Monografie Xenopol

PAGINI DIN ISTORIA LICEULUI
PAGINI DIN ISTORIA LICEULUI

DE IERI ªI DE AZI „A.D. XENOPOL” MONOGRAFIA COLEGIULUI ECONOMIC (ediþia a III-a, revizuitã ºi adãugitã)

PAGINI DIN ISTORIA LICEULUI

COLECTIVUL DE REDACÞIE

Lucrarea apare sub coordonarea doamnei director Mihaela Iacoban Redactor: Dincã Robert Consultant: Filip Gabriela Colaboratori: Profesor Rodica Burcea – Director adjunct Profesor Ibrion Liana – responsabil catedra Limba ºi Literatura Românã Profesor Giulea Adina – responsabil arie curricularã Matematicã ºi ºtiinþe Profesor Iordache Gabriela – responsabil arie curricularã Tehnologii Profesor Grofu Anduþa – responsabil arie curricularã Om ºi Societate Profesor Duþã Adina – responsabil catedra de Contabilitate Profesor Vasiliu Cristina – responsabil catedra de ªtiinþe Profesor Mihai ªtefania – responsabil catedra Turism Profesor Pascu Gheorghiþa – responsabil catedra Socio-Umane Profesori: Jilãveanu Beniamin – responsabil catedra de limbi strãine, Dimulescu Ana Maria (Limba Chinezã), Duþã Claudia (Limba Englezã), Toma Rodica (Limba Spaniolã) Administrator de patrimoniu: Cârtoajã Daniela Bibliotecar: Costin Nela Secretar: Eftimiu Mariana Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României Monografia Colegiului Economic "A.D. Xenopol" : 1895-2020 / Iacoban Mihaela, Burcea Rodica, Dincã Robert, Ibrion Liana. - Bucureºti : Curtea Veche, 2019 ISBN 978-606-792-030-7 I. Iacoban, Mihaela II. Burcea, Rodica III. Dincã, Robert IV. Ibrion, Liana 37

COLECTIVUL DE REDACÞIE

Motto:

,,Tu trebuie sã reprezinþi schimbarea pe care vrei sã o vezi în lume.” Gandhi Motto: ,,M-am culcat ºi am visat cã viaþa este fericire. M-am trezit ºi am vãzut cã viaþa este datorie. Mi-am fãcut datoria ºi a venit fericirea.” Rabindranath Tagore

Motto:

GAUDEAMUS IGITUR

Moment aniversar – Cea de-a 125-a aniversare! Ne aflãm sub semnul emoþiei, dar acest moment intrã în normalitatea vieþii Colegiului Economic ,,A.D.Xenopol”, o viaþã fireascã, hrãnitã de luminã, de frumuseþe, de bucurii ºi de împliniri sub îndrumarea unor dascãli minunaþi, dãruiþi trup ºi suflet perpetuãrii valorilor neamului. Deschizând larg porþile celor dornici de cunoaºtere ºi de învãþãturã, în cei 125 de ani, acest lãcaº ce poartã autenticitatea ºcolii Regale, ºi-a dobândit un loc de frunte în peisajul învãþãmântului liceal bucureºtean. Sunt onoratã, dar simt ºi o mare responsabilitate ca director sã pãstrez peste timp renumele acestui colegiu, al cãrui prestigiu a fost susþinut de-a lungul timpului nu numai de rezonanþa importantã a numelor atribuite liceului ,,ªcoala Comercialã Marele Voievod Mihai” ,,Liceul Comercial Regele Mihai I” ºi azi ,,Colegiul Economic A.D. Xenopol” ci mai ales de realizãrile mãreþe de-a lungul acestor ani, de numeroasele premii ale elevilor, la diverse concursuri coordonate de cadrele didactice foarte bine pregãtite, cu har ºi dãruire profesiei de instruire ºi de educare a tinerei generaþii. Sigur, avem obligaþia moralã sã continuãm tradiþiile nobile ale ºcolii, sã cãutãm idealuri, sã fim generoºi, mai buni, sã fim demni de predecesorii noºtri, profesori ai liceului precum matematicianul Traian Lalescu, Dumitru Caracostea, istoric ºi critic literar, academicianul Romulus Vulcãnescu. Avem un sentiment de mulþumire sufleteascã când observãm cã absolvenþii acestui colegiu au înþeles cã lecþia maturitãþii înseamnã experienþa de viaþã convertitã în soluþii utile pentru existenþa lor ºi a celor din jur. Implicarea directã a unor absolvenþi ai Colegiului, în domenii diverse ale societãþii de azi face cinste liceului (Mihai Tãnãsescu – FMI, Banca de Investiþii, Aurora Olteanu – Trezorerie BNR, Traian Eugen Rãdulescu – Director CEC, Constantin Petrescu – Guvernul României, Andrei Mihai Aldea – preot, scriitor, etnolog, Dorel Paraschiv, prorector ASE, Irina Petrescu – consilier rector ASE, Clara Mãrgineanu – scriitor, Aurel Popescu – Rompan, ºef patronat, Alexandra Mãruþã (Andra) – vedetã de televiziune ºi cântãreaþã de muzicã pop, Larisa Barbu – artist dansuri populare, Eduard Iordãnescu – antrenor fotbal, Cristina Dochianu – reporter Antena 1, Cristina Siu – Key Account manager International Business, Compania Komsa Kommunikation Sachsen, Germania, Cristina Timar – jurist legislaþie sportivã, Bianca Brad – actriþã, Angela Eftimiu – medic chirurg la Spitalul Naven – Irlanda, Florina Zagran – antreprenor, Dragoº Stroe – medic stomatolog, Diana Costea – profesor SUA, Gabriela Iordache, Mihaela Cioc, Ileana Moldoveanu, Nicoleta Stroe, Andreea Naca Jiru – profesori Xenopol. În contextul actual, punem accent pe activitãþile extracurriculare devenite o tradiþie în ºcoala noastrã precum: Târgul Firmelor de Exerciþiu, Limoniada, JOB Shadow Day, activitãþi cultural-educative (Ziua ºcolii, Ziua Multiculturalitãþii, Ziua României), activitãþi sportive, evenimente sociale, workshop-uri pentru pãrinþi ºi adolescenþi. Îi încurajãm pe elevi sã priveascã ºi sã înþeleagã lumea ºi dincolo de graniþã, un curriculum bogat în limbi strãine, precum chinezã, spaniolã, turcã, englezã, francezã dar ºi schimburi de experienþã cu ºcoli din China, Turcia, Danemarca, Grecia, Portugalia dezvoltã ºi aceastã laturã a formãrii lor. Materiile din sfera economicã ºi cea a turismului creeazã punþi de legãturã între elevi ºi piaþa muncii prin perioadele de practicã în care aceºtia sunt antrenaþi sã-ºi exploreze abilitãþile ºi cunoºtinþele, prin combinaþia de lecþii interactive, multimedia ºi proiecte concepute pentru a ajuta elevii sã înþeleagã mai bine realitatea economicã ºi responsabilitatea specialistului în economia unei þãri. Prin urmare, Colegiul Economic ,,A.D. Xenopol” oferã toate opþiunile ºi oportunitãþile, astfel încât absolventul sã poatã lucra într-o profesie care îl împlineºte. IV

GAUDEAMUS IGITUR

Destinul m-a adus în acest Colegiu acum 25 de ani. M-am identificat motivaþional ºi afectiv cu

aceastã ºcoalã. Am învãþat, împreunã cu întreaga echipã a instituþiei sã depãºesc cu tenacitate dificultãþi fãrã sã mã pãrãseascã douã gânduri: acela de a-mi îmbogãþii mintea ºi sufletul ºi acela cã suntem trecãtori în lume. Tot aici am înþeles cã POÞI REUªI NUMAI PRIN FORÞA FAPTELOR ºi cã POÞI ÎNVINGE prin FORÞA RAÞIUNII! Am fost onoratã de primirea acestei funcþii, pe care mi-am asumat-o, împreunã cu directorul adjunct, colega mea, doamna prof. Rodica Burcea, nu ca pe un titlu de glorie, ci mai ales ca o misiune cu obiective clare, precise, principala sarcinã fiind situarea Colegiului Economic ”A.D.Xenopol” în topul primelor licee de profil ºi în rândul Colegiilor Naþionale bucureºtene de prestigiu. Reuºitele absolvenþilor noºtri sunt comori spirituale înglobând efortul, talentul, entuziasmul ºi dãruirea fiecãrui profesor, a fiecãrui membru al echipei didactic auxiliar ºi nedidactic, pentru cã suntem într-adevãr o echipã. Am convingerea cã dinamica acestei lumi în continuã transformare ne va face sã înþelegem cã ideile trebuie sã circule, chiar dacã generaþiile trec. Ideile bune ºi faptele deosebite sunt valori permanente pe care trebuie sã le cunoaºtem, sã le pãstrãm ºi sã le preþuim pentru cã ne orienteazã în viitor ºi ne fac mai puternici în realizarea misiunii care vã implicã ºi pe voi dragi elevi! Nu vã lãsaþi orbiþi de tentaþiile specifice adolescenþei! Dascãlii voºtri încearcã sã vã deschidã o perspectivã asupra viitorului, oferinduvã aliaþi de nãdejde: respectul reciproc, responsabilitatea, recunoºtinþa, curiozitatea, creativitatea, credinþa, seriozitatea, dragostea ºi bucuria succesului. Colegiul Economic ,,A.D. Xenopol” va rãmâne peste timp lãcaºul educativ prestigios în care aþi dobândit calitatea de a fi om, în sensul deplin al cuvântului ºi când voi veþi demonstra în viaþã ce înseamnã Sã FII OM, putem considera ºi noi, profesorii ca având o contribuþie importantã! La mulþi ani! Cu gând curat, cu emoþie, recunoºtinþã ºi respect Director Mihaela Iacoban V

Destinul m-a adus în acest Colegiu acum 25 de ani. M-am identificat motivaþional ºi afectiv cu

ªcoalã Comercialã

Evoluþia numelui liceului nostru ªcoala Comercialã “Marele Voievod Mihai” Liceul Comercial “Marele Voievod Mihai” Liceul Comercial “Regele Mihai I” ªcoala Tehnicã de Administraþie Economicã/ ªcoala Medie Tehnicã Financiarã/ªcoala Tehnicã Financiarã Liceul Economic nr. 3 Grupul ªcolar Economic Administrativ “A. D. Xenopol” Colegiul Economic “A.D. Xenopol” VI 1895-1935 1935-1936 1936-1940 1940-1947 1948-1966 1966-1992 1992-2000 2000 -prezent

ªcoalã Comercialã

VII

* Datoritã Pandemiei acest eveniment a fost amânat pentru data de 30 septembrie 2020.

VII

Mesaj din partea doamnei JIANG YU, Ambasador Extraordinar

ºi Plenipotenþiar al Republicii Populare Chineze în România, cu ocazia celebrãrii a 125 de ani de la înfiinþarea Colegiului Economic “A.D. Xenopol” Instituþie de prestigiu din Bucureºti, Colegiul Economic A.D.Xenopol a introdus studiul limbii chineze în anul 2013, moment în care a luat naºtere ºi colaborarea cu ambasada noastrã. Anul 2016 a fost unul marcant prin faptul cã, împreunã cu Institutul Confucius din Bucureºti, Colegiul Economic “A.D. Xenopol” a înfiinþat Clasa Confucius. Doamna director Mihaela Iacoban a sprijinit în tot acest timp studiul limbii chineze, oferind elevilor cadrul corect ºi tot confortul necesar prin a pune la dispoziþie atât ore cu program intensiv ºi cursuri opþionale, cât ºi un profesor român vorbitor de limbã chinezã, iar în colaborare cu Institutul Confucius, elevii au avut pe tot acest parcurs ºi profesori nativi de limba chinezã. Rezultatul acestor eforturi se traduce prin faptul cã, în prezent, numãrul copiilor care studiazã limba chinezã la Colegiul Xenopol este de aproximativ 200 de elevi, dintre care, cei mai buni au participat de-a lungul anilor la competiþii de renume internaþional cum ar fi Podul Limbii Chineze sau au avut parte de stagii de studiu al limbii, culturii ºi civilizaþiei chineze în China. O altã parte a elevilor cu rezultate bune au obþinut burse guvernamentale de studiu de lungã duratã în Republica Popularã Chinezã. Colegiul Economic “A.D. Xenopol” a pãstrat permanent legãtura de prietenie cu noi, manifestând interes real ºi permanent atât în domeniul educaþiei cât ºi în domeniul cultural. Vom creºte cu toþii împreunã ºi vom fi mai buni! Felicitãri Colegiului Economic “A.D. Xenopol” pentru împlinirea a 125 de ani de la înfiinþare. Sperãm sã colaborãm în continuare ºi sã dezvoltãm relaþii cât mai frumoase de prietenie ºi în viitor! JIANG YU Ambasador Extraordinar ºi Plenipotenþiar al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România VIII

Mesaj din partea doamnei JIANG YU, Ambasador Extraordinar

MESAJUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREªTI

cu ocazia sãrbãtorii a 125 de ani de la înfiinþarea Colegiului Economic ,,A.D. Xenopol” Cu ocazia sãrbãtorii a 125 de ani de activitate neîntreruptã a prestigiosului Colegiu Economic ,,A.D. Xenopol, comunitatea universitarã a Academiei de Studii Economice din Bucureºti este onoratã sã vã transmitã felicitãrile sale cordiale ºi admiraþia colegialã pentru rezultatele deosebite obþinute în îndelunga ºi frumoasa dumneavoastrã prezenþã în sistemul educaþional liceal românesc. La ceas aniversar, dorim sã vã adresãm mulþumiri ºi felicitãri pentru calitatea absolvenþilor Dumneavoastrã. Vã dorim sã continuaþi a fi o instituþie emblematicã pentru învãþãmântul preuniversitar din þarã, sã vã menþineþi þinuta profesionalã de excepþie, validatã prin calitatea absolvenþilor Dumneavoastrã, sã vã mândriþi în timp, la fel ca pânã acum, la Panoul de Onoare, cu specialiºti de clasã europeanã, de care þara noastrã are nevoie, care sã fie rezultatul activitãþii pline de abnegaþie a distinºilor dascãli ai acestei Citadele a formãrii tinerilor! Fie ca Excelenþa sã rãmânã blazonul Colegiului Economic ”A.D. Xenopol” încã multe secole de acum înainte. Vã felicitãm pentru cei 125 de ani pe care îi sãrbãtoriþi ºi vã asigurãm cã Academia de Studii Economice din Bucureºti va fi mereu bucuroasã sã fim parteneri în formarea tinerilor de calitate, elevii Dumneavoastrã de astãzi, studenþii noºtri de mâine. Comunitatea universitarã a Academiei de Studii Economice ureazã ”La mulþi ani!” distinsului corp profesional, elevilor ºi absolvenþilor gloriosului Colegiu Economic A.D. Xenopol! Vivat, crescat, floreat! În numele universitãþii noastre, Rector Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR OMAGIU Aniversarea a 125 de ani de existenþã a acestei ºcoli unice, de tradiþie înseamnã recunoaºterea cu emoþie ºi bucurie a muncii ºi rezultatelor celor care au trudit aici, pentru formarea ºi dezvoltarea elevilor care i-au urmat cursurile în diferite forme de învãþãmânt. Pentru fiecare tânãr, obiectivele educaþionale oferite de ºcoalã au urmãrit atât formarea ºi dezvoltarea educativã, culturalã, moral-civicã, cât ºi în domeniul economic, în concordanþã cu standardele de pregãtire profesionalã. Absolvenþii Colegiului Economic ,,A.D. Xenopol” au devenit specialiºti în diferite domenii de activitate, în special în domenii economice de vârf, ºi foarte mulþi dintre ei au revenit în ºcoalã, cu diferite ocazii, exprimându-ºi bucuria ºi mândria de a fi învãþat ºi de a se fi format aici. Aniversarea unei ªcoli este un moment încãrcat de emoþii ºi speranþe, împlinindu-se un eveniment unic, întâlnirea trecutului cu prezentul ºi aducerea viitorului mai aproape. Echipa managerialã, respectiv Doamna Director Mihaela Iacoban ºi Doamna Director adjunct Rodica Burcea, a reuºit sã imprime un ethos deosebit ºcolii. Profesorii din acest liceu au har pedagogic, au ºtiut sã cãlãuzeascã paºii atâtor generaþii spre o portiþã deschisã cãtre viitor. Sunt un model demn de urmat, ºtiu sã îndrume tinerii sã ajungã sã gândeascã cu mintea lor ºi totodatã sã îi inspire întru alegerea unei frumoase cariere. De 120 de ani clopoþelul cheamã într-un mereu început miile de elevi deschizându-le porþile acestui locaº spre cunoaºtere ºi ºtiinþã, spre viaþã. O scânteie izvorâtã din sacrificiu ºi dãruire a luminat mintea atâtor generaþii de elevi. Recunoºtinþa lor, acum oameni de afaceri, doctori, profesori, studenþi, liceeni conferã acel sentiment de împlinire ºi mândrie. Prof. Valentina CAPOTã Inspector de specialitate pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic, discipline economice (finanþe-contabilitate, marketing, management, negocierea afacerilor, turism ºi alimentaþie publicã etc.), discipline tehnice, resurse naturale ºi protecþia mediului (discipline agricole, veterinar, industrie alimentarã etc.) – Inspectoratul ºcolar al Municipiului Bucureºti IX

MESAJUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREªTIFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021