koperink_2021_10

TEM A T N U M ERU - WSZECH ? WI A T
TEM A T N U M ERU - WSZECH ? WI A T

PA? DZI ERNI K 2021 1

TEM A T N U M ERU - WSZECH ? WI A T

-

- Wyzw ani e Solari s - str. 18 - Patron m i esi ?ca Morderstw o problem atyczne, czyli o paradok si e dzi adk a - str. 20 Stani s? Lem ? str. 4 aw Mak rok osm os Sfera adrenali ny - Nobli ?ci 2021 ? str. 5 Jak lew i tow a? bezpi eczni e... - str. 21 - - Wak acje w k osm osi e, czyli k i lk a s? o ów ?ow cy przysz? o?ci - Wyw i ad z Konradem Adam czew sk i m , turystyce k osm i cznej - str. 22 Pi órem pi sane specjali st? ds. PR w 11 bi t studi os ? str. 7 Uczelni e ? str. 10 O?w i eceni - - Escapi ng Hell IX-21 ? str. 24 - - Departures - str. 26 Zrecenzow ani Co w spólnego m i a?Lem z FBI - czyli - Vortex - str. 27 - opow i e?? o tym , jak Phi li p K. Di ck chci a? Wybi egaj?c m y?l? - Kongres sk om prom i tow a? polsk i ego tw órc? ? str. futurologi czny ? str. 28 12 - - Wi ele teori i w i elo?w i atów ? str. 14 - Sk r?cona hi stori a ? str. 30 Do Robots Dream of Sonnets? On the Li ngui sti cs of AI ? str. 16 ? Mia? niesko?czenie wielkie ambicje, a teraz musisz si? e? zadowoli? do?? nisk? w porównaniu z nimi pozycj?. Czy moja babka nie przestrzega? ci? przed niesko?czono?ci?? a Przyci?ga nas jak reflektor w nocy, o?lepiaj?c i nie pozwalaj?c dojrze?, jak okrutnie mo?e obej?? si? z tym, co sko?czone.? ? Dzieci Diuny? 2 2 05.11.2021

-

Redak cja

Na pa?dzi erni k ow y num er natar?WSZECH?WIAT w raz z ca? ym sw oi m ogrom em m o?li w o?ci , zarów no dobrych, jak i z? ych. Do tych pi erw szych nale?y zali czy? fak t, ?e zosta? a og? oszona li sta laureatów Nagrody Nobla - w i zjonerów , k tórzy czyni ? nasz ?w i at ? najlepszym ze ?w i atów ?. O tym przeczytaci e w dzi ale ?Mak rok osm os?. Na pew no poza grani ce znanego nam ?w i ata w ychodzi m y w ??ow cach przysz? o?ci ?, gdzi e sk upi am y si ? na odnosz?cej sukcesy bran?y gi er w i deo. Tu czek a na Was w yw i ad z jej pi oni eram i w Polsce - z 11 bi t studi os. Jak o ?e jeste?m y w Rok u Stani s? a Lem a, ten aw znak om i ty pi sarz staje si ? Patronem Num eru i tym sam ym otw i era cyk l po?w i ?cony w ybi tnym jednostk om , a tak ?e tem u, co w a?nego, m ?drego oraz ci ek aw ego m i eli oni do pow i edzeni a na przestrzeni sw ojego ?yci a. Sw oj? drog? w gazeci e przybli ?am y posta? Stani s? a Lem a rów ni e? z tej aw ni eznanej strony. Jak i ej? Odsy? y do tek stu w am ? O?w i econych?, gdzi e dow i eci e si ? o jego zw i ?zk u z FBI. Przeczytaci e w tym dzi ale rów ni e? o tym : czy w szech?w i at, w k tórym ?yjem y, m a sw oje alternatyw ne w ersje; co si ? stani e, je?li , oczyw i ?ci e hi potetyczni e, cofn?li by?m y si ? w czasi e, by zam ordow a?? w ? asnego dzi adk a; czy poeci przysz? o?ci b?d?? m echani czni ? Wi ersz w ?Pi órem pi sane? uk azuje otch? chaosu, lecz a? o w i ele bli ?ej ni ? m y?li ci e, gdy? tutaj, na Zi em i . Z k olei opow i adani e ?Escapi ng Hell IX-21? w yrzuci Was w odleg? ree jony galak tyk i , cho? m o?e jednak ni e tak odleg? o czym e, przek onuj? autorzy tek stów ze ?Sfery adrenali ny?, pi sz?c o k osm i cznej turystyce i ? i ndoor sk ydi vi ngu. A m o?e, sk orzystaci e z podpow i edzi autorów dzi a? ?Zrecenzow ani ? i u zach?ci m y Wasze szare k om órk i do lek tury ?Kongresu futurologi cznego? Lem a lub w ybi erzeci e si ? do k i na na ?Vortex? Gaspara Noégo, czy obejrzyci e, po raz k olejny, ale tym razem z perspek tyw y pana Ostrom ?ck i ego, fi lm ? Apollo 13? . Redak tor naczelna: Pauli na Redo Zast?pcy redak tor naczelnej: Rafa?Gonta Zuzanna P?gi er Juli a Ku?ni ck a Redak tor naczelny techni czny: Adam Cal Redak torzy techni czni : Gabri ela Jani k ow sk a Dagm ara Wenda Weroni k a Pi ?k o? Redak torzy: Kacper Mali now sk i Pi otr Mrow i ck i Olga Musi a? El?bi eta Am brzyk ow sk a Wi k tori a Górsk a Alek sandra Su? ow sk a k Klaudi a Krasow sk a Mi chali na Paw elczyk Paw e?Pastuszk a Stani s? Kry?sk i aw Ok ? adk a: Gabri ela Jani k ow sk a Grafi cy: Natali a ?lepow ro?sk a Thuy Thi en Ha Opi ek un gazety: p. Edyta Jani ak Redakcja dzi ?k uje Radzi e Rodzi ców za sfi nansow ani e w ydani a k operi nk a The sk y i s NOT the li m i t. Pa?dzi erni k ow e w ydani e zaprasza do w i elow ym i arow ej lek tury. Serdeczni e polecam , 3 2 2 k operi nk 3

Redak cja

Stani s? Lem

aw Grafika: Thuy Thien Ha Pi sarz, fi lozof, futurolog, k rytyk . Mi strz i w zór gatunk u hard fi cti on. Stani s? Lem . Ponadczasow y aw i podzi w i any autor, choci a? trudno pow i edzi e?, czy z li teratur? zw i ?za? si ? z pow o? a, z potrzeby czy z ani przypadk u. Urodzony w 1921 rok u w e Lw ow i e. Wychow any w dobrze sytuow anej rodzi ni e, k tórej g? ? by? ojci ec - lek arz. Tak i e uw arunk ow ani a ow spraw i ? ?e w brew w ? y, asnym ch?ci om i zai nteresow ani om uk o?czy? m edycyn?. Ni gdy jednak ni e pracow a? w zaw odzi e. Wed? ug bada? przeprow adzonych przez w ? adze o?w i atow e by? naji nteli gentni ejszym dzi eck i em w po? udni ow ej Polsce. Jego rodzi na m ia? a ?ydow sk i e k orzeni e, dzi eci w ychow yw ano jednak w duchu k atoli cyzm u. Sam Lem uw a?a?si ? za agnostyk a. Jak o ?e ni gdy ni e chci a? zosta? lek arzem oraz obaw i a? si ? pow o? a do w ojsk a w roli m edyk a, ani ni e z? o?y? k o?cow ych egzam i nów i ni e uzysk a? dyplom u lek arsk i ego. Wspi era? polsk i ruch oporu, m .i n. organi zuj?c dostaw y broni . Przez sw oje k orzeni e i pom oc ?ydom m usi a? k i lk uk rotni e zm i eni a? to?sam o??. Wojenna rzeczyw i sto?? doprow adzi ? do tego, a ?e pracow a? jak o m echani k (przyk ? ten pok azuje, ad co zbrojny k onfli k t robi z naw et najbardzi ej obi ecuj?cym i lud?m i ). Ze w zgl?du na ci ??k ? sytuacj? m ateri aln? rodzi ny rozw a?a? pozostani e w tym zaw odzi e, jednak ojci ec stanow czo m u tego zabroni ? . Aby zarobi ?, pi sa? do ró?nych gazet, ni e w i ???c jednak sw ojej przysz? o?ci z li teratur?. Publi k ow a? sw oje dzi e? (g? ni e opow i adaa ów ni a i satyry) w popularnych m agazynach. Za jego li terack i debi ut uw a?a si ? w ydan? w 1951 r. pow i e?? pt. Astronauci. Rozk w i t tw órczo?ci Lem a nast?pi ? dopi ero po 1956 r. (po w ydarzeni ach polsk i ego pa?dzi erni k a, k tóry spow odow a? poluzow ani e cenzury). Dla sam ego autora, jak i jego k rytyk ów , szczytem jego k ari ery li terack i ej by? Cyberi ada a (1965 r.). 4 05.11.2021 Na pocz?tk u w sw oi ch tek stach porusza? tem atyk? w ojenn? i ok upacyjn?. Jak o m ? ody cz? i ek prze?y? zachw yt k om uni zm em (pó?ni ej ow k rytyk ow a? dzi e? z tam tego ok resu). W sw ojej tw óra czo?ci cz?sto porusza? tem atyk? ni em o?no?ci stw orzeni a i dealnego system u poli tycznego; naw i ?zyw a? do zagadni e? futurystycznych, technologi cznych czy m oralnych. Jak o m i zantrop k rytyk ow a? przeró?ne w ady spo? ecze?stw a, k tórym po?w i ?ci ? zdecydow an? w i ?k szo?? sw oi ch dzi e? Wi elk o?? jego . geni uszu przejaw i a si ? w tym , ?e potrafi ? w ple?? i osadzi ? reflek sje fi lozofi czne w poryw aj?c? akcj? popularnej beletrystyk i . Do fi lozofi i pow róci ? gdy sta? , si ? s? ny. Znany jest ze sw ojego s? otw órstw a, aw ow zabaw y j?zyk i em , a tak ?e z dba? o?ci o nauk ow e szczegó? i k reow ani e sk om pli k ow anych psyy chi czni e bohaterów. Co ci ek aw e w 1980 rok u zosta? nom i now any do li terack i ej Nagrody Nobla (w k o?cu otrzym a? j? jednak Czes? aw Mi ? osz). W celu upam i ?tni eni a pi sarza pi erw szy polsk i sateli ta nauk ow y zosta? nazw any jego nazw i sk i em . Wed? teori i spi sk ow ej ug g? oszonej przez Phi li pa K. Di ck a Lem ni e i stni a? a , jego dzi e? by? zbi orow ? prac? w i elu autorów a y zw i ?zanych z i deologi ? k om uni styczn?. Do teraz Lem jest najcz??ci ej t? aczonym um polsk i m pi sarzem , a jego utw ory zask ak uj? trafnym i opi sam i przysz? o?ci i precyzj? socjologi cznych obserw acji . Dlatego - czytajm y Lem a. 4

Stani s? Lem

Nobli ?ci 2021

Nagroda Nobla zosta? ustanow i ona na m ocy a testam entu Alfreda Bernharda Nobla z 1895 r. Przyznaw ana jest co rok u w k a?dej dzi edzi ni e nauk i (od 1969 rok u rów ni e? w dzi edzi ni e ek onom i i ). Nagrody te otrzym uj? k onk retne osoby, jedyny w yj?tek stanow i Pok ojow a Nagroda Nobla, k tór? m o?e otrzym a? i nstytucja. Na nagrod? sk ? adaj? si ?: m edal noblow sk i ze z? ota, dyplom , no i oczyw i ?ci e - pi eni ?dze. W ubi eg? ym rok u Fundacja Noblow sk a podw y?szy? a w ysok o?? nagrody pi eni ??nej o w arto?ci od 1 m ln k oron (99,8 tys. euro) do 10 m ln k oron (998 tys. euro). Ta w dzi edzi ni e pok oju - zgodni e z w ol? Nobla w yra?on? w testam enci e - w r?czana jest w Norw egi i , natom i ast w yró?ni eni a z pozosta? ych dzi edzi n przyznaw ane s? w Sztok holm i e. Wynalazca dynam i tu ni e w yja?ni ? pow odów sw ojej decyzji . Spek uluje si ?, ?e uw a?a? Norw egi ? za k raj o bardzi ej pok ojow ych obyczajach i k ulturze ni ? m aj?ca bogate tradycje w ojsk ow e Szw ecja. 4 pa?dzi erni k a 2021 og? oszeni zostali tegoroczni laureaci z m edycyny - Davi d Juli us i Ardem Patapouti an. Odk ryli oni bow i em receptory tem peratury i dotyk u. Davi d Juli us w yk orzysta?k apsai cyn? - ostry zw i ?zek pochodz?cy z papryk i chi li w yw o? uj?cy uczuci e pi eczeni a - do zi dentyfi k ow ani a czujni k a w zak o?czeni ach nerw ow ych sk óry, k tóry reaguje na ci ep? Ardem Patapouti an w yk orzysta? z o. k olei k om órk i w ra?li w e na naci sk , aby w yk ry? now ? k las? czujni k ów reaguj?cych na bod?ce m echani czne w tk ance sk órnej oraz narz?dach w ew n?trznych. Prze? ow e odk ryci e receptorów om tem peratury i dotyk u w organi zm i e pom o?e w opracow ani u terapi i w i elu chorób, w tym chroni cznego bólu. Dzi ?k i ni em u jeszcze bardzi ej zrozum i em y, w jak i sposób ci ep? zi m no czy bod?ce m echani czne o, w yw o? i m pulsy w naszym uk ? uj? adzi e nerw ow ym . Nast?pnego dni a z sukcesu, jak i m jest zdobyci e Nobla z dzi edzi ny fi zyk i za prze? ow e om prace, k tóre przyczyni ? y si ? do zrozum i eni a z? o?onych uk ? adów , m ogli si ? ci eszy? Syuk uro Manabe, Klaus Hasselm ann oraz Gi orgi o Pari4 . Pi erw si si dw aj w spólni e zostali nagrodzeni za fi zyczne m ode- low ani e k li m atu Zi em i , i lo?ci ow e ok re?lani e zm i enno?ci i w i arygodne przew i dyw ani e globalnego oci epleni a. Trzeci ego ze zw yci ?zców z k olei nagrodzono za odk ryci e w zajem nego oddzi a? ani a yw ni eporz?dk u i fluk tuacji w uk ? adach fi zycznych od sk ali atom ow ej do planetarnej. Syuk uro Manabe pok aza? jak zw i ?k szony pozi om dw utlenk u w ?gla w , atm osferze prow adzi do w zrostu tem peratury na pow i erzchni Zi em i . Jego praca po? o?y? podw ali ny a pod rozw ój obecnych m odeli k li m atycznych. Klaus Hassel m ann stw orzy? za to m odel, k tóry ? ?czy pogod? i k li m at. Jego m etody zosta? w yk orzystane y do udow odni eni a, ?e podw y?szona tem peratura w atm osferze jest spow odow ana em i sj? dw utlenk u w ?gla przez cz? i ek a. Gi orgi o Pari si odk ry? z k olei ow w zorce w ni euporz?dk ow anych, z? o?onych m ateri a? ach. Jego dok onani a nale?? do najw a?ni ejszych w teori i system ów z? o?onych. W ?rod? 6 pa?dzi erni k a Benjam i n Li st i Davi d W.C. MacMi llan zostali odznaczeni za rozw ój now ego rodzaju k atali zy, tzw. sym etrycznej k atali zy organi cznej. Pi erw szy z ni ch spraw dza? czy ca? , a cz?steczk a enzym u jest fak tyczni e ni ezb?dna w procesi e k atali zy i bada? czy am i nok w as proli na , m o?e k atal izow a? reakcje chem i czne. Z k olei Davi d MacMi llan najpi erw przeprow adza? prace badaw cze atw y 5z k atali zatoram i m etalow ym i , k tóre ? o ulega? zni szczeni u pod w p? em w i lgoci , pó?ni ej zacz?? yw 4 robi ? badani a nad now ym i , bardzi ej trw a? i k ataym k operi nk 5

Nobli ?ci 2021

Maria Ressa i Dmitrij Muratow, laureaci Pokojowej Nagrody Nobla.

li zatoram i , w yk orzystuj?c proste cz?steczk i organi czne. Jedna z ni ch ok aza? si ? bardzo dobrym a k atali zatorem w procesi e k atali zy asym etrycznej. Nauk ow cy od daw na w i erzyli , ?e dost?pne s? tylk o dw a rodzaje k atali zatorów : m etale i enzym y. Ni ezale?ni e od si ebi e obaj laureaci opracow ali jednak ?e trzeci typ ? asym etryczn? k atali z? organi czn? - co m a ogrom ny w p? na rozw ój bada? w jak ?e i stotnej yw dzi edzi ni e farm acji . Kolejnym Laureatem Nagrody Nobla, tym razem w dzi edzi ni e li teratury, zosta? Abdulrazak Gurnah. Tanza?sk i ego pi sarza uhonorow ano za bezk om prom i sow ? i cechuj?c? si ? w spó? czuci em reflek sj? nad sk utk am i k oloni ali zm u i losem uchod?ców. Gurnah jest autorem 10 pow i e?ci oraz szeregu opow i ada?. W sw ych utw orach, pi sanych w j?zyk u angi elsk i m , porusza k w esti e em i gracji , k tóre zna z w ? asnego do?w i adczeni a. Pi ?tego dni a og? aszani a w yni k ów z nagrody ci eszyli si ? dzienni k arze Mari a Ressa z Fi li pi n i Dm i tri j Muratow z Rosji . To w spani a? w yró?ni eni e, e jak i e stanow i Pok ojow a Nagroda Nobla, przyznano i m w uznani u za w ysi ? i na rzecz ochrony w ol no?ci k s? a, k tóra jest w arunk i em k oni ecznym dem ok racji ow i trw a? ego pok oju. W uzasadni eni u podk re?lono, ?e laureaci reprezentuj? dzi enni k arzy, k tórzy opow i adaj? si ? za w olno?ci ? s? a w ?w i eci e, w ow k tórym dem ok racja i w olno?? m edi ów staj? w obli czu coraz bardzi ej ni esprzyjaj?cych w arunk ów. Otrzym ali oni nagrod? za odw a?n? w alk? o sw obod? w ypow i edzi na Fi li pi nach i w Rosji . Mari a Ressa w yk orzystuje w olno?? s? a, by ujaw ni a? nadu?yci a ow w? adzy, stosow ani e przem ocy i narastaj?cy autorytaryzm w sw oi m rodzi nnym k raju, czyli Fi li pi nach. Dm i tri j Muratow jest z k olei redak torem naczelnym ni ezale?nej gazety "Now aja Gazi eta". Od m om entu jej za? o?eni a sze?ci oro pracuj?cych w ni ej dzi enni k arzy zosta? zabi tych, w tym Anna Poli tk ow sk a, znana z o tek stów o Czeczeni i . Pom i m o zabójstw i gró?b Mura- 6 05.11.2021 tow ni e zrezygnow a? jednak z utrzym yw ani a ni ezale?nego k ursu gazety. Konsek w entni e broni ? praw a dzi enni k arzy do pi sani a w szystk i ego, co chc? oraz o czym chc? - pod w arunk i em przestrzegani a zaw odow ych i etycznych standardów dzi enni k arstw a ? podk re?li ? a przew odni cz?ca Norw esk i ego Kom i tetu Noblow sk i ego. To pi erw sza Pok ojow a Nagroda Nobla dla dzi enni k arzy od 1935 r. 11 pa?dzi erni k a w szyscy poznali laureatów Nagrody Nobla w dzi edzi ni e ek onom i i . Davi d Card, Joshua Angri st i Gui do Im bens ca? ow i ci e przek k szta? li badani a do?w i adczalne w dzi edzi ni e nauk ci ek onom i cznych. Pracuj?cy w USA nauk ow cy zostali nagrodzeni za w ni osk i z tzw. ni ezam i erzonych ek sperym entów , zw anych te? "naturalnym i ek sperym entam i ". Trzej badacze w nosz? do nauk ek onom i cznych now e i dee na tem at rynk u pracy i pok azuj?, jak i e w ni osk i m o?na w yci ?gn?? z do?w i adcze? naturalnych w obszarze przyczynow osk utk ow ym . Ich badani a rozci ?gn?? si ? na i nne y dzi edzi ny nauk i i zrew olucjoni zow a? badani a y do?w i adczalne. W zw i ?zk u z pandem i ? COVi D- 19 w roczni c? ?m i erci Alfreda Nobla, czyli 10 grudni a, w Sztok holm i e ni e odb?d? si ? jednak ?e tradycyjne uroczysto?ci w r?czani a nagród. Laureaci , tak jak przed rok i em , m aj? je otrzym a? w sw oi ch k rajach za po?redni ctw em szw edzk i ch placów ek dyplom atycznych. Ostateczna decyzja dotycz?ca w r?czeni a nagrody w Oslo m a zapa?? na pocz?tk u li stopada. 6

Maria Ressa i Dmitrij Muratow, laureaci Pokojowej Nagrody Nobla.

Wywi ad z

Konradem Adamczewsk i m specjali st? ds. PR w 11 bi t studi os 11 bi t studi os to polsk i producent, w ydaw ca oraz dystrybutor gi er w i deo na k om putery osobi ste i k onsole. Fi rm a zatrudni a ponad 170 osób, jej g? na ów si edzi ba m i e?ci si ? w Warszaw i e, a szefem jest Grzegorz Mi echow sk i . Studi o zosta? za? o o?one w grudni u 2009 rok u, w znacznej cz??ci przez by? ych pracow ni k ów przej?tej przez CD Projek t fi rm y Metropoli s Softw are. Globaln? s? ? 11 bi t studi os zdoby? dzaw o i ?k i grze ?Thi s War of Mi ne?, k tóra otrzym a? ponad a 100 nagród na ca? ym ?w i eci e. Cho? fi lar dzia? no?ci al 11 bi t studi os stanow i produkcja gi er w i deo, fi rm a zajm uje si ? rów ni e? i ch w ydaw ani em i dystrybucj?. Sk ?d pomys?na nazw? fi rmy? Nazw a 11 bi t studi os m a podk re?la? uni k atow o??. Bi ty, najm ni ejsze jednostk i i nform acji w rozum i eni u k om puterów , w yst?puj? w li czbach parzystych: osi em bi tów , szesna?ci e bi tów , w i ?c 11 bi tów jest prze? ani em schem atu. W ram ach zaam chow ani a pew nej spójno?ci , czerw ona cz??? naszego fi rm ow ego logo sk ? ada si ? z 11 czerw onych trójk ?tów ró?nej w i elk o?ci . Jak wygl?da proces powstawani a gi er? Ile osób zajmuje si ? tak i m projek tem, i le mi ja czasu od pomys? u do wypuszczeni a gry na rynek ? Tw orzeni e gi er to z? o?ony, w i eloczynni k ow y proces. Mo?na podzi eli ? go na k i lk a faz. Koncepcyjn? - t?, w k tórej zespó? zbi era pom ys? na tem atyk? gry y czy te? m echani k i rozgryw k i i td. Pow staj? prototypy w uproszczony sposób, uk azuj?ce, jak potencjalna produkcja b?dzi e dzia? a?, co oferow a? i czym potencjalni e w yró?ni a? si ? na rynk u. Potem nast?puje faza produkcji w ? a?ci w ej, gdy k aw a? po k aw a? u, ek k li ni jk a k odu po li ni jce k odu, pow staje gra w k szta? e, ci w k tórym trafi do odbi orcy. Developm ent to praca w ysoce zespo? a, proces w k tórym splataj? si ? ow um i ej?tno?ci program i stów , desi gnerów , artystów , pi sarzy odpow i edzi alnych za narracj? czy produ6 centów , odpow i adaj?cych za reali zacj? poszczegól- 6 nych k am i eni m i low ych. To tak nazyw ane s? k olejne i stotne w ersje gry, daj?ce coraz to now e uspraw ni eni a do pow staj?cego tytu? Sk o?czony u. produk t, k tóry m o?na t? oczy? na p? ytach, ok re?la si ? m i anem w ersji ? gold?. Li czebno?? zespo? zale?y w ów g? nej m i erze od sk ali projek tu. Mni ejsze gry, tzw. ów ni ezale?ne, m o?e zrobi ? jedna osoba czy k i lk u znajom ych. I te gry rów ni e? odnosz? sukcesy, sprzedaj?c w i ele tysi ?cy k opi i . Gry w ysok obud?etow e, k tórych odpow i edni k i em pod w zgl?dem sk ali i k osztów m og? by? block bustery rodem z Hollyw ood, pow staj? w zespo? ach li cz?cych 200 czy 300 osób. Sk ala projek tu naturalni e determ i nuje te? czas reali zacji , zatem najbardzi ej sk om pli k ow ane gry pow staj? latam i . Dzi ?k i ?Thi s War of M i ne? 11 bi t studi os zysk a? popo ularno?? i zosta? dostrze?one przez i nwest orów. Co o czyni t? gr? tak wyj?tk ow?, sk ?d pomys? na tak i jej k oncept? "Thi s War of Mi ne" uk azuje w ojn? z perspek tyw y cyw i la i to ?w i adczy o jej w yj?tk ow o?ci . To z? am ani e perspek tyw y. Wszak gry w ojenne przyzw yczai ? odbi orców do schem atu. Wci elali ?m y y si ? w ni ch w k om andosów , ?o? erzy, uzbrojonych po ni z?by, sk upi onych na w yznaczonej m i sji i strzelani u do ?tych z? ych?. W "Thi s War of Mi ne" ni e m am y k arabi nu, a nasz? jedyn? ? i sj?? jest przetrw a?, co m oznacza, ?e m usi m y m artw i ? si ? ni e o brak am uni cji , jak w i nnych grach, ale o brak w ody, jedzeni a i m edyk am entów. Wojna w i nnych grach jest fi lm em akcji , w "Thi s War of Mi ne" - bolesnym i depcz?cym m oralno?? do?w i adczeni em . Inspi racj? do podj?ci a tej tem atyk i by? hi stori e zw yk ? y ych ludzi , tak i ch sam ych jak bohaterow i e "Thi s War of Mi ne". Nasz ówczesny prezes by?poruszony przeczytanym i przez ni ego w spom ni eni am i osób, k tóre przetrw a? y obl??eni e Sarajew a i stw i erdzi ? ?e pow i nni ?m y , spróbow a? przeni e?? tego typu em ocje na grunt gry 7 k om puterow ej. k operi nk 7

Wywi ad z

This War of Mine ukazuje brutalne realia wojny z perspektywy zwyk?

ych ludzi. Ni edawno, bo 12 si erpni a, og? li Pa?stwo swoj? osi najnowsz? produkcj? - Frost punk 2 - k ontynuacj? wi elok rotni e nagradzanego Frost punk a. Jak i e wyzwani a stoj? przed Pa?stwa fi rm? przy tworzeni u tak i ej gry? Frostpunk 2 pow staje w do?w i adczonym zespole, k tórego baz? s? osoby stoj?ce za pi erw sz? ods? on? gry. Zespó? ten jednak rozrós? si ? i obecni e li czy ok o? 70 osób, w i ?c sk ala ca? o ego projek tu rów ni e? poszybow a? w gór?, a co za tym i dzi e - urós? a stopi e? jego sk om pli k ow ani a. Na pew no pod k i lk om a w zgl?dam i produkcja k ontynuacji jest ? atw i ejsza. Pew ne rzeczy s? ju? ustalone, zrobi one i ni e trzeba w ym y?la? i ch na now o, a publi czno?? zna produk t, k tóry m a ju? jak ?? baz? fanów. Z drugi ej strony ni e chcem y zrobi ? tylk o k ontynuacji - doda? w i ?cej budynk ów czy poszerzy? teren dzi a? a?, ale w i ?k szo?? z grubsza zostaw i ? tak i m sam ym . Dlatego te? sporo zm i eni si ? na p? aszczy?ni e rozgryw k i , a gra m a te? oczyw i ?ci e posi ada? rozbudow an? w arstw ? narracyjn?, podobni e jak pi erw sza cz??? Co trzeba zrobi ?, aby pracowa? w tej bran?y? Wszystk o zale?y od dzi edzi ny, k tór? chci eli by?m y si ? zajm ow a?. Program i sta m usi um i e? program ow a?, ale w cale ni e m usi sk o?czy? k ursu czy szk o? m o?e by? utalentow anym sam ouk i em . y, Arty?ci k oncepcyjni , odpow i adaj?cy za w ygl?d lok acji czy postaci w grze, m usz? potrafi ? rysow a?, a desi gnerzy pozi om ów um i e? tw orzy? pozi om y i zna? si ? na obs? udze oprogram ow ani a, w k tórym pow staj? gry, tak i m jak si lni k i Unreal Engi ne czy Uni ty. Ale 8 05.11.2021 znów w arto podk re?li ?, ?e s? to narz?dzi a dost?pne dla w szystk i ch bez ?adnych k osztów. Podobni e jak m nóstw o fachow ej w i edzy, k tór? m o?na czerpa? z w yk ? adów osób z bran?y, k tóre znale?? m o?na w Interneci e. W Polsce m am y bran?ow e k onferencje i m nóstw o ró?nej sk ali fi rm , do k tórych apli k ow a? m og? rów ni e? osoby, k tóre ni e m aj? do?w i adczeni a i do tej pory tw orzy? jedyni e ? szuflady?. Bo jak y do m ów i ? - w yk szta? ceni e jest pom ocne i super, ?e ci chc?cy uczy? si ? tzw. gam e devu m aj? tak i e m o?li w o?ci , ale osoby, k tóre s? po prostu tw órcze i sam e si ? nauczy? pew nych rzeczy, te? m aj? szans? na y prac? przy tw orzeni u gi er. Co najcz??ci ej zask ak uje m? odych pracowni k ów, gdy do? ?czaj? do fi rmy? My?l?, ?e ni ek tórych m o?e zask oczy? fak t szczególni e tych trafi aj?cych do nas spoza bran?y ?e m i m o oczyw i stej struk tury, jeste?m y fi rm ? z ludzk ? tw arz?, lu?n? fi rm ?, m ów i ?c k olok w i alni e. W k o?cu pracujem y w bran?y rozryw k ow ej i k reatyw nej. St?d w i elu pracow ni k om zale?y, by utrzym a? ni eco rebeli anck i ego ducha zespo? z czasów , gdy 11 u bi t studi os li czy? k i lk ana?ci e osób. Dzi ? tych osób o jest ok o? 170, ale trzon fi rm y stanow i ? ci , k tórzy j? o stw orzyli , przyczyni li si ? do jej najw i ?k szych sukcesów i pam i ?taj? czasy, gdy tw orzeni e gi er w Polsce raczk ow a? Dzi ? jak o k raj jeste?m y jednym o. ze ?w i atow ych li derów tej bran?y. Ale w duchu, w i elu tw órcom gi er nad Wi s? pozosta? pasja z czasów ? a pi erw szej fascynacji gram i , a potem z czasów pi o8 ni ersk i ch studi ów dew elopersk i ch i pi erw szych rodzi m ych gi er. I ten duch jest utrzym yw any w 11 bi t

This War of Mine ukazuje brutalne realia wojny z perspektywy zwyk?

Miasto w?ród wszechobecnego mrozu w grze Frostpunk.

studi os. Osoby, k tóre do m arketi ngu gi er przychodz? po pracy w k lasycznej k orporacji , s? zdzi w i one tym , jak sw obodny k ontak t panuje w naszej fi rm i e w relacjach pom i ?dzy w szystk i m i pracow ni k am i , w? ?czaj?c w to te? prezesa. w i deo - naw et ni e sposób czasem nazw a? prac?. To bardzi ej reali zow ani e si ? w pasji i ?yczy? bym k a?dem u, by uda? m u si ? pój?? w tak i m k i erunk u. o Czy chci eli by Pa?stwo na k oni ec przek aza? co? naszym uczni om? Chci eli by?m y ?yczy? w ytrw a? o?ci w zdobyw ani u w i edzy i w pi el?gnow ani u pasji . Bo przy dzi si ejszych m o?li w o?ciach z po? ?czeni a w i edzy z pasj?, m o?e t? drug? obróc? w drog? ?yci ow ? i zaw odow ?. A w ydaje m i si ?, ?e codzi ennej pracy przy czym ?, co jest naszym hobby - tak jak dla m ni e s? gry ?Marzeni a zaw sze zw yci ??aj? rzeczyw i sto??, gdy i m na to pozw oli ?.? ?Kongres futurologi czny? 9 8 8 k operi nk 9

Miasto w?ród wszechobecnego mrozu w grze Frostpunk.Flipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021