้ัHitachi General Product Catalog 2021

สารบัญ

3-7 8-13 14-15 16-19 20-21 22-23 24-31 32-35 36-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-55 56-59 60 61 ิ นวัตกรรมประหยัดพลังงานสูงสุด จากตูเย็นฮตาชิ ้ *1 ตูเย็น Side-by-Side และ Multi-Door ้ อินเวอร์เตอร์ และระบบทําความเย็นแยกอิสระแบบพัดลมคู่ Side-by-Side & Multi-Door Refrigerator ตูเย็น 2 ประตู และ 1 ประตู ้ ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทําความเย็น และกระจายความเย็น ่ ทังในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น ช่วยประหยัดพลังงาน ้ ทํางานควบคูกบเซ็นเซอร์อจฉริยะ เพือตรวจจับและรักษาอุณหภูมิ ่ ั ั ่ ในแต่ละช่องแช่ให้คงที่ 2-Door & 1-Door Refrigerator ตูเย็นนําเข้าจากประเทศญีปน ้ ่ ุ่ Refrigerator - Made in Japan เครืองซักผ้าฝาบนอัตโนมัติ ่ Top Loading Washing Machine (สําหรับตู้เย็น 350 ลิตร ขึ้นไป) Inverter Compressor ประหยัดพลังงานสูงสุด เครืองซักผ้าฝาหน้าอัตโนมัติ ่ Front Loading Washing Machine เครืองซักผ้าสองถังกึงอัตโนมัติ ่ ่ ความเย็นคงทีตลอดเวลา ่ Twin Tub Washing Machine เครืองปรับอากาศ ่ Air Conditioner เย็นเร็วเต็มประสิทธิภาพ เครืองฟอกอากาศนําเข้าจากประเทศญีปน ่ ่ ุ่ Air Purifier - Made in Japan เก็บรักษาความเย็นยาวนานกว่า (12-15 ชม.) เครืองดูดฝุ่ น แบบ Cylinder ่ Cylinder Vacuum Cleaner เครืองดูดฝุ่ น แบบ 2 in 1 Design ่ 2 in 1 Design Vacuum Cleaner Dual Fan Cooling เครืองดูดฝุ่ น แบบ Drum ่ Drum Vacuum Cleaner เครืองดูดฝุ่ นนําเข้าจากประเทศญีปน ่ ่ ุ่ Vacuum Cleaner - Made in Japan หม้อหุงข้าว Rice Cooker อุณหภูมิประมาณ หม้อหุงข้าวนําเข้าจากประเทศญีปน ่ ุ่ Rice Cooker - Made in Japan เตาอบไมโครเวฟนําเข้าจากประเทศญีปน ่ ุ่ Microwave Oven - Made in Japan เครืองทํานําอุน ่ ้ ่ Shower Heater เซ็นเซอร์อจฉริยะตรวจจับอุณหภูมิ พร้อมปรับระดับ ั ความเย็นให้เหมาะสม และควบคุมการทํางาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Eco-Thermo Sensor) (สําหรับตู้เย็น 2 ประตูขึ้นไปทุกรุ่น) อุณหภูมิประมาณ เครืองปมนําอัตโนมัติ ่ ้ั ้ Water Pump รับประกันสินค้านาน 3 ปเต็ม และติดต่อเรา ี 3 Years Care & Contact Us ศูนย์บริการมาตรฐานฮิตาชิ Hitachi Service List *1 ทดสอบโดยฮิตาชิ ผลลัพธ์ท่ีได้อาจแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ภาพประกอบเพือการอธิบายเท่านัน ่ ้ (คุณสมบัตของแต่ละรุน อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมทีหน้า 6-7) ิ ่ ่ ่ Refrigerator 3

สารบัญ

ตูเย็นฮตาชิ ้ ิ ตูเย็นฮตาชิ ้ Side-by-Side และ Multi-Door Side-by-Side และ Multi-Door ประสบการณ์การใช้ตเย็นเหนือระดับ ู้ (เฉพาะรุ่น R-WB640VFX) ระบบเปดประตูอตโนมัตพร้อมไฟส่องสว่าง ิ ั ิ (Auto Door) ไฟ LED จะส่องสว่างขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้ตู้เย็น ระบบเปิ ดประตูอัตโนมัติ จะสร้าง ประสบการณ์การเปิ ดตูเย็น แม้วาช่องแช่เย็น และช่องแช่แข็งจะมีอาหารบรรจุเต็ม ้ ่ ประตูก็ยังคงเปิ ดออกได้ด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ช่องแช่อเนกประสงค์ ปรับอุณหภูมได้ 4 ระดับ ิ (Selectable Zone) ดีไซน์หรูหรา พร้อมหลากหลายฟั งก์ชน เพิมความสดชืน ั ่ ่ จัดเก็บอาหารได้อย่างเหมาะสม แผ่นกรองขจัดกลิ่น (Select Case) ประสิทธิภาพสูง เลือกแช่ได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็ นอาหารแห้งหรือผัก (Powerful Deodorization) ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ (Vacuum Compartment) แผ่นกรอง Triple Power Filter ขจัดกลิ่น* และลดแบคทีเรียได้ถึง 99%*7 เทคโนโลยีลํ้าสมัย รักษาความดันบรรยากาศให้คงไว้ที่ 0.8 atm*1 โดยปั๊ มสุญญากาศจะทําการดูดอากาศและลดปริมาณออกซิเจน คงคุณค่าสารอาหาร อุณหภูมิ ประมาณ โหมดซอฟท์ฟรีซ อาหารสดและเนือสัตว์ 1 ํC ้ โหมดแช่เย็น อาหารและเครืองดืม 3 ํC ่ ่ โหมดช่องแช่ อาหารสด / เนือสัตว์ ้ อุณหภูมิ ประมาณ ช่วยป้ องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยูได้ยาวนาน ่ ยิงขึน โดยไม่ตองแช่แข็ง ้ ่ ้ ระบบทํานําแข็ง ้ และนําเย็นอัตโนมัตภายในตู้ ิ ้ ไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง -18 ํC ถึง -20 ํC โหมดชิลเลอร์ ตัวปรับเลื่อนพิเศษ ช่วยปรับอุณหภูมิภายในช่องแช่ สามารถปรับเป็ นโหมดช่องแช่ผัก/ผลไม้ หรือ โหมดช่องแช่อาหารสด/เนื้อสัตว์ได้ตามตามต้องการ โหมดช่องแช่ ผัก / ผลไม้ โหมดแช่แข็ง เนือสัตว์และเนือปลา -3 ํC ้ ้ 6 โหมดปรับอุณหภูมิช่องชิลเลอร์ (Fresh Select) ปริมาณวิตามินซี ในสับปะรดหลังแช่ไว้ 3 วัน*2 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี*3 81%*3 63%*3 ช่องแช่เย็น ช่องแช่อาหาร ระบบสุญญากาศ ปลาแซลมอน รักษาความสดใหม่ เก็บรักษาทังรสชาติและรสสัมผัส ้ ของอาหารไว้ได้อย่างดี โดยไม่ตอง ้ แช่แข็งและไม่ตองแรปพลาสติกเพือ ้ ่ ป้ องกันนําระเหย*4 ้ 96.8% เพียงเติมนําแร่ หรือนําสะอาดลงในแทงก์นาขนาด ้ ้ ํ้ 5.0 ลิตรภายในตู้ ระบบจะทํานําเย็นและนําแข็งโดย ้ ้ อัตโนมัติ ไม่จาเป็ นต้องต่อท่อนําให้วนวาย จะติดตัง ํ ้ ุ่ ้ บริเวณไหนก็สะดวก นํ้าแข็งสะอาดถูกทําขึ้น โดยอัตโนมัติเพื่อคุณ เมือคุณต้องการทํานําแข็งแบบเร่งด่วน ให้เปิ ดโหมด ่ ้ เร่งความเย็นในช่องแช่แข็ง (Quick Freezing) เพือ ่ ้ เร่งการทํานําแข็งให้เย็นเร็วขึน ้ โหมดช่องแช่ผก/ผลไม้ ั สําหรับเก็บผัก และผลไม้ทชาง่าย ี่ ํ้ จัดเรียงผักผลไม้ ตามขนาดได้อย่างเหมาะสม โหมดช่องแช่อาหารสด/เนือสัตว์ ้ คงความสดของเนือสัตว์ ้ และปลา ช่วยละลายอาหารแช่แข็ง แช่เครืองดืมได้เย็นทันใจ ่ ่ 73.1% ช่องแช่เย็น ช่องแช่อาหาร ระบบสุญญากาศ ลักษณะการดูดซึม เครื่องปรุง*5 VIP ใยแก้วหนา ประมาณ 4 ไมโครเมตร VIP (Vacuum Insulation Panel) แผงฉนวนสุญญากาศ ป้ องกันความร้อนจากภายนอก รักษาความเย็นภายในตูเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ้ เพือการประหยัดพลังงานสูงสุด นวัตกรรมสุดลําจากตูเย็นฮิตาชิ ่ ้ ้ *1 *2 *3 *4 *5 4 หมักอาหารได้เร็วทันใจ ช่องแช่อาหาร ระบบสุญญากาศ ช่องแช่เย็น ้ การหมักเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว เนืองจากช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศจะดูดอากาศ ่ ่ ้ ออกจากวัตถุดบทีแช่ไว้ เครืองปรุงจึงถูกดูดซึมเข้าสูเนือวัตถุดบได้รวดเร็วยิงขึน ช่วย ิ ่ ่ ิ ่ ้ ร่นระยะเวลาในการหมักและปรุงอาหารไม่วาจะเป็ นเมนูหมักดอง หรือเมนูทตองการให้ ่ ี่ ้ นําระเหยออกจากวัตถุดบให้คณมีเวลาดืมดํากับรสชาติของอาหารได้เร็วทันใจ! ้ ิ ุ ่ ่ สุญญากาศ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีความดันบรรยากาศตํ่ากว่า 1 atm ความดันบรรยากาศในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศอยู่ที่ประมาณ 0.8 atm ซึ่งตํ่ากว่าความดันบรรยากาศ 1 atm ฮิตาชิจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าสุญญากาศ รุ่นที่ใช้ทดสอบ: R-M80VAGGD9X ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร การทดสอบนี้ไม่ได้ช่วยยืดวันหมดอายุ และไม่ได้เป็ นการรับประกันอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุ ทดสอบโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การทดสอบตามเงื่อนไข ซึ่งเป็ นข้อมูลจากผลลัพธ์และผลวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบในขณะนั้น ข้อมูลกราฟจัดทําโดยฮิตาชิ ทดสอบคุณสมบัติการเก็บรักษาความชื้น โดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ : R-S38JV ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบ: R-S38JV ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามประเภทหรือความสดใหม่ของอาหาร Refrigerator ภาพประกอบเพือการอธิบายเท่านัน ่ ้ (คุณสมบัตของแต่ละรุน อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมทีหน้า 6-7) ิ ่ ่ ่ นาโน ไทเทเนียม เทคโนโลยีลาสมัยล่าสุดทีใช้ตวเร่งปฏิกรยา ํ้ ่ ั ิ ิ Titanium Oxide (TiO2) ในการกําจัดกลิน ่ และแบคทีเรีย*8 loT Connected สามารถตรวจสอบการทํางานของตูเย็นได้ทกที่ ้ ุ ทุกเวลาเพียงปลายนิวสัมผัส เพียงเชือมต่อ ่ ้ กับสมาร์ทโฟนของคุณ*9 การแจ้งเตือน ส่งข้อความแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟน ในกรณีที่ ประตูตเย็นถูกเปิ ดค้างไว้ หรือเมือนําในแทงก์หมด ู้ ่ ้ หรือแจ้งจํานวนครังทีประตูตเย็นถูกเปิ ด ้ ่ ู้ *6 แผ่นกรอง Triple Power Filter ข่วยขจัดองค์ประกอบของกลิ่น 7 ประเภท (ดําเนินการทดสอบโดยฮิตาชิ ประเภทของกลิ่น : เมทธิล เมอร์แคพแทน, แอมโมเนีย, อะเซตัลดีไฮด์, ไตรเมธิลอะมีน, โพรพานอล, เฮกซะนอล และกรดอะซิติค) *7 ให้ผลด้านการฆ่าเชื้อ ร่วมกับถ่านกัมมันต์, ซีโอไลต์ และแมงกานีส ออกไซด์ (ตัวเร่งปฏิกิริยา) แผ่นกรองช่วยลดการเกิดกลิ่นได้เป็ นอย่างดี หน่วยงานที่ทดสอบ : สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute วิธีการทดสอบ : Film Adhesion (JISZ2801) ชิ้นส่วนที่ใช้ทดสอบ : แผ่นกรอง วิธีการฆ่าเชื้อ : กระตุ้นกระบวนการออกซิเดชันบนแผ่นกรอง เป้ าหมาย : คราบแบคทีเรียที่สะสมบนแผ่นกรอง ผลการทดสอบ : ขจัดได้ 99% หลังจากฆ่าเชื้อ 24 ชม. ด้วยแผ่นกรองเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและอาหารภายในตู้เย็น *8 ทดสอบโดยสถาบัน Japan Food Research Laboratories *9 จําเป็ นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ wireless LAN router โดยตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA (ซึ่งทั้งสองแบบต้องใช้วิธีเข้ารหัสแบบ TKIP หรือ AES) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz เท่านั้น) แอพพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด แต่การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชันอาจมีค่าบริการในการใช้สัญญาณจากเครือข่ายของผู้ใช้งาน โปรดยอมรับในเงื่อนไขและนโยบายความเป็ นส่วนตัวเพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน เนื้อหาของการให้บริการ การออกแบบหน้าจอ ฟั งก์ชันต่างๆ ในแอพพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนเปลง และทางบริษัทฯ อาจยุติการให้บริการโดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงของรูปภาพ คุณสมบัติ และดีไซน์ต่างๆ โดยไม่จําเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน ภาพประกอบเพือการอธิบายเท่านัน ่ ้ (คุณสมบัตของแต่ละรุน อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมทีหน้า 6-7) ิ ่ ่ ่ Refrigerator 5

ิ

Side-by-Side

ประเภท / Type รูปแบบ / Style ชือรุนสินค้า / Model ่ ่ Multi-Door Side-by-Side French Bottom Freezer R-M600VAG9THX R-MX600GVTH0 GBZ / MIR MGW / MIR GBK GBK 74,900 61,990 57,990 3 3 569 / 20.1 ระบบอินเวอร์เตอร์ / Inverter Solfege R-WB640VFX R-WB640VF R-WB470PE R-WB410PE GS MGW / MIR GBK / GMG GBK / GBW GBK / GBW GBK GBK CNX CNX 44,990 34,990 59,900 49,900 26,990 24,990 35,990 33,990 27,990 24,990 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 569 / 20.1 569 / 20.1 573 / 20.2 595 / 21.0 560 / 19.8 560 / 19.8 465 / 16.4 415 / 14.7 540 / 19.1 540 / 19.1 369 / 13.0 313 / 11.1 • • • • • • • • • • • • • ระบบทําความเย็นแยกอิสระแบบพัดลมคู่ / Dual Fan Cooling • • • • • • • • • • • - - แผงฉนวนสุญญากาศ / Vacuum Insulation Panel (VIP) • - - - - • • - - - - - - เชือมต่ออินเทอร์เน็ต / IoT Connected ่ - - - - - • - - - - - - - ระบบเปิ ดประตูอตโนมัติ / Auto Door ั • - - - - • - - - - - - - ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ / Vacuum Compartment • • • - - • • - - - - - - ช่องแช่อเนกประสงค์ปรับอุณหภูมได้ 4 ระดับ ิ (-18 ํC - -20 ํC/-3 ํC/+1 ํC/+3 ํC) / Selectable Zone - - - - - • • - - - - - - ปรับเลือกช่องแช่ได้ (อาหารแห้ง<-->ผัก) / Select Case (Dry Food<-->Vegetable) - - - - - • • - - - - - - โหมดปรับอุณหภูมชองแช่อเนกประสงค์ / ิ ่ Fresh Select - - - - - - - • • • • - - ระบบทํานําแข็งอัตโนมัติ / Automatic Ice Maker ้ • • • • - • • - - • - • • ปุ่ มกดนําและนําแข็งอัตโนมัติ / ้ ้ Water & Ice Dispensor • • • • - - - - - - - - - ปุ่ มกดนําอัตโนมัติ / Water Dispensor ้ - - - - - - - - - • • - - แผ่นกรองกลิน 3 ขันตอน / Triple Power Filter ้ ่ • • • • • • • • • - - • • นาโน ไทเทเนียม / Nano Titanium - - - - - - - - - • • - - 920 x 720 x 1,795 920 x 720 x 1,795 920 x 720 x 1,795 920 x 720 x 1,795 920 x 720 x 1,795 สี / Color ราคา / Price จํานวนประตู / Doors ความจุ (ลิตร / คิวบิคฟุต) / Capacity (Liters / Cu.ft) ขนาด (กxลxส) มม. / Dimension (WxDxH) mm (with Handle) 6 Refrigerator R-MX600GVTH0 R-SX600GPTH0 R-S600PTH0 French Door 900 x 720 x 1,840 900 x 720 x 1,840 750 x 797 x 1,795 680 x 797 x 1,795 R-W550PDX R-W550PD R-S38KPTH R-S32KPTH 855 x 737 x 855 x 737 x 600 x 655 x 540 x 655 x 1,835 1,835 1,810 1,735 Refrigerator 7

Side-by-Side

ตูเย็นฮตาชิ ้ 2-Door ประเภท / Type โหมดช่องแช่อาหารสด / เนือสัตว์ ้ อุณหภูมิ ประมาณ โหมดชิลเลอร์ ผลิตภัณฑ์จากนม และเนื้อสัตว์ โหมดซอฟท์ฟรีซ -3 ํC เนื้อสัตว์และเนื้อปลา โดยไม่ต้องแช่แข็ง ปรุงอาหารได้ทนที โดยไม่ตองละลายนําแข็ง ั ้ ้ โหมดซอฟท์ฟรีซ -3 ํC เลือกโหมดซอฟท์ฟรีซในช่อง Selectable Zone เพือเก็บรักษาเนือสัตว์ ่ ้ และเนื้อปลาให้สดใหม่อยู่เสมอโดยไม่ต้องแช่แข็ง ช่วยให้คุณปรุงอาหาร ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตัดขั้นตอนละลายนํ้าแข็งออกไป หันได้อย่างง่ายดาย ่ อาหารไม่ถกแช่แข็ง ู จึงหันได้อย่างง่ายดาย ่ สะดวกในการ พร้อมปรุงอาหารได้ทนที ั กําหนดปริมาณ โดยไม่ตองละลายนําแข็ง ้ ้ เตรียมอาหารในปริมาณ ทีคณต้องการ ่ ุ BSL BSL GBK GBK 30,990 30,990 30,990 26,990 711.7 / 25.1 600 / 21.2 562 / 19.9 460 / 16.3 ระบบอินเวอร์เตอร์ / Inverter • • • • • • • • - - • • • • - - ระบบทํานําแข็งอัตโนมัติ / Automatic Ice Maker ้ Max โหมดช่องแช่ผก / ผลไม้ ั โหมดแช่เย็น 3 ํC อาหารและเครื่องดื่ม R-VG450PDX โหมดปรับอุณหภูมชองแช่อเนกประสงค์ / ิ ่ Selectable Mode Compartment Min R-VG550PDX โหมดปรับอุณหภูมชองชิลเลอร์ / Fresh Select ิ ่ ตัวปรับเลือนพิเศษ ช่วยปรับอุณหภูมภายในช่องแช่ สามารถปรับ ่ ิ เป็ นโหมดช่องแช่ผก/ผลไม้ หรือ โหมดช่องแช่อาหารสด/เนือสัตว์ ั ้ ได้ตามต้องการ Sele R-V600PWX - • • • แผ่นกรองนาโนไทเทเนียมดักจับกลิน / ่ Nano Titanium Filter • • • • 910 x 851 x 1,835 910 x 771 x 1,835 855 x 740 x 1,835 715 x 740 x 1,835 สี / Color โหมดปรับอุณหภูมชองชิลเลอร์ ิ ่ (Fresh Select)* one ble Z cta R-V700PA ระบบทําความเย็นแยกอิสระแบบพัดลมคู่ / Dual Fan Cooling เก็บความสดได้นานยิงขึน อย่างมีสไตล์ ่ ้ Super Big & Wide Series ชือรุนสินค้า / Model ่ ่ 2-Door รูปแบบ / Style โหมดช่องแช่ผัก/ผลไม้ สําหรับเก็บผักและผลไม้ที่ชํ้าง่าย จัดเรียงผักผลไม้ตามขนาด ได้อย่างเหมาะสม อุณหภูมิ ประมาณ ราคา / Price ความจุ (ลิตร / คิวบิคฟุต) / Capacity (Liters / Cu.ft) ขนาด (กxลxส) มม. / Dimension (WxDxH) mm (with Handle) Glass Door Big & Wide Series โหมดช่องแช่อาหารสด/เนื้อสัตว์ คงความสดของเนือสัตว์ และปลา ้ ช่วยละลายอาหารแช่แข็ง แช่เครื่องดื่มได้เย็นทันใจ ระบบทํานําแข็งอัตโนมั ติ ้ (Auto Ice Maker) แค่เติมนํ้าลงในแทงก์ก็สามารถทํานํ้าแข็งได้อย่างง่ายดาย เฉพาะรุ่น R-V600PWX, R-VG550PDX และ R-VG450PDX เท่านั้น * โหมดปรับอุณหภูมิช่องแช่อเนกประสงค์ (Selectable Mode Compartment) ใช้งานในรุ่น R-V600PWX และ รุ่น R-V700PA 8 Refrigerator ภาพประกอบเพือการอธิบายเท่านัน ่ ้ (คุณสมบัตของแต่ละรุน อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมทีหน้า 9-11) ิ ่ ่ ่ Refrigerator 9

ิ

2-Door

ประเภท / Type รูปแบบ / Style ชือรุนสินค้า / Model ่ ่ Big & Wide Series 2-Door Glass Door Stylish Series R-V550PD R-V510PD R-V450PD BSL BSL BSL MIR GBK 27,990 25,990 23,990 19,490 562 / 19.9 520 / 18.4 460 / 16.3 ระบบอินเวอร์เตอร์ / Inverter • • ระบบทําความเย็นแยกอิสระแบบพัดลมคู่ / Dual Fan Cooling • ช่องแช่อเนกประสงค์ปรับอุณหภูมได้ ิ (-3 ํ/+3 ํองศา) / Selectable Zone (-3 ํC/+3 ํC) Stylish Series Small Stylish Series R-VGX350PF R-VX400PF R-VX350PF R-H300PD R-H230PD R-H200PD MIR GBK BSL BSL BSL / BBK BSL / BBK BSL / BBK 17,290 16,990 15,090 16,290 13,990 12,190 9,690 8,690 425 / 15.0 425 / 15.0 348 / 12.3 348 / 12.3 425 / 15.0 348 / 12.3 296 / 10.5 245.1 / 8.7 217.2 / 7.7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - - - - - • • • • • • - - - โหมดปรับอุณหภูมชองชิลเลอร์ / Fresh Select ิ ่ • • • - - - - - - • • • แผ่นกรองกลิน 3 ขันตอน / Triple Power Filter ้ ่ - - - • • • • • • - - - แผ่นกรองนาโนไทเทเนียมดักจับกลิน / ่ Nano Titanium Filter • • • - - - - - - • • • 680 x 720 x 1,770 680 x 720 x 1,770 650 x 720 x 1,605 650 x 720 x 1,605 680 x 720 x 1,770 650 x 720 x 1,605 600 x 663 x 1,672 540 x 650 x 1,585 540 x 650 x 1,460 สี / Color ราคา / Price ความจุ (ลิตร / คิวบิคฟุต) / Capacity (Liters / Cu.ft) ขนาด (กxลxส) มม. / Dimension (WxDxH) mm (with Handle) 10 Refrigerator 855 x 740 x 1,835 855 x 740 x 715 x 740 x 1,760 1,835 R-VGX400PF R-VGX400PF R-VGX350PF Glass Door Stylish Series Refrigerator 11

2-Door

ตูเย็นฮตาชิ ้ 1-Door ี ั ่ เสน่หแห่งสสนทีลงตัวกับทุกสไตล์ภายในบ้าน ์ ไม่วาบ้านจะตกแต่งรูปแบบไหน ก็มหลากหลายสีให้เลือกสรร เพือตอบสไตล์ทแตกต่าง ่ ี ่ ี่ บอกลาปญหานําแข็งเกาะช่องแช่ ั ้ PMN สีเมทัลลิกบราวน์ PMR สีเมทัลลิกเรด PMB สีเมทัลลิกบลู PSV สีซลเวอร์ เวอร์ทคล ิ ิ ั PMG สีเมทัลลิกกรีน BSL สีบริลเลียนท์ ซิลเวอร์ ระบบ I-Defrost ละลายนําแข็งอัตโนมัติ ้ รักษาคุณภาพอาหาร และการกระจายความเย็นได้ดกว่า ี (เฉพาะรุน R-64W) ่ ประเภท / Type รูปแบบ / Style ด้านบนตูแข็งแรงทนทาน ้ รองรับนํ้าหนักได้ถึง 30 กก. และทนความร้อนได้ถึง 60 ํC สามารถวางไมโครเวฟได้ ฉนวนกันความร้อน เต็มพืนทีโครงสร้างภายใน ้ ่ ช่วยเก็บรักษาความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝาครอบแผงวงจรนิรภัย ปองกันการติดไฟ ้ ตัวฝาครอบทําจากเหล็กแท้ป้องกัน ความร้อน และการติดไฟ 1-Door i-Defrost Series ชือรุนสินค้า / Model ่ ่ R-64W สี / Color R-64W / R-49W R-64W / R-49W R-64W / R-49W R-64W / R-49W R-64W / R-49W BSL PSV PMR PMN PMB PMG 6,690 6,490 / 6,290 6,490 / 6,290 6,490 / 6,290 6,490 / 6,290 6,490 / 6,290 187.4 / 6.6 187.4 / 6.6, 141.6 / 5.0 187.4 / 6.6, 141.6 / 5.0 187.4 / 6.6, 141.6 / 5.0 187.4 / 6.6, 141.6 / 5.0 187.4 / 6.6, 141.6 / 5.0 ระบบละลายนําแข็งอัตโนมั ติ (i-Defrost) ้ • • • • • • ส่องสว่างด้วยหลอดไฟ LED สีขาว • • • • • • นาโน ไทเทเนียม ระบบกําจัดกลินและ ่ แบคทีเรีย (Nano Titanium) • • • • • • ชันวางกระจกแก้วนิรภัย ทําความสะอาดง่าย ้ ป้ องกันรอยขีดข่วน และทนต่อความร้อน • • • • • • ขอบยางประตูป้องกันเชือราแบบถอดล้างได้ ้ สะอาดยิงกว่า มันใจยิงขึน ่ ่ ่ ้ • • • • • • กว้าง (W) 561 561 / 561 561 / 561 561 / 561 561 / 561 561 / 561 ลึก (D) 628 628 / 628 628 / 628 628 / 628 628 / 628 628 / 628 สูง (H) 1,218 1,218 / 981 1,218 / 981 1,218 / 981 1,218 / 981 1,218 / 981 ราคา / Price ความจุ (ลิตร / คิวบิคฟุต) / Capacity (Liters / Cu.ft) นาโน ไทเทเนียม เทคโนโลยีลํ้าสมัยล่าสุดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Titanium Oxide (TiO2) ในการกําจัดกลิ่น และแบคทีเรีย*1 ส่องสว่าง ด้วยหลอดไฟ LED สว่าง ทนทาน ประหยัดไฟ รุ่นแรกและรุ่นเดียวของตู้เย็น ประตูเดียวในประเทศไทย ช่อง Fresh Chill Care ช่องแช่เย็นจัด ให้คุณเก็บอาหาร ได้อย่างเป็ นสัดส่วน โดยไม่ต้องเอาของออก ในขณะเครื่องละลายนํ้าแข็ง ขนาด มม. / Dimension mm *1 ทดสอบโดยสถาบัน Japan Food Research Laboratories 12 Refrigerator ภาพประกอบเพือการอธิบายเท่านัน ่ ้ (คุณสมบัตของแต่ละรุน อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมทีหน้า 13) ิ ่ ่ ่ Refrigerator 13

ิ

ประเภท / Type

รูปแบบ / Style ิ ตูเย็นฮตาชิ ้ Made in Japan นวัตกรรมลําสมัย เพือชีวตเหนือระดับ มาตรฐานญีปน ิ ้ ่ ่ ุ่ Made in Japan Multi-Door ชือรุนสินค้า / Model ่ ่ R-ZXC740KT R-WX670KT X XK / XW 149,900 114,900 6 6 723.9 / 25.6 651.8 / 23.0 ระบบอินเวอร์เตอร์ / Inverter • • แผงฉนวนสุญญากาศ / Vacuum Insulation Panel • • เชือมต่ออินเทอร์เน็ต / IoT Connected ่ • - ระบบเปิ ดประตูอตโนมัติ / Auto Door ั • - ปุ่ มเปิ ดช่องแช่ผกอัตโนมัติ / Auto Drawer ั • • ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ / Vacuum Compartment • • ช่องแช่ผก เทคโนโลยีเก็บผักให้สดนานยิงขึน / ั ่ ้ Aero-care Vege Compartment • • ระบบทํานําแข็งอัตโนมัติ / Automatic Ice Maker ้ • • เทคโนโลยีหมุนเวียนความเย็น / Frost Recycle Cooling • • โหมดช่วยปรับอุณหภูมชองแช่เย็น (2 ชันล่าง) / ิ ่ ้ Sensor Cooling • • ช่องแช่แข็งแบบเร่งด่วน / Delicious Freezing • • 880 x 738 x 1,833 825 x 728 x 1,833 สี / Color ระบบเปดประตูอตโนมัติ และ ิ ั ปุมเปดช่องแช่ผกอัตโนมัติ ่ ิ ั ความชื้น สัมผัสพียงครังเดียว ้ เพือเปิ ดประตูฝั่งช่อง ่ แช่เย็น พัดลมทําความเย็น นํ้าแข็ง แผง ทําความเย็น สไลด์เพือเปิ ดประตู ่ ทัง 2 ด้าน ้ คอมเพรสเซอร์ ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีหมุนเวียนความเย็น ลมเย็นจากนําแข็งทีเกาะบนแผงทําความเย็น ้ ่ จะถูกกระจายไปยังช่องแช่ตางๆ แม้ในขณะทีคอมเพรสเซอร์หยุดทํางาน ่ ่ ช่วยลดการใช้พลังงาน กดปุ่ มเพือเปิ ด ่ ช่องแช่ผกและช่อง ั แช่แข็งอัตโนมัติ *เฉพาะรุน R-ZXC740KT ่ ด้วยประสิทธิภาพของ Platinum Catalyst ทีชวยรักษาความสด ่ ่ ของผักและผลไม้ เก็บรักษาสิงดีๆ ่ จากธรรมชาติ ทังหมดไว้ ้ ในอาหารของคุณ เทคโนโลยีชองแช่แข็งแบบเร่งด่วน จะช่วย ่ รักษาสัมผัสรสธรรมชาติ และสารอาหาร ดังเดิมของอาหารสด และอาหารทีปรุง ้ ่ สําเร็จโดยการทําให้อาหารถูกแช่แข็งอย่าง รวดเร็วบนถาดอะลูมเนียมขนาดใหญ่ ิ ช่องแช่ผก เทคโนโลยีเก็บผักให้สดนานยิงขึน ั ่ ้ พร้อมตัวเร่งปฏิกรยา Platinum Catalyst ิ ิ ช่องแช่ผกทีได้รบการออกแบบเป็ นพิเศษไม่เหมือนใคร เพือคงความสด และ ั ่ ั ่ คุณค่าสารอาหารของผักและผลไม้ ด้วยการใช้กลไกการทํางานของตัวเร่งปฏิกรยา ิ ิ Platinum Catalyst นอกจากนี้ ช่องแช่ผกยังได้รบการพัฒนาเพือให้ควบคุม ั ั ่ ความชุมชืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ่ ้ ่ ้ เนือแกะ หลังจากแช่ไว้ 10 วัน* ้ ปริมาณของเหลว ปริมาณของเหลว ทีสญเสียไป 0.56g/100g ทีสญเสียไป 0.26g/100g ่ ู ่ ู การกักเก็บความชืนในผักโขม ้ หลังจากแช่ไว้ 7 วัน* ประมาณ 81.1% ช่องแช่ผกเก็บความชืน ั ้ แบบไม่มตวเร่งปฏิกรยา ี ั ิ ิ Platinum Catalyst ประมาณ 97.5% ช่องแช่ผก Aero-care ั ทีมตวเร่งปฏิกรยา ่ ี ั ิ ิ Platinum Catalyst การกักเก็บวิตามินซีในส้ม หลังจากแช่ไว้ 7 วัน* ค่าเริมต้น ่ 78.1mg/100g ช่องแช่ผกเก็บ ั ความชุมชืน ่ ้ ช่องแช่ผก ั Aero-care 100% 84% 92% ความสดและสารอาหารของผักและผลไม้ ภายใต้การทํางานของตัวเร่งปฏิกรยา Platinum Catalyst ผลลัพท์ทได้นาทึง ิ ิ ี่ ่ ่ ด้วยการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาเพิมขึนเพือควบคุมการคายนําของ ่ ้ ่ ้ ผลไม้ และจํากัดการสูญเสียสารอาหารไปกับสภาพแวดล้อม จึงช่วยรักษา ความสดของอาหารไว้ได้ การแช่แข็งทัวไป ่ เทคโนโลยี (ปล่อยให้ละลายตามธรรมชาติ Delicious Freezing เป็ นเวลา 4 ชม.) แช่แข็งแบบเร่งด่วน (ปล่อยให้ละลายตามธรรมชาติ เป็ นเวลา 4 ชม.) กักเก็บรสชาติของ เนื้อสัตว์และปลา อย่างดีเยี่ยม เมือเซ็นเซอร์วดอุณหภูมตรวจจับ ่ ั ิ ความร้อนของอาหารได้ เซ็นเซอร์ ่ จะสังการให้เครืองทําความเย็นเพือ ่ ่ ทําให้อาหารถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็ว จึงช่วยกักเก็บรสชาติทดของ ี่ ี เนือสัตว์ และปลาไว้ได้ ้ ปริมาณวิตามินซีของบรอกโคลี* บรอกโคลีดบค่าเริมต้น ิ ่ ช่องแช่ทวไป ั่ เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน ราคา / Price จํานวนประตู / Doors ความจุ (ลิตร/คิวบิคฟุต) / Capacity (Liters/Cu.ft) ขนาด (กxลxส) มม. / Dimension (WxDxH) mm (with Handle) (mg/100g) 149.8mg 94.7mg 115.0mg ปองกันการสูญเสีย ้ สารอาหารในผัก เมือเซ็นเซอร์วดอุณหภูมตรวจจับ ่ ั ิ ความร้อนของอาหารได้ เซ็นเซอร์ ่ จะสังการให้เครืองทําความเย็นเพือ ่ ่ ทําให้อาหารถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ่ ซึงวิธการนีจะช่วยรักษาวิตามินซี ี ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ * ทดสอบโดยฮิตาชิ รุนทีใช้ทดสอบช่องแช่ผก Aero-care Vege คือรุน R-WX74K (เทียบเท่ากับรุน R-ZXC740/WX670KT) และสําหรับช่องแช่ผกเก็บความชุมชืน คือ รุน R-G6700D ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึนอยูกบประเภทและจํานวนอาหารทีแช่ ่ ่ ั ่ ่ ั ่ ้ ่ ่ ั ้ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ั ่ * ทดสอบโดยฮิตาชิ รุนทีใช้ทดสอบ Delicious Freezing คือรุน R-WG6700G (เทียบเท่ากับรุน R-ZXC740/WX670KT) และรุนทีใช้ทดสอบการแช่แข็งทัวไป คือรุน R-X6700F ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันขึนอยูกบรุนและเงือนไขต่างๆ ้ ่ ่ 14 Refrigerator - Made in Japan ภาพประกอบเพือการอธิบายเท่านัน ่ ้ (คุณสมบัตของแต่ละรุน อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมทีหน้า 15) ิ ่ ่ ่ Refrigerator - Made in Japan 15

ประเภท / Type

Flipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021