ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ¦ [Θ] - ⸢12.03⸥

*⸢ΠΡΟΟΔΟΥ⸥… “Ερώτηση”*
*⸢ΠΡΟΟΔΟΥ⸥… “Ερώτηση”*

Ποιες είναι· οι ´´βασικές``... “Αρχές” που διέπουν ΚΑΘΕ «Υπηρεσία» και· επιβάλλονται από: το “Δ.ιοικητικό Δ.ίκαιο”; ¦ 1. η “Αρχή”· της ´´κανονικής`` και ´´συνεχούς``... “Λειτουργίας”: της «Υπηρεσίας» 2. η “Αρχή”· της ´´προσαρμοστικής``... “Λειτουργίας” προς τις ΕΚΑΣΤΟΤΕ… ´´επικρατούσες``: “Συνθήκες”, ώστε να επιτυγχάνεται ΠΑΝΤΟΤΕ· η “Εξυπηρέτηση”... του συμφέροντος: του «Κοινού» ´´Γραφειοκρατική``... “Οργάνωση” κατά: ‘Βέμπερ’ [1905 1 ] ¦ Α. την ´´διαιρεμένη``... “Εργασία” Β. την ´´ιεραρχημένη``... “Εξουσία” Γ. την ´´τυπική``... “Επιλογή” Δ. τους ´´επίσημους``: “Κανόνες” και “Κανονισμοί” Ε. την “Αποπροσωποποίηση” 2 ΣΤ. την ´´επαγγελματική``... “Σταδιοδρομία” ´´ ‘πελατο’ - κεντρική`` … “Προσέγγιση” | Θεωρία: C 3 ¦ I. Αρχίζει· από: τ… «Θεραπευόμεν[…]» ΚΑΙ ´ΟΧΙ`· από: τ… «Εργαζόμεν[...]» II. Τοποθετεί· τ… «Θεραπευόμεν[…]» ως: ´´κύριο``... “Άξονα”: του «Ιδρύματος» ΚΑΙ “Προόδου”... των «Εργαζομένων» III. Θεωρεί· ΚΑΘΕ «Εργαζόμεν[...]» ´´συμπεριλαμβανομέν[…]`` ΚΑΙ τ… ‘ΠΡΟΕΔΡΟΥ’ ως: το ´´μεγαλύτερο``... “Κόστος” IV. Θεωρεί· ότι: η “Ικανοποίηση”... των «Εργαζομένων»· από: την “Εργασία” τους· εξαρτάται από: την “Ικανοποίηση”... των «Θεραπευομένων», για· τις «Υπηρεσίες»… που δέχονται V. Προωθεί· την ‘ιδέα’... ότι: η “Παροχή” της «Υπηρεσίας», είναι… ΧΡΕΟΣ και ´ΟΧΙ` ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ και είναι… ´´μεγάλη``: “Τιμή”, για· αυτ… που την: προσφέρει 1 https://en.m.wikisource.org/wiki/The_Protestant_Ethic_and_the_Spirit_of_Capitalism 2 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Depersonalization 3 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_action#Max_Weber

*⸢ΠΡΟΟΔΟΥ⸥… “Ερώτηση”*

VI.

1. Συμπεραίνει· ότι: αν […] «Εργαζόμεν[...]»· επικεντρώνεται ΜΟΝΟ… την τεχνική: της “Εργασίας”· θα βρίσκει… “Απασχόληση” 2. Αν· συγκεντρώνεται: στ… «Θεραπευόμεν[…]»· θα έχει… “Μέλλον” *⸢ΠΡΟΟΔΟΥ⸥… “Ερώτηση”* Τι απαιτείται για· την ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ: “Λ.ήψη Α.πόφασης”; ¦ Α. την “Συγκέντρωση”… «στοιχείων» Β. τον “Προσδιορισμό” ΚΑΙ την “Επιλογή”· των ´´διαθέσιμων``: “Τ.ρόπων Λ.ειτουργίας” C. τον “Προγραμματισμό” που αποτελεί: ´´απαραίτητη``...“Προϋπόθεση”, για· την “Άσκηση”... της ‘ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ’· ´´ανεξαρτήτως``... «επιπέδου» D. ΧΩΡΙΣ: τον “Προγραμματισμό”· δεν νοείται… ο “Έλεγχος”

VI.Flipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021