LKPD PACELATHON

Identitas Kelompok :

Tanggal : Kelas : VIII ……… Nama 1. 2. 3. 4. 5. 6. A. IDENTITAS Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/semester Materi Pokok Alokasi Waktu : : : : : SMP NEGERI 4 MAJENANG Bahasa Jawa VIII/1 (satu) Pacelathon 1 pertemuan (2 JP) B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 3.4 Memahami dialog. isi INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI teks 3.4.1 Menjelaskan isi teks dialog Kongkonan Kanca (C2) 3.4.2 Menganalisis unggah-ungguh bahasa jawa yang digunakan di dalam teks dialog Kongkonan Kanca (C4) C. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Tujuan Aspek Pengetahuan a. Melalui kegiatan membaca teks percakapan (C) peserta didik (A) dapat menemukan (B) menemukan (B) arti kata yang sulit dengan tepat (D). b. Setelah kegiatan menyimak video percakapan (C) peserta didik (A) dapat menjelaskan (B) isi dialog dari video dengan tepat (D). c. Melalui kegiatan membaca teks percakapan Kongkonan Kanca (C), peserta didik (A) dapat menemukan unggah-ungguh basa yang digunakan oleh para tokoh dalam dialog dengan benar (D).

Identitas Kelompok :

d. Setelah melakukan kegiatan tanya jawab (C) peserta didik (A) dapat

menyimpulkan (B) cara penggunaan unggah-unggh basa dengan baik (D). D. MATERI PEMBELAJARAN Minangka makhluk sosial, ing kagiyatan padinan mesthi kowe tansah nglibatake wong-wong ing sakiwa tengenmu. Nalika ketemu apadene nyambut gawe bareng mesthi ana omong-omongane. Omongomongan iku sing diarani pacelathon. Pacelathon yaiku omong-omongan wong lara utawa luwih kang ndhuweni ancas tartamtu. Pacelathon kalebu peranganing kasusastran jawa. Pacelathon asale saka tembung lingga celathu, celathu tegese omongan utawa guneman. Wong kang nindakaken pacelathon kudu nggatekake budi pekerti. a. Budi Pekertine Pacelathon Budi pakartine wong kang nindakake pacelathon iku kudu nganggo waton (tata cara), yaiku: 1) Guneman ora waton guneman 2) Ngadege, lungguhe lan obahe badan 3) Banter lirihe swara 4) Polatane 5) Intonasine b. Paugeran Nyemak Pacelathon Dene wong kang nyemak/ ngrungokake pacelathon kudu nggatekake paugeran-paugeran kayata ing ngisor iki. 1) Topik utawa bab kang diomongke ana ing pacelathon kuwi 2) Wong kang nindakake pacelathon 3) Papan panggonan pacelathon c. Bab Wigati kang kudu digatekake nalika nindakake pacelathon Nindakake pacelathon kuwi kudu nggatekake bab unggah-ungguh. Unggah-ungguh pacelathon mau digunakake kanggo ngurmati antarane wong siji lan liyane sing diajak guneman. Nindakake pacelathon karo kanca, karo wong liya sing luwih tuwa, utawa luwih nom iku ora padha. Nalika nindakake pacelathon utawa guneman prayoga nggetekake bab-bab ing ngisor iki: 1) Sapa sing diajak pacelathon utawa guneman utawa rembugan

d. Setelah melakukan kegiatan tanya jawab (C) peserta didik (A) dapat

2) Sapa sing dirembug ing pacelathon

3) Tata tembung kang dienggo ing pacelathon 4) Wiraga utawa gesture sopan, ekspresi lan polatan tumuju marang wong kang diajak pacelathon. 5) Ngregani marang wong kang diajak pacelathon 6) Sumanak utawa ramah 7) Ora nyelani atur 8) Bisa gawe suasana rembugan dadi kepenak d. Basa kang digunakake ing Pacelathon Basa sing digunakake kudu empan papan/ jumbuhake sapa sing diajak guneman lan sing guneman, dadi kudu nggatekake unggah-ungguh basa. Basa kang digunakake nalika guneman wujude bisa ngoko lan krama. 1) Basa ngoko Basa ngoko ana werna loro a) Ngoko lugu Ngoko lugu yaiku undha usuk basa jawa kang sakabehane digawe naggo kosa kata ngoko. Basa ngoko lugu biasane dienggo nalika :  Kanca padha kanca sing wis raket, akrab  Wong tuwa (bapak/ ibu) marang anake  Guru menyang muride  Bapak/ ibu (tuan) marang rewang/ abdine Tuladha :  Siti numpak sepur  Aku durung mangan  Wingi Tono tuku klambi  Rumuse basa ngoko lugu = tembung ngoko + afiks (imbuhan + akhiran) ngoko b) Ngoko alus Ngoko alus yaiku ragam basa jawa kang nggunakake kosa kata ngoko uga nganggo kosa kata karma inggil. Tembung ngoko alus digunakake kanggo kaya ing ngisor iki :  Kanca sepantaran ning urung akrab/ raket  Adhik marang kakaknge

2) Sapa sing dirembug ing pacelathon

Tuladha :

 Pakdhe mengko arep tindak karo sapa?  Rikmane ibu wis putih kabeh  Pak Lurah sing anyar iku asmane sapa? Rumuse basa ngoko alus = tembung ngoko + krama + afiks (awalan + imbuhan) ngoko Carane ndhapuk basa jawa ragam ngoko alus, yaiku  Tembung kang arep dienggo ngurmati wong liya dadi tembung krama, tembung liyane ajeg ngoko  Tembung sing nggo awake dhewe ora kena diganti tembung krama  Afiks(awalan, akhiran) tembung tetep ngoko. 2) Basa krama Basa karma ana werna loro a) Basa krama lugu Basa krama lugu yaiku ragam basa sing sakabehane digawe nganggo kosa kata basa krama. Krama lugu digunakake kanggo gumenan nalika :  Wong sing nembe kenal  Pedagang menyang pembeli Tuladhane :  Sekedhap malih kula kesah dhateng peken.  Menapa sampeyan nate dipuntilari arta anak kula? Rumuse basa krama lugu = tembung krama + afiks (awalan, imbuhan) krama b) Basa krama alus Basa krama alus digunakake, nalika guneman antarane :  Bocah marang wong tuwane  Murid marang gurune  Wong enom menyang wong tuwa

Tuladha :

 Rewang menyang sing diiloni

Tuladhane :  Bu guru kepareng matur, mangke sonten punapa kula pareng sowan wonten ing dalemipun ibu watawis tabuh 5 sonten?  Bapak dereng kondur saking nyambut damel  Tabuh 4 kalawau simbah sampun wungu. Rumuse basa krama alus = tembung krama + afiks (awalan, imbuhan) krama e. Nulis Pacelathon Sadurunge bisa ngandharake pacelathon kanthi cetha, para siswa digladhi nulis pacelathon. Dene nalika nulis pacelathon iku mesthine ana paugerane. Paugeran kanggo nulis pacelathon iku kaya ing ngisor iki : 1) Cara nulis pacelathon a) Wujude guneman b) Jeneng paraga ditulis c) Nggunakake tandha wacan titik loro (:) sawise jeneng paraga d) Guneman ditulis ing jeri tandha kutip (“….”) e) Katrangan panggonan, wektu lan swasana ditulis ing jero tandha kurung () 2) Ancer-ancer pacelathon a) Catheten bab-bab kang wigati, yaiku topik kang diomongake, sapa kang celathu, lan papan dumadine pacelathon. b) Nulis isine pacelathon, yaiku owahana saben bab kang wigati saka pacelathon mau dadi ukara banjur ukara-ukara iku disusun kanthi urut. f. Ngandharake Pacelathon Ing pasinaon bab iki, nalika para siswa wis gladhi nulis teks pacelathon, pramila para siswa kudu gladhi ngandharake teks pacelathon. Perkara kang kudu digatekake nalika ngandharake teks pacelathon, yaiku kudu paham marang isine teks pacelathon iku, lafal lan intonasine kudu trep, mimik/ekpresi (polatan praen) kudu trep, lan solah bawa kang ora digawe- gawe.

 Rewang menyang sing diiloni

Tuladha Pacelathon!

Kongkonan Kanca Husain : Pak Wignyo : Husain : Pak Wignyo : Husain : Pak Wignyo : Husain : "Kulanuwun, Pak!" "Mangga-mangga. Lho, kowe, San. Kapan tekane?" "Nuwun inggih. Nembe kemawon, Pak." "Kene. Kene. Kene mlebu! Lungguh dhisik!" "Inggih, Pak. Matur nuwun." "Katone kok ana prelu wigati?" "Kasinggihan Pak, dereng matur kemawon. Keparenga matur Pak, sowan kula mriki awit kakengken ingkang putra, Swaji. Dene wosing gati, kapurih nyuwunaken arta gunggungipun Rp 100.000,00 kangge tumbas buku." Pak Wignyo : "Aku wis nganggit, Yog. Pancen biyen Hasan wis mawanti-wanti Manawa ora bisa mulih bakal weling kowe.Apa bener saiki ing sekolahanmu ana tetandhingan voli, Sain?" Husain : "Leres, Pak. Awit saking punika, Hasan kengkengan kula". Pak Wignyo : "Lha Kowe kok ora melu?" Husain : "Wah, Bapak punika ngece lho. Kula sagedipun punapa?" Pak Wignyo : "Ya ora mangkono, kabeh kuwi yen disinau yo bisa. Sing jeneng ngelmu kuwi pancen angel yen durung ketemu. Dene supaya ketemu kudu dikantheni laku. Jeneng ngelmu sing ora katon bae bisa disinau, apamaneh sing kasatmata. Iya,ta?" Husain : "Inggih, Pak." Pak Wignyo : "Lha priye, Kowe bali kapan?" Husain : "Benjing enjing, Pak. Kados-kados sampun cekap, kaparenga kula nyuwun pamit rumiyin, Pak!" Pak Wignyo : "Iya, Sain. Ora liwat mung nyangoni slamet.Aja kapok ya. Sing rukun baekaro Hasan Husain : "Inggih, Pak. Pareng." (kapethik saka: http://kumpulanceritaberbahasajawa.blogspot.com/2019/01/teks-dialogberisi-pesan-wawan-rembug.html,hi, kanthi ewah-ewahan) E. SUMBER BELAJAR 1. Koderi, M. Fadjar P. 1996. Kamus Dialek Banyumas – Indonesia. Purwokerto: Badan Kesenian Banyumas (BKB). 2. Kamus Bausastra Jawa online dengan alamat https://www.sastra.org/leksikon 3. Rajarja, R Kunjana. 2001. Sosiolinguistik, Kode dan Alih Kode. Yogyakarta :

Tuladha Pacelathon!

Pustaka Pelajar.

4. Yatmana, Sudi. Wasana. 2016. Padha Bisa Basa Jawa (Kelas VIII SMP/ MTs). Yogyakarta : Yudhistira. 5. Materi PPT pacelathon 6. Bahan Ajar 7. Video pembelajaran 8. Flipbook materi https://flipbooks.fleepit.com/f-31795-materi_pacelathon F. KAJIAN MATERI PEMBELAJARAN 1. Waosan materi ingkang sampun dipunandharaken dwija bab pacelathon basa jawi, lajeng para siswa kasuwun nggarap soal-soal wonten ing ngandhap menika manut parentahipun adhedhasar tuladha pacelathon “Kongkonan Kanca”. a Adhedhasar tuladha pacelatho “Kongkonan Kanca” ing ndhuwur, coba sebutna urut-urtaning nalika mertamu sowan marang kesepuhan? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. b Sebutna sapa bae kang kudu digatekake menawa matur marang kasepuhan? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. c Sebutna apa tujuane matur marang kasepuhan nganggo basa krama? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. d Apa sing kudu ditindakake menawa dadi wong kang nampa tamu? Coba kok andharna caramu nampa tamu! ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….

Pustaka Pelajar.

e

Sebutna wosing pitutur saka teks pacelathon “Kongkonan Kanca”? ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….

eFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021