh. Petruþa, Smercinschi N. Constantin, Strechescu N. Gabriel-Auraº, Tãut L. Antonio, Viºan I.
Rodica, Voicu N. Adriana, Vorotic I. Ioan.
Clasa a XII-a G - prof. dirig. Michaela Micu-Pericle
Profil comerþ

Aldea M.I.O. Radu, Avram C. Vasilicã-Silvia, Bidulescu D. Monica, Blaha Gh. Magdalena, Bucur Al.
Ileana, Cosareanu C.P. Adrian, Cristache D. Daniela, David I. Luminiþa, Dãnilã V.E. Ilona-Maria, Drãgan
G. Raluca-Ionela, Enache N. Oana-Andrea, Gâscan V. Alice-Laura-Marilena, Ghiþã I. Isabela-Aura, Iordan
C. Angelica, Marinescu M. Marius-Mihai, Nedelciu C. Elena, Negruþ D. Florentina, Parasciv T. RamonaGeorgiana, Preda I.R. Simona-Gabriela, Pupãzã I. Daniela-Marilena, Sava Fl. Vasilicã, Sima C. Valentina,
Spãtaru N. Valentina, Stoleru I. Claudia-Cristina, Vancea A. Liviu-Adrian, Valimareanu P. Florentina,
Voicu M. Dumitra-Micºunica.
Clasa a XII-a H - prof. dirig. Valentin Dinu
Profil comerþ

Anghel M. Edit-Mihaela, Anghel V. M ihaela, Buse V. Gabriela-Daniela, Cristea S. Orando-Ionel, Duda P.
Dragoº-Petre, Dumitru M. Adrian, Gãman M. Florentina, Iatan Gh. Daniela, Ilie V. Doina, Ioniþã M. IonEduard, Oancia L. Ileana, Oanta P. Cornel, Petre V. Gabriela-Georgiana, Pipoi Fl. Mihaela-Simona, Rus
M. Ioan-Gabriel, Scarlat D. Costel, Spiridon I. Georgeta, Stan I. Gabriela-Corina, Stãnicã I. Mihaela, Stroe
Gh. Geanina, Suchici C. Laurenþiu-Cristian, Tiana L. Irina-Cristina, Toader V. Petruþa, Tudor V. AdrianOctavian, Voinea V. Leonard-Iulian, Voinea D. Nicoleta, Zamfir I. Petruþa.
Clasa a XII-a I - prof. dirig. Angela Rondelli
Profil comerþ

Anitoaie E. Bogdan-Alexandru, Bulz D. Letiþia, Catanã C. Valentina-Gina, Ciobanu M. Florentina,
Constantin I. Aurelia, Constantinescu M. Robert-Adrian, Costache M. Nina, Cotigã Z. Alina, David C.
Aurelia-Geanina, Dimitriu E.G. Andre-Petru, Dobrin I. Claudia-Constantin, Dumitru P. Eliza-Mihaela,
Dumitru P. Florentina, Epure P. Cornelia-Alina, Ghergu A. Florentina, Iordache M. Aurelia-Gina, Iordache
Fl. Viorica, Mehedinþeanu I. Ovidiu-Alexandru, Mihai Gh. Georgiana, Mihalache V. Valentina, Moisa N.
Mihaela, Oprea D. Cornelia-Isabela-Magdalena, Pavel N. Gabriela, Pãun Fl. Florica, Rãducu A. Mioara,
Rãduþã I. Doina, Tache C. Florentina, Ionescu N. Nicolae-Ninel.
Clasa a XII-a L - prof. dirig. Cristina Mihai
Profil comerþ

Achim P. Petruþa-Delia, Andreescu C. Constantin-Emilian, Andrei N. Daniela, Boºtinã V. Laura-Valentina,
Buzatu Fl. Dana, Cãlitã T. Liliana, Chiriac M. Mihaela, Dincã D. Cornel, Gheorghe I. Ioana-Roxana, Ghetu
N. Luciana, Grigoraº I. Paula-Daniela, Gh. Camelia-Aurelia-Florina, Ionicã I. Narcisa-Mariana, Ivan T.
Nicoleta, Mãrgineanu Fl. Florenþa, Mihãilã T. Mãdãlina-Gianina, Mircia I. Florica, Nastore G. AureliaMihaela, Neguþ Gh. Nicoleta-Viorica, Niculescu I. Adriana, Niþu I. Mariana-Laura, Opritã O. OvidiuMugurel, Pipos A. Camelia-Lucia, Popa A. Sorin, Ruse M. Marilena, Vasile St. Marius-Adrian, Zamfira
V. Lucian, Zãbavã M. Ramona, Zoescu I. Mãdãlina, Zeldea P. Ileana.

139

Clasa a XII-a M - prof. dirig. Maria Stãvar
Profil comerþ

Badea I. Florentina, Carneciu C. Mariana-Laura, Ciupitu F. Camelia-Nicoleta, Drãghicescu I. Ilie, Dincã
V. George-Doru, Enache V. Cornelia-Aura, Rrcus M. Florentina, Eremia N. Mariana, Ghiþã M. Silvia,
Lache D. Florentina, Lixandru Al. Cãtãlina-Mariana, Martin A. Clementin, Mãgeanu I. Geta-Aniºoara,
Niþu C. Ionela, Nistor M. Carmen, Radu A. Anca-Daniela, Roºu M. Doina, Slav M. Georgeta, Stanciu A.
Dorina, ªorici M. Rodica, Toma T. Mariana, Tatoiu L. Florin-Lucian, Zaharia V. Georgiana-Iuliana, Zamfir
P. Florentina.
Clasa a XII-a N - prof. dirig. Edit Toma
Profil comerþ

Andrei V. Lucia-Florina, Badac V. Mihaela, Belu E. Marilena, Canã N. Cateluta-Gabriela, Ceriu C. AdrianMarius, Chiosu C. Daniela-Elena, Constantinescu V. Alexandru, Dumitresc C. Sanda-Alina, Enache D.
Mirela, Falticeanu M. Gilola-Simona, Ioan A. Emilia, Lauresin A. Lucia-Angela, Manole C. Liviu-Iulian,
Moldoveanu C. Andreea-Corina, Popescu C. Camelia-Florina, Piscan M. Rodica, Simion C. GenovevaNicoleta, Spãtaru Gh. Aritina, Stan Gh. Daniela, Stoiculescu I. Radu-Cristian, Trandafir I. Mariana, Voicu
V. Mirela.
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa a XIII-a H - prof. dirig. Elena-Adriana Bâldea
Profil finanþe-contabilitate

Ciolan T. Constantin, Cotolan P. Valeriu, Crãciun I. mioara, Cuciumita N. Sãndel-Adrian, Diaconescu D.
Monica-Claudia, Duminicã M. Mihaela, Gheorghe Gh. Mihaela, Ghiþã C. Victoria, Ilie C. Daniel,
Linguraru St. ªtefan, Marin G. Steluþa, Miu V. Mirela-Emilia, Nicolae G. Viorel, Niþã I. Viorica, Olteanu
I. Silviu, Pârvu C. Mariana, Roºca D.I. Claudia-Florin, Stoian F. Carmen, Stoicea I. Mihaela-Camelia,
ªerban A. Adrian, Sorlei M. Elena-Jeanina, Tudor I. Florea, Tufã C. Stela, Varvari L. Mihaela, Licu M. Ilie.
Clasa a XIII-a I - prof. dirig. Livia Dragotã
Profil finanþe-contabilitate

Babadita I. Georgeta, Botusan C. Mariana-Daniela, Cristea M. Victoria-Mery-Elena, Decu I. DanielaFloriniþa, Duþulescu N. Nicoleta-Florina, Ionescu I. Nicoleta-Cristina, Micu P. Ecaterina, Miereanu M.
Maria, Mihãilescu G. Teodora, Neagu I. Aurelia, Pãdure G. Alina-Elena, Petrache Gh. Catela, Radu Gh.
Lavinia-Elena, Raduneata Al. Nicoleta, Sandu C. Marcela, Stana I. Mariana, Tudose M. LilianaMagdalena, Vãlcan C. Constantina.
Clasa a XIII-a L - prof. dirig. Traian Alcea
Profil comerþ

Arsene Gh. Florentina-Crina, Arsene Gh. Silvia-ºtefania, Grigore A. Elena-Gabriela, Manaila V. IleanaAnca, Mircea I. Gabriela, Moise I. Claudia, Neacºu M. Monica, Necula Gh. Carmen-Aurelia, Niþu Gh.
Camelia, Onudjian M. Elise-Meline, Vasile N. Eleonara.
Clasa a XIII-a M - prof. dirig. Constantin Bacu
Profil comerþ

Alexandrescu Radu, Anton T. Daniel, Baciu H. Carmen, Bardasiu N. Natalia, Barneata N. Cristian, Barcan
C. Mariana, Bratu I. Florina-Mãdãlina, Cotigã Gh. Mirela, Canja A. Liviu, Done Al. Nela, Darie I.D.
Bogdan-Radu, Dorela A. Marian, Dumitru I. Cristina, Florea Gh. Elena, Florea I. Ruxandra, Gheorghe Gh.
Viorica, Ghinea Gh. Fãnicã, Lãzãroiu N. Nicoleta, Mihuþ F. Oana, Olaru C. Luiza, Orban I. Maria-Aurelia,
Preda Gh. Liliana, Stancu M. Elena, Surcel Gh. Nicoleta, Tãnase N. Mihaela, Vasile L. Manuela-Simona,
Zicu T. Magdalena.

140

ÎNVÃÞÃMÂNT DE ZI

Anul ºcolar 1994-1995

Clasa a XII-a A - prof. dirig. Mariea Stãvar
Profil finanþe-contabilitate

Anghel O. Ovidiu, Andrei V. Alexandru-Constantin, Andronache T. Angelica, Boerescu V. Anca-Claudia,
Borcea T. Ancuþa-Elena, Cantoneru D. Daniela-Ionela, Carp O. George-Adrian, Carzon P. Ionela-Alina,
Cazaciuc C. Mariana, Cãlin M. Andreea-Lucia, Chicheanu Gh. Marius-Nicolae, Dumitru D. Adriana,
Gavrilã S. Adriana-Constanþa, Ghica M. Cristian-Florin, Ghiþã Gh. Magdalena-Sabina, Ioniþã C. Ionela,
Ivan I. Georgeta-Simona, Lãzãroiu P. Amelia-Florentina, Lupu M. Daniela-Ioana, Marin I. Diana,
Miulescu G. Camelia-Raluca, Neacºu M. Florentina, Olteanu M. Silvia-Nicoleta, Palu E. Cristina, Pânã I.
Adrian-Ionel, Robu D. Afrodita, Smântânã P.T. Vitalie, Stoian Mihaela, Stroe I. Rodica, Tache T. Daniela,
Tache I. Irina, Prodan V. Viorel, Valimareanu M. Carmen-Ionela.
Clasa a XII-a B - prof. dirig. Neculai Oancea
Profil finanþe-contabilitate

Andrisoaie C. Mariana, Antonescu M. Carmen-Elena, Banu Gh. Elena, Blegu I. Camelia, Carsticã I.
Mihaela-Mariana, Ciobanu V. Mihai Stelian, Costea M. Mihai-Dãnuþ, Dincã E. Florina-Roxana, Drideanu
M. Mariana-Marinela, Dumitru L. Cristina, Geantã A. Mariana-Cãtãlina, Giurcau V. ªtefania, Ghiþã V.
Paula-Elena, Ilie Gh. Felicia, Ilie M. Mãdãlina-Fulga, Ilie Gh. Nicoleta-Loredana, Ion V. Ioana-Cristina,
Leah Gh. Cristina, Mandache M. Simona-Liliana, Marinescu M. Maria-Roxana, Mehedinþeanu I. MelaniaGeorgiana, Melinte Gh. Marius, Miron I. Maria-Sabina, Motrogan C.T. Florentina, Nicula Gh. MihaelaAnca, Niþã D. Monica-Elena, Oltenescu Gh. Mircea-Daniel, Papuc C. Eugenia, Paraschivoiu I. AnaRoxana, Parvanov Gh. Daniela, Postolea N. Gabriela, Robu T. Rodica, Român N. Mariana, Sãceanu Gh.
Elena, Sârbu I. Nona, ªtefan Fl. Tatiana-Mihaela, Tompea Al. Alexandra-Mihaela, Vasilescu V. MihaelaCristina.
Clasa a XII-a C - prof. dirig. Doina Spânu
Profil finanþe-contabilitate

Arnãutu I. Cãtãlina, Bãdicã V. Oana-Simona, Bãrbuþã V. Mihaela-Roxana, Biridel C. Aurelia, Bucovicean
V. Mihaela-Mirela, Caracudã C. Mihaela, Ciobanu Gh. Florin-Iulian, Ciubotariu M. Angelica, Davila D.
Al. Mihaela, Diamandi L. Sebastian, Dinu-Negru I.M. Alexandru, Duman N. Marius-Florin, Dumitru S.
Raluca-Daniela, Duþulescu V.M. Vlad-Gabriel, Gabor N. Alexandru-Lucian, Gârbea M. Cristina, Grigore
N. Maria-Alina, Iacob M. Carmen-Reta, Iliescu S. Sorinela-Viorica, Ion V. Adina, Iorga N. Rodica, Ispas
G. Silviu, Liutec D. Carmen-Mihaela, Marin S.M. Mãdãlina-Gabriela, Pantiei I. Simona-Olivera, Pârvan
V. Mariana, Popescu D. Gabriel-Cristian, Sarchisian V. Cristina-Oana, Stoean G. George-Augustin, ªtefan
I. Luminiþa, Teodorescu I. Cristina, Teodorescu I. Elisabeta, Tudor C. Emilia-Livia, Vlad V. ConstantinaVioletã, Zeca V. Cristina.
Clasa a XII-a D - prof. dirig. Nataliþã Buruc
Profil turism

Alexie N. Mihaela-Alina, Anca I. Speranþa-Ingrid, Bãlan Gh. Radu, Bibart I. Daniela, Borisciuc Gh.
Claudia, Corendea I. Mariana-Claudia, Creþu C.Gh. Octavian-Costin, Dinu D. Paul, Dumitrache D. Dorina,
Gheorghe D. Aniºoara, Gurgu Gh. Gabriela-Mariana, Litoiu D. Elvira-Roxana, Lucaci D. Ana-Camelia,
Lupu Gh. Claudia, Luþã C. Manuela, Mihai Gh.M. Valy, Neagu N. Antoaneta, Nichita D. Cãlin-Alexandru,
Niga M. Ana-Maria, Ogãºanu V. Alina-Mirela, Oprea A. Ionela, Pantea Fl. Gabriela, Pascu C. Ana-Maria,
Pecila M. Ioana, Pupãzã I. Camelia-Liliana, Radu I. Oana-Daniela, Solca I. Elisabeta-Cristina, Tãnãsoiu
Gh. Alina, Tomºa E. Sonia-Mihaela, Vaculin A. Ioana-Luciana, Vasile V. Ioana, Voicu D. Adriana, Zaþie I.
Cristina, Zicu T. Adriana, Zotea I. Angelica.

141

Clasa a XII-a E - prof. dirig. Mariana Sireþchi
Profil finanþe-contabilitate

Ancuþa M. Gina, Bidirel T. Daniela-Cristina, Buzatu P. Mioara, Catanã P. Ioana-Mãdãlina, Corfu P.L.
Gabriela-Vândã-Laura, Deaconescu Al. Elena, Don V. Constanþa, Florea T. Mãdãlina, Gheorghe V.
Cornelia, Ghinea St. Cristina-Dana, Grigore Gh. Dorin, Ioniþã C. Elena-Marilena, Krizbai I. Oana, Manea
N. Mariana, Marin St. Liliana, Matei M. Mariana, Mitu A. Maria-Stela, Mocanu I. Iuliana-Marilena, Muºat
P. Claudia-Mariana, Olteanu N. Daniela, Pãun P. Eliza-Daniela, Pârvu M. Georgeta, Pruneiei V. Virica,
Rades M.N. Marinela, Radu Gh. Mariana, Rotaru St. Doina, Sandu N. Georgeta, Savu P. Mihaela-ªtefania,
Silii D. Iuri, Sârbu V. Carmen-Mihaela, Stan Al. Nicoleta, Toader D. Vasilicã, Tornea C.J. Petre, Vitan D.I.
Doru-Bogdan, Voicu N. Gina-Iuliana.
Clasa a XII-a F - prof. dirig. Israelo Riegler
Profil finanþe-contabilitate

Alecu I. Raluca-Alexandrina, Andrei M. Adriana, Andrei M. Adriana-Nicoleta, Aolaritei C. Luiz, Apostol
A. George-Victor-Adrian, Apostol M. ºtefania, Atanasiu C. Elena-Aura, Bigã N. Valentin Eduard, Boboº
A.M. Elena-Laura, Bortan C. Angela-Daniela, Camburu Gh. Elena, Dumitrache M. Florentina, Florea Gh.
Ioan, Florea T. Oana-Mirela, Ghiþã St. Nicoleta, Iofciu M. A. Bogdan-Gabriel, Mititica S. George-Iulian,
Neagu St. ºtefania-Rodica, Obertinschi T. Carmen, Opriº S. Eduard, Popescu Fl. D. Marius-Ionel, Radu M.
Elena, Sandu S. Florentina, Siliºteanu M. Claudia-Adela, Spãtaru D. George-Adrian, Speriatu D. CarmenGabriela, Tãrca Al. Mariana, Toacã Fl. Iuliana, Tudor Fl. Cãtãlina-Simona, þãrmure Fl. Fabriela, Toropoc
S. Mariana, Voinea M. Constanþa-Monica.
Clasa a XII-a G -prof. dirig. Gheorghe Rãndaºu
Profil finanþe-contabilitate

Angelescu C. Mihai-Cristian, Barbuia M. Robert-Nicuºor, Barbuia M. Roxana-Daniela, Balean L. LuciaMihaela, Cernat E.O. Irina-Mihaela, Chetrariu R. Nicoleta, Chiriþã T. Dorel, Ciobanu I. Iuliana, Ciorsac M.
Daniela, Constantin A. Bogdan, Costea V. Andreea, David I. Florin-Cãlin, Diaconu M. Tiberiu-Cristian,
Duþu M. Mihaela-Angela, Ganciu D. Georgeta, Geageac P. Nicoleta, Ghetu Gh. Nicoleta-Daniela,
Grãdinariu S. Nicoleta-Valentina, Iacov I. Mãdãlina-Adriana, Ionescu P. Adina-Cristina, Mihãilã M.
Carmen-Adriana, Nedelus R. Alina-Elena, Nemoianu I. Nicoleta, Nicodim R. Margareta, Oprescu I. Gh.
Marina-Ruxandra, Panait M. Dorina, Popescu O. Ana-Maria, Rãileanu Al. Vândã, Soare C. Elena-Narcisa,
Spânu M. Camelia, Spânu I. Oana, State Gh. Daniela, Stoica Al. Cristian, Sturzu I. Elena-ªtefania, Viedel
I. Camelia, Vorotic I. Vasile-Florin.
Clasa a XII-a H - prof. dirig. Tãnþica Drãgulinescu
Profil comerþ

Andronatii P. Inga, Bernart R. Elena-Nicoleta, Botezatu P.V. Mariana-Petrovna, Cenea B. Magdalena,
Ceoaca N. Nicoleta, Ciobanu V. Nicoleta, Coandã N. Elena-Clera, Constantinescu Fl. Simona-Nicoleta,
Despa C. Alina-Cornelia, Dogariu Gh. Mirela-Simona, Dumitru S. Teodora-Simona, Duþã V. RoxanaIoana, Florea M. Liliana-Maria, Gavrilã A. Nicolae-Cãtãlin, Gheorghe P. Angela, Gândac C. Oana,
Garboiu S. Nicoleta, Iordache Gh. Elena, Ivan Gh. Orlando-Dorin, Manole C. Nicu Iulian, Mândru Gh.
Raluca-Florentina, Moisescu C. Ciprian Alexandru, Mortaru C.I. Florenþa-Daniela, Oancea N. MariusNicu, Olari A. Angela, Patracioc V. Georgeta, Petrache M. Mihaela, Pândaru I. Violetã-Nicoleta, Sebe St.
Maria, State M. Emilia-Violetã, Tomescu Al. Cosmin-Alexandru, Trandafirescu C. Ana-Maria, Turcan T.
Nadejda.

Clasa a XII-a I - prof. dirig. Elena Carabiº
Profil comerþ

Alexandru I. Alexandru, Bãnicã I. Florentina, Bãnicã I. Luciana, Bercea D.O. Andrei-Claudiu, Chiriac V.
Elena-Lãcrãmioara, Conceatu I. Claudia-Florentina, Cristache A. Alina-Constanþa, Dima N. Georgeta,
Dobrin V. Carmen-Ioana, Dragomir C. Elena, Dragomir I. Florentina, Dumitru D. Gabriela-Daniela,
Enache I. Oana-Nicoleta, Georgescu V. Adriana, Iancu V. Daniela, Iancu Gh. Emilia, Ionescu V. LoredanaMarilena, Mahriu V. Petricã-Marius, Mirea M. Nadia-Sanda, Mogoº D. Daniela, Nanut M. Daniela,
Nemneanu D. Cristina, Niculescu St. Roxana-Nicoleta, Paraschiv I. Olivia, Parfene I. Aurelia, Piþigoi T.
Mariana-Steluþa, Pogoceanu C. Monica-Lidia, Roºu Gh. Livia-Maria, Stoian V. Cristina, ªinca I. LucianMihai, ªtirbu V. Ovidiu-Cristian, Ursu M. Cosmin-Florin, Vlad I. Anda, Vlad N. Daniel, Nazaria V. Lilia.

142

Clasa a XII-a L - prof. dirig. Marius Ciurtin
Profil comerþ

Airini M. Ionela-Mioara, Arapu P. mihaela, Bisog M. Mihaela, Cãlin M. Elena-Anca, Ciubotaru T. ElenaCarmen, Costache V. Marius, Dobre Gh. Adriana, Drãgan I. Marilena, Fianu S. Anamaria, Frangu I.
Georgiana-Renati, Fulgeanu M. Mircea, Gãzdac C. Mariana, Gherghescu C. Viviana-Floriniþa, Grigoriu C.
Laura, Haitã Gh. Daniel, Irimia St. Daniela-Veronica, Ispas A. Nicoleta-Laura, Mardari F. Teodora, Marica
M. Mihaela, Mincu Gh. Florin, Mohora I. Nicoleta-Carmen, Pãun C. ªtefania, Raiciu M. Alina-Elena,
Scarlat N. Aurelian-Daniel, Stancu C. Dorina, Stoica Gh. Mihaela, Tamas A.D.Al. Silviu-Bogdan, Tudor
R. Matilda, Ungureanu I. Ionel-Rãzvan, Valter D. Al. Ana-Maria, Vlad P. Valericã.
ÎNVÃÞÃMÂNT SERAL

Clasa XIII-a P - prof. dirig. Florica Angelescu
Profil comerþ

Arnãutu Gh. Nicu-Silviu, Alexandru D. Ileana-Natalia, Anghel I.A. Constanþa-Carmen, Arambasa M.
Marius, Bogdan D. Marian, Boranescu Gh. Angela-Nicoleta, Carlogeanu I. Al. Ioana-Cristina, Coderie C.
Mioara, Cretoiu C. Adriana-Florentina, Dia I. Valericã, Dragomir D. Mihaela, Dumitraºcu T. Liliana,
Englizianu D. ªtefan, Grosu N. Iona, Marin Gh. Mery-Constanþa, Mihalcea C. Cristina, Mitrea I.
Florentina-Daniela, Munteanu C. Carmen-Mihaela, Nanut A. Gheorghiþã, Olteanu N. Lucian-Constantin,
Pavelescu T. Tiberiu-Eugen, Petrache V. Luminiþa-Florina, Popescu J. Alexandru-Iustin, Roºu C. Cristian,
Samson Luminiþa, Simionescu C. Elena, Stanciu V. Nicoleta, Schroder M. Gheorghe, Stebel A. AndreeaNicoleta, ªtefãnescu P. Marius, Tudor V. Vicoleta-Simona.
Clasa a XII-a R - prof. dirig. Pulcheria Cramarenco

Profil comerþ

Amarinei Gh. Aurelia, Anton Z. Nina-Aura, Barbu N. Cristina, Belcescu M. Constantin, Borcea C. Marius,
Deaconescu Liliana, Decu I. Elena, Epure I. Geta, Gaftea Iulia, Ghiþã Jana, Hurmuz V. Vasile-Codin, Ioniþã
I. Carmen, Marcu P. Petriºor, Maftei V. Viorica, Nae V. Amalia, Niþoi Gh. Ileana-Iuliana, Pavel V. Mihãiþã,
Patescu N. Emilia-Virginia, Patru Cristina, Postolache Gh. Gabriela, Preda I. Francis-Cãtãlin, Rãducanu V.
Florentina, Sandu Gh. Mihaela, Slave I. Liliana-Anca, Amaramdescu C. Donatela-Elena, Stancu I. LilianaVictoria, Stancu N. Roxana, ªtefãnescu E. Marius-Laurenþiu, Selavirtea Fl. Constantin, Tãnasã Gh. Elena,
Trifu Elena, Udrea I. Mariana, Vasile D. Florin, Varban St. ªtefãniþã-Marian, Zaharia D. Elena.

Paraschiva Popescu
(1964-1972)

Conducerea liceului - 3 Generaþii

Ana Ionescu
(1990-2010)

143

Gabriela Bobe
(1972-1990)

ªcoala Postlicealã

Anul ºcolar 1991-1992

Anul II - prof. dirig. Adriana Boldeanu
Profil finanþe-contabilitate

Apostoiu E. Aida-Mihaela, Avram Gh. Adrian-Dãnuþ, Badea Al. Adrian-Sorin, Bãcanu E. Marius-Cãtãlin,
Boascã T. Florinela, Brâncoveanu P. Mihaela, Chiciudean T.V. Carmen-Viorica, Ciuclea I.I. MariaCristina, Cocan N. Constanþa, Deliu M. Laurenþia-Carmen, Dima I. Aniºoara-Denisa, Filimon Gh. Sandu,
Govlan A. Andreea-Mihaela, Grãdinaru I. Mihaela, Ionescu D.B. Simona, Ivãnuº Al. Luminiþa-Maria, Liþa
N.V. Daniel-Constantin, Otrok F. Elena, Pascu N. Ramona-Virginia, Pâslaru A.O. Ioana-Gabriela, Pop V.
Camelia-Eugenia, Popa P. Elena, Prodan C. Maria-Gabriela, Puicã N. Mihail-Gabriel, Rãduþã C. NicoletaCamelia, Sain V. Victoria, Sãvulescu C. Adrian, Stanca I. Lucia-Nicoleta, Stelescu C. Mihaela-Lidia,
Toanchina I. Ioan-Eduard, Mogoº N. Liliana.
Anul II - prof. dirig. Aurora Olteanu

Profil corespondenþã comercialã ºi stenodactilografie

Arseni M. Oana-Aurelia, Bazac D. Dumitru-Titus-Felix, Bãdulescu N. Elena, Cornãþeanu A. Fl. AndreeaMihaela, Florescu I. Mãrioara-Cocuþã, Guºã C. Cornelia-Carmen, Hoþea G. Delia-Rodica, Ionescu N.
Cristian, Icleanu M. Mirela-Irina, Matei V. Luminiþa, Pascu N. Liliana, Pârvu N. Mihaela-Roxana,
Petrescu-Badea Gh.D. Roxana, Popescu R. Gabriela-Nicoleta-Alina, Rãduþã N. Cristinel-Dorinel, Savu M.
Cristina, Secere N. Elena-Viorela, Stânga D. Mihaela-Alina, Tãnase Fl. Mircea, Trifulescu B. GeorgetaMirela, Voiculescu O. Mihaela-Carmen.
Anul II - prof. dirig. Luminiþa Aron

Profil corespondenþã comercialã ºi stenodactilografie

Avram C. Elena, Bogdan A. Florentina, Buleandrã D. Alice-Georgeta, Buleandrã D. Elena-Laura, Cazacu
C. Maria, Dragomir I. Nicoleta, Florea Fl. Paraschiva-Iolanda, Gheorghe I. Gabriela-Violetã, Grigore N.
Silvia, Iriza A. Magdalena, Marinescu I. Florentina, Marinoiu I. Gabriela, Micu Gh. Emilia, Mircea I.
Eugenia-Doina, Petriºor E. Clementina-Elena, Potbaniceanu N. Georgeta-Simona, Potbaniceanu N.
Mãdãlina-Eugenia, Rãdulescu P. Elena-Mihaela, Rob I. Magdalena-Mirela, ªerbu St. Nina-Victoria, Deliu
T. Alexandru, Velicu Al. Dumitru, Vition I. Ana-Virginia, Zarafu M. Ionel.

144

Anul ºcolar 1992-1993

Anul II - prof. dirig. Luminiþa Aron

Profil conducãtori de unitãþi comerciale

Bãdescu Fl. Daniela, Buzatu M. Florentina-Nicoleta, Chircor V. Andrei, Chiriþã Gh. Mirela-Roxana,
Danalache I. Emil, Diojdescu S.L.F. Dan-Costin, Dinu C. Florentina, Grãdiºteanu I. Mircea, Hugeanu Gh.
Mihaela-Dora, Ion I. Mihaela, Ion I. Viorel, Lupu V. Sever, Mirea C. Viorica, Nãstase I. Florian, Necula B.
George-Rãzvan, Preda A. Florentina, Soare M. Dan-Gabriel, Stanca D. Viorel, Stãnicã V. Elena-Anca,
ªindilã C. Mioara, ªtefan P. Olimpia, Tiplica I. Alina, Vlad D. Claudiu-Gabriel, Zaharia I. Corina.
Anul II - prof. dirig. Agapia ªtefan
Profil corespondenþã comercialã ºi stenodactilografie

Barbu A. Cãtãlina-Costina, Brailescu C.G. Florentina-Mariana, Cozma D. Roxana-Valentina, Creþu S.
Silvia, Grabari V. Elena-Valeria, Hampu V. Adriana-Verona, Ioana N. Elena-Cerasela, Iehim Mihaela,
Iordache T. Ionela, Iordãnescu C. Valeria-Crina, Ispas I. Carmina, Istrate M. Simona-Florina, Iuhas Gh.
Georgeta-Iana, Manole Gh. Gheorghe-Adrian, Mihai Gh. Florin-Gheorghe, Niþuica C. Constanþa-Daniela,
Palade C. Viviana-Teodora, Panaitescu I. Carmen, Pãtraºcu T. Daniela, Rãdulescu C. Corina-Diana,
Roºioru D. Antoanela-Mirela, Sârbu N. Daniela, Straut E. Octavian-Eugen, Teodosiu S. Adela-Mirela,
Tudosiu V. Carmen-Elena.
Anul II - prof. dirig. Elisabeta Ciubotaru
Profil corespondenþã comercialã ºi stenodactilografie

Ajitaritei D. Elena, Anton M. Elena-Mariana, Bogoi Gh. Daniela-Pusã, Bot N. Tatiana-Angelica, Burduhos
I. Loredana-Ana-Maria, Constantinescu Gh. Valeria, Haiduc C. Mihaela, Lucaci D. Sorina, Marinache
Florentina, Mischie C. Mihaela-Valentina, Moldoveanu C. Teodora, Nicolãescu C.C. Oana-DanielaMonica, Patap S. Elena, Petrescu Gh. Mihaela, Popescu I. Gabriela-Crina, Radu T. Simona, Sãndulescu St.
Sorana-Mihaela, Serafim Gh. Petricã, ªerban M. Cãtãlin-Adrian, Zaharia M. Viorica.
Anul II - prof. dirig. Gabriela Simionescu
Profil conducãtori de unitãþi economice

Andrei T. Emil, Belala M. Ionela-Daniela, Boiþa Gh. Nicoleta-Carmen, Bracacescu A. Aurel-Eduard, Bujor
I. Luiza-Ioana, Catanã B. George-Dan, Ceauºu T. Gabriela, Cocea E. Stilã, Cojocaru D. Simona-Gabriela,
Comaneanu D. Lucia-Mihaela, Crasovschi Al. Emil, Derviº P. Dan-Cristian, Dumitraºcu I. Costin,
Dumitrescu Gh. Viorel, Kantor Fr. Simona-Cristina, Lucan E. Ileana, Marinescu E. Mariana-Daniela,
Matei P. Ion, Mitracu P. Aura-Daniela, Mureºan T. Sabina-Nicoleta, Nicolae D. Alexandru-Dragoº, Sandu
Gh. Claudia, Spinoiu D. Carmen, Suvergel Al.P. Camelia-Elena, ªtefan I. Mioara, Tauc I. Cristina, Tegus
Gh. Mariana, Vintilescu M. Manuela-Maria, Vâzdoagã E. Carmen.

145

Anul II - prof. dirig. Mihai Buzatu
Profil finanþe-contabilitate

Anul ºcolar 1993-1994

Broascã I. Maria, Bunea C. Violetã, Constantin St. Andra-Aurelia, Costache M. Florentina, Cristea N.
Mariana, Dragne T. Mariana-Constanþa, Dumitru V. Virginia, Geambaºu D. Constanþa, Ghenea D. Claudia,
Grigoraº G. Cristina, Ioniþã C. Consuela-Rodica, Ion I. Mariana-Marcela, Marinache I. Marian, Miricã I.
Mihaela, Popescu St. Gabriela, Popescu N. Nicolae-Dragoº, Patescu N. Silvia, Pleniceanu V. Mihai,
Precup D.C. Andreea, Radu F. Floriniþã, Sima Gh. Teodora, Stoean M. Aneta-Victoria, Zamfir C. Luminiþa.
Anul II - prof. dirig. Valeria Iliescu
Profil corespondenþã comercialã ºi stenodactilografie

Alupoaie N. Daniela, Andronache D. Mihaela, Badea I. Mariana, Bucur Gh. Monica, Calotã A. Narcisa,
Caragea I. Cristina-Elena, Cernescu L.H.C. Dan-Mircea-Gabriel, Constantin C. Valentina, Copaceanu C.P.
Cristina-Daniela, Cotoarã Gh. Dumitru, Cristache N. Luiza-Florentina, Cristea T. Mihaela, Firu Al.
Mariana, Ganea Gh. Antoanela-Luminiþa, Groapã D. Ani, Ion Gh. Nicoleta, Luca I. Marian, Marica Fl.
Valentina-Mirela, Mâþu N. Mihai-Lucian, Mirescu I. Roxana, Pistol A. Florentina, Pârvulescu V.
Florentina, Preda I. Silvia-Rovena-Ionela, Radu D. Maria, Roscan Gh. Ciprian, Schmitdt V. Al. AncaCristina, Secere N. Ileana, ªarpe S. Elena, Tudorache St. Rodica-Cristina, Vasile A. Mihaela
Anul II - prof. dirig. Adriana Boldeanu
Profil finanþe-contabilitate

Agache C. Viorica, Borcea T. Magdalena, Blagu A. Aurel, Bãdescu I. Niculina, Brumaru I. Marian,
Brumaru I. Aurelian, Bãnicã I. Mariana, Constantin F. Gabriela-Luminiþa, Ciocârlan Ana-Maria, Damian
Gh. Georgeta, Dragnea Gh. Cãtãlina-Mariana, Duþu M. Adela, Deaconu Gh. Mihaela-Alina, Dumitrache I.
Mariana-Letiþia, Epure D. Elena, Gheorghe I. Mihai, Ghibuþiu E. Cãtãlina-Isabela, Ghiþã D. Valericã, Iacob
T. Cristian, Ionescu D.C. George-Adrian, Iula T. Nicu, Marcu D. Gabriel, Neagu N. ªtefan-Cristian, Netea
R. Ionicã, Olteanu Gh. Gabriela, Selevet G. Mariana, Stan I. Florentina, ºerban V. Mihaela, ªtefan ElenaGilda, Tãnase Al. Marian, Turtoi I. Lenuþa, Ursescu C. Iuliana, Ungureanu O. Cristina-Nicoleta, Vasilescu
I.V.G. Emilia.

146

Anul ºcolar 1994-1995

Anul II - prof. dirig. Elisabeta Ciubotaru
Profil - corespondenþa comercialã ºi stenodactilografie

Aldea M.I.F. Mihai-Andrei, Ahmet R. Leila-Daniela, Anca C. Onuþa-Claudia, Andreiana D. Rodica,
Angelescu G. Mihaela, Boboc C. Maria-Magdalena, Carnu R. Cristina-Daniela, Cone V. CristinaMãdãlina, Cornoiu V. Dana-Magdalena, Dinu V. Simona, Grajdan I. Diana-Gabriela, Ilie I. Anne-MarieAndra, Ionita M. Mihaela, Lalu-Popescu Al. ªtefania-Camelia, Negru A. Eugenia, Oprea N. Gabriel, Popa
V. Claudia-Gabriela, Sascau A. Mirela, Simion Gh. Melania-Felicia, Spânu I. Georgeta, ªtefan N.
Aniºoara, Stoean F. Gabriela-Amelia, Tudor C.D. Cristina-Mihaela, Vasile M. ªtefania-Ramona, Drilea
Lãcrãmioara-Simona, Caleniuc C. Cristina.
Anul II - prof. dirig. Delia Georgescu
Profil - finanþe-contabilitate

Anghelache V. Cristian, Arapu P. Florentina, Bajenaru I. Mariana, Bãlþat I. Alina, Blodisteanu St. Daniela,
Buzatu M. ºtefan-Mihai-Horaþiu, Calota C. Rodica, Coman C. Cecilia-Camelia, Corbu Al. Mariana,
Costache Gh. Carmen, Craus C. Daniela, Cutic Gh. Iulia-Mihaela, Darie Gh. Eugenia, Dobrescu I.
Nicoleta-Gabriela, Dulugeac Al. Liviu, Gheorghe T. Sofica, Grigore M. Mariana, Grozavu N. Daniela,
Guseila Gh. Vasilica, Jipa V. Adriana-Cristina, Luca N. Marian-Nicolae, Mihai N. Mariana-Daniela, Milea
I. Corneliu-Maximilian, Mocanu D. Cleopatra-Mihaela, Mola Gh. Valentina, Nãstase Gh. MarianaRoxana, Oprea N. Irina-Elena, Radu Al .Ovidiu-Laurenþiu, Radu V. Victoria, ªtirbu N. Ana, Ungureanu
Gh. Dumitru-Daniel, Vasile N. Mihaela, Velicu P. Daniela, Voicu T. Marinela, Voinea C. Silvia.
Anul II - Zi - Finanþe-contabilitate

Ane M. Alina-Nicoleta, Anghel C. Nicoleta, Anghelescu S. Rãzvan-Florin, Batistã G.P. Daniela-Florina,
Cabujan M. Mihaela-Laura, Chivu D. Daniela-Mihaela, Ciocan C. Magdalena-Doina, Cruceru N. MihaelaGeanina, Dumitru S. Marian, Enache M. ªtefania-Laura, Gavrilã S. Ana-Felicia, Haque E. C. Anne-Marie,
Jalbã N. Luminiþa, Cramer I. Valentina, Mãtuºã M. Mihaela, Miroslav T. Mihaela, Neagu I. MarianaNicoleta, Novaceanu M. Claudio-Angelino, Oprea I. Daniela-Nicoleta, Panait I. Cristina-Daniela, Piºe P.
Mihai-Robert, Pistol D. Liliana, Popa Gh. Marian, Predã C. Maria, Stãnculescu N. Corina-Gabriela,
Teodorescu I. Mihaela, Tocitu M. Elisabeta, Toma V. Georgeta, Ursu A. M. Cãtãlina, Vrejoiu I. Alexandru.

147

Monografie
1995-2005

Monografie 1995-2005

151

COLEGIUL ECONOMIC
“A.D. XENOPOL” LA 110 ANI

“Trecutul ne recomandã, viitorul ne obligã!”

Este aproape un miracol cum a fost cu putinþã ca acest venerabil lãcaº de învãþãmânt sã-ºi pãstreze
profilul de bazã-cel economic- vreme de mai bine de un secol. Iar perspectiva de a pãstra ceea ce a fost ºi
de a deveni ºi “mai mult decât atât” nu mai poate fi pusã la îndoialã. ªcoala noastrã, astãzi prestigios
colegiu economic, a traversat de-a lungul deceniilor ºi o suitã de moment ºi etape dificile: edificarea
corpului de clãdiri din strada Traian 165, apoi pãrãsirea lor intempestivã din cauza cutremurului din 1940
ºi a rãzboiului mondial. Ca un fãcut, ºi arhiva ºcolii a cunoscut prãpãdul. În 4 aprilie 1944 vagonul în care
se aflã aceastã arhivã a fost bombardat de aviaþie ºi incendiatã. A fost nevoie de un recurs emoþionant la
memoria colectivã ºi la solidaritatea din partea dascãlilor ºi a elevilor precum reînodarea firului existenþei
ºcolii ºi a menirii ei. Poate cã acesta a ºi fost acel “aproape un miracol”: recursul permanent la tradiþia ºcolii
ºi solidaritatea umanã în momentele de cumpãnã.
Astfel, dupã ”reforma învãþãmântului” din 1948 ºcoala a cunoscut dislocãri în spaþiul, “ajustãri”
de profil instructiv-educativ, dar corpul important de cadre didactice ºi personalul tehnico-administrativ ºiau menþinut solidaritatea. Au atenuat efectele nedorite ale deselor schimbãri, dictate de o ideologie de
împrumut. O reînodare trainicã a firului tradiþiei ºcolii se petrece în anul 1975, cu aportul nemijlocit al lui
Paul Nicolescu-Mizil, pe atunci ministru al Învãþãmântului, fost elev al Liceului ”Marele Voievod Mihai”.
În acel an, ºcoala noastrã, sub titulatura “Liceul Economic nr. 3”, revine în vechiul ºi meritatul sediu din
strada Traian 165.
Solidaritatea corpului profesoral, aprobatã în scurgerea deceniilor, faste ori mai puþin faste, a fãcut
ca acest profil sã nu fie denaturat sau transformat radical. De-a lungul istoriei sale, ºcoala a beneficiat de
un corp didactic bine pregãtit, cu har pentru instruirea ºi educarea tinerelor generaþii. Unii din aceºti
îndrumãtori de conºtiinþe au devenit mai apoi valori de excepþie în culturã ºi civilizaþia româneascã:
matematicianul Traian Lalescu, criticul ºi istoricul literar Dumitru Caracostea, savantul, academicianul
Romulus Vulcãnescu.
Schimbãrile radicale aduse în societatea româneascã de momentul decembrie 1989 au impus
regândirea sistemului de învãþãmânt. Când încã proiectul reformei învãþãmântului se lucra, mãsurã de
redare a identitãþii ºcolilor prin înlocuirea numerelor cu nume de personalitãþi româneºti sau internaþional
a fost o confirmare a noilor prioritãþi în România.
Astfel, din Clasa ºcolarã 1990-1991, Liceul Economic nr. 3 devine Grupul ºcolar Economic
Administrativ ºi de Servicii “A.D. XENOPOL”, identificând tradiþia aproape centenarã de învãþãmânt
economic cu numele economistului de talie naþionalã A.D. XENOPOL.
Cu un corp profesoral de înaltã calitate, cu o preocupare permanentã pentru modernizarea ºi
extinderea bazei materiale, cu perfecþionarea continuã a metodelor instructiv educative a fost posibilã o
bunã integrare a absolvenþilor noºtri în viaþa economic-socialã. Mulþi dintre ei au devenit factori importanþi
de decizie în administraþia publicã centralã ºi localã, în importante unitãþi industrial sau instituþii financiarbancare, în sferã turismului, patroni de firme, cadre universitare, cercetãtori în sfera ºtiinþelor economice
sau juridice. Calitatea învãþãturii ºi imboldul generos pe care îl dã ºcoala noastrã pentru a învãþa mereu pot
fi lesne deduse din numãrul mare al absolvenþilor de aici care urmeazã cursuri universitare (Academia de
Studii Economice, Universitatea Românã Americanã, Universitatea Bucureºti s.a.). Mulþi dintre ei îºi iau
masterul ºi nu puþini devin doctori în economie, sociologie, ºtiinþe juridice.
Ca o recunoaºtere a prestigiului câºtigat în ultimii anii, conform Ordinului Ministerului Educaþiei
Naþionale nr. 4565 din 19.09.2000, ºcoala noastrã devine Colegiul Economic “A.D. Xenopol” cu forme de
învãþãmânt liceu ºi ºcoalã post liceala, filiera tehnologicã, profil servicii, specializare economic ºi turism.
Cu reuºitele de pânã acum, pe care nu avem orgoliul de a le considera bilanþuri superlative,
întâmpinãm cu deplinã încredere provocãrile viitorului, virtuale ºi reale. ªcoala pregãteºte promoþiile de
absolvenþi pentru un viitor predictibil, pentru o viaþã social-economicã realã. Iatã, de pildã, când România
se pregãteºte de intrarea în Uniunea Europeanã, la Colegiul Economic “A.D. Xenopol” sunt însuºite-de
cãtre elevi ºi, aprofundate, de cãtre profesori - noile norme legislative în domeniile economic, financiarbancar, ale administraþiei, în general, întreaga miºcare de înscriere în aqui-ul comunitar. Pentru aceasta, în
ultimii ani baza materialã a ºcolii a cunoscut semnificative modernizãri ºi nu numai sub aspectul

152

informatizãrii, a îmbogãþirii volumului de ecunoºtinþe
ºi a vitezei de propagare ºi de însuºire a acestora. Am
asimilat noi concepte din sfera educaþionalului, noi
modalitãþi în procesul de predare ºi de asimilare a
cunoºtinþelor.
Lucrãm cu toatã rãspunderea pentru
manifestarea, în acord cu cerinþele epocii, a rolului
formativ al ºcolii noastre. Militãm, prin faptele noastre,
pentru formarea unor buni cetãþeni ai Europei, dar nu
ezitãm sã pledãm pentru iubirea locului natal, sã
inspirãm conºtiinþelor tinere nevoia organic de civism
sãnãtos, asanarea corpului social de unele cutume ºi
prejudecãþi care ar putea pãta imaginea României
viitoare, component de drept a conceptului european.
În acest larg context educaþional, pe lângã
activitãþile ºcolare ºi extraºcolare, într-un fel specific
pe distanþe mari de timp, colaborãm cu toatã deschiderea posibilã, cu diverse organizaþii nonguvernamentale ºi am elaborat un numãr apreciabil de
proiecte înscrise în programele educaþionale europene,
la care participã prof. Ana Ionescu, director
coordonator.

A.D: Xenopol

DIMENSIUNEA EUROPEANÃ A ÎNVÃÞÃMÂNTULUI

Noile dimensiuni ºi abordãri pe care conceptul de educaþie le-a dobândit în contextul aderãrii la
Uniunea Europeanã au determinat o deschidere ºi o schimbare în activitatea profesorilor ºi a elevilor în
ceea ce priveºte atât demersul didactic cât ºi implicarea în viaþã comunitãþii locale.
Pentru a rãspunde noilor provocãri, colectivul de profesori al Colegiului Economic s-au implicat
într-un numãr mare de programe care susþin dimensiunea europeanã a educaþiei pe care elevii ºcolii noastre
o primesc.
În anul ºcolar 2004-2005 au fost derulate urmãtoarele programe:
- Socrates-Comenius “Reconstrucþia oraºelor europene distruse în timpul celui de al II lea Rãzboi
Mondial”
- Strategia Naþionalã- Acþiunea Comunitarã- acþiuni de voluntariat (Colegiul Economic A.D.
Xenopol a câºtigat în mai 2005 locul I pe þarã)”
În tripletã educaþionalã ºcoalã-familie-comunitatea localã, societatea civilã are un statut tot mai
bine precizat ºi un rol mai accentuat. Este de presupus cã acest rol va fi din ce în ce mai evident în
perspectivã. În fond, societatea civilã, ca sistem neinstituþionalizat, nelegat de norme elastice, rigide, poate
infuza valori morale printr-o varietate de mijloace mult mai bogatã decât sistemul autentificat ca normativ.
Legat de dezvoltarea societãþii civile, de lãrgirea paletei ei de activitãþi, stimulative sunt
colaborãrile cu organizaþiile nonguvernamentale, ca ºi accesarea unor programe de nivel European, acele
programe care dezvoltã diversitatea pentru viitorul ”Sat global”, ca sã spunem aºa.
În acest cadru Colegiul Economic A.D. XENOPOL poate rezuma un bilanþ încurajator.
Dintre proiectele extracurriculare, cu finanþare extrabugetarã, pe baza protocoalelor de colaborare
pot fi citate:
· 2000-2002, proiectul internaþional “Balkan Bridge for Drug Prevention, în colaborare cu
“Asociaþia Adolescentul”, cu finanþare din partea Fundaþiei pentru o Societate Deschisã;
· 2001-2002, proiect educaþional pentru prevenirea delicventei juvenile “ Un adolescent
prevenit este un tânãr salvat”, în parteneriat cu IGP, Institutul pentru Cercetarea ºi Prevenirea
criminalitãþii;
· În anul 2002, acord de parteneriat cu ARDOR Muntenia, cu scopul formãrii la elevi a
competenþelor în dezbateri Karl Popper;
· 2002-2003, proiect internaþional Vivre i convivre, în colaborare cu “Asociaþia Adolescentul”,
finanþat de UE ºi Primãria din Barcelona, Spania;

153

· 2002-2003, proiectul “ Formare de consilieri ai semenilor”, în colaboarare cu “Asociatia
Adolescentul”, finanþat de CESO, Canada;
· 2002-2003, proiectul “Muzeul - Arc peste timp “ în parteneriat cu “Fundaþia Tinereþii”;
· 2002-2003, programul educaþional de mediu “Eco Civica“, în parteneriat cu ONG Eco Civica;
· 2003-2004, proiectul “Împreunã cu tine”, în colaborare cu “Asociaþia Adolescentul”, finanþat
de UNICEF;
· 2003-2004, proiectul internaþional “Societatea Civilã ºi Reducerea Consumului de Drog”, în
colaborare cu “Asociaþia Adolescentul “, finanþat de UE, prin PHARE.

Inaugurarea Punctului de Informare Europeanã în prezenþa domnului Jonathan Scheele

În fiecare an am colaborat în cadrul programului Junior Achievement. În prezent, participãm la
programele “Etica în afaceri” ºi “Parteneri pentru o zi”.
Proiectele de parteneriat educaþional, cu rezultate deosebite, atât la nivel local cât ºi internaþional:
· 2001-2002, proiectul “Cunoaºte ºi Decide”, organizat de FICE, finanþat de UE, prin PHARE;
· În anul 2002, proiectul internaþional “Salto Tc Inclusion & Group Initiatives”, în cadrul
programului Youth, Acþiunea 5, organizat de Salto-Youth, Belgia. Proiectul a avut drept scop
includerea în societate a tinerilor defavorizaþi;
· Din anul 2002, prin Serviciul European de Voluntariat, întâlniri ale tinerilor voluntari
internaþionali ai “Asociaþiei Adolescentul”, ºi elevi ai liceului, pentru schimburi intelectuale
de opinii;
· 2002-2003, proiectul educaþional “Cunoaºte-te ºi vei ºti ce faci”, în parteneriat cu Casa de
Culturã M.Eminescu;
· În anul 2003, proiectul “Formarea de fondatori”-consilierea semenilor-sub auspiciile
“Asociaþia Adolescentul”, proiect prin care s-au format 20 elevi voluntari din liceu, consilieri
ai semenilor;
· În anul 2003, proiectul antidrog “Pregãtire de voluntari”, organizat de FICE;
· 2003-2004, ”Fii European: Implicã-te în problemele comunitãþii”, proiect finanþat de UE, prin
PHARE. În parteneriat cu CPE. În cadrul proiectului s-au format 26 de elevi promotori ai
egalitãþii de gen, liceul nostru devenind liceu pilot al programului, la nivel naþional;

154

· În anul 2003, proiectul internaþional “Who Am I”, în cadrul programului UE Youth, organizat
de ONG Union R.A.A.A.M., Estonia;
· 2002-2003, proiectul “Lecþia cu cea mai numeroasã participare din lume”, în parteneriat cu
Asociaþia “Salvaþi Copiii”;
· 2003-2004, proiectul “Europa la liceu”, organizat sub patronatul Delegaþiei Comisiei
Europene;
· 2003-2004, proiectul de formare a tinerilor ºi cadrelor didactice “Împreunã cu tine”, proiect
finanþat de UNICEF, pentru educaþia pentru sãnãtate. La proiect au participat elevi ºi profesori
din Bucureºti, Constanþa, Cãlãraºi ºi Mizil;
· 2003-2004, proiectul “9 Mai-Ziua Europei”, proiect sub egida Delegaþiei Comisiei Europene;
· Din anul 2003, proiectul, “Spring Day în Europa”proiect sub patronajul Delegaþiei Comisiei
Europene. Colegiul Economic A.D. Xenopol este înscris în forumul electronic internaþional al
acestui proiect;
· 2003-2004, proiectul internaþional “Societate Civilã Reducerea Consumului de Drog” în
Bulgaria, România, Ungaria ºi Austria. Proiectul a fost finanþat de UE prin PHARE, în
parteneriat cu Asociaþia Adolescentul;
· Din anul 2004, programul naþional ”Strategia Naþionalã de Acþiune Comunitarã”, sub
patronajul MEC ºi a Guvernului României. Liceul nostru este liceu pilot. În cadrul
programului am derulat acþiuni comunitare în Centrul de Plasament “Luminiþa”;
· În mai 2004, proiectul “Ziua Mondialã Fãrã Tutun”, organizat de FICE ºi Agenþia Naþionalã
Antidrog;
· 2004, proiect lingvistic, în cadrul programului Comenius 1, finanþat de UE, prin Agenþia
Naþionalã Socrates. Proiectul se deruleazã în parteneriat cu Franþa ºi se intituleazã
“Reconstructia oraºelor europene distruse în timpul celui de al ÎI-lea Rãzboi Mondial”;
· 2004-2005, proiectul “Youth-Parliament, promovarea înþelegerii reciproce ºi a democraþiei
prin discuþii ºi participarea la viaþa comunitãþii”, organizat de ARDOR ºi Inspectoratul ºcolar
al Municipiului Bucureºti.
· 2005 ºi în prezent, proiectul “Firma de exerciþiu”, ca formã de armonizare a curriculum-ului
românesc cu cel european.

Prof. Emil Constantinescu, fost preºedinte al României
La Târgul “Oferta Educaþionalã”
Vizitând standul Colegiului Economic “A. D. Xenopol”

155

PROFIL DISTINCT, CU O LARGÃ DESCHIDERE

Pentru a desavârºi profilul viitorilor absolvenþi capabili sã se adapteze la provocãrile de pe piaþa
muncii, în ºcoala noastrã s-au studiat urmãtoarele discipline opþionale:
- Resurse turistice;
- Protecþia consumatorului;
- Comportament, relaþii cu publicul;
- Valorificarea resurselor turistice;
- Matematica pentru afaceri;
- Radiaþiile ºi viaþa;
- Educaþie pentru carierã;
- Firmã de exerciþiu.
Prin alegerea disciplinelor, devenite specifice unitãþii noastre ºcolare s-a urmãrit:
· Formarea unei culturi tehnice de specialitate în domeniile turism ºi contabilitate-finanþe;
· Pregãtirea temeinicã pentru integrarea optimã în viaþa activã;
· Educaþia anteprenorialã în vederea dezvoltãrii unei activitãþi pe baza liberei iniþiative;
· Formarea unui comportament profesional specific domeniilor turism ºi contabilitate-finanþe;
· Rezolvarea unor situaþii problemã ºi luarea unor decizii;
· Formarea abilitãþilor de lucru în echipã, a unui mod de gândire creativ, responsabilizare în
luarea deciziilor, propunerea unor decizii;
· Stimularea interesului pentru domeniul ales.

Prof. Georgeta Rujan în timpul unei lecþii aplicative în laboratorul de turism

Concret, aceste deziderate se realizeazã prin:
· punerea accentului pe formarea abilitãþilor practice, pe acumularea unei experienþe practice,
executarea de sarcini specifice diferitelor posturi;
· o mai puternicã conºtientizare a practicilor economice ºi sociale specifice agenþilor
economici;
· centrarea de formare a competenþelor, dezvoltarea de capacitãþi, priceperi ºi deprinderi care sã
ducã la formarea de competenþe;

156

· organizarea ºi conducerea activitãþilor specifice, realizarea ofertei de produse ºi servicii,
organizarea ºi þinerea evidenþelor contabile, determinarea ºi analiza eficienþei economice ºi
sociale a activitãþii desfãºurate.

Implicarea în viaþa comunitãþii

VIAÞA CULTURALÃ

Revistele liceului
1. O datã cu înfiinþarea liceului s-au pus ºi bazele apariþiei unei reviste ºcolare, care a fost
intitulatã “Luceafãrul” ºi a apãrut sub aceastã denumire anual, între 1967-1972. În 1973 ea
ºi-a schimbat denumirea în “Tribuna Viitorului Economist”, considerându-se cã noua titulaturã
corespunde mai bine profilului liceului.
Din cauza greutãþilor de tot felul întâmpinate în editare, revista a trebuit sã-ºi întrerupã apariþia în
anul 1988.
2. Dar iatã cã dupã 7 ani, în anul centenarului liceului, încãpând din luna aprilie 1995, o nouã
publicaþie inspirat intitulatã T.V.A. (Trãite ºi vãzute de adolescenþi) a ieºit sub teascurile
tiparului, din iniþiativa unui grup de elevi entuziaºti, îndrumaþi de numai puþin sufletista Mioara
Niculescu. Valoarea ei este confirmatã ºi de premiul I, obþinut la concursul pe Capitalã, la care
au participat numeroase reviste ºcolare cu tradiþie, prestigiu ºi pretenþii.
3. “Aripi” – 2000-2003, revistã cu profil literar, condusã de prof. Ion Iosif. Þinuta deosebitã a
revistei (calitatea textelor ºi grafica) i-au adus acestei reviste de 2 ori premiul I la concursurile
pentru cea mai bunã revistã ºcolarã.
4. Între 2005 - 2009 prof. dr. Octavian Pãun a editat primul numãr al Caietului literar “GRI”, care
cuprinde creaþii originale ale elevilor ºi profesorilor (poezii, prozã scurtã):
5. Prof. Horaþiu Mavrodin conduce în anul 2004 colectivul de redacþie al revistei “Info Club
Xenopol”, revista premiatã încã din primul an de apariþie.
6. “4 ani de I”, revistã coordonatã de prof. M.J. Maftei.
7. “Centrul de educare ºi formare a tânãrului consumator”, care funcþioneazã în cadrul colegiului
nostru a editat în anul 2003 ziarul “X-temporal de calitate”, sub coordonarea doamnei prof.
Mihaela Iacoban.

157

Imagine a standului Colegiului Economic “A.D. Xenopol” la Târgul “Oferta Educaþionalã“
– Bucureºti 2005
Activitate artisticã

Elevi talentaþi, cu o sensibilitate deosebitã, pasionaþi de artã, dupã numeroase ore de repetiþii au
prezentat la serbãrile de sfârºit de an sau de trimestru frumoase ºi atractive spectacole. În acelaºi timp,
pe scenele diferitelor concursuri organizate pe Sector sau Municipiu, aceºti harnici ºi sufletiºti elevi au
învãþat ce înseamnã confruntarea într-o competiþie pentru obþinerea unui loc onorabil.
Deºi profilul ºcolii noastre este unul legat de activitatea practicã în domeniul economic, vizând în
primul rând formarea elevilor în vederea unei integrãri optime pe piaþa muncii, nu este neglijatã nici
activitatea cultural-artisticã, parte extracurricularã în modelarea armonioasã a tinerilor.
Profesorii de ºtiinþe umaniste au stimulat creativitatea elevilor în acest domeniu.Aºa se explicã
existenþa în ºcoalã a douã formaþii de teatru-“X-team” îndrumatã de regizorul Aurelian Manoliu de la
Clubul Copiilor sector II ºi “Noi” îndrumatã de prof. Doina Simion-ambele cu rezultate foarte bune la
concursurile ºi festivalurile dramatice ale elevilor din anii 2003-2004. Repertoriul formaþiilor teatrale a
cuprins texte dramatice clasice ºi moderne, dar ºi creaþii originale ale elevilor. Textele originale au fost
mai ales suportul unor serbãri ºcolare tematice (Crãciunul, Paºtele, 8 Martie) care s-au bucurat de mare
succes.
Din anul 2004, în Colegiul Economic A.D. Xenopol activeazã o formaþie de dansuri ºi un cor,
echipe care au completat în mod fericit spectacolele ºcolare ale formaþiilor de teatru.
Fiind un veritabil centru de spiritualitate, Colegiul nostru îºi deschide porþile la începutul fiecãrui
an ºcolar printr-o festivitate emoþionantã, primind binecuvântarea unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române.

158

Preafericitul Pãrinte Teoctist la aniversarea a 100 de ani de la înfiinþarea
Colegiului Economic “A.D. Xenopol”

Ajutor nemijlocit pentru dezvoltarea ºcolii

În ultimul deceniu sursele de alimentare a bugetului ºcolii s-au diversificat apreciabil. Resorturile
acestei diversificãri se aflã în tripletã comunicare mai coerentã-empatie (înþelegere)-simpatie( în sensul de
generozitate). Dacã aceastã tripletã funcþioneazã astãzi mai bine acest lucru se regãseºte mai pregnant ºi
intrinomul educaþional ºcoalã-familie-comunitate localã. Suntem în mãsurã sã susþinem cã se comunicã
mai bine în ultimii 10 ani, cu primãria de sector, ºi în consiliul Local, cu numeroºi patroni de SRL-uri ºi
manageri de societãþi comerciale. De asemenea, conducerea ºcolii, prin proiectele pe care le lanseazã,
gãseºte de fiecare datã la Comitetul de pãrinþi, a cãrui empatie ºi simpatie faþã de efortul educativ nu pot
fi puse la îndoialã, sprijin fãrã ambiguitãþi sau îndoieli. Unii dinte pãrinþi sunt ei înºiºi proprietari de SRLuri ºi buni manageri de societãþi comerciale. În situaþii delicate pentru ºcoalã - mici reparaþii, zile festive,
simpozioane, sesiuni ºtiinþifice, excursii tematice ºi alte activitãþi strict ºcolare ºi extraºcolare - apelãm la
aceºti oameni ºi suntem ajutaþi semnificativ. Uneori chiar exemplar.
O altã resursã extrabugetarã, de ajutor nemijlocit prin bani, legisticã ºi alte forme materiale, sunt
sponsorizãrile. Acþiune care implicã tot mai serios conducerea colectivã a Colegiului. Dacã ne referim
numai la perioada anilor 2000-2005 se poate spune cã s-a reuºit implicarea unor importante firme,
asociaþii, bãnci comerciale în susþinerea (stimularea) dezvoltãrii ºcolii noastre. Ne permitem sã consemnãm
ajutorul nemijlocit pe care l-am primit de la o duzinã de sponsori importanþi. În parantezã trecem anul
sponsorizãrii.

159

S.C. “Somaco” S.A. Bucuresti (2000 ) S.C. “Rogvaiv Comimpex” S.R.L. (2000) Banca
Comercialã Românã (2000) S.C. “Finconta “ Srl (2000) S.C. “Supreme Imex” Srl (2000) Banca De ExportImport A României (2000) Societatea Naþionalã A Petrolului “Petrom “ S.A. (2000) Asociaþia Românã
Pentru Transporturi Internaþionale (2001) Compania Naþionalã “Loteria Românã “ S.A. (2002) S.C.
“Bilancia Exim” Srl (2004) S.C. “D.D. Promoterm” Srl (2004) S.C. “Brd Associates Communication
Group “ Srl (2005)

CREATIVITATEA, DINCOLO DE CATEDRÃ

Autori de manual ºi publicaþii

Un numãr mare de profesori ai Colegiului Economic “A.D. XENOPOL “ sunt autori sau fac parte
din colective de autori care au publicat în ultimii ani manuale de specialitate, auxiliare curriculare, reviste
de literaturã sau articole în diverse reviste de specialitate:

AUTORI

BÂLDEA ADRIANA

BURCEA NELA

COSTEA TANIA

În fiecare an apar noi cãrþi ale
profesorilor ºi publicaþii ale elevilor
Colegiului Economic “A.D. Xenopol”

TITLURI

• Coautor Matematici aplicate în economie pentru elevii liceelor
economice, ai ºcolilor postliceale de profil ºi nu numai, Ed. Sylvi,
2003
• Coautor Matematicã, geometrie ºi trigonometrie pentru clasa a X-a,
Ed. Insp. ªcolar Casa Personalului Didactic al Municipiului Bucureºti,
1985.
• Autor articol în volumul consacrat centenarului revistei Gazeta
Matematicã, 1995, Ed.Brumar, Timiºoara
• Autor articol în Revista de matematici aplicate Galileo Galilei, 2005.
• Consolier redacþional de specialitate pentru Noþiuni fundamentale de
economie, ghid practic pentru elevi, Ed. Cerma, 2003.
• Matematica, Teste de bacalaureat ºi admitere în facultate, Ed. Rotech
Pro, 2003.
• Matematicã ºi ºtiinþele naturii, aspecte ºi probleme interdisciplinare,
Ed. Rotech Pro
• Geografia României, Manual pentru clasa a VIII-a, ed. Natur Press,
2003, Bucureºti
• Geografia României, Teste pentru bacalaureat ºi admitere în
învãþãmântul superior, ed. Paralelã 45, 2005

• Monografie contabilã, 2004
• Contabilitate pentru toþi, 2004
• Coautor Manual pentru ºcoalã de arte ºi meserii, “Alimentaþie publicã
ºi turism”, clasã a IX a 2004

160

CIURTIN MARIUS

ENESCU ANGELA

GEORGESCU DELIA

IORDACHE GABRIELA

MIHAI ªTEFANIA

MIHAESCU DOINA
OTÃRêANU ION

• Ghid practic, Laborator Tehnologic, clasã a XI-a ºi a XII-a
• coautor Ghid practic pentru bacalaureat, vol. I ºi II, ed. Cermaprint,
2003, 2004, Bucureºti

• Coautor Ghid practic bacalaureat, vol. I ºi II, 2003 ºi 2004, auxiliar
curricular, ed.Cermaprint
• Coautor Teste grilã contabilitate ºi economia întreprinderii, ed.
Cermaprint, 2005
• Coautor Economia întreprinderii, Ghid practic, auxiliar curricular,
2005, ed. Cermaprint
Coautor Geometria, pentru clasa a X-a, ed. Rotech Pro, 1998
Limite de funcþii, ed. Bur, 2000
Matematicã, cls. a XI-a, ed. Bur, 2001
Teste grilã BAC, 2003, ed. Ager, 2003
Matematici aplicate în economie, ed. Sylvi, 2004
Elemente de calcul financiar, ed. Cermaprint
Exerciþii ºi problem de matematicã pentru liceu, ed. Pantheon, 2005

• Educaþie antreprenorialã, Manual pentru clasa a XII-a, ed. Niculescu,
Bucureºti, 2002
• Coautor Marketing, manual pentru clasa a XII-a, ed. Niculescu, 2002
• Coautor Teste grilã pentru bacalaureat, ed. Uranus, Bucureºti, 2003
• Coautor Dicþionar de termeni economici, Ed Flãmând, 1999

• Coautor Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa
a XI-a, Ed. Niculescu, 2001
• Coautor Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa
a XII-a, Ed. Niculescu, 2002
• Coautor Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa
a IX-a, Ed. Niculescu, 2004
• Coautor Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa
a X-a, Ed. Niculescu, 2005
• Coautor Teste grilã pentru bacalaureat, Ed. Uranus, 2003
• Coautor Turism ºi alimentaþie publicã, cultura de specialitate ºi
practicã, manual pentru clasã a X-a, ºcoala de arte ºi meserii,
Ed. Niculescu, 2004
• Coautor Tehnologia turismului, manual pentru clasa a XI-a ºi a XII-a,
Ed. Niculescu, Bucureºti, 2002
• Coautor ºi coordonator Turism ºi alimentaþie publicã, culturã de
specialitate ºi practicã, manual pentru clasa a X-a, ºcoala de arte ºi
meserii, Ed. Niculescu, 2005

• Coautor Elemente de calcul financiar, auxiliar didactic pentru liceu,
Ed. Cermaprint, Bucureºti, 2005
• Coautor Culegere de probleme de matematicã pentru liceu, Ed. Rotech
Pro, Bucureºti OProbleme de structuri algebrice, Ed. Academiei Române, 1988
Complemente de structure algebrice, Ed. Olimp, 1992
Semigrupuri, Aplicaþii, Ed. Militarã, 2000
Structuri algebrice fundamentale, Ed. Junior, 2000
Tripletul de aur, lecþii de algebrã, Ed.Tipolith, 2000
Probleme de algebrã pentru clasa a XII-a, Ed. Rotech Pro, 2000
Algebra de liceu în 210 întrebãri de tip grilã, Ed. All, 2001
Matematicã ºi ºtiinþele naturii, Ed. Rotech Pro, 2002
Analizã matematicã, Ed. ProGnosis, 2002

161

PARTENIU ANIªOARA

PASCU GHEORGHIÞA

PÃUN OCTAVIAN

• Teste grila pentru bacalaureat ºi admiterea în facultate, Ed. Rotech Pro,
2003
• Probleme de matematicã, Ed. Gil, 2003
• Matematici aplicate în economie, Ed. Sylvi, 2003
• Probleme referitoare la admiterile în ºcolile de înalte Studii Franceze,
perioada 2001-2004, 5 volume
• Articole publicate în Gazeta Matematicã, Revistã Centrului de
Excelentã al profesorilor de matematicã ºi fizicã, Bacãu
• Articole publicate în Revista Evrika
• Probleme propuse pentru Concursul Internaþional de Matematicã ºi
Fizicã “Vranceanu Procopiu”
• Matematicã pentru clasa a XII-a, M2, Editura Didacticã ºi Pedagogicã
Bucureºti
• Redactor ºef al revistei interdisciplinare “Galileo Galilei“I.S.S.N, I841,
1841, 0960
• Redactor al Buletinului Matematic editat de I.S.M.B.

• Colecþia: “Culegere de acte normative comentate”, Editurã Meteor
Press, perioadã 2000-2005
• Contabilitatea ºi fiscalitatea microîntreprinderilor
• Utilizarea registrelor ºi formularelor financiar-contabile
• Codul de procedurã fiscalã al României
• Domeniile de aplicare ale Codului fiscal
• Codul de procedura fiscalã ºi normele de aplicare
• Cazierul fiscal ºi normele de aplicare
• Legea societãþilor comerciale
• Codul muncii ºi modele ale contractelor de muncã
• Permisele de muncã pentru nerezidenþi
• Clasificarea mijloacelor fixe ºi duratele normale de amortizare
• Contabilitatea societãþilor comerciale amortizatã cu standardele
Uniunii Europene
• Contabilitatea în partidã simplã

• Noþiuni fundamentale de economie, ghid practic pentru elevi, Ed.
Cerma, 2003
• Autoare a articolului “Piaþa monetarã, bancheri ºi clienþi”, în revista
Cele mai bune lecþii de economie, Ed. CREE 2003

• „Lumina ca metaforã integratoare în opera lui Mihai Eminescu,
Lucian Blaga ºi Tudor Arghezi” (Tezã de doctorat, coordonator prof.
dr. Dumitru Micu, Universitatea Bucureºti, 2003);
• GRI – Caiet literar, versuri ºi prozã scurtã, numerele 1 – 6, mai 2005
– mai 2009 (editura proprie, culegere, tehnoredactare, tipãrire);
• „Stau pe þãrmu-albastru”, volum de poezii originale, Editura
Arefeanã, Bucureºti, 2005;
• Editarea caietului literar „Poetul nedescoperit”, publicaþie a
Concursului de Creaþie ºi Interpretare organizat în aprilie 2006 de
cãtre d-na Monique Gruber, soþia ambasadorului Republicii Federale
Germania în România, cu avizul Ministerului Educaþiei ºi
Învãþãmântului
• Literatura românã pentru bacalaureat. Analize ºi comentarii. Editura
Grafoart, Bucureºti, 2007;
• Literatura românã pentru bacalaureat. Analize ºi comentarii. Editura
Grafoart, Bucureºti, 2008.
• Articole în reviste de specialitate ºi în presa scrisã ºi vorbitã (Cahiers
Roumains d’Etudes Litteraires, Limbã ºi literaturã, Luceafãrul,

162

PETRE TÃNÞICA

Contrapunct, Epoca, Dreptatea, Curentul, Tribuna Învãþãmântului,
Europa Liberã - Bucureºti

• Autor studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa
a X-a, Ed. Niculescu, 2000
• Coautor Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru
clasa a XI a, Ed. Niculescu, 2001
• Coautor Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa
a XII-a, Ed. Niculescu, 2002
• Coautor Marketing, manual pentru clasã a XII-a, Ed. Niculescu, 2002
• Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa a IX-a,
Ed. Niculescu, 2004
• Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa a X-a,
Ed. Niculescu, 2005
• Coautor Teste grilã pentru bacalaureat, Ed. Uranus, Bucureºti, 2003
• Coautor Turism ºi alimentaþie publicã, culturã de specialitate ºi
practicã, manual pentru clasa a X-a, ºcoalã de arte ºi meserii,
Ed. Niculescu, 2004

SAMOILÃ NICULINA

• Coautor Agenþii chimici suspecþi ai cancerului, Ed. Cerma, 2004
• Articol publicat în Revista Galileo Galilei”Substanþele chimice ºi
tratarea cancerului”
• Articol publicat în Revistã Profchim “Metode de evaluare la compuºii
carboxilici”, 2003

SIRETCHI MARIANA

• Coautor Ghid practic pentru bacalaureat vol. I ºi II, 2003, 2004,
Ed. Cermaprint
• Coautor Economia Întreprinderii, auxiliar curricular, Ed. Cermaprint,
Bucureºti

SIMIONESCU GABRIELA • Autor Organizarea activitãþii de secretariat, manual pentru ºcoli
postliceale, Editura Victor, Bucureºti, 2000
• Coautor Marketing pentru clasele a XII a aprobat de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii cu Ordinul nr. 3918/11.06.2002
• Coautor Teste grilã pentru bacalaureat, Editura Uranus Bucureºti,
2003
• Autor coordonator Organizarea ºi conducerea activitãþii autoritãþii
vamale în România, manual pentru ºcoli postliceale, Editura Cerma,
Bucureºti, 2003
• Coautor Studiul calitãþii produselor ºi serviciilor, manual pentru clasa
a X-a, Ed. Niculescu, 2005
• Coautor Manual pentru culturã de specialitate, comerþ, ºcoalã de arte ºi
meserii, clasa a IX-a, Ed. Niculescu, 2005
• Autor articol intitulat “Un punct de vedere” în primul numãr al
ziarului “X-temporal la calitate” editat de Centrul de educare ºi
informare a tânãrului consumator “A.D. Xenopol” sub patronajul
Colegiului Economic A.D. Xenopol
• Autor articol publicat în Revista “30 de ani de marketing în România”
editatã de ASE Bucureºti, cu titlul: Calitate ºi eficienþã în învãþãmântul
economic preuniversitar
STROE NICOLETA

ªTEFAN CRISTINA

• Coautor Manual pentru culturã de specialitate, comerþ, ºcoalã de arte ºi
meserii, clasa a IX-a, Ed. Niculescu, 2005
• Culturã civicã pentru clasa a VII-a, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 1994, coautoare
• Culturã civicã - Ghid metodic, Editurã 3P Magister, Bucureºti, 1995,
coautoare

163

TEODORESCU AURORA
VASILIU CRISTINA

• Datoria de existent, Aspecte privind maternitatea, Ed. Arefeana,
Bucureºti, 1999
• Psihologie, Manual pentru clasa a X-a, Ed. Humanitas, Bucureºti,
2000, coautoare
• Familia monoparentalã, Ed. Arefeana, Bucureºti, 2001
• Gen ºi politici educaþionale, Doina-Olga ªtefãnescu, Mihaela Miroiu
(Coord.), “Institute for Human Sciences”SOCO program, Bucureºti,
2001, colaborare
• Lexicon Feminist, Ed. Polirom, Iaºi, 2002, Mihaela Miroiu, Otilia
Dragomir (editoare), coautoare
• Formarea elevilor pentru o viaþã personalã din perspectiva privatitãþii,
în ºcoalã la rãscruce, Schimbare ºi continuitate în curriculumul
învãþãmântului obligatoriu, Studiu de impact, Lazãr Vlãsceanu
(Coord.), Ed. Polirom, Iaºi, 2002, coautoare
• Familia monoparentalã - o abordare politicã, Ed. Afereana, Bucureºti,
2004

• Agenþii chimici suspecþi ai cancerului, Ed. Cermaprint, Bucureºti,
2003

• Articol publicat în Revista Galileo Galilei “Substanþele chimice ºi
tratarea cancerului

• Articol publicat în Revista Galileo Galilei “Substanþele chimice ºi
tratarea cancerului”

Performanþele la concursurile ºcolare

Elevii pregãtiþi de doamna profesoarã Pascu Gheorghiþa au obþinut rezultate foarte bune la
Olimpiada de ºtiinþe socio-umane, disciplina economie.
Etapa pe sector 2004: Premiul I: Ucrainciuc Ana, clasa a XI-a G; Premiul al III-lea: Lemandroi
George, clasa a XI-a D; Premiul al III-lea: Ionescu Cristian, clasa a XI-a D
Etapa pe sector 2005: Premiul I: Ucrainciuc Ana, clasa a XII-a G; Premiul al II-lea: Dolgani
Mariana, clasã a XII-a G
Etapa pe municipiu 2005: Premiul I: Ucrainciuc Ana, clasa a XII-a G
Etapa naþionalã 2005: Menþiune: Ucrainciuc Ana, clasa a XII-a G
Rezultate foarte bune au obþinut ºi elevii pregãtiþi la istorie de doamna profesoarã Sandu Olguþa
Etapã pe municipiul Bucureºti, 2004:
· Premiul al III-lea: Nanu Alexandra, clasa a XI-a C
· Menþiune: Ciungu Costin
Etapã pe sector 4:
· Nanu Alexandra 9, 60, clasa a X-a
· Brînzei Daniela 10, clasa a X-a
Etapã pe sector 5:
· Premiul I: Nanu Alexandra, clasa a XI-a C
· Premiul I: Virjan Miruna, clasa a X-a B
La concursul de istorie “ªtefan cel Mare ºi Sfant”, 2004 au obþinut Premiul al II-lea elevii: Brînzei
Daniela, Florea Gabriela, Vasile Laurenþiu.
La sesiunea de Referate ºi comunicãri ale elevilor: Brînzei Daniela, clasa a XI-a, a obþinut Premiul
al III-lea pe sector 2, 2005.
Elevii pregãtiþi de profesorii de la catedra de tehnologii au obþinut rezultate foarte bune la
olimpiada interdisciplinarã, în 2005:
· Naca Andreea, clasa a XI-a I, Premiul I, sesiunea turism, etapa pe municipiul Bucureºti.
· Marcu Elena, clasa a XI-a I, Premiul al III-lea, sesiunea turism, etapa pe municipiul Bucureºti.
· Nacu Aurelia Crinã, clasa a XII-a I, Premiul I, sesiunea turism, etapa pe municipiul Bucureºti.
· Breahni Felicia, clasa a XII-a F, sesiunea economic, Premiul al III-lea, etapa pe municipiul
Bucureºti

164

Diplome obþinute de elevii
Colegiului Economic “A.D. Xenopol”

Profesorii care au pregãtit elevii sunt:
· Mihai ªtefania, Rujan Georgeta, Georgescu Delia, Moldoveanu Ileana, Costea Tania, Sireþchi
Mariana, Ciurtin Marius.

Nr. crt. Numele ºi prenumele
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Profesorii noºtri în anul 2005
Disciplina

Adriana Benchea
Bogdan Colceriu
Ioan Iosif
Maria Jana Maftei Golopentia
Octavian Pãun
Florica Rogoz Crãciunescu
Doina Simion

Michaela Naiba
Dorel Petrica
Nicoleta Versescu
Mihaela Nuþu
Ecateriana Pasan
Carmen Pavel

Camelia Stãnescu

Coca Cristina Nemoianu

Mihai Corneliu Bãdilã
Adriana Bâldea
Ecaterina Dobre

Limba. ºi literatura românã

Limba francezã

165

Limba englezã

Limba spaniolã

Limba germanã

Matematicã

19.
20.
21.
22.

Angela Elena Enescu
Doina Salomia Mihãescu
Ion Otãrãºanu
Constantin Racu

Matematicã

33.
34.

Nela Niculita Burcea
Emilia Vasile

Geografie

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.

Ana Ionescu
Gabriela Ionescu
Radu Gheorghe Teodorescu
Zoe Georgeta Tudoran

Fizicã

Niculina Samoilã
Aurora Teodorescu

Chimie

Cristina Vasiliu

Biologie

Marioara Butucea
Olguta Sandu
Marin Toma

Istorie

Gheorghiþa Pascu
Cristina Florentina ªtefan

ªtiinþe socio-umane

Camelia Bica
Rodica Burcea
Felicia Posoiu

Educaþie Fizicã

Sergiu Bagu
Ionut Pantilimonescu

Religie

Adina Alina Marioara

Cabinet asistenþã psihopedagogicã

Camelia Violeta Banu
Horatiu Dan Mavrodin
Corina Sibiseanu

Tehnologii asistate de calculator - informaticã

Alin Paul Romanos

Muzicã

Adriana Boldeanu
Rodica Doina Bogza
Chiþcã Camelia Tanþa
Tania Costea
Anca Simona Frusina
Mariana Grazziela Marin
Ileana Moldoveanu
Nicoleta Stroe
Aniºoara Partheniu

Marius Ciurtin
Virginia Cotirlie
Geanina Delia Georgescu
Mihaela Iacoban
Gabriela Tania Iordache
Gabriela Simionescu
Tantica Petre
Mariana Siretchi
ªtefania Mihai
Georgeta Rujan

Finanþe, contabilitate

166

Comerþ
Turism

GÂNDURI LA ANIVERSAREA DE 110 ANI DE EXISTENÞÃ

În ºcoala medie tehnicã de administraþie economicã, unde am predat fizicã ºi chimia ºi în ºcoala
tehnicã financiarã post-licealã, unde am predat deptul, am funcþionat din 1953 pânã în 1957.
În aceastã perioadã, directorul ºcolii medii era domnul Niculescu Vladmir, profesor de limbã
francezã, care predã limba românã. Era un bun pedagog, sever cu copii ºi chiar cu colegii de cancelarie.
Directorul ºcolii post-liceale era domnul Petcu Alexandru, profesor de buget ºi de matematicã. Bun coleg,
amabil, organizator atent ºi exigent cu elevii.
În colectivul didactic al celor douã ºcoli m-am simþit în largul meu, stãpân pe mine ºi pe
disciplinele predate, iar relaþiile cu corpul didactic au fost nu numai profesionale. Ne-am respectat reciproc
ºi am colaborat strâns cu profesorii de la disciplinele înrudite.
Cu elevii, în majoritatea lor maturi, ne-am înþeles bine. O bunã parte din ei au obþinut la învãþãturã
rezultate bune ºi foarte bune.
Pãstrez amintiri de neuitat din anii petrecuþi în aceste ºcoli, mai ales cu colegii de cancelarie:
Burlea Ion (statistician), Cavache Ion (economie politicã), Ionescu Ananea (planificare), Iordãchescu
Alexandrina (buget), Trandafir Lidia (finanþe), Sandru Dumitru (limba românã), Toma Dimitrie (tehnica
bancarã) ºi cu alþii.
Scriu aceste amintiri de acum 40 de ani cu firescul sentiment nostalgic al celui care a trãit
satisfacþii depline în anii de profesorat. Fie ca acest liceu sã-ºi pãstreze frumoasele tradiþii de existenþã ºi
þinutã intelectualã, pregãtind noi ºi valoroase generaþii de economiºti.
Acad. Romulus Vulcãnescu
MESAJUL PRIMARULUI SECTORULUI 2

“Trãim într-o lume în continuã miºcare ºi transformare, dar ne strãduim sã fim împreunã la fiecare
sãrbãtoare care rotunjeºte ºi completeazã formarea comunitãþii noastre.
Am o mare bucurie sã mã aflu alãturi de dumneavoastrã, elevi, cadre didactice, pãrinþi ºi
absolvenþi, la un moment aniversar, acum când se întoarce Fila cu numãrul 110 din ”tabla de materii a
culturii”, dupã cum era considerat învãþãmântul de marele Nicolae Iorga.
Ne înclinãm cu respect în faþa distinselor cadre didactice care prin munca lor au format
personalitãþi marcante ale sferei economice româneºti ºi nu numai.
Fie ca acest Colegiu sã-ºi pãstreze frumoasele tradiþii de exigenþe, pregãtind noi generaþii de
economiºti care sã facã cinste numelui prestigios al lui A.D. Xenopol”.
Neculai Onþanu,
Primarul Sectorului 2 Bucureºti
ÎN SPIRIT EUROPEAN

Colegiul Economic A.D. Xenopol” descinde din prima ºcoala comercialã din Bucureºti ºi este
de-a dreptul surprinzãtor cã vreme de 110 ani nu a abdicat de la profilul iniþial, mai mult, îmbogãþindu-ºi
profilul, pliindu-se pe realitatea social-economicã a timpului, pe necesitãþile predictibile pe piaþa forþei de
muncã. Indiferent de denumirea aºezatã pe frontispiciu - ºcoala comercialã, liceu comercial, ºcoala medie
tehnicã, ºcoala tehnicã financiarã postlicealã, liceu economic, grup ºcolar - Colegiul Economic “A.D.
Xenopol” este legatarul unei tradiþii prestigioase, întreþinutã de dascãli cu har ºi de zeci de promoþii care
au contribuit nemijlocit la evoluþia societãþii româneºti.
Din informaþiile pe care le deþin pe parcursul ultimilor ani, ºtiu cã absolvenþii Colegiului
Economic “A.D. Xenopol” prin pregãtirea lor superioarã, reuºesc, în marea lor majoritate, din prima
încercare la examenele de admitere în facultãþi, mai ales la Academia de Studii Economice, Universitatea
Româno-Americanã, ca ºi la Facultatea de Drept a Universitãþii din Bucureºti. ªtiu bine cã absolvenþii
colegiului dumneavoastrã ajung studenþi buni, unii chiar eminenþi. De altfel, în aceastã ºcoalã au predat sau
au învãþat personalitãþi deosebite pentru civilizaþia româneascã: matematici Clasa Traian Lalescu,
academici Clasa Romulus Vulcãnescu, Eugen Rãdulescu, preºedintele CEC, una dintre cele mai mari bãnci
din România etc.

167

Ceea ce surprinde - din nou - plãcut este stabilitatea corpului profesoral, în ciuda dispersãrii ºi a
mutãrilor de sediu în decursul timpului, fie din cauza cutremurului, a rãzboiului sau a hachiþelor
administrative din primele decenii de comunism. De asemeni, îmi face plãcere sã remarc faptul cã în
decursul deceniilor o serie de absolvenþi au revenit, dupã studiile universitare, ca profesori, în ºcoala unde
au învãþat. Câteva asemenea situaþii existã ºi în prezent, fapt ce conferã o soliditate în plus instituþiei
dumneavoastrã ºi un prestigiu sporit, fireºte. Nu sunt multe asemenea unitãþi ºcolare în þarã.
Studiile economice sunt o încercare pretenþioasã în aceºti ani când România depune eforturi
substanþiale pentru intrarea în conceptul Uniunii Europene. Când legile fiscalitãþii, ale contabilitãþii, în
general, legislaþia economicã suportã adaptãri semnificative la normele europene, când “ lucru ºi mai
important!”- este nevoie de aplicarea corectã a acestei legislaþii.
Constat cã importanta instituþie Colegiul Economic “A.D. Xenopol” pregãteºte viitorii absolvenþi
în acest spirit nou, în spiritul European. Logistica acumulatã în ultimii ani ºi achiziþiile viitoare pot susþine
acest modern demers educaþional.
Lect. Univ. Sorin Ivan
Redactor ºef al revistei “Tribuna învãþãmântului”
ANII TINEREÞII – DE NEIROSIT!

Pe mãsurã ce trec anii, iar înþelepciunea bate catifelat - uºor, uºor, aºa ca o adiere de zefir – ; deci
când bate presupusa înþelepciune (Sau, hai sã-i zicem, virtuala înþelepciune, în termenii Coca-Cola ºi
Internet) ; deci când bate ea, înþelepciunea, la poartã senectuþii se întâmplã ceva greu de descris, dar ºi mai
greu de aºezat în cuvinte. Vine un bilanþ al trãirilor de peste zodii; parcã se trezeºte de peste zodii un
epifenomen care se aºeazã peste operaþiile matematice cunoscute, peste logaritmii existenþei cotidiene,
peste integralele duble ale poftelor de peste zi, iar totul este proaspãt, matinal, rãcoros, cu gust de lubeniþã,
scoasã abia atunci din adâncimea fântânii. Existã undeva, în Vechiul Testament, aceastã vocabulã:
“Adâncul a grãit”. Adâncul înseamnã vãzutul ºi nevãzutul, auzitul ºi neauzitul, rostitul ºi nerostitul.
Înseamnã, pânã la urmã, urma iepurelui pe zãpada cãzutã într-o noapte cu crivãþ. Urmele se ºterg nu-i aºa?
Semnele trecerii se absorb în matrice, în apa primordialã. Cãci ºi acea zãpadã, cãlcatã în goanã, poate din
spaimã, poate din hârjoanã înfoiatã, este menirea apei, sau – de ce nu? - o sintezã a memoriei noastre pe
seama apei.
Iar dacã apa înseamnã trecere, pe-trecere - pantha rei! - starea ei solidã - zãpada -, considerate de
unii o obosealã a apei primordial, este, cred eu, un studio de desãvârºitã maturitate. Nu degeaba senectutea
are drept simbol, aproape normativ ºi inconfundabil, pãrul nins. La vremea pãrului nins încerci o sintezã a
experienþelor de peste ani - trãirile nemijlocite sau mediate prin spusele altora, prin lecturi particulare sau
prin audiþii ºi vizionãri oferite de tehnica veacului.
Toate aceste experienþe, lãmurite în alambicul vârstei, îþi dau dreptul la rememorãri subtile,
îndelung distilate. ªi toate (veþi constata ºi voi, peste ani ºi ani) converg spre teritoriul copilãriei ºi al
tinereþii, spre acea grãdinã a raiului, unde pânã ºi grijile de peste zi sunt de sorginte paradisiacã. Spunea un
scriitor, ºi frumos spunea: “Cat am fost tineri, toþi am fost frumoºi”.
ªcoalã dumneavoastrã are creºtetul nins. Este plinã de înþelepciune. Dar se þine mereu tânãrã,
precum apa primordialã. Se þine tânãrã prin voi, tinerii. Prin silinþele voastre spre mai bine, prin visãrile
voastre spre mai înalt. Nu irosiþi aceºti ani, cei mai frumoºi, din câþi poate avea fiinþa omeneascã. Iluziile
ºi fantoºele sã vã ocoleascã.
Iar ºcolii ninse de un veac ºi un deceniu îl fac strãvechea ºi tradiþionala urare:
“Vivat, crescat, floreat!”
Prof. dr. Tudor Opriº
Consilier onorific MEC
Directorul Centrului Naþional de Excelenþã
pentru creativitatea literarã a tinerilor
Preºedintele cenaclului naþional “Sãgetãtorul” al elevilor

168

ADECVARE LA MIªCAREA MARILOR IDEI ALE TIMPULUI

Aºadar, un secol ºi un deceniu împlineºte în acest an Colegiul Economic “A.D. Xenopol”, una
dintre primele ºi una dintre cele mai importante ºcoli comerciale din þarã. Mare parte din absolvenþii
acestui venerabil colegiu au fost apoi studenþi ai Academiei de Studii Economice. Unii, deloc puþini, au
avut apoi cariere strãlucite în domeniul cercetãrii ºtiinþifice, în învãþãmântul preuniversitar ºi universitar,
în mari întreprinderi ºi instituþii, în administraþia localã ºi centralã, în viaþa publicã. Din impresionanta
pleiadã de absolvenþi ai colegiului dumneavoastrã aº aminti numele a mãcar douã personalitãþi care s-au
afirmat puternic în ultimii ani, atât în perimetrul profesional cât ºi în viaþa publicã: Mihai Tãnãsescu, fost
ministru al Finanþelor, azi parlamentar extrem de activ ºi Eugen Rãdulescu, în prezent preºedinte al CEC,
una dintre cele mai importante bãnci din România.
Colegiul Economic “A.D. Xenopol” este o mãrturie a faptului cã învãþãmântul românesc profil
economic cunoaºte o dinamicã adaptare la exigenþele norme ºi recomandãri ale Consiliului Europei ºi ale
Uniunii Europene. Asta înseamnã informatizare, schimbãri de metode de învãþare, adaptãri ale ariei
curriculare, familiarizarea rapidã ºi substanþial cu statistica, jurisdicþia ºi contabilitatea europeanã, în
genere cu tot ceea ce presupune dezvoltarea durabilã pe bazã de cunoaºtere.
În acest cadru, colegiul dumneavoastrã este o temelie solidã pentru dezvoltarea viitoarelor
personalitãþi, întotdeauna europeni, în sensul geografic, iar de acum ºi mai pregnant europeni prin
dimensiunea cultural-spiritualã. Prin aria de preocupãri profesionale ºi prin adecvare la miºcarea marilor
idei ale timpului. Astfel vãd eu Colegiul Economic “A.D. XENOPOL”: nu doar o “pepinierã” de

Dl. Mihai Tãnãsescu,
absolvent al ºcolii noastre, fost ministru de finanþe, parlamentar, în vizitã la
Colegiul Economic “A.D. Xenopol”

economiºti ºi (juriºti), ci ºi o ºcoalã de caractere, în stare sã nu renunþe în faþa obstacolelor vremelnice, o
ºcoalã pentru învingãtorii peste timp.
Constat de mai multã vreme cã “A. D. Xenopol” “livreazã” cãtre importanta instituþie de
învãþãmânt economic din Piaþa Romanã absolvenþi bine pregãtiþi. Un numãr semnificativ din aceºti
absolvenþi se perfecþioneazã apoi în faza de masterat, iar unii dintre ei aprofundeazã ºi studiile de
doctorat.
Cu aceastã convingere, permiteþi-mi sã aduc vii mulþumiri profesorilor, întregului personal al
colegiului ºi urez putere de muncã sporitã elevilor, pe care doresc sã-i întâlnesc “pe unii dintre ei, pe cât
mai mulþi!“ în amfiteatrele Academiei de Studii Economice.
Prof. univ. dr. Paul Bran
Preºedinte al Asociaþiei Generale a Economiºtilor din România (A.G.E.R.)

169

170

Monografie
2005-2015

Monografie 2005-2015

173

.)

GAUDEAMUS IGITUR
Iatã-ne ajunºi la cea de-a 120-a aniversare! E un
moment de realã emoþie pentru toþi cei care au pãºit pragul
Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, fie elevi, fie cadre
didactice ºi nedidactice, dar mai cu seamã pentru echipa
managerialã.
Pentru orice director e o mare responsabilitate sã
ducã mai departe renumele unei ºcoli cu o istorie atât de
bogatã precum a liceului nostru. De-a lungul timpului,
prestigiul Colegiului Economic „A.D. Xenopol” a crescut de
la an la an, mãrturie stau numeroasele premii obþinute de
elevii noºtri la diverse concursuri ºcolare ºi extraºcolare,
coordonaþi de cadre didactice de o înaltã þinutã profesionalã.
Aºadar, nu avem voie sã nu continuãm urcuºul, indiferent de
obstacolele ce, inevitabil, apar în cale: „Labor omnia vincit
improbus”.
Fãrã îndoialã, suntem o echipã! Nimic nu s-ar realiza
fãrã o bunã organizare ºi coordonare. Pe lângã meritul
indiscutabil al dascãlilor, nu putem sã nu le mulþumim ºi colegilor din celelalte compartimente: personal
didactic auxiliar – secretariat, bibliotecã – ºi nedidactic (administrativ).
Personal, mã leagã de aceastã ºcoalã 20 de ani de activitate profesionalã. Conduc instituþia de doi
ani, alãturi de colega mea doamna Rodica Burcea, director adjunct. A fost o onoare sã primesc aceastã
funcþie, pe care mi-am asumat-o nu ca pe un titlu de glorie, ci ca o misiune cu obiective precise, principala
þintã fiind situarea în topul primelor licee de profil ºi, de ce nu, în rândul colegiilor naþionale bucureºtene.
Sunt convinsã cã ne vom îndeplini angajamentul de a fi printre cei mai buni pentru cel puþin 120 de ani de
acum înainte.
Desigur, dragi elevi, aceastã misiune vã priveºte ºi pe voi. Aveþi datoria de a nu vã dezamãgi
predecesorii. Mai mult, daþi-le motive de mândrie cã ºi ei sunt absolvenþi ai Colegiului Economic
„A.D. Xenopol”, aºa cum voi sunteþi onoraþi de realizãrile lor.
Fiþi, aºadar, partenerii noºtri, ai cadrelor didactice, în aceastã misiune deloc imposibil de realizat!

174

MESAJUL PRIMARULUI SECTORULUI 2
Dinamica acestei lumi aflatã în plinã transformare ne aduce împreunã la fiecare sãrbãtoare care
dã strãlucire comunitãþii noastre.
Sunt deosebit de bucuros sã împãrtãºesc alãturi de dumneavoastrã, elevi, cadre didactice, pãrinþi
ºi absolvenþi, un moment aniversar cu care puþini se pot mândri astãzi: întoarcerea filei cu numãrul 120
din „tabla de materii a culturii”, cum inspirat numea în secolul trecut învãþãmântul marele istoric Nicolae
Iorga.
De-a lungul celor douãsprezece decenii de tumultoasã existenþã, colegiul a trecut prin multe
încercãri. Important de reþinut rãmâne faptul cã, în momentele de cumpãnã, elevi ºi dascãli, laolaltã, au
fãcut recurs la memoria colectivã ºi la solidaritate, reuºind sã pãstreze, mai bine de un secol, firul ºi
menirea acestei ºcoli cu profil economic, ceea ce, pentru mulþi, a însemnat un adevãrat miracol.
Astãzi, ne înclinãm cu respect în faþa cadrelor didactice care, de-a lungul timpului, cu har ºi
dãruire, au oferit naþiunii române adevãrate modele aºa cum au fost matematicianul Traian Lalescu,
criticul ºi istoricul literar Dumitru Caracostea ºi savantul academician Romulus Vulcãnescu.
Fie ca acest colegiu de renume sã-ºi pãstreze frumoasele ºi exigentele tradiþii care fac cinste
prestigiosului nume ce stã înscris pe frontispiciul clãdirii: A.D. Xenopol. Fiindcã, trecutul recomandã iar
viitorul obligã la noi ºi mari performanþe.
Neculai Onþanu,
Primar al sectorului 2

OMAGIU
O sãrbãtoare de suflet … un moment emoþionant … un prilej pentru toþi oamenii ºcolii de a-ºi
împãrtãºi bucuria ºi de a contura perspective ce vor deveni realitãþi pe care ni le dorim!
Nu avem mereu puterea ºi timpul necesare pentru a cerne valorile ºi a le pune deoparte, spre
rodirea lor ºi spre îmbogãþirea noastrã spiritualã!... Aniversarea a 120 de ani de existenþã a unei unitãþi
de referinþã a învãþãmântului bucureºtean este un astfel de moment. Un moment în care învãþãm unii de la
alþii cã adevãratele valori transcend vremurile ºi nu pier odatã cu ele!... Un moment în care învãþãm unii
de la alþii cã împãrtãºind adevãratele valori devenim mai bogaþi!...
Aniversarea de acum este un omagiu adus acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt ºi, totodatã,
o expresie a sentimentului de respect faþã de generaþiile tinere care se pregãtesc aici pentru viaþã ºi pentru
muncã.
Inauguratã la 18 septembrie 1895, ca prima ºcoalã comercialã de gradul I din Bucureºti, unitatea
a suferit transformãri succesive devenind, astãzi, colegiu economic. A trecut, de-a lungul atâtor decenii ºi
prin grele încercãri, înfruntate de abnegaþia ºi devotamentul cadrelor didactice, care s-au dedicat cu
pasiune, au cultivat la elevi sentimentul de preþuire a muncii, au transformat aceastã ºcoalã într-un
laborator al muncii, un atelier de formare al tinerilor, ajungând sã formeze generaþii de buni profesioniºti,
într-un domeniu atât de necesar pentru economia noastrã naþionalã.
Sãrbãtorirea a 120 de ani de ºcoalã Economicã, constituie un semn al preþuirii eforturilor de
pânã acum, o cinstire deosebitã ºi un îndemn permanent în munca pe care profesorii o vor desfãºura în
continuare.
La ceas de bilanþ, elevi ºi profesori dau trecutului ce este al lui: împliniri, eºecuri, nostalgii ºi, în
acelaºi timp, deschid porþile viitorului, cu tot ce înseamnã el. Curajul, dorinþa si „frumoasa inconºtienþã”
a elevilor, clãdite pe experienþa ºi valoarea profesorilor lor, vor face din Colegiul Economic „A. D.
Xenopol” o instituþie ce-ºi meritã locul câºtigat în rândul instituþiilor de învãþãmânt bucureºtean.
Prof. Ciho Mihaela,
inspector ºcolar pentru management instituþional - sectorul 2

175

FELICITÃRI
Cu ocazia aniversãrii a 120 de ani de la
fondarea Colegiului Economic A. D. Xenopol din
Bucureºti, doresc sã transmit sincerele noastre
felicitãri liceului dumneavoastrã, din partea
Ambasadei Republicii Populare Chineze în
România.
Dupã o lungã dezvoltare, ºcoala dumneavoastrã are mulþi absolvenþi care trãiesc în diferite
colþuri ale lumii. Sper din toatã inima ca liceul
dumneavoastrã sã progreseze din ce în ce mai
mult în viitor cu ajutorul absolvenþilor. Între timp,
contribuþia dumneavoastrã are enorme ºanse sã
promoveze prietenia tradiþionalã dintre China ºi
România printr-o foarte bunã organizare a clasei
de intensiv chinezã.
Xu Feihong - Ambasadorul Republicii
Populare Chineze în România
Es para mí un inusitado placer poder participar en la
publicación que el Colegio Económico A.D. Xenopol con
ocasión de su 120 aniversario. Vaya por delante mi sincera
felicitación por el hecho de que una institución educativa haya
contribuido y lo siga haciendo con tan alto nivel de calidad al
desarrollo de miles y miles de alumnos y alumnas a lo largo de
tan prolongada historia. En toda clase de circunstancias la
educación ha sido y debe seguir siendo referente ético en el
desarrollo de las sociedades, en el crecimiento de sus
ciudadanos. Debemos, pues, felicitarnos por el trabajo
realizado, por la continuidad en el mismo.
La presencia de la Agregaduría de Educación de la
Embajada de España en Rumanía es una muestra del honrado
interés en colaborar como socio leal con las autoridades
educativas del Ministerio de Educación e Investigación
Científica de Rumanía. Aprender una lengua de una difusión
tan extensa como el español no es tan sólo acceder a nuevas
formas de expresión y comunicación entre los pueblos.
Aprender una lengua es también compartir su cultura,
elemento este que aporta valor a la sólida formación que se
imparte en el Colegio Económico A.D. Xenopol. En unas
sociedades en permanente cambio, la educación abierta a
otras realidades culturales hace a todos los miembros de una
comunidad educativa aún más valiosos, más adaptables a
realidades inestables. Supone, además, una llamada al
mundo… un mundo que usa el español de manera ineludible.
Supone para mí una enorme satisfacción que nuestra
presencia en Rumanía nos permita, a través de la lengua y
cultura españolas, afianzar los vínculos y ejemplificar nuestra
implicación permanente en la mejora de la educación rumana
y europea.
Educar es abrir espacios y abrir las puertas a nuevas
posibilidades. Que estos espacios sean espacios de
cordialidad y colaboración nos hace mejores y mejora a
nuestras instituciones. Queridos alumnos, queridos profesores
del Colegio Económico A.D. Xenopol, gracias por vuestros
continuados esfuerzos por alcanzar el límite de vuestras
capacidades y conseguir elevadas cotas de excelencia en
vuestro noble quehacer. Gracias por vuestra denodada
dedicación. Ánimo en vuestras tareas: nobles objetivos las
animan. Felicidades por haber logrado esa enorme cifra,
velando y trabajando por generaciones y generaciones de
alumnos a los que habéis abierto al mundo, dotándoles con las
competencias para contribuir a su éxito personal y
profesional.
Mis mejores deseos para el presente y futuro. MI más
honorable respeto por vuestro pasado. Gracias por tanta
dedicación. Mucha suerte y muchos.
Sr. Vicente López-Brea Fernández
Agregado de la Educación

Îmi face o deosebitã plãcere sã pot participa la
publicarea acestei monografii a Liceului Economic A. D.
Xenopol cu ocazia aniversãrii a 120 de ani de activitate.
Felicit aceastã instituþie de învãþãmânt care a contribuit, ºi
continuã sã o facã la un nivel înalt, la dezvoltarea a mii ºi mii
de generaþii de elevi ºi eleve de-a lungul timpului. În toate
împrejurãrile, educaþia a fost ºi trebuie sã rãmânã un punct de
referinþã eticã pentru dezvoltarea societãþii, pentru progresul
cetãþenilor. Prin urmare, trebuie sã ne felicitãm pentru
activitatea desfãºuratã ºi sã continuãm tot aºa.
Prezenþa Ataºatului Cultural al Ambasadei Spaniei în
România este o dovadã vie a interesului de a colabora în
calitate de partener de încredere cu autoritãþile educaþionale
ale Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii din România.
Învãþarea unei limbi de largã rãspândire cum este spaniola nu
înseamnã doar a avea acces la noi forme de exprimare ºi
comunicare între popoare, ci ºi a împãrtãºi cultura acestora,
fapt ce atestã temeinica instruire ce se desfãºoarã în Liceul
Economic A. D. Xenopol. Într-o societate aflatã în continuã
schimbare, o educaþie deschisã cãtre alte orizonturi culturale
îi face pe toþi membrii unei comunitãþi educative ºi mai
valoroºi, mai adaptabili la o realitate schimbãtoare. În plus,
presupune o chemare cãtre lume… o lume care foloseºte
inevitabil limba spaniolã.
Înseamnã pentru mine o mare satisfacþie faptul cã
prezenþa noastrã în România ne permite, prin intermediul
limbii ºi culturii spaniole, consolidarea legãturilor ºi
exemplificarea implicãrii noastre permanente în îmbunãtãþirea
învãþãmântului românesc ºi european.
Învãþãmântul înseamnã a deschide orizonturi ºi portiþe
cãtre noi posibilitãþi. Faptul cã aceste orizonturi stau sub
semnul cordialitãþii ºi colaborãrii ne face mai buni ºi
îmbunãtãþeºte valoarea instituþiilor noastre. Dragi elevi,
stimaþi profesori ai Liceului Economic A.D. Xenopol, vã
mulþumesc pentru eforturile dumneavoastrã susþinute de a vã
depãºi limitele ºi de a atinge un nivel ridicat de excelenþã în
distinsa dumneavoastrã activitate. Vã mulþumesc pentru
devotamentul dumneavoastrã nemãrginit. Succes în activitãþile
dumneavoastrã: la cât mai multe obiective mãreþe. Felicitãri
cu ocazia împlinirii acestei venerabile vârste, ºi pentru cã aþi
fost alãturi de generaþii de elevi cãrora le-aþi deschis drumul
în lume, înzestrându-i cu abilitãþi care au contribuit la
succesul lor personal ºi profesional.
Cele mai bune urãri pentru prezent ºi viitor. Vã
mãrturisesc sincera mea apreciere pentru trecutul acestei
instituþii. Vã mulþumesc pentru nemãrginita abnegaþie. Mult
noroc ºi succes !
Dl. Vicente López-Brea Fernández
Ataºatul Cultural al Ambasadei Spaniei la Bucureºti

176

„Saygý deðer müdür deðerli öðretmenler ve geleceðin
ýºýðý sevgili öðrenciler Colegiul Economik A.D. Xenopol
okulunun 120nci kuruluº yýl dönümünü idrak etmenin
mutluluðunu ve heyecanýný sizlerle birlikte yaºýyoruz.
Ülkelerini ilerde temsil edecek siz öðrencilerin en iyi ºekilde
yetiºtirildiðinden emin olduðumuz bir okuldasýnýz. Ülkenizin
,geliºen dünyanýn deðiºen ºartlarýna ayak uydurabilmesi için
nitelikli,iyi yetiºmiº,kendini deðiºen ºartlara göre
yenileyebilen gençlere ihtiyaç vardýr. Aydýnlýk geleceðe
doðru baºlatýlan bu kararlý yürüyüºün daima öncüsü olmuº
okulunuzun yýl dönümünü yürekten kutlar baºarýlarýnýn
devamýný dilerim.
Saygý ve sevgilerimizi sunarýz”
Turk consulot, Istanbul

Respectabile Doamne Directoare, profesori de valoare ºi
elevi ce constituie lumina viitorului adusã de cãtre Colegiul
Economic „A.D.Xenopol”,
La cea de-a 120 aniversare a liceului, vã urãm reuºite,
bucurii ºi sã vã mândriþi cu sutele de suflete construite de
dumneavoastrã. Suntem siguri cã elevii liceului sunt mândri sã
ducã numele acestui prestigios
colegiu mai departe
reprezentând totodatã viitorul þarii.
Deoarece þara dumneavoastrã se aflã într-o continuã
schimbare, suntem conºtienþi de faptul cã misiunea tuturor
cadrelor didactice este extrem de dificilã, deoarece sunt
necesari elevi bine instruiþi, calificaþi ºi capabili de a se adapta
în aceste vremuri.
Considerãm cã perioada de funcþionare a colegiului a dus
spre un viitor luminos pentru sute de generaþii ºi vã urãm din
toatã inima o aniversare fericitã.
Vã oferim respectul ºi dragostea noastrã!
Consulatul Turcesc, Istanbul

NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI
Având în vedere rapiditatea cu care se petrec schimbãrile pe plan social, implicit pe plan
educaþional, am considerat de mare necesitate revizuirea ºi completarea primei ediþii a monografiei
liceului. Altfel cum „sã le rãmâie nepoþilor de învãþãturã”? – cum bine spunea cronicarul Grigore Ureche,
insistând pe datoria moralã a cãrturarilor de a pãstra ca într-un tezaur scrise ºi „pre cele bune”, dar ºi „pre
cele rele”, „sã nu se uite lucrurile”.
Aºadar, intenþia de a scrie o monografie se bazeazã pe dorinþa fireascã de a lãsa generaþiilor
urmãtoare cât mai mult din ce se cunoaºte despre acest lãcaº, având ca bazã de documentare arhiva ºcolii,
Grupul ºcolar Economic Administrativ „A.D. Xenopol” 1895–1995 (monografia – ediþia I), Cartea de
Onoare a ºcolii, impresii ale colegilor, articole, diplome ºi alte recompense obþinute de elevii noºtri.
Lucrarea cu titlul Pagini din istoria liceului de ieri ºi de azi – Monografia Colegiului Economic
„A.D. Xenopol” (ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã) a fost elaboratã de prof. Pãun Octavian (revizuirea
primei pãrþi) ºi prof. Liana Ibrion (partea a II-a), coordonatã de doamna director Mihaela Iacoban ºi
sprijiniþi de doamna bibliotecar Nela Costin. Lista celor care ar trebui amintiþi pentru aportul pe care l-au
avut la realizarea acestui volum e mult mai cuprinzãtoare. Nãdãjduim cã nimeni nu se va simþi lezat pentru
omisiunile pe care, fãrã niciun gând sau rea-credinþã, le-am fãcut. Oricum, cine va lectura aceastã carte va
putea sã citeascã numele celor care au contribuit la (re)actualizarea informaþiilor.
Am structurat conþinutul acestei noi ediþii astfel încât sã ilustreze actuala organizare ºi funcþionare
a instituþiei, dar ºi evenimentele care ni se par demne de a fi menþionate aici. În cei 20 de ani, s-au adunat
realizãri de care vom vorbi cu multã recunoºtinþã. Cum e ºi firesc, la ceas aniversar, ne punem straiele de
sãrbãtoare: împlinirile care ne fac cinste.
Întregul volum este alcãtuit din douã pãrþi. Prima parte – Grupul ºcolar Economic Administrativ
„A.D. Xenopol” 1895–1995, iar partea a II-a este compusã din 9 capitole, toate bine documentate,
emoþionante de multe ori ºi care provoacã admiraþie din partea cititorilor implicaþi într-o mãsurã mai mare
sau mai micã în activitatea colegiului.
Ne putem imagina trãirea fiecãrui cadru didactic de ieri ºi de acum al ºcolii, ce simte fiecare elev
care ºtie cã intrã pe porþile unei ºcoli de care va fi mândru întreaga lui viaþã ºi care nu va ezita niciun
moment sã spunã unde ºi-a fãcut studiile preuniversitare ºi ce profesori a avut.

Autorii

177

ECHIPA MANAGERIALÃ
ªI CORPUL PROFESORAL ÎN PERIOADA 2005-2015
DIRECTORI - PERIOADA 2005-2015
2005-2010 – Ionescu Ana
2010-2011 – Simionescu Gabriela
2011-2013 – Filimon Angela Elena
2013 ºi în prezent – Iacoban Mihaela
DIRECTORI ADJUNCÞI - PERIOADA 2005-2015
2005-2010 – Filimon Angela Elena
2010 ºi în prezent – Burcea Rodica
PERSONALUL CATEDRELOR DE SPECIALITATE 1995-2015
Limba ºi literatura românã
Drãghici Anca
Iordache Stefan
Cramarenco Pulheria
Iosif Ioan
Dinu Valentin
Carabis Elena
Mihai Cristina Virginia
Simion Doina
Pãun Octavian
Catrina Olga
Colceriu Bogdan ªtefan
Maftei Golopentia Maria Jana
Benchea Adriana
Rogoz-Craciunescu Florica
Ibrion Liana
Balahura Ramona Larisa

1978-1997
1980-1996
1985-2004
1990-2009
1990-2001
1991-2003
1994-2002
1997-2010
1999 ºi în prezent
1992-1996
2000-2019
2002-2010
2003-2006
2004-2013
2006 ºi în prezent
2013 ºi în prezent

Limba francezã
Aron Ecaterina Luminita
Pericle-Micu Michaela
Petrica Dorel Dorin
Fettinger Valentina
Naiba Michaela
Versescu Nicoleta
Albert Maria
Munteanu Cristina
Varlan Gratiela Mariana
Constantinescu Florin
Stretcu Florina
Stãnescu Irina
Deaconu Georgeta
Irimia Alima
Jilãveanu Beniamin
Vedeanu Corina

1968-1998
1990-1995
1990-2016
1991-2000
1991-2018
1992-2010
2001-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2009-2010
2011-2013
2013 ºi în prezent
2013-2015

178

Limba englezã
Ungureanu Georgeta
Florescu Ruxandra
Paºan Ecaterina Rodica
Batica Lavinia
Fecioru Dan
Nedea Viorica
Simion Melania
Nuþu Mihaela
Pielmus Cristina
Bogdan Duica Cacoveanu Adina
Pavel Carmen
Pãvãloiu Simona
Ghelmeci Irina
Cioclov Cristian
Duda Daniela
Racolþa Maria Cristina
Nicolau Eugenia Constanta
Radu Camelia Ileana

1983-1999
1982-1995
1991-2017
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1998-2003
1997-2017
1999-2001
2000-2005
2003-2006
2003-2004
2006-2007
2006-2007
2007-2008
2008 ºi în prezent
2008-2009
2009-2010

Limba germanã
Bardeanu Antoaneta
ªtefan Andra Sybil
Francu Raluca
Chiriac Monica
Nemoianu Coca
Lãzãrescu Ovidiu Mihail
Trãistariu Alina Jeni
Dumitrescu Mihaela
Lacan Carman
Crãciun Andreea Simona
Liciu Cãtãlin Mihai

1991-1994
1994-1998
1998-1999
1999-2001
2002-2005
2003-2004
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2009-2011
2011-2012

Limba rusã
Dan Mariana Doina
Radu Valentina

1992-1995
1992-1996

Limba spaniolã
Sterea Maria
Stãnescu Camelia
Munteanu Cristina
Cucuta Andreea Simona
Dragomir Lavinia Mariana
Dasicomis Camelia
Toma Rodica

1999-2003
2003-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2011
2011 ºi în prezent

Limba chinezã
Leontescu Doina Elena
Dimulescu Ana Maria

2013-2017
2015 ºi în prezent

179

Matematicã
Buzatu Maria Doina
Dragotã Livia
Rondeli-Enescu-Flimon Angela Elena
Bãdilã Mihai Corneliu
Mihãescu Doina Salomia
Otãrãºanu Ion
Racu Constantin
Baldea Adriana Elena
Radulescu Florentina
Alcea Traian
Nastase Teodora
Dobre Ecaterina
Cavachi Clarisa
Buzatu Mihai
Firãnescu Florentina
Andrei Tania
Dimulescu Cristian
Siteavu Catalina
Matei Maria Corina

1970-2002
1969-2000
1976-2016
1977-2008
1986 ºi în prezent
1985-2016
1985-2006
1990-2010
1990-1993
1991-1996
1992-2001
1996-2008
1998-2002
1994-2000
2005-2006
2008-2013
2011-2017
2012-2013
2013 ºi în prezent

Fizicã
Tudoran Zoe Georgeta
Teodorescu Radu Gheorghe
Ionescu Ana
Bratu Grigore Ion
Angelescu Florica
Costei-Niculescu Roxana
Sibiºeanu Corina
ªtefan Mirela
Mihailescu Alexandru
Ionescu Gabriela
Tatoveanu Magdalena
Dima Corina Ortansa
Morar Ruxandra Acela
Nicolae Irina Elena

1967-2006
1968-2008
1981-2010
1987-1999
1990-1999
1990-1996
1999-2010, 2012 ºi în prezent
1999-2000
1999-2000
1999-2010
2004-2005
2009-2012 ºi 2012-2014
2010 ºi în prezent
2012-2013

Chimie
Bajdechi Florica
Samoilã Niculina
Vlad Constanta
Nanu Cãtãlin Mihai
Teodorescu Aurora

1990-2001
1990-2007
1990-2004
1994-1995
1994 ºi în prezent

Geografie
Buruc Natalita
Trufaº Constanta
Burcea Nela
Cârstea Adrian
Nicolescu Gabriel
Chiriþã Cristian
Zaharia Corina
Vasile Emilia

1990-2003
1990-2000
1995-2006
1998-1999
1999-2003
2003-2004
2003-2004
2004-2006

180

Grofu Anduta
Cutieru Raluca
Gorea Lãcrãmioara
Catrina Elena Ancuta
Ittu Corina
Vate Tatiana Anisa
Ciubotar Eugenia
Ioja Annemarie Daniela

2006 ºi în prezent
2006-2007
2007 ºi în prezent
2007-2009
2008-2009
2011-2012
2011-2012
2012-2013

Istorie
Riegler Israelo
Albu Cornelia
Puicã Ion
Sandu Olguta
Popescu Anca Diana
Popescu Valentina
Limbãu Carmen
Brumbea Romeo
Þiparu Adriana
Toma Marin
Butucea Marioara
Gheorghe Marin
Predescu Dragos Constantin
Venin Valentina Aurora
Radu Florin
Popescu Vasilica

1976-1982
1982-2002
1980-2002
1997- 2016
1996-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2003-2004
2003-2006
2004-05.10.2011
2006-2007
2007-2008
2012-2018
2012-2013
2012-2013

Biologie
Spânu Doina
Stroia Sandalã
Vasiliu Cristina Diana
Bobocea Dana Corina
Viºescu Michaela
Neacºu Alexandra
Tomescu Liliana

1982-1996
1983-2003
1991 ºi în prezent
1994-1995
1996-1997
1999-2003
2003-2005

ªtiinþe, Economie, Filozofie, Psihologie
Niculescu Maria
Toma Edit
Mihai Cristina Florentina
Pascu Gheorghita
Sibana Ida Mihaela
Tudose Ionel Florin
Razi Gabriel
Fedeleº Mircea
Popescu Maria
Tiepac Alexandru
Ilie Liliana
Sofronie Mariana

1982-2004
1990-1996
1993-2007
1994 ºi în prezent
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2009-2012
2009-2013
2011-2012
2012-2013
2013 ºi în prezent

Religie
Hozoc Gina
Oprea Cãlin Paul

1998-1999
1999-2002

181

Constantinescu Marian
Marcu Petre
Bruss Ioan
Iscu Ioan
Bigu Sergiu
Pantilimonescu Ion
Tudose Constantin Irinel
Cotoi-Stan ªtefan Cristian
Iscu Ioan

2001-2004
2001-2004
2002-2003
2003-2004
2004-2006
2004-31.12.2014
2006-2007
2007-2013
2013-2015

Educaþie fizicã ºi sport
Burcea Rodica
Vasiliu Lucian
Bica Camelia
Rândaºu Gheorghe
Iacoban Cristian
Dicu Laura
Posoiu Felicia
Gogu Liliana Nicoleta
Lungu Marius Constantin
Beldiman Radu Alexandru
Brodealã Claudia Clara

1990 ºi în prezent
1994-2014
1994-2009
1995-1999
1998-1999
1999-2003
2003-2013
2005-2006
2011-2012
2012 ºi în prezent
2013-2014

Informaticã
Tudoran Mihaela
Baltac Marian
Mavrodin Horatiu Dan
Netejoru Daniel
Alionte Marian
Gogoncea Camelia
Apostol Alin
Kun Valentina
Cristescu Carmen
Niculici Gabriel
Banu Camelia Violeta
Bolohan Luminita Luiza
Bogdanescu Adi Silviu
Munteanu Ioana
Popescu Cristiana
Moronescu Theodor Lucian
Alexandru Stefan

1995-1996
1997-2002
1997-2014
1998-1999
1999-2000
1999-2000
2000-2001
2000-2003
2001-2003
2001-2002
2003-2007
2003-2007
2003-2004
2004-2005
2010-2011
2011-2015
2014-2015

Desen
Ivanov Liliana
Niculae Roxana
Etves Ionela Mihaela
Cane Marilena

2004-2005
2005-2006
2006-2009
2009-2010

Muzicã
Cristea Orhideea
Romano Alin Paul
Picu Mihai Dan
Baciu Angelica Florina
Nicolof Steluâa

2004-2005
2004-2006
2006-2008
2007-2008
2008-2009

182

Tehnologii: Comerþ
Olteanu Aurora
Nicolae Denisa
Siretchi Mariana
Simionescu Gabriela
Corbu Maria
Iordache Gabriela Tania
Ciurtin Marius
Oancea Neculai
Buzatu Mihai
Petre Tãnþica
Mihalache Cristina Andreea
Iacoban Mihaela
Comaneanu Lucia Mihaela
Georgescu-Horia Geanina Delia
Cavachi Ioan
Andreeascu Elena
Cotirlie Virginia
Pãsat Corina Elena
Vlãscianu Aurelia
Halangau Mihai
Stancu Mihaela
Ivãnescu Iuliana
Gheorghe Eugenia Doiniþa
Dima Ileana Raluca
Popescu Neta
Avram Daniela Florentina
Costea Diana Florina

1982-2000
1984-1985
1986-2013
1988 ºi în prezent
1990-1995
1990 ºi în prezent
1991 ºi în prezent
1990-1998
1991-2001
1991 ºi în prezent
1992-2002
1994 ºi în prezent
1994-1995
1990-2016
1995-1997
1995-2000
1996-2009, 2018
2001-2006
2002-2004
2002-2003
2004-2005
2009 ºi în prezent
2010-2017
2010-2011
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Tehnologii: Contabilitate
Bozga Rodica
Frusina Anca Simona
Stroe Nicoleta
Ghiþã Adriana
Hangan Daniela Elena
Costea Tanþa
Olaru Gabriela
Moldoveanu Ileana
Obreja Liviu
Cioc Mihaela
Paºcovici Ana
Damian Robert
Babe Gratiela
Marin Mariana Grazziela
Cernescu Ioana
Boldeanu Adriana
Crut Alexandra
Dancescu Alina
Felea Nastasa
Chitca Tanta Camelia
Parteniu Anisoara
Naca Elena Andreea
Dumitru Cristina Mihaela
Milea Dan Nicolae
Cojocau Florin
Patrichi Steliana Ana Maria

1983-2004
1983-2011
1984 ºi în prezent
1988-1995
1990-2002
1990 ºi în prezent
1990-2000
1994 ºi în prezent
1994-1995
1993-2004, 2005 ºi în prezent
1995-2001
1995-1996
1995-2000
1996 ºi în prezent
1998-2002
1997-2007
1998-1999
1999-2003
1999-2000
2000 ºi în prezent
2005-2009
2007 ºi în prezent
2010 ºi în prezent
2011-2017
2011-2012
2013-2015

183

Tehnologii: Turism
Mihai ªtefania Nicoleta
Rujan Georgeta
Iacob Vasile
Bonea Constantin
Stoleru Daniel
Ghiþoaicã Alexandra Cristiana

1991 ºi în prezent
2005 ºi în prezent
2007-2008
2009-2011
2010 ºi în prezent
2013-2015, 2017 ºi în prezent

Maistru instructor
Nicolau Gheorghiþã
Paceonea Nicolae
Onicel Paula
Savu Anghelina
Negoiþã Constanta
Stoica Mihaela
Gheorghe Victorita
Rujan Georgeta
Ciubotaru Elisabeta
Iliescu Valeria
Pilescu Cristina
Gurgu Gabriela

1976-1999
1976-1998
1976-2004
1978-1999
1983-2000
1984-1999
1991-2002
1991-2005
1991- 2005
1992-2002
1993-1995
1996-1997

Profesori consilieri ºcolari
Stan Geanina
Mãrioara Adina Alina
Florea Robert
Aposticã Paul Marian
Stan Vasilica
Becheru Elena

2001-2004
2004-2006
2006 ºi în prezent
2008-2012
2012-2013
2013-2014

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR DE-A LUNGUL TIMPULUI
Cavachi Maria
Kiltschi Matilda
Rãºina Georgeta
Mladin Adrian
Milea Paula
Ceausu Gabriela
Brãtescu ªtefania
Eftimiu Mariana
Stancu Victoriþa
Gheorghe Elena
Dan Mariana
Mares Luminiþa
Dima Georgeta
Naca Vangheliþa
Mãncilã Nina Dorina
Dumitru Magda
Urzica Maria Ana
Dobrescu Daniela
Dinca Robert Florin
Costin Nela
Roman Dumitru

bibliotecar pânã la 02.12.1999
laborant pânã la 1999
pedagog pânã la 01.11.2001
analist programator pânã la 1997
contabil ºef pânã la 01.01.2001
contabil pânã la 1997
secretar ºef pânã la 1997
secretar cu 30.06.1978 ºi în prezent
administrator pânã in 05.01.2001
secretar pânã la 1997
1995 - laborant ºi 12.1997-2017 secretar
ajutor programator cu 18.11.1996 - 1999
contabil cu 01.08.1997 - 2007
secretar ºef cu 15.06.1998 ºi în prezent
informatician cu 09.09.1998 - 01.10.2007
laborant cu 01.10.1998, contabil cu 01.10.2001 - 15.01.2003
laborant cu 22.03.1999 - 2001
secretar cu 22.09.1999 - 28.05.2001
tehnician cu 01.10.1999, 01.09.2002 analist programator ºi în prezent
bibliotecar cu 02.12.1999 ºi în prezent
administrator cu 22.08.2001 - 29.10.2010

184

Sandu Mioara
Coteþ Iustina
Trif Vasilica
Mitrofan Zoiþa
Marinache Mariana
Cristea Viorica
Marcu Elena
Balu Ioana Camelia
Poponete Ioana
Drãgan Florina
Dan ªtefan Augustin
Cîrtoaja Daniela

contabil ºef cu 22.09.2001 - 11.05.2003
contabil ºef cu 01.03.2002 - 08.08.2002
secretar cu 01.02.2002 - 31.08.2002
contabil ºef cu 12.05.2003 - 01.11.2005
contabil ºef cu 01.09.2005 - 01.01.2008 si 19.05.2008 - 17.02.2011
administrator financiar cu 01.05.2006 - 01.01.2008
ajutor programator cu 02.10.2006 - 01.10.2007
ajutor programator cu 01.10.2007 - 28.09.2009
contabil cu 01.01.2008 - 19.05.2008
contabil cu 01.02.2008 si 01.03.2011 contabil ºef ºi în prezent
ajutor programator cu 01.10.2008 - 29.09.2010
administrator de patrimoniu cu 21.09.2011 ºi în prezent

PERSONAL NEDIDACTIC
Toader Mariana
Ionescu Dan
Viºan Anica
Calugaru Irina
Oancea Dumitra
Brumaru Marian
Tãnase Alexandru
Gheorghe Marian
Viºan Victor
Bratu Florentina
Dan Mariana
Diaconaºu Victorita
Brãnilã Ioana
Dinu Georgeta
Galetaru Tinca
Preda Elena
Toarba Tudoriþa
Rãducan Gheorghe
Zaharia Elena
Oprea Ileana
Ghinea Ion
Hutuleac Mihail
Enache Alexandru
Viºan Gheorghe
Tonciu petrica
Rãducan Valeria
Dincã Nicoleta
Niculae Toma
Dumitru Ionela
Stoentel Emilia
Manea Constantin
Petrescu Vasile
Dinu Magdalena
Anghel Valeria
Badea Florea
Cranguº Ruxandra
Niculae Mariana
Iriciuc Petru
Mihuþ Ioana

- supraveghetor de noapte 03.10.1986, 01.10.2001-îngrijitor, în prezent
fochist
- magaziner / casier cu 08.10.1990 - 28.09.2009
- bucãtar pânã la 1995
- muncitor bucãtãrie pânã la 1999
- lenjereasa cu 14.11.1991 - 01.09.2007
- tâmplar pânã la 1995
- muncitor calificat pânã la 01.01.2001
- fochist pânã la 2000
- muncitor calificat pânã la 2001
- îngrijitor pânã la 2002
- îngrijitor cu 14.11.1991,
- îngrijitor pânã la 1997
- îngrijitor pânã la 1997
- îngrijitor pânã la 1997
- îngrijitor pânã la 1999
- îngrijitor cu 01.04.1991 - 20.11.2010
- îngrijitor pânã la 22.09.2001
- îngrijitor pânã la 1997
- îngrijitor ºi cu 06.02.2001- 21.08.2001, administrator
- îngrijitor cu 31.10.1994 - 17.05.2011- paznic pânã la 1999
- paznic pânã la 1999
- paznic pânã la 1997
- paznic pânã la 1998
- paznic cu 05.01.1995 - 1997
- îngrijitor cu 10.02.1995 - 1997
- îngrijitor cu 06.03.1995 - 1997
- paznic cu 09.03.1995 - 1997
- îngrijitor cu 23.03.1995 - 1997
- îngrijitor cu 06.06.1995 - 1997
- paznic cu 14.04.1995 - 1997
- paznic cu 14.04.1995 - 1997
- îngrijitor cu 01.08.1995 - 1997
- spãlãtoreasa cu 01.09.1995 - 2000
- fochist cu 12.10.1995-2016
- îngrijitor cu 16.10.1995 - 1997
- muncitor bucãtãrie cu 20.11.1995 -1997
- paznic cu 15.03.1996 ºi în prezent
- îngrijitor cu 16.05.1996 - 1999

185

Albu Lucica
Bãlan Nicolae
Sandu Niculina
Nicolae Gina
Bujor Elena
Gheorghe Constanþa
Ciolponea Anica
Mihai Augustin
Lungu Ana
Albu Lucica
ªtefan Zoica
Paraschiv Mihai
Dezideriu Nicoleta
Popescu Alexandrina
Ciofu (cãs. Coler) Marcela
Chiriþa Florina
Dogãrelu Vasile
ªtefan Florin
Cristea - Zaharia Silvia
Tuna Rãducu Marius
Lungu Mariana
Alecu Cornelica
Dima Ana
Tase Elena
Chiru Ioneta
Ciofu Florica
Iancu Luminiþa
Vasile Nicolae
Ciofu Mihaela
Caramalo Alexandra Daniela
Nicolae Camelia
Meiroºu Nela
Meiroºu Ramona
Cãlin Marilena
Borhan Livia
Nicolae Ramona Liliana
Bolboaca Florentina
Romanescu Mihaela
Pistol Monica
Ifrim Marin
Puiu Rodica

- muncitor necalificat bucãtãrie cu 01.09.1996 - paznic cu 04.11.1996 - 01.05.2001
- îngrijitor cu 25.11.1996 - 01.07.2009
- muncitor necalificat bucãtãrie cu 02.12.1996 - 165.02.2012
- îngrijitor cu 10.03.1997 - 1997
- îngrijitor cu 01.10.1998 - 01.02.2005 ºi 01.10.2007 - 01.10.2009
- îngrijitor cu 01.02.2005 - 01.10.2007
- muncitor necalificat cu 01.11.1998 - 2001
- muncitor necalificat cu 26.10.1998 - 15.03.2008
- îngrijitor cu 15.01.1999 -02.11.2007
- îngrijitor cu 25.01.1999 - 01.06.2013
- fochist cu 05.04.1999 - 30.11.2000
- îngrijitor cu 20.09.1999 - 09.10.2006
- îngrijitor cu 01.10.1999 - 2004
- muncitor necalificat 01.11.1999 ºi 01.10.2001 - 01.07.2014 îngrijitor
- îngrijitor cu 01.11.2000 - 2003
- fochist cu 04.12.2000 - 14.12.2004
- ºofer cu 03.01.2001 - 01.10.2003
- muncitor necalificat 11.04.2001, cu 01.10.2001-2019 îngrijitor
- paznic cu 01.10.2001, cu 01.05.2013 ajutor programator ºi în prezent
- bucãtar cu 08.10.2001 - 01.12.2001
- muncitor necalificat cu 15.10.2001 - 21.11.2001
- îngrijitor cu 01.10.2001 - 01.07.2012
- îngrijitor cu 17.10.2001 - 02.11.2007
- magaziner casier cu 01.11.2001 - 2005
- îngrijitor cu 01.12.2001 ºi în prezent
- îngrijitor cu 21.05.2002 - 10.10.2002
- paznic 09.10.2006 ºi în prezent
- îngrijitor cu 01.09.2010 - 01.09.2010
- îngrijitor cu 03.01.2008 - 14.09.2010
- îngrijitor cu 03.01.2008 - 02.10.2012, 13.01.2013-2019
- îngrijitor cu 08.04.2008 ºi în prezent
- îngrijitor cu 02.06.2008 - 20.09.2012
- îngrijitor cu 09.06.2008 - 09.07.2009
- îngrijitor cu 01.11.2010 - 21.03.2011
- îngrijitor cu 21.03.2011 - 08.09.2011
- îngrijitor cu 01.09.2011 - 30.03.2012
- îngrijitor cu 05.10.2011-05.10.2012 ºi 10.12.2012-2019
- îngrijitor cu 03.04.2012 - 20.09.2012
- bucãtar cu 01.06.2013 - 01.12.2013
- îngrijitor cu 18.08.2014-2018

186

ANUL ªCOLAR 2014-2015
STRUCTURA ORGANIZATORICÃ INTERNÃ

SPRE UN NOU TIP DE LICEU
– un model de proiectare curricularã centrat pe competenþe –
În mãsura în care politica unei þãri este axatã pe dezvoltare durabilã, reformele ºcolare apar ca o
necesitate. În fapt, nu formele de guvernãmânt ºi voinþa politicã determinã reformele în educaþie, ci
cerinþele dezvoltãrii socio-economice raportate la posibilitãþile existente, referitoare atât la condiþiile
economice, cât ºi la dezvoltarea ºtiinþelor educaþiei, la politica educativã formulatã, la capacitãþile
manageriale din domeniul învãþãmântului. Explicaþia este simplã: orice dezvoltare presupune oameni
pregãtiþi sã o realizeze (profesioniºti de toate categoriile), iar ºcoala este aceea care îi pregãteºte.
Noile didactici de tip cognitivist reprezintã salturi atât de mari în domeniul didactic, încât noul
conþinut al învãþãrii ºcolare nu mai poate fi elaborat în limitele practicii didactice tradiþionale; aceasta
solicitã transformarea profesorilor în specialiºti ai domeniului proiectãrii curriculare.
În ºcoala tradiþionalã informaþionalul prima, asupra lui se îndrepta atenþia, el fiind centrul
instruirii. Aceastã concepþie a generat pe alocuri eºecuri numeroase, care au obligat sistemele de
învãþãmânt deschise sã recurgã la reforme de mare amploare. Pretutindeni, ca de altfel ºi la noi în þarã,
epoca postindustrialã are nevoie de mase mari de oameni cu un nivel de pregãtire care sã permitã utilizarea
instrumentelor sofisticate ale noului mileniu, în ciuda precaritãþii condiþiilor economice ale momentului.
Chiar dacã astãzi se mai practicã încã prin unele zone ale þãrii un tip de agriculturã specific secolului trecut,
chiar dacã situaþia economico-socialã nu se poate îmbunãtãþi peste noapte, statisticile aratã cã dinamica
pãtrunderii tehnologiilor de vârf în toate domeniile vieþii socio-economice se accelereazã continuu.
Dezideratul care se impune a fi avut astãzi în vedere vizeazã înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat
de competenþe de tip funcþional.

187

Învãþãmântul liceal presupune o structurã diferenþiatã pe filiere, profiluri ºi specializãri, precum ºi
existenþa mai multor planuri-cadru de învãþãmânt. Acestea conduc la modelarea unor licee cu personalitate
proprie, având o ofertã specificã pe piaþa educaþionalã. Un curriculum centrat pe competenþe poate
rãspunde mai bine cerinþelor actuale ale vieþii sociale ºi profesionale ale pieþei muncii, centrând demersul
didactic pe achiziþiile concrete ale elevului.
Curriculum Naþional
Bucureºti – 2000
Art. 32 Legea 1/2011 Învãþãmântul tehnologic ºi vocaþional Structura sistemului naþional de
învãþãmânt preuniversitar
(1) Învãþãmântul liceal tehnologic ºi vocaþional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera
tehnologicã sau vocaþionalã, pentru calificãri din Registrul naþional al calificãrilor, actualizat periodic, în
funcþie de nevoile pieþei muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare
regionale, judeþene ºi locale.
(2) Învãþãmântul liceal tehnologic ºi vocaþional se poate organiza ºi pe baza solicitãrilor din partea
angajatorilor privaþi sau ai Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã, pe baza unor contracte de
ºcolarizare.
(3) Absolvenþii clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaþionale care au finalizat un
stagiu de pregãtire practicã pot susþine examen de certificare a calificãrii corespunzãtor nivelului de
certificare stabilit prin Cadrul naþional al calificãrilor.
(4) Stagiile de pregãtire practicã de pe parcursul filierei tehnologice sau vocaþionale se pot
organiza la nivelul unitãþii de învãþãmânt ºi/sau la operatorii economici ori instituþiile publice cu care
unitatea de învãþãmânt are încheiate contracte pentru pregãtire practicã sau la organizaþii-gazdã din
strãinãtate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesionalã iniþialã.
Durata stagiului de pregãtire practicã este stabilitã prin planul-cadru de învãþãmânt, aprobat de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
(5) Operatorii economici care asigurã, pe bazã de contract cu unitãþile de învãþãmânt, burse de
ºcolarizare, stagii de pregãtire practicã a elevilor, dotarea spaþiilor de pregãtire practicã sau locuri de muncã
pentru absolvenþi pot beneficia de facilitãþi fiscale, potrivit prevederilor legale.

PLAN DE ªCOLARIZARE 2014 – 2015
CLASA

PROFIL

IX

ECONOMIC - INTENSIV ENGLEZA

1

ECONOMIC - INTENSIV FRANCEZÃ

1

ECONOMIC - INTENSIV SPANIOLA

1

ECONOMIC - INTENSIV CHINEZA

1

ECONOMIC

2

TURISM (LIMBA II - TURCÃ)

2

ECONOMIC - INTENSIV ENGLEZA

1

ECONOMIC

5

TURISM

2

ECONOMIC - INTENSIV ENGLEZA

1

ECONOMIC

5

TURISM

2

ECONOMIC

5

TURISM

2

Nivel de scolarizare

Nr. clase

Nr. elevi

Liceal zi

31

955

ªcoalã postlicealã

5

139

X

XI

XII

NR. CLASE

188

SERVICIUL SECRETARIAT
La cea de-a CXX-a aniversare
Foarte greu este de a evalua munca noastrã pe o perioada de 20 de ani. Cum sã mãsurãm ºi sã
contabilizam dãruirea, pasiunea, sufletul ºi sãnãtatea, toate puse în slujba copiilor acestei ºcoli. Putem
spune cã satisfacþiile le-am trãit treptat, pe parcursul vieþii prin aprecierile ºi mulþumirile pe care le-am
primit de la cei care au fost colegii noºtri, cadre didactice, nedidactice, directori ºi elevi. Cum sã nu te simþi
împlinit ºi mândru totodatã când foºtii elevi vin ºi ne mulþumesc cã aici au învãþat carte, aici s-au format
ca oameni, aici li s-au modelat sufletele ºi li s-a înzestrat mintea?!
Ce satisfacþie poate fi mai mare decât dorinþa foºtilor elevi, acum pãrinþi, ca ºi urmaºii lor sã înveþe
în aceeaºi ºcoala unde au învãþat ei ºi unde au primit o educaþie sãnãtoasã, având ca model multe cadre
didactice ale ºcolii. Suntem o adevãratã familie în care fiecare îºi cunoaºte rolul ºi locul. În toþi aceºti ani
am realizat o ºcoalã frumoasã, îngrijitã, preþuitã de elevi ºi pãrinþi.
Realizãrile noastre vin sã susþinã ºi sã întãreascã profesionalismul serviciului secretariat.
Cum a fost acum 20 de ani viaþa noastrã? Viaþã tumultoasã, cu frumuseþile ºi amãrãciunile ei.
Astãzi viaþa este aceeaºi, poate mai frumoasã ºi mai nãprasnicã. Lipseºte tinereþea??? Nu. Ea rãmâne a
ºcolii ºi a spiritului.
ªtim cu toþii cã într-o zi vom deveni o amintire, dar va supravieþui ceva, acel ceva pe care l-am
dãruit din toata inima colectivului liceului ºi elevilor.
Oricâtã vreme ar trece ne vom aminti cu emoþie în suflet ºi cu dragoste aceºti minunaþi ani din
viaþa noastrã de secretari de ºcoalã ºi de minunaþii sãi oameni.
În dorinþa de autodepãºire, suntem în permanentã cãutare, rãspunzând cu profesionalism cerinþelor
sistemului.
La împlinirea a 120 de ani de existenþã a Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, urãm tuturor
colegilor multã sãnãtate, rezultate deosebite în munca desfãºuratã ºi la mulþi ani!
Naca Vangheliþa – secretar-ºef
Eftimiu Mariana – secretar
Dan Mariana – secretar

BAZA MATERIALÃ
Putem spune faptul cã amplasarea Colegiului Economic „A.D. Xenopol” la intersecþia
drumurilor, reprezintã mâna destinului, deoarece ajutã la scoaterea în evidenþã a unei arhitecturi
impresionante cât ºi a personalitãþii clãdirii,ce este compusã din douã corpuri. Clãdirea principalã, ce
cuprinde clase de curs ºi birouri ºi cea secundarã în care a funcþionat cãminul, în prezent existând cantina
cu salã de mese ºi un numãr restrâns de cabinete amenajate pentru susþinerea cursurilor de limbi strãine.
Într-o instituþie ºcolarã, un rol important îl deþine ºi baza materialã cu care este dotatã, deoarece
sprijinã atât cadrele didactice cât ºi elevii. Rolul acesteia este acela de a crea un mediu prielnic studiului
atât pentru susþinerea lecþiilor, cât ºi pentru înþelegerea acestora de cãtre elevi .
Începând cu anul 2011 s-au achiziþionat dulapuri în care elevii pot sã-ºi depoziteze obiectele
personale (haine, echipament sportiv, bagaje).
Fiecare clasã este dotatã cu mobilier modern format din pupitre pentru o persoanã sau duble, cu
scaune din burete sau lemn. Mai sunt câteva clase în care se pãstreazã vechile table din sticlã ºi unde se
foloseºte creta clasicã. Celelalte sãli de curs sunt dotate cu table moderne la care se folosesc markere.
S-au instalat în fiecare salã de curs dozatoare de apã, cu acordul membrilor Asociaþiei de Pãrinþi, asociaþie
care funcþioneazã în cadrul instituþiei noastre de învãþãmânt.
Din 2013 au fost personalizate laboratoarele de informaticã, biologie-chimie, fizicã, geografie ºi
limba românã, cu mobilier din lemn, pupitre duble ºi scaune de aceeaºi culoare, înveselind atmosfera din
clase. S-au înfiinþat încã 2 laboratoare de informaticã, care s-au dotat cu calculatoare ºi toatã instalaþia
necesarã desfãºurãrii activitãþii orelor în condiþii optime.
S-au fãcut eforturi substanþiale pentru amenajarea celor douã subsoluri din clãdirea principalã a
liceului cât ºi clãdirea fostului cãmin.

189

În subsolul din clãdirea principalã, spaþiul amenajat este folosit pentru depozitarea obiectelor
scoase din uz, iar cel din clãdirea secundarã a fost recent amenajat prin utilizarea unor materiale de calitate
(gresie ,faianþã) scoþând în evidenþa unicitatea holurilor ºi a sãlilor specifice arhitecturii din acea perioadã.
Conducerea Colegiului Economic „A.D.Xenopol” a stabilit o strategie optimã cu scopul de a pune
în funcþiune într-o perioadã scurtã de timp atât piscina deja existentã, cât ºi duºurile ºi bãile ce se aflã în
curs de lucru.
Cu scopul de a conferi o mai bunã siguranþã atât elevilor cât ºi cadrelor didactice, evitând astfel
situaþiile neplãcute, a fost pus în funcþiune la intrarea instituþiei de învãþãmânt un sistem de securitate cu
accesul permis doar prin utilizarea cartelei de acces. Acest sistem susþine totodatã o mai bunã supraveghere
a elevilor cât ºi þinerea la curent cu posibilele evenimente neplãcute ce pot avea loc in sãlile de curs cât ºi
pe holurile liceului.
Curtea interioarã a fost reamenajatã prin asfaltare cât ºi prin achiziþionarea unor jardiniere pentru
a putea permite elevilor din clasele de a IX-a sã planteze arborele tuya aducând astfel o cromaticã nouã
ºcolii noastre. În curtea liceului a fost amenajat ºi un spaþiu cu scopul de a depozita uneltele cât ºi
ustensilele de curãþenie.
Sala de Festivitãþi a liceului a avut parte de schimbãri semnificative cu scopul de a crea un spaþiu
demn de renumele acestui prestigios colegiu, acest lucru fiind realizat prin: lãcuirea parchetului deja
existent, conferind strãlucire sãlii, schimbarea jaluzelelor într-o culoare de albastru nocturn ce creeazã o
cromaticã desãvârºitã sãlii, cât ºi punerea la dispoziþie a unui video-proiector ducând la susþinerea într-un
mod plãcut a prezentãrilor importante.
Colegiul Economic „A.D. Xenopol” pune preþ pe confortul elevilor sãi, implicându-se într-un
mod activ în amenajarea ºi schimbarea continuã a tot ceea ce þine de materialele utilizate.
Datoritã programelor de modernizare a aspectului interior, a dotãrilor cu mobilier nou, tehnicã de
calcul racordatã la Internet, aparaturã audio-video, soft educaþional, ºcoala dispune de resurse materiale
care asigurã un ambient plãcut ºi condiþii didactico-materiale la standarde europene:
20 sãli de clasã;
Sistem de supraveghere video
4 cabinete de informaticã având calculatoare performante legate în reþea ºi conectare
permanentã la Internet;
Laboratoare moderne de chimie, fizicã ºi biologie;
Cabinete echipate cu tehnicã audio-video ºi soft de specialitate: contabilitate, turism, cabinet
multimedia, firmã de exerciþiu;
Bibliotecã cu peste 30.000 de volume ºi salã de lecturã înzestratã ultramodern;
Salã de festivitãþi cu 180 de locuri echipatã cu instalaþie de sonorizare modernã;
Salã pentru educaþie fizicã ºi sport;
Post de radio;
Reþea de Internet Wi-Fi în toata ºcoala
Cabinet pentru consiliere psihopedagogicã;
Cabinet medical;
Cabinet stomatologic.
Cârtoajã Daniela
administrator

190

BIBLIOTECA COLEGIULUI ECONOMIC „A.D. XENOPOL”
„Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane considerã cã
ar fi o grãdinã, alþii ºi-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecã ºi aici mã
aflu eu.”
Jorge Luis Borges
Bibliotecile ºcolare reprezintã un fundament al
calitãþii procesului de învãþãmânt ºi trebuie sã devinã
surse de informare permanentã ºi la zi. Este o prezenþã
activã în viaþa ºi lumea elevilor, iar cei care rãspund de
activitãþile lor, respectiv bibliotecarii ºcolari ºi cadrele
didactice, trebuie sã aibã în vedere gãsirea unor noi
forme ºi metode de muncã cu cartea care sã corespundã
cât mai bine procesului de modernizare a învãþãmântului. Aceastã modernizare vine din necesitatea de
a avea elevi bine pregãtiþi pentru viitor ºi cã el trebuie
sã devinã totodatã cât mai receptiv la nou, capabil sã
studieze ºi sã se informeze singur. Principala menire a
bibliotecilor ºcolare este de a pune la dispoziþia
utilizatorilor întreaga informaþie, precum ºi instrumentele de documentare. Bibliotecile ºcolare sunt
componente esenþiale ºi indispensabile ale învãþãmântului preuniversitar, rolul primordial fiind de suport
al activitãþilor didactice.
Biblioteca Colegiului Economic „A.D.
Xenopol” este un loc în care elevii vin animaþi de
dorinþa de informare ºi de aprofundare a cunoºtinþelor.
ªi, pentru ca, acest lucru sã se realizeze într-un mod cât
mai atractiv, s-au fãcut schimbãri substanþiale în ceea
ce priveºte aspectul dispunerii rafturilor ºi a spaþiului ce
aparþine bibliotecii în general. S-au creat facilitaþi în
ceea ce priveºte realizarea de proiecte, portofolii, ºi de
ce nu ºi atestate ale elevilor. Acest lucru s-a putut
realiza datoritã faptului cã anul ºcolar trecut – 20132014 – biblioteca a fost dotatã cu un calculator, trei
Document extras de la Arhivele Naþionale
imprimante ºi un aparat de îndosariere a documentelor.
Române, din care reiese modalitatea de a
Biblioteca deþine un numãr de 33.910 volume:
asigura cheltuielile de chirie ºi registre. Pe
literaturã universalã, literaturã conform programei
acest document apare semnãtura primului
ºcolare, cãrþi de specialitate (economie, contabilitate,
director al acestei instituþii, Nicolae Idieru.
turism, comerþ) istorie, geografie. Dorinþa elevilor
pentru implicarea în acþiunile care s-au desfãºurat în cadrul bibliotecii este confirmatã de faptul ca
Biblioteca Colegiului Economic „A.D. Xenopol” a obþinut în cadrul concursului „Biblioteca anului”
diploma de creativitate la scurt-metrajul “Succesul unui om de afaceri”. Acest concurs a avut rolul de a
scoate în evidenþã importanþa existenþei unei biblioteci într-o unitate ºcolarã ºi modul în care poate
influenþa cariera unui viitor absolvent. Datoritã implicãrii active în realizarea acestui proiect,
reprezentantul bibliotecii colegiului, doamna bibliotecar Costin Nela, a obþinut diploma pentru coordonare
– faza judeþeanã.
În cadrul bibliotecilor ºcolare se desfãºoarã activitãþi metodice având anumite tematici. Astfel cã
pe 14 mai 2014 biblioteca colegiului a organizat activitatea metodologicã închinatã comemorãrii a 300 ani
de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii ai lui. La activitate au participat bibliotecare de
la unitãþile ºcolare gimnaziale ºi de la unitãþile ºcolare preuniversitare.
Dorim ca elevul sã înþeleagã importanþa lecturãrii unei cãrþi, ºi ne place sã credem cã în viitor
cartea va deveni un prieten de nãdejde. Cu dãruire ºi abilitate, cu un plus de energie ºi inventivitate,
bibliotecarul poate, chiar în aceastã epocã a imaginii, a tehnologiei, sã-i readucã pe elevi la cititul cãrþilor,
adicã la valorile eterne ale umanitãþii, prin care se manifestã frumuseþea ºi demnitatea sufletului omenesc.
Costin Nela
bibliotecar

191

EVENIMENTE DEOSEBITE
ZIUA CHINEI
La mulþi ani, China!
Pe data de 1 octombrie 2014 Colegiul Economic
„A. D. Xenopol” a sãrbãtorit împreunã cu Ambasada Republicii
Populare Chineze, având ca invitat special pe Excelenþa Sa,
doamna ambasador Huo Yuzhen.
Odatã cu sãrbãtorirea zilei naþionale a Chinei, a avut loc
în liceul nostru ºi inaugurarea cabinetului „Confucius” unde se vor
aprofunda studiile limbii chineze.
Elevii liceului care studiazã limba chinezã s-au mobilizat
ºi au amenajat standuri cu produse culinare specifice Chinei,
machete cu Zidul Chinezesc ºi au prezentat tradiþia servirii
ceaiului într-un mod autentic.
S-a fãcut o primire cãlduroasã doamnei ambasador de cãtre elevi, profesori ºi doamnele directoare
Mihaela Iacoban ºi Rodica Burcea, moment ce a fost urmat de arborarea drapelului chinez cât ºi cel al
României.
Momentele artistice care s-au desfãºurat în sala de festivitãþi, au fost prezentate de elevi ºi au
cuprins cântece, poezii ºi dans.

192

Articol extras din Revista ºcolii

193

FELIZ CUMPLEAÑOS ESPAÑA

Pe 13 octombrie 2014, Colegiul Economic A. D. Xenopol ºi-a deschis porþile cãtre Spania ºi
America Latinã sãrbãtorind Ziua Naþionalã a Spaniei marcatã drept Ziua Hispanitãþii în lumea
hispanoamericanã, întrucât celebreazã descoperirea Americii de cãtre Cristofor Columb la 12 octombrie
1492.
Cu acest prilej a fost inaugurat cabinetul de limba spaniolã „El español, la lengua de los sueños”,
în prezenþa domnului Vicente López-Brea Fernández, ataºatul cultural al Ambasadei Spaniei la Bucureºti.
Prezenþa Domniei Sale a conferit evenimentului o notã solemnã, dar ºi un aer familiar, Domnia Sa
subliniind în discursul sãu similitudinile dintre limbile românã ºi spaniolã, apropierea dintre cele douã þãri,
demonstratã ºi de faptul cã românii reprezintã cea mai numeroasã comunitate de strãini din Spania.
Inaugurarea cabinetului de limba spaniolã a fost realizatã cu sprijinul necondiþionat al doamnei
director Mihaela Iacoban, care s-a implicat cu abnegaþie ºi dãruire în organizarea acestui eveniment alãturi
de ingenioºii ºi talentaþii elevi ai Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, care s-au mobilizat ºi au conceput

194

obiecte hand-made precum: evantaie, machete, felicitãri ºi mãºti specifice portului tradiþional spaniol.
Aceºtia au decorat holurile ºcolii cu diverse ornamente cât ºi indicaþii purtând astfel vizitatorii într-o
autenticã atmosferã de fiesta.
În Sala de Festivitãþi, în prezenþa ataºatului cultural al Ambasadei Spaniei la Bucureºti, dl. Vicente
López-Brea Fernández cât ºi în prezenþa celorlalþi distinºi oaspeþi din Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, a
avut loc un program artistic în care elevii vorbitori de limbã spaniolã ne-au încântat interpretând atât piese
muzicale cât ºi o piesã de teatru, poezii ºi dansuri tradiþionale spaniole.
Inaugurarea cabinetului de limba spaniolã este în concordanþã cu aºteptãrile corpului profesoral ºi
cu ale elevilor, care zi de zi, se strãduiesc sã se apropie de cultura ºi tradiþiile hispanice, sã simtã ºi sã
descopere farmecul limbii spaniole. Urãm viaþã lungã cabinetului de limba spaniolã ºi reale competenþe de
comunicare într-o limbã de circulaþie internaþionalã!
Începând cu anul ºcolar 2014-2015, Colegiul Economic A.D. Xenopol, funcþioneazã cu o clasã de
intensiv – spaniolã.
Prof. Toma Rodica

FRANCE JOYEUX ANNIVERSAIRE!
Liceul nostru nu beneficia pânã de curând de o salã specialã
destinatã predãrii limbii franceze. La dorinþa elevilor ºi a profesorilor,
cu acordul si ajutorul conducerii, s-a reuºit configurarea unei clase care
sã permitã amenajarea laboratorului de limba francezã.
Dascãlii au fost încântaþi de alegerea fãcutã, datoritã condiþiilor
de aici propice învãþãrii limbii franceze ºi a promovãrii unor aspecte de
culturã ºi civilizaþie reprezentative pentru Hexagon. Amenajarea ºi
aranjarea interioarã a laboratorului s-a fãcut pornind de la dorinþa
creãrii unei ambianþe relaxante ºi, în acelaºi timp, motivante pentru
descoperirea acestor valori specifice Franþei.
Profesorii coordonatori de limba francezã – doamnele
profesoare Naiba Michaela ºi Vedeanu Corina ºi domnul profesor
Jilãveanu Beniamin – au ales sã joace rolul de sfãtuitori ºi factori de
echilibru în aceste acþiuni, deoarece elevii au fost principalii actori creativi, realizând cu multã dãruire ºi
interes interiorul laboratorului. Trebuie menþionaþi ºi evidenþiaþi elevii claselor XII A, XII C, XII D, XII E,
XII F, XI G, X B, X D, X F, X G, IX C, IX H, IX F, IX G, care au contribuit cu hãrþi tematice, machete
ale unor monumente celebre ºi chiar cu preparate culinare din gastronomia francezã.
De altfel, întregul colectiv didactic al liceului s-a putut bucura de aceste pregãtiri în ziua
inaugurãrii, când le-am urat împreunã Soyez les bienvenus pe ritmuri de chansonettes, dar ºi pe acorduri
de musique legère.
În aceeaºi notã de savoir-vivre, am organizat ulterior o acþiune culturalã cu intenþia de a evoca
particularitãþile unui element major al societãþii franceze – familia. În ziua de 21 octombrie 2014, sub
auspiciile semnificaþiilor cuvântului Merci (de
altfel, titlul acestei festivitãþi), pe scena sãlii de
spectacole a liceului au urcat elevii claselor XII
A, XII C, XII D, XII E, XII F, XI G, X B, X D,
X F, X G, IX C, IX H, IX F, IX G, încântându-ne
cu o serie de momente artistice savuroase
(melodii, poezii, glume sau scenete), care au
fãcut deliciul numeroasei audienþe. Încãpãtoarea
salã de festivitãþi a primit o mare parte din elevii
liceului, iar aplauzele ºi aprecierile au fost pe
mãsurã.
S-a urmãrit ca valorile cuvântului merci
sã rãsune drept o dovadã de recunoºtinþã adresatã
deopotrivã pãrinþilor, profesorilor ºi prietenilor. Spectacolul s-a încheiat într-o mare veselie, culminând
prin organizarea unei tombole la care au luat parte elevii, cu obiecte realizate chiar de ei.
Cocarda francezã a fost purtatã de întreg liceul în aceastã zi deosebitã pentru noi, în amintirea
tuturor rãmânând pentru multã vreme culorile noastrei Douce France. Începând cu anul ºcolar 2014-2015,
Colegiul Economic A.D. Xenopol, funcþioneazã cu o clasã de intensiv – francezã.
Prof. Naiba Michaela ºi prof. Jilãveanu Beniamin

195

HALLOWEEN
Se spune ca ziua de 31 octombrie este cea mai înspãimântãtoare zi din an. În liceul nostru s-a simþit
acest lucru ºi am sãrbãtorit Halloween-ul conform celor mai „înfricoºãtoare” standarde!
Costumaþi ca la carte, elevii din Xenopol au participat la activitatea destinatã celebrãrii acestei
zile.
Atmosfera a fost copleºitoare, mai ales cã ni s-au alãturat ºi câþiva pãrinþi care au primit cu
zâmbetul pe buze provocarea de a participa alãturi de copiii dumnealor la activitatea de Halloween. Este
important acest aspect, având în vedere cã ei sunt cei mai în mãsurã sã ne susþinã ºi sã ne ajute de câte ori
avem nevoie.
Colegiul Economic „A.D. Xenopol” pune accent pe activitãþile ce sporesc lucrul în echipã al
elevilor ºi dorinþa acestora de aprofundare, implicare, îmbinând astfel utilul cu proiecte ºi evenimente
distractive ºi totodatã atractive pentru orice vârsta.
Halloweenul a fost o experienþã care a dezvoltat spiritul competitiv al elevilor, o cale foarte bunã
de socializare ºi implicare, ºi nu doar atât, elevii promit un Halloween ºi mai spectaculos anul viitor!
Activitatea de Halloween a avut loc în Sala de festivitãþi a liceului ºi totodatã prin implicarea
cadrelor didactice ce predau limba englezã, ºi în cabinetul alocat aprofundãrii acestei minunate limbi
strãine, împreunã cu elevii din clasa intensivã (clasa a X-a A).
Prof. Racolta Cristina about THE HALLOWEEN PARTY, 2014: “Not only did we celebrate
Halloween together, but it was also an extraordinary opportunity to make use of our knowledge of English
and have lots of fun!!!” ☺
Prof. Cristina Racolþa

LA MULÞI ANI, ROMÂNIA!
1 Decembrie este sãrbãtoarea de suflet a tuturor românilor, Ziua Naþionalã a României.
Anul acesta, cu ocazia împlinirii a 96 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor într-un singur
stat, Colegiul Economic „A.D. Xenopol” a celebrat momentul într-o atmosferã de mare încãrcãturã
spiritualã.
Pregãtitã îndelung de elevi ºi profesori deopotrivã, festivitatea s-a desfãºurat conform
programului, la reuºita cãruia au contribuit doamna director Mihaela Iacoban, sprijinitã de doamna director
adjunct Rodica Burcea ºi echipa de cadre didactice alcãtuitã din doamnele profesoare Ibrion Liana,
Sofronie Mariana, ªtefania Mihai, domnul profesor preot Pantilimonescu Ionuþ.
Pe tot parcursul zilei au avut loc festivitãþi dedicate momentului, la care au contribuit elevi
voluntari de la toate clasele, care au realizat cocarde, brãþãri cu tricolorul românesc, ecusoane, machete, cât
ºi o hartã din papier-manche. Holurile ºcolii au fost decorate cu ghirlande lucrate manual, arcada din
baloane în culorile naþionale, precum ºi hãrþi pentru fiecare salã de curs, reprezentând regiuni ale þãrii.
Entuziasmul cu care aceºtia s-au implicat în organizarea ºi desfãºurarea evenimentului au fost uºor de
remarcat ºi de simþit. Parcã întreaga clãdire, în care au rãsunat cântece româneºti despre Unire, a vibrat de
emoþia venitã din inimile copiilor.
Este adevãrat cã la solemnitatea momentului a contribuit prezenþa, în prima parte a programului,
a unor invitaþi de seamã: Domnul Primar al Sectorului 2, Neculai Onþanu, Doamna Inspector ºef al
Inspectoratului ºcolar al Sectorului 2, Mihaela Ciho, rectorul Academiei de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza”,
domnul general maior Gheorghe Ciornei, comandantul Diviziei Civice Voluntare, domnul colonel Dan
Antonescu, fostul ºef al Serviciului Omoruri al Poliþiei, directori din Primãria Sectorului 2 ºi cadre ale
Poliþiei Române.
Oaspeþii noºtri, un grup de elevi de la ºcoala Nr. 26, sector 2, coordonaþi de doamna profesoarã de
muzicã, au intonat cântece patriotice, emoþia lor fiind de o sinceritate ºi intensitate molipsitoare.
Începând cu ora 12.30, în sala de festivitãþi a liceului a avut loc spectacolul artistic intitulat „La
Mulþi Ani, România!”, prezentat de elevii Canbolant Singrid ºi Plãcintã Andrei. Au avut loc momente de
trãire spiritualã: recitarea poeziilor eminesciene „Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie” ºi „Doina” de cãtre
elevul Ene Cãtãlin, pe acordurile muzicale ale „Baladei” lui Ciprian Porumbescu ºi ale unei doine cântate
la nai de eleva Negoescu Ioana, într-o interpretare de mare sensibilitate. S-au cântat melodii ºi colinde
româneºti. Un moment aparte l-a reprezentat interpretarea cântecelor populare „Doamne, ocroteºte-i pe
români” ºi „Cântã cucu-n Bucovina” de fosta elevã a liceului nostru, Apostol Mihaela Gabriela, care a
rãspuns invitaþiei doamnei profesoare Ibrion Liana cu multã bucurie, deºi se afla în plinã sesiune de
examene.Oaspetele nostru de onoare a fost domnul profesor universitar doctor Cãpiþã Carol, invitat de
doamna profesoarã Sofronie Mariana. Acesta le-a vorbit elevilor despre toate evenimentele istorice care au
precedat ºi au condus la înfãptuirea idealului de veacuri al românilor: unirea într-o singurã þarã, liberã ºi
independentã.Informaþiile istoricului au fost ilustrate într-un film documentar-artistic intitulat „Traseul
Unirii”, realizat de doamnele profesoare ªtefania Mihai ºi Ibrion Liana. Programul s-a încheiat în aceeaºi
atmosferã de mare ºi adevãratã sãrbãtoare, cu o suitã de dansuri populare pregãtite de Larisa Barbu, fostã
elevã a Colegiului Economic „A.D. Xenopol”. Un moment de neuitat, realizat ºi desfãºurat cu sufletul ºi
mândria de a fi român. Felicitãri!
Prof. Ibrion Liana

196

ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVÃ
PE ARII CURRICULARE
ARIA CURRICULARÃ TEHNOLOGII
Mesajul Domnului Eugen Rãdulescu
Dragii mei colegi de peste timp, mã numesc Eugen Rãdulescu ºi am terminat ceva mai de mult
liceul pe care voi îl strãbateþi astãzi. Dacã ar fi sã socotesc, asta se întâmpla cu douãzeci de ani înainte
ca voi sã vã naºteþi. Sã ºtiþi însã cã asta nu înseamnã cã eu vin dintr-o altã lume. Nu, nu e deloc aºa. Anii
de liceu, au fost, pentru mine, ºi sper din toatã inima, cã ºi pentru voi, cei mai frumoºi ani ai vieþii. ªi nu
o spun pentru cã este de bon ton sã spui aºa ceva la o aniversare, ci pentru cã realmente aºa simt, ºi aºa
cred. Nu e vorba cã la aceastã evaluare trebuie sã fi contribuit ºi faptul cã noi eram ºase bãieþi ºi treizeci
de fete într-o clasã ºi nu cred cã trebuie sã vã mai spun cum merg lucrurile în raportul dintre cerere ºi
ofertã pe piaþã. Evaluarea mea pleacã ºi de la frumuseþea ºcolii, a dascãlilor care ne-au învãþat nu numai
contabilitate sau fizicã sau filosofie, ci ºi cum sã fim oameni verticali, cum sã ne pãstrãm demnitatea, chiar
dacã vremurile istorice nu erau nici pe departe fericite. Trebuie sã vã dau câteva sfaturi de la coleg la
coleg, fiþi îndrãzneþi ºi curajoºi, nu vã mulþumiþi cu puþin ºi nu aºteptaþi cu mâna întinsã ca alþii sã vã dea
ceea ce aveþi voi dreptul sã aveþi sau credeþi cã aveþi dreptul sã aveþi. Aþi avut ºansa sã vã naºteþi într-o
lume liberã. Ca unul care a trecut atât prin aceastã lume, cât ºi prin aceia pe care voi o cunoaºteþi doar
din povestirile vârstnicilor, vreau sã vã asigur cã nu existã nici un fel de comparaþie. Voi aveþi toatã lumea
deschisã, toate oportunitãþile la îndemânã, trebuie numai sã ºtiþi ce vreþi ºi sã vã luptaþi pentru a obþine
ceea ce vreþi. Folosiþi anii de liceu cu încredere în viitor, ºi cu voinþa de a vã manifesta personalitatea. Mai
presus de orice, nu credeþi cã parvenirea unor nonvalori pe ierarhia socialã ºi materialã, reprezintã
altceva decât un accident al istoriei. Valoarea ºi munca sunt cele care vor face diferenþa peste timp. Vã
doresc succes ºi vã doresc sã fiþi fericiþi.
Eugen Rãdulescu
doctor în economie, director BNR

CATEDRA DE COMERÞ
Catedra de comerþ este o componentã a Ariei Curriculare Tehnologii.
De-a lungul anilor, din aceastã catedrã au fãcut parte profesori valoroºi, cum ar fi: Cavachi Ioan
(1970-1997), Oprescu Tamara (1970-1983), Nicolae Denisa (1984-1988), Andreescu Elena (1982-1992),
Olteanu Aurora (1982-2000), Siretchi Mariana (1986-2013).
În prezent, catedra de comerþ este compusã din profesori cu o pregãtire de specialitate ºi metodicã
temeinicã: Simionescu Gabriela (din 1988), Iordache Gabriela Tania (din 1990), Horia Delia Geanina (din
1990), Petre Tãnþica (din 1991), Ciurtin Marius (din 1991), Iacoban Mihaela (din 1994), Ivãnescu Iuliana
(din 2009), Gheorghe Eugenia, prof. suplinitor (din 2010).
Membrii catedrei au participat la o serie de cursuri de formare, care alãturi de studiul individual,
au determinat o bunã pregãtire a acestora, reflectatã în activitatea didacticã desfãºuratã ºi în rezultatele
obþinute de elevi la olimpiade, diferite concursuri ºi la examenul de bacalaureat.
Dintre rezultatele obþinute de elevi, menþionãm:
– Premiul III la competiþia „Compania anului - faza naþionalã ºi participarea la faza internaþionalã
Cristina Siu 2004-2005;
– Premiul III la Olimpiada Interdisciplinarã Tehnologii, faza pe municipiu – Munteanu Iuliana,
clasa a X-a D, 2006;
– Premiul III la Olimpiada Interdisciplinarã Tehnologii, faza pe municipiu – Tofan Irina, clasa a
X-a D, 2009;
– Menþiune la Competiþia Business Plan – Nistor Laura, clasa a XI-a C, 2011;
– Premiul III la Competiþia Innovation Camp – Nistor Laura, clasa a XI-a C, 2011;
– Premiul II la concursul pe teme de protecþia consumatorilor „Alege! Este dreptul tãu!”, faza
naþionalã – Balcu Radu, 2006;

197

– Premiul II la concursul pe teme de protecþia consumatorilor „Alege! Este dreptul tãu!”, faza
naþionalã – echipa Bucureºti - Ilfov, 2006;
– Premiul I la concursul pe teme de protecþia consumatorilor „Alege! Este dreptul tãu!”, faza
naþionalã – Vasiliu Alexandra, clasa a IX-a A, 2007;
– Premiul II la concursul pe teme de protecþia consumatorilor „Alege! Este dreptul tãu!”, faza
naþionalã – Vasiliu Alexandra, clasa a X-a A, 2008;
– Premiul I la concursul pe teme de protecþia consumatorilor „Alege! Este dreptul tãu!”, faza
naþionalã – Vasiliu Alexandra, clasa a XI-a A, 2009;
– Premiul II la concursul pe teme de protecþia consumatorilor „Alege! Este dreptul tãu!”, faza
naþionalã – echipa formatã din: Popescu Alexandru, Gheorma Andreea, Anencov Ion, Pusculita
Marian, 2012;
– Menþiune la concursul pe teme de protecþia consumatorilor „Alege! Este dreptul tãu!”, faza
naþionalã – echipa formatã din: Popescu Alexandru, Gheorma Andreea, Anencov Ion, Pusculita
Marian, Duca Enescu Sandra Georgiana, 2012;
Rezultate frumoase au fost obþinute de elevi ºi la Târgurile firmelor de exerciþiu desfãºurate la
nivel municipal, naþional ºi internaþional:
– Târgul internaþional al firmelor de exerciþiu Bratislava, Praga – coordonator Mariana Siretchi
(2006, 2007);
– Târgul internaþional al firmelor de exerciþiu Timiºoara – coordonator Iacoban Mihaela, Stroe
Nicoleta, Mariana Siretchi (2008);
– Târgul regional al firmelor de exerciþiu Liceul Costin C. Kiritescu – coordonator Iacoban
Mihaela, Stroe Nicoleta, Simionescu Gabriela, Iordache Gabriela (2006)
– Târgul regional al firmelor de exerciþiu Liceul Costin C. Kiritescu – coordonator Iordache
Gabriela ºi Tãnþica Petre;
– Concursul „Elevii de azi, profesioniºtii de mâine”, desfãºurat în colaborare cu Universitatea
Dimitrie Cantemir, la care s-au obþinut numeroase premii:
– Premiul II: F.E Work P Consulting – cel mai bun stand, coordonator Ciurtin Marius;
– Premiul I: F.E Best Gold Events – cel mai bun negociator, cel mai bun stand coordonator
Ciurtin Marius;
– Premiul II: F.E Cihan Fruct – cel mai bun negociator, coordonator Iordache Gabriela;
– Premiul II: Red Lion Caffe – cel mai bun slogan, coordonator Iordache Gabriela;
– Premiul I: la categoria cea mai bunã prezentare Power Point, firma coordonatã de doamna prof.
Petre Tantica;
– Premiul I: la concursul Realizarea etichetei unui produs alimentar – echipa formatã din:
Constantinescu Andreea, Niþu Elena, Marcut Mihaela (clasa a X-a D) – coordonator Iordache
Gabriela;
– Premiul II: la concursul Realizarea etichetei unui produs alimentar – Echipa formatã din:
Smolenic Alin, Ciuca Mihai, Barna Gabriel (clasa a X-a F ) – coordonator Petre Tãnþica.
Activitãþile de perfecþionare ale cadrelor didactice s-au concretizat în realizarea de manuale ºi
materiale didactice auxiliare dupã cum urmeazã:
– Manual S.C.P.S., clasa a IX-a , Editura Niculescu, 2005 autori Petre Tantica, Iordache Gabriela;
– Manual S.C.P.S., clasa a X-a , Editura Niculescu, 2008 autori: Petre Tantica, Iordache Gabriela,
Simionescu Gabriela, ªtefania Mihai;
– Manual Comerþ clasa a IX-a, SAM –Editura Niculescu 2005 autori: Petre Tantica, Iordache
Gabriela, Horia Delia, Simionescu Gabriela, Stroe Nicoleta;
– Manual Comerþ clasa a IX-a Editura CD Press 2010 autori: Petre Tantica, Iordache Gabriela,
Gabriela Simionescu;
– Manual Comerþ clasa a X-a Editura CD Press 2010 autori: Petre Tantica, Iordache Gabriela,
Gabriela Simionescu, Iacoban Mihaela, Ciurtin Marius;
– Ghid pentru Examen Bacalaureat (auxiliar curriculum) 2006 autori: Iordache Gabriela, Petre
Tantica, Simionescu Gabriela, Stroe Nicoleta, Cioc Mihaela, Marin Grazziela;
– Ghid pentru formarea lucrãtorilor comerciali din benzinãriile Lukoil 2006 autori: Horia Delia,
Iordache Gabriela, Mihai Stefania, Petre Tantica, Rujan Georgeta, Simionescu Gabriela,
Siretchi Mariana;
– Economia întreprinderii – ghid practic auxiliar, 2005, Ciurtin Marius.

198

Membrii catedrei au fost implicaþi în proiectele derulate in cadrul Programelor Europene:
– Proiect internaþional „Start pentru succes”, desfãºurat de cãtre Kulturkontakt Austria, în
colaborare cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, Centrul Naþional de Dezvoltare
pentru Învãþãmânt, în perioada 2006-2009, participare la seminarii de formare ºi elaborarea
unui suport de curs pentru dezvoltarea competenþelor antreprenoriale.
Cadre didactice din catedrã au fãcut parte din colectivele de propuneri de subiecte pentru
examenele de bacalaureat ºi de titularizare în învãþãmânt: Petre Tantica, Iordache Gabriela.
Prof. Iordache Gabriela
responsabil catedrã

CATEDRA FINANÞE-CONTABILITATE
Colectivul catedrei de contabilitate este format din persoane motivate ce gestioneazã cu
profesionalism ºi exigenþã disciplinele de studiu. În acest context de responsabilitate asumatã, obiectivul
generos constã în transmiterea de cunoºtinþe teoretice utile ºi formarea deprinderilor practice adecvate,
astfel încât viitorii absolvenþi sã fie competitivi pentru a desfãºura activitãþi în domeniile alese.
În permanenþã suntem preocupaþi sã adaptãm oferta noastrã educaþionalã la cerinþele unui
învãþãmânt competitiv, deschis noilor tendinþe. Acordãm atenþie calitãþii procesului de învãþãmânt,
programelor curriculare, conþinutului disciplinelor, activitãþilor de predare-învãþare ºi procesului de
evaluare.
Din catedra de contabilitate au fãcut parte profesori remarcabili: Partheniu Aniºoara, Frusina
Anca, Mavrodin Horaþiu.
În prezent, în catedra noastrã îºi desfãºoarã activitatea 9 profesori gradul I: Alexandru ªtefan, Cioc
Mihaela, Chitcã Tanþa-Camelia, Costea Tanþa, Marin Grazziela, Milea Dan Nicolae, Moldoveanu Ileana,
Moronescu Theodor, Stroe Nicoleta, ºi 3 profesori cu gradul definitiv în învãþãmânt: Dumitru Cristina,
Naca Andreea ºi Patrichi Ana.
Cadrele didactice din catedrã desfãºoarã o importantã activitate de cercetare ºtiinþificã ºi
metodicã, care se materializeazã într-un numãr consistent de lucrãri ºtiinþifice ºi didactice:
– Manual „Strategii de dezvoltare, previziune economicã” ASE, edit. Universitarã 2007,
colaborator Camelia Chitcã;
– Ghid pentru Examen Bacalaureat (auxiliar curriculum) 2006 coautori: Stroe Nicoleta, Cioc
Mihaela, Marin Grazziela;
– Manual „Asigurãri” avizat de Min. Educaþiei ºi Cercetãrii 2006, edit. ART Academos; coautor
Camelia Chitcã;
– Ghid pentru Examen Bacalaureat (auxiliar curriculum) 2006 coautori: Stroe Nicoleta, Cioc
Mihaela, Marin Grazziela;
– Manual „Alimentaþie publicã ºi turism” avizat de Min. Educaþiei ºi Cercetãrii 2004, edit.
Niculescu; coautori Camelia Chitcã, Tanþa Costea.
Activitatea de formare a cadrelor didactice s-a concretizat în obþinerea calitãþii de expert contabil
de cãtre Cioc Mihaela, Costea Tanþa, Marin Grazziela, Stroe Nicoleta ºi cea de consultant fiscal de cãtre
Cioc Mihaela, Camelia Chitcã, Costea Tanþa.
Experienþa cadrelor didactice din catedrã s-a materializat în propuneri de subiecte pentru
examenele de bacalaureat, olimpiadã sau de titularizare în învãþãmânt: Cioc Mihaela, Chitcã TanþaCamelia, Costea Tanþa, Marin Grazziela, Moldoveanu Ileana, Stroe Nicoleta.
Activitatea deosebitã desfãºuratã de cadrele didactice a fost rãsplãtitã prin oferirea calitãþii de
membru al Corpului Naþional de Experþi În Management Educaþional (Camelia Chitcã, Costea Tanþa),
gradaþiei de merit (Camelia Chitcã, Costea Tanþa).
Responsabilitatea de a fi ºef de catedrã a revenit de-a lungul anilor doamnelor profesoare: Cioc
Mihaela, Chitcã Tanþa-Camelia, Costea Tanþa, Frusina Anca, Moldoveanu Ileana, Stroe Nicoleta, iar de arie
curricularã ºi ºcoalã postlicealã (Marin Grazziela). Ne onoreazã faptul cã o parte dintre colegii nostri sunt
metodiºti ai I.S.M.B.: Camelia Chitcã, Costea Tanþa, Moldoveanu Ileana ºi evaluator în Comisia Naþionalã
de Evaluare a Manualelor.
Colaborarea de-a lungul timpului cu ASE Bucureºti, s-a concretizat în coordonarea practicii
pedagogice a studenþilor din învãþãmântul universitar economic, de cãtre profesorii: Camelia Chitcã,
Costea Tanþa, Marin Grazziela, Moldoveanu Ileana ºi Stroe Nicoleta.

199

Membrii catedrei au fost implicaþi în proiectele derulate în cadrul Programelor Europene:
– Proiect LLP – Leonardo Da Vinci – „Formarea cadrelor didactice pentru asigurarea calitãþii în
desfãºurarea stagiilor de practicã”, 2010-2011, prin care s-a stabilit un parteneriat cu o unitate
ºcolarã din Italia (Agenzia Formativa Albafor): Cioc Mihaela, Moldoveanu Ileana, Stroe
Nicoleta, Marin Grazziela;
– POSDRU, ID 33440, „Metode de învãþare prin firma de exerciþiu”, 2011, Camelia Chitcã, Cioc
Mihaela, Costea Tanþa, Marin Grazziela, Moldoveanu Ileana, Stroe Nicoleta;
– POSDRU, ID 3954, „Asigurarea calitãþii în sistemul de formare profesionalã continuã din
România”, 2011, Camelia Chitcã, Costea Tanþa;
– POSDRU, 9/3.1/S/1, „Centru Pilot integrat pentru iniþierea ºi sprijinirea afacerilor în scopul
creºterii competitivitãþii economiei româneºti în condiþiile aderãrii la Uniunea Europeanã”,
2011, Camelia Chitcã;
– POSDRU, ID 63659, „Competenþe pentru o piaþã a muncii competitive în context european”,
2010-2013: Moldoveanu Ileana, Stroe Nicoleta
În data de 27 februarie 2013, la Colegiul Economic A.D. Xenopol a fost desfãºuratã activitatea
comunã a Colegiului Economic A.D. Xenopol ºi a colegiului Economic Hermes.
La activitate au participat firmele de exerciþiu de la clasele a XI-a din cele douã colegii economice
dupã cum urmeazã:
FE BEST PAN SRL de la clasa a XI-a B din Colegiul Economic A.D. Xenopol
FE EVENT SRL de la clasa a XI-a B din Colegiul Economic A.D. Xeonopol
FE HERMESPAN SRL de la clasa a XI-a A din Colegiul Economic Hermes
FE DESIGNMOBSRL de la clasa a XI-a A din Colegiul Economic Hermes
FE TOP TIP SRL de la clasa a XI-a A din Colegiul Economic Hermes
FE MAKEUP’S de la clasa a XI-a A din Colegiul Economic Hermes
Firmele de exerciþiu sunt coordonate de prof. Iordache Gabriela ºi Marin Grazziela de la Colegiul
Economic A.D. Xenopol ºi prof. Lesaru Mihaela ºi Stãnescu Anne Marie de la Colegiul Economic Hermes.

În deschiderea activitãþii, fiecare firmã de exerciþiu s-a fãcut cunoscutã, utilizând o prezentare
multimedia. Dupã aceasta, s-au lansat cererile de oferte ºi ofertele pentru produse ºi servicii ºi au fost
încheiate tranzacþii între firmele de exerciþiu de la cele douã colegii.
Au fost întocmite documentele contabile însoþitoare ale tranzacþiilor.
Prof. Chitcã Tanþa Camelia
responsabil catedrã

200

CATEDRA DE TURISM ªI ALIMENTAÞIE PUBLICÃ
Catedra de turism este cea mai nouã componentã a Ariei Curriculare Tehnologii, înfiinþatã odatã
cu apariþia primei clase cu specializarea turism – în 1991. De-a lungul celor peste douãzeci de ani de
activitate, efectivul catedrei a crescut astfel încât în prezent sunt 4 membri titulari: pro. dr. ªtefania Mihai
(1991), prof. Georgeta Rujan (1991), prof. Daniel Stoleru (2011), prof. Cristina Ghiþoaica (2013).
Membrii catedrei au participat la o serie de cursuri de formare, care alãturi de studiul individual,
au determinat o bunã pregãtire a acestora, reflectatã în activitatea didacticã desfãºuratã ºi în rezultatele
obþinute de elevi la olimpiade, diferite concursuri ºi la examenul de bacalaureat.
Dintre rezultatele obþinute de cãtre elevii din cadrul specializãrii Turism, menþionãm:
Premii obþinute la Olimpiada interdisciplinarã profil servicii, specializarea „turism ºi alimentaþie
publicã”:
Faza municipalã
– premiile I, II, III obþinute de cãtre elevii Ivãnescu Denis, Burlacu Mihaela ºi Ionescu Daniela
în 2002;
– premiile I, II, III obþinute de cãtre elevele Nacu Aurelia, Militaru Florentina ºi Plugaru Mihaela
în 2004;
– premiul I obþinut de cãtre elevele Nacu Aurelia (clasa a XII-a) ºi Naca Andreea (clasa a XI-a)
în 2005;
– premiul I obþinut de cãtre eleva Naca Andreea (clasa a XII-a) ºi premiile II, III ºi menþiune
obþinute de cãtre elevele Limongiu Marilena (premiul al II-lea), Balotã Mariana (premiul al IIIlea) ºi Pãun Mirona (menþiune) în 2006 clasa a XI-a;
– premiile II, III obþinute de cãtre elevele Voinescu Mara (premiul al II-lea) ºi Bãncilã Lidia
(premiul al III-lea în 2009;
– premiul al II-lea ºi menþiune obþinute de cãtre elevii Iordache Florentina (premiul al II-lea),
Simion George (menþiune) în 2010;
– premiul al II-lea obþinut de cãtre eleva Bichel Andreea în 2013.
Faza naþionalã
– menþiune obþinutã de cãtre elevul Ivãnescu Denis, în 2002;
– premiul I obþinut de cãtre eleva Nacu Aurelia în aprilie 2004;
– premiul al II-lea obþinut de cãtre eleva Nacu Aurelia în aprilie 2005;
– menþiune obþinutã de eleva Naca Andreea în aprilie 2005;
– menþiune obþinutã de eleva Naca Andreea în aprilie 2006.
La acestea se adaugã rezultate frumoase obþinute de cãtre elevi ºi la Târgurile firmelor de exerciþiu
desfãºurate la nivel municipal ºi naþional:
– premiul III la secþiunea stand la Târgul Naþional de firme de exerciþiu organizat în 2010 sub
patronajul ROMEXPO;
O serie de premii obþinute la Concursul „Elevii de azi, profesioniºtii de mâine”, desfãºurat în
colaborare cu Universitatea Dimitrie Cantemir, la care s-au obþinut numeroase premii
– locul I la secþiunea stand obþinut de F.E. Faraway Travel, locurile II ºi III la secþiunea spot
obþinute de F.E. Puzzle Tour ºi F. E. Ebony Travel, locul I la secþiunea materiale publicitare
obþinut de F.E. Miracle Tour - La Târgul Firmelor de Exerciþiu A.D. Xenopol
– premiul I - Albulescu Georgiana clasa a X-a G, premiul al II-lea Bãlosu Mihai clasa a XI-a G,
premiul al III-lea Andreea Pandele clasa a X-a H la concursul pe teme profesionale – secþiunea
turism:
Activitãþile de perfecþionare ale cadrelor didactice s-au concretizat în realizarea de manuale ºi
materiale didactice auxiliare dupã cum urmeazã:
– Tehnologia turismului – clasa a XI-a ºi a XII-a apãrut la editura Niculescu în 2002, coautor ºi
coordonator: ªtefania Mihai;
– Tehnologie hotelierã clasa a XII-a apãrut la editura Niculescu în 2003 coautor ºi coordonator:
ªtefania Mihai;
– Alimentaþie publicã ºi turism, manual pentru clasa a IX-a SAM culturã de specialitate – apãrut
la editura Niculescu în 2004, avizat MEC coautor ºi coordonator: ªtefania Mihai;

201

– Alimentaþie publicã ºi turism, clasa a IX-a SAM, instruire practicã, apãrut la editura Niculescu
în 2004, avizat MEC coautor ºi coordonator: ªtefania Mihai;
– Alimentaþie publicã ºi turism, manual pentru clasa a X-a SAM culturã de specialitate – apãrut
la editura CD Press în 2006, avizat MEC coautor ºi coordonator: ªtefania Mihai;
– Turism ºi alimentaþie, manual pentru clasa a IX-a, Editura CD Press, Bucureºti 2010, ISBN
978-606-528-062-5 coautor ºi coordonator: ªtefania Mihai;
– Turism ºi alimentaþie, manual pentru clasa a X-a -, Editura CD Press, Bucureºti 2011, ISBN
978-606-528-109-7 coautor ºi coordonator: ªtefania Mihai;
– Turism pentru clasa a XI-a‚ - Modulul I – Tipologia agenþiilor de turism; Modulul II –
Operaþiuni tehnice ale agenþiilor de turism coautor ºi coordonator: ªtefania Mihai;
– Calitatea în serviciile turistice, publicaþie apãrutã la editura Universitarã în 2009 coautor:
ªtefania Mihai;
– Ghid pentru formarea lucrãtorilor comerciali din benzinãriile Lukoil 2006 autori: Mihai
ªtefania, Rujan Georgeta alãturi de colegele din cadrul catedrei de Comerþ Horia
Delia,Iordache Gabriela,Petre Tãnþica, Simionescu Gabriela, Sireþchi Mariana.
Dintre cursurile de perfecþionare la care au participat cadrele didactice din cadrul catedrei de
turism pot fi evidenþiate:
– Hotel management seminar – 2002;
– Management training and development (mai 2010);
– Customer care and service quality (mai 2010).
Membrii catedrei au fost implicaþi ºi într-o serie de proiecte naþionale sau derulate în cadrul
Programelor Europene:
– Proiectul realizat în parteneriat cu British Concil: Technical Vocational Schools Project 20022003 ºi 2003-2004;
– Proiect LLP - Leonardo Da Vinci - “Formarea cadrelor didactice pentru asigurarea calitãþii în
desfãºurarea stagiilor de practicã”, 2010-2011, prin care s-a stabilit un parteneriat cu o unitate
ºcolarã din Italia (Agenzia Formativa Albafor): ªtefania Mihai, Georgeta Rujan;
– POSDRU, ID 63659, “Competenþe pentru o piaþã a muncii competitive în context european”,
2010-2013: ªtefania Mihai, Georgeta Rujan.
Cadre didactice din catedrã au fãcut parte din colectivele de propuneri de subiecte pentru
examenele de bacalaureat, de titularizare în învãþãmânt, olimpiadã: prof. dr. ªtefania Mihai.
Dorinþa de perfecþionare a cadrelor didactice este materializatã ºi prin participarea la sesiuni de
comunicare ºtiinþificã organizate la nivel municipal, naþional. La unele dintre aceste sesiuni au fost
organizate ºi concursuri pentru elevi, aceºtia obþinând rezultate frumoase.
Pentru activitatea deosebitã desfãºuratã, cadrelor didactice li s-au conferit gradaþii de merit
ªtefania Mihai Georgeta Rujan ºi distincþia “Gheorghe Lazar” (prof. dr ªtefania Mihai ºi prof. Georgeta
Rujan).
O preocupare deosebitã a fost acordatã activitãþii practice de aceea au fost încheiate o serie de
parteneriate ºi convenþii cu ANAT (Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor de Turism) ºi o serie de hoteluri în
vederea desfãºurãrii practicii de specialitate. Dintre cei mai implicaþi parteneri de practicã pot fi
evidenþiaþi: agenþiile de turism: S.C. Touring Europa Bus Romania S.R.L - TUI Travel Center, Travel
Studio, Peter Express, Coktail Travel / „Prompt Service Travel Company”, Proturism, Brava Tour º.a.
Neotur, Family Travel Katami Tours, Aerotravel Business Plus Lufthansa City Center, Nordic Tour, Villex
Tour º.a. hotelurile: Hotel Intercontinental, Hotel Continental, NH Hotel, Hotel Internaþional, Hotel
Ambasador.
Tot în acest sens, catedra de turism a întreþinut o permanentã colaborare cu agenþi economici din
turism în vederea realizãrii unor suporturi de curs ºi aplicaþii practice care sã ofere o imagine cât mai realã
asupra activitãþii practice desfãºuratã în cadrul unei agenþii de turism sau hotel. Dintre partenerii cu care
s-a realizat aceastã colaborare pot fi evidenþiaþi doamna domnul Radu Colfescu – director DERTOUR
România, domnul Nicolae Lech – Director General NOVA Travel (parte a grupului de firme Eurolines),
doamna Doina Grigoraº Business Development Manager - Tez Tour, doamna Mihaela Diaconescu Executive Housekeeper - InterContinental ºi doamna Daniela Iureº - guvernantã în cadrul Hotelului
Ramada Majestic.
Prof. ªtefania Mihai
responsabil catedrã

202

ARIA CURRICULARÃ OM ªI SOCIETATE
CATEDRA DE ECONOMIE
Economia ca ºtiinþã îi ajutã pe tineri sã iubeascã ceea ce fac ºi sã viseze la ceea ce le-ar plãcea sã
facã.
Catedra ºtiinþelor socio-umane include disciplinele logicã (clasa a IX-a), psihologie (clasa a X-a),
economie (clasa a XI-a), economie aplicatã (clasa a XII-a). Economia este ºtiinþa care îi ajutã pe elevi sã
promoveze cu succes douã examene importante, respectiv examenul de bacalaureat ºi de admitere la
facultãþile economice ºi la facultatea de drept.
Prin prisma disciplinei pe care o predau – economia – ºi de care mã ocup ca ºef de catedrã,
consider cã reuºesc sã contribui, într-o mare mãsurã la formarea ºi dezvoltarea personalitãþii adolescenþilor,
a viitorilor specialiºti din perspectiva folosirii cunoaºterii ºtiinþifice pentru a cãuta un sens pentru propria
viaþã ºi un sentiment de responsabilitate faþã de aceasta.
În scopul dezvoltãrii profesionale ºi personale am participat la cursuri care mi-au oferit ocazia de
a face schimbul de experienþã cu colegii mei, de a însuºi noi competenþe, de a afla noi strategii didactice.
Menþionez în acest sens absolvirea cursurilor:
– Predarea eficientã a economiei organizat de CCD;
– Comunicarea ºi managementul educaþional în didactica ºtiinþelor socio-umane în cadrul ASE ,
curs postuniversitar.
La capitolul material didactic am contribuit alãturi de alþi colegi la realizarea publicaþiei „Ghid de
pregãtire intensivã pentru examenul de bacalaureat – Economie”, Editura Nomina (2009-2014) ºi lucrarea
„Noþiuni fundamentale de economie”, Editura Economicã (2010)
În ultimii ani am obþinut urmãtoarele diplome:
– La ediþia din 2003 a Concursului „Cele Mai Bune Lecþii de Economie” organizat la nivel
naþional de Centrul Român Pentru Educaþie Economicã, prof. Pascu Gheorghiþa a obþinut
Premiul I;
– Diplomã de Merit, profesor Pascu Gheorghiþa la ediþia a V-a 2007 a Concursului Naþional de
Creaþie pentru Elevi „Titu Maiorescu”;
– Diplomã de Excelenþã la sesiunea de comunicãri „Calitatea europeanã în educaþie. Procesul
Bologna”;
– Diplomã de excelenþã pentru activitatea metodicã, profesionalã, la nivelul Municipiului
Bucureºti în 2009-2010.
În cadrul ºcolii, sunt responsabilã de arie curricularã ºi organizez desfãºurarea olimpiadei la
disciplinele socio-umane. În fiecare an elevii mei au obþinut premii ºi menþiuni la faza pe sector ºi
municipiu ºi o menþiune la economie faza pe þarã:
– Premiul I, eleva Ucrainiciuc Ana la olimpiada de economie, etapa municipalã 2005
– Menþiune, eleva Ucrainiciuc Ana la olimpiada de economie, etapa naþionalã 2005
În 2011 Colegiul Economic A.D.Xenopol a fost reprezentat prin elevul Constantin Chirioglu, la
Viena, la concursul EBC*L Champions League
În anul 2013 am fost diriginta clasei a XII-a C , cu un efectiv de 29 de elevi, toþi promovaþi la
bacalaureat, iar 24 admiºi la ASE în urma examenului de admitere la matematicã ºi economie.
În 2015, 24 ianuarie o nouã realizare prin calificarea elevei Andronic Rodica din clasa a XII-a D
la olimpiada de economie pentru etapa pe municipiu.
Am ales aceastã profesie din dragoste pentru ea, din dorinþa de a sãdi în minþile, inimile ºi sufletele
tinerilor valorile sensului, cunoºtinþe, experienþe ºi speranþe necesare asumãrii conºtiente a responsabilitãþii
pentru propria viaþã.
Prof. Pascu Gheorghiþa
responsabil catedrã

203

CATEDRA DE GEOGRAFIE – ISTORIE
Activitatea catedrei de Geografie-Istorie a fost susþinutã din 1990 ºi pânã în prezent de cadre
didactice motivate, bine pregãtite profesional, profesori care au dovedit dragoste pentru copii ºi pentru
meseria aleasã.
În componenþa catedrei noastre se regãsesc profesori care au îndrumat ºi învãþat mai multe serii
de elevi, precum doamnele Nela Burcea, Anduta Grofu, Lãcrãmioara Gorea la disciplina geografie ºi
doamnele Olguþa Sandu, Anca Diana Popescu, Marioara Butucea, Mariana Sofronie la disciplina istorie.
Suntem siguri cã nu am putea cuprinde toate activitãþile susþinute, multe dintre ele fiind rãmase
departe în timp, dar putem spicui câteva: ºcoli de varã, cursuri de formare profesionalã, concursuri cu
elevii, olimpiade, sesiuni de comunicãri ºtiinþifice ale elevilor, ale profesorilor.
• 7-27 iulie 2005, ºcoala de vara „The Danube River-Black Sea System Genesis,
development and Environmental state”, care s-a desfãºurat într-un mod atipic, cursanþii fiind
cazaþi pe un laborator plutitor în Delta Dunãrii. Experienþa a fost ºi este în continuare
împãrtãºitã elevilor, îndeosebi celor care susþin examenul de bacalaureat la geografie;
• 12 noiembrie 2005, participare la a VI-a Conferinþã Naþionalã „Modificãrile Globale ale
Mediului. Relaþii om-mediu” organizatã de Institutul de Geografie al Academiei Române, în
colaborare cu Academia Românã ºi Academia de Studii Economice Bucureºti;
• 2006, cursuri de perfecþionare, respectiv masterat „Schimbãri în mediu ºi dezvoltare
regionalã” în cadrul Facultãþii de Geografie a Universitãþii din Bucureºti;
• Participarea membrilor catedrei de geografie la Simpozionul de Geografie „Profesorii – între
clasic ºi modern” cu lucrarea „Proiectul de lecþie – un instrument de lucru în realizarea unei
activitãþi didactice eficiente”;
• 8 decembrie 2006, participarea la Workshop-ul Tinerilor Cercetãtori „Cercetarea Integratã
a Mediului ºi Dezvoltarea Durabilã”, ediþia a VI-a, organizat de Academia Românã în
colaborare cu Universitatea din Bucureºti ºi PROTMED (Centrul de Cercetãri pentru protecþia
Mediului ºi Valorificarea Deºeurilor) cu lucrarea „Viituri ºi inundaþii în bazine hidrografice
mici”;
• Iunie 2007, participare la Sesiunea Anualã de Comunicãri ºtiinþifice „Cercetarea
Geograficã ºi Modificãrile Mediului”, prima ediþie, organizatã de Institutul de Geografie al
Academiei Române cu lucrarea „Utilizarea terenurilor în contextul modificãrilor climatice
actuale”;
• 2008, membrii catedrei publicã articole de interes ºtiinþific, dovedind ºi pasiunea pentru
cercetare, în reviste de prestigiu la nivel naþional, de ex. „Studii ºi Cercetãri de Geografie”,
Ed. Academiei Romane, tom. LIII-LV, 2006-2008, sau „Revista Geograficã”, tom XIII,
2007;
• Decembrie 2009, participarea la Workshop-ul Tinerilor Cercetãtori „Cercetarea Integratã
a Mediului ºi Dezvoltarea Durabilã”, ediþia a IX-a;
• 2010, membrii catedrei au participat la programul de formare continuã „Educaþie pentru
drepturile omului ºi copilului” unde ºi-au dezvoltat abilitãþi de proiectare curricularã pentru
orele de educaþie pentru cetãþenie democraticã la standarde profesionale în învãþãmântul liceal;
• 2010, cursuri de formare profesionalã „Metodologia Demersului Didactic la disciplina
Geografie – metode ºi tehnici de evaluare în procesul de predare” organizat de CCD
Bucureºti;
• 2010, implementarea tehnicilor învãþate la cursurile de drepturile omului ºi copilului, prin
realizarea acþiunii cu tema „Drepturile omului vãzute prin ochii copiilor” în cadrul proiectului
„Festivalul ºanselor Tale”, acþiune desfãºuratã în cadrul Colegiului Economic
„A.D.Xenopol”;
• 16-18 aprilie 2010, participarea la cel de-al doilea Simpozion Internaþional de Geografie
„Landscapes: perception, understanding, awarness and action” organizat de facultatea de
Geografie ºi Geografia Turismului din cadrul Universitãþii „Spiru Haret”, cu tema
„Quantitative Characteristics of the Pluviometric Regime in Sub-Carpathians and Carpathians
Curvature”, care a fost urmatã de o aplicaþie deosebit de interesantã în munþii Fãgãraº.
Concluziile aplicaþiei au fost dezbãtute cu elevii la orele de pregãtire suplimentarã.

204

• În perioada 2004-2013 doamna prof. Sandu Olguþa a organizat ºi coordonat activitãþi
comemorative dedicate Victimelor Holocaustului; din 2014 activitatea a fost preluatã de
doamna prof. Sofronie Mariana;
• 2011, participarea membrilor-catedrei la Sesiunea de Comunicãri ºtiinþifice ale elevilor
„Spiritualitate ºi turism românesc”, organizatã de catedra de limba ºi literatura românã a
Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, în colaborare cu membrii catedrei de istorie, religie,
turism;
• 2011, implicarea membrilor catedrei în activitãþi care vizau combaterea ºi prevenirea violenþei
în rândul elevilor, precum ºi participarea activã la work-shopul „Managementul
comportamentelor problematice la copii”, din cadrul proiectului „Tinerii împotriva
violenþei”, organizat de Organizaþia „Salvaþi Copiii” România;
• 2011, derularea unui curs POSDRU „Dezvoltarea de Cariere în Învãþãmânt prin Formarea
Resurselor Umane”, la care au participat membrii catedrei;
• 2011, profesorii catedrei dovedesc dorinþa de a rãspunde nevoilor elevilor prin însuºirea de
metode ºi mijloace moderne de predare prin urmarea cursului de formare „Utilizarea Tablei
Interactive în Educaþie”, unde au studiat bazele programului Mimio Studio, utilizarea Mimio
Studio, crearea lecþiilor ºi a prezentãrilor în acest program, programul existând în prezent în
dotarea cabinetului de Geografie;
• 2012, participarea la Sesiunea anualã de Comunicãri ºtiinþifice de Istorie si Geografie a
Liceului Tehnic Mediaº, organizatã în colaborare cu Direcþia Municipalã pentru Culturã,
Sport, Turism ºi Tineret a judeþului Sibiu, cu lucrarea „Toponime din Subcarpaþii cuprinºi între
Buzãu ºi Slãnicul Buzãului”;
• 2012, apariþia unui articol ºtiinþific în Analele Universitãþii „Spiru Haret”, Seria Geografie,
nr. 15, 2012, Ed. Fundaþiei România de Mâine, precum ºi a unei lucrãri monografice de
amploare, înregistratã ISBN;
• 2012, finalizarea proiectului „Restructurarea sistemului de formare continuã a personalului din
învãþãmântul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale”, la care au
participat toþi membrii catedrei;
• 2012, participarea la Forumul Inovatorilor în Educaþie, Microsoft Partners in Learning,
desfãºurat la Braºov în perioada 1-2 martie;
• 2012, participarea la Simpozionul „Geografia între teorie ºi practicã”, ediþia a VI-a numitã
„Un singur Pãmânt”;
• 2012, participarea, împreunã cu elevii, la Concursul „Mãrþiºor, fantezie ºi culoare” organizat
de Liceul Tehnologic Special nr. 3, Bucureºti, în cadrul Programului Educaþional „Primãvara
ºcolilor” coordonat de Primãria Sectorului 2;
• 2013, participarea la Sesiunea Naþionalã Anualã de Comunicãri ºtiinþifice a Catedrei de IstorieGeografie a Liceului Tehnic Mediaº, devenitã tradiþie;
• 2013, participarea cadrelor didactice ºi elevilor la Parada Costumelor Ecologice din cadrul
Programului „Primãvara ºcolilor” costumele fiind realizate din materiale reciclabile; elevii
noºtri au obþinut premiul I la acest concurs, cu o superbã rochie din hârtie realizatã de elevele
Canbolant Singrid (atunci clasa a X-a A) ajutatã de colega ei, Barbu Adriana, aceeaºi clasã,
rochie purtatã cu succes de eleva Þircomnicu Maria, atunci eleva în clasa a X-a D; succes a
avut ºi costumul bãieþilor, purtat de elevul Tarlache Constantin;
• 2013, la concursul „Mãrþiºor, fantezie ºi culoare” organizat de Liceul Tehnologic Special nr. 3,
Bucureºti, în cadrul Programului Educaþional „Primãvara ºcolilor” coordonat de Primãria
Sectorului 2, ediþia a II-a, am obþinut premiul al III-lea la Secþiunea Mãrþiºoare, eleva
Marga Elena, premiul al III-lea eleva Dragne Daniela (secþiunea Felicitãri), douã premii
II au obþinut elevele Canbolant Singrid ºi Barbu Adriana (secþiunea Felicitãri);
• 2013, în parteneriat cu facultatea de Geografie a Universitãþii din Bucureºti s-a derulat un
proiect educaþional numit „Bac-ul se ia cu nota 10!” unde au fost oferite cursuri gratuite de
pregãtire pentru elevii noºtri, ºi unde a fost organizat un concurs, câºtigat de elevul Cazacu
Mihai, de la clasa a XII-a B;
• 24-25 mai 2013, eleva Holtea Alexandra, clasa a XI-a A, a obþinut menþiune la Simpozionul
„Geografia între teorie ºi practicã”, participând ulterior ºi la faza naþionalã care a avut loc
la Galaþi;

205

• Cursuri de formare continuã, „Profesorul ºi cariera de succes”, în cadrul proiectului
POSDRU „Dezvoltarea Competenþelor Personalului Didactic ºi auxiliar de conducere din
Sistemul de Învãþãmânt Preuniversitar”, organizat de CCD Braºov;
• Profesorii de istorie s-au implicat activ sub coordonarea doamnei Mariana Sofronie, în apariþia
în bune condiþii a revistei ºcolii, „Dosarele Xenopol”.
• Anual se sãrbãtoresc evenimente despre care scriem ºi în revistã, de exemplu 1 Decembrie,
24 Ianuarie, Ziua ºcolii sau activitãþile susþinute în sãptãmâna „ºcoala Altfel”;
• Derularea programului „EVRICA – Educaþie pentru Viaþã ºi Responsabilizare Individualã prin
Programe de Cetãþenie Activã pentru Tinerii din România”, organizat de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii Tineretului ºi Sportului ºi Fundaþia Tineri pentru Tineri;
• Participarea membrilor catedrei de Geografie la întocmirea testelor pentru admiterea în anul
I, ciclul de licenþã, la Universitatea Romano-Americanã, sesiunile Iulie ºi Septembrie pe
perioada 2007-2014;
• În vederea susþinerii examenului de Bacalaureat au fost ºi sunt organizate cursuri de pregãtire
suplimentarã, reuºita de 100% la proba Geografie în sesiunea din iunie-iulie 2014 fiind o
dovada a faptului cã elevilor la place aceastã disciplinã ºi cã succesul porneºte de pe bãncile
ºcolii.
Trebuie menþionat faptul ca farmecul acestei discipline nu ar putea fi surprins de elevi fãrã o dotare
corespunzãtoare a Cabinetului de Geografie. Fãrã imagini sau fãrã filme (cu specific geografic, desigur),
fãrã prezentãri Power Point, o lecþie de geografie ar fi „ca un basm fãrã cuvinte”. În ultimii ani, elevii
preferã sã realizeze teme, individual sau în grup, pe care sã le prezinte în faþa colegilor, cãutând imagini
sugestive, fenomene cu specific geografic, chiar jocuri care îi ajutã sã înveþe, cabinetul beneficiind inclusiv
de conectare la internet. Calculatorul, proiectorul, televizorul, DVD-ul sunt mereu „calde”.
Prof. dr. Grofu Anduþa
responsabil catedrã,

ARIA CURRICULARÃ MATEMATICÃ – ªTIINÞE
CATEDRA DE MATEMATICÃ
„Numai când vom fi ape vom înþelege de ce,
totdeauna, pietrele rãmân” …
..., iar matematica este una dintre „pietrele”civilizaþiei umane, este „ºtiinþa prelucrãtoare a
gândului, umilã în faþa experienþei, dar sigurã de posibilitãþile ei”.
Activitatea profesorilor de matematicã din acest liceu are la bazã ideea cã în lumea actualã, de
mare tehnicitate, nimic nu poate fi imaginat fãrã contribuþia directã ºi decisivã a matematicii, deci ºi
viitorul economist trebuie sã posede cunoºtinþe temeinice de matematicã specificã modelãrii fenomenelor
economice.
Considerãm cã matematica trebuie sã fie predatã în aºa fel încât sã poatã fi aplicatã, iar o formare
matematicã completã a elevilor presupune ca aceºtia sã dobândeascã:
aptitudinea de a abstractiza; aptitudinea de a matematiza o situaþie; aptitudinea de cãutare
a conexiunilor matematicii; aptitudinea de a recunoaºte edificiul structurii matematice; aptitudinea de a
rezolva probleme matematice; aptitudinea de a aplica cunoºtinþele în domenii exterioare matematicii.
Am plecat, întotdeauna, la drum cu convingerea cã, dobândirea unei formaþii matematice trebuie
sã fie rezultatul activitãþii elevilor. De aceea am extins activitatea acestora la cercurile de elevi pe ani de
studiu, la care am abordat teme care sã intre în rezonanþã cu spiritul tinerilor de astãzi, cum ar fi teoria
jocurilor ºi matematizarea situaþiilor întâlnite în mediul social si de afaceri.
Am organizat concursuri ºcolare de matematicã din calendarul Ministerului Educaþiei ºi al ISMB
ºi am participat cu elevii la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, toate aceste activitãþi având ca scop tocmai
dobândirea unei formaþii matematice care sã-l ajute pe elev sã poatã rezolva situaþii reale impuse de
practicã. Precizez cã am obþinut “ Diploma de Onoare“ a ISMB pentru organizarea Olimpiadei

206

Naþionale de Matematicã în anul 2009. În ideea cã matematica, prin stringenþa sa, asigurã o deplinã
stãpânire a problemelor ºi dã o certitudine absolutã cunoaºterii, reprezentând, în acelaºi timp, o admirabilã
ºcoalã a consecvenþei în gândire ºi a spiritului critic, am organizat în liceu Cercul Pedagogic al
profesorilor de matematicã din liceele economice ºi din sectorul 2, unde am abordat teme cu caracter
aplicativ, cum ar fi : „Grupurile finite ºi aplicaþiile lor în economie”; „Principii de inducþie ºi aplicaþii în
activitatea practicã”; „Elemente de teoria jocurilor pentru elevii de liceu”, …
În acelaºi timp, toþi profesorii de matematicã, I. Otãrãºanu, A. Filimon, D. Mihãiescu, C.
Dimulescu, C. Matei, au desfãºurat o bogatã activitate de perfecþionare ºi autoperfecþionare. De exemplu,
la nivelul catedrei de matematicã am elaborat lucrarea „Bac’ 2014”, Ed. Andorsis 2014, în care toþi
profesorii de matematicã au prezentat strategii de promovare a bacalaureatului cu note mai mari sau egale
cu 8.
Ion Otãrãºanu ºi Angela Filimon sunt metodiºti ai ISMB în ultimii 15 ani ºi membrii ai Consiliului
Consultativ al profesorilor de matematicã din Bucureºti, iar Angela Filimon este expert al Corpului de
Control al Ministerului Educaþiei, expert în Management Educaþional ºi membru al ARACIP. De
asemenea, este mentor ISMB, membru în grupul de lucru CNEE, expert evaluator ºi manager de proiect,
formator în educaþia adulþilor.
Toþi profesorii de matematicã au fost implicaþi de-a lungul anilor în elaborarea subiectelor de
admitere la Universitatea Româno-Americanã cu care avem un parteneriat în aceastã direcþie. Legãtura cu
profesorii acestei universitãþi s-a materializat ºi prin editarea unor lucrãri de specialitate:
„Matematici aplicate în economie”, Ed. Sylvi, (coautori I. Otãrãºanu, A. Filimon, A. Bâldea)
„Elemente de teoria jocurilor”, Ed. Universitarã (autori I. Otãrãºanu, R. Despa)
„Matematica … fãrã frontiere”, Ed. Universitarã (autori I. Otãrãºanu, T. Csinta, R. Despa)
„Complemente de algebrã liniarã” Ed. Universitarã (autori I. Otãrãºanu, R. Despa, A. Gãuroriu).
Ca dovadã a dorinþei de autoperfecþionare, putem preciza cã Angela Filimon a participat în
perioada 2005-20012 la nouã proiecte interacþionale prin ANPCDEFP, precum ºi la multe cursuri de
formare continuã / perfecþionare / POSDRU împreunã cu I. Otãrãºanu.
Ca rãsplatã a muncii depuse la catedrã, I. Otãrãºanu ºi A. Filomon au primit gradaþia de merit în
perioada 2005-2009, 2009-2013, 2013-2017, diploma „Gh. Lazãr” clasa I ºi Diploma de Onoare a
Societãþii de ºtiinþe Matematice din România.
Menþionãm cã I. Otãrãºanu ºi A. Filimon sunt coautori ai lucrãrii „Matematicã pentru bacalaureat
M2”, Editura Cultura Didacticã, editatã sub egida SSMR, precum ºi ai ghidurilor de pregãtire pentru
bacalaureat editate în ultimii cinci ani de Editura Campion.
Mai precizãm faptul cã I. Otãrãºanu este secretar ºtiinþific al CUFR (Conceil Universitaire
Formation-Recherche aupres des Grandes Ecoles Francaises) ºi a obþinut prin concurs titlul de PPGE
(Professeur-Preparateur Grandes Ecoles-agrege) la Centrul de Studii ºi Cercetãri de pe lângã ºcolile
Superiore de Înalte Studii de la Paris. În aceastã calitate a elaborat, împreunã cu T. Csinta, un numãr de 14
lucrãri (dintre care 3 în limba francezã) de matematicã consacrate admiterilor în ºcolile Superioare de
Înalte Studii Franceze, lucrãri care se gãsesc în Biblioteca Naþionalã a Franþei.
În perioada 2005-2015, I. Otãrãºanu a mai elaborat urmãtoarele lucrãri:
„Instantanee matematice”, Ed. Andorsis, 2009
„Complemente de structuri algebrice”, Ed. Andorsis 2011
„Matematici generale ºi aplicate”, Ed. Economica 2014,
precum ºi o serie de articole publicate în „Tribuna Învãþãmântului”, de pildã:
„Pledoarie pentru studiul matematicii”;
„Reflecþii despre învãþãmântul matematic”;
„Reflecþii despre pedagogia practicã”.
Dezideratul activitãþii noastre este acela cã reuºita muncii unui profesor cu elevii sãi nu se
limiteazã numai la acumularea cunoºtinþelor din programa ºcolarã, ci la schimbarea atitudinii elevilor: mai
puþinã teamã de matematicã, plãcerea de a descoperi structurile simple ºi frumoase, adeziunea faþã de
metodele active, dezvoltarea spiritului logic ºi critic.
Prof. Otãrãºanu Ion (OTI)
responsabil catedrã

207

Gânduri pentru ºcoala mea de suflet
Din copilãrie am ºtiut cã voi fi profesor de matematicã ºi iatã cã predau matematica cu pasiune de
39 ani la acelaºi liceu, astãzi Colegiul Economic „A.D.Xenopol”. În decursul acestor ani am acordat o
atenþie deosebitã elevilor, militând pentru succesul lor personal ºi profesional. În calitate de lider pentru
tineret, am iniþiat proiecte educaþionale naþionale ºi internaþionale, iar ca director de studii m-am strãduit
ca orice absolvent ºi orice pãrinte sã fie mândru de acest liceu, conform dezideratului în care am crezut
mereu: „Pentru o ºcoalã mai bunã!”.
Aceasta este ºcoala mea de suflet, este a doua mea viaþã ºi casa, în care am întâlnit colegi minunaþi
ºi elevi deosebiþi!
Îi urez Colegiului Economic „A.D. Xenopol” viaþã lungã ºi prosperã!
Prof. Angela Enescu Filimon

COMISIA METODICÃ ªTIINÞE
În aceste momente aniversare, avem prilejul sã ne amintim despre activitatea didacticã desfãºuratã
în ºcoalã în perioada 2005-2015.
Activitãþile comisiei ºtiinþe au þinut pasul ºi au contribuit la transformãrile care s-au petrecut in
ºcoalã. Astfel, încã din 2005 pânã în prezent în ºcoalã funcþioneazã douã laboratoare, unul de fizicã –
reamenajat în anul 2014 ºi unul de chimie-biologie, care sunt dotate cu aparaturã de top ºi materiale
didactice performante. Acest lucru s-a realizat ºi prin eforturile membrilor comisiei care au coordonat ºi
participat la activitãþile proiectului ,,Primãvara ºcolilor” iniþiat de Primãria Sectorului 2, unde, pe lângã
menþiunile ºi diplomele acordate, am primit premii: calculatoare, video-proiectoare, table SMART, mapã
de documente, mulaje, imprimante etc.
Prestigiul colectivului de profesori din aceastã comisie a fost câºtigat printr-o bunã pregãtire
profesionalã ºi înaltã þinutã moralã.
Pentru latura formativã un rol principal l-au jucat cursurile de perfecþionare organizate de
Universitatea Bucureºti ASE, CCD ºi alte instituþii formatoare, precum ºi participarea la proiecte
POSDRU, sesiuni de comunicãri ºtiinþifice ºi simpozioane naþionale ºi internaþionale , activitãþi metodice
în ºcoala, pe sector ºi municipiu.
Ca profesori diriginþi, am îndrumat ºi controlat multiplele activitãþi ale claselor.
În ceea ce priveºte activitatea extracurricularã ne-am implicat activ în proiectele derulate în ºcoalã:
,,Tinereþe fãrã tutun”, ,,Tineri împotriva violenþei”, în derularea unor parteneriate desfãºurate în colaborare
cu jandarmeria, pompierii, Asociaþia Naþionalã Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Sector 2, precum ºi în organizarea ºi desfãºurarea concursului naþional ,,Alege! Este dreptul tãu”.
Urãm cadrelor didactice actuale sã ducã mai departe, cu aceeaºi dãruire, activitatea cu elevii, sã
aibã aceleaºi împliniri, iar absolvenþii bine pregãtiþi sã fie de folos societãþii.
Prof. Vasiliu Cristina
responsabil comisie metodicã

ARIA CURRICULARÃ LIMBÃ ªI COMUNICARE
CATEDRA DE LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
S-ar putea crede cã, având în vedere profilul liceului – tehnologic –, catedra de limba ºi literatura
românã nu are o foarte mare contribuþie la prestigiul ºcolii. Nimic mai fals!
În primul rând, limba ºi literatura românã este una din disciplinele la care elevii au de susþinut
examenul de bacalaureat, ceea ce presupune o uriaºã responsabilitate a cadrelor didactice, în vederea
pregãtirii permanente ºi a obþinerii celor mai bune rezultate. Acest lucru poate fi observat cu uºurinþã,
numai în ultimii doi ani promovabilitatea la aceastã disciplinã a fost de peste 95%. Nu se putea realiza
aceastã performanþã fãrã o implicare realã a profesorilor de limba ºi literatura românã în cadrul lecþiilor ºi
al orelor de pregãtire suplimentarã.
În al doilea rând, de-a lungul anilor, în toate manifestãrile cultural-artistice desfãºurate în ºcoala
noastrã sau la care am fost invitaþi sã participãm, un aport important în organizarea ºi desfãºurarea acestora
l-a avut catedra de limba românã. Menþionãm câteva dintre acestea: Ziua ºcolii, Serbãri de Crãciun,

208

Mãrþiºoare de suflet, Dragobetele (la invitaþia Universitãþii Titu Maiorescu), Simpozionul Municipal
Tradiþii (la invitaþia Colegiului Economic „Viilor”), Conferinþele Practice Bookland Evolution la
Biblioteca Naþionalã (la invitaþia Asociaþiei Bookland), piese de teatru etc.
Aceste activitãþi au fost coordonate de responsabilii de catedrã: prof. Simion Doina (2003-2009);
prof. dr. Pãun Octavian (2009-2011); prof. Ibrion Liana (2011 – prezent).
Mândria catedrei o reprezintã revista liceului Dosarele Xenopol, al cãrui prim numãr a fost lansat
în anul 2005 ºi a avut o apariþie semestrialã pânã în 2010 când, din motive de crizã economicã, resimþitã
pretutindeni, revista a fost sistatã. În 2012, graþie sprijinului doamnei director Mihaela Iacoban, s-a reluat
editarea revistei, având ºi o nouã colaborare din partea catedrei de istorie, a doamnei prof. Sofronie
Mariana, într-un nou format, mai complex, dar nu foarte diferit de cel dintâi.
Începând cu anul 2010, la iniþiativa ºi organizarea doamnei prof. Ibrion Liana, a avut loc prima
sesiune de comunicãri, cu caracter transdisciplinar „Spiritualitate ºi turism românesc”. Evenimentul s-a
bucurat de un real interes din partea colegilor de la celelalte catedre: geografie (prof. dr. Grofu Anduþa),
istorie (prof. Sandu Olguþa), religie (prof. Stan ªtefan Cristian), matematicã (prof. Ion Otãrãºanu), nu în
ultimul turism (prof. dr. ªtefania Mihai) ºi a colegilor de catedrã, prof. dr. Pãun Octavian ºi prof. Colceriu
Bogdan. Aceºtia au coordonat lucrãri ale elevilor prezentate în cadrul sesiunii de comunicãri. Ne-a bucurat
sã constatãm faptul cã tinerii noºtri sunt receptivi la valorile spirituale româneºti, cã le preþuiesc ºi sunt
mândri de identitatea noastrã naþionalã. „Spiritualitate ºi turism românesc” a devenit eveniment al ºcolii,
în ultimii doi ani el desfãºurându-se în cadrul proiectului „Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun”. Cu prilejul
aceluiaºi program, catedra de limba românã desfãºoarã o serie de activitãþi: La pas prin Bucureºti
(organizator prof. Ibrion Liana), ateliere de lucru pe diverse teme culturale, vizionãri de film, spectacole
de teatru, vizite la muzee º.a.
O altã realizare a catedrei ce meritã a fi menþionatã este implicarea în proiectele „5 licee, 5
muzee”, „5 licee, 5 teatre” (coordonator prof. Ibrion Liana), activitãþi menite sã dezvolte latura culturalartisticã a elevilor, fãrã de care aceºtia ar fi incapabili sã fie sensibili la frumos, la valori morale ºi culturale.
Un eveniment inedit l-a reprezentat proiectul Teatru Forum, organizat de Art Fusion, în
parteneriat cu Inspectoratul ºcolar al Municipiului Bucureºti, anul ºcolar 2011-2012. A fost o experienþã
deosebitã mai ales pentru elevi, pentru cã, prin activitãþile desfãºurate în cadrul atelierelor de lucru, iar apoi
în spectacolul de teatru neconvenþional pe care l-au pregãtit, aceºtia au înþeles cã trebuie fãcute schimbãri
de ordin social, cã trebuie sã-i facem pe oamenii din comunitate mai responsabili, cu scopul de a-i face
conºtienþi de rolul pe care îl au în societate ºi de faptul cã ei înºiºi pot fi actori ai schimbãrii.
În acelaºi spirit civic, în anul 2013 catedra de limba românã a rãspuns proiectului „Artã contra
drog”, susþinut de Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerului Tineretului ºi Sportului ºi Centru
Internaþional Antidrog ºi pentru Drepturile Omului, desfãºurat în tabãra de la Gura Sadului, judeþul Sibiu.
La acest program au participat elevii bursieri din Republica Moldova, însoþiþi de doamna prof. Ibrion
Liana, precum ºi elevi din alte licee: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” ºi Grupul ºcolar de Arte ºi
Meserii „Dimitrie Paciurea”.
În ceea ce priveºte prezenþa la concursuri, deºi elevii noºtri au o gândire pragmaticã, au participat
la concursuri precum: Poveºtile Cangurului, Olimpiada de limba ºi literatura românã (faza pe ºcoalã ºi
sector). Trebuie sã menþionãm concursul naþional Economisim pentru a investi cu înþelepciune, din anul
2011, la care s-au obþinut premii speciale: elevele Simona Neacºu, Haj-Neaimeh Majde (coordonator prof.
Ibrion Liana), Mitroi Diana-Maria, Ursea Daniela, Oprea Mariana-Alina (coordonator prof. RogozCrãciunescu Florica).
Nu de puþine ori, catedra de limba românã a suplinit activitatea unor discipline care nu se mai
regãsesc în planul cadru de învãþãmânt, profil tehnologic, precum educaþia muzicalã. Fiind cea mai tânãrã
în catedrã, doamna prof. Ibrion Liana a descoperit talente artistice ºi le-a promovat, implicându-se în
coordonarea elevilor în astfel de competiþii. De pildã, în anul 2011 a participat cu elevele Iancu Oana ºi
Simion Nadine la concursul „ºcoli, talente – noi vedete”, ediþia I (organizat de Inspectoratul ºcolar al
Sectorului 2 în colaborare cu Primãria Sectorului 2), obþinând premiul al III-lea la secþiunea dans, iar eleva
Bica Cristina a obþinut menþiune la secþiunea muzicã, în cadrul aceluiaºi concurs. Cea mai mare bucurie
am trãit-o alãturi de eleva Apostol Mihaela care în 2012 a participat la concursul, „O ce veste minunatã!”
(organizat de Inspectoratul ºcolar al Sectorului 2 în colaborare cu Primãria Sectorului 2) unde a obþinut
premiul I.
Cinstirea Zilei Naþionale a României, moment desfãºurat pe 28 noiembrie 2014, nu ar fi fost atât
de reuºitã fãrã aportul catedrei de limba românã, mai exact în privinþa derulãrii spectacolului artistic
organizat cu acest prilej. Au fost pregãtite momente lirice, elevul Ene Cãtãlin (clasa a XII-a E) a recitat

209

poeziile poetului nostru naþional Mihai Eminescu, Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie ºi Doina. De
asemenea, a fost invitatã ºi a rãspuns cu mare plãcere fosta elevã a liceului, Apostol Mihaela, actualmente
studentã în anul a II-lea la A.S.E., ce ne-a încântat cu melodiile Doamne, ocroteºte-i pe români ºi Cântã
cucu-n Bucovina. În colaborare cu doamna prof. ªtefania Mihai (catedra de turism), doamna prof. Ibrion
Liana a realizat filmul documentar Traseul Unirii - ilustrare a celor patru componente de bazã ale
identitãþii spirituale româneºti: istorie, naturã, credinþã, artã.
Anul 2014 s-a încheiat pentru catedra de limba românã cu un moment artistic organizat ºi
coordonat de domnul prof. dr. Pãun Octavian, acesta a pregãtit un recital de colinde, iar doamna prof.
Balahura Ramona a prezentat cele douã ritualuri româneºti „Capra” ºi „Ursul”.
Fãrã a avea intenþia de a ne asuma mai mult decât ni se cuvine, este totuºi de recunoscut faptul cã
membrii catedrei s-au implicat în numeroase ºi diverse proiecte, fie cele care au vizat domeniul, fie în care
au avut o colaborare importantã.
Cu siguranþã, ºi în viitor catedra de limba românã îºi va da concursul în realizarea proiectelor
ºcolii!
Prof. Ibrion Liana
responsabil catedrã

Poeþii liceeni
Pe 8 aprilie 2006, între 12.00 ºi 15,30, în foaierul Teatrului Naþional „I.L. Caragiale”,
Bucureºti, s-a desfãºurat faza finalã a Concursului de creaþie literarã (poezii ºi monoloage), adresat
elevilor de liceu, cu genericul „POETUL NEDESCOPERIT”, organizat din iniþiativa excelenþei sale
Monique GRUBER, soþia ambasadorului Republicii Federale a Germaniei în România, cu contribuþia
unui grup de scriitori, actori ºi profesori de la liceele din Bucureºti.
Juriul a fost compus din: preºedinte Ion CARAMITRU – actor, director la TNB, Elisabeta
ROªCA LÃSCONI, critic literar, profesor la Colegiul German „Goethe”, Lucia MUREªAN, actriþã,
decan al Facultãþii de Teatru, Universitatea „Spiru Haret”, Nora IUGA, scriitoare ºi traducãtoare, Mihai
GÃLÃÞANU, scriitor, director adj. la revista Flacãra, Octavian SOVIANI, profesor la Colegiul Naþional
„M. Eminescu”, scriitor.
PARTICIPANÞII LA FAZA FINALÃ:
1. Andrei Ionela – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (12 E)
2. Balcu Radu – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (10 G)
3. Bebu Cosmin Cristian – Colegiul Naþional „Aurel Vlaicu”
4. Brînzei Daniela – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (12 E)
5. Bucãtaru Ana-Maria – Colegiul German „Goethe”
6. Buleu Alina Maria – Liceul Teoretic „D. Bolintineanu”
7. Buruianu Mihnea – Liceul Alexandru Vlahuþã
8. Camciuc Livia Maria – Liceul „Tudor Vladimirescu”
9. Cãrtãrescu Ioana Maria – Colegiul Naþional „Cantemir-Vodã”
10. Ciobotaru Andrei Dragoº – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (10 G)
11. Ciupercescu Maria Cristina – Liceul Teoretic „D. Bolintineanu”
12. Dobrea Simona Andreea – Colegiul Naþional „Elena Cuza”
13. Dumitru Cristinel Bogdãnel – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif”
14. Feldman Robert – Colegiul Naþional „Iulia Haºdeu”
15. Florea Maria – Colegiul German „Goethe”
16. Ganea Ioana Alexandra - Colegiul Naþional „Iulia Haºdeu”
17. Gherase Marius Cristian – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (9 G)
18. Iordache Andrei – Colegiul Naþional „Cantemir-Vodã”
19. Kevorchian Anita – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (9G)
20. Marica Ana Cosmina – Colegiul Naþional „Elena Cuza”
21. Medeleanu Marina – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (9 G)
22. Micu Rãzvan Constantin – Colegiul Naþional „Spiru Haret”
23. Mihalache Cristina Gabriela – Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif”
24. Mitrea Ioana Maria – Colegiul Naþional “Sf. Sava”
25. Nagy Alexandru – Colegiul Naþional „Aurel Vlaicu”

210

26. Neacºu Roxana Luciana – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (11 C)
27. Neaþu Alina Maria – ºcoala Superioarã Comercialã „N. Kretzulescu”
28. Nica Mariana – G.S.E.A „Mircea Vulcãnescu”
29. Pãduraru Constantina Alexandra – Colegiul Economic „V. Madgearu”
30. Pãuna Eliza – Liceul de Muzicã „Dinu Lipatti”
31. Pleºa Cristina – Liceul Teoretic „D. Bolintineanu”
32. Popescu Iuliana Maria – Colegiul Naþional „M. Eminescu”
33. Streitferdt Nãescu Hanna Patricia – Colegiul German „Goethe”
34. Tache Iulia Mihaela – Liceul de Muzicã „Dinu Lipatti”
35. Tãnase Liviu Cristian – Colegiul Naþional „Octav Onicescu”
36. Tudicã Florina Claudia – Liceul Teoretic „Victor Babeº”
37. Vizitiu Minodora Denisa – Colegiul Economic „A. D. Xenopol” (9 G)
38. Vraja Andreea Alexandra – Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”
39. Zamfirescu Irina Maria – Colegiul German „Goethe”
LAUREAÞI:
Clasele IX-X :
POEZIE:
Premiul I: GHERASE MARIUS CRISTIAN (fericire).
Premiul al II-lea: Buruianu Mihnea (Viaþã cu aripi).
Premiul al III-lea: Zamfirescu Irina Maria ([doar fum]).
MONOLOG (prozã):
Premiul I: Alexandru Nagy („Ce dreacu!”)
Premiul al II-lea: KEVORCHIAN ANIÞÃ LUSINE (Eu eram o vrãjitoare!).
Premiul al III-lea: Bebu Cosmin Cristian (Vai, ce amintiri, mamã!).
Menþiune: Pãuna Eliza (Clipã, opreºte-te!)
Menþiune: Mihalache Cristina Gabriela (Voi ºtiþi cine sunt eu?)
Clasele XI-XII:
POEZIE:
Premiul I: Neaþu Alina Maria (Fularul).
Premiul al II-lea: Cãrtãrescu Ioana Maria (Când îngerii cad...)
Premiul al III-lea: BRÎNZEI DANIELA (Fetele preferã zmeul).
Menþiune: Florea Maria (Visul).
Menþiune: Popescu Iuliana Maria (Existenþa ca mascã).
[…]
Colegiul Economic A. D. Xenopol a intrat în faza finalã cu nouã concurenþi îndrumaþi de
profesorul ºi poetul Octavian Pãun, ºi a obþinut 3 premii, foarte importante, având în vedere nivelul
excelent al concursului, care, din pãcate, a rãmas singular. A trecut prin Bucureºti o soþie de ambasador
german, o francofonã, o profesoarã adolescentinã, iubitoare de poezie ºi muzicã (lua lecþii de violoncel,
deºi nu mai era la prima tinereþe) ºi a sãvârºit cu adevãrat o minune. În potopul de mizerii ce ne-au cotropit,
minunea a trecut aproape neobservatã. Plecãciune, Monique Gruber, oriunde v-aþi afla !
Profesorul Pãun a fost ºi editorul caietului literar ce a consemnat acest minunat concurs, POETUL
NEDESCOPERIT.
Printre concurenþi se afla ºi eleva prof. Pãun, Ionela ANDREI, care nu a luat premiu atunci, dar
a câºtigat în luna mai, acelaºi an, Premiul al II-lea la Concursul Tinere Condeie, organizat pe municipiu.
Este ºi cea care a continuat sã scrie, scrie ºi azi, are un blog personal de poezie:
Numele premianþilor au fost publicate în „Tribuna Învãþãmântului” 846/ 1-7 mai 2006 în
aricolul cu titlul de mai sus, semnat de prof. dr. Octavian PãUN, fapt pentru care a primit mulþumiri în scris
din partea excelenþei sale doamna Monique GRUBER.
La concursul Tinere Condeie elevii prof. O. Pãun au mai câºtigat ºi alte premii:
• mai 2006: Balcu Radu, Premiul al II-lea – prozã; Tatiana Conþu, Menþiune – prozã; Anita
Kevorchian, Menþiune – prozã;
• mai 2008: Radu Balcu, Premiul I – prozã; Ioana Pena, Premiul al II-lea – prozã, Pierino Stavri,
Menþiune – poezie.

211

Revista poate fi rãsfoitã pe internet la adresa:
http://issuu.com/octavianpaun/docs/gri_6__a5__e.i.?e=14035922/9781845
În anul 2007 elevii care au publicat în Gri – Caiet literar ºi
au participat la concursurile literare au fost rãsplãtiþi, alãturi de elevi
din multe ºcoli ºi licee din sector, prin grija primãriei sectorului 2, a
primarului Neculai Onþanu, au fost rãsplãtiþi aºadar cu participarea
la o excursie documentarã la Castelul Bran. Elevi din clasele prof.
dr. Octavian Pãun, toþi aceºtia:
Avram Raluca, Balcu Radu Valentin, Barbu Larisa Maria,
Basiu Livia Florina, Ciobotaru Andrei, Dragoº Constantin Daniela,
Conþu Tatiana, Costache Cornelia, Cristea Alina, Curtaºu Matei,
Dima Florin Robert, Epuran Mãdãlina, Gherase Marius Cristian,
Irincu Elena, Kevorchian Anita Lusine, Medeleanu Marina,
Mercorea Carmen Corina, Mihalache Carmen Georgian, Neacºu
Roxana Luciana, Pîrvu Andrei Dumitru, Radu Anca, Rãduþ Alina
Cristina, Samson Alina, Stoica Alexandru Cristia, Topalã Alina
Florenþa, Vizitiu Minodora Denisa.

CATEDRA DE LIMBI STRÃINE
De-a lungul anilor, catedra de limbi strãine a Colegiului Economic “A. D. Xenopol” s-a remarcat
printr-o gamã variatã de activitãþi, dintre care menþionãm:
2005
– Parteneriatul “Comenius” – proiect internaþional englezã-francezã, coordonat de doamnele
profesoare Enescu Angela, ºef catedrã prof. Naiba Michaela, prof. Nuþu Mihaela, prof. Carmen
Pavel.
2007 – 2008
– Fondarea Clubului European de Dezbateri „European Debates” de cãtre doamna director
adjunct prof. Enescu Angela ºi Ecaterina Pasan (profesor limba englezã). Echipa Colegiului
Economic “A. D. Xenopol” a participat la numeroase dezbateri în format KP, iar în anul 2008,
sub coordonarea doamnei prof. Ecaterina Pasan, au obþinut premiul II pe municipiu.
2009 – 2010
– Clubul European de dezbateri „European Debates” ºi-a continuat activitatea, coordonat de cãtre
doamna prof. Racolta Cristina, iar în noiembrie 2010, în urma exerciþiului de selecþie realizat
de Fundaþia polonezã Robert Schuman cu sprijinul Comisiei Europene de la Bruxelles, echipa
de dezbateri a participat la proiectul „Europe With a Human Face”, Varºovia, Polonia (11-15
noiembrie 2010).
2010-2011
– În perioada noiembrie 2010 - aprilie 2011, elevii Colegiului Economic “A.D. Xenopol” (clasa
a X-a B), coordonaþi de cãtre prof. Racolta Cristina, au participat la proiectul educaþional
internaþional „Global English”, organizat în parteneriat cu British Council Romania;
– În anul ºcolar 2011, elevii clasei a XI-a B, coordonaþi de cãtre doamna prof. Racolta Cristina,
au participat la programul „America In Movies”, organizat de cãtre Ambasada Statelor Unite ºi
Centrul Cultural American.
2011-prezent
– Eleva Popa Cristina ªtefania (clasa a XI-a H) a obþinut premiul I la Sesiunea de Comunicãri
ºtiinþifice în Limbi Moderne „Copilãrie – Fericire” din mai 2012, faza pe municipiul Bucureºti
(prof. coordonator Racolta Cristina);
– Începând cu anul ºcolar 2007-2008, catedra de limbi strãine a organizat concursul Cangurul
Lingvist secþiunile franceza-spaniolã (prof. Naiba Michaela – ºef catedrã –, prof. Toma Rodica)
ºi secþiunile englezã-germanã (prof. Nutu Mihaela, prof. Pasan Ecaterina, prof. Racolta
Cristina).

212

Începând cu anul ºcolar 2011-2012, a fost înfiinþatã clasa cu specific intensiv englezã (actualmente
3 clase pe nivel: IX A, X A, XI A), iar din anul ºcolar 2013-2014 au fost înfiinþate ºi clasele cu specific
intensiv francezã (IX C), intensiv spaniolã (IX D) ºi intensiv chinezã (IX B).
Rezultate olimpiada de limba englezã (prof. Racolta Cristina):
An ºcolar 2011-2012
Faza pe sector: CIRES C. Daniel (clasa a IX-a G) – premiul III
Faza pe municipiu: CIRES C. Daniel (clasa a IX-a G) – premiul I
An ºcolar 2012-2013
Faza pe sector: ESANU M. Mihai (clasa a IX-a A) – premiul III ºi CIRES C. Daniel (clasa
a X-a G) – menþiune
An ºcolar 2014-2015
Faza pe sector: ALEXE Rãzvan Andrei (clasa a X-a A) – premiul II
CONGRATULATIONS!
Prof. Racolþa Cristina
responsabil catedrã

STUDIEREA LIMBII CHINEZE
ÎN CADRUL COLEGIULUI ECONOMIC „A.D. XENOPOL”
Colegiul Economic A. D. Xenopol se poate mândri cu faptul cã este una din puþinele ºcoli din
Bucureºti în care elevii au ºansa de a studia limba chinezã, o limbã grea, dar în acelaºi timp foarte
frumoasã, limba unui popor înþelept, perseverent, cald ºi generos, ºi totodatã o limbã strãinã introdusã tot
mai frecvent în programa multor ºcoli de prestigiu din întreaga lume, având un impact tot mai puternic în
domenii vaste de activitate ale vieþii economice, politice ºi culturale din zilele noastre. Colegiul nostru se
alãturã astfel celorlalte instituþii de învãþãmânt din sectorul 2 al capitalei, puþine la numãr, care promoveazã
limba ºi cultura chinezã: Complexul pentru Activitãþi Recreative ºi Educative Sf. Pantelimon, ºcoala
generalã nr. 46 ºi Liceul Mihail Sadoveanu.
Tinerii liceeni s-au arãtat de la bun început, dornici sã-ºi însuºeascã cât mai multe cunoºtinþe legate
de limba ºi cultura chinezã, astfel cã, prin sprijinul neîncetat al doamnei director a liceului, Mihaela
Iacoban, la numai un an de la introducerea limbii chineze în ºcoala (în septembrie 2013), în Colegiul
Economic „A.D. Xenopol” a fost posibilã înfiinþarea unei clase, a IX-a, care studiazã limba chinezã
intensiv. În plus, din septembrie 2014, secþia de chinezã a liceului nostru se bucurã de colaborarea
fructuoasã cu Institutul Confucius din Bucuresti, Casa Româno-Chinezã ºi Primãria sectorului 2. Astfel,
doamnei profesoare de limba chinezã Doina Leontescu i s-au alãturat la catedrã doamnele profesoare
vorbitoare native de limba chinezã Luo Xi ºi Liu Yang.
Ziua de 1 octombrie 2014, Sãrbãtoarea Naþionalã a Chinei a fost marcata în mod deosebit în liceul
nostru, la eveniment participând invitaþi de seamã, începând cu Excelenþa Sa, Huo Yuzhen, Ambasador al
Republicii Populare Chineze la Bucureºti, dar ºi preºedintele Camerei de Comerþ România-China ºi vicepreºedinte al Casei Româno-Chineze, Gabriel Ghelmegeanu, directorul casei Româno-Chineze, Ecaterina
Vanea, directorul Institutului Confucius din Bucureºti, doamna Luminiþa Bãlan, Inspectorul ºcolar
Mihaela Cibu, reprezentanþi ai Primãriei sectorului 2 ºi ai televiziunii, printre care un nume demn de
menþionat este cel al producãtoarei Marina Almãºan, care ºi-a lansat cu acest prilej cartea cu impresii de
cãlãtorie în China „10 zile la Beijing.” La rândul ei, Marina Almãºan i-a invitat pe elevi în cadrul emisiunii
de divertisment „Hai-hui”, emisiune pe teme legate de turism, pe care o realizeazã la TVR 2.
Sãrbãtoarea Naþionalã a Chinei a constituit prilej pentru inaugurarea în liceu a Cabinetului
Confucius, spaþiu destinat studierii limbii ºi civilizaþiei chineze, în prezenta Excelenþei Sale, Huo Yuzhen.
Cei mai tineri dintre liceeni s-au implicat plini de entuziasm în organizarea evenimentului,
impresionându-ºi oaspeþii prin îndemânarea la pregãtirea felicitãrilor chinezeºti, a tradiþionalilor coltunaºi
jiao zi ºi a servirii ceaiului. De asemenea, elevii claselor a X-a si a XI-a au pregãtit pentru distinºii oaspeþi
un program artistic în care au introdus cântece, poezii ºi dansuri tradiþionale din China.
Cei prezenþi la eveniment au putut asista la o lecþie demonstrativã în cabinetul nou înfiinþat, în care
elevii învãþau sã numere în limba chinezã pe baza unor aplicaþii pe calculator ºi au apreciat modul în care
întregul colectiv de elevi ºi profesori, precum ºi direcþiunea ºcolii au contribuit la decorarea ºi dotarea
cabinetului.

213

Sala de studiu este dotatã cu o reþea de calculatoare, pereþii sunt decoraþi cu desene realizate de
elevi, reprezentând un fragment din Marele Zid Chinezesc, existã hãrþi ºi materiale didactice puse la
dispoziþie de doamnele profesoare, care aduc China mai aproape de elevi. Prin amabilitatea Primãriei
sectorului 2 ºi a Ambasadei Republicii Populare Chineze, biblioteca este dotatã cu o serie de cãrþi ºi
documente în ºi despre limba ºi cultura chinezã.
Invitaþii care au þinut un discurs cu ocazia sãrbãtoririi Zilei Naþionale a Chinei ºi-au manifestat
admiraþia faþa de realizãrile catedrei de chinezã într-un timp relativ scurt ºi ºi-au exprimat dorinþa de a
sprijini pe viitor dezvoltarea acestei secþii. De asemenea, au fost adresate cuvinte de încurajare a tinerei
generaþii doritoare sã aprofundeze studiul limbii ºi civilizaþiei chineze. În acest sens, Excelenþa Sa,
Doamna Ambasador Huo Yuzhen a precizat: „Sunt încântatã sã particip la acest eveniment, în
aceastã zi specialã – Ziua Naþionalã a Republicii Populare Chineze. Vã mulþumesc pentru acest
cadou oferit poporului meu. Legat de învãþarea limbii chineze, þin sã menþionez faptul cã sunt
profund impresionatã cã foarte mulþi elevi vor sa înveþe chineza. Sprijinim aceste iniþiative ºi putem
organiza alte activitãþi în viitor. Este important sã aveþi cunoºtinþe despre China, aveþi nevoie de
practicã. Mã gândesc cã putem organiza o zi a Porþilor deschise la Ambasadã. Vã doresc sã cãlãtoriþi
în China, sã simþiþi aceastã þarã ºi sã promovaþi în lume limba si cultura chinezã.”

,,Învãþaþi bine limba chinezã ºi rãspândiþi cultura
chinezã! Fiþi mesageri de nãdejde între China ºi
România!”

Mesajul Doamnei Ambasador Huo Yuzhen
Din Cartea de Onoare a ºcolii

Directorul Institutului Confucius din Bucureºti, doamna conf. dr. Luminiþa Bãlan ºi-a exprimat
încrederea în tinerii liceeni care au ales sã studieze limba chinezã ºi a precizat cã Institutul Confucius le
va fi alãturi în demersul lor de a aprofunda cunoºtinþele despre limba ºi civilizaþia chinezã. De altfel, elevii
liceului nostru au participat la o serie de activitãþi cultural-educative organizate de Institutul Confucius cu
prilejul aniversãrii unui an de la înfiinþarea acestuia.
Exprimându-ºi bucuria de a preda limba chinezã în liceul nostru, doamna profesoara Liu Yang a
precizat: „Lucrez în acest liceu de puþin timp, dar sunt încântatã de ceea ce vãd. ªcoala are o istorie
bogatã ºi mã bucur sã vãd cã studierea limbii chineze este încurajatã în special de doamna director
Mihaela Iacoban ºi de partenera mea, doamna profesoara Yang Liu (Leontescu Doina). Colaborarea
noastrã este foarte plãcutã ºi sper ca împreunã sã gãsim metodele cele mai adecvate pentru a-i face
pe cât mai mulþi elevi sã înveþe ºi sã iubeascã limba ºi cultura chinezã. Sunt bucuroasã sã vãd atâþia
elevi dornici sã înveþe limba chinezã ºi sunt plãcut surprinsã când mã aud salutatã cu „Ni hao!” chiar
ºi de elevi care nu aparþin secþiei de limba chinezã.”
Prof. Doina Leontescu

MESAJ DIN PARTEA CASEI ROMÂNO-CHINEZÃ
Casa Româno-Chinezã prin rolul pe care ºi l-a asumat de a promova ºi dezvolta relaþiile culturale,
educaþionale ºi sociale dintre România ºi China susþine ºi încurajeazã demersurile Colegiului Economic
„A.D. Xenopol” din Bucureºti de predare a cursurilor de limba chinezã.
Cei 100 de elevi care au optat pentru studierea limbii chineze aratã cã tinerii din România doresc
sã cunoascã ºi sã îºi însuºeascã cât mai multe elemente din cultura ºi educaþia poporului chinez. Limba este
temelia de bazã a unei culturi ºi totodatã este influenþatã de culturã. Limba reflectã cultura unui popor,
contextul istoric, concepþia despre lume ºi viaþã, modul de gândire.

214

Atât în România, cât ºi în China copiii sunt consideraþi o prioritate a pãrinþilor. De aceea,
dezvoltarea copiilor într-un mediu multicultural este esenþialã pentru viitorul acestora, iar Casa RomânoChinezã militeazã pentru o comunicare cât mai directã între tinerii din China ºi România.
Educaþia este cea mai sigurã cale de ieºire din sãrãcie. Studierea limbii ºi culturii chineze
reprezintã o poartã de ieºire cãtre o viaþã mai bunã ºi mai sigurã pentru tinerii din þara noastrã.
Cu ocazia aniversãrii a 120 de ani de funcþionare a Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, Casa
Româno-Chinezã felicitã toþi profesorii ºi conducerea liceului care au dat posibilitatea tinerilor români sã
studieze cultura ºi limba poporului chinez.

CATEDRA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Mens sana in corpore sano
Educaþia fizicã reprezintã o componentã a educaþiei, exprimatã printr-un tip de activitate motricã
ce dispune de forme de organizare ºi reguli de desfãºurare, care urmãreºte optimizarea potenþialului
biomotric ºi psihic al individului, în vederea creºterii calitãþii vieþii.
Sportul este o activitate de întrecere, constituitã din ansamblul ramurilor de sport, care are drept
obiectiv dezvoltarea condiþiei fizice ºi psihice a individului, pentru obþinerea de performanþe în
competiþiile de toate nivelurile.
Educaþia fizicã ºi sportul dezvoltã o arie complexã de interese, trebuinþe, motivaþii. Educã ambiþia,
curajul, emulaþia, atenþia distributivã, hotãrârea, fermitatea, perseverenþa, calmul, modestia, onestitatea,
multiple trãsãturi de voinþã ºi caracter. Calitãþile intelectuale, calitãþile fizice ºi calitãþile morale se
contureazã cu maximum de durabilitate ºi eficienþã în activitãþile corporale.
Mediul socializant al educaþiei fizice ºi sportului oferã modele de comportare transferabile în viaþa
cotidianã. Coeziunea socialã, toleranþa reciprocã, integrarea etnicã ºi culturalã sunt, în mare mãsurã, efecte
ale practicãrii exerciþiilor fizice, sub diverse forme.
Prin educaþie fizicã ºi sport sunt combãtute atitudinile rasiste, xenofobe ºi de excluziune a celor
mai puþin dotaþi fizic ºi motric.
Putem aprecia cã dezvoltarea culturii universale s-a realizat ºi prin îmbogãþirea culturii fizice, care
presupune un ansamblu de idei, convingeri, obiceiuri, instituþii, discipline ºtiinþifice, opere artistice etc.
Toate aceste elemente creeazã legãtura intrinsecã între educaþie fizicã, sport ºi culturã, care uneºte, într-un
limbaj comun, diferite arii geografice ºi sociale.
În cadrul caracterului global al educaþiei, educaþia fizicã ºi sportul prezintã conþinuturi ºi sarcini
specifice, cu influenþe de sistem asupra individului, în plan fizic, motric, intelectual, estetic ºi moral. În
acelaºi timp, educaþia fizicã ºi sportul pot fi considerate drept forme speciale de educaþie prin fizic, care
conduc nu doar la finalitãþi biologice, ci ºi la importante aspecte psihologice ºi sociale.
Educaþia formalã ºi informalã beneficiazã de valorile transmise prin educaþie fizicã ºi sport, cum
sunt acumularea de cunoºtinþe, motivaþie, aptitudini, dispoziþia de a depune eforturi personale, precum ºi
de calitãþile sociale, cum sunt munca în echipã, solidaritatea, voluntariatul, toleranþa ºi fair-play-ul, totul
într-un context asigurã premise pentru desfãºurarea lor.
Este bine ºtiut cã, educaþia fizicã desfãºuratã atât la nivel de învãþãmânt primar cât ºi la nivel de
învãþãmânt gimnazial, liceal sau chiar universitar îndeplineºte un rol deosebit în procesul de formare ºi
dezvoltare a personalitãþii copilului. Specialiºtii din domeniul psiho- pedagogic recunosc valenþele
formative în plan biologic, motric, psihic ºi social ale acestei discipline.
La catedra de educaþie fizicã ºi sport a Colegiului Economic „A.D. Xenopol” existã profesori care
au fãcut din aceastã activitate un þel al vieþii, profesori pentru care ceea ce fac pe terenul de sport este o
adevãratã pasiune. Dovadã stau numeroasele premii obþinute de elevii noºtri la diverse competiþii sportive,
de-a lungul timpului, din care selectãm:
– 2011 – Olimpiada Naþionalã a Sportului ºcolar – volei fete, locul I, faza pe sector (profesor
coordonator Posoiu Felicia);
– 2011 – Festivalul ºcolar al Sportului Aerobic – locul I, faza pe sector (profesor coordonator
Posoiu Felicia);
– 2011 – Olimpiada Naþionalã a Sportului ºcolar – volei fete, locul II, faza pe municipiu (profesor
coordonator Posoiu Felicia);

215

ACTIVITÃÞI SPORTIVE 2012-2013
1. Cros Casiopeea -29 septembrie (parcul Tineretului)-22 participanti ”A.D. XENOPOL”- Loc V ca
numãr de participanþi pe ºcoli.
Prof. BELDIMAN Alexandru
2. Cros Sector ONSS -15 BAIETI +15 FETE participanþi. Loc V
TONCIU BOGDAN cls. IX E prof. BELDIMAN Alexandru
Loc V PASCU DIANA cls. XII C prof. Rodica Burcea
Loc IX POSTELNICU CRISTIAN cls.X D prof. BELDIMAN Alexandru
Loc X ANDRONIC RODICA cls. X D prof. BELDIMAN Alexandru
3. Baschet Fete “Trofeul Primãriei Sector 2” 7-19 OCTOMBRIE 2012
Loc III
Prof. BELDIMAN Alexandru
Prof. Rodica Burcea
4. Crosul “LOTERIA ROMÂNÔ-165 PARTICIPANÞI -COLEGIUL ECONOMIC “A.D. XENOPOL”21 OCTOMBRIE 2012
Prof. BELDIMAN Alexandru
Prof. Rodica Burcea
5. Cros MUNICIPIU ONSS -4 Noiembrie -parcul Tineretului
Loc IV: TONCIU BOGDAN cls. IX E prof. BELDIMAN Alexandru
Loc IV: PASCU DIANA cls. XII C prof. Rodica Burcea
6. Baschet bãieþi -faza sector -7 NOIEMBRIE Loc VIII
Prof. BELDIMAN Alexandru
Prof. Rodica Burcea
7. Fotbal “Cupa Primãriei Sector 2” – bãieþi Locul 3 prof. Burcea
8. Crosul “Generaþiilor”Sector 2 – 60 participanþi prof. Beldiman,dir. Iacoban Mihaela
9. Fotbal “Cupa Coca Cola”- municipiu – prof. Beldiman Radu
Activitãþi sportive la care elevii Colegiului Economic A.D. Xenopol au participat în anul 20132014/Semestrul I
1. Crosul Loteriei Române 29.09.2013/50 elevi participanþi ai Colegiului Economic “A.D. Xenopol”
2. Cros ONSS Sector 2 10.10.2013 / 10 elevii participanþi atât la fete cât ºi la bãieþi din cadrul C.E.
Xenopol;
3. Trofeul Primãriei Sectorului 2 la Baschet fete 7 octombrie 2013/18 octombrie 2013 Locul I prof.
coord. Beldiman Alexandru
4. Fotbal Onss Sector 2 11.10.2013 Loc V
5. LOCUL I Cupa Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2 La Fotbal bãieþi/15 octombrie /25 octombrie
2013 prof. coord. Beldiman Alexandru
6. Volei ONSS FETE/BAIETI 22.11.2013/28.11.2013 LOC V/VII
7. Baschet fete ONSS Sector 2 Locul I prof. coord.:Burcea Rodica, Beldiman Alexandru

216

Activitãþi sportive la care elevii Colegiului Economic A.D. Xenopol au participat in anul 20132014/Semestrul II

1. Baschet fete – Olimpiada Naþionalã a Sportului ªcolar - 7 martie 2014- Loc II - Faza Municipalã prof.
coord.: Burcea Rodica, Beldiman Alexandru
2. Handbal fete - Cupa Sectorului 2 – 3/7 martie 2014 –Loc III
3. Handbal bãieþi - Cupa Sectorului 2 –LOC V
4. Baschet fete - Festivalul Tineretului si Sportului - 24 martie/27 aprilie 2014 –LOC I – MUNICIPIU
prof. coord.: Burcea Rodica,Beldiman Alexandru
5. Fotbal bãieþi - Festivalul Tineretului ºi Sportului - 24 martie/27 aprilie 2014 –LOC V – MUNICIPIU
prof. coord.: Beldiman Alexandru
6. Crosul Generatiilor - 7 iunie 2014 - 55 elevi ai colegiului Xenopol participanti (Loc V Mailat Andreea
cls. X D prof. coord.: Burcea Rodica
director adjunct, prof. Rodica Burcea
Prof. Beldiman Radu Alexandru

217

ACTIVITÃÞI ªI PROIECTE EXTRAªCOLARE
ACTIVITÃÞI EXTRAªCOLARE
În strânsã legãturã cu tendinþa de schimbare a calitãþii învãþãmântului, în ultimul deceniu, liceul
nostru a încercat sã devinã o prezenþã activã în viaþa comunitãþii.
Deja a devenit o tradiþie participarea la manifestãri civice ale spiritului ºcolar de genul „Parada
elevilor bucureºteni” în colaborare cu PMB ºi ISMB, la activitãþi ecologiste în cadrul proiectului
„Primãvara ºcolilor” în parteneriat cu Primãria Sector 2 ºi ISMB sau „Baterel” de colectare a materialelor
reciclabile.
De asemenea, ºcoala noastrã încurajeazã participarea la evenimente culturale: vizionarea de
spectacole ºi vizitele la muzee ºi expoziþii. În aceastã direcþie, în ultimii ani, acþiuni interesante au fost
desfãºurate în colaborare cu ECDL România ºi ISMB în cadrul proiectelor „5 licee 5 muzee” ºi „5 licee 5
teatre”.
Un alt domeniu în care activeazã educabilii liceului nostru este cel al voluntariatului. În preajma
sãrbãtorilor se fac colecte de obiecte, jucãrii ºi hranã care sunt oferite celor defavorizaþi. Mai nou, a fost
format un colectiv de voluntari care face parte din Divizia Civicã Bucureºti, Detaºamentul „Foiºorul de
Foc”.
Pentru a preîntâmpina pericolele reprezentate de copierea de cãtre elevi a unor comportamente
neadecvate, ºcoala noastrã acordã o atenþie deosebitã informãrii ºi educaþiei antidrog, antitutun, pentru o
viaþã sãnãtoasã. Acest demers se materializeazã în fiecare an prin expuneri ºi work-shop-uri organizate în
cooperare cu ISMB, Poliþia Capitalei, Primãria Sector 2.
Totodatã, pentru a sublinia deschiderea ºcolii cãtre alte culturi ºi civilizaþii, au loc în fiecare an
manifestãri dedicate zilelor naþionale ale þãrilor pentru care elevii simt o apropiere oferitã de studiul
limbilor strãine.
Nu în ultimul rând, trebuie remarcatã ºi preocuparea liceului nostru pentru evitarea panicii în
situaþiile catastrofice. În acest sens, în fiecare semestru ºcolar au loc exerciþii de evacuare a incintei unitãþii
de învãþãmânt, în situaþii simulate de cutremur sau incendiu. Aceste acþiuni sunt realizate în colaborare cu
ISU Bucureºti.

Stoleru Daniel
consilier educativ

218

ALEGE! ESTE DREPTUL TÃU 2000-2015
SCURT ISTORIC CEITC XENOPOL
Colegiul Economic „A.D.Xenopol” are o veche tradiþie în rândul liceelor de profil din Bucureºti
ºi din întreaga þarã pregãtind elevi pentru specializarea economic ºi turism.
Pentru a consolida prestigiul colegiului nostru prin tineri bine pregãtiþi, începând cu anul ºcolar
2000-2001 în planul de învãþãmânt al claselor a IX-a s-a introdus disciplina Protecþia consumatorilor.
Disciplina Protecþia consumatorilor îºi propune introducerea elementelor de bazã în vederea
pregãtirii elevilor atât în calitate de specialiºti, dar mai ales de consumatori, prin conºtientizarea asupra
drepturilor ce le revin, prin studierea modalitãþilor de acþiune ºi a cãilor de modernizare a relaþiilor dintre
ofertanþi ºi consumatori.
Preocuparea elevilor pentru aceste subiecte, precum ºi rezultatele deosebite obþinute la diversele
acþiuni educative la care au participat ne-au determinat sã încercãm extinderea procesului de informare ºi
la nivelul celorlalte licee prin înfiinþarea în cadrul liceului a Centrului de Educare ºi Informare a Tânãrului
Consumator – A.D. Xenopol.
Principalul obiectiv al centrului, ºi anume acela de informare ºi educare a consumatorilor cu vârste
cuprinse între 15 ºi 19 ani, elevi ai liceelor din Bucureºti ºi în perspectivã din întreaga þarã.
Pe data de 14 martie 2002 la Colegiul Economic „A.D. Xenopol” a avut loc conferinþa de presã
organizatã de cãtre CEITC Xenopol cu prilejul cãreia s-a semnat protocolul dintre Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, Ministerul Tineretului ºi Sportului, Asociaþia pentru Protecþia Consumatorilor din România,
Asociaþia pentru Promovarea Produselor ºi Serviciilor-România.
Conferinþa de presã a avut loc cu participarea semnatarilor protocolului: domnul Vasile Molan –
Secretar de Stat în MEC, domnul Mario Ruse – Secretar de Stat în MTS, domnul Costel Stanciu –
preºedintele APC România ºi domnul Valentin Ionescu – preºedintele APPSR (FIR).
Invitaþi la aceastã întrunire au fost din partea Primãriei Sectorului 2 – Direcþia Relaþii Comunitare
ºi Serviciu Învãþãmânt-Culturã, din partea Inspectoratului ºcolar al Municipiului Bucureºti, din partea
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor.
De asemenea, au mai fost prezenþi reprezentanþi ai elevilor ºi cadrelor didactice din liceele
economice bucureºtene (Colegiul Economic „V. Madgearu”, ºcoala Comercialã Superioarã „N.
Kretzulescu”, Colegiul Economic „M. Vulcãnescu”, Colegiul Economic Viilor), reprezentanþi mass-media.
În cadrul conferinþei de presã a fost lansat primul proiect al CEITC Xenopol: Concursul Naþional
pe teme de protecþia consumatorilor „Alege! Este dreptul tãu”.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, membrii CEITC Xenopol au fost invitaþi
de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor la acþiunea organizatã de cãtre acesta în
cadrul Centrelor Comerciale Unirea ºi Mall.
Tot staff-ul ANPC, condus de cãtre doamna Rovana Plumb – secretar de stat, preºedintele ANPC,
a fost prezenþi cu acest prilej.
A fost lansatã cartea „Studiul comportamentului consumatorului”, inspectorii OPC au oferit
consultanþã consumatorilor prezenþi în magazin, iar membrii CEITC Xenopol au împãrþit pliante ºi au fãcut
cunoscutã consumatorilor prezenþa inspectorilor OPC în magazine.
Datoritã succesului înregistrat la prima ediþie, concursul a fost înscris în calendarul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii – Direcþia Generalã de Activitãþi Extraºcolare.
Astfel, cea de-a doua ediþie a concursului „Alege! Este dreptul tãu” s-a desfãºurat la nivel
naþional între liceele economice.
Pe data de 15 martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, s-a desfãºurat faza
judeþeanã a acestei ediþii.
Primul clasat din fiecare judeþ (primii 6 din Municipiul Bucureºti) s-a calificat în faza finalã, care
a avut loc în tabãra „Luminiþa” de la Eforie Nord, tabãrã oferitã de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
în perioada 16-21 iunie 2003.
Concursul desfãºurat în Bucureºti s-a bucurat de prezenþa a numeroase personalitãþi ºi a fost
puternic mediatizat prin intermediul a numeroase televiziuni.
Colegiul Economic A. D. Xenopol a fãcut o traditie, prin a organiza, începând cu anul 2000 ºi pânã
în prezent, Concursul Naþional „Alege! Este dreptul tãu”.

219

PROTOCOL DE COLABORARE
I. Pãrþile implicate:
1. Asociaþia pentru Protecþia Consumatorilor din România cu sediul în Bd I.C.Brãtianu,
nr.34, etj. 4, cam 22-24, sector 3, cod 70427, tel/fax:311.02.43, 315.71.49, e-mail:
office@apc-romania.ro, înfiinþatã la data de 28 februarie 1990, prin Hotãrârea nr. 500 a
Judecãtoriei sectorului 1, Bucureºti reprezentatã prin domnul Costel Stanciu în calitate de
preºedinte;
2. Colegiul Economic A.D. Xenopol, cu sediul în str. Traian, nr.165, sector 2, tel/fax: 320.57.19,
e-mail: xenopol@kappa.ro, reprezentat prin d-na Ana Ionescu în calitate de director
II. Obiectul
Prezentul protocol constã în derularea de activitãþi dupã cum urmeazã:
– participarea APC – România la activitãþile de promovare a drepturilor consumatorilor în
rândul elevilor organizate de Centrul de Educare ºi Informare a Tânãrului Consumator din
cadrul Colegiului „A.D. Xenopol”;
– crearea de formatori la nivelul gimnazial ºi liceal pentru desfãºurarea activitãþilor opþionale de
protecþia consumatorilor;
– sprijinirea dezvoltãrii ºi instruirii membrilor Centrului de Educare ºi Informare a Tânãrului
Consumator prin intermediul Colegiului „A.D. Xenopol” cu sprijinul experþilor Centrului de
Consultanþã ºi Informare din Bucureºti;
– gãsirea de oportunitãþi de finanþare – proiecte pentru dezvoltarea de programe de educare a
elevilor cu privire la drepturile ºi obligaþiile pe care le au în calitate de consumatori;
– realizarea de activitãþi comune pentru conºtientizarea elevilor asupra necesitãþii cunoaºterii
drepturilor ºi obligaþiilor pe care le au în calitate de consumatori.
III. Scopul
Pãrþile semnatare în calitate de parteneri hotãrãsc, în limita disponibilitãþilor sã conlucreze pentru
ridicarea nivelului de cunoaºtere a drepturilor consumatorilor în rândul elevilor din cadrul Colegiului
„A.D. Xenopol”. Acþiunile ce vor fi întreprinse îºi propun sã conºtientizeze elevii asupra drepturilor pe
care le au potrivit legii în calitate de consumatori ºi sã promoveze educarea în domeniul protecþiei
consumatorilor în ºcoli.
IV. Modalitãþi de colaborare:
1. Instruirea membrilor Centrului de Educare ºi Informare a Tânãrului consumator de cãtre
experþii centrului de Consultanþã ºi Informare a Consumatorilor din Bucureºti cu privire la :
drepturile ºi obligaþiile consumatorilor, modalitãþile de rezolvare a litigiilor de consum,
modalitãþi de informare preventivã.
2. Participarea la elaborarea subiectelor ºi a validãrii concursului pe teme de protecþia
consumatorilor organizat de AD Xenopol;
3. Elaborarea unui proiect cu specific în educarea tinerilor consumatori ºi gãsirea unor
oportunitãþi de finanþare,
4. Punerea la dispoziþia centrului de Educare ºi Informare a Consumatorilor din cadrul
Colegiului a sistemului informaþional Infoteka – APC,
5. Realizarea cu sprijinul elevilor a unor studii de piaþã referitoare la produse sau servicii care
vor fi prelucrate de cãtre experþii colaboratori ai Centrului de Informare ºi consultanþã a
consumatorilor,
6. Elaborarea de studii privind publicitatea înºelãtoare sau spoturile publicitare cu impact
negativ asupra tinerilor prezentate în mass media.
Faptul cã acest concurs a devenit de-a lungul anilor o competiþie valoroasã, de nivel naþional, este
susþinut de partenerii implicaþi: Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor.
Ca dovadã, selectãm câteva aspecte ce ni se par relevante din regulamentul concursului „Alege!
Este dreptul tãu”, ediþia a XIII-a (2013):

220

REGULAMENT
1. Argument: Concursul „Alege! Este dreptul tãu” a debutat în anul 2000, în cadrul unui cerc al
tinerilor consumatori din cadrul Liceului Economic „A.D. Xenopol”, bucurându-se de sprijinul Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor ºi al Asociaþiei pentru Protecþia Consumatorilor România. El
s-a bucurat de succes în rândul elevilor ºi al profesorilor încã din primul an de derulare, crescând în fiecare
an ca dimensiune ºi ca numãr de participanþi.
În momentul în care tânãrul învaþã despre drepturile sale în calitate de consumator, el va ºti sã
aleagã dintre produsele ºi serviciile de pe piaþã pe cele care corespund cel mai bine intereselor lui. El va
ºti sã sesizeze abuzurile operatorului economic ºi va ºti sã cearã calitate, refuzând sã cumpere produse de
proastã calitate sau neetichetate corespunzãtor.
Prin derularea timp de mai mulþi ani, sperãm cã proiectul va contribui la formarea unei generaþii
de consumatori conºtientã de drepturile sale legitime.
2. Tema: „Informarea completã, corectã ºi precisã - un drept ºi o necesitate pentru consumator”.
3. Scop: Educarea ºi conºtientizarea tânãrului consumator asupra drepturilor ºi intereselor sale
legitime.
4. Grupul þintã a fost ales din categoria de populaþie cea mai vulnerabilã ºi în acelaºi timp cea
mai receptivã la informare ºi educaþie: elevii. Grupul þintã direct sunt elevii claselor I – XI, iar
cel indirect este reprezentat de familiile elevilor, cadrele didactice, comunitatea.
5. Categorii de vârstã
Concursul „Alege! Este dreptul tãu” va fi organizat pe urmãtoarele categorii:
– clasele I - VI;
– clasele VII- VIII;
– clasele IX - XI, învãþãmânt de masã.
6. Organizatorii concursului sunt:
– Ministerul Educaþiei Naþionale (prin Inspectoratul ºcolar al Municipiului Bucureºti ºi
Colegiul Economic „A.D. Xenopol” Bucureºti)
– Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor - Asociaþia pentru Protecþia
Consumatorilor România (APC România).
7. Calendarul, tema pentru eseu ºi bibliografia selectivã a Concursului „Alege! Este dreptul tãu”
se stabilesc anual, de cãtre MEN ºi ANPC, printr-un document care devine anexã la prezentul
regulament.
8. Etapele concursului sunt: etapa pe ºcoalã, etapa judeþeanã / a Municipiului Bucureºti ºi etapa
naþionalã.
Ne exprimãm speranþa cã acest concurs cu care ne mândrim, putem spune brand-ul Colegiului
„A.D Xenopol”, se va desfãºura mulþi ani de acum înainte ºi mai ales ca îºi va atinge obiectele: educarea
ºi conºtientizarea tânãrului consumator asupra drepturilor ºi intereselor sale legitime.
Prof. Iacoban Mihaela
director al Colegiului Economic „A.D Xenopol”,
iniþiator al concursului „Alege! Este dreptul tãu”.

MESAJE
Stimaþi profesori, dragi elevi,
Sunt onorat sã vã adresez un mesaj cu ocazia împlinirii a 120 de ani de existenþã, prilej cu care þin
sã vã transmit cele mai sincere gânduri de recunoºtinþã. Colegiul Economic „A.D. Xenopol” este un etalon
pentru sistemul de învãþãmânt românesc, de pe bãncile cãruia ºi-au pornit drumul în viaþã generaþii întregi
de elevi care ºi-au adus contribuþia la dezvoltarea armonioasã a þãrii, precum ºi la recunoaºterea sa
internaþionalã.
Din perspectiva protecþiei consumatorilor, am încredere cã, în urma colaborãrilor pe care le-am
avut ºi pe care le vom mai avea, elevii acestui colegiu sunt mai informaþi în ceea ce priveºte drepturilor lor
în calitate de consumatori, dar ºi interesaþi în a disemina informaþiile pe care le deþin în acest domeniu.

221

Educaþia reprezintã cheia succesului în viaþã. Colegiul Economic „A.D. Xenopol” îºi îndeplineºte
cu succes, de 120 de ani, rolul de a oferi educaþie ºi sunt convins cã îºi va continua misiunea mulþi ani
punând astfel bazele societãþii româneºti de valoare. Felicit profesorii pentru profesionalismul,
devotamentul ºi creativitatea cu care îºi exercitã meseria ºi elevii pentru cã îºi fac profesorii mândri.
La mulþi ani, încununaþi cu succes!
Marius Alexandru Dunca,
Preºedinte Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor

Primul meu contact cu Liceul Economic „A.D. Xenopol” a fost în anul 2002, când am avut
onoarea de a participa la a III-a ediþie a Concursului pe teme de protecþia consumatorului „Alege! Este
dreptul tãu!”, alãturi de ºeful meu de atunci, dl director Dumitru Dumitru, alãturi de dna ministru Rovana
Plumb, de ºeful OPC Bucureºti, Ion ªtefan cel Mare ºi de echipa inimoasã de la liceu, în frunte cu doamna
profesor Mihaela Iacoban. Proaspãt angajatã la Ministerul Educaþiei, am fost impresionatã de
profesionalismul concursului (mai ceva ca o olimpiadã), de isteþimea copiilor ºi de implicarea autoritãþilor.
Concursul a crescut, de la o competiþie adresatã liceelor cu profil economic din Bucureºti la un concurs
naþional adresat tuturor liceenilor, singurul de acest gen asumat de Ministerul Educaþiei ºi Autoritatea
Naþionalã de Protecþie a Consumatorului. Astfel, actualul Colegiul Economic „A.D. Xenopol” a reuºit sã
creeze o miºcare naþionalã, aceea a elevilor de liceu responsabili ºi preocupaþi de protecþia consumatorului.
Deºi preluat ulterior de cele douã instituþii centrale, concursul nu s-ar fi putut desfãºura fãrã munca
pasionatã a profesorilor implicaþi, de la cei care pregãtesc elevii pânã la echipa entuziastã de organizare de
la Inspectoratul ºcolar al Municipiului Bucureºti ºi de la Colegiul Economic „A.D. Xenopol”. Acum, la
moment de sãrbãtoare, îi mulþumesc Mihaelei Iacoban în primul rând, pentru munca depusã ºi pentru
perseverenþa cu care a pãstrat viu spiritul concursului ºi îmi doresc sã rãmânem aceeaºi echipã, care va
ajuta generaþii viitoare de elevi sã conºtientizeze cã fiecare dintre noi poate face lumea din jur un pic mai
bunã.
Cãtãlina Chendea
Inspector de specialitate
Direcþia Generalã Învãþãmânt Preuniversitar
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºtiinþifice

Iniþial, când am fost rugatã sã scriu câteva cuvinte despre momentul aniversar al Colegiului
Economic „A.D. Xenopol”, m-am speriat. Ce aº putea sã scriu despre un „furnicar” de economie, care are
de aproape patru ori vârsta mea? Un colos care produce eminenþe economice…
ªi atunci, m-am uitat în trecut, la primele intersectãri cu acest liceu. Se întâmpla în anii gimnaziali,
când cele douã examene de treaptã ne dãdeau frisoane ºi nopþi nedormite atât nouã, elevilor ºi pãrinþilor,
cât ºi profesorilor. Având în familie oameni care au studii economice la bazã, îmi doream sã duc mai
departe stindardul familiei pe treptele financiar-contabile ale unei viitoare „economii politice”, cãci aºa se
numea atunci marea materie a cifrelor ºi datelor micro ºi macroeconomice la nivel naþional.
Jinduiam sa fiu elevã la acest liceu. La acea vreme, sã fii absolventã la unul dintre cele cinci licee
cu profil economic la nivel de capitalã însemna ºansa, în procent de peste 80%, de a intra la o facultate de
prestigiu. ªi, cu toate cã erau în jur de 5-8, uneori 10 candidaþi pe un loc la admitere, nu m-a speriat lupta
aprigã cu ceilalþi doritori, însã viaþa mi-a croit altfel drumul ºi dupã ceva ani, în urma cu circa un deceniu,
am fost invitata sã particip la ediþia a III-a a Concursului Naþional pentru probleme consumatoriste „Alege!
Este dreptul tãu!”, ca reprezentant mass-media.
Când am intrat pentru prima datã în prestigioasa instituþie de învãþãmânt, am conºtientizat mult
mai bine valoarea economicã a ceea ce reprezintã ca instituþie de înaltã talie. ªi, deºi mã aºteptam sã dau
peste o clãdire prãfuitã ºi demodatã, realitatea a fost alta. Zecile de diplome, distincþii ºi trofee aduceau
mãrturie despre toate valorile dospite aici.
De atunci, an de an, particip la fiecare ediþie a concursului iniþiat de Mihaela Iacoban, doamnã pe
care atunci când am cunoscut-o m-am întrebat dacã, sigur, este profesoarã la acest liceu sau este o elevã
din clasele terminale. De fiecare datã aºtept ziua de 15 martie, când mã întreb cu înfrigurare dacã îmi va fi
uºor sã fac faþã valului noii generaþii, care are toate atuurile sã înveþe, ºi mai ales, sã se documenteze pe
internet, folosind tableta sau cine ºtie ce noi tehnologii performante.

222

Mã întreb în sinea mea „Voi face faþã la elevii dornici sã absoarbã orice informaþie venitã din
partea cealaltã a baricadei: elev-angajat?”. Uneori îmi este greu sã le pun întrebãri, nu neapãrat despre
legislaþia care se schimbã mult prea repede într-o economie de piaþã stabilã, cât despre logica ºi
perspicacitatea fiecãruia în aºa fel încât sã îmi dau seama dacã cei din faþa mea sunt generaþia „copy-paste”
sau chiar ei au fãcut acel eseu cu care participã la concurs? Nu de puþine ori, cei din juriu îmi spuneau cã,
dupã rãspunsurile elevilor, arãtam ca o pisicã prinsã cu coada ºoricelului în colþul gurii, semn cã iarãºi
elevii au câºtigat bãtãlia aceasta invizibilã a întrebãrilor mele.
Temele alese pentru concurs sunt din ce în ce mai bine pregãtite ºi strategic alese, dar ºi de mare
actualitate. Mã aºtept ca în fiecare an sã mã „prindã” în lacunele legislative ºi sã îmi demonstreze cã multe
ar trebui sã se schimbe, ºi nu datoritã impulsului tinereþii, ci pentru cã ei simt, vãd ºi sunt conºtienþi cã pot
schimba în bine actuala economie a þãrii ºi, de ce nu, a altor state, întrucât se ºtie bine, ºcoala româneascã,
inclusiv cea profilatã pe ºtiinþe economice, aduce schimbãri majore, cã doar nu degeaba cei mai mulþi
economiºti români lucreazã la Comisia Europeanã.
ªi pânã la urmã, de ce ar trebui sã mã bucur cã am ajuns aici? Poate evadarea din rutina
radiofonicã, poate pentru simþirea pulsului tineretului din ziua de astãzi, acei mici învãþãcei care, iatã, ajung
sã împlineascã „doar” 120 de ani de când au la dispoziþie motivaþia necesarã sã rãzbatã prin mrejele
economiei de piaþã.
ªi, pânã la urmã, de ce ar trebui sã îmi parã rãu? Cã nu am studiat aici, cã mi-aº dori ca toate liceele
sã aibã cel puþin dotarea materialã a elevilor de la Xenopol, a sãlilor mari ºi aerisite. Cã mi-aº dori ca toþi
elevii sã poatã sã se bucure de experienþa profesionalã întâlnitã aici, de disponibilitatea ºi dãruirea
profesoralã, dar, mai ales, cã sunt mulþi „lipsiþi” de dezvoltarea ca mici contabili care încearcã sã îºi
chiverniseascã debitul, ºi mai ales creditul propriului buzunar, ca sã nu se lase pãgubiþi de cei care se vãd
neputincioºi în momentul când le spui cã ºtii care sunt drepturile consumatoriste ºi cã pentru orice abatere
legislativã existã ºi o pârghie în folosul nostru, al consumatorilor.
La mulþi ani, Xenopol! La mult mai mulþi elevi, viitori miniºtri ºi desluºitori ai legilor economiei,
la mult mai mulþi funcþionari incoruptibili ºi mai ales la mult mai mulþi cetãþeni demni sã spunã cã au
trecut, nu doar prin aceastã clãdire, ci au ºi studiat aici, cã îºi amintesc cu plãcere chipul dirigintelui ºi al
profesorilor care le-au dezvoltat caracterul, cã tot ce au învãþat la Colegiul Economic „A.D. Xenopol”
le-a fost de cel mai mare ajutor în viaþã!
La mulþi ani, dragi truditori, formatori de noi profesioniºti în ºtiinþe economice!
La Mulþi Ani!
Florentina Varga
Redactor – Radio România Actualitãþi
Membru al juriului

Mã numesc Alexandra Diana Vasiliu, absolventã a Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, actualã
absolventã a Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine, participantã (veteranã) în cadrul Concursului
Naþional pe teme de protecþia consumatorului „Alege! Este dreptul tãu”. Bineînþeles cã, absolvind
facultatea pe care am urmat-o ºi privind retrospectiv evenimentele trecute, prima datã mi-a atras atenþia
cuvântul concurs. În momentul în care mã gândesc la ce presupune un concurs organizat pentru elevii de
liceu, îmi vin în minte olimpiade (un ºir nesfârºit de testãri care mai de care mai complexe ºi mai abstracte,
toate având ca rezultat doar o diplomã, ale cãrei beneficii, în cele din urmã, nu se vor vedea), dar curând
realizez cã aceastã competiþie nu se încadreazã într-un astfel de tipar. Nu este vorba despre elevi care
doresc sã se învingã unul pe celãlalt cu orice preþ, fãrã sã doreascã sã interacþioneze cu „adversarii” sau
chiar sã îi cunoascã. Nu este vorba de merite neapreciate sau de eforturi fãcute pentru obþinerea unei hârtii
ºtampilate.
Acest concurs este singurul la care am participat ºi în cadrul cãruia am putut lega prietenii, am
putut învãþa lucruri concrete, care mã ajutã chiar ºi acum, dupã ºanse ani de la ultima mea participare.
Þinând cont de faptul cã nu am continuat sã studiez o specialitate economicã, este de la sine înþeles cã acest
domeniu a fost ºi a rãmas pentru mine un teritoriu strãin, însã ceea ce m-a atras cu adevãrat la profilul
economic al liceului a fost materia protecþia consumatorilor. Îmi aduc ºi acum aminte de momentul în care
doamna profesoarã Mihaela Iacoban m-a întrebat prima datã dacã vreau sã particip la acest concurs. Eram
în clasa a IX-a, o fatã timidã ºi fãrã prea multã dorinþã de a se face remarcatã. Eram, în schimb, pasionatã
de acest domeniu. În momentul în care am aflat în ce constã concursul, am acceptat. Pe parcursul celor trei
ani în care am participat, am învãþat cum sã realizez un studiu de caz pe anumite produse, am învãþat cum

223

sã realizez o prezentare oralã, în faþa unui juriu, am învãþat sã lucrez în echipã ºi de ce nu, sã mã distrez
alãturi de „adversarii” mei. Am câºtigat enorm din aceasta experienþã, m-am dezvoltat, atât ca elev, cât ºi
ca persoanã, ºi chiar ºi acum consider cã acest proiect m-a pregãtit cel mai bine pentru ceea ce a urmat
dupã finalizarea anilor de liceu.
Bineînþeles cã aceastã experienþã nu ar fi fost la fel de valoroasã fãrã implicarea doamnei Mihaela
Iacoban în iniþierea, organizarea concursului ºi în pregãtirea mea. Alãturi de doamna profesoarã a fost ºi
doamna inspector Elena ªtefan, Tuna Radu, precum ºi membrii juriului ºi ai reprezentanþilor ANPC.
Sper cã acest concurs sã se desfãºoare în continuare, pentru cã trãim într-o lume a ierarhizãrilor ºi
a competiþiilor. Suntem îndemnaþi sã urcãm pe trepte de performanþã ºi de competenþã. Ni se dã de înþeles
cã trebuie sã progresãm, sã exploatãm la maximum ceea ce posedãm, sã nu pierdem ocazia de a arãta ceea
ce suntem în stare.
Alexandra Diana Vasiliu
Câstigãtoarea ed.2007-2009

În semestrul doi al clasei a zecea, încurajatã de doamna profesoarã Mihaela Iacoban, am participat
la concursul „Alege! Este dreptul tãu”, din partea Colegiului Economic „A.D Xenopol”.
Am avut emoþii ºi îndoieli foarte mari, deoarece a fost primul concurs de o asemenea anvergurã
pentru mine la care am participat pânã atunci.
Am avut tot suportul logistic ºi emoþional din partea doamnei profesoare. Etapa pe municipiu am
susþinut-o în cadrul liceului ºi asta m-a încurajat puþin, deºi în dimineaþa respectivã n-am prea vrut sã plec
de acasã. Aveam impresia cã nu ºtiu nimic, parcã uitasem tot ce învãþasem.
Dupã susþinerea probelor ºi corectarea lor, am aflat cu mare bucurie ºi surprindere totodatã cã am
câºtigat locul întâi pe capitalã ºi am promovat în etapa urmãtoare, naþionalã. Pe cât de mari au fost temerile
mele, pe atât de mari au fost mirarea ºi satisfacþia mea. Am fost rãsplãtiþi cu recompense frumoase din
partea sponsorilor concursului.
În primele zile din luna iulie am participat la etapa naþionalã, care s-a desfãºurat la Nãvodari.
Pentru mine a fost o experienþã nouã ºi unicã deoarece am plecat pentru prima datã fãrã pãrinþii mei.
În tabãrã am cunoscut mulþi elevi din toate oraºele þãrii cu care m-am împrietenit. Am avut mai
multe emoþii decât la etapa pe municipiu, deoarece au avut de trecut mai multe probe individuale ºi de
grup.
La sfârºitul tuturor probelor am retrãit bucuria de a fi câºtigãtoarea locului întâi la individual ºi a
locului trei cu echipa din Bucureºti ºi Ilfov. Sponsorii concursului au fost generoºi ºi de aceastã datã cu
elevii participanþi.
Dupã ceremonia de premiere, s-a þinut o micã petrecere de rãmas bun cu toþi profesorii ºi elevii.
Participarea la acest concurs a constituit o experienþã plãcutã ºi de neuitat.
Majde Haj Neaimeh
Am avut deosebita plãcere de a participa la concursul ,,Alege! Este dreptul tãu!” ediþia a XI-a (anul
2013) ºi ediþia a XII-a (anul 2014), concurs care a debutat la iniþiativa doamnei director al Colegiului
Economic „A.D. Xenopol”, Iacoban Mihaela.
Fiind interesaþi de drepturile ºi protecþia consumatorului, interes venit din dorinþa de a cunoaºte
cât mai multe informaþii despre acest subiect, am participat cu entuziasm la toate etapele acestui concurs.
Emoþiile constructive ºi pozitive, sfaturile, dar ºi încurajãrile profesorilor coordonatori, prof. Petre Tãnþica,
prof. Vasiliu Cristina ºi prof. Naca Andreea, ne-au ajutat sã ajungem cu paºi mãrunþi, dar siguri la etapa
naþionalã a acestui concurs. Etapa naþionalã a constituit unul din punctele forte al experienþei acumulate în
cadrul acestui concurs, deoarece aceasta a venit cu multe surprize ºi cu bucuria de a câºtiga locul II pe þarã,
la proba pe echipã, în anul 2013. De asemenea, am reuºit sã ne împrietenim ºi sã petrecem împreunã clipe
de neuitat.
În urma acestui concurs, am obþinut mai multã încredere în noi înºine, am învãþat sã învingem frica
de a vorbi ºi de a ne prezenta în faþa unui public numeros, am devenit consumatori mai informaþi ºi am
dobândit o experienþã unicã care, cu siguranþã, ne va fi de folos în viitor.
Gheorma Andreea Cristina
Popescu Alexandru
echipa Bucureºti - Ilfov premiul II – 2012, clasa a XII-a D

224

225

ABSOLVENÞII COLEGIULUI ECONOMIC
„A.D. XENOPOL” DIN ULTIMII 20 DE ANI
ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 1995-1996
Clasa a XII-a A
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Niculescu Maria
Andrei Ionut Albert, Andrei Iulian, Barbu Oana, Badini Maria Diana, Balan Madalina Mihaela,
Becheru Cristina Maria, Burlacu Mariana, Buzdugan Mihaela Lucia, Galagi Dumitru, Cherebet Andreea
Ramona, Ciobanu Gina Laura, Ciobanu Simona Elena, Constantinescu Roxana Lorena, Cosac Maria
Stefania, Dragomir Simona, Gudin Georgeta Caliopi, Iliuta Daniel, Lungu Eugen Cristian, Marin Raluca
Valentina, Marin Rusu Mirabela Florentina, Matei Elisabeth Marcella, Micu Dumitru Cristian, Mihai
Georgeta, Mihaescu Flaviu Valentin, Mihãilã Niti Mariana, Mirea Georgeta, Mirea Oana Maria, Mitu
Raluca Cristiana, Moisa Mihail, Moldoveanu Ana Maria, Moldoveanu Dida Valentina, Nicolae Valentin,
Nisipeanu Florina Jeanina, Olteanu Aura Mihaela, Popa Valentina, Paun Andreea Mirela, Sburlea
Georgiana Angela.
Clasa a XII-a B
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Iordache ªtefan
Agache Petruta, Antea Larisa Simona, Badescu Florentina, Cioinea Ana Maria, Ciucu Roxana
Daniela, Constantin Tiberiu Florin, Craciun Elena Gabriela, Cretu Cristian, Cuzuban Claudia Elena, Dinu
Alexandrina Daniela, Dobanici Anca, Dragut Mirela, Dumitru Ileana Daniela, Enescu Ana Adriana, Florea
Adriana Madalina, Garceava Loredana Eugenia, Grigore Mihaela, Hagivreta Maria Marilena, Iancu Anca,
Ilie Veronica Alina, Ionita Daniela Florentina, Iosif Ionela Aura, Lazar Cristina Florentina, Manea
Georgeta, Otrok Anca, Pierdevara Mihaela, Posteuca Dana Iulian, Radu Alex Catalin, Rosca Raluca, Seria
Elena Carmen, Sima Manuela Lavinia, Toader Anisoara, Tudor Marinela Violeta, Udrea Georgeta, Velicu
Andreea Mihaela, Zamfir Astrid Mary.
Clasa a XII-a C
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Mihaescu Doina
Aioanei Ioan George Petrisor, Anghel Adrian, Anghelescu Ionel Teodor, Arnautu Sile Nicolae,
Barbu Eugenia, Batu George Vicentiu, Bursuc Vasile Alexandru Costel, Carare Gina Mariana, Clepsa
Monica Paula, Constantin Marius, Dobrescu ªtefan Ionut, Dumitra Dana Alina, Mihai Alina, Ghila Elena,
Gudin Mihai Bogdan, Guta Cristina Georgiana, Iordache Carmen, Ispir Elena, Lazar Gheorghita, Manaila
Cristina, Mihãilã Laurenþiu Gabriel, Moruz Dumitru Daniel, Nitu Mariana Gianina, Pagnejer Mihaela
Luminita, Radu Iuliana, Rotariu Beatrice Cristina, Sabareanu Cristina Ramona, Stamate Gabriela, Stoean
Mioara, Tinca Adriana, Tita Florentina Elena, Vilciu Emilia Beatrice, Vanau Gabriel Ovidiu, Vlad George
Valentin, Voicu Cristian Ciprian, Zamfir Marian, Cristea Andreea Ecaterina.
Clasa a XII-a D
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Vasiliu Cristina
Agavriloie Florentina, Anghelina Ana Maria, Apostol Mihaela, Calota Milica, Calin Adriana,
Constantin Silvia, Costache Nita Nadia, Gnea Marcela, Gheorghe Florentina Cristina, Gheorghe Ovidiu
Mihai, Grigore Luminita, Hapcina Catalin, Ilie Marius, Istrate Cristina, Lupu Elisabeta, Maican George
Adrian, Manole Steluta Victorita, Marin Emanuela Petronela, Martinescu Anca Mihaela, Maxim Emilia
Nicoleta, Mihalache Elena, Mirea Laura Anne Marie, Moata Laurentiu, Naghy Alina Daniela, Necula
Amalia Ileana, Nicolae Florentin Paul, Nitu Ruxandra Florentina, Popa Camelia, Radu Viorica Liliana,
Susa Alina, Vasile Robert Iulian, Chelu Andra.

226

Clasa a XII-a E
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Puicã Ion
Arghir Florenta, Balauca Nicolae Daniel, Boboc Oana Daniela, Bratu Tantica, Conja Ruxandra,
Craciun Camelia Daniela, Dilea Andreea, Dobrescu Adrian Sorin, Dumitrache Ionela Laura, Epure
Andreea, Florea Andreea Gina, Gheorghiu Danel Adrian, Ilie Mariana Alina, Ion Mihaela, Iordache Elena
Irina, Ivanus Dumitra Elena, Lixandru Florentina, Mihai Florentina, Mihai Florentina, Moscalu Mihaela,
Negre Mihai, Oraseanu Madalina Mirela, Ruse Constantin Gabriel Adrian, Salav Mihaela Cristina,
Singiorzan Cristina Adriana, Socaci Alexandru Florin, Stroe Aurelia, Serbanescu Iulia Roxana, Tomescu
Gabriela, Toader Lorena Ilona, Vaduva Mariana Felicia, Vladaia Magdalena, Miulescu Camelia.
Clasa a XII-a F
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Nastase Teodora
Anton Madalina Cristiana, Barbu Ionel, Bereczki Alexandru, Bolohoi Ana Georgeta, Ciobanu
Daniela Florentina, Cioranu Augustina Claudia, Cartan Cristina Gabriela, Cristache Mihaela Gina,
Cristeaioana Luminita, Cruceru Denisa, Duca Roxana Florentina, Geolea Adriana, Iorga Marianne Alina,
Ivan Mirela, Lazar Nicolae Cornel, Marin Sorin Razvan, Mihailescu Cristian Alexandru, Mirea Nina,
Mustata Oana Agnana, Neicu Monica, Nestian Danuta Jeni, Oancea Nicoleta Alina, Pandele Daniel, Parvu
Nicolae, Petre Stefania, Radu Mariana Nicoleta, Radoi Valentin Florin, ªtefan Elena Liliana, Tecuceanu
Florentina, Tirnovanu Marinela, Toma Cristina, Tone Liliana, Varlan Iuliana, Vlad Victor Ion, Vochin
Mihai Robertino.
Clasa a XII-a G
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Versescu Nicoleta
Badin Alexandru Manuel, Bodnaru Claudiu Costin, Cotea Florin, Crainiciuc Maria Magdalena,
Dinu Elena Magdalena, Dragomir Mariana Aranca, Dragnea Marius, Ercus Alexandra Carmen, Falfae
Niculescu Catalin, Geageac Mariana, Ghita Magda Cristina, Iancu Constantin Dani, Ilie Cristian, Ionescu
Ioana, Lazar Mihaela, Ling Tientan Alice, Litoiu Mihaela Cristina, Marin Elena Iulia, Nicolaev Nicoleta,
Petre Valentina, Pirnau Mihaela, Pretorian George, Lopotan Sorin Iulian, Savu Mariana Madalina, Sarbu
Claudia, Sima Claudia Gabriela, Sima Octavian Marius, Smarandache Cristian Bogdan, ªtefan George
Adrian, Stefanescu Mihaela, Tanase Adriana, Tiganus Laura, Visoiu Marius, Voicu Marian Cristian,
Voiculescu Georgeta.
Clasa a XII-a H
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Moldoveanu Ileana
Anghelescu Elena, Bahrim Andreea Florentina, Ban Monica Octavia, Barbu Viorica Mihaela,
Badoi Ricardo, Badulescu Luciana, Busu Razvan George Sever, Bossun Stefan, Calici Tincuta, Cristea
Nicoleta, Donache Ionut Mugurel, Dragomir Georgica, Ghita Melania Dolores, Gifa Nela Roxana, Grigore
Marcela Diana, Matei Daniel, Mada Adina Emilia, Mitran Roxana Alina, Neagu Sofronie Adrian, Nica
Nicolae, Patrascu Adrian Ion, Patrascu Ana Maria, Peiu Rodica, Pirsa Costel, Popeci Nicoleta, Savu
Georgiana Gabriela, Simion Elena Simona, Stancut Elena, Tindeche Iulian Marius, Tudor Cristina, Turmac
Mariana, Varban Cristina Adriana, Vidan Cristina Monica, Vlasceanu Liliana.
Clasa a XII-a I
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Costei Roxana
Alexe Nicolae, Bejan Iuliana Georgiana, Bercea Valentina, Butaru Carmen, Constantinescu
Mihaela, Cukov Claudia Beatrice, Datcu ªtefania Madalina, Dermina Alice Nicoleta, Dinu Raluca Ana,
Dogaru Florentina Roxana, Duta Marian, Gheorghe Daniel, Grigoroiu Norocel Viorel, Ion Roxana
Mihaela, Ispas Oana, Lazarescu Mihaela, Manole Maria, Maracineanu Cristina Mihaela, Morar Florentina,
Nica Florentina, Niga Mihai Catalin, Popa Liliana Elena, Popa George Marian, Postelnicu Iulian Ciprian,
Pruna Georgeta, Puiu Elena, Stoian Marilena, Stefasn Elena Monica, ªtefan Florentina, Tanase Jeanina
Iuliana, Voicu Mariana Nicoleta, Toma Lavinia Teodora.

227

Clasa a XII-a L
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Olteanu Aurora
Beca Nicolae Marius, Besa Cristina, Caleniuc Marian, Cirstea Adriana, Condeescu Mihaela Laura,
Damian Doina Mihaela Deaconu George Daniel, Demeny Mariana Valentina, Dobrescu ªtefania Cristina,
Enache Teodora Viviana, Filip Nicoleta Viorica, Lazu Madalina Gabriela, Lemnaru Mariana, Marin
George, Matei Ana Maria, Mihale Cristian, Minciulescu Simona Elena, Mirea Ana Maria, Murariu Oana,
Navin Stefania, Neta Alina Cristina, Sofletea Nicoleta Simona, Turea Aurelia, Tuicu Florian, Vintila
Violeta Marinela, Vulpe Ionela.
Clasa a XII-a M
Profil – Economic – Turism
Diriginte – prof. Badila Mihai
Albastroiu Marin Romeo, Atanasiu Florin Alexandru, Banica Cristian Ionut, Burlan Laris Elena,
Cioran Marina, Carciumaru Marius Tinel, David Roxana Elena, Dinu Florin Adrian, Dinu Mihai Stefan,
Dobre Ianis, Dobromir Ana Maria, Dragan Mirela, Dumitrescu Eugen, Dumitru Elena Ecaterina, Geogia
Gheorghe Constantin, Gheorghe Marina, Grancea Mariana, Marin Gabriela, Moldoveanu Cristiana, Nedea
Gianni Marius Constantin, Neicu Agretina Gabriela, Pazii Cristina Olivia, Peche Leona, Petre Andrei, Pirsa
Antoneta, Popa Cristian Florin, Preda Cornelia Roxana, Rizoaica Radu, Soare Marinela, Stoica Andreea
Ileana, Subasiu Adrian Sergiu, Strambeanu Dorinel Mihai, Serban Silvia Flavia, ªtefan Constantin Daniel,
Tcaciuc Cristina, Liscencu Iulian Stefan.
Clasa a XII-a N
Profil – Economic – Turism
Diriginte – prof. Iosif Ioan
Barbu Florina Aida, Bilan Mihai Adrian, Boca Daniela Marina, Botea Cristian, Brincoveanu
Madalina Gabriela, Chereches Sorin, Costache Ionela Alina, Creita Aurelia Dana, Dan Gabriela,
Dumitrache Mirela Nicoleta, Grecutu Silvia Florentina, Ion Claudiu George, Ionescu Marius Cristian,
Ivanica Cornelia, Luca Irina Stefania, Manea Carmen Gabriela, Maxian Diana, Margelatu Ana Maria,
Mesaros Ionut Bogdan, Nicolaescu Andreea Diana, Patrasescu Lucian, Petre Catalina, Popa Mirela
Adriana, Popescu Maria Cristina, Predscu Nicoleta Adina, Radu Elisaveta, Rosu Paul George, Rosoga
Silvia Ana Maria, Sibova Rodica, Sima Bogdan Lucian, Stefanescu Georgiana Nicoleta, Tiura Clementine
Cristina, Zaharescu Raluca Georgeta.
Clasa a XII-a P
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Ghita Adriana
Bobarsc Eduard Stefano, Bornea Tatiana Ionela, Carausan Mihaela Victorita, Ciobanu Mihaela
Elena, Ene Gabriel, Farkas Sanda Cornelia, Gheorghe Gina Adriana, Gheorghe Claudia Florentina, Ghita
Mirela Irina, Gogu Octavian, Ionescu Andreea Oana, Ivascu Otilia Roxana, Gaescu Flori Sabina, Moise
Magdalena Codruta, Moroeanu Liliana, Nitu Laurenþiu Gabriel, Panait Valentin, Pavel Dumitru Razvan,
Pertea Mihaela, Pirvulescu Ionela Ecaterina, Popescu Adriana Veronica, Rizea Valentin, Spinu Andreea
Liliana, Tudor Adriana, Vasile Daniela Melania, Vasile Emilia.
Clasa a XIII-a M
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Stroe Sanda
Agachi Marius Silvestru, Bidocea Alin Catalin, Branila Costel, Calcan Nicoleta Mariana,
Costache Eugen Mihai, Craciun Cora Andreea, Craciun George, Dumitrache Margareta, Dusa Steliana
Violeta, Gherghina Valentinagabriela, Ghita Mihaela, Guta Aurelia Anca, Hangu Daniela Aura, Iliovici
Cornelia, Iordan Georgeta, Iorga Cristina Alina, Manole Elena Adelina, Marin Dana Suzana, Mateescu
Eleonora Dumitra, Meorcaneanu Laura, Mihai Cristina, Nita Georgeta Valeria, Olaru Aureliu Valentin,
Pana Margareta Ioana, Pavelescu Aurelia Elena, Parvu Mihai Daniel, Petrache Georgiana, Popescu
Georgevici Mihaela, Popescu Adrian George, Radu Daniela, Stemate Vladut Catalin, Stoenescu Viorel,
Sultana Elena Daniela, Tarateanu Marius Catalin, Velicu Natalia Daniela, Voinea Silvia Florentina, Tone
Eugen, Mocanu Daniel, Alexandru Mihai.

228

Clasa a XIII-a N
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Tudoran Zoe
Amirei Tatiana, Anghel Ioana Lorena, Balaban Lucian, Baluta Teodora Roxana, Barbalau Mihaela
Oana, Chirila Oana, Cirstoiu Virgil, Marius Constantin, Costeschi Emil, Dascalu Eugenia, Dogaru Lucia,
Dragne Doina, Dragatoiu Maria, Dumitrescu Luminita, Dumitrescu Mihaela, Fieraru Geneviev Rodica,
Gavriluta Mery Loredana, Grigoriev Claudia, Ionescu Oana, Ionita Florin, Ispas Iulia Cristina, Kadar
Ildiko Mihaela, Licoiu Nicoleta Claudia, Magheran Gina Natalia, Mihalcea Catalin, Mihai Larisa Daniela,
Nitu Carmen Mihaela, Popescu Claudiu, Raducu Mariana, Rusu Elisabeta, Spilca Anca Viviana Veronica,
Sultan Irina Silvia, Talpeanu Livia Denise, Trifu Carmen Georgia, Tutulan Mihaela Florentina, Vatafu
Mariana, Iacob Diana Claudia.

229

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 1996-1997
Clasa a XII-a A
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Aron Luminita
Andrei Raluca Mihaela, Bota Ioana, Coneru Aurelia, Costin Iulia Vasilica, Cretu Larisa, Cutina
Ramona Stefania, Damian Alexandru Iulian, Dica Ionut Razvan, Dinu Cristina, Druga Elena, Dumitrescu
Gabriel Alexandru, Dumitru Alina Aura, Firescu Raluca, Florea Nicoleta, Gheorghe Marius Marian, Gogot
Mihaela Rely, Grama Cristina Constantina, Ionescu Delia, Ionescu Tatiana Monica, Ionescu Robert
George, Ivan Mihaela, Jurubita Elisabet Theodora, Jurubita Alis Suzana, Luca Catalin Daniel, Matei Anca
Daniela, Mirica Ana Cristina, Munteanu Nicoleta, Nae Florin, Nae Mariana Constantina, Neacsu Elisabeta
Vali, Necula Cristina Mihaela, Niculescu Cristina, Nurciu Ecaterina, Paun Theodora Loredana, Peta
Cristian Marius, Popescu Ciprian Corneliu, Stanica Cristian Marius, Stoian Elena Florentina, Tudor
Mariana, Zamfir Georgiana Ana Maria Beatrice, Constantin Luminita Florentina.
Clasa a XII-a B
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Burcea Rodica
Acatrinei Mariana, Andronic Claudia Nicoleta, Anghel Mariana Florentina, Apostol Anton
Gabriel, Bahri Erika Roxana, Burcea Mihaela Raluca, Catanoiu Florina Alina, Cezar Viorel Cristian,
Ciovica Giorgiana Laudia, Cismaru Evelina, Costea Sorin, Cristescu Mihaela, Dragut Anca Ionela, Duman
Daniel Stefan, Fratila Adrian, Ghinda Daniel Mugurel, Ghita Niculae, Ilinca Gheorghe Catalin, Ionita Iulia,
Iorga Maria Monica, Livezeanu Cristina, Mares Simona Laura, Mihai Aurica, Pitigoi Mariana, Sararu
Victoria, Segarceanu Marilena, Stoica Valentina Cristiana, Serban Irina, Serbanescu Rodica Mihaela,
Stefanescu Merei Bogdan, Stefanescu Merei Adrian, Tudor Florentina Nicoleta, Telea Florentina, Ursache
Georgia Ramona, Vasile Corina Andreea, Virvescu ªtefania Mariana, Voicu Marian.
Clasa a XII-a C
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Bajdechi Florica
Andrei Diana, Bauer Nica Cristina, Banica Iulian Danut, Bandila Vasile, Boacana Doru Iulian,
Covete Marius, Cristescu Catalina, Dragomirescu Jeanina Alina, Draghici Alina Mihaela, Gavrila Iustina
Oana, Gheorghe Artur Petrusel, Ilie Oana Mihaela, Iordache Corina, Itco Cristian Vasile, Ivan Cristina,
Ivan Petruta Anemary, Joitoiu Adina, Manole Paul Alexandru, Marin Eugen, Marin Georgica Adriana,
Martac Valentina, Matei Theodor Mihai, Mic Clara Lidia, Mihaies Loredana Iuliana, Oprisa Cristina
Gabriela, Popa Adriana, Popa Daniela, Popa Magdalena, Popescu Andreea Stefania, Sabau Ramona, Sebe
Valentin, Smochina Antuaneta Mirela, ªtefan Angela, Sugubetu Iuliana Corina, Toma Mariana Claudia,
Toma Madalina Cristina, Tudor Mihaela, Vasile Maria Mihaela, Vasile Nicolae, Zgubea Gabriela.
Clasa a XII-a D
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Vlad Constanþa
Albeanu Beatrice Florentina, Alexandrescu Mirela, Badea Adriana, Boronea Liliana, Cracanete
Oana Claudia, Cremenaru Bogdan Liviu, Eremia Nicoleta, Flentea Ioana, Florea Mihaela Roxana, Golaes
Razvan Liviu, Henic Maria Magdalena, Herciu ªtefan Iulian, Ionascu Nicoleta, Iordache Lucian Nicolae,
Ivan Elena, Lazar Gheorghe, Lita Carmen Nicoleta, Mandae Mariana Cristina, Marinescu Mihaela
Madllen, Manasescu Mihaela Roxana, Milca Gabriel, Mitu Julieta Elena, Mogos Viorel, Neculau Petria
Laura, Pavel Dumitra, Pistritu Nicoleta, Radu Nicolae, Radulescu Maria Magdalena, Solomon Radu,
Serban Georgiana Violeta, Tudor Florian Eugen, Tudor Marian Adrian, Tone Victoria, Ungureanu Cristina,
Vasile Lucian, Vasile Mihail Valentin, Vid Roxana Camelia, Virtej Georgeta Mihaiela, Voicu Catalin,
Zaharia Constantin.

230

Clasa a XII-a E
Profil – Economic – Turism
Diriginte – prof. Teodorescu Radu
Apetrei Marian, Apetrei Artemiza Nicoleta, Bagoli Flavius Razvan, Balas Marius Andrei, Banica
Marilena, Bogatila Delia Mihaela, Breazu Oana Nicoleta, Buta Nicoleta, Campu Sebastian, Constantin
Adriana, Costache Nicusor Catalin, Danciulescu Alexandru, Despoiu Maria Veronica, Dinu Ruxandra
Brindusa, Enache Mihai, Ene Lorina, Hinescu Anda, Honciu Mariana, Ianculovici ªtefan Andrei, Ilie
Nicoleta, Ionescu Bianca, Ionescu Mihai Bogda, Iordache Monica, Iordanescu Edward Marius, Istok Laura
Maria, Mircea Costin, Negoita Crina, Niculae Adriana, Popescu Bogdan, Raducanu Daniela, Savu Laura,
Sighidim Mihaela, Vasilateanu Simona, Vasile Gina Adriana, Voicila Emilia Viorica, Bilal Liliane.
Clasa a XII-a F
Profil – Economic – Turism
Diriginte – prof. Mihai Stefania
Aciobanitei Nicoleta, Alecu Maria Ramona, Avram Antonio Cezar, Caltun Oana Andreea, Ciobanu
Constantin Costel, Carstea Lucian Gabriel, Constantinescu Agnese, Constantinescu Andreea, Dragoi
Daniela, Dragut Rebeca, Dumitru Cristina Liliana, Duta Alina, Dutescu Eugen, Florescu Adrian Stefan,
Gheorghe Elena Cristina, Haralambescu Justina Beatrice, Lemneanu Cristina, Mamaligan Alina,
Mihalache Mihaela Carmen, Mitu Celina, Muscalagiu Alexandra, Neda Daniela, Negrici Stefania,
Paduroiu Ionut Cosmin, Patrasescu Aurelian, Popescu Dana Florentina, Popa Sorin Teodor, Rujan Andra
Nicoleta, Stan Liliana Senia, Stancioiu Radu, Spiridon Bogdan Ioan, Trifu Alina Mihaela, Tureanu Adrian
Stefan, Vilcu Luminita, Zamfir Florentina, Zevian Valentina Mihaela.
Clasa a XII-a G
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Hangan Daniela
Anton Cornelia Beatrice, Banea Elena, Barbu Valentina Daniela, Balan Mariana Nicoleta, Bijan
Elena, Blindu Constanta, Calota Daniela, Dinu Camelia Mariana, Enache Emanuela Mihaela, Ghita
Carmen Jeni, Godeanu Catalina Anca, Ionita Elena Sorina, Lazar Eleonora, Micu Valentina Mirela, Nae
Mariana Mirela, Naum Alexandra Loredana, Neagu Simona, Niculae Elena, Niculescu Ada Luminita,
Panait Cristina Daniela, Papa Adriana, Paraschivoiu Cristina Beatrice, Popa Stefania, Popescu Marilena,
Popescu Birdeanu Mihaela, Preda Verona Georgeta, Predoi Adrian, Radoviceanu Florentina Paula, Radoi
Nicoleta, Rusu Marian, Salvan Georgiana Corina, Serbanescu Mihaela Cornelia, Simion Daniela, Tudor
Claudia Mariana, Ungureanu Lãcrãmioara, Visan Adelaida, Zganbau Anca Roxana.
Clasa a XII-a H
Profil – Economic – Comert
Diriginte – prof. Simionescu Gabriela
Alecu Pauna, Arapu Mihaela, Avornicesei Rares Mihai, Banateanu George Gabriel, Burciu Laura
Florina, Cernitu Valentin, Chirea Oana Mariana, Chivu Alexandru Adrian, Ciuraru Adrian Marian, Cocea
Dumitru, Costache Maria Valentina, Dobrin Bogdan Paul, Dragoi Alina, Dragne Constantin Catalin,
Dumitru Jenica Rodica, Eramian Ioana Eugenia, Frincu Catalin, Ghenghea Ana Maria Cristina, Ion
Corneliu Marius, Ionescu Alice Cristina, Marin Florina, Marin Florin Nicu, Micu Mihaela, Mirea Loredana
Mariana, Motrogan Mariana, Negre Mirela Silvia, Niculae Daniela, Petre Alina, Postelnicu Diana Elena,
Radu Cristina, Scarlat Marian Dorel, Sfia Florina, Stoian Florian, ªtefan Constanta Laura, Tudose Andrei
Dragos, Visan Nicoleta Cezarina, Vizitiu Cristian, Voicu Gbriela Iuliana.
Clasa a XIII-a R
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Petrica Dorin
Chelu Geta, Chiriacescu Radu Victor, Craiu Florentina, Cucu Nicoleta Lãcrãmioara, Ditoiu
Nicoleta Iuliana, Dusa Mihaela Cristina, Dutulescu Florenta, Frunzaneanu Razvan Toader, Galbinisteanu
Ioan Daniel, Georgescu Benone Genovel, Gheorghe Carmen, Gheorghita Elena, Ghimpeteanu Daniela
Roxana, Ghimpeteanu Cristian Bogdan, Ionescu Cornel Mihail, Herman Oana Mihaela, Ionescu Sorina

231

Georgiana, Ionica Ana Maria, Itic Mihai, Litinschi Gheorghe Mihai, Manea Iuliana, Micu Nicoleta
Georgeta, Miricioiu Carmen, Mitrea Florica, Mata Laurenþiu Eugen, Nicolaescu Aretha, Paun Marius
Razvan, Radu Ana Maria, Robu Ruxandra Teodora, Sasu Claudia Cornelia, Serban Ionica, Stefanescu
Mihail Sever, Tudor Mariana, Tone Traian.
Clasa a XIII-a T
Profil – Economic – Comert
Diriginte – prof. Dobre Elena
Anghel Narghita, Belu Lucia, Bicuti Ana Florentina, Constantin Nicoleta, Constantin Nicoleta
Paula, Cristea Elena, Cruceru Sorina, Dumitrescu Silvia, Dumitru Ionica, Duta Elena Geanina, Enache
Janina Maria, Filip Florentina, Gheorghe Elena Daniela, Giurea Niculina, Glavan Rizina Florina, Gogoi
Valeria Mihaela, Hrior Mihaela, Hrubaru Dan Ioan, Lapin Valentina, Linca Feilia Georgiana, Mare Lenuta,
Neg Claudia Paula, Nitu Alexandra, Obopol Adela Felicia, Pal Cristina Daniela, Pruna Iuliana, Radulescu
Andreea Mareta Alexandra, Sima Ionela, Sarbea Ana Maria, Stana Elena, Stoian Marius Viorel, Taulea
Lucia Cristina, Vasile Aurelia Madalina, Voinea Rozana Elena.
Clasa a XIII-a U
Profil – Economic – Matematicã Fizicã
Diriginte – prof. Teodorescu Aurora
Alecu Marian Octavian, Ban Vasilica, Barbu Simona, Davidescu Mihaela, Dragotel Daniela
Valentina, Dumitroiu Georgiana Ginela, Frant Gabriela Florina, Funduc Petruta Florentina, Ionita
Angelica, Marinescu Cristina, Nastase Iulian, Neagu Mihaela Adina, Nicolae Camelia Diana, Ples Silvia,
Purdel Vasilica, Rotaru Dorina, Sfintu Doina, Stanculescu Traian Dumitru, Stanila Aurelia, Topciu Lia
Ingrid, Totok Simona Virginia, Tudorache Patricia Elena, Ungureanu Catalina, Velicu Anda Liana.

232

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 1997-1998
Clasa a XII-a A
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Otarasanu Ion
Anton Catalin Ionut, Avram Florentina, Badea Mihai Daniel, Barbu Denisa Beatrice, Boboc
Aurelian Stefan, Bogos Florentina Gabriela, Bratianu Lucia Andreea, Budea Elena, Cojocaru Adina,
Deaconu Mihai, Dina Anca Beatrice, Draghicescu Mihai Silviu, Dumitru Ileana Adriana, Dumitru Silvia
Nicoleta, Esanu Corina Mihaela, Gaita Mihai, Grancea Antonio Laios Niculita, Grigore Nicoleta, Gruia
Razvan Florian, Gugui Marta Cristina, Hristescu Serban, Ionescu Catalin Alexandru, Kejan Daniela, Ionita
Mihaela, Lican Catalina, Mihalache Cristina Eugenia, Moise Catalin Stefan, Negoita Mihaela Valentina,
Niculae Cristina Oana, Papuc Irina, Popa Georgel, Racoviteanu Sergiu Afi, Tamas Roxana Madalina,
Racoviteanu Florentina, Vasile Nicu Lucian, Tanase Adrian Constantin, Vladut Cecilia, Zamfir George,
Zamfir Catalina.
Clasa a XII-a B
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Buzatu Doina
Anghel Georgeta, Avram Ana Maria, Bibire Elena, Bucoveanu Daniela Cristina, Bucura Carmen
Andreea, Chirila Mihai, Chirita Mihaela, Chitu Oana Alina, Cotianu Roxana Laurentia, Crisan Lidia
Adriana, Delea Camelia, Dobrincu Mijaela, Dumitrache Viorel Petrut, Enchhe Cristina Luminita, Geauca
Andreea Corina, Georgescu Mona, Iancu Vlad George, Ilie Andreea, Ionica Georgiana Alicia, Iordan Bebe
Valentin, Mois Mirela Laurentia, Mototolea Mihaela Cristina, Nitu Lavinia Elena, Olaru Ionut Adrian,
Petcu Iulia Daniela, Predoiu Paula, Putaru Paula, Silia Mihaela Cristina, Sonica Cristina, Ticu Onita Alina,
Nita Adriana.
Clasa a XII-a C
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Costea Tanþa
Andrei Diana, Badea Elena, Banu Florentina, Baltaretu Mihaela, Cojocariu Mirela, Cretu Rovena
Ioana, Craineanu Florica, Curtuneanu Alina Andreea, Danescu Andreea Cristina, Dinu Gabriel Adrian,
Dinu Nicoleta Adriana, Dinu Robert Marian, Dumitrascu Camil Daniel, Filimon Florina Marilena, Gae
Lavinia Geanina, Gaitanaru Alina Mirabela, Ghica Marian, Ghinea Elena, Grosu Nicoletan, Gusoi
Laurenþiu Adrian, Handru Iulia Luiza, Magheru Mirela, Marin Liliana, Marin Andreea, Marin Costinel,
Nanu Catalin, Matei Catalina Elena, Mirica Ana Carolina, Nita Victorita Daniela, Nuta Stefania, Ovedenie
Hermina Aurelia, Popescu Tiberiu Petrus, Petre Gabriela, Popescu Raluca Ileana, Popescu Roxana Maria,
Sandu Ileana Mihaela, Sauciuc Cornelia Roxana, Serban Constanta Gabriela, Sterie Cristian Mihail,
Vagauna Mihai Alin, Bordea Adrian.
Clasa a XII-a D
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Samoila Niculina
Andrei Gina Raluca, Anglel Mirela Mariana, Barbu Mihai Valentin, Brebu Carmen Cristina,
Bularda Catalin, Bulgaru Costelina, Coman Petruta, Constantin Iulian Leonard, Cristescu Pandele George,
Damian Andrei Victor, Demeny Maria Carolina, Dobarcau Roxana Maria, Dumitru Magda Nicoleta,
Dumitrescu Roxana Andreea, Durbacea Elena Ramona, Duscu Alina Elena, Gheorghe Simona Elena,
Ghitulescu Laura Carolina, Ichim Costel Dumitru, Ichim Mery, Iftene Luci Mihaela, Irimescu Mihaela,
Istrate Cristina, Manciu Alina Andreea, Marinescu Mioara Carmen, Matees Laura Adriana, Matei Ana
Ioana, Matyas Iulian, Meluta Aurora Nicoleta, Militaru Florin, Moldoveanu Silvia Cristina, Ochetan
Daniela, Pierdevara Dumitrita Cornelia, Popescu Nicoleta Roxana, Prodan Ana Maria, Stancu Adriana
Laura, Tone Gabriel, Ungureanu Silviu Valentin.

233

Clasa a XII-a E
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Dinu Valentin
Bacanu Ana Maria, Barlogeanu Denisa Cristina, Ciobanu Cornelia, Codan Mihaela, Crainea
Cristina, Dedu Anca Marilena, Dobre Cateluta, Fatu Cristina, Georgescu Mariana Anastasia, Gheorghe
Lucian Marius, Ghiculescu Ionut, Glavan Roxana Florentina, Ion Adina, Ivan Iuliana, Luca Alexandra
Monica, Mihãilã Gabriela Laura, Nicolae Eugenia, Nistor Gabriela, Opiteanu Paula, Patru Roxana
Mihaela, Poghirc Paula Andreea, Raicu George Catalin, Radulescu Anca, Ristea Ovidiu, Robu Iuliana
Gabriela, Sava Ionela, Simion Ana Maria, Stan Alina Bianca, Stanculescu Marius Cristian, Sterea Marian,
Stroe Nicoleta Ioana, Stoicut Laurenþiu Ionel, Serban Alexandru Marius, Serbanica Virginica, Soparla
Robert Alexandru, Vasile Cristina Lwisa, Voicu Andreea, Tudor Georgeta Catalina.
Clasa a XII-a F
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Pascu Gheorghiþa
Badin Sicuta Florinela, Bangale Monica Bianca, Bratu Andreea Raluca, Bran Nicoleta Elena,
Cernica Anca Luiza, Cezarescu Alexandru Robert, Chejan Marius Cristian, Constantin Nicoleta, Darnina
Oana Andreea, Ghita Alina Claudia, Grigore Nicoleta, Guiman Robert George, Iancu Nicolae Adrian,
Ionescu Valentina, Ionica Oana Liliana, Iordache Roxana, Ispasiu Traian, Macau Andreea Daniela, Matei
Elena Tudorita, Moldoveanu Ioana Georgiana, Musat Mirela Violeta, Nedelciu Mircea Ionel, Negru
Adelaina Georgiana, Negulescu Ioana, Ochean Nicolae, Peiu Mariana, Pencescu Cristian, Preda Roxana
Adriana, Rosca Florentina, Sighidin Elena, Socoteanu Gabriela, Tache Valentin, Toma Valeria, Toma
Mihaela Simona, Toma Cornelia Elena, Tudorache Laura, Vlase Camelia.
Clasa a XII-a G
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Bica Camelia
Achim Mihaela, Alexe Adrian Constantin, Anastasiu Valentin, Babadita Dorel Lucian, Bolboceanu
Bogdan Dumitru, Bozianu Angelica Doina, Brasoveanu Laura Mirela, Ciobanu Oana Mariana, Chetran
Sergiu Mhail, Cimpoeru Elena Silvia, Costea Diana Maria, David Paula Mihaela, Duta Cristina, Enache
Andrei Lucian, Gavrila Tiberiu Serban, Ionita Patelica, Ioan Vlad, Manea Angela Catalina, Manole
Cristina Alexandra, Marinescu Camelia, Miclos Cristina Aura, Neacsu Beatrice Viorica, Popa Iuliana, Popa
Adrian Nicolae, Radu Mihaela, Radu Carmen, Savu Adriana, Simion Andreea Simona, ªtefan Valentina,
Stoiciu Carmen, Tanase Marian Gabriel, Zaroschi Elena, Zidaroiu Teodor Valentin.
Clasa a XII-a H
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Pericle –Micu Michaela
Antofe Daniela, Barbu Nicoleta Ramona, Bostan Nicoleta Mariana, Catargiu Petruta Cristina,
Chiriac Marius Bogdan, Cristea Roxana, Cioara Bogdan Alexandru, Constantinescu Stelian, Dumitrascu
Mita, Geolea Antoaneta, Gherghita Maria Alis, Iliuta Ana Maria, Jipa Floentina Claudia, Lupescu Mirela
Ioana, Maracine Mihai Remus, Neculai Ionela, Nemes Madalina Magdalena, Nitoi Alina Mihaela, Nutu
Emil Marian, Nita Cristian, Oprita Alin, Paterau Elena Rodica, Petre Silviu Cristian, Rodeanu Maria
Madalina, Stanciu Elena Madalina, Sima Alberto Dan, Stoean Silvia, Suta Cristina Valentina, Timofte
Catalin, Toma Elena, Toma Nicoleta Cristina, Trifu Doina Mihaela, Trusca Camelia Ileana, Valciu Amalia
Florentina, Vlad Luci Simona, Vlad Nicoleta Madalina, Voica Cristina.
Clasa a XII-a I
Profil – Economic – Turism
Diriginte – prof. Baldea Adriana
Alecu Cristina, Alexiu Andrei Mihnea, Antonescu ªtefania Liliana, Antonie Andreea Gabriela,
Andrei Ilie, Breaban Mirela, Burtan Mihaela Georgeta, Bardas Ruxandra, Ciobanu Carmen Valentina,
Condrea Ana Cristina, Craciunescu Andrei Mihai, Dinu Madalina, David Georgiana Madalina, Duta
Amelia Crina, Ionica Lucian Alexandru, Istrate Eva Monica, Leasca Alin Marian, Mateiciuc Cristian,
Moga Sorina, Moroianu Oana Mihaela, Marin George, Paraschiv Iulia Ramona, Pavel Oana Cristiana,
Petrescu Ioana Madalina, Podaru Andreea Rodica, Popescu Alina Luminita, Sandu Marilena Simona,
Sfetcu Diana Andreea, Stancu Ioana Maria, Sirbu Cornelia Raluca, Serban Anca Elena, Sirbu Roxana
Elena, Tanasescu Ioana Cristina, Tinjala Andreea Cristina, Tiuhuniuc Alina Petronela, Ursica Marius
Costin, Velicu Florena Brandusa, Voinea Maria Cristina, Zamfir Maria Ramona.

234

Clasa a XII-a I
Profil – Economic – Turism
Diriginte – prof. Racu Constantin
Albu Razvan George, Andreiasi Claudia, Apostol Ana Maria, Baraitaru Andy Catalin Mihai,
Ciortanescu Maria Ramona, Constantin Adriana Cristina, Cristache Mihai, Covaliu Corina Sofia Valentina,
Dadaci ªtefan Andrei, Damian Cristiana, David Magdalena Rodica, Enache Adrian, Gavrilas Elena
Georgiana, Grosu Aurel Ciprian, Haralambie Catalin Silviu, Mavrodin Mihaela Oana, Maxim Gabriel
Danut, Mehedinta Ionut Ciprian, Puscasan Diana Felicia, Puscasan Gabriela, Radu Madalina, Sanda
Simona Georgiana, Savu Luiza Florentina, Simion Madalina Ionelia, Spanu Gabriela Florentina, Serbanoiu
Luisa Mria, Tabac Aurelia Simona, Tanasoiu Camelia, Tufan Elena Lidia, Vasile Cristinel, Vasile Florian,
Vlad Daniela Maria, Vlad Olimpia.
Clasa A XIII-a I seral
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Frusina Anca
Anghel Adrian Cosmin, Apostol Monica Nicoleta , Codreanu Luminita Aura, Coman Mariana,
Dumitrica Lucian, Duta Aurelian Mihai, Ghetu Magdalena, Istrate Maria Minodora, Ivan Alina, Leonte
Maricica Liliana, Moldovan Eduard Cristian, Marin Oana Mihaela, Ogrezeanu Rodica, Petricica Emilia
Stefania, Ploesteanu Elena, Roman Ioana, Rudu Elena Irina, Savut Aglaita Gabriela, ªtefan Maricica,
Tudor Iuliana Marilena, Tuteanu Mircea Constantin.
Clasa A XIII-a L seral
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Mavrodin Horaþiu
Arusnacioaiei Anca Delia, Avram Dragos Stefan, Banciu Adriana, Duta Ligia, Chirnogeanu
Mariana, Ciobanu Florica, Dumitru Luiz Puiu, Frusina Gabriela, Ghioc Antoaneta, Giogia Cristian, Graur
Lorin Coryllus, Grigoroiu Mihai, Hristache Eduard Marian, Ilies Simion Adrian, Lazar Costin, Luca Silviu
Mihai, Lupescu Valentin, Marin Constantin Florin, Marinescu Gheorghe Lucian, Milea Sasa Adrian, Nae
Violeta Cristina, Nan Ramona, Neaga Gabriel, Oprea Marilena, Paraschiv Vasilica Virginia, Petritoi
Cristina Eugenia, Rotaru Dan Sorin, Stoica Elena, Stoicescu Gabriela, Tataru Oana Cristiana, Trusca
Aurelian, Tudorascu Georgeta, Ungureanu-Hosopschi Adrian, Vasile Adrian, Preda Elena Iuliana.
Clasa A XIII-a M seral
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Petrica Dorel
Anghel Florentina, Atome Marian, Balta Claudia Georgeta, Badicu Alexandru, Calciu Mariana,
Cazacu Iuliana, Caltut Aura Speranta, Chereches Alina Constantina, Ciuta Traian, Constantinescu Roxana,
Constantin Cornelia Nicoleta, Dragan Elena, Iordache Elena Violeta, Lazar Cornel Mihai, Lia Mitu, Lugoj
Roxana, Negunereanu Ioana, Nedelcu Roxana Camelia, Negoita Georgiana Andreea, Nicola Radu George,
Putaru Nicoleta, Radu Cristina Camelia, Stoica Florina Gabriela, Siretu Mirela, Tarcoci Alina Stefania,
Voicu Georgeta, Zorca George.
Clasa A XIII-a N seral
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Nutu Mihaela
Brebenel Sorina Tatiana, Cerezeanu Marcel, Cristea Elena, Dumitrache Cristina Ramona,
Farmache Stefanel Razvan, Floroiu Ani, Gata Constantin, Georgescu Monica, Ghenea Gabriela, Ghioaca
Georgeta, Grosu Florentina Adina, Ilie Evelyne, Ion Carmen Roxana, Marinescu Alina Roxana, Mihai
Nicoleta Elena, Mihalache Gheorghe, Milovanovici Florentina, Nae Ionela, Nita Ramona, Pene Mihaita,
Petrica Ana Raluca, Popovici Mihaela, Radu Roxana, Siteavu Simona, Spanu Mihaela Natalia, Tudor
Virginia, Tudorache Violeta Elena.

235

Clasa A XIII-a P seral
Profil – Matematica Fizicã
Diriginte – prof. Albu Cornelia
Canela Silvia Veronica, David Alina Mirela, Dumitru Sorina, Florea Cornel Stefan, Gherghiceanu
Fanuta, Iorga Georgeta, Lazar Mihaela, Machedon Cristina, Mihalache Eduard George, Neacsu Daniela,
Petcu Nadia Mihaela, Pirvu Daniela, Purice Alexandra, Teodorescu Elena, Titoiu Ionut, Toma Mihaela,
Trandafir Ana Claudia, Turtoi Alexandru Marius.
Clasa A XIII-a P seral
Profil – Matematica Fizicã
Diriginte – prof. Nanu Mihai
Bordei Cristina Mihaela, Constantin Nicoleta, Croitoru Elena Camelia, Dumitru Camelia Stela,
Dumitru Mariana, Ilie Ileana Gabriela, Ionita Corina Constantina, Labusca Corina Adriana, Manciu
Adriana, Negrila Luminita Mariana, Oprea Mihaela, Pavel Razvan Alexandru, Rusu Elena, Spaima
Cristina Elena.

236

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 1998-1999
Clasa a XII-a A
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Nuþu Mihaela
Andrei Ana Raluca, Andrei Ana Maria, Bercea Mihaela Mirela, Bota Mircea, Costin Loredana
Florina, Croitoru Maria Corina, Dan Raluca Nineta, Dragan Anemari Camelia, Dragomir Elena Florentina,
Fatu Rodica, Furfurica Anamaria, Ionita Gabriela, Iuruc Mirela, Liscan Laura Georgiana, Marcu Iordan,
Mitruleasa Georgeta, Moraru Andreea Elena, Neagu Ana Maria Cristina, Nedelcu Claudiu, Nica Stefan,
Niculae Carmen Ioana, Oancea Catalina, Papuc Elena Cristina, Patrichi Ana Maria, Paduret Elisabeta
Madalina, Patru Daniela, Pirvu Irina Andreea, Preda Robert Marian, Radu Mihaela Georgiana, Simion
Aurelian Ovidiu, Stan Alexandra, Stan Roxana, ªtefan Radu Bogdan, Tami Ecaterina, Vasile Tatiana
Mihaela, Vasile Flori Cristiana, Voicu Anca Mirela.
Clasa a XII-a B
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. ªtefan Andra
Alexe Bogdan Alexandru, Arsene Georgeta, Babiac Simona Mihaela, Barbu Andreea, Bulumete
Cosmin Andrei, Buzdugan Dragos, Cismaru Alexandru Constantin, Ciuche Alina, Danciu Alina Nicoleta,
Dumitru Vlad Alexandru, Ene Petruta Dorina, Gogoasa Claudia, Grigorescu Gabriela Olguta, Gruia
Florentina, Iosef Sorina Mihaela, Marinescu Alex Bogdan, Matei Florina Gabriela, Martinas Florentina
Adriana, Miroiu Paul, Mitan Elisabet Ioana, Moise Bogdan Florin, Munteanu Livia Elena, Nedelcu Alina
Cristina, Negulescu George Filip, Nitu Andreea, Olteanu Simona, Popescu Roxana Nicoleta, Raduica
Florin Alin, Slavescu Alina Elena, Stan Sorin, Stanca Dorel, Stancu Cristina Madalina, Sorodoc Alina Ana
Maria, Varga Florin Irinel, Vijoi Gheorghe Gabriel, Voicu Oana Aurora, Zavera Silviu Mihai, Martinescu
Angelica Laura.
Clasa a XII-a C
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Olteanu Aurora
Anghel Elena, Anton Mihaela Bancu Tudor, Banea Larisa, Banu Ana Maria, Bacanu Georgeta
Iuliana, Batranu Laurenþiu Cristian, Ciureaga Constantin, Ciobanu Mirela Cecilia, Costea Mona, Cristache
Adriana, Curculescu Laurenþiu Florin, Dulgheru Cosmina Alexandra, Dumitrica Petri Constantin, Dumitru
Claudia Maria, Grigore Roxana Mihaela, Ionescu Gabriel, Mandru Mihaela Ana Maria, Mares Razvan
Petru, Marin Gabriela Elena, Mija Mariana Catalina, Mirea Catrina Adrian, Mogos Laura Alexandra, Nica
Mihai Aurelian, Nicolae Luminita Florentina, Panait Vasilica Marinela, Petcu Cristina, Petrisor Nicole
Razvan, Plesa Corneliu Mihai, Podaru Ioana Irina, Porumbaceanu Georgeta Florentina, Puricescu
Alexandru Constantin, Rosu George Cornel, Stanciucu Monica Gabriela, Toca Ionela, Vlad Raluca
Valentina.
Clasa a XII-a D
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Siretchi Mariana
Apostolescu Dan Stefan, Bacria Nicoleta Ivona, Badeca Tania, Balas Ion, Bitoi Simona Alina
Gabriela, Chirila Alina Maria, Cioara Lucia Adriana, Ciobanu Anamaria, Ciulli Bogdan, Coman Sorin
Alexandru, Constantinescu Cristian, Costea Aura Roxana, Coverca Petruta Daniela, David Andreea Irina,
Dinca Razvan Stefan, Duroi Delia, Florea Cristina Marinela, Garlesteanu Catalin, Gheorghe Marilena,
Grigore Cristian Nicolae, Ilea Madalina Olivia Cristiana, Lazar Georgiana Felicia, Lica Gabriela Viorica,
Liscan Elena Daniela, Maria Florentina, Mihalcea Roxana Mihaela, Mirescu George, Nidelcu Ionut,
Olteanu Ioana, Popa Cristina Mirela, Posteuca Andreea Maria, Radulescu Alina Margareta, Ungureanu
Francesca Cristina, Ungureanu Alexandru Cristian, Vasile Elena Georgiana, Visan Cristina, Voinea Maria
Gratiela, Zgura Elena.

237

Clasa a XII-a E
Profil – Economic – Turism
Diriginte – prof. Buruc Nataliþa
Barbu Razvan Petru, Baronea Nicola Elisabeta, Basamac Violeta Andreea, Borisciuc Simona,
Chirita Adriana Marcela, Ciobotaru ªtefan Alexandru, Comoreanu Rodica Cristiana, David Constantin,
Danga George Marius, Dinu Gheorghita Ioana, Dumitru Alin Mihai, Enache Simona, Enache Valentina
Daniela, Ghita Aura Mariana, Horvath Ana Maria, Horvath Florin Silviu, Ioan Camelia, Ispas Orlando
Cristian, Isacescu Andree Maria, Maracine Valentina Mirela, Miu Razvan Florin, Mircea Cristian Daniel,
Mocanu Mihai, Nae Virginia Andreea, Nastasiu Arina Adriana, Pavel Eliana Gabriela, Popa Adriana Elena,
Porumboiu Carmen Mirela Silvia, Prezaret Florin Antonio, Robitu Constantin Danut, Rosu Claudiu,
Samata Costin, Toroimac Alexandru, Vasile Marius, Voicu Ramona.
Clasa a XII-a F
Profil – Economic – Turism
Diriginte – prof. Pasan Ecaterina
Alexandru Victor Ciprian, Badea Georgeta Cristina, Bagoli Petrica Bogdan, Cernea Manuela,
Cheal Ioana Nicoleta, Ciobanu Roxana Elena, Ciobanu Mariana Daniela, Dandes Andrei, Deghe Cristina
Iulia, Dinescu Florentina Beatrice, Dorcea Ramona Cristina, Draghici Mariana, Dumbi Maria Cristina,
Dumitru Amanda Alina, Ion Iulian Razvan, Groza Elena Adriana, Labanov Catalin George, Manole Marius
Adrian, Marin Georgiana, Milovanovici Valentin, Mirea Alexandru Catalin, Mitica Nina Ecaterina,
Munteanu Ioana Georgiana, Palade Ionut, Petrache Corina Mariana, Petre Simona Florentina, Putaru
Stefan, Radu Denisa, Robu Alexandru Bogdan, Savin Claudia Fernanda, Simionescu Lavinia Cristina,
Spilca Costel, Stamate Anton, Zidaroiu Simona Daniela, Vilsan Raluca Violeta.
Clasa a XII-a G
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Simionescu Gabriela
Badea Stela, Berbec Georgeta Loredana, Cioara Elena, Ciuroaica Petruta Florentina, Cochela
Andreea Florenta, Craciun Ionela Alina, Cristea Georgeta, Cristescu Claudia Gabriela, Cutar Ana Maria,
David Georgeta Victoria, Dinu Alexandru, Dumitrache Andreea Catalina, Dunaencu Marius, Georgescu
Daniela, Haca Andreea Valentina, Iftimi Alina Daniela, Ilie Mihaela, Ionescu Bogdan, Ionita Marius,
Mihalcea Ionut Victor, Mihalea Ana Maria, Mitica Mihaela, Mohora Veronica Alina, Molocea Ana,
Munteanu Dorin Valentin, Nitu Daniela, Paraschiv Valentin, Petre Vali Bogdan, Popescu Alexandru
Marius, Puiu Cristian Alexandru, Puscas Bianca Emilia, Sburlea Dragos, Stavarache Adriana, Talmaciu
Adriana Veronica, Tarsitu Ioana Roxana, Turcãnu Mihaela, Ungureanu Elena Virginia, Vacareanu Ancuta,
Vladu Cristian Ovidiu, Dumitrache Olga Irina, Constantinescu Ana Cristina, Predan Mioara Virginia.
Clasa a XII-a H
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Petre Tantica
Alexandru Cristina, Anghel Daniela Nicoleta, Anton Violeta Any, Barbu Loredana Madalina,
Balan Ana Elisabeta, Bobulet Dragos Nicolae, Ciuca Florin, Coman Mariana, Corneanu Ciprian Sandu,
Danila Daniela Ionelia, Dobrica Mariana, Ezarhu Andreea, Filip Ion Adrian, Gheorghe Marin, Gheorghe
Ninel Gheorghita, Gheorghe Keti Aurelia, Ion Nicolae Alexandru, Ion Nicoleta Dorina, Iordan Daniela,
Laza Cristina Maria, Matei Anca Aurelia, Micu Liliana, Minculescu Roxana Eugenia, Mogos Georgeta,
Morometescu Ionut Alexandru, Musat Ioana Irina, Plapumaru Gabriela, Podarascu Georgeta, Popescu
Claudia, Rotaru Mirela, Sau Daniela, Simion Emilia, Stan Valentina Silvia, Stoica Nicoleta, Tudora Florin
Gabriel, Tutuianu Luiza Cristina, Verman Bogdan Corneliu.
Clasa a XIII-a M
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Albu Cornelia
Andrei Ionut, Badeca Iancu, Cinciu Mihai Daniel, Constantin Iulian, Dobrescu Cristian Radu,
Gherghe Roxana Rowena, Grigoriu Stefania, Grof Alexandra Gabriela, Mitelschi Mihaela, Motea Ana
Maria, Netcu Sevastian, Niculae Florian, Papacu Aurelian, Plaiasu Ecaterina, Popescu Claudia, Pricop
Codrin Eugen, Stanica Sorina Lidia, ªtefan Ramona, ªtefan Valentina Camelia, Teodorescu Cristian, Toma
Mircea, Toiu Florea, Zaharescu Elena.

238

Clasa a XIII-a N
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Stroia Sanda
Apostol Andreea Daniela, Barus Irina Simona, Bercaru Eduard Stefan, Boerescu Maria, Cavaleru
Ioan Alexandru, Calin Alexandru Mircea, Ciocan Ionica, Craiu Ioana Andreea, Cretoiu Roxana Monica,
Dinca Danut Decebal, Gherghina Maria Eleonora, Ionescu Adrian, Macarie Cristina Luminita, Marinescu
Florentina Valentina, Mermeze Norica, Nicolae Radu Serban, Olteanu Ionut Adrian, Paun Andreea
Beatrice, Popa Alina Stefania, Seceleanu Mihaela Roxana, Sinea Eugenia Iuliana, Surlea Mihaela, Tanase
Constanta Daniela, Toporu Raluca, Tudor Gabriela.
Clasa a XIII-a P
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Mihai Cristina
Anghelescu Nora Beatrice, Bordeianu Adina Luminita, Coada Constantin Robert, Constantinescu
Virgiliu Alexandru, Curculescu Nicoleta Sorina, Ganescu Irina, Grigore Monica, Ion Georgiana Laura,
Jucan Cristina, Lupu Dan Cristian, Oancea Iuliana Catalina, Pascu Mihai, Pascu Ninel, Pavel Florentina
Daniela, Petrulianu Ruxandra Antonia, Podarascu Valentina, Sandu Georgeta, Purdel Aurelia, Saila
Nicoleta Cristina, Sukosd Agnes, Serban Mirela, Stefanescu Mirela Florenta, Stirbu Ovidiu Florinel, Tudor
Danut, Vasile Ana Maria, Tirila Raluca Iuliana.
Clasa a XIII-a R
Profil – Economic – Comerþ
Diriginte – prof. Sandu Olguta
Badea Mariana Petruta, Barbu Cristina, Barbulescu Marian, Budaca Petruta Pusa, Cilian Nicoleta
Adriana, Ciofliceanu Claudiu Constantin, Cocea Maria Izabela, Condicaru Elena Luminita, Damian
Teilescova Nina, Dobre Gabriela, Dorobantu Ioana Maria, Dragan Monica, Dragan Veronica Nicoleta,
Dumitru Ramona Adina, Geambasu Florentina Tatiana, Georgescu Cristina Andreea, Ghita Fanica, Ionita
Carmen Florentina, Matei Ionela Cristina, Modoran Daniel, Petculescu Gabriela, Rosu Irina, Scoruptchi
Maria, Stancu Mihaela, Susala Ionut Danut, Toader Nutu Marian, Visanoiu Gabriel Cornel.
Clasa a XIII-a T specialã
Profil – Matematicã Fizicã
Diriginte – prof. Nastase Teodora
Abuzatoaei Nicoleta Adriana, Avram Andi Aurelian, Bolocan Cristine Veronica, Bacanu Ionela,
Calugaru Daniela Zinet, Calugaru Ionica, Chiriac Andreea Nicoleta, Dumitru Doinel Daniel, Ionescu
Georgeta, Lepadatu Carmen, Manole Lucia, Mateescu Cristiana Daniela, Mihalache Ionut, Mihaly
Georgeta, Nastase Cornelia, Orezeanu Florentina, Paraschiv Ileana Monica, Radu Persida Magdalena,
Smaranda Emilia, Serban Mihaela, Ulmeanu Constantina Alina.

239

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 1999-2000
Clasa a XII-a A
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Niculescu Maria
Barbulescu Robert, Belciug Mihai Teodor, Bolborici Alina Cristina, Chitu Ioana Rodica, Delcu
Irina Petruta, Diaconescu Octavian Ilie, Ene Adrian Constantin, Filip Cristian Catalin, Garbea Gabriela,
Gavrila Jeanina Alexandru, Ghita Daniela Marilena, Gociu Oana Gabriela, Gogu George, Greere Ana
Maria, Grigorescu Sorin Iulian, Ion Maria, Ionescu Mihail Cosmin, Ionescu George, Ionescu Stelian,
Iordache Emil Costin, Lazar Cristina Gabriela, Mares Alexandra, Mateescu Bogdan Gabriel, Mihai
Valentina, Mihai Razvan Cornel, Muresan Raluca, Necsulescu Adrian, Negrescu Daniel, Olaru Ion Catalin,
Pahoni Cristian, Popa Valentin Bogdan, Purcaru Beatrice Ana, Neculescu Cristian.
Clasa a XII-a B
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Badila Mihai
Badea Oana Gabriela, Badea Roxana, Catana Alexandru, Costandache Cristian, Dinca Constanta
Claudia, Dobre Elena Irina, Fratila Mihaela, Gherbezan Mihai, Goci Daniela, Iuruc Ileana Felicia, Margarit
Alexandra Madalina, Motreanu Elena Andreea, Nae Raluca Iuliana, Neagoe Alexandru, Negoita Alexandra
Alina, Paun Radu Alexandru, Pauna Ionut Ovidiu, Petrache Ana Maria, Radu Anca Ana Maria, Radu
Eugen, Sararu Mihaela, Stroe Dumitru Marian, Serban Cristian, Stefanescu Marius, Stefanescu Mircea
Razvan Tararache Cristian Alexandru, Toma Marius Cornel, Ursu Mantela Ramona, Vangheli Cristina
Florentina, Vieru Florin Razvan, Visteanu Clara Maria, Zamfir Ana Maria, Zambresteanu Madalina Anda.
Clasa a XII-a C
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Moldoveanu Ileana
Anghel Laura, Bancila Alexandru Octav, Boborel Marius Gheorghe, Bustea Marius, Carstica
Liliana, Cernea Sanda, Ciubrea Andrei, Constantin Stelian, Cosoreanu Ana Maria Virginia, Dan Maria,
Dinu Andana Marilena, Dobre Catalin, Florian Mihaela Monica, Giuran Gabriela Cristina, Ispas Silvia
Andreea, Lungu Claudia Daniela, Matei Aurel, Mistau Elena, Mitu Alexandru, Nastase Cristina Mihaela,
Para Manuela, Pauna Viorel Ionut, Prunaru Maria, Purtuc Gabriel, Serban Mariana Corina, Trusca Silvia,
Tudor Catalin Ion, Ungureanu Maria Stefania, Vasilescu Adrian, Vasile Ana Maria, Velican Elena, Rogociu
Oana Monica, Dumitru Cristina Amelia.
Clasa a XII-a D
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Iosif Ioan
Cocea George Valentin, Costache Stefan, Cristea Alexandru Catalin, Culmes Cristina Elena,
Cutapal Razvan Dumitru, Dinu Nicoleta, Diaconescu Emilia, Delcea Adrian Bogdan, Dumitru Mariana,
Dumitroiu Laura Vasilica, Eacobici Gabriela Madalina, Geauca Razvan, Iacob Ruxandra Gabriela, Ionescu
Alexandru Sarmis, Iordache Laura Cornelia, Luca Venera, Marinescu Ioana, Machedon Corneliu, Muresan
Cristina Maria, Milea Valentin Petrut, Musat Marius Cristian, Paunescu Raluca Ileana, Petrof Andreea,
Popescu Andrei, Popescu Nicolae Vlad, Stancu Liliana, Suciu Cristina Alexandra, Samit Andrei Valeriu,
ªtefan Izabela Maria, Stefanescu Adriana, Turcu Lucian Catalin, Vioreanu Iosef.
Clasa a XII-a E
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Vasiliu Cristina
Bucur Cristina, Bran Emil, Burloi Monica, Cireasa Sorina, Cusa Cristina, Dobrogeanu Constanta
Doina, Dragomir Alina Cristina, Dumitrescu Nicoleta Lorena, Gheteu Ana Maria, Gheteu Dan Ciprian,
Ghinea Geta Alina, Gindea Monica Lavinia, Hefco Simona Cristina, Iancu Silvia Maria, Ichim Ionut, Ion
Diana Elisabeta, Isar Crina Mariana, Livezeanu Nicoleta, Marculescu Ioan Mihut, Mihailescu Roxana

240

Victorita, Mocanasu Oana Georgiana, Nechita Paul Alin, Negritescu Ioan Alexandru, Neculai Cosmin,
Nitu Anda Mihaela, Oprea Ionela Daniela, Papa Alexandru Ciprian, Pana Elena Cristina, Pescaru Alina
Mirela, Radu Constantin, Radu Mihaela Daniela, Stoea Mihai Catalin, Stegarescu Florentina Raluca,
Vaduva Constantin.
Clasa a XII-a F
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Iordache Gabriela
Anca Mihai, Chirila Florentina, Cristea Cornelia Daniela, Dobre Florentina Roxana, Florea
Mihaela Iuliana, Ghiorghe Florentina, Gusita Cristina, Ion Petruta Geanina, Ionescu Alexandra, Matei
Alexandra Adriana, Matei Nicoleta Alisa, Nastasescu Elena Mihaela, Niculae Alina Roxana, Pirosca
Mihaela, Popa Mirabela, Popa Nicoleta Otilia, Preda Elena, Raportaru Steliana, Ruse Ionut, Sandu
Mariana, Stoica Florina Daniela, Nanu Emil.
Clasa a XII-a G
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Mihaescu Doina
Aolaritei Liliana Florentina, Arnautu Vasile, Balan Alina Madalina, Bruma Anca, Butca Stefan,
Costache Laura Catalina, Diaconu Eva Sinziana, Dumitru Daniela, Dumitru Silvia, Dumitrescu Silvia,
Ghita Catalin, Ghitulescu Cosmin, Dumitru, Glomnicu Ana Maria Beatrice, Iancu Mihaela Laura, Ispas
Mihaela Mariana, Istrate Florina Elena, Manea Georgeta Adriana, Marinescu Gabriela, Neacsu Alina
Iuliane, Nicular Ramona Elena, Pantea Cristian, Popa Maria Sabina, Petica Inga, Petre Verginica, Stanciu
Catalin Florian, Stroe Alina Elena, Suica Irina Andreea, Serbanescu Georgiana Cristiana, Voiculescu
Marius Daniel, Zaharescu Gloria Cornelia, Zgura Nicoleta.
Clasa a XII-a H
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Popescu Diana
Avram Iani Octavian, Barcan George, Bucur Andrei Nicolai, Carlan Ionela Claudia, Chejan Alina
Alexandra, Craciunoiu Oana Iuliana, Cretu Ruxandra Irina, Dumitrache Raluca, Eftene Monica Mihaela,
Gheorghita Adrian Catalin, , Ghita Elena Cristina, Ifrim Alina Maria, Ionita Alina Mariana, Lazar Ionut
Catalin, Mantu Marius Ionut, Maracineanu Laurenþiu Constantin, Mutulete Oana Alice, Nae Alexandru,
Neicu Maria Camelia, Nita Cristian Alexandru, Nita Horia Alexandru, Olteanu Marius Florentin, Paunescu
Claudiu, Petrescu Florentina Virginia, Pop Ileana Tereza, Rotaru Emilia, Rusu Nicoleta, Stanciu Andreea
Gabriela, Voicu Cristina Maria, Dobre Camelia Andreea.
Clasa a XII-a N
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Tudoran Zoe
Anghel Constanta, Anghel Ionut Georgian, Anghel Romeo Marian, Badiu Florinel Georgian,
Chitu Claudiu Gabriel, Ciuculescu Ana Alina, Costache Corina, Covasa Ana Maria, Creata Rodica
Mihaela, Dogaru Petruta, Dumitru Alexandra Roxana, Enciu Liviu Adrian, Frunza Elena Corina, Grecu
Silviu, Ionescu Andrei Alexandru, Ionescu Ilie Valentin, Iordache Carmen Petruta, Loghin Madalina
Andreea, Matei Bogdan Constantin, Mihai Claudiu, Mincu Livia, Mincu Petruta Adriana, Mocofan Alina
Zamfira, Moraru Alexandra, Nicolae Alexandra Simona, Nita Corina, Oancea Andreea, Oprea Ionela, Radu
Aurelia, Radu Mariana Roxana, Rosu Gabriel Stefanita, Simion Madalina Elena, Vasilovschi Ioana, Vladu
Elena Gabriela.
Clasa a XIII-a I seral
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Teodorescu Radu
Arnautu Vanghelita, Bardan Florina Luminita, Bran Alina, Burducea Florin, Cimpoeru Madalina,
Cioara Tiberiu, Cainaru Crina Mariana, Coman Nicolae Danut, Costache Ionela, Cracanete Ovidiu
Bogdan, Draghila Marcela, Faur Octavian, Ganciu Liliana, Georgescu Mihaela Liliana, Iancu Adriana,

241

Ionita Elena, Manzu Elena, Marin Valentina Otilia, Mihut Mihai, Matu Monica Cristina, Musat Corneliu,
Popa Gabriela, Popa Nicoleta, Popescu Elena Valentina, Radu Gabriel, Radu Nicoleta, Revei Laura Elena,
Safta Livia, Serban Nicoleta Sofica, Serbanescu Georgiana, Troncea Verginica, Tiganasu Alina Daniela.
Clasa a XIII-a L Seral
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Naiba Michaela
Albu Bogdan Andrei, Chineata Constanta Elena, Ciutacu Mirela, Dinca Danut Decebal, Doroftei
Florentina, Dumitrescu Catalin Alexandru, Dusciu Mihaela Alina, Dumitrescu Constantin, Elisei Mihaela,
Ene Lenuta, Glavan Ionut Sorin, Gheorghe Dorina, Ignat Valentin, Marinescu Roxana, Milcu Alina, Mincu
Adrian Florin, Necula George, Niculae Daniela Florenta, Ploesteanu Elena, Radu Gabriela, Rotundu
Ecaterina, Saila Carmen, Stanciu ªtefania Vali, Stoica Alina Gabriela, Stoica Ionut Mirel, Stoenescu
Mihaela, Teodor Nicoleta Mihaela, Tudor Elena, Toma Iuliana, Tifui Anca, Vladescu Florentina.
Clasa a XIII-a M seral
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Frusina Anca
Apostol Petrica Alin, Armasescu Flavius Gabriel, Buta Lucian Marian, Constantin Oana Raluca,
Constantinescu Florin, Dazidov Carmen Zoica, Dinu Daniela Sorina, Dinu Mirela, Gheorghe Mariana, ,
Manea Marian, Marin Gabriela Veronica, Micu Mihaela, Mirica Cristina Alexandra, Mistreanu Floreza,
Mistreanu Mihaela, Moldoveanu Monica Clara, Neculai Marian, Peter Alexandru Daniel, Popescu Florin,
Potropopescu Marius, Sandu Simona, Scundu Alina, Simiona Adrian Silviu, Tudorache Florentina,
Ungureanu Elena Liliana, Udrea Ovidiu Nicolae, Zamfir Nina.
Clasa a XIII-a N seral
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Cramarenco Pulcheria
Albu Ionut Adrian, Anton Nina Aura, Ardeleanu Manuela, Cotiga Doinita, Celeapca Mariana,
Cozma Corneliu, Dinca Amalia, Dinca Elena Cristina, , Dutu Mariana, Filimon Mariana, Florescu Cristian,
Fornea Daniel, Graur Marian, Grigore Claudia, Mare Onorica, Matei Marcela, Maxim Nicoleta, Mihai
Marinela, Nicolae Florin Bogdan, Nitu Paul Florian, Raducan Adrian, Stan Cristian, Surca Magda Mihaela,
Tarasneaga Cristian, Timofte Mihai, Udrea Catalin, Orlea Daniel, Paun Gabriel Florin.
Clasa a XIII-a P seral
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Stroia Sanda
Bolanu Cristina Florentina, Dan Viorica, Dumitrescu Ioana Elisabeta, Ion Ioana Ramona, Ionescu
Andreea Raluca, Ivan Mihaela, Ivan Rodica, Lovin George, Manea Mariana, Marinescu Cristina Alina,
Mihalache Adrian Paul, Nastase Andrei Paul, Popescu George, Rusu Gina, Suciu Marilena Corina, Tudosie
Simona Violeta, Verdet Denisa Gabriela.

242

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2000-2001
Clasa a XII-a A
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Vlad Constanþa
Anghel Marius Valentin, Avram Daniela, Balan Florina, Burcea Teodora Gabriela, Calarasu Jeni,
Ciubotaru Nicoleta, Costache Anca Maria, Cretu Adriana, Cucu Florina, Cuzuban Mihaela Gabriela, Dobre
Ana Maria, Dogaru Ciprian Ionut, Dumitru Ana Maria, Gogota Mihail, Guta Sabina Cristina, Ionita
Bogdan Catalin, Iosif Ioana, Ivanescu Ioana, Mateescu Mihai Adrian, Moise Luminita, Murgescu
Florentina, Neagu Radu Marcel, Niculae Ioana Dana, Oros Elisabeta Doinita, Pana Alexandra Elena, Pana
Florentina, Parvan Petruta, Rosoi Florentina Alina, Rusen Lucia Ioana, Toma Gabriela, Tudose Marius
Gigi, Nicola Ana Maria Florentina, Gherman Sebastian.
Clasa a XII-a B
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Simion Doina
Ababei Irina, Avram Alexandru Marius, Baranescu Alexandru, Burlacu Raluca, Chilianu Nicoleta
Madalina, Constantinescu Ionut Iulian, Craciuneanu Horia Stefan, Croitoru Manuela Oana, Cruceru
Florina, Curtasu Valentin Marius, Dinca Elena Beatrice, Florea Diana, Gheorghe Andreia, Iancu Gloria,
Iancu Silvia Rodica, Ionescu Elena Mhaela, Ionescu Ramona Laura Maria, Iordache Cristina, Marzac
Adrian Mihai, Moroldi Silvia Valentina, Nicolae Simona, Nitescu George Mihail, Olaru Vasile Robert,
Oprisan Alina, Petre Gabriela, Radu Elena Andreea, Sabin Ioan Alexandru, Savulescu Alexandru, Sita
Alexandra, Scrab Ioana Silvia, Serban Alexandra, Tudorache Ionut, Vasile Antoaneta Dorina, Vasnic
Marian, Barbulescu Robert.
Clasa a XII-a C
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Hangan Daniela
Basturescu Oana Daniela, Branescu Ana Maria, Ciocan Cristian, Ciobotaru Marian Cristian,
Comandasu Simona Elena, Elisei Elena Maria, Filip Izabela, Iliescu Nicolae Andrei, Ionita George Catalin,
Iordan Valeria, Iorga Florentina, Lila Florentina, Matei Marie Janne, Maruntelu Ioana Georgiana, Muscalu
Alexandru Nicolae, Nae Diana Nicoleta, Nastasa Mihaela, Neculcea Ciprian Emilian, Nicola Mihaela
Costina, Oprea Georgiana, Parvulet Steluta Anisoara, Preda Ana Maria Mihaela, Radoi Victor Serban, Raia
Alina, Radulescu Elena Stefania, Rosu Razvan Ionut, Sima Alexandru Mihai, Stanica ªtefania Raluca,
Serban Georgiana Verginica, ªtefan Mirela Madalina, Tanase Zina Ramona, Vasile Gabriel George.
Clasa a XII-a D
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Olteanu Aurora
Barbu Ana, Beca Silviu Alexandru, Bichir Alina Ioana, Buzsa Adrian Csaba, Coman Cristina
Larisa, Craciun Emanuela, Dobre Monica, Dragomir Gabriela, Dragostin Ana Maria, Dumitrescu Ionela,
Dumitru Robert Gabriel, Georgescu Maria, Gheorghe Ana Maria, Ghinea Valentin, Grigore Elena Camelia,
Horobeanu Cosmin, Ionescu Alexandru Mihai, Iordache Anca Stefania, Marin Adrian Mihai, Maracine
Cristina Teodore, Niculescu Razvan Anton, Pavel Georgeta, Parau Raluca Georgiana, Petcu Gabriela,
Serban Simona, Piper Alexandru, Uceanu-Petrache Gabriela Lucia.
Clasa a XII-a E
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Mihalache Andreea
Apreotesei Bogdan Nicolae, Boca Alexandra, Bochis Horia George, Bratu Emilian Razvan, Calin
Georgiana Alexandra, Chirita Raluca Elena, Cuclici Cristian, Dobra Florin, Duscu Ionela Raluca, Enciu
Cristina Iuliana, Grigore Cristina, Iacob Roxana Alina, Ionescu Cristina, Iosef Gheorghita Marius, Irimia
Gratiela Diana, Istrate Sebastian Ioan, Mazalu Ana Maria, Margineanu Maria Silvia, Melusanu Marian,
Mesina Ana Maria, Mihãilã Georgian Marius, Milea Aurora Iulia, Nasti Alexandru Dumitru, Neagu

243

Marian, Nurciu George, Nutu Cristina, Oancea Raluca, Ombas Stefan, Petrache Bogdan, Tanase Cosmina
Liora, Teodorescu Oana Emilia, Toma Mihaela, Tudor Adrian Ionel, Vizitiu Nicoleta, Zamfir Cristina
Ionela, Zamfir Cristina Maria.
Clasa a XII-a F
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Teodorescu Aurora
Banateanu Gabriel, Chesler Andrei Gabriel, Cocos Oana Andreea, Cosoreanu Ioana, Covrig
Neacsu Emanoel Costin, Daminoiu Catalin, Dinca Olimpia Nicoleta Maria, Dragnea Florentina, Draghici
Steliana Ecaterina, Florescu Iuliana Ana, Fundeneanu Eliza, Gheorghe Doinita Florentina, Ghita
Mihalache Mihaela Mirabela, Lung Flaviu Florin, Lupu Nicoleta, Misat Mihaela Roxana, Olarescu George
Paul, Pascu Marian, Popa Liliana, Porumb Adriana, Raicut Daniela Elena, Rosu Ionut Vasile, Rusti Cristian
Florentina, Zamfir Mihai Adrian.
Clasa a XII-a G
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Bajdechi Florica
Bonesch Georgina Gabriela, Bercea Nicoleta Irina, Brancu Mihail, Cicu Octavian, Costache
Claudia Adina, Costache Florentina, Cioboata Cristian, Cuciumita Ionut, Denu Silviu, Dragoescu Nicoleta,
Ene Mihaela, Gagiu Mihai Cristian, Ghetu Daniela, Iordache Maria Roxana, Manole Adina, Manole
Nicoleta, Nastase Andreea Oana, Niculae Simona Ioana, Raducan Tudorel, Sorlei Nicoleta, Stan Roxana
Adina, Tudor Roxana Mariana, Tandara Irina Lavinia, Zarzara Bogdan Alexandru.
Clasa a XII-a H
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Dobre Ecaterina
Anghel Andrei Dan, Apostol Cristina Flrentina, Barbu Eleonora Daniela, Cristache Florentina,
Enescu George Razvan, Furtuna Gabriel, Galeteanu Liliana Daniela, Gheorghe Cristian, Iordache Alina
Gabriela, Iuruc Florina, Lazu Alexandru Grigore, Macrea Dumitru Cristian, Manolache Iulian, Manole
Rodica, Marcu Georgiana Silvia, Marin Mihaela, Marculescu Dan, Mitruleasa Valentina Nae Emilia,
Nicolae Alexandru, Pahoni Petruta Irina, Pacuret Laura Cristina, Pestritu Marius, Pitica Cristian Mihai,
Pirvu Silviu, Popescu Mihai Adrian, Puianu Viorela Cristina, Savu Ioana Cristina, Stoian Madalina, Sapera
Elena Zoe, Trica Diana Adela Maria, Tudor Florina, Uta Nicu Iuliu, Voicu Vicentia Georgiana, Zarila
Elena.
Clasa a XII-a I
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Burcea Rodica
Aolaritei Angelica, Bardan Codruta Iuliana, Branzan Cristian, Ciocodeica Camelia Gabriela,
Dinescu George, Draghici Valentina, Geanta Marius Adrian, Girneata Mihaela Catalina, Grigore Ana
Maria, Gusa Alina Valentina, Lazar Mihai Alexandru, Litvin Laura Andreea, Liute Izabela, Mihãilã
Florentin, Neagu Daniela, Nicolae Nicusor Laurentiu, Nita Oana, Olteanu Luciana, Palea Gabriela Oana,
Patrichi Alina Elena, Petre Alina Mihaela, Petre Valentia Alina, Petrescu Oana, Popa Elena Otilia, Popescu
Ana Maria, Popescu Dan, Susala Liliana Natalita, Tureanu Anca Ioana, Ticmeanu Oana Maria, Toader
Mihai Ionut, Tudor Alina, Vassi Alina Argentina.
Clasa a XIII-a I seral
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Bozga Rodica
Bardac Nelu, Dadescu Rodica, Briceag Dan, Bunu Clementa, Cinca Traian Sorin, Ciufu Adriana,
Constantin Doina Mirela, Cretu Elena, Cristea Marius Geanito, Cristea Nicoleta Eliza, Dima Marian,
Frusina Ioana, Iosif Marius, Juganaru Antoaneta, Pirnea Petre, Stoian Alex Catalin, Visan Sultanica, Vlase
Daniela.

244

Clasa a XIII-a L seral
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Versescu Nicoleta
Baranga Florin, Badita Ana Daniela, Bestoiu Nicoleta Elena, Biriloi Irina, Bujor Alina, Caltun
Laura Iulia, Chicheanu Cristian, Coman Daniel, Dragomirscu Ciprian, Dinu Alice, Dulgheru Daniela
Florentina, Enachescu Anton, Ghenescu Lucian Nicolae, Gheorghiu Anca, Iacob Marius Laurentiu,
Marinescu Ionela, Popazu Ecaterina, Radulescu Calin, Raicu Florin, Rajga Adrian, Sandu Ionut, Sacui
Andreea Cristina, Stere Ionut, Stere Mihai, ªtefan Mirela Cornelia, Tataru Daniel Marian, Toma Cristina
Nicoleta, Untaru Violeta, Vasile Marius Cosmin, Vatui Alin Cristian, Vrabie Laura Valeria, Nemitanu
Gabriel.
Clasa a XIII-a M seral
Profil – Economic – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Ciurtin Marius
Anton Emiliana, Arpasanu Tania Nicoleta, Badac Mihaela, Bardan Monica, Balanuta Severina,
Bunea Nicoleta Diana, Chinta Marinel Roberto, Condrache Dragos, Enache Nicoleta Magdalena, Feraru
Ionela Luciana, Florea Cristina, Chircoiasi Iuliana, Grecu Liliana, Hornet Adriana, Ilinca Cristian Fanel,
Jianu Mirona Alexandra, Marinescu Monica Liliana, Mihalcea Sorinela, Mirea Ilie, Mitroi Bogdan, , Nitu
Mioara Adriana, Raduca Georgiana Rodica, Raducan Adrian, Rusu Marcela, Tataru Adrian, Tataru Florian,
Troncea Petruþ, Turtoiu Mariana, Vãrzaru Florentina.

245

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2001-2002
Clasa a XII-a A
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Otarasanu Ion
Arsu Vasile Valentin, Barbu Florentina Gabriela, Burcica Antoaneta Roxana, Cercheaza Silvia
Elena, Cernea Alina Victorita, Chelesu Elena Florina, Chitu Raluca Elena, Codinca Valentin, Dobre Eduard
Catalin, Dorcea Elena Madalina, Enache Adriana, Enciu Alina Mihaela, Enculescu Adriana Maria, Ghetu
Bejan Adrian Doru, Grancea Emanuela Veronica, Ionita Adriana, Iordache Nicoleta, Marin Valentin,
Ghioca Adrian Alexandru, Manaila Madalin Florinel, Musel Roxana Liliana, Neagu Otilia Silvia, Oancea
Cristian Ionut, Popa Dan, Rabacel Andrei Silviu, Radulescu Adrian, Rusu Clara Maria, Sandu Florentina
Laura, Stan Andreea, Stegaroiu Monica Gratiela, Stoica Marilena, ªtefan Andreea Maria, Vasile Ioana
Liliana.
Clasa a XII-a B
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Baldea Adriana
Anton Camelia, Avram Cristina, Barbieru Ramona Elena, Barbuceanu Adrian Emanuel, Bosoc
Catalin Florinel, Botogan Georgeta, Dancalescu Teodora, Dan Iuliana, Epure Diana, Fetita Florentina,
Ganta Claudia Florina, Gugiu Mihaela Gina, Hrescanu Mihai Marius, Ifrim Diana Mihaela, Iordache Alina
Florentina, Iordache Roxana Elena, Marin Afenduta Gabriela, Matache Raluca Catalina, Mincu Elena
Daniela, Mistau Octavian, Moraru Georgiana, Narosi Mihaela Maria, Nicolaescu Dan Alexandru,
Paraschiv Daniela, Opescu Bogdan Cristian, Pricop Alexandra Florentina, Radu Gina Mihaela, Sandu
Robert Gabriel, Saiu Paula Luiza, Stan Iuliana, Taras Alexandru Mircea, Tipirig Maria Veronica.
Clasa a XII-a C
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Samoila Niculina
Albu George, Anchidin Cristina, Boeru Ealexandru, Bradusoiu Irina Minica, Chiriac Florentina
Alina, Cosoveanu Marius, Cretulescu Nicoleta, Cristian Elena, Dima Andreea, Dumitrescu Ruxandra Ana
Maria, Gabreanu Marius Bogdan, Gaburici Corina, Hrincu Sorin Daniel, Melci Mihaela Cristina, Mezdrea
Ana Maria Claudia, Mihalache Lidia, Musat Tatiana Mihaela, Niculescu Ana Maria, Nita Violeta Ileana,
Podarascu Ana Maria, Saragea Laura Daniela, Solacu Mihai, Teodorescu Carmen Ionela, Tomescu Liliana
Mihaela, Tarca Roxana Liana, Tentea Andreea Mihaela, Ungureanu Bogdan Ionut, Vasile Mihaela Ioana,
Vanatoru Alexandru Octavian, Vlad Alexandru Daniel, Vlad Lidia Stefania, Zambila Ileana Alina
Cristiana.
Clasa a XII-a D
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Costea Tania
Andreescu Andreea, Antonescu Mariana, Badeca Sultana, Barbu Ionica, Balan Elena Georgeta,
Calin Roxana, Chira Marin, Chirita Cosmin, Chivulescu Simona, Curculescu Marius, Dumitrascu Ionut,
Gana Hrista Vanghele, Iftene Claudia, Ispasiu Maria, Ivan Maria, Matei Cristina Mariana, Marin Mirela
Liana, Mihai Daniel, Mihalache Daniela, Moldovan Florinela, Morarescu Florina, Niculescu Amelia,
Osman Ana Maria, Postelnicu Georgiana, Stoichita Elena, State Liliana, ªtefan Ionut, Tudora Elena,
Tudorache Alina, Tudorica Andreea Elena, Varga Cosmin, Vasile Tatiana Corina, Vasilescu Valentin,
Vasiliu Madalina Viorica, Voinescu Daniela.
Clasa a XII-a E
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Racu Constantin
Achitei Nicoleta, Baboi Adina Mihaela, Bitica Mircea Mihai, Borcan Alina Ioana, Chirca Cristina
Dorina, Cristea Catalin, Dragan Ioana Mihaela, Dumitru Andrei Valentin, Gafton Alina Stefania, Mitran
Alexandru, Minteanu ªtefania Daniela, Nedelcu Andreea, Paulescu Ana Mihaela, Petre Antoaneta Andra,
Petreanu Iulia Cristina, Pisau Cristina Daniela, Pop Dragos Ioan, Sion Florentina Ramona, Stro Gerard
Dragos, Teodor Claudia, Vasile Andrei Stefan, Verboncu Alexandra Maria, Zgubea Ligia Madalina.

246

Clasa a XII-a F
Profil – Tehnologicã/Servicii – Turism
Diriginte – prof. Niculescu Gabriel
Bebereche Adriana Elena, Bontu Mihaela Andreea, Butoi Ionut Gabriel, Cazacu ªtefania Laura,
Ciobanu Georgiana, Constantin Georgiana Mihaela, Constantin Liliana, Dorobantu Cristina Stefania,
Dragomir Madalin Nicolae, Drumea Tantica Gabriela, Ferascu Laura Elena, Ghita Stela Costina,
Marinescu Lucia Mihaela, Mihalache Georgiana, Molnar Ciprian Alexandru, Nae Maria, Neculcea
Dumitra Anca, Oancea Cosmin Cristian, Pana Georgeta, Parjol Sorin Constantin, Pestritu Madalina
Viorela, Popa Andreea Costina, Puscoci Adrian, Radulescu Andreea Gabriela, Stoica Oana
Alexandra, Toma Razvan, Tundrea Tinela Roxana, Zarnescu Alexandra Monica.
Clasa a XII-a G
Profil – Tehnologicã/Servicii – Comerþ
Diriginte – prof. Bica Camelia
Badea Luciana Stefania, Badea Elena Cristina, Baluta Verginica, Bulai Daniel, Dinu Mariana,
Drumea Gabriela, Florea Georgeta Madalina, Finisan Ioana Minica, Gheorghe Tudor Alexandru,
Ganfaleanu Cristian, Ghinea Corina, Giurgiu Sandra Marina, Ion Florentina, Ilioiu Cristina, Lazar
Madalina, Marcu Ana Maria Madalina, Martin Stefania, Miclaus Cristina Maria Elena, Miea Mihaela
Gabriela, Oprean Elena Daniela, Panduru Mihaela, Stan Florina, Trifan Dana Andreea, Ungheanu Alex
Viorel, Vasiloiu Mariana Irina.
Clasa a XII-a H
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Buzatu Doina
Adam Claudiu, Albesteanu Ana Maria, Amarii Razvan Cristian, Antone Florin, Antonie Ana
Maria, Buzea Viorela Ramona, Chirita Raluca Alexandra, Cojocaru Constantin, Grigore Mihaela, Grigore
Nicoleta, Ionescu Eugen, Iordache Mirela, Iordan Elena Viorica, Iorga Adrian Marius, Mocanu Ioana,
Neacsu Adriana, Niculae Diana Mariana, Olteniceanu Marius Gabriel, Petre Tania Iulia, Potarniche Iuliana
Ionela, Radulscu Lorena Georgiana, Sandu Marius Marian, Stanculescu Cristina Mihaela, Stroie Elena
Daniela, Samit Maria, Toma Valentina Cristina, Tudor Gabriel, Vasile Iuliana Florentina, Velicu
Geanina.
Clasa a XII-a I
Profil – Tehnologicã/Servicii –Turism
Diriginte – prof. Pascu Gheorghita
Barzoiu Rodica Ecaterina, Budoiu Andreea Luciana, Carlan Geanina Aurelia, Chitu Cristian
Mihai, Cristea Alexandru, Cristea Marius Adrian, Constantinescu Claudia Elena, Costea Vanghele
Valentin, Cristian Manuela, Dima Valentin Cosmin, Dumitru Alina Gabriela, Enculescu Alice Nicoleta,
Grecu Elena Iuliana, Grigore Florentina, Ionita Virgil Lucian, Mandrec Alina Gabriela, Matinca Cristina,
Mladin Mariana Stefania, Nedelcu Ionut Marian, Nitoi Petru Lucian, Nuta Nicolae, Porisan Liviu, Panait
Bogdan Constantin, Pavel Cristina Mihaela, Perdun Cristina Mihaela, Simion Ionut Emil, ªtefan Mircea
Valentin, Tanase Dragos Ionut, Vasilateanu Dana Mirela, Valeanu Catalin Marin, Vulpe Iuliana Adriana,
Zloteanu Mariana.
Clasa a XII-a L
Profil – Tehnologicã/Servicii – Comerþ
Diriginte – prof. Carabis Elena
Amaricai Maria Cristina, Bochis Cristian Stefan, Brasoveanu Anda Constanta, Calentaru Nasi,
Calugaru Camelia, Datcu Elena Gabriela, Dogaru Gabriel, Dragne Rodica, Dragnea Georgeta Alexandra,
Ene Mihaela, Epure Laurentiu, Fritu Valentina Aurora, Giurea Alina Valentina, Gradescu Cristian, Ionita
Andreea Florentina, Ionita Florentina, Medaru Alexandru, Mihai Mihaela, Mircea Veronica Fanica, Nicola
Albert Ionut, Nicolae Ionut, Oprisan Daniela Elena, Pavel Mariana Georgiana, Rusescu Carmen Victoria,
Salaman Alexandra Monica, Stavarache Cristina.

247

Clasa a XIII-a M
Profil – Tehnologicã/Servicii – Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Mavrodin Horatiu
Aceleanu Andreea, Alexandrescu Romanita Andreea, Anica Cornelia Oana, Ardeleanu Mihaela
Delia, Banica Viorica, Cantaragiu Constanta, Calin Laura Nicoleta, Carligea Traian, Cinca Irina,
Dominteanu ªtefania Elena, Dudus Rodica, Enache Nicoleta, Florea Adriana, Ionescu Mihaela, Iosif
Elena, Macoveschi Razvan, Mihai Veronica, Mihalache Aurelia, Paraschiv Iulia, Paun Vintila Alexandra,
Parlitu Magdalena, Racovita Radu, Stoica Ionel Augustin, Tanase Ramona, Pop Dumitru, Iosif Marioara,
Gheorghe Dumitru.
Clasa a XIII-a N
Profil – Tehnologicã/Servicii – Comert
Diriginte – prof. Vlad Constanta
Apistoaie Florin, Badea Iulian, Bolintineanu Jeanina, Bondrea Elena, Cioflan Emilia, Cobziuc
Elena, Comnea Georgiana, Dinu Nicolae, Dumitru Eugenia, Iosep Cristian, Ivan Daniel, Lecu Tania,
Lucaci Cristi, Manuta Gica Florentina, Meltei Ionut, Miron Marinela, Parvu Mihaela Bianca, Preda Lucica,
Raicu Florentina Verginica, Stanciu Denisa Mariana, Serban Alina, Schneider Gabriela, Topciu Beatrice,
Tudor Mihai Paul, Voicu Sandica, Tilinca Radu Sorin.

248

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2002-2003
Clasa a XII-a A
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Simionescu Gabriela
Bolocan Nicoleta, Cataonu Cristina, Constantin Luminita, Cretu Ioana, Cretu Alina Violeta,
Cristian Daniela, Dimcica Georgiana, Dinu Mihaela Cristina, Dumitru Irina, Gana Nicoleta, Georgescu
Ariadna Cosmina, Gheorghe Madalina, Ignat Ana Alina, Ilcu Elena Roxana, Ilie Mihaela Elena, Ilie Ileana
Valentina, Ionescu Mihaela, Maxim Cristina Madalina, Mitan Lucian, Munteanu Ana Maria, Nicolae
Andreea Mihaela, Nurciu Enache, Oprea Valentina, Pascu Mariana, Petrica Ioana Ramona, Porcarasu
Laura Mihaela, Radu Florentina Nicoleta, Raicu Irina Mihaela, Rosu Ionut, Sandu Elena Emilia, Semeon
Florentina, Stan-Henghelz Catalina, Vasile Cristian, Velicu Raluca Valentina.
Clasa a XII-a B
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Siretchi Mariana
Alexe Alina Catrinel, Anghel Calin Ionut, Bejinariu Petrica, Bosoi Alexandru Bogdan, Botea
Claudiu Andrei, Chivu Andrei Stefan, Coiciu Trifan Simona, Coman Ana Maria, Craciunescu Matei Ion,
Dinu George Daniel, Donighevici Razvan, Filimon Bogdan, Florea Cristian Remus, Florea Ana Rodica,
Guli Constantin, Hogea Decebal, Iacov Valentin Ionut, Jianu Bogdan Iulian, Lazaroiu Denisa Adina,
Mesterelu Madalina, Nidelcu Robert, Petre Cristian Marian, Pitica Elena, Plesa Mihaela Catalina, Popa
Iulia Daniela, Popa Catalin Marian Popescu ªtefan Mirel, Saravar Marius, Sion Marius, Tarnaru
Alexandru, Tian Mihaela, Tucan Daniel Aurel.
Clasa a XII-a C
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Nutu Mihaela
Achim Mircea, Amariutii Andrei, Balaban Claudiu Ionut, Balasa Radu George, Barbu Anna
Gabriela, Barbu Elena Adriana, Berbescu Alexandru, Dragan Florin Catalin, Dumitru Liviu, Garlesteanu
Cosmin, Gheolbanoiu Cristina, Ghidel Cristian Constantin, Glavan Iustin, Matei Alexandru, Musat
Cristian Silviu, Olar Ioana Narcisa Dora, Padurariu Claudiu, Pascu Alexandru, Patru Diana Nicoleta,
Popescu Nicoleta, Roman Alexandru, Steoalfa Razvan Lucian, Tanase Dana, Tiu Alexandra, Toba Tudorel,
Tudor Andreea Elena, Tudose Raluca, Tutunaru Alexandru Liviu, Vasile Ioana, Vlad Sorin, Vlad Dragos
Ion, Vlad Roxana, Zamfir Ionut George.
Clasa a XII-a D
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Buruc Natalia
Alecu Valentin, Andrei Ramina, Andries Daniela, Arhip Nicoleta, Baranga Mioara, Barbu Adriana
Alina, Brancu Catalin, Broscaru Raluca, Campean Ana Maria, Chiriac ªtefania Ramona, Constantin Elena,
Cornea Andreea Iulia, Dogaru Razvan, Florea Andreea, Grama Marin, Ionita Florentina, Iorga Elena,
Martin Georgiana, Neagu Stefan, Salcianu Cristina, ªtefan Eliza, Tache Cristina, Tataru Daniela, Tipirig
Petre Ionut, Tiu Alexandru, Trusca Ana Maria Roxana, Tudora Mihai, Vlad Emilia, Voicu Georgiana,
Zamfir Andreea Ioana Lavinia.
Clasa a XII-a E
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Enescu Angela
Albu Cosmina Nicoleta, Alexandru Ioana Roxana, Bocu Geanina Andreea, Bocu Oana Roxana,
Borhan Georgiana, Bratila Monica Elena, Capruciu ªtefan Costin, Catana Cristina, Dascalu Ana Raluca,
Fartat Elena Andreea, Gheorghe Elena Andra, Hartie Maria Mirabela, Ion Ionut Daniel, Lola Gabriela
Florentina, Mandru Emilia, Martin Ioana, Mirica Oana Mihaela, Nastase Oana Ramona, Parvu Andreea,
Peicu Razvan Laurentiu, Popescu Gabriela Raluca, Preda Andreea, Radut Elena Alina, Righel Ioana
Antonia, Stan Alis Georgiana, Stoian Rodica Mariana, Stoenica Cristina, Tami Carmen, Vasile Laura
Cristina, Velican Carmen, Varlan Simona Daniela, Voicu Florina Daniela, Voloc Marina.

249

Clasa a XII-a F
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Chitca Camelia
Arnautu Teodora, Badica Andrei, Boistea Cristina, Borta Paula, Caldararu Alina Cristina, Canea
Ion Val, Dascalu Nicoleta Cristina, Dochianu Cristina Maria, Dragomir Florin, Galbinisteanu George
Alexandru, Gheorghe Valentin Alexandru, Ionescu Mircea Gabriel, Ionescu Ecaterina Daniela, Ionita
Alexandru, Ivan Alina, Laceanu Marius Razvan, Marin Elena Daniela, Marinache Oana, Marioara Adrian,
Oancea Cristina Elena, Pencea Aurelian Stefan, Ratiu Radu Ionut, Sandu Cristian, Scorpie Constantin,
Selaru Silviu Lucian, Stoica Gabriel, Tataru Irina, Tudor Cristian Valentin, Visoianu Catalina.
Clasa a XII-a G
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Dicu Laura
Alexandru Gabriela, Anghel Mariana, Borhan Marius Daniel, Bucur Madalina Florentina, Chira
Toni Bogdan, Constantn Razvan Andrei, Constantin Ana Maria, David Daniela, Deaconu Cornel, Dinca
Madalina Nicoleta, Dinu Mihai Constantin, Dinu Adelina Marinela, Dragomirescu Andrei, Dumitrescu
Elena, Dumitru Cristina, Enache Marius Adonis, Ene Elena, Georgescu Mihaela, Huean Elena Corina,
Ionescu Corina, Militaru Gabriela, Moldoveanu Marius Gabriel, Parloaga Ileana Sorana, Penciu Elena
Loredana, Postelnicu Ioana, Radu Mircea Marcel, Simon Ramona Madalina, Stanciu Laura, Strijacenco
Alexandra, Toma Florentina, Toma Margareta.
Clasa a XII-a H
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Simion Melania
Alecu Stefania, And One Razvan, Balan Diana Ioana, Cartoaja Ionut, Coman Roxana Alina,
Cristea Roxana Elena, Cristea Nicoleta Ramona, Dobre Alina Valentina, Doncila Adina Maria, Dumitrascu
Simona, Dumitrescu Costin, Epure Mihaela Valentina, Ghita Camelia Maria, Granzulia Nicoleta,
Liubuschin Zvetlana, Moise Luminita, Neata Gabriela Madalina, Nedelcu Adrian, Nicolae Iulian, Petre
Cristina, Petrescu Irina Elena, Radulescu Mihaela Madalina, Sacareanu Alexandra Liliana, Sclearenco
Irina, ªtefan Ana Maria, Tanase Aida, Tanasescu Alina, Vaduva Alina, Voicu Andrada.
Clasa a XII-a I
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Ciurtin Marius
Barbu Robert Alexandru, Barca Ana, Bolborici Daniela Marilena, Chercea Elena Irina, Chioveanu
Irina, Chiru George, Constantin Denisa, Craciun Ana Maria, Dima Gabriela, Dincea Nicolae, Dragomir
Ramona Mariana, Gadea Irina Mihaela, Gheorghe Andreea Dorina, Hristache Alexandra, Ichim Adela,
Ivan Amalia Cristina, Matei Daniela, Nica Adina Mihaela, Poenaru Elena, Repescu Sergiu, Soare Oana
Madalina, Toma Ionut Daniel, Tudor Marius, Urlan Nicolae, Vamesu Nicoleta, Ghiur Natalia, Ionescu
Gabriela Elena.
Clasa a XII-a L
Profil – Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Iacoban Mihaela
Anitas Alin Vasile, Averitei Ioana Corina, Bugheanu Alexandra Violeta, Bungin Bruno, Burlacu
Mihaela, Chirita Cristina Florentina, David Marian, Dedu Costel, Ditiu Ionut Marian, Gaidaruc Miruna
Georgiana, Ghimbulut Georgiana, Hancu Ana Iuliana, Ion Cristina, Ionescu Daniela, Irimia Irina Cristina,
Laszlo Mihai, Marinescu Andrei, Matei Madalina Raluca, Mihailescu Camelia, Mincu Rodica, Neamtu
Irina Maria, Nitulescu Georgiana, Pescaru Ionela Geanina, Popa Georgeta Roxana, Radu ªtefania Andreea,
Savu Marius Catalin, Sohan Virginia Daniela, Stoica Florentina, Tudor Alina, Tufan Raluca Geanina.

250

Clasa a XII-a L
Profil – Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Rujan Georgeta
Bajdan Simona Elena, Blahuianu Valentina, Casu Cristina Iuliana, Cernahoschi Raluca Mihaela,
Cioc Alexandru Cristian, Ciungu Costin Eugen, Costache Mioara, Dragan Ruxandra, Ion Andra Monica,
Ionescu Iana Delia, Ivanescu Denis Octavian, Mandache Georgiana, Marcu Marius, Minciu Gabriel, Mirea
Elena Daniela, Musteata Marioara Nicoleta, Nita Elena Catalina, Onica Burcea Mihaela, Pescaru Cristina
Nicoleta, Petcu Alexandru, Petcu Andrei, Popazu Georgeta, Popescu Radu, Schiopu Alexandra Maria,
Slabu Marian Danut, ªtefan Bogdan Adrian, Stroe Ana Maria, Tanase Violeta, Zaharia Andreea.
Clasa a XIII-a I
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Tudoran Zoe
Achim Liviu, Avramescu Maria, Badea Marius, Banica Gina, Chiriac Florin, Chivulescu Cristina,
Covesanu Ioana Cristina, Dogarelu Vasile, Dragnea Gheorghita, Frunza Laura Alexandra, Grigore
Nicoleta, Ivanuta Luminita, Mihalache Gheorghita Preda, Naca Stere, Pop Marioara, Preda Dumitru, Stan
Elena Madalina, Vasilescu Vlad, Vasilici Adriana.
Clasa a XIII-a N
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Stroia Sanda
Anghelache Mariana, Badarau Emanuel, Badarau Rebeca, Banu Mihaela, Bardasu Tatiana
Emanuela, Basno Marius, Bita Mihaela Cristina, Buga Iulian, Chircu Nina, Craciun Mihaela, Cristache
Claudiu, Danes Mariana, Dobra Mara Daniela, Ionita Evelina, Iordache ªtefania Alis, Nachiu Florian,
Pelteacu Carmen, Spatariu Nicoleta, Spatariu Cristina, Tabara Eugeniu, Tofan Cornel, Ghinea Monica
Georgiana, Stanescu Cristian.

251

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2003-2004
Clasa a XII-a A
Profil Economic – specializare Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Niculescu Maria
Arion Fl. Georgiana, Barbulescu P. Vlad, Bozdoc C. Victoria Mihaela Claudia, Constantin I. Alina,
Constantin I. Hermina, Cozma D. Oana, Dandara I. Ionela, David S. Iulia, Dumitru S. Alexandra, Dumutru
A. Elena Andreea Iuliana, Filip V. Beatrice Alina, Iordache Gh. Gheorghe, Micu C. Alexandru, Mihai E.
Alina Ecaterina, Mihalache C. Adriana, Mitoiu A. Daniela, Nicolae E. Oana Maria, Plesea I. Alina
Gabriela, Roman D. Andrei Marius, Rotaru Gh. Mihaela Roxana, Samson I. Gabriela, Samson I. Mihaela,
Savulescu T. Mihaela, Serbanescu P. Roxana, Stanciu I. Georgiana, Stanescu M. Irina, Stanescu S. Razvan,
Tablet I. Paula, Unci N. Marius, Vasile I. Daniela Simona, Vasile-Cartan I. Mihaela.
Clasa a XII-a B
Profil Economic – Specializare Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Badila Mihai
Adam I. Lãcrãmioara, Bratu M. Alexandru, Buzdugan I. Florian, Campulungeanu P. Ioana,
Carstea C. Camelia, Cefalan D. Andreea, Chiriacescu C. Radu, Constantinescu G. Gabriela Irina,
Crunteanu I. Rodica, Dorobantu V. Alin Ionut, Dragu N. V. Cristina, Dumitru E. Maria Alexandra, Florica
V. Alexandra, Ilinca A. Ciprian, Iordache Gh. Madalina, Lahman D. Daniel, Lixandru C. Anda Elena,
Lupasc M. Andrei, Manea I. Mariana, Manolescu F. Stefan, Militaru M. Alina, Oancea I. Mihaita, Olteanu
I. Victoria, Ostahi C. Robert, Piciorus V. Marius, Poenaru I. Irina Cornelia, Sita C. Madalina, Spireanu A.
Aniel Stefan, Stanescu L. Eugen, Stefanescu I. Carmen, Turcitu L. Cristina Maria, Zaharia C. S. C. Robert.
Clasa a XII-a C
Profil Economic – Specializare Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Moldoveanu Ileana
Andrei C. Mariana, Banca P. Petruta, Bercu C. Ionela, Besliu Gh. Claudiu, Bumbacaru N. Gabriel,
Constantin Dana, Dorobantu M. Laurenþiu Mihai, Fodorca St. Gabriela, Ghitiu-Bratescu N. Alexandru,
Judianu G. Adela, Marinescu G. Andreea, Mihaiu M. Alina Cristina, Neata I. Adrian Valentin, Onofrei I.
Ionut Ciprian, Parvu N. Gabriela, Patrascu D. Ioana, Pitu V. Mihaela, Radu Gh. Robert, Rasca N. L. Laura,
Stanciu V. Simona, Stelea O. Marius, Stoicea I. Robert, Stuparu D. Mirel Titi, Tararache H. Denis,
Terentiac M. Mihai, Tudor I. Andreea, Urloi D. Laura, Vasilica I. Petrisor, Voicu A. Andrei Ionut, Zamfir
Gh. Mihaela.
Clasa a XII-a D
Profil Economic – Specializare Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Iosif Ioan
Achim I. Aurelia, Anin M. Andreea Cristina, Banu Fl. Andreea Elena, Bustea A. Mircea, Cartan
Fl. Florentina, C Iobanu Gh. Andreea, Colgiu C. Florin Marius, Dobre V. Florin Iulian, Georgescu V. Victor
Adrian, Gherghina I. Emilia, Ionescu Gh. Cristian, Iordache N. Radu George, Ispas V. Georgiana Elena,
Lemandroi I. George, Maftei G. Corina Alina, Neacsu M. Roxana, Nica F. Ramona Catalina, Oprescu A.
P. A. Anca, Pascu I. Adrian, Pelin I. Mihaela, Petcu V. Mariana, Popa F. George Viorel, Popa V. Florentina,
Soare I. Alina Mihaela, Stere A. Marius, Stovicec G. Valentina Cezara, Toader V. Ana Maria, Tulbure P.
Violeta Andreea, Vasile St. Costin, Vasile V. Vasile, Zaharescu T. Liana.
Clasa a XII-a E
Profil Economic – Specializare Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Mihaescu Doina
Ardeleanu E. Claudia Alexandra, Atanasiu D. Cristina, Badita A. Florentina, Fratila E. Raluca
Gabriela, Ghizdoveanu E Alina Georgiana, Giurascu D. Alina Lidia, Guzumas I. Adriana Ramona, Horvat
G. Cristina, Ioan I. Laura Elena, Irimia I. Ana Maria, Militaru C. Oana Madalina, Moiceanu N. Stefania,
Nicola G. Ionela Alina, Olteanu I. Monica Alexandra, Pena M. Nicoleta, Petea I. Nicoleta, Popa M. C.
Adriana, Preda F. Tatiana, Puiu N. Georgeta Adriana, Roanta I. Corina, Scuta M. Alexandra, Stan M. Alina
Beatrice, Stoica E. Madalina, Tudorache C. Selena Mirabela, Vasile M. Oana Marina.

252

Clasa a XII-a F
Profil Economic – Specializare Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Bica Camelia
Amarandei D. Catalin, Barbu Gh. Ilinca Maria, Barbu I. Oana Raluca, Blidara A. Alina Elena,
Bondar A. Alin, Borcea I. Anda, Ciobanu P. Ana Maria, Coman I. Cristian Florin, Craciun D. Otilia, Dinca
C. Elena, Dragomir C. Bogdan, Geana I. Roxana, Ianos St. Alxandra, Ioan M. Mihaela, Ionita S. Carmen,
Legrade I. Florina Elena, Motrosi C. Andreea Marina Gabriela, Necula A. Andreea Elena, Oprea Gh.
Izabela, Radulescu I. Ana Maria, Ratiu I. Razvan, Rosca C. Ionut Mihai, Rotaru Gh. Alexandru, Serban N.
Gabriela, ªtefan G. Alexandru, Tarta R. Sebastian, Tiperciuc V. Ioan, Velcu D. Lucian, Vlad M. Ana
Cristina, Zeletineanu C. Gabriela.
Clasa a XII-a G
Profil Economic – Specializare Finanþe Contabilitate
Diriginte – prof. Iordache Gabriela
Anghel C. Dan Alexandru, Antofe M. Robert, Arabolea I. Andrei, Balan S. Bogdana Iulia, Banu J.
Diana Roxana, Ciofu G. Gabriela, Cirlig V. Marilena, Ciubuc V. Alina Liliana, Corbu N. George Marius,
Dantis V. Ana Maria, Dragomir R. Roxana, Haralambe D. Florin, Micu N. Alina Nicoleta, Mitan V. Vasile
Mihail, Mocanu C. Cristian, Moga A. Ana Maria, Moraru C. Marius, Neatu F. Mircea Andrei, Nica T.
Gabriel Mihai, Petre V. Florin, Sandu I. Alina, Sandu I. Roxana Oana, Sarbu M. Lilia, Sentes I. Adriana,
Surugiu D. Elena, Tanase A. Simona, Topologeanu A. Adelina, Troaca V. Ana Maria, Visu D. Elena
Luminita, Voicu D. Alina Daniela, Zarafu M. Luiza Maria, Zgubea D. Andreia.
Clasa a XII-a H
Profil Economic – Specializare Turism
Diriginte – prof. Vasiliu Cristina
Badarau N. Diana Alexandra, Barbulescu N. Nicoleta, Branzoi M. Simona Maria, Caragea C.
Alina Florentina, Chircalan P. Elena, Ciobanu N. Radu, Cojocaru M. Daniel Cristian, Constantin I. Maria
Magdalena, Dobras V. Alina Maria, Docan A. Cristina, Dumitru C. Cristina Ioana, Eftimie N. Alexandra,
Ilea E. Dana Monica, Ilie I. Ana Maria, Lupascu I. Ina , Manea Gh. Geanina, Manolache I. Iuliana,
Marioara I. Maria, Nuver St. Marian Ionut, Popescu –Sustreanu I. Dragos Ion Mihai, Socol O. Ioana,
Spirea Gh. Georgiana, Stoica D. Matei Mihail, Stroe I. Valentina Georgiana, Vulpe I. Doina Cristina,
Vulturescu M. Iulia Corina.
Clasa a XII-a I
Profil Economic – Specializare Turism
Diriginte – prof. Tomescu Liliana
Babic Gh. Sorin, Catanoiu G. Andree Stefania, Cavalgiu I. Valeriu, Cioc A. Diana Maria, Ciortea
I. Anca Gabriela, Coman V. Cristina Ana, Dan M. Elena Luminita, Dobrin I. Cristina, Dobroiu C. Lavinia
Cristiana, Dumitrache M. Mihai, Luta C. Ioana Angela, Malureanu F. Maria, Manila A. Ana Mihaela,
Mateevici C. M. Anna, Mihai Gh. Ramona, Mihaita P. Catalin, Moroi N. Cristina, Necula I. Cristina,
Pestritu I. Adina Daniela, Petre D. Daniel, Popa M. Cristina Liliana, Popescu Gh. Carol Eugen, Racareanu
I. Ioana, Stamatescu C. I. Florentina, Stoicut I. Andrei Florin, Tanase R. Mihai, Tatarciuc S. Ana Maria,
Tatu A. Aurel Octavian, Tudor A. Raluca Mihaela, Tudor I. Valentina, Zidaru N. Rozalia Maria.
Clasa a XIII-a M seral
Profil Economic – Specializare Turism
Diriginte – prof. Chitca Camelia
Albina Emanuel Gabriel, Amza Razvan, Bara Bogdan, Bereniczki Sorin Mihai, Caludea Anca
Maria, Chejneanu Cristina Luminita, Ionescu Alexandru Mihai, Negrescu Octavia Ioana, Niculescu Emil,
Oprea ªtefan Cristian, Poenaru Camelia, Radu Carmen Elena, Simionescu Elena Alina, Zafiu
Veronel.

253

Clasa a XIII-a P seral
Profil Economic – Specializare Turism
Diriginte – prof. Pasat Corina
Alexandru V. Alin Mihai, Catrinici Magdalena, Apostolescu E. Radu Vasile, Badeca I Paris,
Bilaniuc V. Mirela, Ihaela, Bunea C. Lucica, Cepareanu A. Stefan, Chifu L. Constanta, Ciocarlan E.
Elisabeta. Mihaela, Codresi Nicoleta Angelica. Cornescu, Coler V. Costel, Costache V Marinela, Ilie Gh.
Alexandru, Manda I. Ana Maria, Manea I. Mihaela Mistreanu, Narita D. I. Dorin Marcel, Niculae A.
Marian Madalin, Pantan Ion, Radu Cleopatra, Rusu V Mircea Adrian, Scurtu P Petre Constantin, Simion I
Mariana, Stoian C Ionel, Stoleru I Eugen Fanica, Toma S Luminita, Peter Paul Constantin, Popa Adina
Nelia.
Clasa a XIII-a N seral
Profil Economic – Specializare Turism
Diriginte – prof. Onicel Paula
Balint C. Mariana, Boalaveche F. Daniela Florina, Datcu C. Mihaela Gabriela, Dezideriu Nicoleta,
Gavril Ovidiu, Gatila M. George Alin, Giurescu I. Rodica, Gligan Toma Adrian, Ilie L. Alina, Ionescu A.
Nicoleta, Manea M. Florina, Mihai P. Nicoleta Lucia, Nastase N. Alexandru Florin, Popa N. Doru
Alexandru, Roman N. Vasilica, Stativa E. Rodica, Stoia Persida.

254

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2004-2005
Clasa a XII-a A
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Simion Doina
Albu Valentin, Bolnavu Gheorghe Marius, Chitu Ioan, Costea Andreea, Dumitrescu Raluca,
Grigore Marinela, Ion Cosmin Daniel, Ion Mihaela Alina, Ionescu Cristiana, Jantea Irina Paula, Largeanu
Andreea, Marin Liviu Victor, Mateias Mirabela Petronela, Mocanu Georgiana, Neagu Marina Alexandra,
Neamtu Loredana Patricia, Negrea Claudia, Negres Daniela Mariana, Nutu Alexandru Stefan, Radu
Simona, Ristea Alina Mariana, Rotari Elena, Scarlat Elisabeta Andreea, Serban Valentin, Serbanescu Diana
Andreea, Sima Roxana Maria, Toma Ramona Ioana, Tincu Marius Adrian, Tudorache Madalina Oana,
Vasile Iulian.
Clasa a XII-a B
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Pavel Carmen
Atanasiu Diana Rodica, Badea Raluca, Burduja Ruxandra, Chitia Irina Florentina, Cires Nicoleta,
Ciubotaru Corina, Coan Andreea Mariana, Dan Sebastian Alexandru, Ion Stefanel Adrian, Loga Ruxandra,
Margineanu Radu Adrian, Maria Alexandra, Mir Raluca Mihaela, Neagu Andreea Georgeta, Niculae
Mihaela, Niculescu Andreea Elena, Olteanu Andra Roxana, Popa Bogdan, Radoveanu Dana Elena,
Radulescu Alexandru, Rondelli Gabriel Marcel, Stan Adriana Alina, Stere Aura Monica, Tomescu
Alexandru Gabriel, Vacniuc Iulia Madalina, Varga Catalin, Vasilescu Ana Maria, Velea Ion.
Clasa a XII-a C
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Banu Camelia
Banica Andreea Teodora, Baroi Alina Georgiana, Bobelnicu Andreea Sabina, Cosa Bianca
Andreea, Dobre Andreea Oana, Dumitru Irina Maria, Fasie Florentina, Ghita Mihaela Gabriela, Huzu
Ionut, Ionita Andreea Monica, Lupu Mirela, Mircea Bogdan, Mitrica Oana, Nicolau Ruxandra Georgiana,
Oancea Raluca Gabriela, Patrascu Andrei Stefan, Patrascu Bogdan Iliuta, Patru Elena, Prodan Razvan
Florin, Sita Ionel, Stanescu Ana Maria, Tasente Mariana, Tene Petru Teodor, Truta Petru Iulian, Tudorache
Violeta Loredana, Urloi Alina Georgiana, Vlasceanu George, Voinea Cristiana Raluca, Zavera Elena
Valentina.
Clasa a XII-a D
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Colceriu Bogdan
Aide Sarah, Anton Valenti N Ionut, Badircu Nicolae, Barbu Paula, Bucur Roxana, Cepi Costin,
Cernea Silvia Catalina, Ciobanu Viorel, Costache Mihaela, Despa Ionut, Diaconita Mihaela, Duca Daniela,
Flamanzeanu Ruxandra, Gheorghe Alexandra, Ionescu Olivia Nicoleta, Lungu Ioana Raluca, Lupea Raluca
Elena, Manole Andreea Madalina, Muncescu Marina, Paris Cristiana, Raileanu Tamara, Radulescu Daniela
Gabriela, Sacinschi Irina, Serban Ana Andreea, Simion Raluca Maria, Tanase Florentina Alina, Tudor
Alexandru, Vaida Catalina Sabina, Vicol Liliana.
Clasa a XII-a E
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Posoiu Felicia
Arama Lilia, Balaban Roxana Gabriela, Bilgar Andreea Florentina, Bistiriga Mirela Mariana,
Cirstocea Ion Alin, Deaconu Nicoleta, Dina Constantin Victor, Dragan Adina Valentina, Guda Theodore
Lisa Maria, Mihalache Daniela Alexandra, Minciu Mihaela, Moisescu Alexandra, Mircea Ada Otilia,
Nasaramba Cristian Alexandru, Oprea Elisabeta Ionela, Pana Bogdan Catalin, Petrche Madalina, Plesa
Valentin, Podolan Alina Mihaela, Popescu Elena Alexandra, Saizu Mihai Vlad, Simion Ecaterina Simona,
Stan Georgeta, Stanescu Ana, ªtefan Isabela Valeria, Tartau Alina Georgiana, Toma Crina Emilia, Ududec
Maria Nadia, Ungureanu Mihaela.

255

Clasa a XII-a F
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Sibisanu Corina
Anton Nicoleta Luciana, Badea Ana Maria Elena, Banu Mirela, Bobes Ioana Loredana, Bratu
Simona Florentina, Breahni Felicia, Bujor Oana Georgeta, Ciortu Grigore Catalin, Constantin Claudia
Ionela, Constantin Simona Georgiana, Dima Silviu Vasile, Dulceata Adriana, Dumitru Simona, Gigiu
Elena Luminita, Iachim Petru, Madescu Teodora, Maican Andreea, Mateescu Elena Luciana, Neacsu Alin
Alexandru, Nicolae Alexandru Florin Panait Elena Claudia, Pavel Georgeta Catalina, Pisau Madalina
Elena, Popescu Elena, Stama Mihai, Tucan George Marius, Ursoi Marian.
Clasa a XII-a G
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Burcea Nela
Aprozeanu Roxana Florentina, Bigan Ioan Alexandru, Bordeianu Adela Elena, Chiva Daniel,
Comsa Raluca Mihaela, Dolgani Marina, Dumitrache Roxana, Georgescu Andra, Gulipescu Marina,
Ionescu Carolina, Lunca Madalina Elena, Manea Daniela, Manea George, Marinescu Silvia, Miron Alina,
Muscalu Elisa Georgiana, Nistor Amalia, Oprea Alina Florentina, Oprea Claudia, Parvu Cornelia, Popescu
Maria Roxana, Purcea Georgiana, Serban Daniela, Tecuceanu Alexandru, Tomescu Nicoleta, Ucrainiciuc
Ana, Valcea Andreea.
Clasa a XII-a H
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Teodorescu Aurora
Bacarna Bogdan Andrei, Birau Emilian Eugen, Calei Octavian, Calinescu Georgiana Gabriela,
Costea Diana Florina, Cusak Ruxandra, Diaconescu Veronica, Dimcea Iulia Mariana, Dolana Simona,
Dumitru Ioana Corina, Ena Viorica, Finisan Ana Maria, Ionescu Radu Marian, Juganaru Alexandru, Manea
Laura Elena, Moroianu Mihai Octavian, Niculae Elena Adriana, Onut Camelia, Pana Loredana Eliza,
Paraschiva Camelia, Petre Catalin Florin, Ploaie Cristina Maria, Rosu Cristina, Scripa Oana Mihaela, Stan
Elena, Stavraca Ioana Catinca, Tache Roxana, Tejgheteanu Diana, Tudor Ioana, Alexandra,
Verde Mihaela Andreea, Visan Alexandra, Zarioiu Alina Iulia.
Clasa a XII-a I
Profil – Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Naiba Michaela
Ciocotoiu Roxana Stefania, Crumpana Claudia Cristina, Dobre Andreea, Dobrescu Ana Cristina,
Dumitrache Claudia Adriana, Fodorca Stefania, Georgescu Razvan Florian, Gheorghe Victor Stefan, Ion
Doina, Ionescu Andrei Laurentiu, Ionescu Cristina Alexandra, Marin Roxana, Matei Oana Raluca, Militaru
Florentina, Mitroiu Kiusep Eliza Moisescu Angelica, Nicolae Mirela Lãcrãmioara, Plugaru Mihaela, Sava
Elena Loredana, Secara Ana Maria, Serdesniuc Alina, Stan Monica, Stanciu Mircea, ªtefan Andrei, Stoica
Simona, Stroie Melania, Tanase Andreea, Tanase Georgiana.
Clasa a XII-a L
Profil – Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Mihai Stefania
Asmarandei Emanuela Alice, Ciobanu Anca Maria, Cornet Dan Antonio, Costache Veronica, Dan
Mirela Cristina, Grecu Dana, Ion Marius Catalin, Joita Oana, Kalksa Mahide, Mihai Alexandra Irina,
Mihãilã Maria Ruxandra, Nacu Aurelia, Neacsu Catalin Iulian, Neagu Cristina, Nita Andreea Cristina, Nitu
Ana Maria, Oprea Constantin, Pazzi Giorgiana Valentina, Petcu Aurelia Mihaela, Polizache Florenta Eda,
Prada Elena Maria, Samoila Adrian Mircea, Scobeniuc Serban Ioan, Stanescu Mihai Alexandru, Stanescu
Alexandra, Tacu Liviu Andrei, Tudor Cristian Nicolae, Vascu Marian, Vlasceanu Adriana,
Zota Mihai.

256

Clasa a XIII-a L seral
Profil – Economic
Diriginte – prof. Pasat Corina
Baluta Sofia Lucia, Buturuga Suzana, Bujor Alina, Carjan Vasilica, Cherciu Mihaela Daniela,
Constantin Olivia Victoria, Costache Georgeta, Costache Mihaela, Costea Alexandra, Cuvin Anca, Droma
Felicia Pam, Fotache Ana Maria Silviana, Garlovan Cristina Roxana, Georgescu Mirela Elena, Iancu
Maria, Matei Rodica, Mihut Vladimir, Mitu Alexandru Petre, Moldovan Catalina Elena, Neagoe Florina,
Oancea Doina, Oancea Rodica, Panturu Anuca, Sarbusca Catalin Andrei, Scripcariu Daniel, Stoica Mihaela
Daniela, Stoleru Irina, Stroescu Luiza, Toader Valentina, Ulman Mariana, Dobra Maria Daniela.

257

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2005-2006
Clasa a XII-a A
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Otarasanu Ion
Anghel I. Georgeta, Ciobanu G. Maria Camelia, Cojocaru M. E. Adriana, Constantin A.
Florentina, Constantin ºt. Daniela ªtefania, Constantinescu E. Cristina, Covaci C. Cristina, Covaci C.
Elena, Craia M. Cecilia, Drãghici C. Vasilica, Drãghici M. Maria Magdalena, Dumitru I. Mariana,
Frumosu A. Ana Maria, Ilinca C. Alexandru, Mare A. Mariana Loredanamedrea A. Diana Deliana,
Melcescu C. Adrianamihai S. Sorina Petruþa, Muºat C. Alexandramaria, Niculae N. Bogdan Andrei, Oprea
R. W. Andreea Diana, Popa C. Gabriela, Popescu Gh. Andreea Rodica, Rahal H. Saida Ana, Stanca I. Ionuþ
Gabriel, Stãnescu Gh. Andreea, Teslaru C. R. Vlad Gabriel, Tomescu M. Alina Florentina, Udriºte Gh. Ana
Maria.
Clasa a XII-a B
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Baldea Adriana
Andrei V. Adriana, Anghel I. Carmen. Arapache I. Mirela Cristina, Asãnache V. Daniela, Badea M.
Nela, Chiru V. Cosmin Virgil, Ciocan I. Mirela Georgiana, Coman C. Dorina, Constantin C. Carmen
Gabriela, Costache M. Daniel Adrian, Cristea F. Laura Corina, Ene I. Livioara Alexandra, Frãsineanu M.
Nicoleta, Georgescu C. Elena Isabela, Gherasim I. Olguþa Daniela, Gherghe I. Alina Georgiana, Gologan
M. Diana Emma, Ichim Gh. Gina Eugenia, Iordache D. Camelia Daniela, Iordache I. Ioana, Istratie M.
Marius, Matei I. Marius Ionut, Pascu E. Mãdãlina Valentina, Piroºcã T. Eliza Laura, Puiu N. Steluþa Ionica,
Stan V. Lorena Mãdãlina, Sterie V. Marius Cãtãlin, Tone M. Mãdãlina, Vidu D. Sebastian Mihail, Voicu M.
ªtefan Daniel.
Clasa a XII-a C
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Costea Tania
Andrei º. Tudora Mihaela, Anghel N. Ciprian, Badea G. Alexandru Daniel, Bîncã P. Alexandra
Vasilica, Bordei P. Daniela, Botez I. Maria Cãtãlina, Bucur Gh. Iuliana Cristina, Butu S. Aneta Aurelia,
Chioseaua I. Alina Maria, Cîmpeanu N. Cãtãlina Alexandra, Constantin I. L. George ªtefan, Cosereanu I.
Marilena, Gheorghe M. Oana Petruþa, Hanganu- Beraru P. Bogdan, Manoilã C. Ana Maria Cristina,
Mãrginean F. Alin Florian, Mitran C. Simona Andreea, Musatescu V. Angela Mãdãlina, Nanu D. N.
Alexandra Elena, Pârvu C. Constantin, Pavel G. Irina, Perl A. Cristian, Ploeºteanu C. Ramona Vasilica,
Rusu A. Alexandra, Simionescu J. Alexandra Mariana, Slave Gh. Crina Florina, Toia Gh. Irina Florentina,
Tudor P. Mihaela, Zaroschi D. Nicoleta.
Clasa a XII-a D
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Toma Marin
Amanciu I. Elena, Andrea M. Alexandra, Antonescu P. C. Constanþa Roxana, Bãrbulescu C. Ana
–Maria, Brezeanu F. Georgiana, Bucur I. Manuela Ramona, Bulumac M. Emil Alexandru, Chirea M. Ana
Maria, Coman M. Alina Gabriela, Danciu V. Alexandra Liliana, Dobre M. Maria Emanuela, Ene Gh.
Alexandru Marius, Ion S. Elena Mirela, Gavrilã T. Oana, Lazãr I. Vladimir, Miron C. Diana Olga, Oancea
C. Daniela Florentina, Papa F. Anamaria Alexandra, Preda D. Alexandra Denisa, Sandu D. Laura, Soare N.
Petruta, Speriatu T. Monica, Stancu F. Luiza Maria, Strãchinescu C. L. Alexandra Elena, Tãnase S. Florin,
Tãnase V. Oana Viorica, Tite Gh. Iulia, Tite Gh. Remus George, Turlea I. Alexandra, Vasilici Gh. Gina,
Voinescu C. Gabriel Dumitru.

258

Clasa a XII-a E
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Sandu Olguta
Alexandru M. Georgiana Alina, Andrei I. Ionelabadea N. Violeta Valentinaboariu M. Iuliana
Marilenabrînzei A. Daniela Constantin M. Viorel Ionuþconstantinescu M. Lauracrãciun I. Cãtãlinadan T.
Marius Ionutdulgheru A. Georgiana Ramonadumitrescu N. Simona Alina Eva B. Andreea Simona, Florea
A. Gabriela Daniela Nadiageambasu Gh. Camelia Andreea Ianus V. Monica Iordache M. Oana, Maftei D.
Gabriela Roxana, Manole C. Gina, Militaru C. Liliana Andreea, Mocanu I. Oana Andreea, Popescu I. Irina,
Stan V. Nicu, Stoian Gh. Georgiana Isabela, Tîrcol M. Alexandru, Todicã A. Mihaela, Vasilcoiu Gh. Sorana
Adina, Vasile ºt. Laurenþia Maria, Visan N. Loredana, Vochin I. Adriana Florentina.
Clasa a XII-a F
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Racu Constantin
Barzu T. Cristiana Alexandra, Bogdan D. Cezar Mihai, Bratilã C. Mãdãlina Alina, Bratu M.
Mariana Alina, Brînzã Gh. Alina Gina, Calotã I. I. Isabela, Cãlescu Gh. Andreea, Constantin I.
Rominaarabela, Crãciun P. Andrei, Creteanu I. Cristina Elena, Ditiu I. Aurelia, Dobranis C. Gabriel,
Dumitru A. C. Manuela Georgiana, Humin V. Eugenia Roxana, Ilie G. Valentin, Ispas T. Iulian Adrian,
Ivãnus I. Mariana Irina, Marcu I. Mihai Cristian, Mircia F. Alexandru Nicolae, Mirea A. Adriana Mãdãlina,
Ionete F. Mihaela, Mirea S. Simona Daniela, Oitã R. Alina Diana, Pandele - Petcu G. Silvia Gabriela,
Pisicã Gh. I. Mihaela Veronica, Poroineanu C. Aura, Rus M. M. Carmen Mihaela, Stavãr B. Ionut, Surugiu
Gh. Cosmina Oana Viorica.
Clasa a XII-a G
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Petre Tãnþica
Balotescu M. Liliana Florentina, Bãjenaru N. Mituta Georgiana, Cascaval F. Paul, Cînea I.
Ioanaandreea, Dasoveanu Gh. Constantin Iulian, Dovbenco L. Florica Simona, Dumitrescu I. Vasilica
Mariana, Dumitru A. Andreea, Gheorghiþã M. Flavia, Ghita C. Elena, Grigore Gh. Mircea Valentin, Ilie C.
Andrei Daniel, Ionicã D. Alina Mãdãlina, Ivãnescu M. Raluca Mary, Jianu M. Paula, Lazãr V. Nicoleta
Alina, Livinschi I. Alexandru, Lupescu N. Adrian, Micu N. Alexandru, Nedea C. Gabriela Mihaela,
Oinãcaru Gh. Ionela Cristina, Oprea M. Adriana, Paliu D. Tamara Maria, Popa C. Andreea Cristina, Prodan
T. Florin, Stanca D. Adriana, Siu M. Ana Cristina, Stirbu C. Florica Ecaterina, Tãnase N. Mihaela Diana,
Timandi I. Ionut, Topalã N. Mãdãlin Alin.
Clasa a XII-a H
Profil – Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Samoila Niculina
Chiriac G. T. Ana Maria, Coprinsu L. Andreea Alexandra, Cretu A. Alexandra, Cristea St. Adina
Ramona, Dimache N. Florin, Dobre I. Simona, Florescu I. Georgiana, Giosanu F. Andra Loredana,
Gheorghe N. Mirela Valentina, Grigore I. Ioana, Hutuleac M. Mihaela, Ilie C. Mãdãlina Teodora, Ioan C.
Octavian Alexandru, Jipa M. Adrian, Litã P. Paul, Manasoiu A. Antoaneta Andreea, Matei M. Paul Andrei,
Mihai C. A. Vlad Liviu, Mihai V. S. Ana Maria, Mocanu M. Oana Maria, Mungiu M. Loredana Khatty,
Muraru . Silviu Ionut, Neacsu N. Elena Roxana, Nitã V. Diana, , Pisãru M. Cãtãlina, Popa N. Alexandru
Marian, Rusu O. Stefan, Sandu S. Irina Scorei G. Cristina Livia, Sima I. Andreea, Ticu Fl. Isabela
Alexandra, Zorzon I. Monica Elena.

259

Clasa a XII-a I
Profil – Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Pascu Gheorghita
Bâlu M. Camelia Ioana, Borugã Gh. Amalia, Cãltun M. Adrian, Chioseolu R. Firdes, Chiru D.
Valentina, Ciobanu D. M. Andreea Raluca, Crãciunescu I. Alexandra Cosmina, Dogaru ºt. Maria Luiza,
Dorobantu V. Mihai Andrei, Ember C. Ioana Ilinca, Eremia C. Elena Raluca, Gheorghe N. Florian, Iconaru
Gh. Andrei Simion, Iordachi I. Daniel, Iriciuc P. Mirela Elena, Ivan D. Cristian Gabriel, Marcu M. Elena,
Naca S. Elena Andreea, Nitescu P. Daniel Alexandru, Olteanu I. Liviu Ionut, Petcu M. Florentina, Radu C.
Paula Mihaela, Radu I. Cristina Florentina, Slabu Gh. Alexandra, Slabu N. Cristina, Stoican Gh. Ana –
Maria, ªtefan Fl. S. Isabela, Tiu I. Daniel, Vasile N. Alexandra Alina, Vãcãrita V. Alexandra, Vlad A.
Andreea Alexandra.
Clasa a XIII-a seral
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Dobre Ecaterina
Alecsandru D. Stãnica, Asaftei N. Nicoleta, Barbu P. Daniel, Ciurescu V. Nicoleta Mariana,
Croitoru D. Alexandru Stefan, Dimcea N. Vasilica, Doroftei C. Corneliu, Drãgan A. Sorin Laurentiu,
Drãghici M. Mihai, Dumitru D. Rãducu, Gavrilescu I. Jenica, Ghiorghievici G. Florin, Horinceanu I.
Ecaterina, Ionicã F. Maria, Iuruc V. Stelian, Nica A. Roberto Nicu, Nicola E. Andreea, Nitã V. Cristian,
Oprea I. Stefan, Radu M. Constantin, Sãndulescu Gh. Gabriela Aurasavu D. Nicoleta Gina, Stoian Gh.
Gelu, Stoica I. Carmen Daniela, Tãnase C. Elena, Teodorescu Alexandrina Iuliana, Tudor N. Cãtãlin
Marius, Vãleanu A. Daniel, Voican I. Patricia Ani, Neatã I. Florina Magdalena, Nãdejde Gh. Elena Cristina.

260

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2006-2007
Clasa a XII-a A
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Enescu Angela
Alexandru D. Alexandra Floriana, Apostol V. Nicoleta Alina, Baboescu V. M. George, Cazacu Gh.
Andra Mihaela, Constantinicã I. Georgiana, Constantinicã I. Lãcrãmioara, Costea M. Bogdan, Dumitraºcu
Gh. Andreea, Goþea N. George Alin, Gramaticu Gh. Simona Georgiana, Guþã M. Andreea Victoria, Matei
I. Denisa Daniela, Mihai D. Roxana Andreea, Petrache C. George, Radu M. Mihaela, Rãdulici G. Gabriela,
Rusu A. Cristina Mihaela, Sava P. Cristina Eugenia, Surugiu C. Ionica, ªtefan I. Andreea Alina, Toma I.
Cristina, Ududec Gh. Alina Daniela, Verdeº Gh. S. Elena Claudia, Vulpe E. Claudia Aurelia, Vulpe I. Ioana,
Zailic D. Andreea Loredana.
Clasa a XII-a B
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Siretchi Mariana
Alexandru P. Gh. Lucian Andrei, Barbu M. Larisa Maria, Bãrbulescu V. Georgeconstantin A.
Cãtãlin Stefan, Costache G. Daniela, Costache G. Simona, Dima C. Florin Robert, Duscã M. Irina Teodora,
Gheorghe M. Valentin, Guli M. Maria Alexandra, Guþã M. Manuel, Halacenco T. Romeo Florian, Irincu I.
Elena, Manolache V. Valentin Alin, Mercorea N. Carmen Corina, Mitran C. Andreea Ioana, Nichiteanu M.
Andreea Loredana, Petre Gh. Elena, Popescu C. Ana Maria, Radut Gh. Alina Cristina, Ralea C. Oana
Adina, Samson M. Alina, Simion Al. Cãtãlina Ioana, Streche I. Cristina Maria, Seremet R. Andreea, Tudor
M. Claudia Rodica, Tudosie C. Pascuina Mariana, Vasile A. Mihaela Loredana, Vîrjan S. Miruna Nicoleta,
Vlãdilã I. Anca Victoria.
Clasa a XII-a C
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Nutu Mihaela
Alexandrescu Gh. Radu Gabriel, Bãlãlau N. Bogdan Costin, Boboc S. Gabriel, Bratu I. Nicuºor
Marius, Cãruntu L. Laura Alexandra, Constantin Al. Elena Daniela, Costache B. Alexandra, Costeanu P.
Alexandra, Craioveanu M. Ioana Roxana, Cristian I. Marius Florentin, Damian M. Mircea, Epuran V.
Mãdãlina, Gavril L. Florentina, Gutã I. Petruþa Daniela, Jecu O. V. Simona Andreea, Jipa D. D. Roxana
Alina, Lebe M. Alexandra Mihaela, Marin P. D. Ana Maria, Neacsu P. Roxana Luciana, Niculcea D.
Andreea Cristiana, Popa I. Alina Oana, Schwab M. Eduard Robert, Semeon C. Mihai Andrei, Stoica N. D.
Alexandru Cristian, Stoican T. M. Florentina Nicoleta, Tiºler G. Tiberiu, Tiþã ºt. Mihaela Florentina, Topalã
C. Alina Florenta, Vasile L. Raluca Alexandra, Zanfir I. Marinela Aurelia.

Clasa a XII-a D
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Ciurtin Marius
Alexandru M. Andra Iulia, Barbu C. Georgeta Simona, Ciobanu R. D. Andreea Ionela, Ciuculan
F. C. Eduard Cristian, Cocu A. Mirela, Conþu T. Tatiana, Costache T. Cornelia Nicoleta, Crãciun M. Iuliana,
Cristache I. Adrian, Cristea D. Alina Victoria, Delcea M. Valeriu Adrian, Dogaru P. B. Elena Dointa,
Dragomir P. Constanta Vasilica, Ganciu I. Aurelia, Gheorghe Leonard Ionut, Guzganu V. Anamaria, Iancu
Gh. Andreea, Iancu Gh. Iulian, Marinescu F. Ion Iulian, Mitrea Gh. Aurel Valentin, Nae I. Simona, Niculae
P. Maria Simona, Oncescu P. D. Alexandru, Pasan G. Nelia Elena, Radu M. Anca, Tofan V. Ramona
Andreea, Zaharescu T. Valeria Luciana, Zelko Al. Liana, Dumitru V. Valentina.

261

Clasa a XII-a E
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Stroe Nicoleta
Andronache A. Andreea, Avram V. Florin Claudiu, Barbu A. Iuliana, Bilciu D. Alexandrabunduc
M. Florentina Camelia, Burghelea C. Mãdãlina, Caras M. Corina, Conut M. Irinadobrogeanu I. Elena,
Dragosel V. Marilena, Drãgnoiu I. Alexandra Geanina, Dumitrascu Al. Paula Andreea, Fãtu I. Irina, Floricã
Gh. Lucian Cãlin, Grigore I. Alexandra, Iancu C. Gabriela, Ion C. Angela, Marinas A. Gabriela Andreea,
Mihu I. Cristina Camelia Edita Maria, Munteanu I. Silviu Marian, Nãstase A. Rãzvan Iulian, Oprea Gh.
Roxana Ionica, Pavel A. Alexandru, Pãun N. Alexandra Iuliana, Petriºor M. Mihail Cristian, Siminicã D.
Diana, Sorescu F. Bogdan Daniel, Stanciu C. Raluca Gabriela, Stanciu D. Cristina Alina, Tîrsolea I.
Mihaela.
Clasa a XII-a F
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Cotarlie Virginia
Belenschi I. Constanta, Beºcu N. Alexandru Tãntel, Cîmpeanu F. Raisa Adriana, Cobzaru C. Cezar
Costin, Coman S. Iulian Ion, Dragnea A. V. Ana Maria Luiza, Ghitã M. Mihaela Nicoleta, Hagiescu S.
Andreea Mirela, Iacob G. Claudia, Ichim P. Tudor, Ion T. Nicoleta Raluca, Iuriciuc Gh. Ruxandra Ionela,
Ivãnoiu I. Maria Mãdãlina, Lacurezeanu D. Rodica Andreea, Lazãr Gh. Vlad Cãtãlin, Marinescu E. Anca
Irina, Mitrache D. Roxana Elena, Munteanu T. Ionut, Naum Gh. Zisu Cristian, Parmac N. Elena, Pintilei
C. Raluca Daniela, Polizache C. Ioan Petru, Popescu I. V. Victor Rãzvan, Simion D. Denisa Ramona, Soare
C. Mariana Gabriela, Stãnicã D. Teodora, Stoica V. Lucian George, Toma A. Andreea, Vlad V. Vadim,
Zamfir C. Andreea Cristiana, Zãiceanu E. Andrei, Simion N. Cristina Mãdãlina.
Clasa a XII-a G
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Iacoban Mihaela
Barbu C. Mihai Valentin, Bâzdoacã I. Raluca Cristina, Broscaru P. Elena, Ciopatã Gh. Ana Maria,
Dimitriu A. Iarina, Dumistrãcel C. S. Dragoº, Dumistrãcel C. S. Mihnea, Duse N. Ionuþ Alexandru, Eftimiu
V. Angela, Ene M. George, Giurgiuman E. Cristian, Grigoraº M. Mihaela Dumitra, Livigiu P. Isabela
Bernadeta, Moldovan D. F. Andreea, Olteanu C. Ana Maria Cristina, Perianu S. Vasilica, Popa F. H.
Claudia Anne Marie, Popa I. Alexandra, Popescu S. M. Raisa Elena, Purcaru F. Irina Georgiana, Spiru I.
Marian Bogdan, Stoica D. Sabrina Maria, Teodorescu M. Raluca Andreea, Trandafir P. Andreea Roxana,
Tudor S. Florentina Adriana, Tuºan M. Ana Maria, Varga M. Maria Adriana, Vasile -Cartan M. Rãzvan
Gabriel, Vîntu N. Valentin Cristian, Zanfir E. Ioana Roxana, Zanfir E. Simona Mihaela, Zãgrean A. V.
Florina Ceriza
Clasa a XII-a H
Profil – Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Rujan Georgeta
Besleagã N. Raluca Oana, Botos I. Ana Maria, Ciocoiu C. E. Iulia Valentina, Cîmpeanu D. Marius
Marinel, Dinescu C. Sabina Gabriela, Dumitrascu N. Sofia Georgiana, Efrim F. Raluca Marion, Eremia N.
Alina, Gheorghe N. Daniela, Godja S. T. Alexandra Maria, Greceanu I. Geta, Ionitã D. I. Georgiana Anisia,
Jitariuc C. Andreea. , Moraru C. Ana Cristina, Muset V. Paul, Neagu M. Daniela Andreea, Oprea F. Daniela
Cristina, Pãun M. D. Mirona, Petcu V. Nicoleta Adelina, Sandu I. Marina, Scutelnicu O. I. Marius, Stamate
V. Eugenia Mãdãlina, Stîngã G. Elena Alexandra, Stochiceanu M. Silvia, Stoica I. Iuliana Alina, ªtefan C.
S. Cãtãlin Florin, Verdes D. Alexandru Ionut, Vilan Stefan, Visan I. F. Doina Constanta, Vîlcea A. Maria
Tudorita, Zaharia A. L. Alexandru Mihai, Martin I. Alexandra Cosmina.

262

Clasa a XII-a I
Profil – Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Maftei Golopentia Maria Jana
Balotã M. Mariana, Bãesu Gh. Roxana Iulia, Beniasu C. Cristina, Canã N. Mãdãlin Mihai, Chiritã
A. Mihaela, Chivu G. Sorin Gelu, Cojocaru C. Cãtãlin Leontin, Constantin N. Laurenþiu Vlad, Cuatu M.
Elisabeta Alexandra, Custurã D. Vlad Valentin, Dinu T. Monica Gabriela, Frenþ- Lung Gh. Adina Sabina,
Limongiu N. Marinela, Mândru C. Milena Daniela, Mãlureanu P. Gabriela, Medrea V. Alexandru, Neacsu
Gh. Mihai, Neagu C. Alina Viorela, Neagu T. Ana- Maria, Pavel D. Geraldina Daiana, Pãdureanu I.
Alexandru, Puchiu P. Nicolae Iuliu, Radu L. George Costin, Stancu A. Diana Iuliana, Stroe I. Stefan,
Suhãianu F. Monica Andreea, Trofeo V. Maria Luiza, Udrea N. I. I. George Mircea, Voicu T. G. Elena
Alexandra, Zaharia O. Alina Daniela, Zaharia O. Andreea Iuliana.
Clasa a XIII-a seral
Profil – Economic – Tehnician în Activitãþi Financiare ºi Comerciale
Diriginte – prof. Maftei Golopentia Maria Jana
Alexei A. Ala, Ciobanu G. Alexandru Mihai, Ciupag V. Vasile, Comãnescu G. Marian Gigi,
Coþofan I. Victoria, Croitoru C. Andreea, Gãlbiniºteanu I. Maria Cristina, Iordache A. Cãtãlin Valentin,
Matache T. Luminita, Mãntescu M. Angela Claudia, Moraru Gh. Mihaela Daniela, Naca V. Costel, Nan F.
Radu Eugen, Negoi M. Daniela Dumitra, Nicola N. Nicoleta Rodica Carolina, Panfil I. Ileana Lãcrãmioara,
Pãun C. Luminita Petruta, Popescu C. Nicoleta, Popescu D. Aurelia, Samson I. Alexandra Iolanda, Stan
Adrian Marius, Strava V. Cornelia Ileana.

263

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2007-2008
Clasa a XII-a A
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Mihaescu Doina
Balica M. Gabriela, Balog D. Aurelia Marinela, Bãrbieru E. Rodica Adelina, Chitu I. Adriana
Marina, Costicã C. Andrei Bogdan, Dan St. ªtefan Augustin, Derian S. Marwan, Dobre N. Georgiana
Alina, Dumitru M. Teodora Elena, Frîncu R. Lavinia Cristina, Gãinã N. Maria, Gogoase M. Andrei, Gogoli
V. Veronica, Ion M. Georgiana, Ionitã M. Paula, Marin J. Andreea Sorina, Mitrache M. Eduard Alin, Oprea
I. Denisa Eugenia, Popa M. Cristina Marina, Popescu T. Marian Robert, Rotaru M. Emiliana, Schefler L.
Andreea Izabela, Serban S. Oana Carmen, Solomon I. ªtefan Alexandru, Stoian V. D. Roxana Elena, Stroe
G. Mãdãlina Florentina, Teoc V. Ana Maria, Toma R. Ana Maria, Trofin C. Florin, Vasile F. Artur, Zeca M.
Mioara Alina.
Clasa a XII-a B
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Marin Grazziela
Aristotel S. Ionela Andreea, Barabas L. Roxana, Bucnaru P. Oana, Butnaru C. Andreea Mãdãlina,
Carabageac I. Elena, Chiritã M. Silvia Laura, Cîrstea I. Luiza, David A. Cãtãlin Alin, David D. T. Oana
Maria, Dumitricã E. Flavius Eugen, Frãtiloiu M. Ion Ovidiu, Ghita V. Andreea Marina, Grosu I. Cezar,
Istrate I. George, Malos M. Mihaela, Mãtase Gh. Bogdan, Mircea I. Ana Maria Rodica, Neagu A. A.
Mãdãlina Elena, Nencu M. D. Diana Elena, Picu S. Mihnea Constantin, Popescu E. Anca Ioana, Popescu
F. Irina Andreea, Rãdulea G. Ioana Roxana, Roman M. V. Alin George, Stoica N. Andreea, Tãnase V. E.
Florentina Gabriela, Toma D. Elena Victorita, Trandafir I. Ioana Alexandra, Vasile D. Petre Laurentiu,
Vasilescu T. Carmen Adriana, Zaharia I. Alina.
Clasa a XII-a C
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Moldoveanu Ileana
Albu D. Bianca Ana Maria, Avarvari R. Mihaela Andreea, Bãlan C. Irina, Bãnicã M. Maria
Alexandra, Brad T. Alina, Braga M. Andrei Codrut, Bunea Gh. Denisa Georgiana, Ceserean P. Oana
Daniela, Chiticaru V. Andreea Ramona, Crãciun C. Rãzvan, Cristea D. Eugenia Alina Mihaela, , Drãgan
C. Dana Georgiana, Enache V. Virtosu Marian, Gavrilã C. Daniel, Glãvan T. Rãzvan Florentin, Iliescu P.
S. Gabriel, Iordache G. Maria, Manta M. Teodora, Nasta I. Simona Elena, Oprea A. Irina, Plesa M. Florin
Bogdan, Rãcaru F. S. Iuliana Florina, Rumega I. Andreea, Soare M. Corina Cornelia, Stoica C. Georgiana
Alexandra, Stoica I. Gabriela Ancuta, Stoica M. Alexandru Daniel, Tãnase F. Maria Mãdãlina, Tãnase N.
Elena Lucia, Turturea P. Mihaela, Vladu N. Daniel Vasile, Zmaranda C. Elena Georgiana.
Clasa a XII-a D
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Iordache Gabriela
Anca M. Ionela Simona, Barbu G. Mãdãlina Gabriela, Barbu V. Alexandra, Bisericã V. Andreea
Georgiana, Bucur D. Adina Cristina, Cãlin F. Mariana, Ciobanu A. Alexandra Valerica, Cioceanu C.
Cristina, Colceriu L. F. Andra Marilena, Dobre Gh. Elena Cãtãlina, Durdeu O. Iuliana Vicentia, Iacob I.
Cristina, Ionitã I. Petruta Mariana, Lãudat M. Gabriel, Manole M. Florentina Raluca, Mateescu N.
Mariana, Munteanu M. Iuliana, Negurã G. V. Andreea Steliana, Nitã G. Mirela, Oprea D. Petruta, Oprea
G. Elena Mihaela, Perpelea T. Ioan Cãlin, Popa V. Daniela ªtefania, Roman R. Alina Alexandra, Rus Gh.
Mihaela Adriana, Sebe Gh. Simona Georgiana, Stemate A. Constantin, Stroe P. Alexandra, Tãnase V.
Alexandru Gabriel, Vasiliu D. Ana Maria, Vîrtej M. ªtefania Ana Maria.

264

Clasa a XII-a E
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Bica Camelia
Sinicu S. Ana Maria, Alexe T. Andra Elena, ªtefan N. Bianca Sorina, Bãlasa P. Mariana, Bãlan C.
Alina Florentina, Bãltãretu P. Nicoleta, Bîrsan C. Ionela, Borãnescu Gh. Andrei, Bulie P. George Ciprian,
Cimpoca A. Mona Gabriela, Coman I. Alexandra, Filip P. Andreea Romina, Grigore C. Nasim Ionela, Iacob
I. Eugen, Ionescu A. Daniel, Mitrea Gh. ªtefan Adrian, Neagu T. Antoanela Liliana, Negoiþã C. Elena,
Oancea O. D. Alexandru, Petrache N. Andreea, Petre M. George Valentin, Popa R. G. Robert Gabriel,
Popescu M. Alina Luminita, Ropotã D. Roxana Elena, Spirea M. Monica, Stan G. Ioana Cãtãlina
Alexandra, Toma I. L. Gina Daniela, Vãsuian I. Denisa Mãdãlina.
Clasa a XII-a F
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Craciunescu Florica
Andrei N. Iuliana Delia, Sraier G. Oana Roxana, Bãiceanu M. Ana Maria, Burcea V. Andreea,
Ciucan D. Alina Mirela, Cojanu V. Andrei, Cretu F. Nicoleta, Dascãlu M. Raluca Andreea, Dumitru M.
Costin George, Ganea A. Teodora Maria, Gãvãnarescu P. Gabriela, Iremia C. Valeria Daniela, Lazãr Gh.
George Cezar Fabian, Lebe M. Gabriela Simona, Moldoveanu P. Diana Iulia, Munteanu F. Corina Mihaela,
Nedelcu S. Sorin Filip, Osu M. Hermina Raluca, Petrescu V. Elena Cristina, Popa F. Raluca Florentina,
Prapagic C. Alina Elena, Puscasu D. L. Georgian Cristian, Rosioru A. Mihaela, Roiciu M. Florentina,
Sãrãcilã E. Alexandra Gabriela, Sima V. Antonio Marius Adrian, Stan I. Claudiu, Tãnase M. Gabriela
Alexandra, Tudor V. Monica Alexandra, Ulmanu Gh. D. Alexandra Irina, Vlãicus M. Iulia Loredana.
Clasa a XII-a G
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Dobre Ecaterina
Serban Z. Cristina Maria, Avram V. Raluca, Balcu V. Radu Valentin, Biju C. Andreea, Bogos I.
Cristina Elena, Chira I. Oana Alexandra, Ciobotaru A. Andrei Dragos, Constantin O. Daniela, Curtasu G.
Matei, Dumitrache P. Darius Adrian, Godeanu F. Ioana, Godeanu F. Maria, Granzulia N. Ana Maria, Ilie I.
Sorina, Lepãdatu I. Mariana Mihaela, Mãnãilã N. Gabriel Alexandru, Matache I. Alina, Mihai D. Ionut
Valentin, Neagu N. Gabriel Valentin, Odves C. Daniela Denisa, Pall A. G. Andreea Cristina, Rosca V.
Lavinia, Rosu P. Gabriela, Stan I. Anca Simona, Stan M. Ioana Gabriela, Stirbu C. M. Andreea Miruna,
Stroe C. D. Ovidiu Alexandru, Tãrnãveþchi G. Valeriu Alexandru, Tudor T. Maria Alexandra.
Clasa a XII-a H
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Ibrion Liana
Albu C. Simona Andreea, Cazacioc T. Cristiana, Coman M. Alexandra Theodora, Cristea D.
Alexandru Costin, Cristea N. Georgiana Simona, Dan V. Alexandra, Deaconu C. Laura Adriana, Dima A.
Liliana, Ene N. Claudia Dorina, Fota E. Andreea, Gheorghe D. Cristian Florin, Giugastru C. Liliana
Claudia, Ionescu F. Gabriela, Iordache A. Mihaela, Kovacs D. Nicoleta Daniela, Marin V. Ana Maria,
Mocanu P. Marina, Munteanu T. Simona Maria, Niculae I. Adina, Nitã C. Maria Cristina, Oancea F. Mirela
Mariana, , Petrescu P. Ioana, Popescu C. Elena Roxana, Popescu D. Monica, Prodan A. George, Puiu N.
Ionut, Slate V. Elena, Stîngã A. Maria Cristina, Tone F. Cristina Daniela, Voicu V. Elena Mirela, Zãnoagã
Gh. Cristina Lucica Ioana.
Clasa a XII-a I
Profil – Servicii Turism ºi Alimentaþie – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Vasiliu Cristina
Anghel I. Elena Geanina, Anghelescu Petrescu A. T. Mihaela Alexandra, Bãdescu A. Alexandra
Ioana, Boboc V. Elena Mãdãlina, Buznea V. Cristina Ana, Constantin Gh. Mihaela Andreea, Costache Gh.
Valentin, Cotlet C. Simona Andreea, Crãciun-Ion M. Alina Elena, Davidenco Al. Robert Gabriel, Dumitru
C. C. Cristiana Eorgiana, Gruianu N. Iulia, Honciuc I. Andrei, Iliescu C. Mãdãlina Elena, Iliescu G.

265

Gabriela Carmen, Lukacs A. Vladimir Karol, Mircea C. Octavian, Neacºu Gh. Gabriel Ovidiu, Nechifor I.
Tiberiu, Niculae L. Anca Adriana, Nitã M. F. Alexandru Marco, Obretin C. Alexandru Iulian, Palade D. N.
Mihaela Virginia, Raduþ N. Alexandra Mihaela, Sandu M. Ioana Magdalena, Staicu N. George, Stan I.
Alina Roxana, Tãbârcã N. Alexandru, Vasile Gh. Nicoleta, Zãhãrachescu D. Adrian Mihai, Zota C. Diana
Ioana.
Clasa a XIII-a M seral
Profil – Servicii Economic –Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Badila Mihai
Albinaru C. Violeta Mariana, Andrei M. Ionela, Argeºeanu N. Sorina, Bãloi V. George, Boteanu
M. Ionel, Cârjaliu M. Sorin Mihai, Catanã P. Marius Alexandru, Chelariu N. Oliviu, Cherciu I. Florentina
Ionela, Ciofu M. Marcela, Doroftei C. Constantin Leonard, Dumitru N. Ionel Aurelian, Gãliceanu M.
Elena, Ghiorghievici G. Laurenþiu Rãzvan, Gosav V. Marian Gabriel, Hriscu P. Cristi Daniel, Iriciuc D.
ªtefan Sorin, Ispas A. Antoaneta, Mocanu I. Cristina Mariana, Nedelcu I. Aurelia Mariana, Odobeanu E.
M. Ionel Sigefre, Oprea A. Mihai, Pandelicã I. Violeta, Petre I. Maria, Petrescu D. Petricã, Popa ºt. ªtefan
Daniel, Popa V. Ionut, Rãducan Gh. Liliana Maria, Sandu I. Claudiu Cristian, Sima I. Liliana, Stoian V.
Mihai, Tãtaru I. Stefan, Ticu A. Marius Paul, Toader I Maria Letitia, Toader I Daniela Gabriela, Tunã E.
Rãducu Marius, Voinescu I. Cornelia.

266

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2008-2009
Clasa a XII-a A
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Simion Doina
Avram N. Georgebobe T. Iulia Gabriela, Ciobanu T. Mihai Alexandru, Cioturã M. Elena
Alexandra, Cismaru T. Florina, Desculþu A. Cãtãlin Cristian, Dumitru Gh. Beatrice Elisabeta, Gãinã N.
Gabriel, Grigoraºs A. Andreea Lavinia, Iriciuc P. Adina Corina, Leafu N. Georgiana, Mandache S.
Alexandru, Mandache S. Cristian, Marinicã M. Cristian, Munteanu C. Gabriela Stefania, Nedu N. Rodica,
Niculescu C. Liliana, Niculescu P. Gabriela Lucia, Palade M. Codruta Mihaela, Pãun N. Nicoleta Daniela,
Podãrescu Gh. Alexandra Gabriela, Rãdoi Gh. Ana, Rãducanu Gh. Cristina Mariana, Stavre A. Andreea
Alexandra, Tene A. Marius Alexandru, Toader I. Elena, Trutã V. Roxana, Tudose E. Nicoleta Alina, Tudose
N. Elena, Vasile V. Marina Melania.
Clasa a XII-a B
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Teodorescu Aurora
Alecu C. Elena Alexandra, ªtefan C. P. Cristian Florin, Coandã M. Virginia Ileana, Constantinescu
I. Alexandru Roberto, Corneci S. Ionel Valentin, Cristea F. Alexandra, Dascãlu V. Corina Ioana, Drãgan V.
Alexandra Anca, Drãghici P. Cosmina Alice, Dragomir D. Iuliana, Dumitru O. Oana Claudia, Fironda I. C.
Eduard Valentin, Gociu I. Georgicã, Iordache D. Florina Isabela, Iordache I. Andreea Irina, Mãciucã R.
Bogdan Costel, Marcu Gh. Georgiana Mihaela, Marin F. Mariana, Mihai M. Ioana Violeta, Minciu I. Elena
Alina, Moraru N. Georgeta Alina, Palada M. Constanþa Daniela, Pãun C. Roxana Paula, Pavel D. Ana
Maria, Popescu D. F. Elena Cristina, Radu E. Cristina, Stoica I. Silviu Iulian, Tîrdã M. Andreea, Vingãrzan
C. L. Radu Andrei, Zama D. Valentin Cristian.
Clasa a XII-a C
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Chitca Camelia
Serban N. Nicoleta, Apostoiu R. D. Marina Loredana, Balteºs D. Cristina Roxana, Basoc I.
Emanuel, Bucã G. R. Florin Emanoil, Calivascu P. Marina, Ciobanu M. Stelian Gabriel, Dan A. Marian
Cãtãlin, Dinu A. Lavinia Mihaela, Ilie C. Mihai Alexandru, Ivãnuºsi. Elena Gabriela, Ivãnus I. Georgiana
Andreea, Locic C. Elena Cristina, Marin M. Cristian Alexandru, Mogos C V. Gabriel, Naipeanu C. Elena
Cristina, Nicolae V. Daniela, Niculae Gh. Angela, Pîrvu C. Andrei Dumitru, Popa V. Loredana Mihaela,
Radu Gh. Rãzvan, Sãcuiu M. Simona Georgiana, Sima C. Liviu Marius, Solomon E. Irina Elena, Stancu
F. Simona Elena, Stemate D. Beatrice Gabriela, Topa T. Emanuel, Vaciu M. Monica Elena, Velea M.
Teodor.
Clasa a XII-a D
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Pascu Gheorghita
Astefanei L. George Cosmin, Bratu R. Ramona Ionela, Cãldare P. Ana Maria, Cîrlig V. Teodora,
Dincã Gh. Mihaela Alexandra, Dinu I. Adriana Ioana, Dogaru I. Mihaela Grety, Drãgan Gh. Ileana
Mihaela, Enciu P. Nicoleta Mãdãlina, Grigore D. Andreea Alexandra, Ivan V. Mãdãlina Gabriela, Lungu
M. Ana Maria, Manea M. Nicuºor Cãtãlin, Marcopol C. A. Irina Andreea, Mira M. Iuliana Mãdãlina, Nae
V. Mãdãlina Elena, Nitu D. Nicoleta Mihaela, Oneatã D. Marius Florian, Oprea D. D. George Ovidiu,
Oprea P. Cãtãlin Adrian, Pãun Gh. Alexandra Nicoleta, Preda T. Antoaneta Alexandra, Prisecaru L. Aneta,
Puscaciu C. Alina, Radu V. Ioana, Rãdunã Gh. Ana Maria, Savu M. Andreea Daniela, Tãnãsescu Gh.
Florica, Vasile C. Cristina.

267

Clasa a XII-a E
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Posoiu Felicia
Bernevig ºt. Paula Andra, Bulgaru C. Simona Gabriela, Bunea S. Steluta Cristina, Cocã I. Andreea
Bianca, Cristea C. Viorel, Deaconu N. Stelian Alin, Drãgãnescu I. Cristian Alexandru, Enculescu I. Claudia
Andreea, Ghitã D. Ionela, Ionescu V. Corina Alexandra, Ionitã C. Mihaela, Lefter I. Alexandra Raluca,
Leonte V. Daniela Stefania, Lixandru S. Corina Stefania, Marin I. Florentina Emilia, Neacsu I. Andreea
Daniela, Plângu I. M. Mihai Ioan, Popa G. Gina Valentina, Praz V. Cãtãlina, Preda A. Loredana Daniela,
Ristea V. I. Amalia Florentina, Simion P. Alexandru Ion, Stancu I. Cristina, Stelea Gh. Ioana Cristina,
Ungureanu S. Ana Maria, Ursu R. Romina Nicuta.
Clasa a XII-a F
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Pantilimonescu Ioan
Anton M. M. Robert Daniel, Bornea L. Georgiana Steluta, Cãlin D. D. Liliana Ianula, Chilãu C.
Valentin, , Cîmpeanu N. Laura Oana, Cocoº V. Diana Gabriela, Drãghici I. Sorin Alexandru, Dragotã M.
Corina Ioana, Gheorghe G. Mihaela Ioana, Gheorghe S. Valentin Alexandru, Gogu I. Mãdãlina Cristina,
Grigoraº I. Adriana, Grigore M. G. George Aurel, Ion D. Doinita Mihaela, Lazãr V. Mariana Aretina, Mihai
M. Ana - Maria, Minea I. Anca Marina, Miriutã E. Mihaela Elena, Moldoveanu Gh. Florentina, Naca S.
Cristian Florin, Petraiche N. Laura, Petrescu C. V. ªtefan Valeriu, Rujac D. I. Andrada, Ruse M. Ioana
Andreea, Russ V. Daniela, Rusu L. Alina, Tenea S. Cristina Veronica, Ungureanu ºt. Andreea, Visan A.
Virginia, Zamfir M. Claudia Gabriela.
Clasa a XII-a G
Profil – Servicii Turism ºi Alimentaþie – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Baldea Adriana
Angelescu B. Maria Andreea, Bâsiu D. Livia Florina, Burcea I. Mircea Marian, Dragomir N.
Constantin Cornel, Dumitru C. Andrei Lucian, Gherase C. Marius Cristian, Gribincea R. Cãtãlin Gabriel,
Ion C. Bogdan, Ivan G. Veronica Bianca, Kevorchian H. C. Anita Lusine, Manea M. Stefan, Medeleanu F.
Marina, Mihalache R. Carmen Georgiana, Neagu M. Ana Maria, Niculescu V. Mihaela Minerva, Pãcurar
M. V. Adina Georgiana, Papa S. V. Sorin Alexandru, Petu M. Ioana, Popa F. Georgiana Denisa, StavriDobre R. Pierino, Trãistaru I. Liliana Marinela, Tudor C. Alexandra, Vasile F. Andreea Emilia, Vasiloiu I.
M. Andrei Mihai, Vîlceanu F. Cristian Alexandru, Vremeº C. L. Robert Marius, Zaharia M. Andreea
Georgiana, Zane P. Valeriu Cosmin.
Clasa a XII-a H
Profil – Servicii Turism ºi Alimentaþie – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Mihai Stefania
Andrei G. Alina Mihaela, Anghel D. Mihaela, ªtefan I. Alexandru Leonard, Avanu N. Raluca
Elena, Bicã F. Andra Gabriela, Bordea V. Andreea, Cîmpeanu D. Oana Daniela, Comãneanu M. Mirela
Daniela, Corbea V. Marius, Drãghici M. Eugen, Ene D. Cornelia Mãdãlina, Gãnescu I. Ana Maria,
Gheorghe M. Andreea, Ghinescu E. Mihai, Greceanu I. Mihaela, Ifrim C. Corina Mariana, Ion C. Dragos
Stefan, Ionescu V. N. Oana Alina, Iorga V. Andrei, Marodin Gh. Roxana Maria, Matei T. Bianca Ana Maria,
Melinte G. Andreea Veronica, Miclea A. Mugurel Mihai, Mihalache V. Irina, Neagu Gh. Simona Florina,
Negrescu T. Ana Monica, Nitã I. Alexandra Daniela, Oitã R. Raluca Alexandra, Pãun M. Iulian Gabriel,
Pãunescu N. Mihaela Evelina, Pintilie V. Florentina Cãtãlina, Slabu M. Alina Ioana.
Clasa a XII-a I
Profil – Servicii Turism ºi Alimentaþie – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Naiba Michaela
Arsene N. Marius Georgian, Babãtã M. Costel Mãdãlin, Bãlan C. N. Alina Cornelia, Bolocan Gh.
Roxana Monica, Buzoianu A. Gh. Mihnea Ciprian, Chiritã D. Andreea, Coman V. Georgiana Alexandra,
Cozma S. Mihaela, Ditã M. Alina, Dregici I. Maria Mirabela, Dumitrescu D. Silvia, Dumitru M. C. Andrei
Alexandru, Grigore V. Alexandra Adriana, Ilie M. Mihaela Ionela, Jucan Gh. Ciprian Petricã, Mãntescu I.

268

F. Alexandru Bogdan, Marin V. Lavinia Mihaela, Oprea M. Eugenia, Postelnicu M. Florin Cristian,
Preotesei I. Simona, Puscasu St. Alexandru, Radu V. Mircea, Radu P. Alexandra Georgiana, Roman C.
Matei Cornel, Stoicescu O. Ionela Alina, Szabo P. Adriana, Tãpuricã D. Ancuþa Dana, Toma Gh. Ana
Adriana Silvia, Uceanu Gh. Alexandru.
Clasa a XIII-a M seral
Profil – Servicii Economic - Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Ionescu Gabriela
Anton I. Gabriela, Asaftei N. Irina Ilinca, Stefãnescu Gh. Andreea Veronica, Stolea F. Georgeta,
Bãlan C. Veronica, Basarab A. Elena, Bejan D. Constantin, Bunoaica Gh. Ionel, Caminschi C. Cãtãlin
Mihai, Caramihai S. Dimcicã, Chelariu M. Doncuta, Cincã M. Marius Gabriel, Crãciun I. Geta, David A.
Marian Valentin, Drãgan N. Ionel, Dragomir V. Aniºoara, Dumbravã I. Adrian Bogdan, Firu I. Mituta,
Fotache M. Ana Maria Silvana, Gutã C. Irina, Hili T. Tegha Mihai, Ion S. Alexandru Daniel, Mateescu M.
Florin, , Munteanu M. Marian, Pavel Gh. Cristian, Petcu C. Viorel Marian, Popa V. Costel, Stoian V.
Ecaterina, Stoiciu I. Elena, Stroe C. Ionuþ Alexandru, Tãnase A. Anca Mariana, Trufan Gh. N. Vasile
Stefan, Ursache C. Cazimir, Vlada C. Marian.

269

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2009-2010
Clasa a XII-a A
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Otarasanu Ion
Alexandru I. ªtefania Florentina, Alexe F. Adrian, ªtefan I. Roxana Elena, Bocu G. Monica
Florina, Bulbeºi I. Ana Maria, Calotã M. Cristina Mirela, Ciobanu Gh. Elena Simona, Ciobotaru N. Flavius
Eugen, Ciurea V. Georgiana Camelia, Constantinescu M. C. Alexandra, Ghiþã G. Roxana Florentina, Ghiþã
M. Andra Lisabeta, Gîrbea Gh. Mariana, Lãutaru M. Alexandru Gabriel, Mãndicã D. Andreea Valentina,
Marin M. Ana Maria Argentina, Mihale M. Cornelia, Moagã N. Cãtãlina Elena, Neculãeº P. Ionuþ Paul,
Olaru A. Ioana Nyata, Pucianu D. Bianca Florina, , Radu V. C. Diana Cãtãlina, Sãndulescu D. Camelia
Elena, Seceleanu-Tudor F. C. Diana Andreea, Staicu M. Cãtãlin Florin, Vãcãraºu C. Alina Mihaela, Vasiliu
Al. M. Alexandra Diana, Vîndevarã N. Jenica Alina.
Clasa a XII-a B
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Burcea Rodica
Serban A. Andreea Gabriela, Arapalea S. Florin Mãdãlin, Bãlãnescu A. Beatrice, Bealcu R. Isabela
Ana Maria, Bratu M. Ionut, Celpan N. M. Ana Maria Raluca, Dune I. R. Andrei Cãtãlin, Enache ºt. Cristian
Costel, Ene C. Rares Daniel, Grosu E. M. Eugen Paul, Ignat M. A. Elena Maria, Ilie St. Ionut, Ilie N. ªtefan
Alin, Ionel I. Laura Emanuela, Ionicã V. Georgiana, Iova M. Cãtãlin Adrian, Lixandru I. Radu, Lungu T.
Alina Nicoleta, Nãnescu I. Raluca Ioana, Neagoe P. George Alexandru Marius, Panã C. Alina Elena,
Porojan F. Sorin, Preda M. Simona, Radu Gh. Georgiana, Rãduþ F. Mihai Alexandru, Stroe M. Ioana
Alexandra, Tãnase N. Florin, Toader C. Sabrina Georgiana, Tudor V. D. Alexandra Floriana, Visan I.
Cristian Andrei.
Clasa a XII-a C
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Costea Tania
Seitan A. Mihai, Tuicã C. C. Cristina Mihaela, Barbu T. Andra, Bicus I. Laura Cornelia, Bordianu
C. Andreea Ionela, Bratu A. Marius Dan, Brînzã I. Alexandra Nicoleta, Cojocaru F. Nicoleta Denisa,
Constantin M. Florina Cãtãlina, Doroftei V. Raluca Cristina, Dumitru S. Silviu Adrian, Florea A. Roxana
Camelia, Frãtilã R. Andreea Georgiana, Gate M. Ana Maria, Gheorghiþã S. Roxana Daniela, Ion I. Dana
Andreea, Ion S. P. George Laurentiu, Lazãr C. Remus Andreas, Manasia D. C. A. Alina Mihaela, Marin
Gh. Raluca, Nicoleta, Marusec P. T. Daniela, Mocãniþã Gh. ªtefania Gabriela, Nistor M. Alexandra, Pãun
M. Elena, Popa P. Ana Maria, Rizoiu P. Roberto Alexandru, Rosu I. Cristian Ionut, Stancu Gh. Nicoleta,
Stoian V. Cristina Daniela, Tãnase I. Teodor Daniel.
Clasa a XII-a D
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Simionescu Gabriela
Andrei Gh. Alexandru, Andrei V. Adriana, ªtefan N. Claudiu Nicuºor, ªtefan S. Dan Gabriel,
Botezatu G. Cristina Maria, Burcea V. Florin, Costache C. Teodora, Dan A. Andrei Alexandru, Gheorghe
M. Andreea Giorgiana, Gheorghe M. Georgiana Cristina, Gheorghiescu D. Andra, Gheorghiu-Constantin
V. Alina Maria, Ghitã N. Daniel Stefan, Ghiulea V. Geanina Amalia, Iacob I. Ionela Anca, Lupu N. Raluca
Nicoleta, Manea M. Ioana Dorina, Nae M. Ionela Mãdãlina, Nechilciuc L. Nicoleta, Pîrvu Gh. Maria
Cristina, Popescu S. Gh. Violeta Alexandra, Preda M. Mircea Marius, Stoica T. Elena, Tãnase I. Vasilica
Florentina, Tãnãsescu V. F. Roxana Nicoleta, Tîrcomnicu M. Mãdãlina, Tudor C. Georgian Mirel, Tudor
V. Sorina Mihaelaturcu M. Monica Marinelazgumã N. Anca.

270

Clasa a XII-a E
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Sandu Olguta
Ababei M. Gabriela Georgiana, ªtefan M. I. Alsa Ana Maria, Bãlosu D. Geanina Adriana, Barbu
D. I. Bogdan Costin, Bratu M. Constantin Alexandru, Burghelea D. Adina Marilena, Catrangiu C. Decebal
Axel, Constantinescu B. Alexandra Ramona, Dincã T. Larisa Mariana, Dociu N. Florentina, Dorobãþ F.
Cosmin Andrei, Drãghici T. Elena Iuliana, Gheorghe M. Laura Luminita, Ion N. Alexandra Cristina,
Iordache G. G. Alexandra, Muti T. Ilie Claudiu, Nitã I. Mihaela, Nitu D. Florina Cristina, Obreatcu M.
Cãtãlina Mihaela, Pene N. Mariana Aurelia, Runceanu A. Ioana Alexandra, Sanda C. Alin Daniel, Tudor
T. Raluca Mihaela, Ursicã I. Mihaela Cristina, Vãsuicã M. V. Loredana Georgiana, Zamfirescu D. Mihai.
Clasa a XII-a F
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Petre Tãnþica
ªerban A. Laura, Andrei N. V. Alexandru Mihai, Arabolea I. Irina Dafina, Bejan V. Alexandra,
Burlacu C. Andreea Cãtãlina, Cioabã I. Giuliano, Ciobanu M. Mircea David, Costache St. Ana Maria,
Dobre E. Diana Elena, Enache C. Ionel Cristian, Gagu C. Cristian, Ion D. Mihai Alexandru, Ionescu C.
Roxana Georgiana, Iordache D. Cosmin Roºioarã, Iorga M. Daniela, Lupã I. Andreea Cãtãlina, Martinaº
I. Christian, Mihai A. E. Ingrid Bianca, Mihu I. Nicoleta, Papacu D. Gina, Petrescu N. Andreea Cristina,
Pirontea Gh. D. Mioara Cristina, Popa E. Andreea Cristina, Roºu I. Elena Irina, Roºu I. Mihaela Anca,
Sanchi M. Elena, Stoian I. ªtefania Florentina, Tatu C. Gabriel Octavian, Udroiu N. Simona Elena,
Vidrighin D. C. Roxana Gabriela, Zafiu N. Florin.
Clasa a XII-a G
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Sibisanu Corina
Sandru I. F. Ramona, Alexandru M. Andreea Valentina, Alungulese Gh. Alina, Andrei M. N.
Valentin, Avram E. Alina Andreea, Bãicoianu I. Alexandra ªtefania, Bãncilã R. O. Lidia Mihaela,
Condurachi D. Bogdan Andrei, Constantinescu E. Monica Emilia, Crãciun Gh. H. Camelia, Craiciu Gh.
Simona Mãdãlina, Dinu N. Mihai Daniel, Filip C. Valentin Lucian, Hamadi M. Hebe Ana Maria, Iacob C.
Radu Mihai, Ionescu-Caibulea I. Cãtãlin Ioan, Ionitã H. Vlad, Iordan M. Alina, Leonida N. Roxana
Florentina, Mãrgãrit D. Maria Laurentia, Matei D. Irina Elin, Mihalache I. Cristina, Milosteanu M. G. Ana
Maria, Munteanu I. M. Adrian Florin, Panã M. B. Alexandra, Pascu A. Ana Maria Leontina, Preda M.
Maria Mãdãlina, Pricopie S. M. Ionut, Rãdan I. A. Roxana Georgiana, Tîpurlan S. S. Ana Maria Stefania.
Clasa a XII-a H
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Colceriu Bogdan
Avram M. Adriana Maria, Bãnescu L. Diana, Boca I. Gianina Gabriela, Chiþu M. Andrei
Alexandru, Ciorbã M. Isabella, Crãciun M. Ionuþ Lucian, Dumitru D. Andrei, Dumitru N. Eduard Nicolae,
Gherman M. Angela Rodica, Greceanu F. Andreea Maria, Iana N. Georgeta, Ion M. Aura ªtefania, Ionescu
N. D. Raluca Alexandra, Ioniþã N. Ioana Isabela, Issa N. Samer, Miron C. Anca, Miulescu A. N. Alexandra
ªtefania, Moga M. Elena, Muntele V. Andreinan L. ªtefan Iulian, , Neagu V. V. Robert Florin, Sebea C. D.
Daniel, Simion I. Marian Cristian, Sînzianu I. Rãzvan, Stan N. Petru Alexandruungureanu G. Cristian
Eugen, , Voinescu D. C. Mara, Zidaru V. Alexandru, Zlotea D. Adrian George.
Clasa a XIII-a M seral
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Versescu Nicoleta
Anghel Gh. Marian, Baboi I. Marius Cosmin, Calu D. Daniel, Caramihai S. Mihai, Checheriþã V.
Viorela Andreea, Chivu F. Elena, Codârleanu E. Mihai, Crãciun V. Aron Mihai, Dan N. Cristian, Dincescu
N. Alexandru Mihail, Dorobãt M. Cristian Horatiu, Dragnea D. Mariana, Dragnea D. Nicoleta Florentina,
Dumitrache P. Lucian Petrisor, Handolescu I. Estera, Ilie R. Ionut Andrei, Ion Gh. Laurenþiu Constantin,
Ionitã M. I. Silvian Mihai, Mantu A. Traian, Mãrculeasa A. Cãtãlin Adrian, Miulescu Gh. Emilian,
Niculescu D. Costel, Niculescu D. Cristian Iulian, Pandelicã I. Florica Liliana, Pencu Gh. Stefan, Radu E.
Silvia, Sîrb I. Ioan, Sopos Gh. Simona Elena, Voican I. Maria Magdale.

271

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2010-2011
Clasa a XII-a A
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Cioc Mihaela
Albus A. Claudiu Octavian, Andreiana C. Roxana, Apostu Gh. Marian Cosmin, Bãrbulescu M. N.
Ana Maria, Burcea M. Cristina Florentina, Cãmui P. Maria Alexandra, Dachin M. Marina Cristina, Drutu
M. Francesca Cristiana, Gãman P. Cristian Ionuþ, Gavrilã S. Alexandra Marinela, Ghiurcã N. Gh. Nicolae
Andrei, Grigore P. Mãdãlina Daniela, Leuºtean C. Andrei, Moise V. Cristina Nicoleta, Naie C. Andreea,
Niculae A. Alexandra Ioana, Niculae N. Ionuþ Gabriel, Ocos N. Alexandru Mãdãlin, Olteanu C. Marian
ºtefãnuþ, Oprea I. D. Alexandra Beatrice, Pandele V. Gabriela Valentina, Pîrvu D. George Cristian,
Rãdulescu D. Cristina Gabriela, Rosoga V. Alina Gabriela, Staiu M. Andreea, Stanciu F. Mãdãlina, Stoica
Gh. Florin Adrian, Velican T. Elena Nicoleta, Visan D. Florina Raluca, Voicu V. L. Diana Teodora.
Clasa a XII-a B
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Siretchi Mariana
Bãlan M. Florina Georgiana, Briceag D. Gh. Ioana Georgiana, Chicheanu T. Claudia Valentina,
Chitic G. Octavian Andrei, Ciobanu I. Mãdãlin Florin, Constantin G. Roxana Elena, Craus I. Daniel,
Dumbravã A. Andreea, Dumitru M. Irina, Gabor V. Andreea Elena, Gerea S. Loredana Mihaela, Gheorghilã
V. I. Ioana, Giongiu - Iliescu D. F. Alina Florentina, Ion D. Laura Georgiana, Ivan L. Simona Lucia, Licu
T. Andreea, Mandache M. Cati Irina, Matei A. Mihaela, Neacºu M. Simona Gabriela, Nedelciu N. Ionela
Cãtãlina, Oprea F. Daniel Alexandru, Pîrvu M. Alexandru Traian, Roteanu I. Ioana ªtefania, Sãveanu T.
Diana Elena, Serban E. Andreea Mãdãlina, Stãnescu Gh. A. Alexandra Claudia, Strugari I. Ioan Adrian,
Tascu N. Iulian Gelu, Vasile D. ªt. Rãzvan Gabriel, Voinea V. Elisabeta, Vorosciuc M. Gabriela, Zguma V.
Laura Zoe.
Clasa a XII-a C
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Nutu Mihaela
Apostol C. Cristian George, Birtoiu P. Andreea Georgiana, Cãprãrescu N. Ion Cosmin, Cartof F.
Roxana Andreea, Cîrstea F. ªtefan, Coman I. Georgiana, Drãghici P. Paula Ionela, Floricicã M. N. Raluca
Ionela, Gurzun M. Iulian Cãtãlin, Leon C. T. Richard, Mihaiu C. Eliza Andreea, Mincu A. Anca Daniela,
Mocioiu I. Ligia Mihaela, Muþai I. Alexandra, Nae Gh. Ana Maria Andreea, Neacsu D. Georgiana, Nedea
O. Ana Maria, Nedelcu C. Constantin, Oprea M. Andreea Carmen, Pena ºt. C. Marian Alexandru, Plescan
D. N. Andrei, Rusu L. C. Lidia Elena, Sandu G. Claudiu George, Simion M. Costin, Stanciu A. Adelaida
Bianca Elena, Stanescu G. Adrian Alexandru, Stoian M. Cristina Mihaela, Stoian V. Anne Marie, Stroe Gh.
Alexandra Valentina, Zaharia T. Bianca Cãtãlina.
Clasa a XII-a D
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Ciurtin Marius
Ababei A. Andreea, Buºu G. D. Diana Ioana, Buliga I. V. Camelia, Cârlescu T. Mihaela, Chitu M.
Oana Daniela, Dragu C. Florentina Ana Maria, Durbacã I. I. Iulian ªtefan, Furdui L. D. Sorin, Geac P.
Andreea Mãdãlina, Giontaru ºt. Maria Claudia, Ivãnescu F. Iuliana, Marin P. Mircea Alexandru, Mihãiþã
Gh. Loredana Roxana, Moldovan F. Marina Alexandra, Muicã C. Adriana Mihaela, Negoescu A. M.
Cristian, Niculae Gh. Elvira Gianina, Pena - Otcã A. Costina Angelica, Pena N. Ioana, Pîrvulescu M.
Monica Anamaria, Popescu V. Andra Irina, Rãdulescu V. Emilia Monica, Soreatã D. George Valentin,
þiparu M. Andrei Bogdan, Toader C. Serban Claudiu, Toader M. Elena Adina, Tofan V. Irina, Tudor A.
Andreia Denisa.

272

Clasa a XII-a E
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Stroe Nicoleta
Anghel S. Mariana Cristina, Bãnilã I. Mariana Gabriela, Cãlina M. Georgiana Daniela,
Cãpitãnescu P. Ana Maria, Cheran N. Alexandru Nicolae, Cioalcã Gh. Mãdãlin Nicuºor, David Gh.
Alexandra Gabriela, Dincã D. Marinela Elena, Dinu C. Marius, Drãgan M. Mihaela, Gãinã C. Alina,
Lepãdatu L. Voinea Ionuþ, Luca V. Maria Alexandra, Mãnescu I. D. Diana Corina, Matei C. Elena Cristina,
Neacsu Gh. Emanuel Lucian, Negru I. Ioan Alexandru, Niculae C. Daniel, Pãduraru P. Ioana, Pancea I.
Giorgiana Diana, Pelu C. Silvica Rodica, Rosu F. Andreea Delia, Simion Gh. Alexandra ªtefania, Sîrbu I.
Vali Ionica, Stoica R. Iulian Adrian, Tãnase N. Andreea Georgiana, Toma S. Iuliana Doiniþa, Ursea V.
Daniela, Vasile P. Marina Steluþa, Vlad F. Mihaela, Vrabie C. Silviu.
Clasa a XII-a F
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Sandu Olguta
Andrei D. Alexandra Mãdãlina, Bãiaºu C. Roxana Alexandra, Brumã V. Ioana Emilia, Costache I.
Marian, Dao M. H. Kieu Oanh, Dumitrache Gh. Ion Robert, Fãtu I. Mirela, Gãleteanu M. Laura Andreea,
Gavril F. Marius Gabriel, Gheabaur D. Daniela, Gheorghe M. Mihaela, Gicu S. Lorena Maria, Ion D.
Mirela, Omonescu M. C. Cristiana, Nicolae ºt. Silvia Florentina, Pãdureþ I. Cristi Ionuþ, Popescu D.
Valentina, , Risecaru M. Alexandra, Prisecaru M. Nicoleta, Radu C. Cristian Nicolae, Rãducan F. Lucica
Mioara Roberta, Retea Gh. Mãdãlina Sabina, Sas D. Th. Dragoº Ioan, Serbu S. ªt. Denisa Alexandra, Stan
N. Dragoº Constantin, ªtefan G. Silvia Florentina, Tieanu E. Cosmin, Vlad I. M. Mihaela
Florentin.
Clasa a XII-a G
Profil – Servicii Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Rujan Georgeta
Anghel C. Vlad Andrei, Antonoaie C. Gabriel Iulian, Armeanu N. Diana Ana Maria, Camen G.
Robert Marius, Cobianu Gh. Maria, Colciu Gh. Mihaela, Costescu Gh. Vlad ªtefan, Cristudor C. Alina
Simona, Dima Gh. Silviu Alexandru, Docea G. Cosmin Marian, Geantã ºt. Ioana Dorina, Ion C. Alin
Valentin, Iordache A. Alexandru Viorel, Mihalache I. Irina Elena, Minciu V. Cãtãlina Dana, Musat I. Ionica
Diana, Nicea D. Costin, Nicoarã Gh. Elena Cãtãlina, Petrescu V. Florentina, Popa F. Claudia Ionela,
Popescu V. D. Alina Daniela, Rizea M. Izabel Gabriela Oana, Stan N. Ionela Mãdãlina, ªtefan C. Maria
Mãdãlina, Szepi V. Andreea Gabriela, Tãnase Gh. Roxana Mãdãlina, Tucã C. Ana Maria, Tudor M. R.
Radu ªtefan, Udroiu V. Mircea Valentin, Vãrzaru L. I. Ana Maria, Zbarnea V. G. Monica Gabriela.
Clasa a XII-a H
Profil – Servicii Turism – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Mihai ªtefania
Albiºoru A. Adelina Mãdãlina, Anghel M. Andreea, Apostol G. Marius Gabriel, Ashoor H. J. Amir,
Barjovanu Gh. Radu ªtefan, Budicã C. Claudia Luminiþa, Cherãscu M. C. Alexandra Georgiana, Chirioglu
V. Constantin, Chiriþã M. Costin Alexandru, Cîrstea D. Amalia Carmen, Cristea M. Andreea Elena,
Dorobanþu B. E. Alina Mihaela, Frãsineanu N. Rãzvan Daniel, Gheorghe D. I. Claudia Constanta, Hîrdãu
E. Alina Maria, Iordache D. Florentina Iuliana, Luca T. Cristina Florina, Micu I. Florentina Alexandra, Miu
N. Alexandra Cristina, Motea N. S. Mãdãlina Elena, Negoiþã C. Maria, Nuþã V. Andreea Nicoleta, Pascu
V. Adelina Irina, Pãtrutã A. Adriana Georgiana, Petroiu M. Mihaela, Rogoz N. Nicoleta Patricia, Samoilã
C. G. Cristina Iuliana, Similea Gh. Carmen Elena, Simion M. George Alexandru, Stan M. Cristiana Elena,
Stãnescu D. D. Laurenþiu Gabriel, Stoica I. Gabriel Adrian

273

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2011-2012
Clasa a XII-a A
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Mihaescu Doina
Bãbusi G. Gabriela Georgiana, Badea F. Maria Dana Florentina, Bongioi I. Alexandru Tudorel,
Bujor V. Adriana Mihaela, Calistru A. Andrei, Cernea F. Petricã Iulian, Constandache C. Andreea,
Constantin C. Gratiela Andreea, Constantin I. Ciprian Ionut, Dincã V. Cristina Alina, Ion D. Alexandru
Alin, Lazãr M. Alexandru, Lãzãroiu M. Elisabeta Anamaria, Lungu G. Silvia Flavia, Manolache I. Monica
Elena, Minea A. ªtefan Andrei, Popescu G. Mihaela Silvia, Sãvulescu D. Gabriela Alexandra, Silion N.
Alexandru, Speriatu M. Ana Maria Roxana, Stamatie Gh. Ana Maria, Stamatie Gh. Georgiana Elena,
Stancu D. Adrian Iustin, Stancu I. Mihaela Roxana, ªtefan T. Carmen Marina, Stoica F. Veronica Florentina
Janetta, Tiosea N. Oana Luiza, Tudorache C. Sorin, Umbres D. D. Lorena Georgiana, Vãsioiu L. C. Alina
Ioana.
Clasa a XII-a B
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Marin Grazziela
Alexe Gh. Laura Elena, Bãndilã D. Valentin Stefan, Chira F. Mihai Alexandru, Chiþu P. Alexandru
Cosmin, Coandã M. Ionut Cristian, Cristea I. Ioana Georgiana, Gârtan G. C. Adrian Stefan, Iancu G. Oana
Gabriela, Ilie V. Iulia, Ion C. Alexandru Bogdan, Ionescu E. S. Ana Maria Claudia, Iordache P. Mãdãlina
Geanina, Iordãnescu Gh. Oana Cristina, Jechianu C. Andra Florentina, Jercan L. Valentina Denisa, Jianu
V. Gheorghe Ionel, Minciu I. ªtefania Iuliana, Olteanu P. Oana Mihaela, Pãun N. Alin Ionut, Pavel C.
Georgiana Aura, Pelu F. Livia Marinela, Ploeºteanu A. Radu Cristian, Popa H. Elena Daniela, Simion G.
Nadine Elvira, Simion P. Natalia, Stroe I. Dragoº Marcel Bernard, Tãnase V. Cristina Rebeca, Târu C.
Valentina Elena, Tomulescu G. J. Camelia, Tulea V. Veronica Mariana, Tulimianu E. Larisa Estera,
Ulmeanu ºt. Ramona.
Clasa a XII-a C
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Moldoveanu Ileana
Andreiaº V. Giorgiana, Anghel N. Lorena Luminita, Apostol M. Mihaela Roxana, Apostu Gh.
Patricia Ioana, Armangic M. Ionut Mãdãlin, Barbu I. Mihaela Amalia, Bugeac M. Lucian Ionut, Dinicã V.
Andrei, Dinu I. Nicoleta Simona, Dogaru C. Silvia Camelia, Dumitrache M. Dana Elena, Dumitru A.
Cristina Larisa, Gheorghe C. Marina Mãdãlina, Lunea D. Ingrid Loredana, Marinescu V. Gabriel Claudiu,
Mihai M. Mihaela Alexandra, Mucenic D. G. George Octavian, Nãstase I. Cosmin Mihai, Niculae L.
Cristina Georgiana, Nistor M. Laura Florentina, Palaghia I. Ionel Vasile, Pasaliuc C. Andreea Florentina,
Pãtrascu M. Marius Cristian, Popovici S. Roxana Ileana, Rãdoi M. E. Roxana Mihaela, Radu A. Claudiu
Marius, Radu D. ªtefania Roxana, Renciuc M. Crina Maria, Richiþeanu I. Daniela Andreea, Rusu P.
Cristina Florentina, Vasiloiu I. M. Cãtãlin Gabriel.
Clasa a XII-a D
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Iordache Gabriela
Albitã V. Nicoleta Andreea, Albu D. Elisabeta Lucica, Bãicoianu G. Daniela, Bitulescu V. Diana
Cristina, Cârstea C. Alexandra, Ciubotariu V. Ciprian Andrei, Danciu V. Andreea Roxana, Darie Gh. Oana
Maria, Doiculescu C. M. Elena Alexandra, Drãgan I. Elena Gabriela, Geadãu C. Andreea Adina, Gheorghe
I. Mãdãlina Nicoleta, Ghinea C. E. Ioana Cristina, Goga F. S. Ana Maria Cristina, Lupsa M. Laura, Neacºu
P. Andra, Pãun E. Florin Constantin, Ropotan N. Mihai, Sapera H. Constantin, Serban F. M. Cosmina
Mihaela, Serciu F. Alexandru Constantin, Stanciu I. Mãdãlina Ionela, ªtefan C. C. Iulian Claudiu, Stoica
M. Marius Laurenþiu, Tudor C. Constantin Viorel, Tudor I. Denisa, Vulpoiu G. Irina Andreea, Zanfir C.
Angela Georgiana.

274

Clasa a XII-a E
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Naiba Michaela
Bãdicut I. Veronica Mãdãlina, Boboc D. Adina Ioana, Boghiu D. Roxana Maria, Bulearcã I. Liviu
Mihai, Buraga N. Bogdan Cristian, Cernat T. V. Mihai Cãtãlin, Cireº C. Cãtãlin, Cristache S. Andrei,
Dragnea P. Dumitru, Feraru R. G. Daniel Alexandru, Georgescu A. C. Alin Ioan, Ghene M. M. Sorina,
Gheorghe I. , Ionescu T. Alexandra, Marin I. Marius Andrei, Oprea M. M. Ana Maria, Stancu P. George
Cristian, ªtefan P. Ana Maria, ªtefan P. Ioana, Stoica M. Florin Bogdan, Tãnase G. Cãtãlin Octavian,
Tãnase G. Rosana Nicoleta, Toma C. Cristian Bogdan, Vasile F. Andrei Cristian, Vasilescu Gh. Roxana,
Vatamanu D. Mihaela, Visan Gh. Laura Ionica.
Clasa a XII-a F
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Craciunescu Florica
Adochitã F. Florentina Gabriela, Baicu D. Mariana Valentina, Baron N. Mariana, Bradea N.
Adrian, Buzea A. Florin Mihai, Chiriþã F. Andreea Ioana, Constantin I. Roxana Marilena, Deaconu I.
Roxana Isabela, Dragu P. Florian Cosmin, Dumitrache F. Diana Izabela, Elmassilgi A. Sevim Maria
Claudia, Ghiþã D. Corina, Grigore M. Florina, Micuscã M. Claudia Raluca, Nicolae T. Iuliana Carmen,
Oprea P. Mariana Alina, Pricope I. Andreea Lidia, Romanescu V. Cristina, Staicu V. Niculae, Tãnase C.
Cãtãlina Alexandra, Tãnãsoiu F. Georgiana Cristina, Teodorescu M. Andreea Cristina, Vasile F. P. Lorela,
Zaharia C. Mãdãlina.
Clasa a XII-a G
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Ibrion Liana
Busã G. Georgiana Daniela, Condurachi D. Florentin, Constantinescu G. Elena Teodora, Cristea
M. Ionela, Drãghici V. Mihai, Dumitrache C. Mãdãlina Elena, Gheorghe T. Andrei, Gheorghe V. Diana
Alexandra, Gheþu G. Raluca Andreea, Ghigalãu V. Ana Maria, Haj-Neaimeh A. Majde, Ichim F. Marius
Nicolae, Ionescu D. Alina Georgiana, Ioniþã D. Denisa Daniela, Iordache Gh. Carmen Marina, Licsandru
M. Alice Georgiana, Marinac I. Ioana Corina, Oprea G. Alexandru Robert, Panã M. B. Maria, Pandelea M.
Gabriel Marian, Puscas M. A. Ana Maria, Ruse G. Marian Andrei, Sandu C. Alina Iuliana, Sichigea I.
George Laurenþiu, Sîrbu Gh. Andreea Luiza, ªtefan N. Robert Cristian, Susai V. Nicoleta Mãdãlina, Terk
N. Dilara, Velicu C. Alexandra Mihaela.
Clasa a XII-a H
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Sandu Olguta
Agheorghiesei I. Georgiana Florentina, Badea T. Iuliana Georgiana, Baltes I. Roxana Elena,
Carabas H. Mihai, Coman M. Laura, Corabie I. Ramona April, Croitoru I. Elena Cãtãlina, Dima L. Sorina
Alexandra Flavia, Dragomir A. Irina Elena, Ghinea C. Nicoleta Mãdãlina, Grigore I. Mirela Raluca, Iacob
N. Mãdãlina Gabriela, Ion S. Mihaela Mãdãlina, Ionescu J. Mãdãlina Oana, Ionitã S. Marilena, Lesenco
G. Gabriela Alexandra, Lupescu V. M. Laura, Manole I. George, Mironovici I. Ana Maria, Mitroi ºt. Diana
Maria, Mocanu ºt. Maria Georgiana, Nicolae V. Alexandru, Nicolau D. Robert Cristian, Pãun L. M. Andrei
Ionuþ, Ronticã V. Alexandru Tiberiu, Rosca V. Cristina Alina, Rusu T. Georgiana Mãdãlina, Stanciu D.
Elena Daniela, Usurelu M. Liliana Roxana

275

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2012-2013
Clasa a XII-a A
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Chitca Camelia
Diaconu Gh. Dan Alexandru, Dinut S. M. Ioana Elena, Dragomir C. Arun Boby, Dragu F.
Constantin, Dulgheru M. Mihaela Cãtãlina, Filip V. Alexandru Cristian, Galiu I. Elena Tania, Ghena P.
Cristina Irina, Gheorghe I. D. Victor Paul, Gheorghe S. Andreea Ionela, Gheorghiu G. C. Anna Cleopatra,
Ghergheleasa M. Alexandru Nicolae, Ghitã V. Constantin, Ioan F. Cristina Alexandra, Ionitã D. Marius,
Mandache M. Irina Cornelia, Matei T. C. Cãtãlin, Memu F. Eugenia ªtefania, Mirodot M. C. Corina
Alexandra, Nica S. Bianca Ana Maria . Pap ºt. Maria Silvia. Ruja Gh. Lavinia Florentina. Soare M. Rãzvan
Teodoru, Tãnase V. Ovidiu Alexandru, Tislici L. Andreea Camelia, Trifu M. T. Denisa Valentina, Tudor R.
Andreea.
Clasa a XII-a B
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Simionescu Gabriela
Al - Ali M. M. Ibrahim – Halil, Apostol I. Mihaela Gabriela, Carabageac N. Adrian, Cazacu N.
Mihai, Cercel B. Iuliana Ana Maria, Ciotloº O. Diana, Coman N. Paul Tiberius, Cristian C. Gabriela
Isabelle, Dogaru F. Liviu Valentin, Drãghici I. Ana Laura, Dumitrache I. E. Maria Roxana, Frdmogaddm
A. Someira, Friedrich Z. Alexandru Walter, Gavrilescu V. Dumitru Nicolae Valentin, Gheorghe I. Adrian
Alin, Ichim P. Ana Maria, Ion I. Claudia Aurora, Ionas V. Cristina Alexandra, Lazãr M. Adriana Georgiana,
Marinescu M. N. Ana Maria, Neamtu N. D. Claudia, Negru M. Mihaela Cristina, Pascu M. Diana Elena,
Postelnicu Gh. Cristina, Sapera H. Nana Gabriela, Simion St. Mihai Adrian, Stoica Gh. Andreea Cristina,
Tamasi T. Silvia.
Clasa a XII-a C
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Pascu Gheorghita
Bãdescu G. Aura Elena, Bãlsanu G. D. Andreea Elena, Bica L. Elena Cristina, Boagiu I. Anca
Liliana, Bucãu F. Georgiana Diana, Codru M. Roxana Georgiana, Enciu C. Daniel Gabriel, Enea V.
Mãdãlina Georgiana, Ferbinteanu M. Daniel Marian, Frecãuþanu I. Ana, Gavra S. Alin Constantin,
Georgescu G. Mihail Cosmin, Gîtã V. Vlad Ioan, Ionescu S. V. Andreea Nina, Lixandru N. Elena Nicoleta,
Marin F. Stefan, Mican I. Simona Maria, Mocanu C. M. Florin Cristian, Moldoveanu T. Mihaela, Negulici
M. Eduard, Nicoarã T. C. Cristina Mihaela, Patentaºu I. George Cãtãlin, Petre M. A. Nicuºor Daniel,
Rãducu I. Adina Mihaela, Sarafu D. ªtefan, Scaleþchi F. Adriana Isabela, Sterian C. M. Rãzvan Claudiu,
Teodorescu C. C. Maria Cristina, Vesa A. Alexandru.
Clasa a XII-a D
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Paun Octavian
Ababei I. Marian Petrut, Bãlãnicã Gh. Ramona Elena, Brânzea G. Ana Maria Alina, Bratu I.
Marinela Ionela, Bratu M. Florin Adrian, Brînzã S. F. Florina Mãdãlina, Canalãu C. Marius Andrei, Dicilea
M. Florin Cãtãlin, Dobre I. Adriana Mãdãlina, Gheorghe T. Eugen, Iancu P. Oana, Juncu A. Maria
Alexandra, Lupu L. Dragoº Adrian, Mocioi N. Andreea Alexandra, Nae I. Tamara Maria, Neacsu A. Ana
Georgiana, Niculae I. Mihaela Amalia, Pascu I. Silviu Cristian, Popa S. I. Georgiana Alina, Rizicã I.
Valentina Cãtãlina, Rujancu J. Cristian, Sorica N. Beatrice Gabriela, Stan V. Alexandra Florentina, Stancu
S. L. Mariana Alexandra, Stefãnescu C. Daniel Alberto, Stoenescu I. Marius Nicolae, Tudor P. Aniºoara
Nela, Tudose M. Dãnuþ Andrei, Voinea Gh. Florina Andreea.

276

Clasa a XII-a E
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Pantilimonescu Ioan
Apopei O. Adina Margareta, Bãnilã M. Elena Aurelia, Canciu Gh. Elena, Chelu L. O. Isabela
Florina, Coman C. Oana Andreea, Constantin T. Ion Alexandru, Coroian N. Bogdan Cristian, Cozmenciuc
R. Larisa Elena, Crãciun V. Alexandra Gabriela, Dobre V. Ecaterina, Dobrin P. Ionuþ Marian, Doman I.
Mihaela, Filimon ºt. Claudiu Niculae, Ioniþã Gh. George Cosmin, Ioniþã M. Marian Silviu, Istrate A.
Marilena Simona, Jipa A. Ruxandra Elena, Magdalin D. M. Diana Cristina, Marin V. Cristina, Mincu I.
Alexandra Mihaela, Neagu I. Laura Paula, Negrilã C. Aurelia Andreea, Obãcescu C. Irina Marina, Parpalã
F. Andreea, Pãun I. Ana Maria, Pãun M. Cris Liviu, Radu R. Alexandra Florina, Rotaru A. Adriana
Mãdãlina, Slave D. Ana Maria, Tudor T. Alexandra, Udrea M. Geanina Cristina, Vîlceleanu I. Raisa Ioana.
Clasa a XII-a F
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Pasan Ecaterina
Albu Gh. Eugenia, Andrei I. Ioana Alina, Anghel A. Mihai Andrei, Bãnciuc I. C. Ana Maria
Mihaela, Cãlãraºu I. Alexandra Ionela, Cãrãmizaru G. A. Alexandra Cornelia, Ciobanu V. Diana Andreea,
Comãneanu B. Ana Maria, Dumitrache M. Ionuþ Dragos, Fotin D. C. George Ciprian, Glugã F. Simona
Georgiana, Ionitã N. Cristian Alexandru, Maimut C. Emanuela Iuliana, Mareº Gh. Claudia Florentina,
Moldovan F. Ana Maria, Nan Gh. Florentina, Nicolae V. ªtefania Alexandra, Niculescu O. Robert Stefan,
Orunã N. Ionut Alexandru, Pantilicã M. C. Mihai Adrian, Paraschiv F. Laura Andreea, Petra F. Cãtãlin
Ionut, Popa S. Andreea Laura, Prundeanu G. Gabriela Florentina, Rãducan F. Nicolae Bogdan Romeo,
Traian D. Dorin Ionut, Ungureanu D. Mircea Andrei, Vîscu F. Mãdãlina Mihaela, Vlãsceanu Gh. Cristina
Ionela.
Clasa a XII-a G
Profil – Servicii Turism ºi Alimentaþie – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Andrei Tania
Agape St. Florentina, Bãlan L. Andreea Mãdãlina, Brad F. Maria Liliana, Bunea C. Alina
Ruxandra, Buzan C. Lorena Mihaela, Casapu V. Tudor, Climescu Gh. Laura Nicoleta, Corbu T. Ancuta
Dana, Desagã V. Alina Mãdãlina, Dima F. Marian Mãdãlin, Dumitrache N. Nicoleta Cristina, Dumitru S.
Nineta Elena, Giolfan N. Beatrice Roxana, Ion P. Mariana Isabela, Ispas M. Maria, Macarie N. Andreea,
Macãu C. A. Veronica, Mihai M. Aurelia, Militaru I. L. Andreea Maria Gabriela, Molea R. Iulia Georgiana,
Oniºoarã M. D. Alexandra Florentina, Pop Gh. Andrei Iulian, Poppa F. Cosmin Gabriel, Puciu D. E.
Cristina Anne Marie, Rãdan I. A. Alexandra Raluca, Rus ºt. Cristina Georgiana, Slapciu D. Ioana Raluca,
Stan C. M. Ioana Mihaela Teodora, ªtefan F. Vica Nicoleta, Sterpu Gh. Felicia Isabela, Tomac M. Cristian.
Clasa a XII-a H
Profil – Servicii– Turism ºi Alimentaþie – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Racolþa Cristina
Albu C. Alexandru Mihai, Anton D. Andreea Roxana, Baba D. Alexandru George, Bãbeanu G.
Silvania Arina, Badea M. Ionuþ Cosmin, Boca M. Mihaela Elena, Caracaº A. P. Ioana Alexandra, Cristea
C. Irina Alexandra, Dogaru N. Lavinia Mãdãlina, Gãluscã Gh. Monica, Hanke A. Cristina Georgiana, Ilie
M. Cristina Georgiana, Ionitã D. Hanin Andreea, Matei F. Diana Alexandra, Mihalache J. Marian, Negutu
V. D. Beatrice Gabriela, Nicu V. Daniela Nicoleta, Nitã A. Camelia Michaela, Petre F. Elena, Popa D.
Cristina Stefania, Rãdulescu A. Florin Octavian, Sandu I. Diana Alexandra, Sandu I. P. Andreea Isabela,
Schue A. Mihaela, Sebea C. D. Cristian, Tãzlãoanu C. Alexandra, þugui I. Iulia Alina, Tîrpan D. A. Mert
Yunus, Vlad S. Alexandru George, Zamfir V. Ana Maria.

277

ABSOLVENÞII ANULUI ªCOLAR 2013-2014
Clasa a XII-a A
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Otarasanu Ion
Anghelescu J. Claudia Alexandra, Barbu C. Denisa Marinela, Botea V. Larisa Cristina, Ciufu Gh.
Gabriela Daniela, Coman M. Sabina Ioana, Constantin V. Cezar Andrei, Costache C. Alina, Datcu F. I.
Cerasela, Lorentina, Dima N. Diana Nicoleta, Dinu M. Alexandru, Furnicã ºt. D. Gabriela Alina, Ghencea
F. Alexandra, Holtea Gh. Alexandra ªtefania, Iacob M. Maria Claudia, Ioan ºt. Ana Maria Andreea, Iorgu
Fl. Eugenia Alexandra, Ivan M. Maria Elena, Manta A. Elena Isabela, Moagã N. Florian, Muclea D.
Andreea Gabriela, Nãstasã E. Iulian Mihai, Nicola B. Sabina, Obriscã I. Cristina, Pãun D. Gabriela
Alexandra, Rainea M. R. Andreea Daniela, Saulea V. Nicoleta Mãdãlina, Scutitu P. Larisa Georgiana, Secu
E. Gabriela Andreea, Stan M. Alexandra Elena, Stîngaciu M. Ana Maria, Tãnase N. Iulian Marian, Tudor
M. Andreea Alexandra, Ursu D. Georgiana Cristina.
Clasa a XII-a B
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Pantilimonescu Ioan
Belu D. Daniel Alexandru, Buzicã V. Valentina Silvia, Ciobotaru S. Florentina, Cozmenciuc R.
Ana Laura, Dimofte V. Florentina Iuliana, Dinu V. Simona Nicoleta, Dobre C. Denisa Ionela, Drãgan O.
Claudia Ancuþa, Ene T. Florin Nicuºor, Gheorghe G. Anne Marie, Ghitã M. S. Eduard Alexandru, Herciu
I. Andreea Alexandra, Iancu V. Nicoleta Argentina, Ilie G. Alexandra Mihaela, Ion I. S. Petruþa Camelia,
Ionescu G. Ingrid Mirela, Macoveanu N. Anamaria, Mangra M. Vlad Marian, Marin V. ªtefan Cosmin,
Neacºu P. Alexandra Georgiana, Panã M. Sergiu Mihai, Paraschiv M. Ciprian Mihai, Pintilie A. Andreea
ªtefania, Popescu C. Cristian, Radu L. Cristina Ionela, Surdu I. Luciana Andreea Beatrice, Tãnase M.
Cosmina Iuliana, Tãnase N. Nicoleta Diana, Tebesoi A. Silvia Mãdãlina, Vãsuicã M. V. Ana Maria, Zaharia
I. Elena Gabriela, Zaharia L. Cristina Andreea.
Clasa a XII-a C
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Grofu Anduta
Besliu D. Anamaria Andreea, Blidaru C. Sonia Mihaela, Bouleanu N. Daniela Roxana, Bugeac M.
Georgiana Andreea, Bujoreanu T. Mirela Stefania, Chivu I. Mihai, Ciobanu G. Laura Iuliana, Dumitru M.
Andreea Georgiana, Ene M. Adriana Mihaela, Flaugiu V. Maria Alexandra, Gurãu D. F. Alexandru, Ionescu
G. Miruna Ana Maria, Lambru N. Mariana, Lucanu V. Elena Andreea, Manea I. A. Nicoleta Mãdãlina,
Militaru G. Mãdãlina Elena Gabriela, Nica M. Paul Nicolae, Niþã S. F. Alberto Daniel, Onu V. Marian
Viorel, Pavelescu C. Radu Constantin, Petre A. C. Andrei Viorel, Petricã V. Alina Ramona, Ploesteanu M.
Florentina Luiza, Radovici T. Cãtãlin Petricã, Ravanbakhsh S. S. Katayon Denisa, Samson T. Georgiana
Mariana, Sîrghi I. Ana Maria, Stan C. Florin, Stoica I. Mihaela Andreea, Tudorache N. Alexandra, Ulescu
M. Adrian, Viºa I. N. Robert Cãtãlin, Vintilã F. Gh. Paula, Zaharia Gh. Costina Andreea.
Clasa a XII-a D
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Filimon Angela
Atanasiu C. G. Andrei Alexandru, Suvar Gh. E. Alexandra Ioana, Badea D. I. Nicoleta Cristina,
Berta M. Gabriela Florentina, Buicã P. Denisa Mihaela, Burlacu C. Cristian, Burlacu I. Raluca Mihaela,
Drãgoi I. Lucia Marina, Dumitrache I. Sorin Gabriel, Giurescu C. P. Cãtãlina Andreea, Hamza A. T.
Ramona Andreea, Ilias M. Alin Marian, Ivascu N. Roxana Maria, Lazãr C. Iulia Mãdãlina, Nedea O.
Raluca Florentina, Negrilã Gh. Diana Marilena, Obãdan G. Daniela Elena, Olteanu F. Adriana Florina,
Pîrvu G. Andreea Loredana, Popescu E. Luminita, Puzdere S. E. Mihaela Andreea, Rãdulescu V. Ana
Maria, Rãdulescu V. Elena Alexandra, Simiciuc C. Maria Iuliana, Solomon C. Cãtãlin, Ticã E. Mariana
Mihaela, Tudorache C. Cristina Emanuela, Verdes A. Mariana, Vîjoaica A. Alexandra Alina, Vitan C.
Daniel Adrian, Vlad St. Mihai Alexandru, Zaharia M. M. Mihai Bogdan.

278

Clasa a XII-a E
Profil – Servicii Economic – Tehnician în Activitãþi Economice
Diriginte – prof. Petre Tantica
Bocãneþ V. Andreea Cãtãlina, Bogdan A. V. Andrei, Chihaia V. Loredana Mihaela, Dicã P. Elena
Monica, Dinoiu I. Ana Maria Diana, Elefterie N. George Adrian, Grãdinaru G. Irina Andreea, Grigore M.
Adrian Florin, Iancu T. Andreea Mãdãlina, Iliescu I. Marius, Ion I. Alexandra Daniela, Ionitã I. Cristian
Nicusor, Istru I. Iulian Constantin Marian, Mehedinþu C. Maria Cristina, Mirea Gh. Manuela Mihaela,
Moise C. Eleonora Constanta, Mustatã I. Gabriel Robert, Mutis A. Ionut Alexandru, Necula M. Diana
Claudia, Nica D. C. Ioana Andra, Pleºoiu Gh. Florin, Pleºoiu Gh. Marius, Romanescu C. Nicuºor Maldini,
Romanescu E. Aura Gina, Soare M. Carmen Florentina, Stan A. Maria Alexandra, Toghinã V. V. Florentina
Cristina, Titu A. Andreea Nicoleta, Ungureanu N. Mãdãlina Nicoleta, Vasile F. Mircea Florian, Vasile I.
Daniela Irina, Zamfir M. Gabriel Marcel.
Clasa a XII-a F
Profil – Servicii Turism ºi Alimentaþie – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Stoleru Daniel
Andrei I. C. Anda Ioana, Arteni G. Alexandra, Balaban V. ªtefania Adelina, Bãnicã I. Ioana
Iustina, Bîrsãsteanu G. Robert Alin, Cameneþchi F. Bianca Anfisa, Certan N. Eugenia Nicoleta, Constantin
Gh. Adina Mihaela, Coteneanu S. Georgiana Claudia, Dinu V. Ionuþ Gabriel, Dobrin P. Elena Maria, Dociu
C. Ana Maria, Drãgan G. Gabriela Daniela, Dursinã F. Irina Ana Maria, Fieraru I. Carolina Georgiana,
Gania D. Maria Alexandra, Gavrilescu D. Denisa Valentina, Ilie F. Angelica Gabriela, Mãlin D. F. Andra
Raluca, Mihalcea A. Daniel Alexandru, Nadane G. Andrei Florentin, Niculae F. Samuel, Niculae G.
Florentina Alina, Pandele C. Maria, Papadopol º. Idris Atena, Pãtrascu S. Gabriel Cãtãlin, Preda D. Gina,
Nicoleta Larisa, Puiu M. Ana Mari, Tinca C. Constantin Alexandru, Tuliman S. Florina Claudia, Velea V.
Valentina Elena, Velicu I. C. Silviu Daniel.
Clasa a XII-a G
Profil – Servici Turism ºi Alimentaþie – Tehnician în Turism
Diriginte – prof. Mihai ªtefania
Anghel M. Alina Cristina, Apostu C. M. Andreea Georgiana, Arghir G. G. Luca Daniel, Bahnea
A. M. Andreea, Cãtãlina, Bichel V. Andreea Nicoleta, Burlacu I. Dan Tiberiu, Cîmpeanu R. Constantin
Bogdan, Cociorbã Gh. Gabriela Sorina, Cristescu I. F. Cristian, Drumea P. Denis Elena, Dumitru C.
Andreea, Dumitru E. Geanina, Frãtescu N. Nicoleta Ana Maria, Gavrilã R. Rãzvan, Gherghevici Gh. G.
Corina, Ghinea I. Adrian Ionut, Glavã P. Agneza, Iacobuþ P. Iuliana Petronela, Lupu V. Marian, Milea Fl.
Andrei Victor, Minciu M. Larisa, Munteanu S. D. Ioana Mihaela, Nitu I. Laura, Oanã Gh. Elena Violeta,
Panait A. Mãdãlina Laurentiapetre Al. Mirela, Pinþoiu T. Marius Eduard, Piperea E. Cristiana, Seres Al.
Iuliana Argentina, Sora M. Alin Florentin, Tudorache M. A. Cristian Aurelian, Vasile C. ªtefania
Georgiana, Vasile P. Alexandru Eduard.

279

GENERAÞIA 2014-2015
Colegiul Economic „A.D. Xenopol este locul în care am început o nouã etapã a vieþii mele ºi
anume cea a maturitãþii. Acum patru ani am pãºit pragul liceului timid ºi neîncrezãtor. Am avut parte de
cei mai buni colegi, iar unii dintre ei mi-au devenit prieteni foarte buni.
Am avut plãcerea de a participa la organizarea diferitelor evenimente din cadrul ºcolii ºi onoarea
de a-mi reprezenta liceul la diferite concursuri extraºcolare, însã nu aº fi reuºit toate acestea fãrã ajutorul
profesorilor care m-au îndrumat mereu ºi m-au susþinut în tot ceea ce am fãcut.
Dupã aceºti patru ani, plini de împliniri ºi dezamãgiri, a sosit momentul în care trebuie sã îmi iau
rãmas bun de la profesori ºi de la colegi ºi sã încep o nouã etapã a vieþii, dar nu înainte de a mulþumi tuturor,
în special familiei mele, pentru sprijinul acordat.
Mãnãsescu Daniel Marian
ºef de promoþie, 2014-2015

Colegiul Economic „A.D Xenopol” este locul unde am crescut ºi unde m-am dezvoltat, este locul
unde mi-am gãsit prieteni ºi unde profesorii mi-au dãruit cu generozitate din cunoaºterea lor.
Doresc liceului ºi cadrelor didactice ºi nedidactice putere de muncã ºi capacitatea de a dãrui,
deoarece ei sunt cei capabili de a modela ºi schimba vieþi.
La Mulþi Ani, Colegiul Economic „A.D. Xenopol”!
Plãcintã Andrei
preºedintele elevilor

“Credem cã toate generaþiile de elevi, dar ºi de profesorii ce au trecut pe aici, prin “Colegiul
Economic A.D. Xenopol” sunt recunoscãtoare.
Odatã cu trecerea timpului, posibilitãþile au crescut, fapt ce faciliteazã munca profesorilor, dar ºi
pe cea a elevilor.
Noi, clasa 11A, putem recunoaºte cu mândrie cã facem parte din aceastã mare familie ! Aici, elevii
au posibilitatea de a-ºi exprima gândurile ºi ideile fãrã sã fie judecaþi.
Facem parte din prima generaþie de Intensiv Englezã a liceului. Am fost martorii introducerii
limbilor Chinezã ºi Turcã, acum ºtiind una din acestea. Chiar ºi ocazia sã urmãm cursuri de teatru ne-a fost
acordatã. Nu credem cã toate aceste lucruri se regãsesc ºi în alte licee.
Drept mulþumire, noi am muncit din greu ºi am fost rãsplãtiþi cu premiul “Clasa Anului” doi ani
la rând - 11A.

280

Clasa a IX-a A
Profil – Economic
Intensiv Englezã
Diriginte – prof. Grofu Anduþa

În „Xenopol” am învãþat cã educaþia ºi învãþãtura fac
diferenþa între oameni. Le dorim succes celor care vin dupã
noi ºi sã se bucure ºi ei de ce vor învãþa aici.

Alexadrescu S. Costin Florin, Alishahi
Ar. Vlad Mehdi, Andrei F. Claudia
Alexandra, Avram F. C. Vlad Constantin,
Bãnuta I. Cristian, Buga D. Cristina
Nicoleta, Busu C. Bogdan Cristian,
Danciu Nc. Ana, Maria Alexandra,
Dobrin R. Robert Alexandru, Florescu D
Andreea, Husain M. Zaharia Maria
Hutuleac D. Cezar Andrei, Ilie M. Viorel
Andrei, Ionescu A. Darius Cristian,
Ionicã Gh Ana Maria, Marinescu Gh.
Alexandru Mircea, Mãnescu V. Andrei
Mugur, Matei F. Ioana Alexandra, Matei
M. Luiza, Papuc Gh Claudiu Marius,
Petcu R. I. Sabina Diana Alexandra,
Sãndulescu A. Andreea Ioana, Scarlat A.
G. Khaled Alexandru, Serban F. Iulian Alexandru Sebastian, Simion L. A. Bianca Sânzaiana, Teodoru M.
Andrei Dragoº, Trocan L. Angela Gabriela, Vãrzaru F. Ioana, Zaharia I. Rãzvan Alexandru.
Clasa a IX-a B
Profil – Economic
Intensiv Chinezã
Diriginte – prof. Filimon Angela
Bãdescu G. Alexa, Buzescu S. M.
Cristiana, Calînciu D. Cristina, Cazacu P.
E. Maria Alexandra, Chirilã I. Maria,
Croitoru F. Florentina Alexandra, Gaiu
St. Doina Laura, Ghervasuc C.
Alexandra, Iancu C. Nicolae Alexandru,
Lotcu M. Cristina Alexandra, Mãgureanu
P. D. Vlad Florian, Marinescu D. Andrei
Marius, Muºuroi E. Andrei Lorenzo,
Neagu I. E. George Giani, Nicolae M.
Alexandra Elena, Olteanu F. Gabriela
Antonela Geanina, Picui L. Laura
Andreea, Podeanu Ld. Cornelia Stefania,
Popescu E. Amalia Maria, Popescu I.
Mihai, Rachieru V. Theodor Gabriel, Rat
D. Camelia Teodora Ioana, Simion Gh.
Maria Andreea, ªtefan C. Diana Maria,
Tãnãsache Gh. Georgiana, Totolici I.
Marinela, Tudor I. Cãtãlin, Vodã F.
Marian Gabi, Voica R. N. Teodor.

Din mentalitatea chinezã: Trebuie sã ºtii sã perseverezi
pentru a ajunge la echilibru. Trebuie sã fii echilibrat pentru
a avea posibilitatea sã examinezi cu calm ºi limpezime.
Trebuie sã examinezi cu calm ºi vedere clarã pentru a ajunge
la liniºte, la încredere.
Trebuie sã fi obþinut liniºtea, încrederea pentru a putea
discerne esenþialul lucrurilor. Când discerni esenþialul
lucrurilor se poate atinge scopul.

281

Clasa a IX-a C
Veniþi cu încredere la liceul nostru! Aici veþi gãsi elevi care
au dorinþã de implicare în timpul cursurilor ºi în multe alte
activitãþi.

Profil – Economic
Intensiv Francezã
Diriginte – prof. Otarasanu Ion

Barbu C. I. Cristian Florian, Barbu N.
Maria, Bungãrzeanu A. S. Adina
Alexandra, Camburu G. Bianca Andreea,
Cehan M. Andreea Georgiana, Coman I.
Ioana Alexandra, Constantin L.
Alexandru Lilian, Costache T. Sabina
Stefania, Crãcanã R. C. Cezar Andrei,
Danilã F. A. Alexandra Cristina, Dobre T.
Daniela Andreea, Dulcele B. Andra
Gabriela, Geaucã D. Gabriela Liliana,
Gheorghitã S. Antonio Nicolae,
Ghitulescu N. S. Ioana Alexandra, Ivan I.
Claudia Elena, Marcu V. S. Rãzvan
Gabriel, Mihãilã l. George Octavian, Nita
P. Cristian Gabriel, Pãun V. Adrian,
Pintilie V. Victor Andrei, Radu G.
Bogdan Ionuþ, ªtefan A. A. Mihai Cãtãlin, Stirbu N. Maria Gabriela, Stroe G. A. Bogdan Valentin, Tãnase
V. Ana Gabriela, Tîmpãu M. Alice Andreea, Trãistaru A. Ana Maria, Transilvãneanu C. C Mihai Adrian.
Clasa a IX-a D
Am petrecut un semestru în acest liceu cu ceilalþi boboci. Noi,
clasa a IX-a D, am avut ºansa sã descoperim lumea minunatã
a liceului, sã descoperim minunaþii profesori care ne-au
ajutat sã ne adaptãm în noul mediu ºi bineînþeles elevii mai
mari care ne-au familiarizat cu tainele liceului.
Împreunã cu doamna dirigintã, am început explorarea unui
nou teritoriu ºi am aprofundat tainele limbii spaniole, având
onoarea sã fim prima clasa de intensiv spaniolã.
Sperãm cã ºi generaþiile urmãtoare sã fie impresionate de
liceul nostru.

282

Profil – Economic
Intensiv Spaniolã
Diriginte – prof. Toma Rodica
Badea S. M. Bogdan Andrei, Batit F.
Andreea Petruta, Bugicã I. Anda Maria,
Copelea D. Alexandra Cãtãlina, Dîlbea
T. E. Bianca Ionela, Florea Gh. Andreea
Roxana, Georgescu D. N. Radu Ionut,
Gomeajã M. Andreea Elena, Iftodi M.
Ioana Lavinia, Ionitã F. Alexandru
Corleone, Ivanof A. Alexandra Maria,
Lazãr P. Elena, Manole V. L. Ana Maria
Georgiana, Martin B. Roxana Maria,
Mihalache Gh. Florina Daniela,
Nãvîrgeac I. V. Andreea Mirela, Niculae
I. Gabriel Dumitru, Niculae T. D. Delia
Cristina, Opriºoru L. M. Cristina
Mihaela, Petre A. Gabriela, Popa C.
Elena Diana, Soare Gh. Veronica
Nicoleta, Sfichi D. Andreia Romina,
Stanciu A. V. Mihaela Sonia, Stanciu I.
Andrei Cristian, ªtefan L. Alexandra
NicoletaVînturiº-Hîrºenie D. V. Mihaela
Cristiana, Visan I. Petru, Vlad F. Claudia
Bianca.

Clasa a IX-a E
Profil – Economic
Diriginte – prof. Vedeanu Corina

“În Xenopol de-ai sã vii
Nu vei regreta, sã ºtii
Noi te aºteptãm sã vezi
Cum sã-nveþi, sã te distrezi
ºi te învãþãm cu drag
Ca sã treci al nostru prag,
Nimic nu va fi în van
Trãieºti clipa, an de an.”

Alexandrescu M. Andreea, Artene C. I.
Cristian Alexandru, Avrãmitã M. C.
Cristina Corina, Baicu M. Dorin
Alexandru, Bezvolev Gh. Adrian Ionut,
Cencu M. Mihai Ioan, Ciocãnel G. C.
Alexandru Daniel, Ciorchinã P. Maria
Alexandra, Cîrticioiu P. O. Cãtãlina
Maria, Costache N. Bogdan Marian,
Crãciun M. Marius Alexandru, Dinei I.
Ionel Alexandru, Furtunã Gh. Elena Stela
Raluca, Ghinea B. Andra Elena, Ghitã V.
Mariana, Greere I. George, Guþan I.
Maxim(Rep. Moldova), Ignãtescu M. G.
Alexandra, Ion G. M. Ana Maria Bianca,
Ioniþã N. Alexandru Ionut, Licurici G.
Aurelian George, Mãndicã M. Iulian
Daniel, Manea N. Mihaela Alexandra,
Nemeº L. M. Adrian Gabriel, Popa I.
Anca Nicoleta, Radu A. Cristina Ionela,
Radu I. Silviu Florin, Stanciu M. Tanþa
Cristina, Sterian G. Cosmin Marian,
Turuþã P. Roman (Rep. Moldova),
Urecheatu G. Cãtãlin Ionuþ, Vesparu M.
Cãtãlin Cristian.
Clasa a IX-a F
Profil – Economic
Limba II – Turcã
Diriginte – prof. Petre Tãnþica
Alexandru A. Georgiana Valentina,
Babuca M Andreea Teodora, Bãnicã N
Gabriela, Bîrcã V. Corina (Rep.
Moldova), Bociu T. M. Petre Valentin,
Bucur N Anca, Buf S. M. Sorina, Chirila
A. ªt. Daniel Marian, Coman N. Roxana
Maria, Constantinescu C. T. Mihaela
Roberta, David Gh. Irina Florentina,
Dobricã D. F. Livia Gabriela, Dumitru R.
D. Mihai Sebastian, Georgescu G. L.
Dana, Hladiuc C Cosmina Andreea,
Marin C. Ionela, Militaru M Mihai,
Niculescu D. Cristiana Cãtalina, Nistor
C. Ruxandra Raluca, Oprea M ªtefan
Cristian, Patraºcu I Monica Andreea,
Penciu F Alina Georgiana, Popa M.
Irina, Rusu S. Elena (Rep. Moldova),
Sîrbu I. Rafaelo Ionuþ, Stancu F. A.
Bianca Ana Maria, ªtefan G. Dan
Georgian, Tãlmãcel I. Anamaria
Cristina, Timofte D. Bianca Florenþa,
Toma G. Raluca, Tudor C. Andrei
Eduard, Tudorache M. Matei.

Suntem aici pentru cã am visat la o carierã în domeniul
economic, iar Colegiul Economic „A.D. Xenopol” este calea
spre viitorul pe care ni l-am dorit.Ne ajutã sã ne afirmãm ca
personalitãþi, sã creºtem ºi sã ne mândrim cu rezultatele
obþinute.
Sfatul nostru pentru viitorii boboci este de a participa la
activitãþile ºcolare, organizate de liceu, sã ia tot ce-i mai bun
ºi mai important din cele învãþate, astfel încât sã se simtã
pregãtiþi pentru viaþa de adult.

283

Clasa a IX-a G
Amintirile anilor de liceu sunt cele mai duioase rânduri pe
care le-am subliniat în cartea vieþii. Recitindu-le la bãtrâneþe
ne amintim cu plãcere de vremurile care ne-au entuziasmat.

Profil - Turism ºi alimentaþie publicã
Limba II - Turcã
Diriginte – prof. Stoleru Daniel

Alecu P. Liliana Mihaela, Arapu C.
Nicoleta Cosmina, Bãbuþã V. Adrian
Florin, Badea I. Cãtãlina Elena, Boºcov
N. Cristina Nicolle, Bratu F. Adriana,
Ciublan F. Mihai, Cozea C. Andrei
Daniel, Dobre S. Ioana Marina,
Gheorghe M. Rãzvan Alexanru, Gruia H.
C. C. Gabriela Alexandra, Ion R. M.
Denisa Elena, Ionescu F. Carmen
Marilena, Ionitã I. Marian, Iordache N.
Adina, Ivan M. E. Andrei Antonio,
Lascarachi M. Gabriela, Marin Gh,
Florentina Alice, Mihalache C. Emanuel
Narcis, Mutu D. Denisa Georgiana,
Nãstase S. Diana Ana Maria, Nedef D.
Claudiu Andrei, Nedu N. Alexandra Mãdãlina, Nicolescu O. Cristian Liviu, Niculae Gh. Ionuþ Viorel,
Panduru E. Florina Roxana, Petcu O. C. Diana Ionela, Roºca V. Iulia Ioana, Roºoi I. Anamaria, þãrînã M.
Radu Valentin.
Clasa a IX-a H
Profil – Turism si alimentaþie publicã
Diriginte – prof. Beldiman Alexandru
Alecu S. M. Sorin Ionuþ, Bâtu T. Diana
Elena, Bratu P. D. Alexandra Nicoleta,
Caraiani C. Ovidiu, Chiru L. L Cosmin
Cãtãlin, Dragomir S. Andrei Rãzvan,
Drãgulin Gh. Alexandra Cãtãlina,
Gheorghe N. Mihai Florin, Grosu F.
Beatrice ªtefania, Ionitã C. Monica,
Lalãu N. C. Mihaela Alina, Mitrache I. V.
Andreea, Moraru N. George Bogdan,
Pãvãloiu V. Alexandra Roxana, Peicu F.
Alexandru Valentin, Popescu E.
Laurentiu, Raclia M. Sorin Mihai, RobDitan C. Iulia, ºerban R. Larisa Mihaela, Simionescu C. C. Diana Ioana, ºtefãnescu M. R. Bogdan, ºtirbu
C. M. Marius Florin, Stoian E. Adrian, Stoianova D. Maria Alice, Stoica C. Irina Carmen, Tãnase A.
Nicolae George, Târlie P. Marius Alexandru, Toader C. Ana Maria, Toma B. Florin Cãtãlin, Tudor I. Marian
Alexandru.

284

Clasa a X-a A
Profil – Economic
Intensiv Englezã
Diriginte – prof. Racolta Maria
Cristina

Ni s-a spus tuturor cã viaþa de liceu este cea mai frumoasã
perioadã a vieþii care nu o putem uita niciodatã. Liceul
reprezintã cea mai importantã perioadã în care caracterul
unui adolescent este prelucrat.

Ahmad H. Fayez Alexandru, Alexe M.
Rãzvan Andrei, Anton A. George Aurel,
Ciocirlan M. Andreea ªtefania, Cojocaru
Geony Alexandru, Cristea G. Vlad
Mihai, Dinu C. Eduard Constantin, Fortu
N. Sorin Alexandru, Gutium C. Cristina
Paula, Ion Mihai Marian, Ivan R. E.
Rares Eugen, Ladaru S. Mihaela Raluca,
Mihãilã M. Mihai, Nachiu M. D. Mihnea
Andrei, Niculescu A. St. Andrei, Oancea
D. Cristian Mihail, Oancea G. Petru
Daniel, Popescu T. Laur Leonard,
Pradatu N. Mãdãlin Adrian, Predoi P. C.
Cristian Alexandru, Radu G. Gabriela,
Radu S. Cristiana Georgiana, Radulescu
M. George Alexandru, Roates C. Eduard
Mihai, Sandu D. George Robert, Schafronek C. R. Theodora, Stan F. Mircea ªtefan, Stoica Cãtãlin
Alexandru, Vornicu M. C. Eduard Ionut.
Clasa a X-a B
Profil – Economic
Diriginte – prof. Teodorescu Aurora
Barbatu I. Ionela Mihaela, Buleandra T.
Marius Alin, Cinciu M. Andra Mihaela,
Constantin C. . I. D. Stelian Gabriel,
Cosarca S. C. Andrei Cristian Florin,
Dan M. Claudiu Cristian, Dinu G. Ioana
Adina, Dobre C. Bianca Elena, Dobrescu
I. Mihai Cristian, Dociu I. G. Ionela, Ene
G. Simona Georgiana, Firoiu Georgiana
Corina, Gheorghe N. Irina Valentina,
Ghinea M. Rareº, Hirceaga L. Raluca
Andreea, Ion Gh. Iulian Cosmin, Jipa D.
Cristina Gabriela Andreea, Manta
Alexandru Bogdan, Marcu C. M.
Alexandru Catalin, Marinescu T. Maria,
Medeleanu M. Violeta Maria, Miu V.
Ana Maria, Movileanu V. Elena Sabina,
Neagu C. Radu Victor, Nedea V. Teodor
Cristian, Nica D. Razvan Alexandru,
Nicolae Cristian Mihai, Obrisca
I. Mihaela Luiza Andreea, Obrisca
T. Alexandra Paula Cristina, Smedoiu
S. Alexandru Catalin, Stanciu Elisa
Marinela.

Liceul reprezintã cea mai importantã ºi cea mai frumoasã
perioadã din viaþa oricãrui elev.
Aici ai parte de bucurie, de emoþii, de cunoaºtere ºi totodatã
de activitãþi plãcute ºi folositoare pentru drumul maturizãrii.
Întreaga perioadã de liceu este presãratã cu amintiri ºi clipe
de neuitat pe care le vom preþui întotdeauna.

285

Clasa a X-a C
Vã aºteptãm în „Xenopol”! Mult noroc în cei 4 ani de liceu,
bucuraþi-vã de aceste clipe ºi învãþaþi bine!

Profil – Economic
Diriginte – prof. Simionescu Gabriela

Adamescu A. Constantin Alexandru,
Bercescu A. E. Bianca, Boga R. C.
Dragoº George Daniel, Butuc D.
Cristina(Rep. Moldova), Camburu M. I.
Andreea, Catana M. Raluca Gabriela,
Cirstoiu F. M. Florenta Tatiana, Damian
G. Marian Alexandru, Dima M. Livia
Anne Marie, Ene M. Denisa Ioana, Filip
F. D. Cristian Mihai, Gherb R. Mihai
(Rep. Moldova), Greere A. Bogdan
Ionut, Haures D. Bogdan Dumitru,
Istrate F. Roxana Gabriela, Matei A.
Razvan Iulian, Nastase I. Isabela
Mihaela, Negulescu S. Lucian Andrei,
Olariu C. M. Mirela Cristina, Petrache
M. Ioan Adrian, Preda V. Alina Dumitra,
Radu I. Cristina Maria, Sionel R. Elisa Georgiana, Sotirca V. Robert Daniel, Stanciu C. Claudiu Costin,
ªtefan C. Marian Alexandru, Toma A. Ana Maria Georgiana, Tudor A. Gabriela Filofteia, Uleia I. Stefan,
Ungureanu L. Gabriela Roberta, Visenescu F. Madalin Florin, Vlagioiu C. Ioana Cristiana.
Clasa a X-a D
Se spune despre anii de liceu cã sunt cei mai frumoºi ani din
viaþa oricãrui elev ºi în acelaºi timp, sunt o perioadã foarte
importantã cu care omul se întâlneºte o singurã datã în viaþã.

Profil – Economic
Diriginte – prof. Sofronie Mariana

Burlui M. ªtefania –Raluca, Chirca V.
Roxana Maria, Cristea V. Madalina
Simona, Dinca C. Alexandra Nicoleta,
Dragomir E. Daiana Maria, Dumitrascu
F. Andrei Cristian, Dumitru V.E.
Georgiana Alexandra, Fratila M. Mihai,
Ganciu G. Andreea Cãtãlina, Gheorghe
V. Mãdãlina Oana, Gogoase-Dumitru C.
Andreea Roxana, Herea S. Marilena,
Homoc G. Marina Andreea, Ion N.
Elisabeta Andreea, Ionascu G. Mihai,
Margine I. Cristina (Rep.Moldova),
Mercioniu G. Ana Maria Andreea,
Mindroiut.Andrei Madalin, Morcoasa R.
Romina Lorena, Orban S. Gabriela
Elena, Popan L.P. Mara Ioana, Raduca A. Georgiana Florentina, Roman N. Maria, Rotariu T. Georgiana
Daniela, Savu M. Andreea Valentina, Stan G. Alexandra Theodora, Stoica F. Camelia Maria, Stranutu
Bogdan, Urse G. Elena Mãdãlina, Vija P. George Alexandru, Zgirta N. Alexandra Anamaria

286

Clasa a X-a E
Profil – Economic
Diriginte – prof. Matei Maria Corina
Anghel I. Mihaela Cristina, Besliu M.
Adrian Alexandru, Bidea D. Daria
Alexandra, Boeru G. E. Cristina Mihaela,
Bogdan C. Nicolae, Bourosu I.
Alexandru ªtefan, Cercel M. Roxana
Ana Maria, Chen P. H. Yuan, Ciobanu A.
D. Denisa Crista, Defta P. Laura
Nicoleta, Dinca C. Z. Ana Maria
Madalina, Dinu M. Ana Maria, Dragan
M. Ionut Robert, Gae G. Andrei George,
Gheorghe A. Antonia, Gurin B. Elena
(Rep. Mold), Hadirca D. Ilinca Maria,
Iovu N. Andrei Marian, Jianu Laurenþiu
Lucian, Marin N. Cristina, Marinescu I.
Bianca Loredana, Nicolescu V. Bianca
Elena, Radu C. Elena Madalina, Radu R.
Maria Alexandra, Rogojan S. Tiberiu
Marian, Stoica M. Gabriela Denisa,
Tarcheh F. Mohamad Daniel, Vacarasu
C. Sorin Daniel.
Clasa a X-a F
Profil – Economic
Diriginte – prof. Sibiseanu Corina
Albu G. M. Elena, Albu N. Moniqa
Marina, Andrei I. Mihaela, Anghel A.
Maria, Balas V. V. Robert Andrei,
Cirlugea L. F. Alexandra, Coman M.
Mirel Emanuel, Condila F. Mihai
Adalbert, Drulea M. Andrei George,
Dumitru T. Petrut Mario, Horia G.
Bogdan Andrei, Ilie C. Denisa Nicoleta,
Ilie V. R. Anelis Diana Andreea, Lupu L.
C. Diana Ioana, Manole L. Madalina
Alexandra, Marin V. Sameer, Matei D.
Catalin Bogdan, Motoi M. Corina Ioana,
Naie A. -. M. Alexandru Mihai, Niculae
T. . C. Ana Maria, Niculescu V. V. Cosmin Ion, Nita M. Raluca Maria, Perca M. Mihai Catalin, Piele C.
Dumitru Andrei, Pop B. Catalin Daniel, Rizea G. Valentin Florian, Stoica A. R. Andreea Aritina, Suciu S.
Mihai Alexandru, Trifu F. Paul Kevin, Tudor C. Mircea, Zamacau B. G. Roxana Elena.

287

Clasa a X-a G
Profil – Turism ºi alimentaþie publicã
Diriginte – prof. Pasan Ecaterina Rodica
Bratu G. Remus Gabriel, Bundache D.
Radu Ioan, Calin G. Andreea Daniela,
Constantin A. Violeta Georgiana,
Constantin G. Diana Elena, Constantin V.
Elena Alexandra, Diaconescu George
Adrian, Ducman V. Ion Catalin,
Ghitulete V. Alina, Ghitulete V. Mihaela,
Gidea D. Diana Andreea, Groza O. Anda,
Istrate T. Cristian Eusebiu, Lazar I. C.
Cristina Alexandra, Lepadatu G.
Mariana, Lixandru S. Nicoleta Ermina,
Manea D. Ionut Cristian, Micu I.
Anamaria Cristina, Neculai C. Daniel
Silviu, Oprisan E-C. Andrei Marian,
Pana V. Laura Costina, Pelin M. C.
Dumitru Aurelian, Persinaru I. Andrei
Alexandru, Popa V. Cristiana Madalina,
Pricop R. Dumitru Bogdan, Serban S.
Ana Maria, Stoica -. Denis Marius, Tutu
F. Mihai Ronaldo, Udubasa C. Andrei,
Vlad A. Andreea Victoria.
Clasa a X-a H
Profil –Turism ºi alimentaþie
Diriginte – prof. Paun Octavian

“Carte de vreþi sã-nvãþaþi,
În Xenopol sã intraþi, bucuroºi ºi încântaþi”

Angelescu L. D. Elena Alexandra, Baba
C. Razvan Gabriel, Baba F. Mahmud
Lakaria, Babau C. F. Cesar Eduard
Florian, Ciudin M. Maaria Carla, Corjuc
V. Cristina, Gabriela, Coteanu C. Andra,
Covasa F. Simona Valentina, Dinu D.
Simina Georgiana, Dragomir N.
Georgiana Daniela, Dragu C. Eduard,
Dumitru D. Simina Maria, Duta C.
Cristiana Florentina, Duta N. Alexandra
Patrizia, Filipciuc S. E. Aniela Consuela,
Gamsari T. Marius Alexandru, Ion M.
Adrian Daniel, Ionita M. ªtefan Tiberiu,
Lixandru V. Laura Mihaela, Manasescu
R. Cosmin Alexandru, Maxim C. Florin
Bogdan, Mitroi M. George Constantin,
Neacsiu F. Georgiana, Neagu W. Adriana
Cristina, Niculescu D. A. Cristina
Manuela, Oana C. D. Andreea Madalina,
Paun V, Tiberius Ionut, Panait N. Dinu
Florentin, Zamfira I. Ionut Leonard,
Badea Denisa Maria (2013-2014 XH).

288

Clasa a XI-a A
Profil – Englezã intensiv
Diriginte – prof. Marin Grazziela
Aprodu I. Valentin, Bãnicã V. Andreea,
Boma C. Cicoleta, Brehoi G. Mariana
Cãtãlina, Canbolant H. Yeliz Valentina,
Chiorpec I. E. Mihai Vlad, Cîþã I. Mihai
Iulian, Colþ C. Laurenþiu Andrei, Coman
V. Laurenþiu, Copãceanu M. Diana
Cosmina, Dincã L. Andrei, Dragne I.
Alin Andrei, Duca Enescu C. Sandra
Georgiana, Dumitrescu C. C. Sabin
Claudiu Andrei, Eºanu M. P. Mihai
Nicolae, Grigore V. V. Iulia Rafaela,
Gruianu C. St. Andreea Alexandra, Guºã
P. V. Elena, Ioniþã V. Raluca Stefania,
Ivan C. R. Cristiana Daniela, Lichi P.
Simona Loredana, Lou X. Alicia Denisa,
Moraru C. Alexandru Bogdan, Muºat M.
Cãtãlin Mihnea, Necula D. Loriana, Popa
G. Valentin Mirel, Porumbescu C. V.
David, Raºu R. Simona, Stoian L.
Bogdan Laurentiu, Stoian M. Marian
Ionuþ.
Clasa a XI-a B
Profil – Economic
Diriginte – prof. Ibrion Liana
Bãdoi F. Eduard Mihai, Bãlan V. Ionuþ
Marin, Cãlin Gh. Alexandru, Carabã C.
Andreea Claudia, Cheosiaua D. R.
Alexandra Rebeca, Chivu V. Andreea
Larisa, Ciulianu Gh. Costin Dãnuþ, Clim
M. Diana Mihaela, Coiciu M. Marius
Florin, Costache F. I Florenta Alina,
Enculescu C. Roxana, Gherman D.
Mãdãlina Andreea, Ghiþã V. Nicoleta,
Godeanu Gh. Georgiana, Gurin B. Crina,
Ignat N. Daniel, Ioniþã M. Marilena
Diana, Iuga G. M. Cristina Nausica,
Matache Fl. Iulian Alexandru, Matei G.
George Andrei, Matei D. Geanina
Mihaela, Nae M. Nicolae Viorel, Nãstasã
E. Emil Marian, Pavel A. Adelina
Mihaela, Poianã N. Rãzvan Andrei,
Samo N. Violeta, Spulber A. Antonio
Alexandru, Stãncescu B. Victor Gabriel,
Stemate D. Cornelia Mihaela.

Anii de liceu sunt cei mai frumoºi ani din viaþã. ªtim cã pe
moment nu înþelegem acest lucru ºi avem impresia cã
problemele întâlnite sunt foarte mari, însã realitatea este cu
totul alta! În perioada aceasta vei trãi cele mai minunate
clipe, momente de neuitat! Cele mai speciale ºi cele mai
importante! Pentru noi, a XI-a B, asta a însemnat ºi înseamnã
liceul: viaþã trãitã la cele mai frumoase standarde ºi mai ales
trãitã într-un liceu bun, care te implicã în multe proiecte
frumoase de care vã doresc sã aveþi ºi voi parte, cei care ne
veþi urma.

289

Clasa a XI-a C
Din punctul nostru de vedere, Colegiul Economic „A.D.
Xenopol” se claseazã printre primele licee economice din
Municipiul Bucureºti, deoarece avem profesori bine pregãtiþi.
În cadrul liceului, pe lângã activitãþile ºcolare, desfãºurãm
ºi multe activitãþi extraºcolare precum: acte de caritate,
cursuri de dansuri, teatru...pe scurt, pregãtire pentru viaþã.

Profil – Economic
Diriginte – prof. Moldoveanu Ileana
Badea C. Andrei Bogdan, Calin C.
Florentina Georgiana, Cimpanu M. Ana
Maria, Cîrdei C. A. Ionut Adrian,
Copelea I. Florentina, Cornea S. Mirela
Olivia, Costache L. G. Cristina Elisa,
Dinu Gh. Adina Constanta, Fierbinteanu
M. Raluca, Frãþiloiu M. Nicolae
Alexandru, Iatan M. C. Roberto Andrei,
Jderu M. Alexandru Gabriel, Jelea D.
Ana, Joita Florian, Juverdianu D.
Florinela, Lixãndroiu R. C. Beatrice
Geanina, Marin L. Ana Maria, Marinita
Mihai, Matei I. L. Ana Veronica, Mirea
V. Andrei Valentin, Naftailã V. Andreea,
Nica S. Miruna, Niculae M. Marius,
Palaniciuc E. Denisa Cãtãlina, Popa Gh.
Ramona Andreea, Postolache T. Daniel,
Radu Gh. Constantin, Radu O. Iulian
Stefan, Tache I. Mihai Cristian, Toma O.
Violeta Roxana, Troacã St. Teodora
Nicoleta, Voicu T. Cristina.

Clasa a XI-a D
Sufletele ne vor rãmâne în liceu. Chiar dacã într-o zi vom
pleca pe drumul nostru, anii de liceu sunt anii înfloririi
noastre.

290

Profil – Economic
Diriginte – prof. Iordache Gabriela
Cenusa Elena Diana, Constantin B. I.
Alina Mihaela, Constantinescu S. Elena
Andreea, Dincã I. Elena, Florescu Gh.
Mihaela, Ghiocel N. Nadia, Grigore T.
Cezar Eugen, Iancu D. Georgiana
Mãdãlina, Joiþa D. Alexandru, Mailat L.
Gabriela Andreea, Manea G. Florentina
Andreea, Mãrcuþi M. Mihaela Emilia,
Mihãilescu L. S. Andrei Iulian, Muºat Fl.
Andra Maria, Niþu I. Elena, Popescu V.
Fl. Simona Elena, Preda P. Simona
Andreea, Radu Al. Silvia Ioana, Radu C.
Sebastian Tobias, Stan G. Ana Maria,
Tãbãrana C. Cristina, Tache M. M.
Gabriela Alexandra, Toma M. Cristina
Ana Maria, Trandafir D. Georgiana,
Tudorache I. Irina Gabriela, Ungureanu
C. Ioan Alexandru, Vasile M. Denisa
Alexandra, Vîrlan D. Ioan Alexandru,
Vlad E. ªtefania Alexandra, Vulpe M.
Andreea Beatrice.

Clasa a XI-a E
Profil – Economic
Diriginte – prof. Naiba Michaela
Bîcã C. Elena Diana, Burlacu Gh.
Cristina, Constantin M. Maria Mihaela,
Cristea D. Raluca Alexandra, Cristea V.
Alexandru, Dincã D. Constantin, Dragne
Gh. Daniela Adriana, Dumitru S. I.
Constantin, Dumitru I. Cristina Mihaela,
Dumitru N. Robert Alexandru, Ene M.
Ionuþ Adrian, Gheþi A. Iuliana Maria,
Iancu M. Georgiana-Andreea, Ionescu C.
Rãzvan Alexandru, Iordache V. Elena
Adina, Ivan St. Maria Alexandra,
Medeleanu G. Victor Rãzvan, Mihai A.
Nicolae Cristian, Neacºu A. Andreea,
Neacºu I. V. Andrei Costin, Nistor St. I.
Ion Mihai, Oprea C. Gabriela Iuliana,
Rosca D. Cristian Alexandru, Sîrbu N.
M. Marius Andrei, Stan C. Claudiu Ionut, Stoica Gh. Andreea Gabriela, Toader I. Delia Florentina, Tonciu
M. G. Gheorghe Bogdan, Tonea F. Geanina Andra, Vãtui T. Carlo Cristian.
Clasa a XI-a F
Profil – Economic
Diriginte – prof. Naca Andreea Elena
Al Hamid M. I. M. Hoda Cristina, Aldea
M. G. Florin Ioan, Alexandru A. Florina
Alexandra, Anghel A. Cosmin, Baciu A.
Daniela,
Bãlãceanu
N.
Florina
Alexandra, Barna St. Gabriel, Bogdan N.
Mãdãlina Ioana, Botea V. Alice Teodora,
Bratu Gh. Marina Valentina, Buzoianu E.
Paul Gabriel, Cîmpeanu P. Mihai
Gabriel, Cincã I. C. Mihai Cristian,
Corpaci V. Valentin, Crimu S. Andreea,
Cristescu Isabela Maria, Criºan E. I.
Alexandru Viorel, Dãnel I. Cosmin
Constantin, Diaconu N. A. Sebastian,
Dumitru Gh. Iuliana, Florea N. Gabriel
Alexandru, Pal R. M. Valentin
Constantin, Petre Gh. Oana Maria
Mihaela, Plãcintã I. Andrei Liviu,
Sâsâiac I. Florin Adrian, Sincovici M.
Diana Andreea, Smolenic P. Alin
Gabriel, Sofrone C. Gh. Georgiana
Andreea Alexandra, Stroe L. Dragos
Alexandru, Viaºiu R. Andreea Cristina.

Trei ani au zburat ca vântul!
Anii în care ne-am conturat identitatea ºi am învãþat sã
învãþãm. Anii în care ne-am fãcut cunoºtinþe, tovarãºi ºi
prieteni noi, complicitatea la bune ºi la rele, proiecte comune,
„burtã pe carte” pentru ridicarea notelor proaste, copiatul la
ore ºi multe altele.
Toate fac parte din viaþa noastrã ºi sunt cei mai frumoºi ani
din viaþa unui elev! Anii de liceu!

291

Clasa a XI a G
Profil – Turism
Diriginte – prof. Vasiliu Cristina
.
Albu V. Armando, Albulescu M.
Georgiana Valeria, Alexe V. Ana Maria,
Alungulesei C. M. Alexandra, Bãiþã N.
Ana Maria Andreea, Bãrbuia Gh.
Georgiana Mariana, Botoº I. Marius,
Corodescu M. Vlad Andrei, Creþoi M.
Iasmina Cristiana, Diaconu C. I. Andreea
Diana, Dobritã M. Cristina, Fierbinþeanu
C. Mihaela Cristina, Iancu Karina
Adriana, Ionescu E. Gh. Matei Mihai,
Ionicã F. Gh. Roxana Ana Maria, Ioniþã
D. Fl. Cristian Gabriel, Ioniþã D. Fl.
Alexandru Mihail, Macovei T. Catalin
Florin, Micu I. Florentina Diana, Mihãilã
D. Daniel Alexandru, Mustaþea Marius
Robert, Neagu N. I. Alin Alexandru,
Nicea S. George, Paraschiv Fl.
Georgiana Oana, Rizea Fl. Ioana Cristina, Sandu N. Mihai Teodor, Tãmãºan A. C. Radu, Vãleanu C.
Octavia Gabriela, Vîrlan C. Cristi Andrei, Vlad C. Alina Andrada.
Începutul viitorului nostru se clãdeºte în acest liceu, cu
ajutorul dascãlilor care ne aratã drumul spre cheia
succesului

Clasa a XI-a H
Liceul este locul unde îþi fixezi obiectivele ºi îþi îndeplineºti
primele visuri!

Profil – Turism
Diriginte – prof. Balahura Ramona
Larisa

Airinei V. Cristi Iulian, Anghel M. Fl.
Andreea, Baran Vasile Visarion, Ciulei
A. Florena Alexandra, Dima M. Dumitra
Daniela, Dinu T. C. Gabriela Carmen,
Dumitru V. Cãtãlina Ioana, Gãgãriþã M.
Aurelian ªtefan, Grigore M. Elena
Ramona, Gunie Fl. A. Cornelia
Alexandra, Iachimov M. Ana Maria, Ion
S. Alexandra Anamaria, Jalbã N. Marius
Cristian, Lubene C. Cristian Florin,
Mateiþã M. Victoria Gabriela, Micu M.
Alina Florentina, Mihai A. Anamaria
Valentina, Neagu ºt. Daniela Georgiana,
Niculae I. Georgiana, Niþã I. Nicolae,
Oprea M. V. Theodor Constantin, Pandele C. Cornelia Andreea, Pena N. M. Denise Andreea, Pivniceru V.
Maria, Popescu I. Beatrice Ecaterina, Profir M. Gabriela, ªtefan I. Elena Sorina, Stroe G. Cãtãlin Gabriel,
Tudor A. Alexandra, Wu J. Andi Lexandru.

292

Clasa a XII-a A
Profil – Economic
Diriginte – prof. Cioc Mihaela
Akyol E. Salin Rãzvan, Baciu E.
Constantin, Barbu I. Adriana, Bejan M.
Ana Maria, Bîrlodeanu G. Florentina
Cosmina, Canbolant C. Safa Singrid
Adriana, Catanã E. Andreea Aurelia,
Chirilã M. A. Theodor Alexandru,
Dãescu ºt. Alexandru, Dãnilã L. Ximena
Alejandra, Dobre I. Elena Bianca,
Dragomir Gh. Raluca Mãdãlina,
Dragomir ºt. Eleonora, Gheorghe V.
Beatrice Mihaela, Ghineraru A. Andreea
Mihaela, Ghiurcã N. Gh. Ana Maria,
Gociu I. Ionuþ Marian, Lancea L.
Cristina Florentina, Marin F. Veronica
Teodora, Miricã E. Georgiana, Negoescu
M. Ioana Diana, Pãunoiu A. Andrei,
Petrescu V. Maria Alexandra, Popa
Lucian Mirel, Popescu M. F. Andreea
Laura, Radu C. Alexandru Ionuþ, Radu C.
Andreea Cãtãlina, Sava F. Eduard,
Sîmbotin F. Cristian, Sirghi Andreea,
Toma I. Georgiana, þugui A. Iulian, Vaida
Gh. Mariana Adina, Vlad ºt. Ionuþ
Costin, Zaharia Gulgham S. H. A. Ashraf
Andrei.

Putem spune cã anii de liceu nu se comparã cu nimic din
lume, deoarece sunt nenumãrate lucruri memorabile ce se
petrec între aceºti pereþi în care îþi începi aventura numitã
adolescenþã. Reprezintã locul în care trãieºti prima deziluzie,
perioada prietenilor adevãraþi ºi a proiectelor importante.
Locul unde îþi formezi personalitatea, în care te regãseºti ca
fiinþã ºi îþi creezi încet, încet un drum în viaþã.
Clasa a XII-a A doreºte sã mulþumeascã tuturor cadrelor
didactice pentru sprijinul acordat în cei mai minunaþi ani din
viaþa de elev ºi pentru tot ce ne-au învãþat.

Clasa a XII-a B
Profil – Economic
Diriginte – prof. Stroe Nicoleta

Aceºti 4 ani de liceu au trecut foarte repede, dar asta nu
înseamnã cã îi vom uita cu uºurinþã. Amintirea liceului va
rãmâne mereu în sufletele noastre.

Albuº N. C. Alin, Andreica M. J.
Mãdãlina Cristina, Armenie T. Daniela
Alexandra, Bãbeanu Gh. Cosmin
Marian, Ciobanu G. M. Alexandru
Andrei, Cristescu S. Cristi Adrian,
Cojocariu C. Gabriel, Croitoru C. Mihai
Alexandru, Dinu Gh. Gabriela Mãdãlina,
Drãgan E. Florentina, Dumitrescu F.
Nicolae Cristian, Dumitru M. Cludia
Maria, Filip G. Adelina Raluca, Fleancu
C. ªtefania Raluca, Foºlea M. Alexandra
Mioara, Focºa D. Ana Maria, Fostea M.
Laura Elena, Ghiþã M. Iulia Maria,
Holteiu F. Alin Marian, Jecu A. A. Ioan
Alexandru, Lisnic A. Ana, Mirea M.
Alexandra Madalina, Niculescu D. F.
Gabriel Vlãduþ, Oprea V. Maria Alexandra, Piele R. Mariana Sorina, Pop O. Vladimir, Radu Gh. Cristian
Lucian, Roibu Gh. Sebastian Gabriel, Strîmbeanu A. Claudiu Florentin, Tudorache R. M. Bogdan Gabriel,
Vãduva D. A. Mirela Luciana, Vasile I. Andrei Costin, Vîlcu I. Constantin, Zaharia D. Marian Dãnuþ.

293

Clasa a XII-a C
Iatã cã am ajuns la capãtul unui capitol din viaþa noastrã.
Încã ne amintim primele clipe când am pãºit agitaþi pe
coridoarele acestui liceu, iar acum avem impresia cã au
trecut mult prea repede aceºti ani de poveste. Nu vom uita
niciodatã emoþiile pe care le-am avut în decursul acestor ani.
Le mulþumim tuturor profesorilor pentru rãbdarea
nemãrginitã pe care ne-au acordat-o.

Profil – Economic
Diriginte – prof. Costea Tanþa

Albu S. E. Cãtãlina Gabriela, Anghel I.
Elena Mãdãlina, Bãlan Gh. Cristina
Mãdãlina, Cãlinoiu R. V. Carla
Alexandra, Caramet C. Ioana Cristina,
Constantinescu M. Adriana, Dobre C. M.
Andreea Mãdãlina, Enciu C. V. Valentina
Aurelia, Enescu V. Nicolae Cãtãlin,
Ganea M. I. Silvia Ana Maria, Geambaºu
V. Emilia, Grigorescu M. Andreea, Iancu
Ionela Cornelia, Ionescu A. Mihaela
Livia, Ionescu Gh. Alexandra, Izvernari
G. Andreea Irina, Leuca I. Dragne Mihai,
Marga V. Elena Raluca, Medveº A.
Georgiana Raluca, Mihalache D.
Luminita Daniela, Mihalache Constanta,
Milea C. Oana Cãtãlina, Negoeºteanu M.
Andrei Eugen, Nidelea R. Ana Maria
Corina, Oprea M. Florin Cãtãlin, Pãtru
Gh. Laurenþiu Constantin, Popan L. P.
Patricia Maria, Popescu M. S. Dan
Alexandru, Scarlat I. Bianca ªtefania,
Stoica M. Alina Maria, Surugiu M. Georgiana, Toanca Iulian Andrei, Vlaicu M. Georgiana Andreea, Vulpe
A. T. Daniela Georgiana.
Clasa a XII-a D
4 ani nu ne-au fost îndeajuns, însã câteva zile ne-au unit ca
o familie. Cugetarea omeneascã nu poate pãtrunde niciodatã
pe deplin în ultima raþiune a lucrurilor.

Profil – Economic
Diriginte – prof. Ciurtin Marius

Achim F. A. Elena Sara, Andreian M.
Mariana Daniela, Andronic G. Rodica
(R. Moldova), Buradel L. Alexandra
Andreea, Ciobotariu C. Ionela, Ciungu
M. Georgiana Ana Maria, Covesan M.
Cristina Gabriela, Datcu A. Flori
Georgiana, David M. Elena Alexandra,
Dinu D. Raluca Andreea, Dinu M.
Georgiana Florentina, Dumitru A.
Nicoleta Evelina, Florea I. Elena, Floroiu
V. Marius Alexandru, Georgian M.
Daniela Andreea, Georgian M. Silvia
Ioana, Gheorma C. Andreea Cristina,
Manasescu I. Daniel Marian, Moise L.
Irina Gabriela, Nicola A. Daniel Adrian,
Nicolae C. Florin Cristian, Nicolescu I.
Ioana, Nicu E. Raisa Marilena, Paraschiv V. Alina Alexandra, Petre M. Maria, Popescu D. G. Ana Maria,
Popescu V. Alexandru(R. Moldova), Postelnicu I. Cristian, Tircomnicu M. Maria, Tirlache M. Constantin,
Vlasceanu V. Andreea.

294

Clasa a XII-a E
Profil – Economic
Diriginte – prof. Chitca Camelia
Alecu Valentin Nicolae, Anencov M.
Ion(R. Moldova), Apaitan G. Maria
Alexandra, Armeanu V. Larisa Madalina,
Badea A. Georgiana Roxana, Badea M.
Marius Alexandru, Bãlãºic Elena Iuliana,
Ciobanu M. Mihai Catalin, Comsa P.
Alexandru Gabriel, Corodianu M. Tabita
Gabriela, Dragnea P. Marian, Dragnea V.
Cristian Dumitru, Ene I. Daniel Mihai,
Gheorghe D. Victoria Beatrice, Mirea M.
ªtefania, Negrea V. S. Diana Andreea,
Petrache M. Maria Mihaela, Popa A. M.
Alexandra Mihaela, Popescu A. M.
Andreea Iuliana, Petruþ O. E. Ioan Florin,
Puºculiþã N. Marian Radu Antonio,
Puºpanã M. Mirela Florentina, Rãducu
C. Cristina Florentina, Rusãnescu F.
Manuel Gabriel, Saula F. Cristina, Secu
Gh. Beatrice Ana Maria Iolanda, Stanciu
T. Mihai Gigel, Stoican V. Daniela, þibu
V. Andrei Cornel, Viºan D. Monica
Denisa.

Încã din primul an de liceu toate persoanele cu care vorbeam
ne spuneau : “Preþuiþi perioada liceului, cãci este cea mai
frumoasã perioadã din viaþa unui adolescent!” . Pe atunci nu
ne dãdeam seama de ce ne spuneau asta. Pentru noi, liceul
era un mediu nou, dar acum, dupã ce au trecut 4 ani, am
înþeles în totalitate de ce liceul înseamnã atât de mult pentru
toþi. În toatã aceastã perioadã am legat prietenii, am
cunoscut oameni de încredere, am fost îndrumaþi de cãtre
profesori minunaþi, cãrora nu le putem mulþumi îndeajuns.
Nu în ultimul rând, am umplut cu amintiri paginile unei cãrþi
uriaºe ce se aflã în inimile noastre. Nu vom uita niciodatã
anii de liceu. Iar cãtre voi, noile generaþii, transmitem
acelaºi mesaj care ne-a fost transmis ºi nouã: Bucuraþi-vã pe
deplin de anii în care sunteþi liceeni si nu lãsaþi pe nimeni sã
vã determine sã renunþaþi!

Clasa a XII-a F
Profil – Turism ºi Alimentaþie
Diriginte – prof. Pascu Gheorghita

Niciodatã nu vom uita anii adolescenþei, niciodatã nu vom
uita anii de liceu ºi mereu ne vom aduce aminte cu drag de
momentele unice trãite în aceastã perioadã.
Liceul a fost pentru noi asemeni unui bun prieten care a
asistat la etapele noastre de formare, la maturizare.
Este incredibil cum doar 4 ani trãiþi într-o instituþie,
împreunã cu colegii noºtri, cu profesorii, ne pot lasa un
zâmbet pe buze o viaþã întreagã.

Adumitrãchioaie G. Andrei, Albu C. Ana
Maria Roberta, Alexe Gh. Cristina
Mariana, Almasan Viorel, Biolan N.
Marius, Borcãnescu N. C. Alexandra
Roxana, Bucur A. Bogdan Stefan, Bunea
V. Marina Mihaela Alexandra, Canã M.
I. Daniela Mihaela, Cîþã F. I. Alexandra
Valentina, Coman C. Andrei, Coman I.
M. Alexandru Mihai, Coman S. Andrei
Vlad, Costache G. S. Raluca, Dobrin St.
F. Mituþa Gabriela, Drãgan S. Alexandra
Bianca, Enulescu F. M. R. Valentin
Florin Eugen, Hãloiu L. Corina Maria,
Infantino D. Alessia- Mariagrazzia,
Ionescu M. Ana Maria, Lãpuºneanu A.
Maria Cristina, Mãchiþã T. Mariana,
Mihai I. Adriana Emilia, Negrea V.
George Daniel, Oancea Gh. Mãdãlina
Andreea, Panciu A. Andreea Violeta,
Porojan Mihai Valentin, Regep F. Cãtãlina Gabriela, Roºculescu I. Ioana Roxana, þane F. Mihai Vasilicã,
þîrcomnicu C. Ionela Gabriela, Tomescu T. Elena Denisa, Tonchevici I. R. C. Rares Alexandru.

295

Clasa a XII-a G
Pânã acum 4 ani nu luam în seamã persoanele care ne
spuneau cã anii de liceu sunt cei mai frumoºi ani din viaþa
unui om. Acum am înþeles cu adevãrat aceste vorbe, deoarece
am trecut prin viaþa de liceu ºi am înþeles mesajul transmis.
Am cunoscut persoane pe care nu le vom uita, indiferent de
timpul care va trece, am legat prietenii care probabil vor
rãmâne toatã viaþa.
Le mulþumim profesorilor care ne-au îndrumat ºi ne-au ajutat
sã devenim ceea ce suntem azi ºi ce vom fi în viitor.

296

Profil – Turism ºi Alimentaþie
Diriginte – prof. Rujan Georgeta
Avrãmescu C. Cristina Andreea, Bãlosu
M. Mihai Daniel, Bratu G. G. Ana Maria,
Buriu V. Andra Ioana, Cana C. Adrian
Georgian, Cheptea D. Miruna Ioana,
Condac Mihaela Georgiana, Cueºdean L.
I. Iulia, Deliu I. Maria Alexandra, Dima
M. Florentina Alexandra, Dumitru
Mihaela Madalina, Georgescu M. G.
Dragoº Ioan, Gheorghiu-Goga A.
Andrei, Ion I. Costin, Lungu Gabriela (
Rep. Moldova), Lupascu I. George
Eduard, Mãgureanu A. Claudia Nicoleta,
Mihai F. C. Claudia Anamaria, Mizzawi
R. Salma, Nedelcu V. Mãdãlin Ionuþ,
Nichifor I. Nicolae Claudiu, Paraschiva
C. M. Ioana Iuliana, Pavel St. Florina,
Petrache M. Alexandra Gabriela,
Petrescu C. Bianca Andreea, Piedemonte
A. V. E. Andrei Constantin, Popa ºt.
Florentina Elena, Predoiu M. L.
Alexandra Alina, Rad A. D. Ahmed
Antonio, Stînga Z. Alexei, Tãnãsescu C.
Andreea Ioana, Tudor C. G. Cãtãlina
Ana, Vasilache R. M. ªtefan Dorin,
Vrabie D. Constantin Cosmin.

MESAJE ALE FOªTILOR ELEVI
A vorbi despre Colegiul „A.D. Xenopol” înseamnã sã vorbesc despre întreaga mea viaþã. Mã leagã
de aceastã instituþie nici mai mult, nici mai puþin de 41 de ani.
Adolescenþa mea este legatã de acest liceu, fiind elevã aici. Începuturile mele profesionale sunt
puternic marcate de faptul cã am absolvit aceastã ºcoalã. Am devenit colegã cu profesori care mi-au fost
dascãli ºi mi-au influenþat devenirea. Pot spune cã m-am maturizat aici, întreaga carierã profesionalã având
directã legãturã cu Colegiul Xenopol.
Pe plan personal, ca dovadã a ataºamentului ºi a respectului purtat, proprii mei copii au fost elevi
ai Xenopolului, deci ºi ei ºi-au pus bazele viitorului profesional în aceastã instituþie. Am legat prietenii deo viaþã , fie cu cei care au pãºit pragul ºcolii de-a lungul timpului, fie cu cei care, ca ºi mine, au fost elevi
aici.
Îmi vor rãmâne mereu în suflet dascãlii: doamnele profesoare Paºcovici Ani, Babe Graþiela,
Becheanu Ani, dl profesor Pâtea Nicolae cãrora o sã le port un respect deosebit.
Aºadar, dragi elevi, fiþi mândri de liceul nostru, o ºcoalã ce ºi-a câºtigat un prestigiu bine meritat
în rândul liceelor de profil ºi nu numai! Trãiþi-vã adolescenþa, perioada cu cele mai frumoase amintiri!
Respectaþi-vã pe voi înºivã ºi respectaþi dascãlii fãrã de care nu aþi reuºi în viaþã!
Cu dragoste,
prof. Nicoleta Stroe
Colegiul Economic A.D. Xenopol
Pentru mine liceul a fost o perioadã de trecere de la copilãrie, la adolescenþã spre maturitate. O
perioadã de schimbãri, de acumulãri de cunoºtinþe. A însemnat încercarea de a afla ce carierã vreau sã
urmez în viaþã, croindu-mi uºor calea cãtre urmãtoarea etapã a maturizãrii mele, ºi anume facultatea.
Profesionalismul ºi dãruirea unor profesori au avut un rol hotãrâtor în conturarea caracterului ºi abilitãþilor
noastre profesionale. În liceu am trãit experienþe minunate am legat prietenii, am strâns amintiri care, când
îmi vin în minte mã fac sã zâmbesc ºi sã îmi amintesc cu mult drag de anii de liceu.
Stroe ªtefan (2004-2007)
Liceu ... încã mi-o ia pulsul la goanã când mã gândesc la locul în care mi-am petrecut cei mai vii
ani din viaþã!
Liceul ... emoþii, necunoscuþi transformaþi prin magie în prieteni, modele de viaþã, teme, clase,
bãnci, pauze, dorinþe, frici. Liceul ... clãdirea aceea de pe strada Traian la vederea cãreia, timp de patru ani
te nãpãdeau toate sentimentele posibile ... Clãdirea aceea care concentra toatã viaþa ta, care parcã te þinea
captiv, dar nu aveai habar cã de fapt te pregãteºte pentru a-þi da drumul în cea mai haoticã ºi înfricoºãtoare
libertate. Când s-a terminat voiai înapoi ... nu ºtiai ce se întâmplã, dar ajunseseºi exact unde trebuia.
Fuseseºi patru ani cu prieteni pe viaþã, caractere, informaþii, tocmai ca dupã sã pleci pregãtit la luptã!
Stroe Dragoº (2009-2013)
Ani de liceu cu emoþii.
Au trecut destui ani din prima zi de liceu, însã niciodatã prea mulþi ca sã nu-mi amintesc de parcã
ar fi fost ieri acea zi de toamnã cu soare blajin în care pãºeam încet, dar hotãrât, plinã de speranþe, vise ºi
idealuri îndrãzneþe spre un nou început, pe un drum lung ºi necunoscut.
Imaginea clasei de la etajul doi ºi a doamnei diriginte urându-ne „Bun venit, clasa a IX-a!” este
mai vie ca niciodatã ºi probabil aºa o sã rãmânã mereu…
Sentimentele variate pe care le-am trãit în cei patru ani de liceu, precum ºi învãþãmintele de care
am luat aminte de la profesori, s-au constituit mai târziu în pilde de viaþã care au contribuit la formarea mea
pe plan personal ºi pe plan profesional.
Aici am învãþat cã regretul ºi dezamãgirea unei note mici ascund imboldul de a dovedi mai mult
ºi dorinþa puternicã de a fi mai bun, am învãþat cã bucuria unei note mari ascunde avântul spre alte ºi alte
reuºite ºi cã niciun vis nu este de nerealizat, pentru cã atunci când îþi doreºti ceva cu adevãrat nu existã
limite...

297

Este adevãrat cã acum nu reuºesc sã-mi amintesc tot ce am învãþat în liceu, la toate disciplinele,
dar cu siguranþã pot sã afirm cã în liceu am înþeles cel mai important lucru: în viaþã nu primeºti note, însã
orice greºealã se plãteºte, aºa cum orice faptã bunã este recompensatã.
Nu mã gândeam atunci cã, peste ani, aveam sã revin în aceleaºi sãli de clasã, însã de data aceasta
nu în banca, ci la catedrã, de unde sã privesc cum prind contur mereu alte ºi alte vise ale generaþiilor care
trec pragul aceluiaºi liceu în care ºi eu am trãit una dintre cele mai importante ºi frumoase etape ale vieþii.
Am revenit ca profesor în liceu ºi, ani buni, i-am avut colegi de cancelarie pe foºtii mei profesori: dna prof.
Aurora Olteanu, dna prof. Filimon Angela, dna prof. Rodica Bozga, dna prof. Adriana Boldeanu, dl prof.
Nicolae Patea, dl prof. ªtefan Iordache. În mod deosebit, þin sã-i mulþumesc dnei diriginte Aurora Olteanu
care m-a îndrumat în multe privinþe.
Sunetul clopoþelului care vesteºte începutul unui nou an ºcolar mã face de fiecare datã sã-mi
amintesc cu nostalgie de acea zi de toamnã din adolescenþa mea, însã tresar copleºitã de emoþii ºtiind cã
misiunea mea este aceea de a transmite elevilor aceleaºi învãþãminte moºtenite de la dascãlii mei.
Chiar dacã disciplinele de studiu se schimbã, iar programa diferã de la an la an, regulile de
conduitã eticã ºi moralã rãmân întotdeauna aceleaºi ºi mãrturisesc cã aº fi fericitã dacã peste ani elevii,
chiar nu-ºi vor mai aminti mare lucru despre merceologie, îºi vor aminti de mine cu aceeaºi plãcere cu care
eu îmi amintesc de dascãlii mei…
prof. Iordache Gabriela Tania
Colegiul Economic A.D. Xenopol
Gânduri frumoase, pline de nostalgie despre ºcoala mea
În urmã cu 35 de ani, pãºesc cu timiditate ºi cu oarecare teamã, pe porþile liceului. Era în anul
1980, când am fost selectatã sã fac parte din lotul naþional de perspectivã pentru canotaj.
Totul era nou pentru mine, oraºul, colegele de lot, viaþa de sportiv, ºcoala, profesorii. A fost prima
încercare serioasã din viaþã, departe de pãrinþi, dar trecutã cu bine pentru cã atmosfera din ºcoalã era
primitoare, caldã. M-am bucurat de multã înþelegere din partea profesorilor ºi a colegilor.
Aºa au trecut cei patru ani de liceu, cei mai fericiþi ºi plãcuþi ani.
Dupã terminarea facultãþii, nu am putut sta departe de Xenopol si m-am întors aici ca profesor la
catedra de finanþe-contabilitate. Ce putea fi mai plãcut decât sã devii coleg cu foºtii tãi profesori de la care
am învãþat sã iubesc copiii, sa fiu perfecþionistã, sã disting binele de rãu, frumosul de urât ºi sã predau mai
departe ºtafeta noilor generaþii de elevi de care sunt foarte mândrã.
La împlinirea celor 120 de ani de existenþã, doresc liceului generaþii de elevi strãluciþi, profesori
înþelepþi ºi rezultate foarte bune.
prof. Moldoveanu Ileana (Bãrãscu)
Colegiul Economic A.D. Xenopol
Au trecut 41 de ani de când am intrat pe poarta Liceului Economic Nr. 3 din Calea Griviþei, ca
elevã în clasa a IX-a. Aici, în acest loc, am trãit cei mai frumoºi ani: ai adolescenþei, când l-am cunoscut
pe viitorul meu soþ, coleg de clasã, ai maturitãþii, când m-am angajat ca secretar al ºcolii, când m-am
cãsãtorit ºi am dat naºtere celor doi copii. Am trãit emoþii, bucurii, împliniri alãturi de sute de colegi, cadre
didactice, nedidactice, dar mai ales alãturi de directorii liceului, cu care am împãrþit tot ceea ce viaþa ne-a
oferit: muncã, respect, devotament, disciplinã, dragostea pentru om, dar mai ales pentru copii. Aici am
învãþat cã nu trebuie sã alerg dupã bani – ei mi-au fost mijloc nu scop – , scopul meu a fost cunoaºterea ºi
aici am realizat cã orice carte cititã ºi lecþie învãþatã mã va ridica la nivelul de coleg, prieten, tovarãº. Le
mulþumesc cu respect ºi condescendenþã doamnelor directoare Bãrãnescu Elena, Popescu Paraschiva, Babe
Graþiela Ghiocel, Ionescu Ana, Simionescu Gabriela, Filimon Angela Elena, Iacoban Mihaela, alãturi de
care mi-am construit drumul în viaþã ºi care mi-au fost exemple de conduitã ºi aproape inimii mele de-a
lungul atâtor ani. În acelaºi timp, le mulþumesc colegelor mele doamnele Nistor Maria, Anastasiu Lucia,
Cernescu ªtefania Ioana, Gheorghe Elena, Kiltsch Matilda, Dan Mariana, Naca Vangheliþa, alãturi de care
clipã de clipã am dus greul acestei minunate meserii pe care am îmbrãþiºat-o ºi pe care am iubit-o.
La împlinirea celor 120 de ani de la înfiinþarea Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, doresc
tuturor celor care au pãºit, atât pe bãncile ºcolii dar mai ales prin cancelarie, înþelepciune, bucurie,
îndelungã rãbdare ºi fie ca învãþãmântul românesc economic sã funcþioneze la aceste cote mulþi ani de
acum înainte.
Cu emoþii ºi respect,
secretar Eftimiu Mariana (Dragomirescu)

298

Dacã am un gând pe care sã-l transmit când privesc înapoi spre anii de liceu, acela este de
mulþumire ºi încurajare. Mulþumire întâi mamei pentru rugãciuni fierbinþi, lacrimi neobosite pentru tristeþe,
durere, dezamãgire, bucurie ºi succes, ºi pentru cele 3 perechi de ochi – una cu care a vãzut prin uºi, una
la ceafã cu care a vãzut poate ce nu ar fi trebuit sã vadã ºi una cu care s-a uitat la copilul rãzvrãtit care îºi
distruge viaþa la o vârstã dificilã ºi care spune: „Înþeleg ºi te iubesc”, dar poate fãrã sã vorbeascã. Apoi
mulþumesc profesorilor precum domnului Mihai Bãdilã, care nu mai este printre noi ºi care, înþelegând
pasiunea mea pentru un alt drum ºi o altã meserie, dar ºi slãbiciunea, teama ºi lipsa de cunoºtinþa în ale
matematicii, nu m-a scos niciodatã la tabla. Urmãtoarea este doamna Vasiliu, profesor de biologie, care
ºtiind dragostea mea faþã de medicinã, m-a îndrumat cãtre un concurs unde am câºtigat locul 4, plãtind doar
jumãtate din taxã în primul an de facultate; experienþã care mi-a schimbat viaþa, aducându-mã pe cel mai
frumos ºi nobil drum la care am râvnit ºi pentru care mã dãruiesc cu bucurie atât de mult: chirurgia. Nu în
ultimul rând mulþumesc doamnei diriginte Mihaela Iacoban care a ascultat de multe ori cu interes gândurile
mele despre Dumnezeu ºi credinþã – lucru de care ai atâta nevoie atunci când speri ºi visezi la ceva ce pare
a fi mai mãreþ decât tine. Atunci când speri, speranþa stabileºte scopul, dar credinþa e puntea care te duce
într-acolo. Credeþi-mã cã nu am fost cea mai silitoare pânã nu am cunoscut credinþa ºi apoi roadele ei, care
cu multã muncã îþi dezvoltã un potenþial pe care poate nici nu ai visat ca îl ai.
Dumnezeu ne-a creat ca persoane complete, cu trãsãturi specifice, cu personalitãþi aparte ºi cu
calitãþi emoþionale. Ne-a creat sã fim niºte fiinþe umane active, dotate cu gândire, cu sentimente ºi care
funcþioneazã în întregime, având propria noastrã activitate unicã. El ne-a înzestrat mai mult decât cu o
înfãþiºare fizicã; ne-a dãruit talente ºi calitãþi lãuntrice ºi intelectuale pe care sã le dezvoltãm ºi sã le
folosim pentru a crea frumos în jurul nostru. Aºa cã nu renunþa – asta te va face un ratat –, chiar dacã nu
reuºeºti de la prima încercare, pentru cã te vei putea ridica ºi merge din nou, iar asta te va face mai puternic.
Deci, cãlãtoria noastrã este despre progres, nu despre perfecþiune. Nu despre cum sa faci un lucru 100%
mai bine, ci despre cum sa faci 100 de lucruri cu 1% mai bine în fiecare zi. Noi mãsurãm majoritatea zilelor
în centimetri, nu în kilometri, dar vei fi uimit când descoperi ce distanþã mare poþi acoperi prin ceea ce
adaugi zi de zi. Învãþaþi, citiþi, iubiþi mult ºi rugaþi-vã. Lucrurile mãrunte se adunã, centimetri se transformã
în kilometri. Ne etalãm eforturile ca pe niºte perle ºi, fãrã sã ne dãm seama, avem un ºirag întreg, pe care
mai departe îl putem pune la gâtul cuiva, lãsând o urmã frumoasã, cât de micã.
Cu drag ºi nostalgie,
Angela Eftimiu
medic chirurg rezident la
Spitalul Naven – Irlanda
Dragi elevi ºi profesori, vã felicit cu ocazia împlinirii a 120 ani de la înfiinþarea Colegiului
Economic „A.D. Xenopol”. Am primit cu bucurie sincerã invitaþia din partea doamnei director Iacoban
Mihaela de a-mi exprima câteva gânduri, având în vedere legãtura mea cu aceastã instituþie al cãrui
absolvent sunt ºi ale cãrei proiecte le susþin în calitatea mea de consilier local.
Cu prilejul acestui eveniment, ca fost elev al acestei ºcoli de excepþie, în opinia mea, doresc sã
transmit mulþumiri profesorilor mei de la care am învãþat foarte multe lucruri, utile pe plan profesional, dar
ºi în viaþa de zi cu zi. Însã cel mai important aspect pe care vreau sã-l scot în evidenþã este cã am fost format
ca un tânãr pregãtit de a da piept cu societatea româneascã, cu toate aspectele ei, bune ºi rele. Eu personal
m-am bucurat de fiecare moment din cei patru ani petrecuþi în marea familie a acestui liceu ºi sunt mândru
cã am fost elev al Colegiului Economic „A.D. Xenopol”.
Bucuraþi-vã ºi fiþi mândri cã aveþi ºansa de a fi elevii Colegiului Economic „A.D. Xenopol”, cu
un colectiv de cadre profesorale înzestrate cu dãruire ºi profesionalism, de la care aveþi ce sã învãþaþi. De
asemenea, o conducere cu viziune ºi deschidere la tot ce înseamnã învãþãmânt de calitate.
Cu drag,
Brancu Mihail
Consilier Local Sector 2

299

Colegiul Economic „A.D. Xenopol” este locul unde am învãþat, am crescut, am început sã mã
formez ca om, am legat prietenii, iar profesorii au ºtiut sã-mi dãruiascã cu generozitate din cunoaºterea lor.
Aici am învãþat cã nimic nu este imposibil, nimic nu este peste puterea mea dacã vreau cu
adevãrat.
Peste ani, m-am reîntors aici, în ºcoala pe care am absolvit-o, dar de data aceasta fãcând parte din
personalul acestui liceu cu oameni excepþionali.
Elevii vin ºi pleacã dar noi, colectivul ºcolii, rãmânem aici aºteptând alte generaþii. Fiecare dintre
ei îºi urmeazã cursul vieþii, dar ºcoala o iau în suflet pentru totdeauna.
Îi doresc Colegiului Economic „A.D.Xenopol”, la împlinirea a 120 de ani de la înfiinþare, cât mai
multe succese, elevi silitori care sã ducã faima ºcolii economice mai departe ºi cadre didactice la fel de
pregãtite profesional ºi moral.
Barcan Mariana – absolventã a Liceului Economic ºi de Drept Administrativ Nr. 3
Dan Mariana – secretar Colegiul Economic „A.D. Xenopol”
Ascultând melodia Stelei Enache „Ani de liceu”, mã duce brusc cu gândul la ce am lãsat în urmã,
la anii mei de ºcoalã, la visurile ce dãinuie ºi acum.
Este incredibil cât de repede trece timpul ºi cum dintr-o clipã ne schimbãm din niºte copii în
oameni mari.
Ani de liceu ... emoþii ... sunt atâtea amintiri, atâtea clipe pe care mi-aº dori sã le pot aduce înapoi.
Colegiul Economic „A.D. Xenopol” a fost a doua mea casã, a fost familia mea de suflet în care ambiþia
era primordialã, iar concurenþa la învãþãturã se remarca la fiecare orã de curs.
Acum treisprezece ani intram pe poarta Colegiului Economic „A.D. Xenopol” cu inima strânsã ºi
fãrã sã cunosc pe nimeni, iar dupã patru ani am pãrãsit-o luând cu mine, pe lângã foarte multe amintiri
frumoase, ºi mulþi prieteni adevãraþi.
Profesorii au fost întotdeauna alãturi de noi ºi s-au strãduit ca pe parcursul celor patru ani totul sã
fie mai interesant ºi mai pe înþelesul nostru.
Nu credeam cã dupã ani voi reveni în acelaºi loc în care am învãþat, în care am acumulat
experienþe, emoþii ºi acolo unde paºii mei au fost îndreptaþi spre educaþie.
Atât doamna dirigintã Pascu Gheorghiþa, cât ºi ceilalþi profesori precum doamna Filimon Angela,
doamna Vasiliu Cristina, doamna Mihai ªtefania, doamna Rujan Georgeta, doamna Iordache Gabriela,
doamna Moldoveanu Ileana, doamna Horia Delia, doamna Naiba Michaela au fost întotdeauna alãturi de
mine, m-au ghidat ºi m-au ajutat pentru ceea ce sunt în prezent, astfel cã foºtii profesori au devenit colegii
mei de cancelarie.
Regret cã nu am profitat mai mult de anii de liceu, pentru cã am crezut cã va dura o veºnicie sau
cel puþin aºa am sperat.
Anii adolescenþei au însemnat ambiþie, speranþã ºi încredere, toate înmulþite cu un numãr mai mic
sau mai mare de ani, depinde de ambiþia fiecãruia dintre noi de a intra în viaþã.
prof. Elena Andreea Naca
Colegiul Economic A.D. Xenopol
Amintire de suflet
Este miercuri seara, anul 1976, luna iulie. La TV este cinematica cu filmul sãptãmânii mult
aºteptat, filmul a fost o dramã, iar mie nu îmi este somn.
A doua zi urmeazã sã dau examen la limba românã pentru admiterea la Liceul Economic ºi de
Drept Administrativ nr. 3, zorile apar ºi eu sunt în picioare, am emoþie ºi teamã de necunoscut, dar trebuie
sã ajung în Strada Traian.
Mama, draga mea mamã, este cu mine, mã însoþeºte ºi aºteaptã cele 3 ore în mulþimea de pãrinþi.
A treia zi la fel, pentru urmãtorul examen – de matematicã, aceeaºi aºteptare, dar dupã o sãptãmânã
sãrbãtorim reuºita mea.
Prima impresie când am privit în curtea liceului ºi am vãzut clãdirea a fost de uimire, mi s-a pãrut
a fi ca un mastodont, robust, impresionant cu holuri ºi cu scãri care parcã nu se mai terminau, cu clase
spaþioase ºi primitoare.

300

Dupã vacanþa de varã, a sosit 15 septembrie, mi-am întâlnit colegii, clasa a IX-a B ºi pe doamna
dirigintã Alice Ghimpe, o adevãratã doamnã, nu numai prin þinuta elegantã, dar ºi prin modul în care ne-a
îndrumat ºi vegheat cei patru ani „ca o cloºcã cu puii ei”.
Prima zi de ºcoalã a fost de cunoaºtere (am fost repartizatã în clasã împreunã cu buna mea prietenã
ºi colegã de la ºcoala generalã, Camelia Dinescu) a colectivului, a clasei de curs care era la etajul 2, azi
sala 36, ºi a materiilor pe care urma sã le învãþãm ºi care erau total necunoscute de noi. Am fost o clasã
unitã, ne distram, mergeam în excursii, la filme, la pregãtirile care se þineau în liceu.
Uniforma, matricola ºi bentiþa erau articole fãrã de care nu puteam intra în liceu, erau obligatorii.
Din cauza acelei bentiþe odatã nu am putut sã intru la cursuri.
La sfârºitul clasei a X-a am dat un nou examen – treapta a II-a. Alte emoþii, alte examene, alte
reuºite ºi altã bucurie sãrbãtoritã cu familia mea.
Anii au trecut, au fost cei mai frumoºi, fãrã griji cu tinereþea ºi optimismul, cu speranþã ºi dorinþa
de a ajunge departe ºi de a realiza multe în viaþã.
Colectivul nostru era vesel, cu bun simþ, ne respectam profesorii ºi-i admiram, în timpul orelor nu
se auzea „nici musca”, ascultam cu interes lecþiile predate în timp ce alþi profesori, dupã ce ne predau,
începeau sã ne povesteascã fie de vremea în care erau elevi, fie din viaþa de zi cu zi. Poveºtile ne amuzau,
râdeam sau câteodatã vorbeam de problemele care ne frãmântau, era o atmosferã de suflet.
Ca semn al preþuirii, la sfârºitul fiecãrui an ºcolar dãruiam flori doamnelor profesoare, mie în mod
special îmi plãcea sã-i ofer doamnei de germanã, Fiuostraiem Magdalena. Îmi era tare dragã cu firea blândã
ºi înþelegãtoare, cãuta sã ne înveþe o limbã pe care nu prea o înþelegeam.
Dar anii trec în zbor ºi am ajuns la absolvire, dupã care fiecare a mers pe drumul destinului. Viaþa
are ºi surprizele ei plãcute! Dupã 31 de ani de la absolvire, am revenit, dar de data aceasta ca angajat întro funcþie administrativã, în mijlocul unui colectiv de care mã simt ataºatã ºi care, din primele zile de
angajare m-au fãcut sã mã simt binevenitã. Revenirea a fost emoþionantã, parcã am dat timpul înapoi, mã
revãd eleva de odinioarã.
Mã bucur ºi totodatã mã simt motivatã de faptul cã mã aflu în mijlocul elevilor, cã particip alãturi
de ei la evenimente, cã le pot fi de ajutor în anumite situaþii cu un sfat, cu o pãrere.
Acum, în 2015, la aniversarea celor 120 de ani de existenþã ai Colegiului Economic
„A.D. Xenopol”, doresc ca generaþiile actuale ºi viitoare care se formeazã aici sã ajungã persoane de
valoare, care ºtiu ce-ºi doresc de la viaþã ºi totodatã sã facã cinste acestei instituþii de învãþãmânt.
administrator Cârtoajã Daniela
Anii de liceu au fost printre cei mai plãcuþi ani de ºcoalã.
Am avut colegi buni ºi profesori buni.
Datoritã generozitãþii cu care profesorii mi-au dãruit cunoºtinþele ºi a experienþei acumulate, am
decis sã devin ºi eu profesor.
Am revenit în acest liceu, ca profesoarã ºi colegã cu foºtii mei profesori.
Acum sunt profesor în Las Vegas (SUA) unde locuiesc cu soþul meu. Sunt profesor de limba
englezã la clasele V-VIII ºi profesor de limba germanã la o ºcoalã germanã privatã.
Doresc elevilor care urmeazã acest liceu sã fie cât mai buni, sã acumuleze multe cunoºtinþe ºi sã
revinã cu drag în liceu.
Diana Costea (Diana Caracostea)
Profesor S.U.A.
Sunt momente unice în viaþã, de care cu siguranþã vã veþi aduce aminte cu plãcere peste ani ºi ani.
Personal, aº da oricând timpul înapoi, sã fiu în locul vostru, sunt clipe pe care doar în timp le veþi aprecia
la adevãrata lor valoare. De câte ori trec pe lângã liceul Xenopol, îmi aduc aminte cu plãcere de vremurile
când eu mã aflam acolo ºi visam la un viitor frumos. Nu îmi permit sã vã dau sfaturi, cu siguranþã cã nu
am aceastã calitate, dar vã recomand sã nu încetaþi niciodatã sã visaþi. Fiþi doar consecvenþi în ceea ce
faceþi, puneþi multã pasiune ºi munciþi fãrã ezitare, numai aºa visurile voastre pot deveni realitate.
La mulþi ani!
Edward Iordãnescu
Antrenor de fotbal Pandurii Târgu-Jiu

301

Gânduri
Pentru oricine, amintirea anilor de ºcoalã, îndeosebi a celor de liceu, constituie un moment
emoþionant...
Privesc cu nostalgie la anii adolescenþei ce i-am petrecut în cel mai cald ºi omenesc cadru, unde
am împletit prietenii pe viaþã ºi am dat o nouã definiþie propriei mele existenþe.
De fiecare datã când încerc sã definesc ceea ce Colegiul Economic „A.D. Xenopol” a însemnat
pentru mine, îmi este greu sã aleg între pregãtirea la clasã, pregãtirea practicã, activitãþile extraºcolare.
Totuºi, cred cã lucrul cel mai important a fost deschiderea pe care acest colegiu a oferit-o întotdeauna
elevilor sãi, libertatea de a încerca ºi de a descoperi domeniul care li se potriveºte. În mod cert, însã,
colegiul este locul unde am „crescut” timp de patru ani, unde colegii au ºtiut sã fie mai presus de toate,
prieteni, iar profesorii au ºtiut sã ne cunoascã ºi ne-au dãruit cu generozitate din „cunoaºterea” lor.
Sper ca generaþiile ce vor urma, sã aprecieze calitatea pregãtirii pe care o primesc aici iar
profesorilor, gânduri de mulþumire ºi adâncã recunoºtinþã!
Tuna Rãducu
Informatician Inspectoratul ºcolar al Municipiului Bucureºti - sector 2

Amintiri din liceu
În 2002 figuram pe listele elevilor de liceu – un moment greu de descris în cuvinte, întrucât nu
ºtiam ce anume urma sã se petreacã. Toatã lumea îmi spunea cã aceasta este cea mai frumoasã perioadã a
vieþii ºi eram curioasã ce anume face ca viaþa în liceu sã fie aºa deosebitã. ªtiam doar cã urma sã îmi petrec
patru ani acolo. ªi aºa s-a ºi întâmplat: am petrecut patru ani frumoºi, patru ani de neuitat.
De la prima zi pânã la ultima am adunat atât de multe amintiri! Îmi amintesc emoþiile primei zile
de boboacã, dorinþa de a-mi cunoaºte noii colegi, nedumerirea ºi ezitarea, primele conversaþii timide cu
noii colegi, profesori ºi întregul colectiv. În cei patru ani de liceu am legat prietenii, am fãcut alegeri,
greºeli, am mers întotdeauna mai departe ºi cel mai important am cunoscut profesori care ºi-au pus o mare
amprentã asupra mea. Dacã mã întorc în timp, îmi aduc aminte începutul timid, nesiguranþa în abordarea
celor din jur însã timpul a trecut incredibil de repede, iar liceul ºi tot ceea ce presupune liceul – colegii ºi
mai ales profesorii – m-au transformat din eleva neîncrezãtoare, care nu ºtia ce aºteptãri sã aibã la acea
perioadã, în Cristina de acum.
Pe mãsurã ce scriu aceste rânduri, îmi pun cu plãcere întrebarea: „Care au fost cele mai frumoase
momente din timpul anilor de liceu pentru mine?” ... iar rãspunsurile vin cu aºa mare uºurinþã de la sine:
îmi aduc aminte cu mare drag de orele de limba ºi literaturã românã, de domnul profesor Bogdan Colceriu,
alãturi de care am descoperit pasiunea pentru lecturã ºi analizã literarã, „domn profesor”, care m-a provocat
continuu ºi care a reprezentat o adevãratã sursã de inspiraþie pentru mine.
Realizez cu mare drag rolul deosebit de important pe care doamna profesoarã Mihaela Iacoban,
profesor al materiei „Protecþia Consumatorului”, l-a avut atât în formarea mea profesionalã cât ºi în cea ca
adolescent ºi mai târziu ca „om mare”. Doamna profesoarã Iacoban a avut întotdeauna iniþiative în ceea ce
priveºte formarea elevilor prin practicã. Sub acest aspect, îmi aduc aminte cu plãcere, numeroasele proiecte
constructive realizate sub îndrumarea dânsei. Una dintre aceste iniþiative a reprezentat o adevãratã lecþie
de viaþã pentru mine: un grup de elevi avea posibilitatea de a se înscrie în cadrul concursului „Compania
anului”, organizat de cãtre organizaþia non-guvernamentalã Junior Achievement. Proiectul a presupus
înfiinþarea unei companii virtuale, cu un obiect de activitate la liberã alegere, elaborarea unui plan de
afaceri ºi respectiv desfãºurarea pe o perioadã determinatã de timp a activitãþii companiei. Toate aceste
lucruri sub îndrumarea unui cadru didactic. La momentul respectiv, proiectul a sunat mai mult o joacã ºi
nu am realizat semnificaþia pe care urma sã o aibã asupra formãrii mele profesionale. Am dorit sã particip
mai mult pentru aventura care se anunþa ºi din dorinþa de a lucra în echipã cu colegii de clasã. În scurt timp,
echipa a fost selecþionatã, proiectul înscris ºi obiectul de activitate ales. Întrucât la momentul respectiv
existau destul de multe discuþii despre impunerea unei uniforme ºcolare în rândul liceelor, ne-a fost relativ
de uºor sã ne punem de acord asupra tipului de activitate pe care dorim sã îl întreprindem: confecþionarea
de cravate ºi inscripþionarea acestora cu texte haioase pe care elevii liceului nostru sã le poarte în calitate
de uniformã ºcolarã. Zis ºi fãcut: sub îndrumarea doamnei profesoare, ne-am împãrþit sarcinile, am elaborat
planul proiectului, ne-am implicat trup ºi suflet în atingerea scopului proiectului: materialele textile au fost
alese ºi achiziþionate, cravatele au fost confecþionate ºi inscripþionate iar rezultatele eforturilor noastre au
fost rãsplãtite prin câºtigarea premiului atât de mult râvnit: participarea la ediþia internaþionalã a acestui

302

concurs ce a avut loc în Danemarca. Aceastã participare internaþionalã a reprezentat pentru mine prima mea
ieºire din þarã, primul meu contact cu o culturã nouã, o altã mentalitate, o experienþã de neuitat, ce mi-a
conturat personalitatea. Apreciez foarte mult acest moment întrucât am învãþat ce înseamnã sã fii sprijinit,
motivat ºi impulsionat, lucruri destul de greu de realizat cu adolescenþi visãtori.
Seria de proiecte inovative a fost continuatã cu înfiinþarea ziarului liceului „X-temporal la calitate”
în cadrul cãruia elevii au fost îndrumaþi sã scrie articole despre teme de real interes: alimentaþie sãnãtoasã,
sport, activitãþi extraºcolare etc. Prima tabãrã împreunã cu colegii, departe de pãrinþi, prima petrecere,
prima perioadã de practicã în cadrul unei organizaþii, toate aceste lucruri au fost trãite alãturi de doamna
profesoarã care s-a dovedit a fi a doua familie pentru mine.
Pe scurt, domnii profesori din liceu ne-au servit ca modele, ca exemple de viaþã. Prin atitudine ºi
devotament ne-au ajutat ºi ne-au orientat paºii. Deºi în timpul liceului nu am conºtientizat toate aceste
lucruri, privind în urmã pot spune cã liceul, atât ca perioadã a vieþii cât ºi ca loc a fost o premisã importantã
în formarea persoanei care am devenit astãzi. Nu am decât cuvinte de laudã pentru domnii profesori care
ne-au învãþat atât de mult lucruri. Dupã liceu am înþeles cã toate aveau un scop.
Prima poveste de dragoste care ºi astãzi este trãitã din plin alãturi de un coleg mai mare cu un an
ºi care în acest moment este medic chirurg ortoped la un spital din Germania.
Îmi amintesc cu plãcere de lucrurile fãcute pe parcursul anilor. Desigur existã ºi regrete, însã acest
amalgam de amintiri reprezintã farmecul anilor de liceu. Nu degeaba se spune cã anii de liceu sunt cei mai
frumoºi, chiar dacã nu conºtientizãm pe moment. Lucrurile petrecute în liceu sunt imposibil de uitat.
La Mulþi Ani, ºcoalã dragã cu ocazia împlinirii a 120 de ani de activitate ºi mulþi ani înainte
Cu mult drag,
Fosta eleva Cristina ªiu - Promoþia 2006
Key Account Manager Internatinal Business,
Compania Komsa Kommunikation Sachsen, Germania

303

Monografie
2015-2020

Monografie 2015-2020

Misiune:

COLEGIUL “A.D. XENOPOL”

Colegiul Economic
„A.D. Xenopol” îºi asumã
misiunea de a asigura, în
contextul parteneriatului
dintre ºcoalã ºi comunitate,
un proces educaþional
centrat pe elev, în vederea
pregãtirii viitorilor
absolvenþi în acord cu
potenþialul individual ºi în
conformitate cu cerinþele
pieþei europene a muncii.

MISIUNE « VZIUNE

Viziune:

Realizarea echilibrului
între exigenþele politicii
în domeniul educaþiei ºi
cerinþele dezvoltãrii
personale. Calitatea
serviciilor educaþionale va
rãspunde întotdeauna
nevoilor ºi intereselor
beneficiarilor.

Colegiul Economic „A.D. Xenopol” este
organizat pentru filiera tehnologicã, profilul
servicii ºi pregãteºte în prezent elevi în domeniul
economic, turism ºi alimentaþie publicã.

307

PERSONALITATEA LUI A.D. XENOPOL

Alexandru Dimitrie Xenopol (n. la 23 martie
1847 la Iaºi - d. 27 februarie 1920, Bucureºti) a fost un
renumit academician, istoric, filosof, economist,
pedagog, sociolog ºi scriitor român. Alexandru
Dimitrie Xenopol este autorul primei mari sinteze a
istoriei românilor, filozof al istoriei de talie mondialã,
fiind considerat cel mai mare istoric român, dupã
Nicolae Iorga.
Iatã ce spunea chiar Alexandru Dimitrie
Xenopol:
„Sunt nãscut în 23 Martie 1847 în Iaºi, in
mahalaua Pãcurari, în niºte case de zestre ale mamei
mele... Tatãl meu, Dimitrie Xenopol, se trãgea din o
veche familie anglo-saxonã, dupã tatã Brunswick,
dupã mamã Smith. El a rãtãcit, în tinereþe, în urma
unei dureri sufleteºti, prin Suedia, pe mare pânã la
Constantinopole, de unde venise la Galaþi. Aici fu
botezat de colonelul Schelety, tatãl generalului Carol
Schelety, care-i dãdu numele de Dimitrie ºi-i schimbã
tot odatã ºi familia din Brunswick în Xenopol, adicã
„fiul strãinului”.”
(A.D. Xenopol, Istoria ideilor mele.)

Dupã absolvirea liceului în oraºul natal, ºi-a completat studiile universitare de filosofie, drept ºi
istorie (1867 - 1871), culminând cu obþinerea doctoratului în drept la Berlin ºi a celui în filosofie la
Giessen, în acelaºi an, 1871. În ambele sale lucrãri de susþinere a disertaþiei de doctor, Alexandru Xenopol
a fost un adept al modelelor de drept, filozofice ºi istorice propuse de savanþii germani.
Reîntors în þarã, Alexandru D. Xenopol a intrat în magistraturã, fiind în 1872, prim-procuror al
Tribunalului din Iaºi. În 1878, a obþinut, prin concurs, Catedra de istorie a românilor, la Universitatea din
Iaºi, urmând ca din 1883 sã renunþe la magistraturã integrându-se total, având preocupãri intelectuale
multiple, ca profesor, cercetãtor, editor ºi istoric, în viaþa Universitãþii din Iaºi.
În anul 1891 a obþinut, tot prin concurs, ºi Catedra de istorie universalã, la aceeaºi Universitate,
devenind astfel unul dintre acei intelectuali de forþã, capabili de a susþine multiple cariere intelectuale.
În calitatea sa de istoric, filozof al istoriei, economist, literat, pedagog, jurist, sociolog, profesor,
pedagog, Alexandru D. Xenopol a fost ales în 1893 membru titular al Academiei Române. Între 1898 1901 a devenit rector al Universitãþii din Iaºi.
Ca om de ºtiinþã, cu deosebire pentru meritele sale excepþionale în domeniul istoriei, începând cu
anul 1900, Xenopol a devenit membru de onoare al Societãþii de Arheologie din Bruxelles, apoi a primit
acelaºi titlu de la Societatea Academicã din Cernãuþi în 1901. A fost ales membru al Institutului
Internaþional de Sociologie (1903) ºi, respectiv, membru titular al Academiei de ºtiinþe Morale ºi Politice
din Paris (1914) ºi vicepreºedinte al Societãþii de Sociologie din Paris (1916).
S-a aflat întotdeauna într-un fertil dialog cu învãþaþii renumiþi ai Europei, prin intermediul forurilor
ºtiinþifice istorice, care i-au acordat adeseori premii de excelenþã, alãturi de Academia Românã.
A murit la 27 februarie 1920 în Bucureºti, unde se mutase din anul 1915.
În virtutea acestei activitãþi vaste ºi a personalitãþii sale complexe, Xenopol, a constituit un
model de veritabil intelectual pentru întreaga societate româneascã. Drept urmare, ºi liceul nostru îi
poartã cu onoare si respect numele, iar noi, elevii, încercãm prin toatã activitatea si rezultatele noastre sa
fim demni de acest model. Astfel, documentele arhivistice din veacul trecut ne confirmã cã la 28 noiembrie
1864, în baza "Legii generale a instrucþiunilor publice", a început sã funcþioneze în Bucureºti prima ºcoalã
comercialã elementarã. Dupã câþiva ani de la înfiinþare, ea devine ªcoala comercialã de gradul II
(superioarã) în scopul instruirii teoretice ºi practice a elevilor, astfel încât aceasta sã "posede la absolvire"
aptitudinile profesionale necesare spre a deveni în societate "mari comercianþi ºi industriaºi" , cu un
dezvoltat simþ de orientare ºi iniþiativã în domeniul comerþului intern ºi extern. Dar, în acest context, era

308

nevoie de oameni care sã cunoascã activitãþile specifice, legate de o bunã circulaþie a mãrfurilor, adicã aºanumiþii "impiegaþi comerciali".
Înþelegând însemnãtatea învãþãmântului economic ºi mai ales ceea ce îi lipsea, ministrul
comerþului P.P. Carp, prin legea promulgatã la 9 aprilie 1893, obþine înfiinþarea în oraºele Iaºi ºi Bucureºti
a unor ºcoli comerciale de gradul I (inferioare), cu trei ani de studiu, menite sã pregãteascã „impiegati
comerciali” de care se simþea nevoie. Acest tip de ºcoalã ia fiinþã în Bucureºti în 1894. Primul director al
ºcolii, N. Idieru, un destoinic ºi inimos profesor, s-a adresat „Primãriei Comunei Bucureºti” ºi Camerei de
comerþ, pentru a obþine un local adecvat pentru ºcoalã.
În urma acestei intervenþii, la 20 martie 1895, s-a obþinut hotãrârea prin care Primãria a destinat
pentru „ªcoala comercialã de gradul I” , clãdirea din strada Traian, nr. 157.
La 18 septembrie 1895, s-au deschis în cadrul festiv, cursurile ºcolii comerciale de gradul I din
Bucureºti. Clãdirea dispunea de 5 sãli mari pentru cursuri, camera pentru secretariat, cancelaria
profesorilor, încãperi pentru laborator si bibliotecã.
La 1 septembrie 1928, ºcolii comerciale inferioare, i se adaugã cursul superior, devenind astfel
ªcoala comercialã, superioarã ºi inferioarã nr. 3. În anul ºcolar 1933-1934, conducerea ºcolii face
demersuri la Ministerul Instrucþiunei, pentru a schimba antetul ºcolii ºi astfel, ºcoala comercialã nr. 3
devine „ªcoala comercialã Marele Voievod Mihai”.
Urmãrind numeroasa pleiadã de profesori, putem observa marele numãr de personalitãþi care s-au
remarcat în mod strãlucit în diverse domenii ale ºtiinþei româneºti.
La 1 septembrie 1936, ºcoala comercialã superioarã ºi inferioarã de comerþ “Marele Voievod
Mihai”, se transformã în Liceul comercial “Marele Voievod Mihai”.
De la 1 aprilie 1942 pânã la 30 decembrie 1947, ºcoala s-a intitulat Liceul comercial “Regele
Mihai I”, cu sediul în strada Traian, nr. 165.
În anul 1948, dupã instaurarea regimului comunist, ºcoala, ca de altfel toate instituþiile statului, au
fost puse pe alte baze, menite sã rãspundã principiilor noii ideologii.
Începând cu programa ºcolarã, întregul învãþãmânt a fost supus unui rapid proces de transformare,
suferind numeroase reorganizãri, restructurãri ºi reorientãri.
Din luna octombrie 1948, Liceul comercial a devenit “ªcoala medie tehnicã de administraþie
economicã”.
Începând cu anul ºcolar 1966-1967, au luat fiinþã liceele de specialitate, printre care se numãrã ºi
liceele economice.
Din anul 1977-1978, liceul se va numi „Liceul economic ºi de drept administrativ nr. 3”, cu profil
economic ºi de comerþ la treapta I, ºi cu profil de contabilitate ºi comerþ la treapta a II-a.
Din anul 1990, liceul se numeºte Grupul ºcolar economic administrativ ºi de servicii “A.D.
Xenopol”. Formele de învãþãmânt sunt: liceu curs de zi ºi seral, ºi ºcoala postlicealã. Parcursul de formare
oferit de Colegiul economic “A.D Xenopol” -(numele actual)- urmãreºte filiera tehnologicã profilul
servicii, asigurând specializãrile–tehnician în activitãþi financiare ºi comerciale ºi tehnician în turism.
ªcoala postlicealã asigurã o formare în domeniul economic cu specializãrile: asistent de gestiune ºi agent
vamal. Pregãtirea viitorilor economiºti este asiguratã atât de þinuta profesionalã a personalului didactic ºi
didactic auxiliar, cât ºi de calitatea bazei materiale.
Clãdirea care adãposteºte întreaga activitate face parte din patrimoniul de istorie ºi arhitecturã al
capitalei. Eleganþa arhitecturalã a construcþiei de acum un secol se armonizeazã cu îmbunãtãþirile ºi
elementele de modernitate.
Tãnãsescu Ioana, clasa a XI-a G
(articol apãrut în nr. 1 / 2013 al revistei liceului, Dosarele X)

309

EChIPA MANAGERIALã – 2019-2020

Mihaela IACOBAN
Director

Rodica BURCEA
Director adjunct

CADRE DIDACTICE

Catedra de Limba ºi Literatura Românã

Ramona BALAhURã

Octavian PãUN

Liana IBION

310

Cristina NICULIÞã

Maria STOICA

Catedra T.I.C.

Adina DUÞã

Theodor MORONESCU

Catedra de Matematicã

Adina GIUGLEA

Doina STANCU

Corina MATEI

311

Corina SIBIªANU

Doina MIhãESCU

Liliana VOICU

Catedra de Geografie
Lãcrãmioara GOREA

Andþa GROFU

Catedra de Istorie

Dragoº GhERGhE

Marian SOFRONIE

Catedra de Psihologie

312

OliviA ISTRATE

Marian PALOVICI

Catedra de Limba Englezã

Claudia DUÞã

Andþa GROFU

Lãcrãmioara BOZIERU

Cristina RACOLÞA

Catedra de Limba Chinezã

Ana Maria DIMULESCU

313

Catedra de Limba Spaniolã
Catedra de Limba Francezã

Evelina JDERU

Beniamin JILãVEANU

Catedra
de Limba Turcã

Mihaela MUNTEANU

Rodica TOMA

Daniela PRODAN

Maria STOICA

Catedra de Educaþie
Fizicã ºi Sport

314

Radu BELDIMAN

Catedra de Religie

ªtefania CIUNGU

Monica TãNãSOIU

Catedra de Fizicã

Ruxandra MORAR

Corina SIBIªEANU

Catedra de Chimie

Aurora TEODORESCU

Catedra de Biologie

315

Cristina VASILIU

Catedra de Turism

Cristina GhIÞOAICã

ªtefania MIhAI

Georgeta RUJAN

Daniel STOLERU

Catedra de Socio-Umane

Iustin Emanuel ALEXANDRU

316

Gheorghiþa PASCU

Catedra de Contabilitate

Mihaela CIOC

Tania COSTEA

Camelia ChIÞCã

Cristina DUMITRU

Ileana MOLDOVEANU

Andreea JIRU

Natalia PINTEA

Mihaela STOIAN

317

Nicoleta STROE

Catedra de Comerþ

Ioana CãLINESCU

Marius CIURTIN

Gabriela IORDAChE

Iuliana IVãNESCU

Florina FALEVICI

Tãnþica PETRE

Anca PETRAChI

Gabriela SIMIONESCU

318

EChIPA MANAGERIALã

Personal didactic, didactic auxiliar ºi nedidactic
2016-2019

ANUL ªCOLAR 2016-2017
Director – Iacoban Mihaela
Director adjunct – Burcea Rodica
Nr. crt. Numele ºi prenumele
1.

Balahura Ramona Larisa

10.

Dimulescu Cristian

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

Baltac Mircea

Beldiman D. Radu Alexandru
Burciu Virginia
Cioc Mihaela

Ciurtin Marius

Colceriu Bogdan ªtefan

Funcþia

Prof. titular Romana

Prof. pensionar Psihologie

Profesor titular Ed. Fizicã ºi Sport

Profesor asociat Discipline Economice
Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice
Prof. titular Limba Romana

Costea Tanþa

Profesor titular Discipline Economice

Giubelan Sinziana

Profesor Suplinitor Discipline Economice

Dimulescu Ana Maria
Dincã Robert

Dumitru Cristina Mihaela
Duþã Adina Maria

Gheorghe D. Eugenia Doiniþa
Gheorghe Gabriela

Gherghe Constantin Dragoº
Giuclea Adina Florenþa
Gorea Lãcrãmioara
Grofu Anduþa

Horia Geanina Delia
Ibrion Liana

Iordache Gabriela Tania
Iscu Ioan

Ivãnescu Iuliana

Jilãveanu C. Beniamin
Jiru S. Elena Andreea

Marin Mariana Grazziela

Mazãre Catalina Zaraza

Mihãescu Doina Salomia

Mihai Stefania Nicoleta

Milea Dan Nicolae

Mocean Elena

Moldoveanu Ileana

Morar Ruxandra Cela

Moronescu Theodor Lucian

Profesor Suplinitor Chineza

Profesor titular Matematica
Profesor Asociat T.I.C.

Profesor titular Discipline Economice
Profesor Suplinitor T.I.C.

Profesor Suplinitor Discipline Economice

Profesor Suplinitor Matematicã
Profesor Suplinitor Istorie

Profesor titular Matematicã
Profesor titular Geografie

Profesor titular Geografie

Profesor titular Discipline Economice
Prof. titular Limba Românî

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Religie

Profesor titular Discipline Economice
Prof. titular Limba Francezã

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular detaºat Matematicã
Profesor titular Matematicã

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Prof. pensionar Tic

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Fizicã

Profesor suplinitor T.I.C

319

.37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Naiba Michaela
Nutu Mihaela
Oprea Nicoleta
Pasan Ecaterina Rodica
Pascu Gheorghita
Patrichi M. Steliana Ana Maria
Pãun Octavian
Petre Tãnþica
Popovici Liliana
Posoiu Felicia
Racolta Maria Cristina
Rujan Georgeta
Sibiseanu Corina
Simion Maria
Simionescu Gabriela
Sofronie M. Mariana
Stan Stefan Cristian
Stancu Doina
Stoleru Daniel
Stroe Nicoleta
Teodorescu Aurora
Toma Rodica
Vasiliu Cristina Diana
Merdescu Elena
Vaitus Mirela
Falevici Florina Mariana

Prof. titular Limba Francezã
Prof. titular Limba Englezã
Prof. titular detaºat Limba Francezã
Prof. titular Limba Englezã
Profesor titular Economie
Profesor suplinitor Discipline Economice
Prof. titular Limba Românã
Profesor titular Discipline Economice
Profesor suplinitor consilier
Profesor suplinitor Ed.Fizicã ºi Sport
Prof. titular Limba Englezã
Profesor titular Discipline Economice
Profesor suplinitor Fizica
Profesor asociat Economie Aplicata
Profesor titular Discipline Economice
Prof. titular Istorie-Filozofie
Profesor suplinitor Religie
Profesor suplinitor Matematica
Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Chimie
Prof. titular Limba Spaniola
Profesor titular Biologie
Profesor pensionar Limba Romana
Profesor suplinitor Limba Romana
Profesor suplinitor Discipline Economice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Badea Florea
Toader Mariana
Iriciu Petru
Vasile Nicolae
Romanescu Mihaela
Ciofu Florica
Constantinescu Rodica
Meiroºu Nela
Nicolae Camelia
Zaharia Silvia

Fochist
Fochist
Fochist
Paznic
Paznic
Îngrijitor
Îngrijitor
Îngrijitor
Îngrijitor
Îngrijitor

1
2
3
4
5
6
7
8

Naca Vangheliþa
Eftimiu Mariana
Dan Mariana
Drãgan Florina
Cârtoajã Daniela
Dincã Robert Florin
Tuna Rãducu Marius
Costin Nela

Secretar ªef
Secretar
Secretar
Administrator Financiar
Administrator De Patrimoniu
Analist Programator
Ajutor Programator
Bibliotecar

320

ANUL ªCOLAR 2017-2018
Director – Iacoban Mihaela
Director adjunct – Burcea Rodica
Nr. crt. Numele ºi prenumele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Balahura Ramona Larisa
Banica Gheorghe

Beldiman D. Radu Alexandru
Bozieru Lacramioara Maria
Burciu Virginia

Chitca Tanta Camelia
Cioc Mihaela

Ciurtin Marius

Cosman Loren Ani Gentiana

10. Colceriu Bogdan Stefan

11. Constantinescu Andreia Natalia
12. Costea Tanta

13. Dimulescu Ana Maria
14. Dimulescu Cristian

15. Dumitrache Cezarina Mihaela
16. Dumitru Cristina Mihaela
17. Duþã Adina Maria
18. Duþã Claudia

19. Falevici Florina Mariana

20. Gherghe Constantin Dragos

21. Ghitoaica Cristiana Alexandra
22. Gidea Traian Cristian

23. Giuclea Adina Florenta
24. Gorea Lacramioara
25. Grofu Anduta
26. Ibrion Liana

27. Iordache Gabriela Tania
28. Iscu Ioan

29. Istrate Olivia Andreea

30. Ivãnescu Iuliana

31. Jilãveanu C. Beniamin

32. Jiru S. Elena Andreea

33. Marin Mariana Grazziela

34. Merdescu Elena

35. Mihãescu Doina Salomia
36. Mihai Stefania Nicoleta

37. Milea Dan Nicolae

38. Mocean Elena

Funcþia

Profesor titular Limba Romana

Profesor suplinitor Psihologie

Profesor titular Ed.Fizica Si Sport

Profesor titular Limba Engleza

Profesor asociat Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Prof. Ob. Catedra Ip-Discipl. Economice

Prof. titular Limba Romana

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Limba Chineza

Profesor titular Matematica

Profesor suplinitor Limba Romana

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular T.I.C.

Profesor suplinitor Limba Engleza

Profesor suplinitor Discipline Economice
Profesor suplinitor Istorie

Profesor titular Discipline Economice
Profesor suplinitor Matematica

Profesor titular Matematica
Profesor titular Geografie

Profesor titular Geografie
Prof. titular Romana

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Religie

Profesor suplinitor Consilier

Profesor titular Discipline Economice

Prof. titular Limba Franceza

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Prof. Pensionar Limba Romana
Profesor titular Matematica

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Prof. Pensionar Tic

321

39. Moldoveanu Ileana

40. Morar Ruxandra Cela

41. Moronescu Theodor Lucian
42. Naiba Michaela
43. Orãºanu Horia

44. Pascu Gheorghita
45. Pãun Octavian
46. Penu Daniela
47. Petre Tãnþica

48. Racolta Maria Cristina
49. Ruse Ana Valentina
50. Rujan Georgeta

51. Sibiºeanu Corina

52. Simionescu Gabriela

53. Sofronie M. Mariana
54. Stancu Doina

55. Stoica Maria Mirabella
56. Stoleru Daniel

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Fizica

Profesor suplinitor T.I.C.

Prof. titular Limba Franceza

Profesor suplinitor Matematica

Profesor titular Economie

Prof. titular Limba Romana

Profesor suplinitor Deiscipline Economice
Profesor titular Discipline Economice

Prof. titular Limba Engleza

Prof. suplinitor Economie Aplic.

Profesor titular Discipline Economice

Profesor suplinitor Fizica

Profesor titular Discipline Economice

Prof. titular Istorie-Filozofie

Profesor titular Matematica

Profesor suplinitor Limba Romana-Franceza

Profesor titular Discipline Economice

57. Stroe Nicoleta

Profesor titular Discipline Economice

4

Administrator Financiar

58. Tanasoiu Monica

59. Teodorescu Aurora
60. Toma Rodica

61. Vasiliu Cristina Diana
1

Naca Vanghelita

1

Ion Aurel

2
3
5
6
7
8

2
3
4

5

6

7

8

9

Eftimiu Mariana
Dan Mariana

Dragan Florina

Cârtoajã Daniela

Dincã Robert Florin

Tuna Rãducu Marius
Costin Nela

Toader Mariana
Iriciu Petru

Vasile Nicolae

Romanescu Mihaela

Ciofu Florica

Constantinescu Rodica

Meiroºu Nela

Nicolae Camelia

10 Zaharia Silvia

Profesor suplinitor Religie
Profesor titular Chimie

Prof. titular Limba Spaniola

Profesor titular Biologie
Secretar ºef
Secretar

Secretar

Administrator de Patrimoniu
Analist Programator

Ajutor Programator
Bibliotecar

Fochist

Fochist

Fochist
Paznic

Paznic

Îngrijitor

Îngrijitor

Îngrijitor

Îngrijitor

Îngrijitor

322

ANUL ªCOLAR 2018-2019
Director – Iacoban Mihaela
Director adjunct – Burcea Rodica
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele ºi prenumele

Anghelescu Irina Petronela
Balahura Ramona Larisa

Beldiman D. Radu Alexandru
Boroghina Floria Elena

Bozieru Lacramioara Maria
Bucatariu Mihaela

Chitca Tanþa Camelia
Cioc Mihaela

Ciurtin Marius

10. Constantinescu Andreia Natalia
11. Costea Tanþa

12. Dimulescu Ana Maria

13. Dumitru Cristina Mihaela
14. Duta Adina Maria
15. Duta Claudia

16. Falevici Florina Mariana

17. Galbeaza Maria Alexandra

18. Gherghe Constantin Dragos

19. Ghitoaica Cristiana Alexandra
20. Giuclea Adina Florenþa
21. Gorea Lacramioara

Funcþia

Profesor titular Matematica

Prof.Titular Romana

Profesor titular Ed.Fizica Si Sport

Prof.Tit.Detasat Religie

Profesor titular Limba Engleza

Profesor suplinitor Economie Aplicata

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Limba Chineza

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular T.I.C.

Profesor titular Limba Engleza

Profesor suplinitor Discipline Economice

Profesor suplinitor Discipline Economice
Profesor titular Istorie

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Matematica
Profesor titular Geografie

22. Grofu Anduþa

Profesor titular Geografie

31. Marin Mariana Grazziela

Profesor Pensionar Discipline Economice

23. Ibrion Liana

24. Iordache Gabriela Tania
25. Istrate Olivia Andreea
26. Ivanescu Iuliana

27. Jderu Adriana Evelina

28. Jilaveanu C. Beniamin
29. Jiru S. Elena Andreea

30. Mãgureanu Monica Florina

32. Matei Maria Corina

33. Mihãescu Doina Salomia
34. Mihai Stefania Nicoleta

35. Mihãiþã Daniel

36. Mocean Elena

37. Moldoveanu Ileana

38. Morar Ruxandra Cela

39. Moronescu Theodor Lucian

Prof.Titular Romana

Profesor titular Discipline Economice
Profesor suplinitor Consilier

Profesor titular Discipline Economice

Prof.Suplinitor Limba Spaniola

Prof. titular Limba Franceza

Profesor titular Discipline Economice

Profesor suplinitor Discipline Economice

Profesor titular Matematica

Profesor titular Matematica

Profesor titular Discipline Economice

Profesor suplinitor Istorie

Prof. Pensionar Tic

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Fizica

Profesor suplinitor T.I.C.

323

40. Niculiþã Cristina
41. Olteanu Alina

42. Pascu Gheorghiþa

Prof. titular Limba Romana

Profesor suplinitor Psihologie

Profesor titular Economie

43. Pãun Mirona

Profesor suplinitor Discipline Economice

52. Stancu Doina

Profesor titular Matematica

44. Pãun Octavian

45. Popescu Magdalena
46. Petre Tãnþica

47. Racolta Maria Cristina
48. Rujan Georgeta

49. Sibiºeanu Corina

50. Simionescu Gabriela

51. Sofronie M. Mariana

53. Stoica Maria Mirabella
54. Stoian Mihaela
55. Stoleru Daniel
56. Stroe Nicoleta

57. Tanasoiu Monica

58. Tecu Elena Georgiana
59. Teodorescu Aurora
60. Toma Rodica

61. Vasiliu Cristina Diana
1

Naca Vangheliþa

1

Prof. titular Limba Romana

Prof. suplinitor Limba Romana

Profesor titular Discipline Economice
Prof. titular Limba Engleza

Profesor titular Discipline Economice

Profesor suplinitor Fizica

Profesor titular Discipline Economice

Prof.Titular Istorie-Filozofie

Profesor titular Limba Romana-Franceza
Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice

Profesor titular Discipline Economice
Profesor titular Religie

Prof.Titular Detasat Limba Franceza
Profesor titular Chimie

Prof. titular Limba Spaniola

Profesor titular Biologie

Ion Aurel

2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5

6
7

8

9

Eftimiu Mariana

Burada Camelia Ioana / Savin Mina din 2020
Dragan Florina

Cârtoajã Daniela

Dincã Robert Florin

Tuna Rãducu Marius
Costin Nela

Toader Mariana
Iriciu Petru

Vasile Nicolae
Apostol Elena

Popa Florica

Toader Luminiþa

Mãlãianu Penina

Meiroºu Nela / Ioniþã Carmen din 2019

10 Nicolae Camelia / Petraru Mihaela din 2019

11 Zaharia Silvia / Lupu Liliana din 2019

324

Secretar ºef
Secretar

Secretar

Administrator Financiar

Administrator de Patrimoniu
Analist Programator

Ajutor Programator

Bibliotecar

Fochist

Fochist

Fochist
Paznic

Îngrijitor

Îngrijitor

Îngrijitor

Îngrijitor

Îngrijitor

Îngrijitor

Îngrijitor

BAZA MATERIALã – SCURT ISTORIC

Ne aflam pe str. Traian, zonã istoricã pãstrând parfumul vremurilor de altãdatã, unde, la intersecþia
cu str. ªt. Mihãileanu, troneazã o clãdire impunãtoare, clãdire de patrimoniu, înconjuratã de case cu
arhitecturã boiereascã, ce aminteºte de perioada interbelicã, când Bucureºtiul era numit “Micul Paris”.
Construcþia impozantã este contruitã la sfârºitul sec. al XIX-lea ca unitate de învãþãmânt, iar “la
21 martie 1895 elevii încep cursurile ”ªcolii Comerciale de gr. I.”
În secolul al XX-lea este construit în incinta ªcolii Comerciale cel de-al doilea corp de clãdire cu
scopul de a fi internat. Astfel, în anul 1924 se înfiinþeazã primul internat al unei ªcoli Comerciale din
Bucureºti.
În urma cutremurului din 1940,
liceul este mutat în clãdirea liceului ªincai,
apoi în clãdirea liceului Mihai Viteazul ºi în
ºcoala Iancului. Din anul 1948 ”ªcoala
Medie Tehnicã de Administrare Economicã”
are adresa în str.Dorobanþi nr.32, urmând ca
în perioada 1952-1953 sã se mute în Calea
Victoriei 111. În perioada 1966-1975,
”Liceul Economic” are sediul în Calea
Griviþei nr. 2 A. În anul 1975, ministrul
Învãþãmântului dl. Paul Niculescu Mizil
(fost elev al liceului), dispune revenirea în
str.Traian.
Suntem în secolul al XXI-lea, când
totul se modificã, apar tehnologii noi, iar
bãtrânele clãdiri trebuie modernizate la standardele actuale. Este nevoie de o bazã materialã solidã,
eficientã, care sã rãspundã acestor nevoi pentru dotarea ºi amenajarea corespunzãtoare a sãlilor de curs,
laboratoarelor, cabinetelor ºi birourilor.
Astfel, începând cu anul 2013 s-au
demarat lucrãri de modernizare a liceului,
continuându-se în prezent, DGAPI sector 2
propunând pentru perioada martie –
septembrie 2020 reabilitarea întregii clãdiri.
S-a înlocuit în toatã ºcoala culoarea
pereþilor, din gri în crem ºi alb, s-au
reabilitat subsolurile celor 2 corpuri, unde
exista multã umezealã cu mucegai ºi miros
neplãcut, s-a renunþat la turnicheþi, care nu
se mai foloseau pentru accesul în ºcoalã.
Toate acestea au reprezentat câteva din
modificãrile de început ale acestei perioade.
Din momentul în care s-a revenit la
sala de curs de sine stãtãtoare (în perioada
2011-2013 fiecare profesor îºi desfãºura
Sala 19 – Cabinetul de limba ºi literatura românã
activitatea didacticã în cabinetul/laboratorul
aferent disciplinei predate, elevii mutânduse din clasã în clasã), au fost dotate cabinetele de informaticã (sala 15 - se renunþã la anexã), laboratoarele
de biologie-chimie (sala 30), fizicã (sala 31), cabinetele de geografie (sala 34) ºi limba românã (sala 19)
cu mobilier din lemn, pupitre duble ºi scaune de aceeaºi culoare (verde-deschis).

325

În corpul B s-au înfiinþat:
- cabinet de francezã dotat cu videoproiector ºi material didactic (9B)
- cabinet de limba turcã (sala 5B)
- cabinet de limba englezã (sala 6B)
- cabinet de limba spaniolã (sala 10B)
...personalizând fiecare clasã cu steagul þãrii respective, iar la intrare regãsindu-se un minion
costumat cu elemente specifice.

Cabinet Francezã

Cabinet Spaniolã

Cabinet Englezã

Cabinet Turcã

326

Perioada 2013-2016

CABINETE MODERNIZATE

Cabinete de informaticã – sala 5, 15, 18bis, 26
Cabinete de limbi straine – sala11(chineza), sala 5b (turca), 6b (engleza), 9b
(franceza), 10b (spaniola)
Cabinet religie – sala 8b
Cabinet limba românã – sala 19
Cabinet biologie/ chimie - sala 30
Cabinet fizicã – sala 31
Cabinet geografie – sala 34
Perioada 2016–2019

Trecerea la un singur schimb, modernizarea etajului 2 dupã modelul norvegian

Cabinete de informaticã – sala 15, 26, sala P1, P2, cabinet mobil cu 25 de
laptopuri
Cabinete de limbi strãine – sala 26 (chinezã – Clasa Confucius), sala 3 B (turcã)
Capela/cabinet religie – sala 17
Cabinet ºtiinþe – P1

În perioada 2016-2017 s-a trecut la un singur schimb, cel de dimineaþã, fapt care
a dus la schimbarea destinaþiei anumitor birouri. Contabilul-ºef ºi administratorul au fost
mutaþi în corpul A în sala 8, parter, respectiv etajul 1, langã cancelarie, sala 24. În vederea
eficien-tizãrii muncii administrative, secretariatul împreunã cu secretara-ºefã au fãcut
echipã cu informaticianul la sala 20 (etajul I). Astfel, în felul acesta, în sala 6, unde a
funcþionat secretariatul, este amenajat un cabinet metodic .

327

LISTA CABINETELOR MODERNIZATE

Cabinet ChINEZã
2013-2016

Cabinet ChINEZã
2016 – în prezent Clasa Confucius

Cabinet RELIGIE

Cabinet ENGLEZã
328

Cabinet INFORMATICã
Cabinet 1 Informaticã

Cabinet 3 Informaticã

Cabinet 2 Informaticã
Cabinet 4 Informaticã

Cabinet Informaticã mobil

329

CEAINãRIE

În perioada 2016-2017, în corpul B a funcþionat ”Ceainãria”- înfiinþatã în cadrul proiectului
COMPANIA ELEV-Junior Achievement România de cãtre elevii din clasei a X-a B- clasa intensiv chinezã.
În timpul pauzelor, se serveau ceaiuri calde, fresh-uri de portocale ºi sandwici-uri. De asemenea, aceºti
elevi s-au ocupat ºi de aspectul holurilor ºi de sala 2B: ALB-NEGRU

330

CANCELARIA

Modernizarea a continuat ºi în perioada 2015-2016 cu ”bãtrâna” cancelarie . Astfel, vechiul
mobilier a fost înlocuit cu dulapuri - cuºete culoarea venghe (2015), iar în anul 2018 cu scaune noi, frigider
ºi pardosealã din rãºinã epoxilicã (2019).

SALA DE FESTIVITãÞI

În sala de festivitãþi s–a creat un cadru optim pentru desfãºurarea evenimetelor artistice, întâlniri
ºi alte evenimente. S–au montat aparate de aer condiþionat, s-au înlocuit jaluzelele decolorate de soare cu
draperii care sã fie în ton cu cortina de la scenã. O altã schimbare majorã a constat în înlocuirea ºi
modernizarea staþiei de amplificare, a boxelor, deci a întregului sistem de sonorizare. S-au achiziþionat
un videoproiector, un calculator cu diagonala de 150 cm ºi un televizor Samsung cu diagonala de 165 cm.
În acest spaþiu generos ºi boem, se desfãºoarã evenimente derulate deja înainte, precum: de Gala Xenopol,
Ziua ªcolii, Ziua Multiculturalitaþii s.a.

331

SãLILE DE CURS

În anul 2018 s-a început modernizarea sãlilor de curs de la parter (sala 12 ºi 13) dupã model
norvegian. Totul este transformat: pereþii, pardoseala, instalaþia electricã, roletele de la geamuri. Sala de
curs din ”cenuºareasã”, devine o ”prinþesã”. Dotãrile sunt pe mãsurã: pupitre confortabile, scaune de
aceeaºi culoare, tablã de sticlã, cu leduri, pe tot peretele, videoproiector care are un panou acþionat de un
buton. Fiecare elev are dulãpior pentru obiectele personale, iar materialele didactice sunt depozitate în
dulapuri separate. Fiecare clasã model este dotatã cu o imprimantã ºi un laptop necesare orelor de curs.
La etajul 2 au fost modernizate alte 7 Sãli de curs (2019) dupã acelaºi model norvegian. Fiecare
salã a fost personalizatã în funcþie de culoarea mobilierului.
Sala 12 – înainte de modernizare

Sala 12 – dupã modernizare

Sala 13 – înainte de modernizare

Sala 13 – dupã modernizare

332

Sala 30 - înainte de modernizare

Sala 30 - dupã modernizare

Sala 31 - înainte de modernizare

Sala 31 - dupã modernizare

Sala 32 - înainte de modernizare

Sala 32 - dupã modernizare

Sala 33 - înainte de modernizare

Sala 33 - dupã modernizare

333

Sala 34 - înainte de modernizare

Sala 34 - dupã modernizare

Sala 35 - înainte de modernizare

Sala 35 - dupã modernizare

Sala 36 - înainte de modernizare

BIBLIOTECA

Sala 36 - dupã modernizare

În corpul A, lucrãrile de modernizare au început cu parterul. Biblioteca cu rafturi înalte ºi
incomode, s-a transformat într-un spaþiu primitor pentru lecturã ºi studiu.
“Biblioteca, cuvânt cu sensul lui de dicþionar (din grecescul “biblion” - carte ºi “theca” - dulap),
înseamnã instituþia care adunã (colecþioneazã), organizeazã ºi pãstreazã, cãrþi, reviste ºi publicaþii pentru a
fi folosite, de cititori. Cu timpul ºi-a lãrgit sensul, o bibliotecã este astãzi mai mult decât o colecþie de cãrþi,
este spaþiul în care se adunã persoanele interesate de carte ºi în care se organizeazã multe activitãþi.
Biblioteca ºcolarã face parte din sistemul naþional de biblioteci ºi are ca obiectiv primordial atragerea
cititorilor (utilizatorilor), folosind în acest scop metode atractive, cum ar fi: reamenajarea spaþiului (lucru
care s-a realizat la Colegiul Economic “A.D. Xenopol”, mãrturii fiind fotografiile), dotarea cu aparaturã ce
þine de tehnica modernã (digitalã). Indiferent de schimbãrile prin care trece, o bibliotecã trebuie sã rãmânã

334

templul de culturã clãdit pe înþelepciunea omenirii ºi care alcãtuieºte o lume fascinantã a umanitãþii.
Misiunea bibliotecii ºcolare este aceea de a sprijini elevii în procesul de formare intelectualã, emoþionalã
ºi socialã.
Biblioteca Colegiului Economic “A.D. Xenopol” pune la dispoziþia elevilor un spectru larg de
materiale moderne, în scopul încurajãrii învãþãturii ºi al creºterii interesului pentru lecturã. În inventarul
bibliotecii se gãseºte un nr. de 34021 de volume literaturã românã ºi literaturã universalã, precum ºi cãrþi
de specialitate. De asemenea constitue un real ajutor pentru elevi, în formarea abilitãþilor necesare,
accesãrii eficiente a tuturor resurselor bibliotecii pentru a se iniþia în cãutarea de informaþii ºi utilizarea
lor. Astfel, biblioteca “Colegiului Economic A.D. Xenopol” oferã posibilitatea doritorilor de a folosi
calculatoarele existente cu toate serviciile asigurate de acestea: imprimare, D.V.D., stick. Calculatorul
reprezintã un mijloc important de informare pentru elevi, pe care nu trebuie sã-l neglijeze, totuºi lectura
efectuatã sub îndrumarea bibliotecarului ºi a profesorului documentarist, creeazã caractere cu un potenþial
sufletesc bogat, orientat spre anumite valori morale ºi care va putea face faþã cu uºurinþã tuturor
problemelor vieþii. Pentru ca acest lucru sã se concretizeze bibliotecarul trebuie sã fie înzestrat cu mai
multe calitãþi ºi anume: creativitate perseverenþã, spirit critic, amabilitate, maturitate temperamentalã,
echilibru, simþ analitic, curiozitate intelectualã. Pentru aceste calitãþi, doamnei bibliotecar Nela Costin i-a
fost acordatã, diploma ,,Bibliotecarul Anului” de ,,Casa Corpului Didactic” Bucureºti în anul 2018.

335

SALã ªI TEREN DE SPORT

Un alt loc preferat de elevi este sala de sport care în decembrie 2019, a fost modernizatã în
totalitate: pardoseala din parchet a fost înlocuitã cu tartan, coºuri noi, sistem de deschidere a geamurilor,
aspirator pentru întreþinere.
În acelaºi scop, si anume confortul elevilor prin amenajarea spatiului în care se învaþã, dar ºi cel
al recreerii.
Astfel, curtea interioarã a fost asfaltatã ºi amenajatã cu arbuºti de tuia (2015). Au fost achiziþionate
2 mese de tenis de masã ºi o tablã de ºah (martie 2018), iar în decembrie 2019 a fost amenajat un teren cu
suprafaþã de tartan cu spaþiu pentru practicarea baschetului 3 x 3, ºah ºi pentru desfãºurarea probei de
lungime de pe loc.

336

STRUCTURA ANULUI ªCOLAR

Conform OMECTS, în anul ºcolar 2020-2021, ºcoala va începe pe 14 septembrie 2020 (faþã de 9
septembrie în anul ºcolar 2019-2020), iar vacanþa intersemestrialã va fi în ianuarie-februarie (vacanþa de
iarnã nu va mai fi intersemestrialã). Cele douã semestre ar urma sã fie egale (17 sãptãmâni), dar ºcoala va
avea cu o sãptãmânã în minus faþã de anul acesta ºcolar – respectiv 34 de sãptãmâni de ºcoalã, faþã de 35
în prezent. Pentru clasele a XII-a, anul ºcolar are 32 de sãptãmâni de cursuri ºi se încheie la data de4 iunie
2021, iar pentru clasele din învãþãmântul liceal filiera tehnologicã, anul ºcolar are 37 de sãptãmâni de
cursuri. Având în vedere perioada în care vor avea loc Sãrbãtorile Pascale, a fost propusã fracþionarea
vacanþei de primãvarã pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, sã sãrbãtoreascã
împreunã (Paºtele Catolic va fi în 2021 pe data 4 aprilie, iar Paºtele Ortodox va fi în 2021 pe data 2 mai)
Programul “ºcoala altfel” se va desfãºura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o
perioadã de 5 zile consecutive lucrãtoare, a cãror planificare se aflã la decizia ºcolii, la fel ca pânã acum.

Structura anului ºcolar 2008-2020:
2020-2021: 34 de sãptãmâni de cursuri
2019-2020: 35 de sãptãmâni de cursuri

2018-2019: 34 de sãptãmâni de cursuri, în total 168 de zile lucrãtoare

2017-2018: 35 de sãptãmâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrãtoare
2016-2017: 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrãtoare
2015-2016: 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrãtoare
2014-2015: 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrãtoare
2013-2014: 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrãtoare

2012-2013: 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrãtoare
2011-2012: 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrãtoare

2010-2011: 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrãtoare

2009-2010: 35 de sãptãmâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrãtoare

2008-2009: 35 de sãptãmâni de cursuri, însumând 172 de zile lucrãtoare

337

338

339

340

341

342

MODULE DE SPECIALITATE IN PERIOADA 2000 - 2020
2000–2010

PROFILUL: SERVICII
SPECIALIZAREA: ECONOMIC

SPECIALIZAREA: TURISM ªI ALIMENTAÞIE PUBLICã

343

2010-2016

ECONOMIC

344

TURISM

345

2016 – prezent
ECONOMIC

346

TURISM

347

ACTIVITATEA ARIEI CURRICULARE TEhNOLOGII

Un bilanþ al ultimilor cinci ani reprezintã o bunã ocazie pentru trecerea în revistã a realizãrilor
acestei perioade.
În cadrul ariei curriculare tehnologii, în ultimii 5 ani au fost desfãºurate multe activitãþi ºi
proiecte, care s-au finalizat cu participarea la diverse concursuri ºi cu obþinerea unor bine meritate premii.
Proiectul “Elevii de azi – profesioniºtii de mâine”, iniþiat în anul ºcolar 2013-2014, ajuns acum la
a VI-a ediþie, a reprezentat un moment de punere în valoare ºi testare a cunoºtinþelor, priceperilor ºi
deprinderilor dobândite de elevi pe parcursul orelor de curs ºi de practicã.
Astfel în ultimii, ani au fost obþinute o serie de premii, la concursurile din cadrul proiectului, dupã
cum urmeazã:

LICEU

Anul ºcolar 2015 – 2016

Secþiunea – Târgul Firmelor de Exerciþiu

· Locul al II-lea la secþiunea ”Cel mai bun slogan” obþinut de cãtre F.E. Cupcakes SRL – clasa a XI-a B,
· Menþiune la ”Cel mai bun slogan” obþinut de cãtre F. E Casa Doamnei SRL– clasa a XI-a B, si F.E.
Black and Whaite Caffe SRL
· Locul I la secþiunea ” Cele mai multe tranzacþii realizate” obþinut de cãtre F. E Transcommercial SRL
– clasa a XI-a C
· Locul al II-lea la secþiunea ” Cele mai multe tranzacþii realizate” obþinut de cãtre F. E Sanpario
Trattoria SRL – clasa a XI-a C
· Locul al III- lea la secþiunea ” Cele mai multe tranzacþii realizate” obþinut de cãtre F. E Elegance SRL
– clasa a XI-a C
· Menþiune la secþiunea ” Cele mai multe tranzacþii realizate” obþinut de cãtre F. E Delight Caffe SRL –
clasa a XI-a C
· Locul al II-lea la secþiunea ”Cel mai bun spot video” obþinut de cãtre F.E. Sweet Shop SRL
· Menþiune la secþiunea ”Cel mai bun spot video” obþinut de cãtre F.E. Red Lion Cafe SRL– clasa
a XI-a B
· Locul al II-lea la secþiunea ”Cel mai bun stand” obþinut de cãtre F.E. YouandMe SRL – clasa a XI-a H,
· Locul al III-lea ºi Menþiune la secþiunea ”Cel mai bun catalog” obþinute de firmele F.E. Gourmet Way
Tour SRL– clasa a XI-a G ºi F.E. EscapetoIsland SRL – clasa a XI-a H
· Locul I ºi Menþiune la secþiunea ”Cel mai bun catalog” obþinute de firmele F E Premiere Events SRL
ºi FE Belmondo Ristorante
· Locul I ºi Menþiune la secþiunea ”Cea mai bunã prezentare ppt” obþinute de firmele F.E. Castel Tour
SRL – clasa a XI-a G ºi F.E. Gourmet Way Tour SRL– clasa a XI-a G
· Locul al II-lea la secþiunea ”Cele mai bune materiale promoþionale” obþinut de F.E. YouandMe SRL –
clasa a XI-a H
· Locul I la secþiunea ”Cel mai bun negociator” obþinut de F.E. Cake Land SRL
· Locul al II-lea la secþiunea ”Cel mai bun negociator” obþinut de F.E. Young Exclusive Tour SRL
· Locul al III-lea la secþiunea ”Cel mai bun negociator” obþinut de F.E. CastleTour SRL,
· Mentiune la secþiunea ”Cel mai bun negociator” obþinut de F.E. Aristocrat Events SRL, si F.E. Brillo
SRL
· Locul I ºi Menþiune la secþiunea „Cel mai bun stand” obþinute de firmele FE Brillo SRL ºi FE Elegance
SRL
· Locul al II-lea la secþiunea ”Cele mai multe tranzacþii realizate” obþinut de F.E. Unique Experience
Travel SRL – clasa a XI-a H

La concursul pe teme profesionale din domeniul turismului: “Simularea activitãþii desfãºurate în cadrul
unui hotel”:
· Premiul I – Alecu Liliana - clasa a X-a G ,
· Premiul al II-lea - Petcu Diana - clasa a X-a G
· Premiul al III-lea Dragomir Rãzvan clasa a X-a H

348

· Menþine – Rob Diþian Iulia - clasa a X-a H
· “Simularea activitãþii desfãºurate în cadrul unei agenþii de turism
· Premiul I - Coteanu Andra - clasa a XI-a H

La concursul ’Realizarea etichetei unui produs alimentar’:
· Premiul I – Echipa formata din Ionica Ana-Maria, Avram Vlad Constantin, Zaharia Rãzvan – clasa a
X-a A

La concursul „ Contabilitate aplicata”
· Premiul I – Margine Cristina
· Premiul II – Drãgan Ionuþ Robert
· Premiul III – Rãducã Georgiana
· Menþiune – Perca Mihai

La concursul „ Asigurãrile în economia de piaþã”
· Premiul I – Roman Maria
· Premiul II – Herea Marilena
· Menþiune – Burlui Stefania

Anul ºcolar 2016-2017

Secþiunea – Târgul Firmelor de Exerciþiu

· Locul I ºi locul al III-lea la secþiunea ” Cele mai multe tranzacþii realizate” obþinut de F.E. Pizza Time
SRL si FE Choco Loco
· Menþiune la secþiunea ” Cele mai multe tranzacþii realizate” obþinut de F.E. Sweet Five SRL – clasa a
XI- a A
· Locul I la sectiunea „Cea mai buna prezentare ppt” obtinut de FE Khaleea Events SRL –
clasa a XI-a A
· Menþiune la secþiunea „Cea mai buna prezentare ppt” obtinut de FE Fresh SRL – clasa a XI-a F
· Locul I ºi Menþiune la secþiunea ”Cele mai bune materiale promoþionale”obþinute de firmele
F.E.Rida&Alma Tour ºi EleganceTour – clasa a XI-a G ºi a XI-a H
· Locul I la secþiunea ”Cel mai bun slogan moto” de F.E. World Wide Tour – Menþiune la secþiunea ”Cel
mai bun stand” obþinut de F.E. Elegance Tour SRL– clasa a XI-a H
· Menþiune la secþiunea ”Cel mai bun negociator” obþinutã de F.E. Elegance Tour SRL
· Menþiune la secþiunea ” Cel mai bun catalog” obþinutã de F.E. Dinamic Tour
La concursul „ Asigurarile in economia de piata”
· Locul I a fost obþinut de eleva Chirilã Maria

Anul ºcolar 2017-2018

Secþiunea – Târgul Firmelor de Exerciþiu

·
·
·
·

Premiul I The White Darkness secþiunea „Cel mai bun catalog” – clasa a XI a H
Premiul I The White Darkness secþiunea „Cel mai bun slogan/motto” – clasa a XI a H
Premiul II Luxury Shopping Tour secþiunea „Cel mai bun stand” – clasa a XI a G
Premiul II The White Darkness secþiunea „Cea mai bunã prezentare

Anul ºcolar 2018-2019

Secþiunea – Târgul Firmelor de Exerciþiu

· Menþiune la secþiunea „Cel mai bun spot video” a fost obþinutã de firma Mockingjay srl - clasa
a XI-a C
· Premiul al II-lea la secþiunea Cea mai buna prezentare ppt a fost obþinut de FE Ghereta cu tricouri SRL
– clasa a XI-a D
· Premiul I F.E. ON POINT secþiunea „Cele mai profesionale materiale promoþionale” – clasa a XI-a H
· Premiul al II-lea F.E. Green Hills – Secþiunea „Cel mai profesionist stand” – clasa a XI-a G

349

Secþiunea - ”Simularea activitãþii desfãºurate în cadrul unei agenþii de turism”
· Premiul al IiI lea Florea Laura
· Menþiune: Almasi Francesca ºi Gheorghe Robert

La Olimpiada interdisciplinarã tehnologii, domeniul turism ºi alimentaþie, elevii pregãtiþi de dna
prof. ªtefania Mihai au obtinut urmatoarele rezultate:
· Premiul I ºi douã menþiuni, la nivelul Municipiului Bucureºti, obþinute de eleva Albulescu Georgiana
ºi Anghel Andreea ºi Nicea George
· Premiul I la nivelul Municipiului Bucureºti ºi Menþiune pe þarã obþinute de eleva Pãtraºcu Loredana
clasa a XI-a H în anul ºcolar 2017-2018.
Alte proiecte în care elevii colegiului nostru sunt implicati sunt cele realizate in colaborare cu
Junior Achievement Romania.
In anul 2017, Firma V-Tech, formatã din elevii Marinescu Andrei ºi Popescu Amalia, a obþinut
numeroase premii la urmãtoarele concursuri:
a) Concursul Social Innovation Relay (SIR):
- Locul I la faza naþionalã
- Locul III la faza internaþionalã
b) Concursul J.A România – Compania anului 2017
- Locul II la faza naþionalã
Concursul de inovaþie tehnicã ºi IT
Firma DaVinci a obþinut Menþiune la faza municipalã

În anul 2018:
a) La concursul “Compania anului 2018”, s-au calificat patru echipe din cadrul Colegiului Economic
“A.D. Xenopol”, în faza de incubator BlizzFactory:
· Shin Sekay
· Cerebro
· Cabluri Rezistente
· Crimaco

b) Premiul I pentru cel mai bun plan financiar l-a câºtigat echipa “Cerebro”, tot în cadrul concursului
“Compania Anului 2018”.

În anul 2019:
Premiul special “ªcoala Antreprenorialã 2019” acordat de cãtre J.A România Colegiului
Economic A.D. Xenopol
Competiþia Business Plan 2018-2019
La faza judeþeanã (ROCT), firma de exerciþiu ShinSekay a obþinut locul III.

În ultimii trei ani, în cadrul liceului, s-au desfãºurat urmãtoarele proiecte pe teme antreprenoriale:
a) Concursul antreprenorial “Antreprenorul Viitorului”, cu cele douã ediþii:
- anul 2017: faza pe clasã ºi faza pe ºcoalã
- anul 2018: faza pe clasã ºi faza pe ºcoalã
Aceste concursuri s-au desfãºurat în colaborare cu specialiºtii BRD, care au pregãtit echipele
participante la concursul organizat de cãtre J.A. România.
b) Concursul în cadrul Colegiului Economic “A.D. Xenopol”: “Banca Viitorului”, organizat în colaborare
cu specialiºtii BRD.
O altã activitate la care elevii colegiului participã în fiecare an este concursul pe teme de protecþie
a consumatorului „Alege! Este dreptul tãu!”, concurs la care au reuºit sã obþinã rezultate notabile, atât la
etapa pe municipiu, cât ºi la etapa naþionalã.

350

ªCOALA POSTLICEALã

Anul 2016 a fost marcat de înfiinþarea ºcolii Postliceale cu specializarea: ”Organizator de
conferinþe, congrese târguri ºi expoziþii” – ca o dovadã a maturitãþii catedrei de turism.
Fiecare promoþie ºi-a pus amprenta prin organizarea unor evenimente care au reprezentat atât o
bunã ocazie de a pune în practicã cunoºtinþele dobândite ºi de a-ºi crea ºi dezvolta abilitãþile organizatorice
cât ºi un prilej pentru desfãºurarea unor activitãþi extracurriculare pentru elevii de liceu.
Fiecare dintre aceste evenimente a reprezentat o provocare, dar ºi o bucurie. Într-o prezentare
sinteticã, evenimentele organizate de ºcoala Postlicealã sunt urmãtoarele:
Forum ONG – Schimbarea începe cu tine! - eveniment care ºi-a propus sã informeze ºi sã
sensibilizeze elevii claselor IX-XII privind importanþa implicãrii în activitãþi de voluntariat. Pornind de la
întrebarea “Care este ultimul lucru pe care l-ai fãcut ºi de care eºti mândru?”, fiecare ONG participant a
avut la dispoziþie 10-15 minute de speech pe o temã la alegere legatã de voluntariat, dar ºi o sesiune de
informare ulterioarã într-o salã de clasã. La eveniment au participat 8 speakeri care au prezentat importanþa
voluntariatului din diferite domenii. Dintre aceºtia pot fi evidenþiaþi: Cristian Cristea - Training Manager
at CITY GRILL ºi partener, alãturi de OMV Petrom la Proiectul “Þara lui Andrei”, Adriana ºerban Voluntar
- Asociaþia pentru protecþia animalelor “Robi”, Anca Pricop - Asociaþia Better Youth, Georgiana Cremene
– vicepreºedinte Reciclare creativã, Lidia State - Noi Orizonturi, Giorgiana Vlãsceanu - Vicepreºedinte
Brigada de voluntari.
”Old Town – City hunt” – Centrul Vechi – (9 iulie 2017) un eveniment de tip teambuilding, care
s-a adresat elevilor claselor a IX-a, specializarea turism. Acesta ºi-a propus pe de o parte dezvoltarea
abilitãþilor de comunicare individualã ºi de grup, creºterea încrederii în sine ºi în capacitãþile echipei,
crearea unui mediu de lucru armonios în cadrul clasei, iar pe de altã parte, descoperirea principalelor
obiective turistice din centrul vechi al Bucureºtiului într-un mod inedit.
Provocarea limonadei (4.10.2018) ºi ediþia a II-a Limo Fest (26.09.2019), evenimente care au
avut ca segment þintã elevii claselor a X-a care ºi-au testat pentru prima datã abilitãþile antreprenoriale ºi
de muncã în echipã, în calitatea lor de ”producãtori ºi vânzãtori de limonadã”.
Fii român ºi câºtigã! – 29 noiembrie 2018 – un eveniment gândit sã marcheze Centenarul Marii
Uniri ºi care sã le trezeascã elevilor un sentiment de mândrie naþionalã. Gândit pe douã paliere: un concurs
menit sã sensibilizeze elevii acestui liceu faþã de valorile/personalitãþile de origine românã care ºi-au adus
contribuþia la dezvoltarea umanitãþii/români celebri care au contribuit la progresul omenirii, ºi un moment
festiv.
Concursul, la care au participat peste 500 de elevi, s-a desfãºurat în douã etape: prima etapã s-a
desfãºurat la nivelul fiecãrei clase ºi a presupus vizionarea filmuleþului: Personalitãþi ale României cu care
ne mândrim, urmat de un concurs de tip kahoot, ºi etapa finalã în cadrul cãreia s-au întrecut primii clasaþi
din fiecare clasã.
Spectacol festiv - Scurt moment artistic – realizat de elevii Colegiului Economic A. D. Xenopol:
Parada costumelor populare, „Sfada Provinciilor Româneºti” o prezentare ineditã a zonelor þãrii, Ce-þi
doresc eu þie, dulce Românie, Dans popular
Transmiterea mesajului pentru România prin realizarea ºi prezentarea bannerului de fiecare clasã
– conturul României (foto)
Sub egida “Cultura unui popor poate fi cunoscutã prin fereastra deschisã a bucãtãriei sale” s-a
desfãºurat expoziþia – concurs: prezentare preparate culinare din diferite zone ale României
Paºi spre viitor – mai 2019 – o sesiune de comunicãri care ºi-a propus dezvoltarea
deprinderilor de cercetare, de analizã ºi sintezã precum ºi de comunicare în public.
Nu în ultimul rând, se impune a fi evidenþiatã buna colaborare pe care membrii ariei curriculare
tehnologii o au cu agenþii economici din domeniu, fapt reflectat de convenþiile de practicã încheiate cu SC
Pepco Retail SRL, Restaurantele McDonald’s, peste 30 de hoteluri, restaurante, agenþii de turism,
organizatori de evenimente ºi alþi agenþi economici.
Dintre acestea pot fi evidenþiate: restaurantele din cadrul Max Grup cu care au fost încheiate
convenþii pentru practica elevilor din clasele a IX-a, hotelurile Intercontinental, Ambasador, NH Hotel,
GoldenTulip, Internaþional, în vederea organizãrii practicii pentru elevii claselor a X-a, în cele peste 20 de
agenþii TUI Travel Center, Paralela 45, Happy Tour, Cocktail Holidays, Turism Euro Club , Nordic Tours,
Brava Tour , Tramp Travel, Getica Travel, HelloHolidays Lala Travel – pentru elevii claselor a XI-a ºi a
XII-a, precum ºi cu Romexpo, Cufãrul Fermecat, Clasa Întâi pentru a asigura contactul direct cu firmele
organizatoare de evenimente.

351

ARIA CURRICULARã SOCIO-UMANE

ªtiinþele socio-umane îºi pun amprenta asupra copiilor prin cunoºtinþele despre locuri, naturã,
oameni, istorie, societate ºi îi ajutã sã înþeleagã faptul cã, deºi suntem atât de diferiþi, ne aflãm sub umbrela
aceloraºi interese legate de locuire, hranã, confort, pace.
Având în vedere specificul colegiului nostru, am pus accent în demersul didactic, pe o abordare
transdisciplinarã. Am încercat stabilirea unui echilibru între directivele programelor ºcolare ºi exploatarea
acelor teme ce pot contribui direct la o eventualã carierã în domeniul economic. Prin activitatea noastrã
didacticã, am extins educaþia elevilor dincolo de contextul national, urmând tendinþa de predare a unei
istorii ºi geografii comune europene. Totodatã, am evidenþiat ºi diferitele valori naþionale începând cu
personalitatea lui A. D. Xenopol., unul dintre primii mari istorici ai românilor, dorindu-ne sã implementãm
cele trei valori ale colegiului nostru: Recunoºtinþa pentru trecutul istoric, Respectul reciproc pentru o bunã
cooperare în prezent, Responsabilitatea viitorului. Astfel, elevii nostri s-au implicat în derularea unor
proiecte variate (TRANS-EUROPA, România la Centenar) ºi în organizarea unor activitãþi didactice
tematice (Ziua Multiculturalitãþii, Ziua Naþionalã a României, Ziua ªcolii, Ziua Europei, Comemorarea
Holocaustului).
Cu o pregãtire solidã, geografia ºi economia sunt obiecte alese de elevii din clasele a XII-a ca
disciplinã opþionalã în cadrul Probei E a Examenului Naþional de Bacalaureat, nu doar ca urmare a unei
scurte liste impuse de specificul liceului, ci ca o finalitate fireascã a unui proces constant de învãþare.
Rezultatele obþinute de elevii noºtri la acest examen sunt remarcabile, numãrul mare de note maxime fiind
o bucurie atât pentru elevi, cât si pentru profesorii care i-au pregãtit. Catedra de Geografie se mândreºte ºi
cu elevii care au participat la Olimpiada de Geografie, atât la faza pe ºcoalã cât ºi la faza pe sector sau la
faza naþionalã. De exemplu, în anul ºcolar 2018-2019, eleva Pãtraºcu Loredana Diana, din clasa a XII-a H
a obþinut un Premiu Special la Olimpiada Naþionalã de Geografie ce s-a desfãºurat la Târgu-Mureº. În
ultimii ani destul de mulþi elevi conºtientizeazã importanþa gândirii geografice în viaþa realã astfel încât se
orienteazã spre Facultatea de Geografie din cadrul Universitãþii Bucureºti. De asemenea, buna pregãtire la
disciplinele economice - dobânditã în cei patru ani de liceu - îi determinã pe elevii noºtri sã aleagã o carierã
în acest domeniu, un numãr mare de studenþi ai Academiei de ªtiinþe Economice provenind din Colegiul
Economic A.D. Xenopol.
Trãim în plinã erã informaþionalã, în care principala investiþie este sau ar trebui sã fie - în copiii
noºtri. Trãim într-o lume globalã, în care cãlãtorim din ce în ce mai mult ºi în care ne întâlnim cu oameni
care vin din alte þãri ºi din alte culturi, diferite de a noastrã. Singura ºi adevãrata ºansa de a ne înscrie pe
orbita normalitãþii (prosperitate, progres, dezvoltare personalã) o reprezintã educaþia pe tot parcursul vieþii,
dar în special a copiilor.
“Adevãrurile fundamentale rãmân aceleaºi pentru toate timpurile…”
Conduºi de aceste cuvinte ale academicianului A. D. Xenopol, am încercat sã rãspundem
provocãrilor în contextul educaþional actual. Considerãm cã am reuºit, mobilizând elevii noºtri atât în
cadrul lecþiilor desfãºurate în clasã, cât ºi în activitãþile educative organizate în afara orelor de studiu.

352

ARIA CURRICULARã MATEMATICã ªI ªTIINÞE

Activitatea didacticã a ariei curiculare matematicã ºi ºtiinþe nu se rezumã doar la parcursul specific
al orelor de curs, ci implicã ºi activitãþi complementare, de susþinere a procesului instructiv-educativ:
perfecþionarea metodicã, schimburi de experienþã, sesiuni de comunicãri, concursuri, consilii profesorale.
Profesorii au urmãrit nu numai sã formeze ºi sã dezvolte la elevi capacitãþi de a rezolva probleme,
ci ºi de ai se înzestra cu un set de competenþe ºi valori menite sã-i integreze profesional.
De curând s-a organizat la nivelul liceului nostru Concursul “Adolf Haimovici-matematici
aplicate”, la care elevii preocupaþi s-au evidenþiat prin distincþii ºi menþiuni:
- Ghiþã Ruxandra - clasa XIID, - menþiune, Concursul Adolh Haimovici, etapa pe municipiu 2017,
- Stoian Costin - clasa a X-a A - menþiune, etapa pe municipiu 2018 - olimpiada de biologie
Catedra de matematicã este una dintre cele mai reprezentative la nivelul ºcolii, din punct de
vedere numeric, al stabilitãþii, al muncii cu elevii, dar ºi al succeselor ºi al influenþei educativ-ºtiinþifice
asupra elevilor ºcolii. Nu putem sã vorbim de activitatea catedrei de matematicã fãrã sã amintim de
activitatea prestigioasã a domnului Ion Otãrãºanu, profesor metodist al Municipiului Bucureºti, om atât cu
o vastã pregãtire ºtiinþificã, cât ºi cu o impresionantã culturã în diverse domenii, colaborator al Gazetei
Matematice, autor al multor articole metodico-ºtiinþifice, dar ºi de opinie, membru în comisii de examene,
de acordare a gradelor didactice. Caracter integru, dovedind disponibilitate la dialog, a ºtiut sã-ºi atragã
dragostea ºi preþuirea generaþiilor de elevi, respectul meritat al colegilor, admiraþia ºi recunoºtinþa tuturor
celor cu care a colaborat de-a lungul carierei
La activitatea ariei, alãturi de profesorii ,,veterani’’ ai ºcolii - Mihãescu Doina - matematicã,
Teodorescu Aurora - chimie, Vasiliu Cristina - biologie, Morar Ruxandra ºi Sibiºeanu Corina - fizicã,
s-au alãturat ºi prof. Giuclea Adina ºi Stancu Doina, dar ºi profesori cu o ºedere mai scurtã Mazãre
Cãtãlina, Gheorghe D., Anghelescu Irina, toþi preocupaþi de dezvoltarea metodico-ºtiinþificã ºi de
implicarea în toate activitãtile extraºcolare menite sã contribuie la dezvoltarea unor valori morale în elevii
noºtri, în creºterea prestigiului ºcolii ºi în atingerea misiunii liceului nostru.

353

Catedra de educaþie fizicã ºi sport

Mens sana in corpore sano

Educaþia fizicã ºi sportul dezvoltã o arie
complexã de interese, trebuinþe, motivaþii. Educã
ambiþia, curajul, emulaþia, atenþia distributivã,
hotãrârea, fermitatea, perseverenþa, calmul, modestia,
onestitatea, multiple trãsãturi de voinþã ºi caracter.
Calitãþile intelectuale, calitãþile fizice ºi
calitãþile morale se contureazã cu maximum de
durabilitate ºi eficienþã în activitãþile corporale .
Sportul îmbunãtãþeºte performanþele ºcolare;
exerciþiile fizice îmbunãtãþesc efectele cognitive ºi au
un efect pozitiv asupra capacitãþii de atenþie ºi
memorie, în special în cazul celor care se confruntã cu
problema deficitului de atenþie. Educaþia fizicã
disciplineazã elevul ºi oferã o anumitã structurã, un
ghidaj, o rigoare care creeazã mai apoi o rutinã, ºi
care se transpune ºi în alte activitãþi datoritã
mentalitãþii formate în acest sens. De asemenea, este
o formã de educaþie pentru sãnãtate, promovând
respectul ºi grija pentru organsimul propriu. Astfel
asigurãm întreprinderea deprinderilor intelectuale ºi
practice sau valorilor etice ºi morale care duc la o mai
bunã ãntegrare socialã a elevului.
Colegiul nostru are o tradiþie în organizarea
ºi participarea la competiþiile sportive care se
organizeazã în cadrul ONSS, Festivalul sportului
ºcolar organizat de Proedus precum ºi alte competiþii
organizate de Primãria Sectorului 2. Aceste competiþii
sportive se deruleazã ºi în sãptãmâna “ªcoala Altfel”
creându-se o tradiþie de 6 ani.
Dovadã sunt numeroasele premii câºtigate de
elevii noºtri la diverse competiþii sportive din care
enumerãm:

· Locul 6 - FAZA NAÞIONALÃ BASCHET FETE ONSS 2017

· Locul 4 - FAZA NAÞIONALÃ BASCHET FETE ONSS 2018

· Locul 3 - VOLEI BÃIEÞI MUNICIPIU ONSS 2016-2017
· Proedus Locul 1 Municipiu 2016-2017 - BASCHET FETE

· Proedus Locul 3 Municipiu 2017-2018 - VOLEI BÃIEÞI

· Locul 2 - PENTATLON ATLETISM BÃIEÞI 2019

· Locul 3 - PENTATLON ATLETISM - 2018 ºi LOCUL 2 FETE 2019

· Locul 4 - TENIS DE MASÃ MUNICIPIU FETE 2017-2019

· Locul 5 - TENIS DE MASÃ MUNICIPIU BÃIEÞI 2017-2019

Aceste echipe au fost recompensate ºi cu tabere organizate
de Proedus în Grecia ºi la Costineºti.

354

ARIA CURRICULARã LIMBã ªI COMUNICARE
Catedra de Limba ºi Literatura Românã

Pânã nu de mult, când i se adresa cuiva întrebarea: „Ce ai fãcut în ultimii cinci ani?”, era fie ironic,
fie tendenþios, cert e cã nu era de bine. La Catedra de limba românã de la Colegiul Economic „A.D.
Xenopol”, aceastã interogaþie nu genereazã emoþii negative, pentru cã noi, membrii catedrei – prof. Ibrion
Liana, prof. Balahura Ramona, prof. Niculiþã Cristina, prof. Pãun Octavian, prof. Stoica Mirabella –, ne
întrebãm la finele fiecãrui an ºcolar, chiar semestru, dacã ne-am atins obiectivele propuse la începutul
anului ºcolar, dacã am progresat sau, dimpotrivã, ne-am poticnit ºi cum sã ne redresãm rapid.
Limba ºi literatura românã este o materie importantã nu numai prin prisma faptului cã face parte
din disciplinele la care se susþine examen de bacalaureat (oral ºi scris), ci ºi prin complexitatea ei. Datoria
noastrã este sã-i pregãtim pe elevi cum se cuvine pentru a trece cu succes de examenul maturitãþii, misiune
pe care ne-am îndeplinit-o din plin, iar rezultatele din ultimii cinci ani o dovedesc. Dacã în 2015 procentul
de promovare la aceastã disciplinã a fost de 95,19%, în 2016 – 97,80%, am þintit mai sus, astfel încât în
2019 procentul a fost de 99,55%. Pentru a obþine aceastã performanþã, profesorii de limba ºi literatura
românã au dat mãsura pregãtirii ºi a devotamentului lor, s-au înarmat cu voinþã, cu multã rãbdare ºi tact
pedagogic. Sã recunoaºtem realitatea: elevii sunt tot mai puþin motivaþi sã îºi absolve studiile liceale
promovând examenul de bacalaureat, cei mai mulþi au în gând drumul strãinãtãþii unde „se trãieºte ºi se
câºtigã mai bine”. Or, noi, profesorii de limba ºi literatura românã, suntem nevoiþi sã facem faþã acestor
provocãri ºi sã-i determinãm sã vadã în perspectivã, sã nu se mulþumeascã doar cu ce le oferã prezentul.
Tocmai de aceea, trebuie depuse eforturi susþinute ºi desfãºurate activitãþi cum sunt atelierele de lucru în
cadrul Sãptãmânii altfel – Sã gândim logic, sã ne exprimãm frumos – ori proiectul Academia copiilor
Sector 2.
Pe de altã parte, limba ºi literatura românã este o disciplinã care cultivã valori ºi atitudini, precum:
„Stimularea gândirii autonome, reflexive ºi critice prin lectura textelor”, „Cultivarea sensibilitãþii prin
receptarea operei literare” ºi „Formarea unor reprezentãri culturale privind evoluþia ºi valorile literaturii
române” (Curriculum Naþional, 2001). În acelaºi timp, fiind o componentã fundamentalã a identitãþii
naþionale, implicã o serie de conþinuturi ºi strategii didactice care sã le trezeascã elevilor sentimentul
patriotic, al conºtiinþei naþionale. În acest sens, Catedra de limba românã s-a implicat sau a iniþiat activitãþi
în colaborare cu colegi de la alte catedre. Astfel, sub egida Spiritualitate ºi turism românesc, se desfãºoarã
an de an evenimentul La Mulþi Ani, România!, prin care serbãm Ziua Naþionalã, proiect realizat în
colaborare cu catedrele de turism, istorie ºi religie.
Emoþiile transmise de scriitorii paºoptiºti, tradiþionaliºti, ºi nu numai, în operele lor au fost simþite
cu autenticitate cu ocazia excursiilor tematice cum au fost cele de la Câmpina (unde elevii au aflat trista
poveste a Iuliei Hasdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Haºdeu, dar ºi despre destinul lui Nicolae Grigorescu,
pictorul ce a redat pe pânzele lui scene din Rãzboiul de Independenþã), la Bran, la Râºnov, la Târgoviºte,

– Sãrbãtorirea Centenarului României –

355

– La Mulþi Ani, România! Moment artistic: Sfada Provinciilor Româneºti –

la Fãgãraº, la Braºov, la Sibiu ºi în alte locuri încãrcate de istorie ºi de frumuseþe. Aceste experienþe au avut
asupra elevilor un dublu impact: unul spiritual – conºtientizarea ºi preþuirea valorilor naþionale, ºi unul
formativ, având ocazia sã înþeleagã ce înseamnã sã fii ghid turistic – un posibil plan de viitor pentru unii
dintre ei.
În sala de festivitãþi a liceului au avut loc întâlniri cu diverse personalitãþi deschise dialogului cu
adolescenþii. Scriitoarea Ana Barton ºi Marian Hurducaº, manager ºi fondator al Necktie Agency,
dependent de public relations, neuromarketing, marketing digital ºi social media, au rãspuns invitaþiei
doamnei prof. Bozieru Lãcrãmioara de a împãrtãºi din experienþa lor de viaþã celor care abia aºteaptã sã o
înceapã.

– Cetatea Râºnov –

Din dorinþa de a le trezi adolescenþilor plãcerea de a citi, a gustului estetic, de a le stimula
creativitatea ºi a-i deconecta, mãcar ºi pentru câteva ore, de la lumea virtualã, s-a nãscut, în anul ºcolar
precedent, proiectul dramatic în care sunt implicaþi elevii claselor a IX-a. Privit cu reticenþã la început, în
cele din urmã elevilor le-a plãcut ideea de a citi o carte, de a-i schimba finalul ºi de a juca pe scenã propria
piesã de teatru, ca niºte adevãraþi actori. De altfel, au avut de la cine sã se inspire, pentru cã au fost
spectatori ai comediei D’ale carnavalului, piesã interpretatã pe scena sãlii de festivitãþi a Colegiului
Economic „A.D. Xenopol” de actori profesioniºti.

356

– Câmpina, Castelul Iuliei Haºdeu –

– Întâlnire cu Marian Hurducaº –

357

– Întâlnire cu scriitoarea Ana Barton –

– Proiect dramatic Mara –

358

– Proiect dramatic O scrisoare pierdutã –

359

– Proiect dramatic Tren de plãcere –

Dupã cum se poate vedea, la Catedra de limba românã timpul nu are rãbdare. Trebuie sã þinem
mereu pasul cu schimbãrile din sistem, dar mai ales cu cerinþele societãþii ºi nu în ultimul rând cu nevoile
tinerelor generaþii care au o altã viziune asupra vieþii.
prof. Ibrion Liana, responsabil catedrã

Catedra de Limbi Strãine

Limbile strãine au devenit o necesitate atât în viaþa personalã (utilizarea calculatorului/
Internetului, cãlãtorii, socializare…) cât ºi în cea profesionalã, reprezentând un atu în obþinerea unui loc de
muncã bine cotat sau posibilitatea desfãºurãrii unor stagii de perfecþionare în afara graniþelor þãrii.
Cunoaºterea unei limbi strãine, înseamnã cel puþin mai multe posibilitãþi de comunicare, înseamnã acces
la informaþii ºi culturi noi, înseamna oportunitãþi.
În cadrul Colegiului Economic “A.D. Xenopol”, studiul limbilor strãine se bucurã de o atenþie
deosebitã, în ºcoalã funcþionând clase cu regim intensiv pentru limba englezã, limba spaniolã, chinezã,
francezã ºi turcã.
Profesorii catedrei de limbi strãine din cadrul colegiului conºtientizeazã faptul cã învãþarea
reprezintã o investiþie a elevilor în propriul lor viitor ºi de aceea se strãduiesc sã facã din procesul de
învãþare unul cât mai plãcut ºi mai motivant.
LIMBA ENGLEZÃ

Limba englezã este denumitã deseori lingua franca globalã. Este limba dominantã pe plan
internaþional în domeniile comunicaþiei, ºtiinþei, afacerilor, aviaþiei, divertismentului ºi diplomaþiei. Într-o
zi obiºnuitã de ºcoalã, apoximativ un milliard de oameni învaþã, într-o formã sau alta, limba englezã.
Profesorii de limba englezã ai Colegiului Economic “A.D. Xenopol”, graþie experienþei pe care
au dobândit-o în urma anilor petrecuþi la catedrã ºi a deschiderii cãtre metodele moderne de învãþãmânt,
reuºesc sã prezinte conþinuturile lecþiilor într-un mod interactiv, atrãgãtor pentru elevi. Iar rezultatele se
vãd, mai ales, în dorinþa acestora de a participa ºi de a se implica în cât mai multe activitãþi curriculare ºi
extracurriculare.

360

În fiecare an, în cadrul liceului,
limba englezã este celebratã prin diverse
acþiuni ºi activitãþi cu tematicã
lingvisticã, artisticã, culturalã ºi culinarã.
De exemplu, pornind de la dorinþa
elevilor de a sãrbãtori ziua de
Halloween, a luat naºtere Ziua
Multiculturalitãþii, aceasta devenind deja
o tradiþie în cadrul colegiului nostru.
Printr-o comunicare profesorelev-familie, eficientã ºi continuã, ºi prin
desfãºurarea cursurilor de pregãtire în
vederea dobândirii unui certificat
lingvistic recunoscut internaþional.
Interesul elevilor pentru obþinerea
diplomelor de tip Cambridge este într-o permanentã creºtere. Dovedirea competenþelor lingvistice oferã
elevilor oportunitatea continuãrii studiilor la universitãþi de prestigiu, în afara graniþelor þãrii, ceea ce
contribuie major la formarea lor ca viitori profesioniºti.

361

LIMBA FRANCEZÃ

In Colegiul Economic A.D. Xenopol, Catedra de limba francezã a fost apreciatã în mod
echidistant alãturi de celelalte limbi studiate în liceu. Aportul profesorilor de limba francezã din liceu,
fiecare etalând o calitate pedagogicã ºi umanã deosebitã, a retrezit elevilor interesul pentru o limbã care
pierde teren în ultima vreme. Elevii din “Xenopol” au realizat potenþialul acestei limbi în cadrul viitoarelor
activitãþi de profil economic ºi nu numai, pe care probabil le vor desfãsura dupã absolvire. Limba francezã
s-a studiat ºi la nivel intensiv, rezultând promoþii francofone ºi elevi care au susþinut bacalaureatul
lingvistic la limba francezã. Mai mult, studiul intensiv le-a permis obþinerea unui atestat lingvistic de
Limba Francezã în urma unei lucrãri cu subiect la alegere din lumea francofonã.
Au existat ocazii suficiente în care elevii au luat contact cu Institutul Francez, prin vizite
organizate sau participarea la diferite expoziþii sau festivaluri cinematografice. La liceu, existenþa
mijloacelor audio-video le-a permis un contact direct cu limba ºi cultura francezã, mulþi dintre ei reuºind
sã atingã un nivel de comunicare satisfãcãtor pentru a se descurca în diferite situaþii.
An de an, limba francezã a devenit ocazia unor spectacole artistice, culturale sau culinare, prin
care s-a evidenþiat rolul acestei culturi în lumea contemporanã. Ziua Multiculturalitãþii, Sãptãmâna
Francofoniei sau Ziua Franþei au fost tot atâtea prilejuri de celebrare a limbii lui Molière.

Elevii clasei a IX-a C recitând din Jacques
Prévert

Scenetã amuzantã din Cântãreaþa Chealã
a lui Ionesco

Duet exploziv pe piesa lui Lara Fabian,
Je t’aime

Limba Francezã va rãmâne la loc de cinste în urmãtorii ani, poziþie datã ºi de importanþa
cunoaºterii sale în Uniunea Europeanã.
LIMBA TURCÃ

Catedra nou înfiinþatã de limba turcã a cunoscut un avânt remarcabil, mulþi dintre elevi fiind
îndrãgostiþi de cultura turcã, de la muzicã sau gastronomie ºi pânã la pasionantele seriale turceºti.
Beneficiind de o susþinere considerabilã din partea conducerii liceului, limba turcã a devenit o opþiune

362

importantã pentru elevii Colegiului Economic “A.D. Xenopol”, fapt pentru care unii dintre ei au susþinut
pentru prima oarã în Bucureºti bacalaureatul lingvistic la limba turcã.
Comunitatea localã, Ambasada Turciei, T.I.K.A. sau Fundaþia Lumina s-au implicat activ în
asigurarea unei baze materiale ºi stabilirea unor relaþii pentru promovarea limbii turce. In fiecare an, se fac
înscrieri pentru noile clase de limba turcã, iar elevii aratã deschidere pentru însuºirea elementelor de bazã
care sã îi ajute în comunicarea cu vorbitori de limba turcã, iar unii dintre ei se înscriu la cursuri paralele în
cadrul renumitului Institut Yunus Emre.
Anual, limba turcã a avut parte de mai multe spectacole specifice precum Ziua Turciei, Ziua
Tineretului ºi Sportului sau Ziua Multiculturalitãþii, în urma cãrora elevii ºi-au demonstrat entuziasmul ºi
ataºamentul pentru valorile ºi etosul poporului turc.

Varianta Xenopol a melodiei Kiss Kiss (Tarkan)

Melodie popularã din folclorul turcesc,
Usküdar’agideriken

Limba turcã atrage în continuare multe dintre noile generaþii de elevi ai Colegiului ºi este o
provocare pentru orice elev care îºi doreºte sã studieze o limbã rar predatã în liceele di