ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ  ¦  [Ε] - ⸢15.05⸥

Δʹ. «Η.λικιωμέν[…]» - “με”: ´´σωματικά``... «Προβλήματα»
Δʹ. «Η.λικιωμέν[…]» - “με”: ´´σωματικά``... «Προβλήματα»

«Στόχοι»· «η.λικιωμέν[…]» (´´Α.τόμων``) - “με”: ´´σωματικά``... «Προβλήματα» ¦ 1. Η «Αποκατάσταση»· του ´´ι.διαίτερου``, ´´κινητικού``... «Προβλήματος»· που: επηρεάζει… το «η.λικιωμένο» (´´Ά.τομο``) 2. Η «Βελτίωση» ϗ «Διατήρηση»… των «Ικανοτήτων» του (´´Α.τόμου``) - “για”: ΔΚΖ 3. Η «Αύξηση»… της «Αυτοεκτίμησης» ϗ «Αυτοπεποίθησης»· του «η.λικιωμένου» (´´Α.τόμου``) 4. Η «Ανάπτυξη» ή «Αύξηση»· των ´´κινητικών``... «Δεξιοτήτων» 5. Η «Ανάπτυξη»· της ´´Έ.ννοιας``: της «Ταυτότητας» 2 6. Η «Βελτίωση»· του ´´οπτικοκινητικού``... «Συντονισμού» 7. Η «Δυνατότητα»· της ´´Π.αροχής``... «Ευκαιριών» - “για”: «Δημιουργικότητα» Τι επιτυγχάνουν· οι «Δ.ραστηριότητες»: ´´ψυχαγωγικού``... «Ενδιαφέροντος» - “στα”· «η.λικιωμένα» (´´Ά.τομα``); ¦ I. «Χαλάρωση» = «Αύξηση»· της ´´Α.ντοχής`` - “για”: `Π.νεύμονες´ ϗ `Κ.αρδιά´ ΙΙ. ``Μ.υϊκή´´… «Ισχυροποίηση» ΙΙΙ. «Βελτίωση»· της ´´Κινητικότητας``... των ``Α.ρθρώσεων´´ ΙV. «Αφύπνιση»· ´´δ.ημιουργικών``... «Ικανοτήτων» Τι θα πρέπει· να διαθέτουν… οι «Δ.ραστηριότητες»· που: χρησιμοποιούνται· “ως”… ´´θ.εραπευτικό``· «Μέσο»; ¦ Α. «Κινήσεις» - “για”: «Ενδυνάμωση»… ``Μ.υών´´ Β. «Βελτίωση»· της ´´Λειτουργικότητας``... των ``Μ.ελών´´ 1 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Activities_of_daily_living 2 https://www.altopedia.net/tags/102-self-introductions 1

Δʹ. «Η.λικιωμέν[…]» - “με”: ´´σωματικά``... «Προβλήματα»

Γ. «Βελτίωση»· της ´´Στάσης``... του ``Σ.ώματος´´

Δ. «Αύξηση»· της ´´Κινητικότητας``... των ``Α.ρθρώσεων´´ ´´Ε.ιδικότερα``, “για”: τα «η.λικιωμένα» (´´Ά.τομα``)· θα πρέπει· να αξιολογούνται ΚΑΙ οι ´´Δυσκολίες``... που: παρουσιάζουν | 1. σε «Συντονισμό» | 2. σε «Αντίληψη» | 3. σε «Ταχύτητα»· ´´Εκτέλεσης``... των ´´Κ.ινήσεων``

Γ. «Βελτίωση»· της ´´Στάσης``... του ``Σ.ώματος´´Flipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021