Świat SFEROIDeALNY nr 03/2019

nr 03
nr 03

Maj 2019 WYWIAD Nowe narzędzia ułatwiające obliczanie całkowitych kosztów inwestycji RAPORT Na co należy zwrócić uwagę tworząc SIWZ na rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego Zdjęcie rury Natural w Dąbrowie Realizacje Górniczej Pierwsza w Polsce instalacja włazu za pomocą systemu posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS Tytuł Lider Innowacyjności 2018 www.sgpam.pl

nr 03

SPIS TREŚCI

4 WYWIAD 5 Raport numeru z Tomaszem Fuskiem na temat nowych narzędzi ułatwiających obliczanie całkowitych kosztów inwestycji Na co należy zwrócić uwagę tworząc SIWZ na rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego? 9 Nowości 10 Nowości 11 Nowości 12 Wydarzenia 13 14 System posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS Nowsza wersja niezawodnego włazu Rexess - właz REXESS 2 D400 Nowość w ofercie - krata AXAM 2 D400 Saint-Gobain PAM Rynkowym Liderem Innowacji 2018 wydarzenia Szkolenie z kalkulatora PAM TOOLS dla wielkopolskich projektantów wydarzenia Saint-Gobain PAM rozwija logistykę. Nowy magazyn w Gliwicach 15 Realizacje 17 Realizacje 19 Realizacje Pierwsza w Polsce instalacja włazu za pomocą systemu posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS Budowa wodociągu DN 400 i DN 200 wzdłuż obwodnicy Gliwic coraz bliżej ukończenia. Przebudowa magistrali wodociągowej w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód STOPKA REDAKCYJNA Dyrektor: Tomasz Fusek Redaktor: Aleksandra Puzyno Autorzy tekstów: Tomasz Fusek, Aleksandra Puzyno, Florian Piechurski, Sara Karmańska, Daniel Ciupka, Arkadiusz Kieda, Krzysztof Napierała, Jacek Bondalski Adres: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice Tytuł i wydanie: Świat Sferoidealny, nr 03/2019 Zdjęcie na okładce: Pierwszy w Polsce montaż włazu Rexess 2 za pomocą metody posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS w Piekarach Śląskich, 30 kwietnia 2019 Autor zdjęcia: Jakub Popczyk 3

SPIS TREŚCI

WYWIAD

Raport numeru Nowe narzędzia ułatwiające obliczanie całkowitych kosztów inwestycji Rozmawiamy z Tomaszem Fuskiem, dyrektorem zarządzającym Saint-Gobain PAM. AP: Gdy zachodzi potrzeba wybudowania nowego wodociągu, Inwestorzy (przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy) mają możliwość wyboru różnych materiałów rurowych. Jak dokonuje się takiego wyboru? TF: Inwestor nie zawsze kieruje się racjonalnymi argumentami. Obecnie wybór materiału w wielu przypadkach opiera się na tradycji i przyzwyczajeniu oraz cenie 1 m rury. Projektanci zazwyczaj poszukują charakterystyki hydraulicznej potrzebnej do prawidłowego działania wodociągu przesyłowego lub sieci dystrybucyjnej i wybierają materiał, którego używali do tej pory w podobnych okolicznościach. Taki proces decyzyjny pozostawia niewiele szans na przedstawienie korzyści płynących z zastosowania innych materiałów. Istnieje jeszcze opcja wprowadzenia do projektu kliku alternatywnych materiałów i pozostawienie wyboru wykonawcy. W tej sytuacji Inwestor powinien pamiętać, że w przypadku rozważania kilku opcji głównym kryterium dla wykonawcy jest zawsze cena 1 m rury. AP: Czy podejście Inwestorów, którzy kierują się przy wyborze oferty jedynie kryterium ceny jest odpowiednie? TF: Cena jest oczywiście bardzo ważna i musi być jednym z głównych kryteriów do rozważenia. Warto zaznaczyć, że w dzisiejszym świecie jesteśmy otoczeni produktami szybko zbywalnymi, których czas użytkowania jest niezmiernie krótki, co przyzwyczaiło nas na koncentrowaniu się właściwie tylko na cenie. Zwróćmy uwagę jakie dzisiaj jest nasze podejście do zakupu samochodu, komputera, lodówki czy telefonu, a jakie było jeszcze 10 lat temu. Jeśli produkt nie spełnia wszystkich naszych potrzeb, wkrótce go wymienimy na nowy. Inaczej rzecz się ma z wodociągiem, który musi pracować przez 50 lat, a czasami nawet 150 lat. Jeżeli będziemy pamiętać stale o tym fakcie, łatwo dojdziemy do wniosku, że samo porównanie ceny materiału przy zakupie nie tyle, że nie jest wystarczające, co wręcz nierozsądne. Przy wyborze materiału na wodociąg musimy wziąć pod uwagę wiele innych parametrów niż tylko cena rur, takich jak koszt instalacji, koszt eksploatacji, koszt konserwacji i koszt recyklingu. Taka analiza zwana jest TCO (Total Cost of Ownership - Całkowity Koszt Posiadania) i wykazuje, że koszt związany z budową wodociągu, czyli koszt rur i ich zamontowania jest na ogół niewielki w porównaniu z kosztem eksploatacji wodociągu w długim okresie czasu. Tutaj tkwi sedno sprawy, ponieważ wybór materiału rury ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji, a te stanowią główny składnik kosztowy przedsiębiorstw wodociągowych. AP: Większość projektów jest pilna i wiele firm wodociągowych nie ma czasu, ani środków na przeprowadzenie tak dogłębnej analizy całkowitego kosztu inwestycji. Czy może Pan zasugerować jakieś rozwiązania, które pomogą firmom wodociągowym podjąć właściwą decyzję? TF: Opracowaliśmy dwa nowe narzędzia (programy komputerowe) wspierające analizę całkowitego kosztu projektu: - kalkulator LCA (Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia) analizuje fazy życia produktów w danym projekcie wodociągowym - od ich wytworzenia, poprzez transport, montaż, eksploatację aż do ich utylizacji wraz z obliczeniem tzw. śladu środowiskowego całego projektu, czyli wpływu projektu na środowisko naturalne, - kalkulator TCO (Total Cost of Ownership – Całkowity Koszt Posiadania) oblicza dla konkretnego projektu wodociągowego koszty natychmiastowe ponoszone przez przedsiębiorstwo wodociągowe oraz koszty odroczone związane z eksploatacją i utylizacją tegoż wodociągu. Metoda obliczeniowa uwzględnia koszty związane z wykonaniem inwestycji (koszt rur, kształtek, armatury, koszt montażu, często też koszty związane z finansowaniem itp.), koszty eksploatacyjne (konserwacja, straty wody, energia pompowania itp.) oraz koszty końcowe (usuwanie elementów z ziemi, recykling). Podkreślenia warty jest fakt, że odroczony koszt pompowania i strat wody w okresie eksploatacji wodociągu jest znacznie wyższy niż koszt natychmiastowy początkowego zakupu. Wydajność i bezawaryjność systemów rur z żeliwa sferoidalnego, a w szczególności ich odporność mechaniczna, niezawodność połączeń, większa wewnętrzna średnica hydrauliczna, trwałość powłok, pomagają znacznie zredukować koszty odroczone. Wyżej wymienione narzędzia, są zaprojektowane tak, aby pracowały w oparciu o lokalne dane wprowadzone przez dane przedsiębiorstwo wodociągowe, aby zapewnić zasadność obliczeń. Po poprawnym ustawieniu parametrów, wynik daje dokładne porównanie kosztów między różnymi materiałami rurociągowymi. AP: Czy te nowe narzędzia są dostępne? TF: Narzędzia wkrótce będą dostępne, a nasi pracownicy w Polsce obecnie są szkoleni, aby byli pomocni w instruowaniu klientów jak z nich korzystać, ale co ważniejsze, aby potrafili wyjaśnić metodologię obliczeniową. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że metody obliczeniowe są zgodne z normą PN-EN 14044 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia – Zasady i struktura. Na etapie tworzenia tych narzędzi, Saint-Gobain PAM ściśle współpracowało z firmą Quantis, CH specjalizującą się w wspieraniu firm w zarządzaniu wpływem ich produktów i usług na środowisko. Następnie oprogramowanie zostało zweryfikowane przez EY Cleantech & Sustainability FR (dla narzędzia TCO) oraz przez University of California - Berkeley (dla narzędzi TCO i LCA). Na co należy zwrócić uwagę, tworząc SIWZ na rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego? W ostatnich latach systemy z żeliwa sferoidalnego coraz częściej są wybierane przez Inwestorów do budowy sieci wodociągowych w Polsce. Wybierając do budowy system wodociągowy z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego, należy zwrócić uwagę na aspekty mające bezpośredni wpływ na jakość produktów, a tym samym trwałość i niezawodność wybudowanego z nich wodociągu. Wzrokowa ocena jakości produktów nie może być podstawowym kryterium dopuszczenia rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego do zastosowania, ponieważ parametry produktu wpływające na jakość rur i kształtek nie są widoczne tzw. gołym okiem. Niezbędne jest prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie normy PN-EN 545:2010 oraz późniejsze egzekwowanie tych zapisów w trakcie budowy. W artykule opisano podstawowe wytyczne normy PN-EN 545:2010, jakie musi spełniać rura czy kształtka z żeliwa sferoidalnego, a w szczególności dotyczy to materiału, wymiarów, powłoki i wykładziny oraz połączeń kielichowych rur i kształtek, a także ich właściwego doboru w zależności od zastosowania. RURY UŁOŻENIE Pompowanie Straty w wodzie POMPOWANIE Rury Ułożenie Poniższe zdjęcie przedstawia żeliwo sferoidalne z częściowym rozpadem sferoidów węglowych w lamele, na skutek zbyt późnego odlania wyrobu. 1. Materiał rur i kształtek Materiał jest jednym z najważniejszych czynników, na który należy zwrócić uwagę. Żeliwo sferoidalne jest zmodyfikowanym żeliwem szarym, a więc stopem żelaza z węglem, w którym udział węgla jest bardzo mały (na poziomie 3%). Węgiel wpływa – w sposób zasadniczy – na własności odlewnicze metalu polepszając je, jednocześnie jego kształt – w postaci płatków – pogarsza własności mechaniczne, głównie te związane z odpornością na uderzenia i plastycznością. Modyfikacja żeliwa szarego w sferoidalne polega na zmianie kształtu węgla, który wydziela się podczas krzepnięcia materiału, z lameli (płatki) na sferoidy (kulki). Niestety nie da się wzrokowo odróżnić żeliwa sferoidalnego od szarego na budowie. W tym celu trzeba zlecić wykonanie próby rozciągania na zimno, która wykaże własności mechaniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, granicę sprężystości oraz wydłużenie względne. Poniższa tabela pokazuje różnice we własnościach mechanicznych pomiędzy żeliwem sferoidalnym a szarym, pokazując, że są to właściwie dwa zupełnie różne materiały konstrukcyjne, których podobieństwo polega jedynie na nazewnictwie. Wybrane wskaźniki Zmiana kształtu węgla odbywa się dzięki wprowadzeniu do gorącego żeliwa magnezu, który wypalając się bardzo intensywnie, wymusza na lamelach węglowych przyjęcie kształtu sferycznego (kulistego). Kształt węgla ma istotny wpływ na właściwości mechaniczne materiału, zwłaszcza na sprężystość, plastyczność i udarność. Te trzy wymienione cechy są całkowicie inne dla żeliwa sferoidalnego w porównaniu z żeliwem szarym, tworząc z tego pierwszego materiał elastyczny, wytrzymały na obciążenia i drgania oraz przede wszystkim odporny na uderzenia. Jednostka Żeliwo szare Żeliwo sferoidalne Wytrzymałość na rozciąganie Rm Rozmawiała Aleksandra Puzyno Tys. USD/km/100 lat Warto podkreślić fakt, że po wprowadzeniu magnezu do ciekłego metalu, producent ma jedynie 20 minut na wykonanie odlewu i jego schłodzenie. Po tym czasie żeliwo sferoidalne z powrotem przekształca się w żeliwo szare wraz z utratą wszystkich korzystnych własności mechanicznych charakterystycznych dla żeliwa sferoidalnego. Nie wszyscy producenci mają takie możliwości technologiczne. MPa 100 - 400 350 - 900 Umowna granica sprężystości R0,2 MPa - 250 - 600 Wydłużenie A % Max 1,5 3 - 30 Udarność (próbka z karbem) J - Max 21 Moduł sprężystości E GPa 75 - 155 165 - 185 STRATY W WODZIE 4 INSTALACJA RUROCIĄGU FUNKCJONOWANIE RUROCIĄGU 5

WYWIAD

Raport numeru

Poniżej zestawiono najważniejsze własności mechaniczne określone w normie PN-EN 544:2010 Tabela 8, które powinno spełniać żeliwo sferoidalne przeznaczone do wyrobu: a) rur - minimalna wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 420 MPa - minimalna granica plastyczności 0,2%: 270 MPa - minimalne wydłużenie po zerwaniu próbki, A: • dla DN 40-1000 – 10% • dla DN 1100- 2000 – 7% - twardość w skali Brinella nie może przekraczać 230 HBW b) kształtek - minimalna wytrzymałość na rozciąganie, Rm: 420 MPa - minimalna granica plastyczności 0,2%: 270 MPa - minimalne wydłużenie po zerwaniu próbki, A: 5% - twardość w skali Brinella nie może przekraczać 250 HBW 2. Wymiary rur i kształtek Żeliwo sferoidalne, dzięki swoim bardzo dobrym właściwościom mechanicznym opisanym w poprzednim punkcie, zapewnia wysoką wytrzymałość wykonanym z niego rurom zarówno ze względu na ciśnienie transportowanej wody, jak i na nacisk ciężaru gruntu spoczywającego na rurociągu. Obliczona wzorem związanym z wytrzymałością na ciśnienie grubość ścianki dla przykładowej rury DN 300, transportującej wodę pod ciśnieniem 10 barów to 1,07 mm i to przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 3. Widać z tego bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną żeliwa sferoidalnego. Przytoczona powyżej obliczeniowa grubość ścianki rur jest podana tutaj jedynie w celu zobrazowania wytrzymałości mechanicznej rur żeliwnych, rzeczywiste – zgodne z normą PN-EN 545:2010 – grubości ścianek rur żeliwnych dla poszczególnych średnic są określone klasami ciśnieniowymi C i są większe niż grubości obliczeniowe z uwagi między innymi na różne odchyłki odlewnicze u różnych producentów rur, a także na różnorodność powłok antykorozyjnych. Tabela 17 normy PN-EN 545:2010 wytłuszczoną czcionką wskazuje na standardowe klasy dla większości zastosowań, zgodnie z opisem umieszczonym pod tą tabelą. Rekomendowane normą PN-EN 545:2010 klasy przedstawiają się jak poniżej: dla rur w średnicach DN 40-300 – klasa C40 dla rur w średnicach DN 350-600 – klasa C30 dla rur w średnicach DN 700-2000 – klasa C25 Warto w tym miejscu podkreślić dwa fakty: - minimalne grubości ścianek dla poszczególnych klas ujęte w normie PN-EN 545:2010 tabela 17 są wartościami obliczonymi przy założeniu odchyłki dolnej tolerancji odlewniczej – 1,3 mm, a więc rzeczywiste grubości średnie ścianek są na ogół większe o ok. 1 mm, - powyższe klasy zawierają już wszystkie współczynniki biorące pod uwagę chwilowe wzrosty ciśnienia oraz uderzenia hydrauliczne, o czym mówi norma PN-EN 545:2010 w pkt 3.21, dlatego nie jest właściwe dobieranie wyższych klas na tzw. wyrost. Jeżeli chodzi o klasy kształtek, to ze względu na inną – w porównaniu z rurami – metodę odlewania kształtek oraz późniejsze operacje mechaniczne (toczenie, wiercenie), norma PN-EN 545:2010 nie klasyfikuje kształtek w grupach, lecz w sposób jednoznaczny określa ich wymiary na rysunkach 6 do 30 oraz tabelach 18 do 37. Kształtki różnych producentów muszą mieć więc identyczne wymiary oraz zbliżone wagi. 6 Raport numeru 3. Powłoki i wykładziny rur i kształtek 4. Połączenia kielichowe Zgodnie z normą PN-EN 545:2010 rury z żeliwa sferoidalnego muszą być zabezpieczone zewnętrznymi powłokami antykorozyjnymi aktywnymi lub pasywnymi, dobieranymi w zależności od rodzaju gruntu oraz technologii montażu rur. Warto podkreślić fakt, że w normie jest wymagana jakość naniesionej powłoki aktywnej. Cynkowa powłoka zewnętrzną rur jest opisana w normie PN-EN 545:2010 w pkt. 4.5.2.2, zgodnie z którym powinna pokrywać powierzchnie rury, tworząc ścisłą i jednolitą warstwę. Oprócz powłoki cynkowej wyróżnia się, zgodnie z PN-EN 545:2010 Załącznik D, aktywne powłoki cynkowo-aluminiowe z lub bez innych metali PN-EN 545:2010 pkt D.2.2. Powłoki takie są ulepszoną wersją powłoki cynkowej i zgodnie z PN-EN 545:2010 pkt D.2.2, mogą być zabudowywane w większości rodzajów gruntów z wyjątkiem: - kwaśnych gruntów torfowych, - gruntów zawierających śmieci, popioły, żużel lub zanieczyszczonych przez odpady albo ścieki przemysłowe, - gruntów poniżej poziomu morza o rezystywności mniejszej niż 500 Ω·cm. Poniżej zamieszczono opisy zapewniające zgodne z normą PN -EN 545:2010 zwłaszcza w kontekście słów „ścisła i jednolita warstwa”, powłoki aktywne dostępne obecnie w Polsce, gwarantujące Zamawiającemu wysoką ochronę antykorozyjną rur w zależności od korozyjności gruntu: 3.1.1 Nakładany z jednego drutu w procesie wysokotemperaturowym, jednorodny stop cynku z glinem (Zn 85%-Al 15%) z domieszką miedzi (Cu), która dodatkowo zabezpiecza przed możliwością wystąpienia korozji biologicznej, zabezpieczony zewnętrzną warstwą akrylową. Zastosowanie takich powłok dotyczy wszystkich rodzajów gruntów, w tym określanych jako bardzo korozyjne (oporność właściwa gruntu mniejsza niż 500 Ω·cm) wraz z zagrożeniem wspomnianą już korozją biologiczną, 3.1.2 Nakładany metodą wysokotemperaturową, jednorodny stop cynku z glinem (Zn 85%-Al 15%) w ilości 400 g/m2 zabezpieczony zewnętrzną warstwą z żywicy epoksydowej. Zastosowanie: dla wszystkich rodzajów gruntów, w tym określanych jako bardzo korozyjne (oporność właściwa gruntu mniejsza niż 500 Ω·cm), 3.1.3 Czysty (99,99%) cynk (Zn) nałożony metodą wysokotemperaturową w ilości 200 g/m2 zabezpieczony farbą bitumiczną. Zastosowanie: dla gruntów określanych jako korozyjne (oporność właściwa gruntu mniejsza niż 1500 Ω·cm). Z uwagi na wymaganą w normie PN-EN 545:2010 pkt. 4.5.2.2 jednolitość warstwy powinno wymagać się jedynie powłok nakładanych wysokotemperaturowo, a w przypadku powłok aktywnych Zn-Al – nakładanych w technologii jednego drutu stopowego. Poniższe zdjęcia mikroskopowe pokazują różnice pomiędzy prawidłowo nałożoną powłoką a tzw. pseudostopem nakładanym z dwóch oddzielnych drutów Zn i Al, z których widać, że w przypadku nakładania powłoki z dwóch oddzielnych drutów Zn i Al, o jednorodności warstwy nie może być mowy. Połączenia kielichowe ze względu na ich elastyczność oraz możliwości kompensowania ruchów górotworu, drgań mechanicznych oraz bardzo wysokiej wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne są rekomendowane dla połączeń rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego. Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje połączeń kielichowych: połączenia nieblokowane i blokowane. Norma PN-EN 545:2010 w punkcie D.2.2 określa grunty, w których można stosować powłoki cynkowe oraz wzmocnione powłoki cynkowo-aluminiowe. W pozostałych przypadkach korozyjności gruntu należy stosować powłoki (pasywne) wzmocnione, zgodne z pkt D.2.3 normy PN-EN 545:2010. Poniżej przedstawiono opisy takich powłok pasywnych, opierając się na zapisach normy PN-EN 545:2010 oraz norm odnośnych (PN-EN 14628:2006 oraz PN-EN ISO 15189:2013). 3.2.1 Wytłaczany fabrycznie bezpośrednio na gotową rurę zabezpieczoną powłoką aktywną, polietylen (PEHD) lub poliuretan (PU). Pomiędzy rurą z żeliwa sferoidalnego a powłoką z tworzywa sztucznego musi znajdować się warstwa kleju zapobiegająca migracji wody pomiędzy rurą a powłoką. Technologia ta musi być zgodna z normą PN-EN 14628:2006 w przypadku powłoki z PEHD lub PN-EN ISO 15189:2013 w przypadku powłoki z PU. Zastosowanie: dla gruntów określanych jako korozyjne (oporność właściwa gruntu mniejsza niż 1500 Ω·cm), 3.2.2 Nałożona fabrycznie bezpośrednio na gotową rurę zabezpieczoną powłoką aktywną cynkową, powłoka cementowa zawierająca cięte włókno szklane. Technologia ta musi być zgodna z normą PN-EN 15542:2008. Zastosowanie: dla gruntów określanych jako korozyjne (oporność właściwa gruntu mniejsza niż 1500 Ω·cm). Wewnętrzne wykładziny rur z żeliwa sferoidalnego są również bardzo istotne zarówno dla utrzymania jakości transportowanej wody, jak i inkrustracji oraz oporów przepływu. Poniżej opisano podstawowe powłoki dostępne na rynku polskim: 3.3.1 Posiadająca atest PZH, nałożona fabrycznie powłoka z cementu wielkopiecowego zgodnie z PN-EN 197-1:2012, poddana kontrolowanemu sezonowaniu w celu zapewnienia dostateczne hydratyzacji zgodnie z PN-EN 545:2010 pkt. 4.5.3.1. Do przygotowania cementu powinna być użyta woda przeznaczona do picia zgodnie z Dyrektywą Wody Pitnej 98/83/EC zgodnie z PN-EN 545:2010 pkt. 4.5.3.1. 3.3.2 Posiadająca atest PZH, nałożona fabrycznie powłoka z poliuretanu (PU) wg normy PN-EN 15655-1:2019. Zgodnie z normą PN-EN 545:2010 rozróżnia się następujące powłoki zewnętrzne i wewnętrzne dla kształtek: 3.4.1 Powłoka z żywicy epoksydowej nanoszonej metodą elektroforezyjną (katofereza) o minimalnej grubości 70 µm wg PN-EN 545:2010 pkt D.1.2, 3.4.2 Powłoka z żywicy epoksydowej nanoszonej metodą fluidyzacyjną o minimalnej grubości 250 µm wg PN-EN 545:2010 pkt 4.6.1. W przypadku zmiany kierunku wodociągu, montażu wodociągu na dużych nachyleniach stoku lub w gruntach nienośnych należy lokalnie stosować odpowiednie połączenia blokowane, a w pozostałych przypadkach połączenia nieblokowane. Obecnie dostępne są nowoczesne narzędzia projektowe (aplikacje na urządzenia mobilne), pozwalające zaprojektować rurociąg z rur żeliwnych w sposób optymalny pod względem technicznym i ekonomicznym. Poniżej przedstawiono opisy połączeń wraz z podaniem ich podstawowych parametrów wpływających na jakość montażu oraz bezawaryjną eksploatację: 4.1 Połączenia nieblokowane – nieprzenoszące sił wzdłużnych (równoległych do osi rury), zapewniające szczelność dla ciśnienia dopuszczalnego roboczego (PFA) nie mniejszego jak PFA dla rur. 4.2 Połączenia blokowane – przenoszące siły wzdłużne (równoległe do osi rury) 4.2.1 Połączenia blokowane pazurowe z zatopionymi w elastomerową uszczelkę zębami ze stali nierdzewnej. Zintegrowana uszczelka pełni funkcję zarówno uszczelniającą, jak i blokującą. 4.2.2 Połączenia blokowane pazurowe z w 100% elastomerową uszczelką identyczną jak dla połączeń nieblokowanych, pełniącą funkcję wyłącznie uszczelniającą oraz osobnym pierścieniem z zębami za stali nierdzewnej pełniącym funkcję blokującą. 4.2.3 Połączenia blokowane klinowe z garbem spawalniczym z 100% elastomerową uszczelką identyczną, jak dla połączeń nieblokowanych i pełniącą funkcję wyłącznie uszczelniającą. Wszystkie połączenia kielichowe mają możliwości odchylenia kątowego bosego końca w kielichu rury lub kształtki z zachowaniem pełnej szczelności w zakresie nawet do 6 stopni w zależności od rodzaju połączenia oraz średnicy. Niezależnie od zastosowanych połączeń, trzeba mieć na uwadze kluczową rolę uszczelek kielichowych ze względu na ich kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia oraz długotrwałą pracę w zmiennych warunkach obciążeń i ciśnień. Na wszystkich uszczelkach zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002 muszą być na trwałe umieszczone, w procesie wulkanizacji, poniższe informacje: - Data produkcji - Logo lub nazwa producenta - Nazwa kształtu przekroju poprzecznego (np. Standard lub Tyton) w celu uniknięcia montażu w nieodpowiednim kielichu - Materiał uszczelki – do wody dopuszcza się wyłącznie EPDM - Średnica w mm Zarówno w połączeniach blokowanych, jak i nieblokowanych powinno się stosować tylko i wyłącznie uszczelki oryginalne atestowane i zgodne z normą PN-EN 681-1:2002. 7

Raport numeru

Raport numeru

5. Właściwy dobór rur i kształtek w zależności od zastosowania Nowości 5.5.2.5 Połączenia blokowane rur i kształtek wg punktów 4.2.2/4.2.3 niniejszego artykułu Dobór rur i kształtek w zależności od miejsca usytuowania oraz technologii układania rurociągów: 5.4 Rurociągi układane w wykopach otwartych 5.5.3 Przewiert sterowany 5.5.3.1 Powłoki zewnętrzne rur wg punktów 3.2.1/3.2.2 niniejszego artykułu 5.4.1 Powłoki zewnętrzne rur wg punktów 3.1.1/3.1.2/3.1.3 niniejszego artykułu 5.5.3.2 Powłoki wewnętrzne rur wg punktów 3.3.1/3.3.2 5.4.2 Powłoki wewnętrzne rur wg punktów 3.3.1/3.3.2 niniejszego artykułu 5.5.3.3 5.4.3 Powłoki kształtek wg punktów 3.4.1/3.4.2 niniejszego artykułu 5.5.3.4 Połączenia nieblokowane rur i kształtek – nie sto- 5.4.4 Połączenia nieblokowane rur i kształtek wg punktu 4.1 niniejszego artykułu 5.5.3.5 Połączenia blokowane rur i kształtek wg punktu 5.4.5 Połączenia blokowane rur i kształtek niniejszego artykułu Powłoki kształtek wg punktu 3.4.2 niniejszego artykułu sować 4.2.3 niniejszego artykułu 5.5.4 Kraking 5.4.5.1 Dla DN 80-600 wg punktu 4.2.1 niniejszego arty- 5.5.4.1 Powłoki zewnętrzne rur wg punktu 3.2.2 niniej- kułu szego artykułu 5.4.5.2 Dla DN 700-1200 wg punktów 4.2.2/4.2.3 niniej- 5.5.4.2 Powłoki wewnętrzne rur wg punktów 3.3.1/3.3.2 szego artykułu niniejszego artykułu 5.5 Rurociągi układane metodami bezwykopowymi 5.5.4.3 5.5.1 Wciąganie w rury osłonowe w odcinkach nie dłuższych niż 50 m 5.5.1.1 Powłoki zewnętrzne rur 3.1.1/3.1.2/3.1.3 niniejszego artykułu punktów 5.5.1.2 Powłoki wewnętrzne rur wg punktów 3.3.1/3.3.2 niniejszego artykułu 5.5.1.3 Powłoki kształtek wg punktów 3.4.1/3.4.2 niniej- 5.5.4.4 Połączenia nieblokowane rur i kształtek – nie sto5.5.4.5 Połączenia blokowane rur i kształtek wg punktu 5.6 Rurociągi układane w obszarze działania prądów błądzących 5.6.1 Powłoki zewnętrzne rur wg punktu 3.2.1 niniejszego artykułu 5.5.1.4 Połączenia nieblokowane rur i kształtek – nie sto- 5.6.2 Powłoki wewnętrzne rur wg punktów 3.3.1/3.3.2 niniej- sować szego artykułu 5.5.1.5 Połączenia blokowane rur i kształtek 5.6.3 Powłoki kształtek wg punktu 3.4.2 niniejszego artykułu 5.5.1.5.1 Dla DN 80-600 wg punktu 4.2.1 niniejszego 5.5.1.5.2 Dla DN 700-1200 wg punktów 4.2.2/4.2.3 niniejszego artykułu 5.5.2 Wciąganie w rury osłonowe w odcinkach dłuższych niż 50 m 5.5.2.1 Powłoki zewnętrzne rur 3.1.1/3.1.2/3.1.3 niniejszego artykułu 5.6.4 Połączenia nieblokowane rur i kształtek wg punktu 4.1 niniejszego artykułu 5.6.5 Połączenia blokowane rur i kształtek: 5.5.6.1 Dla DN 80-600 wg punktu 4.2.1 niniejszego artykułu 5.5.6.2 Dla DN 700-1200 wg punktów 4.2.2/4.2.3 niniejwg punktów 5.5.2.2 Powłoki wewnętrzne rur wg punktów 3.3.1/3.3.2 niniejszego artykułu 5.5.2.3 Powłoki kształtek wg punktów 3.4.1/3.4.2 niniej- szego artykułu Opisując poszczególne cechy systemów z żeliwa sferoidalnego, powoływano się wielokrotnie na odpowiednie punkty normy PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. szego artykułu 5.5.2.4 Połączenia nieblokowane rur i kształtek – nie stosować 8 System posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS składa się z czterech specjalnie zaprojektowanych nylonowych wkładek umieszczanych w kołnierzu ramy wraz z odpowiednimi śrubami, które mają zakres regulacji od 15 mm do 50 mm, dzięki czemu mogą wypoziomować ramę włazu lub kraty, pozwalając na dopasowanie do profilu i nachylenia otaczającej nawierzchni drogowej. 4.2.3 niniejszego artykułu szego artykułu artykułu Nowość w ofercie Saint-Gobain PAM – system posadowienia włazów  INSTALL PLUS został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu montażu i posadowienia ramy włazu, dzięki czemu oszczędza czas, efektywnie wykorzystuje materiały i redukuje koszty całego cyklu życia produktu, gwarantując poprawność instalacji włazu za pierwszym razem. System gwarantuje trwałość i długoterminową wydajność posadowionego włazu. Powłoki kształtek wg punktu 3.4.2 niniejszego artykułu sować wg System posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS dr inż. Florian Piechurski mgr inż. Tomasz Fusek System INSTALL PLUS został zaprojektowany do wykorzystania z zaprawą cementową w stanie płynnym, co zapewnia trwałą i wytrzymałą, a także odporną na siły dynamiczne instalacje włazu, dzięki temu, że materiał poniżej i powyżej kołnierza tworzy jednorodną warstwę. Wkładki i ich wstępne ustawienie gwarantują stałą grubość warstwy zaprawy wynoszącą 15 mm. Wkładki podtrzymują ponadto ramę w trakcie wczesnych etapów instalacji, dzięki czemu zapobiegają przemieszczaniu się materiału do osadzania. Nylonowe wkładki zostały zaprojektowane tak, by utrzymać ciężar nawet najcięższych pokryw włazów dowolnej wielkości i klasy w trakcie osadzania. Testowanie systemu przez klientów wykazało, że zastosowanie systemu posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS oszczędza średnio 45 minut podczas instalacji. Skrócenie czasu potrzebnego na instalacje oraz efektywne wykorzystanie materiałów do osadzania pozwala na znaczącą oszczędność kosztu instalacji, ale również znacząco obniża koszty życia całego produktu. Co więcej, stosowanie systemu INSTALL PLUS oszczędza również koszty społeczne, dzięki zminimalizowaniu konieczności remontów w zakresie uzbrojenia drogowego. System posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS to podwójny wkład w redukcje kosztów: po pierwsze – łatwiejsze i lepsze układanie oraz wiązanie ramy przed wyłożeniem zaprawy, dzięki możliwości dokładniejszego dopasowania do nachylenia i profilu drogi, a po drugie – doskonale osadzony właz lub krata zapewnia lepszą wydajność, zwiększa trwałość uzbrojenia drogowego w czasie eksploatacji, a także redukuje wiele kosztów, takich jak: koszty pracy przy naprawie lub wymianie, koszty materiału, koszty zarządzania ruchem, społeczne koszty zakłóceń ruchu. Instalacja każdego włazu powinna zacząć się od poprawnego przygotowania miejsca budowy. Biorąc pod uwagę projekt odlewu, rodzaj drogi oraz rodzaj studni i materiał, z jakiego jest wykonana, należy wybrać rodzaj materiału do osadzania i montażu, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej trwałości. Włazy kanałowe powinny być osadzone za pomocą materiału o następujących właściwościach: - materiał powinien być niekurczliwy, - materiał powinien mieć minimalny okres urabialności 15 minut, - materiał powinien osiągać wytrzymałość na ściskanie minimum 30 N/mm2  w ciągu 3 godzin oraz powinien osiągać wytrzymałość na rozciąganie minimum 5 N/mm2  w ciągu 3 godzin. Następnie należy poprawnie przygotować wykop, czyli usunąć wszelkie odłamki, powstałe podczas jego tworzenia, w przypadku ponownej instalacji włazu należy dokładnie usunąć pozostałości zaprawy z poprzedniej instalacji, a konstrukcja nośna lub studnia wyciąć do uzyskania podstawy o odpowiedniej nośności. Przed rozpoczęciem prac podłoże musi zostać dokładnie oczyszczone. W celu wypoziomowania ramy włazu tak, aby górna krawędź ramy była zrównana z powierzchnią drogi, należy umieścić łatę murarską w poprzek górnej części ramy, aby określić jej poziom względem otaczającej nawierzchni. Do regulowania wysokością ramy należy obracać śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania żądanej wysokości. W przypadku, gdy zakres regulacji śruby został maksymalnie wykorzystany, a rama włazu znajduje się poniżej otaczającej nawierzchni, należy ułożyć dodatkową warstwę cegieł. Dla uzyskania optymalnej trwałości system został zaprojektowany do stosowania w połączeniu z wydajną zaprawą w stanie płynnym, o określonych wcześniej właściwościach mechanicznych. Przed przystąpieniem do przygotowywania zaprawy należy utworzyć zaporę na wewnętrznej powierzchni ramy zaprawą gęstoplastyczną, poprzez umieszczenie jej w szczelinie na wewnętrznej krawędzi ramy i komory, nie pozostawiając pustych przestrzeni. Następnie należy wymieszać zaprawę do osadzania włazów zgodnie z instrukcjami producenta; zalecane jest zastosowanie mieszadła mechanicznego. W kontrolowany sposób wlać płynną zaprawę z boku wykopu natychmiast po wymieszaniu, umożliwiając jej swobodny przepływ pod ramą i wypełnienie wszystkich pustych przestrzeni. Kontynuować mieszanie i wlewanie do chwili, gdy zaprawa pokryje podstawę i kołnierz ramy do poziomu 20 mm powyżej kołnierza, co wskazuje wysokość śruby nylonowej, znajdującej się na kołnierzu. 9

Raport numeru

Nowości

Nowości Nowość w ofercie – krata AXAM 2 D400 Należy pozwolić zaprawie na stwardnienie zgodnie z instrukcjami producenta, po czym przywrócić wykop do stanu sprzed instalacji, zachowując ostrożność, by uniknąć kontaktu między sprzętem do zagęszczania a ramą, by zapobiec uszkodzeniu nowo zainstalowanego włazu. Najważniejsze zalety systemu posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS: • • • • • • • Na początku roku wprowadziliśmy do oferty nową kratę w całości wykonaną z żeliwa sferoidalnego – AXAM 2, która występuje w klasie D400, zgodnie z normą PN-EN124 i jest przeznaczona do zastosowania na obszarach o intensywnym i bardzo intensywnym natężeniu ruchu. Zapewnia poprawne dopasowanie włazu do powierzchni drogi Zapewnia całkowitą spójność pomiędzy materiałem do osadzania a ramą poprzez unikanie konieczności użycia przekładek dystansowych, które tworzą „suche miejsca” Skutecznie wykorzystuje materiały do osadzania, gwarantując prawidłową grubość materiału do osadzania powyżej i poniżej kołnierza ramy Posiada zakres regulacji od 15 mm do 50 mm, dzięki czemu pozwala na wypoziomowanie ramy włazu lub kraty, uwzględniając wysokość otaczającej nawierzchni, profil i nachylenie drogi oraz na podniesienie ramy do odpowiedniej pozycji bez konieczności jej usuwania czy wymiany Nie są wymagane specjalistyczne narzędzia Oszczędza czas, a co za tym idzie – zmniejsza koszty instalacji włazu Produkt został opatentowany Ruszt kraty jest nieprzywieralny i wyposażony w zawias, który znajduje się w miejscu umożliwiającym otwieranie i zamykanie go w kierunku osi jezdni. Stożkowe podpory rusztu gwarantują cichą pracę, natomiast jego konstrukcja pozwala załamywać strugę wody, co powoduje zwiększenie absorpcji. Sara Karmańska Nowsza wersja niezawodnego włazu Rexess - właz REXESS 2 D400 Właz REXESS 2 z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM w klasie D400 jest przeznaczony do jezdni dróg o intensywnym ruchu, na których występuje ruch samochodów osobowych i ciężarowych. Rexess 2 jest nowszą wersją niezawodnego włazu Rexess, jednak cechuje się ulepszeniami technicznymi w obszarach ergonomii, instalacji, trwałości i personalizacji. • Właz Rexess 2 posiada to samo przeznaczenie co właz Rexess, jednak różni się on kilkoma ulepszeniami technicznymi. W obszarze ergonomii jest nowy sposób otwierania, zmniejszający napięcie lędźwiowe podczas otwierania i umożliwiający otwarcie pokrywy włazu z żeliwa sferoidalnego jednym ruchem. W aspekcie trwałości zastosowano bardziej wytrzymały materiał łączący, który zapewnia przedłużoną trwałość. Właz jest kompatybilny z nowatorskim systemem posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS, który pozwala na łatwą instalację oraz eliminuje problemy z niewłaściwą instalacją włazów i krat. Nylonowe wkładki zapewniają odpowiednią wysokość zaprawy nad i pod kołnierzem włazu, a także dopasowują pochylenie ramy do nachylenia nawierzchni drogi. • • Dostępne są cztery sposoby personalizacji włazu, w tym po raz pierwszy istnieje możliwość pełnego oznakowania, gdzie 100% powierzchni pokrywy z żeliwa sferoidalnego jest spersonalizowana (przy zachowaniu standardowych oznaczeń i otworów wentylacyjnych). REXESS 2 posiada również sprawdzone rozwiązania swojego poprzednika, włazu REXESS, takie jak: • system ASB (Automatyczny System Blokujący) z żeliwa sferoidalnego umieszczony w ramie włazu zapewniający szybkie i łatwe zamykanie pokrywy 10 • • Krata jest kompatybilna z nowatorskim systemem posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS, który pozwala na łatwą instalację oraz eliminuje problemy z niewłaściwą instalacją włazów i krat. Nylonowe wkładki zapewniają odpowiednią wysokość zaprawy, a także dopasowują pochylenie kraty do nachylenia nawierzchni drogi. Opisane powyżej, charakterystyczne cechy naszej kraty AXAM 2, pozwalają Państwu wybrać produkt z najwyższej półki, gwarantujący odpowiednią jakość. Daniel Ciupka pokrywa na zawiasie otwiera się do 110°, co jest najbezpieczniejszą pozycją pokrywy do przeprowadzenia okresowych inspekcji i wejście człowieka do studni, a blokuje się pod kątem 90° podczas zamykania, co jest szczególnym zabezpieczeniem podczas normalnego lub przypadkowego zamknięcia pokrywy ażurowa rama z żeliwa sferoidalnego wymienna pokrywa dostępna w wersji wentylowanej i niewentylowanej opcjonalny zamek zabezpieczający możliwość instalacji wkładki antykradzieżowej z wypustką zapobiegającą usunięciu zakrętki po uszczelnieniu ramy Właz REXESS 2 jest zgodny z normą PN-EN 124. Jego rama i pokrywa wykonane są z żeliwa sferoidalnego, a powleczone są farbą na bazie wody. Właz wyposażony jest we wkładkę tłumiącą z kopolimeru EVA charakteryzującego się odpornością na kwasy, zasady, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i wodę. Jej zaletami są sprężystość, elastyczność nawet w niskich temperaturach oraz odporność na pęknięcia. Zastosowanie wkładki tłumiącej z kopolimeru EVA jest doskonałym rozwiązaniem problemów miejskich niedogodności – dzięki swoim właściwościom doskonale zachowuje się zarówno w gorącym, jak i w zimnym klimacie, utrzymuje elastyczność, jest niezmiennie łatwa do zainstalowania. Ponadto nie pęka po wystawieniu na temperatury ujemne ani nie mięknie i nie odkształca się w przypadku narażenia na temperatury wysokie. Cechuje się ponadto odpornością na obciążenia i wstrząsy – nie rozwarstwia się i nie rozdziera – oraz na benzynę i olej zawarte w deszczu oraz wodzie powierzchniowej na nawierzchni drogowej, a także na ścieranie przez piasek i żwir. Sara Karmańska 11

Nowości

Wydarzenia

Wydarzenia Szkolenie z kalkulatora PAM TOOLS dla wielkopolskich projektantów Saint-Gobain PAM Rynkowym Liderem Innowacji 2018 Podczas konferencji WOD-KAN-EKO 2018 otrzymaliśmy tytuł Rynkowego Lidera Innowacji 2018 – Jakość, Kreatywność, Efektywność. To wyróżnienie otrzymane w ramach ogólnopolskiego Programu promującego pozytywne wzorce w zakresie szeroko rozumianej innowacji. Ogólnopolski Program Rynkowy Lider Innowacji skierowany jest do funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw, instytucji i jednostek naukowych, które realizują z powodzeniem innowacyjne projekty związane między innymi z produkcją i produktami, badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami. Liderzy innowacji nagradzani są godłem promocyjnym.  Program upowszechnia i propaguje pozytywne wzorce, metody wdrażania i strategie działań w zakresie szeroko rozumianej innowacji, a także strategie działań projakościowych w ramach dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Podstawowymi kryteriami wyboru laureatów są: realizacja innowacyjnych inwestycji, wdrażanie na polski rynek innowacyjnych produktów lub usług czy minimalizacja negatywnych wpływów działalności firmy i jej produktów na środowisko naturalne. Nie bez powodu wręczenie odbyło się 14 listopada 2018 podczas ogólnopolskiej konferencji WOD-KAN-EKO 2018 w Łodzi, której głównym tematem jest wod-kan z przyszłością i z myślą o kolejnych pokoleniach. Nagrodę z rąk Łukasza Osypińskiego, redaktora Strefy Gospodarki dodatku do Gazety Prawnej – organizatora programu - odebrał dyrektor zarządzający Saint-Gobain PAM Tomasz Fusek. – Przyznany tytuł obiektywnie potwierdza innowacyjność oraz konkurencyjność naszych produktów. Jest też wiarygodną oceną naszych działań związanych z ekoinnowacjami w branży – informuje dyrektor Tomasz Fusek. – Naszym głównym wyzwaniem jest ochrona surowców naturalnych. W procesie produkcji wykorzystujemy złom powstały podczas produkcji żelaza, co pozwala chronić surowce. Rury Saint-Gobain PAM z żeliwa sferoidalnego – w odróżnieniu od rur z tworzyw sztucznych - przyczyniają się do ochrony środowiska ograniczając zużycie energii, emisję spalin i dwutlenku węgla, ponieważ nie są szkodliwe dla środowiska, podlegają w 100% recyklingowi, ich żywotność wynosi ponad 100 lat, mogą być instalowane bez użycia specjalistycznego sprzętu jak zgrzewarki, spawarki, agregaty, bez wymiany gruntu i dodatkowych zagęszczeń, a to z kolei pozwala wyeliminować transport niezbędny przy instalacji rur z innych materiałów– dodaje dyrektor Fusek. 20 marca 2019 w Poznaniu odbyło się Seminarium Wielkopolskie, w którym wzięło udział 87 projektantów instalacji wodno-kanalizacyjnych, firm wykonawczych oraz inwestorów instytucjonalnych. Podczas tego wydarzenia – organizowanego od lat przez Gazetę Millennium – zaprezentowaliśmy praktyczne zastosowanie bezpłatnego kalkulatora PAM TOOLS. Tematem otwierającym tegoroczne Seminarium były możliwości kalkulatora PAM TOOLS, bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Składa się ona z siedmiu funkcjonalności, które mają za zadanie ułatwiać codzienną pracę projektantów, ale również wykonawców działających w branży wodno-kanalizacyjnej. Kalkulator pozwala skrócić czas wykonania niezbędnych obliczeń, jak: • • • • • • • dopuszczalne ciśnienie robocze, straty hydrauliczne, długości kotwienia połączeń zawory redukcji ciśnienia, głębokości przykrycia, bloki oporowe absorpcja krat. Demonstracje możliwości kalkulatora na praktycznych przykładach pokazały jak bardzo kalkulator PAM TOOLS ułatwia projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz umożliwia wykonanie kilku wariantów obliczeń w kilka minut. Kalkulator jest dostępny w języku polskim na stronie: www.pamtools.pl Saint-Gobain PAM jest pierwszym i jedynym producentem na świecie, który wprowadził innowacyjną na skalę światową powłokę BioZinalium ® (Zn+Al(+Cu)), która trzykrotnie wydłuża żywotność rurociągu. Powłoka ta to jednorodny stop cynku z glinem w stosunku 85% do 15% wzbogacony domieszką miedzi. Do tej pory żadnej firmie nie udało się uzyskać jednorodnego stopu cynku z glinem wzbogaconego miedzią. Dbając o środowisko i zdrowie pracowników swoich i firm wykonawczych Saint-Gobain PAM zamienił wykończeniową powłokę epoksydową, która jest szkodliwa, na powłokę akrylową Aquacoat. W 2018 roku marka Saint-Gobain PAM wprowadziła system wodociągowy i kanalizacyjny SMARTPIPE z fabryczną funkcją monitoringu i detekcji ewentualnego wycieku z dokładnością do 10 cm. Arkadiusz Kieda Aleksandra Puzyno Kalkulator PAM TOOLS Bezpłatne i proste narzędzie projektowe • Upraszcza projektowanie rurociągów z żeliwa sferoidalnego • Skraca czas wykonania niezbędnych obliczeń 12 • Umożliwia wykonanie kilku wariantów obliczeń w kilka minut Aplikacja dostępna na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Więcej: 13 www.pamtools.pl

Wydarzenia

Wydarzenia

Realizacje Saint-Gobain PAM rozwija logistykę. Nowy magazyn w Gliwicach Hala magazynowa ma powierzchnię ponad 400 m2 i mieści się przy ul. Okrężnej 24 w Gliwicach. To kolejny element nowej strategii rozwoju Saint-Gobain PAM w Polsce, której jednym z celów jest skuteczne dostosowanie oferty do oczekiwań klientów w Polsce, ograniczenie kosztów transportu oraz usprawnienie dostaw. Gliwice to jedno z lepiej skomunikowanych miast w Polsce. Na terenie Gliwic zlokalizowane są dwie autostrady – A1 i A4, którymi szybko można się dostać m.in. do Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Opola czy Wrocławia. Przez Gliwice przebiega Drogowa Trasa Średnicowa łącząca główne miasta na Śląsku. Obecnie jest budowana nowoczesna miejska obwodnica, która ma usprawnić warunki komunikacyjne terenów inwestycyjnych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach, gdzie zlokalizowany jest magazyn. – Obecnie coraz większe znaczenie, obok jakości produktów, ma czas realizacji dostaw oraz jakość obsługi, dlatego otwarcie hali magazynowej w Gliwicach stało się dla nas konieczną inwestycją. Możemy nie tylko ograniczyć codzienne koszty dostaw z naszego magazynu centralnego w Łomiankach na budowy zlokalizowane w Polsce południowej, ale przede wszystkim znacznie przyśpieszyć realizację dostaw – mówi Tomasz Fusek, dyrektor zarządzający Saint-Gobain PAM. Z magazynu w Gliwicach są obsługiwane wszystkie dostawy rur, kształtek, armatury i uzbrojenia drogowego na terenie Śląska, Małopolski, Podkarpacia oraz w regionie świętokrzyskim. – W styczniu rozpoczęliśmy realizację dostaw rur i uzbrojenia drogowego, na początku marca zrealizowaliśmy pierwsze dostawy kształtek wodociągowych do Krakowa. Jeśli założenia strategii rozwoju się sprawdzą, do 2021 roku będziemy chcieli zwiększyć powierzchnię magazynu i rozszerzyć dostawy o województwo opolskie i dolnośląskie oraz utworzyć kolejne centrum dystrybucyjne w Polsce północnej – dodaje dyrektor Fusek. Aleksandra Puzyno Pierwsza w Polsce instalacja włazu za pomocą systemu posadowienia włazów i krat INSTALL PLUS 30 kwietnia 2019 roku po raz pierwszy w Polsce nowatorską metodą posadowienia włazów INSTALL PLUS zainstalowano właz Rexess 2 w Piekarach Śląskich. Realizacji podjęła się firma KomunalSystem. Całkowity czas realizacji wraz z wycinką nawierzchni asfaltowej, wymianą starego włazu i posadowieniem Rexess 2 wyniósł 42 minuty. INSTALL PLUS to system posadowienia włazów i krat, który został opracowany, opatentowany i jest powszechnie stosowany w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej. – Realizacja w Piekarach Sląskich pokazała, że system INSTALL PLUS zdecydowanie przyśpiesza i bardzo ułatwia poziomowanie i osadzanie ramy włazu. Ponadto wyklucza błędy wykonawcze i przyśpiesza czas realizacji – stwierdza Jakub Niedzielski, właściciel firmy KomunalSystem z Gliwic. Wykucie nawierzchni bitumicznej. W przypadku materiałów samopoziomujących zaleca się, aby wykop miał szerokość kołnierza ramy plus szerokość płyty zagęszczarki plus 50 mm; zazwyczaj 200 mm. Poniżej na zdjęciach prezentujemy istotne etapy montażu włazu za pomocą systemu INSTALL PLUS. Założenie płyty przechwytującej nieczystości. Wycięto nawierzchnię asfaltową wokół starego włazu. Przed rozpoczęciem prac montażowych nowo odsłonięte podłoże musiało być oczyszczone. Należało usunąć wszystkie odłamki powstałe podczas usuwania wcześniejszego materiału do osadzania. Montaż INSTALL PLUS na ramie włazu Rexess 2. Zamontowany INSTALL PLUS na ramie włazu Rexess 2. 14 Wykonanie podlewki na zaprawie szybkowiążącej Ustawienie ramy włazu z zamontowanym INSTALL PLUS 15

Wydarzenia

Realizacje

Poziomowanie włazu Rexess 2 za pomocą INSTALL PLUS. Skropienie podłoża emulsją zwiększającą przyczepność mieszanki mineralno-asfaltowej do podłoża. Realizacje Zagęszczenie nawierzchni wokół włazu. Ważne było, aby górna część ramy była wyrównana z otaczającą powierzchnią. Szybkie i poprawne dopasowanie włazu do powierzchni drogi ułatwiła możliwość regulacji specjalnie zaprojektowanych czterech śrub. Aby wyregulować wysokość ramy i dopasować do nachylenia jezdni, obracano śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do uzyskania żądanej wysokości. Śruby mają zakres ruchu od 15 mm do 50 mm i są tracone po stwardnieniu materiału. Rozpoczęcie prac nad wodociągiem w sierpniu 2018 Ułożenie taśmy bitumicznej uszczelniającej połączenie nawierzchni. Aby zastosować płynną zaprawę, należało wymieszać ją zgodnie z instrukcjami producenta. Użyto mieszadła mechanicznego. W kontrolowany sposób wlano płynny materiał z boku wykopu natychmiast po wymieszaniu, umożliwiając zaprawie przepływ pod ramą i wypełnienie wszystkich pustych przestrzeni. Wykorzystanie zaprawy w stanie płynnym pozwala na całkowite otoczenie kołnierza ramy i utworzenie jednorodnej warstwy z materiałem poniżej kołnierza, dzięki czemu instalacja włazu jest trwała i wytrzymała, a także odporna na siły dynamiczne przenoszone przez ruch drogowy. Ostateczne zagęszczenie nawierzchni. Weryfikacja funkcjonalności włazu Rexess 2, a w szczególności ASB (Automatycznego Systemu Blokującego) z żeliwa sferoidalnego umieszczonego w ramie włazu, który zapewnia szybkie i łatwe zamykanie pokrywy oraz maksymalnego kąta otwarcia pokrywy włazu, który wynosi 110° . Zalanie wypoziomowanego pierścienia włazu zaprawą szybkowiążącą. Cztery nylonowe śruby, które zostały umieszczone na spodzie ramy, zapewniły zalecaną minimalną i stałą grubość warstwy wynoszącą 15 mm. Ponadto wkładki podtrzymały ramę w trakcie wczesnych etapów instalacji, zapobiegając przemieszczaniu się materiału do osadzania. Wybór odpowiednich materiałów do osadzania i montażu miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej trwałości. Właz został osadzony za pomocą materiału o następujących właściwościach: materiał był niekurczliwy, materiał miał minimalny okres urabialności 15 minut, materiał osiągał wytrzymałość na ściskanie minimum 30 N/mm2 w ciągu 3 godzin, materiał osiągał wytrzymałość na rozciąganie minimum 5 N/mm2 w ciągu 3 godzin. Zakończenie prac w 42 minucie. Gliwice to jedno z lepiej skomunikowanych miast w Polsce. Na terenie Gliwic zlokalizowane są dwie autostrady – A1 i A4, które przecinają się na największym skrzyżowaniu autostradowym w kraju – węźle autostradowym „Gliwice Sośnica”. Przez Gliwice przebiega Drogowa Trasa Średnicowa łącząca główne miasta na Śląsku. Obecnie jest budowana nowoczesna miejska obwodnica, która ma usprawnić warunki komunikacyjne terenów inwestycyjnych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach. Wzdłuż obwodnicy powstaje rurociąg wodociągowy o średnicy DN 400 i DN 200 z żeliwa sferoidalnego. Budowa wodociągu rozpoczęła się w drugiej połowie 2018 roku i jest realizowana równolegle z budową obwodnicy drogowej, stąd część prowadzonych prac jest uzależniona od postępu w realizacji obwodnicy. Prace mają zostać zakończone w listopadzie 2019 roku. Termin zakończenia budowy wynika z konieczności pokonania przeszkód naturalnych i wynikających z urbanizacji terenu oraz dostosowania prac do budowy obwodnicy. Roboty zostały zaplanowane w taki sposób, by powodzeniu przedsięwzięcia nie przeszkodziły żadne ograniczenia pojawiające się na placu budowy czy opóźnienia przy budowie obwodnicy. Na dzień dzisiejszy wykonano już 75% zaplanowanej pracy. Przyśpieszenie prac w stosunku do planów w dużym stopniu wynika ze sprzyjającej pogody oraz z faktu, że nie zawsze firma wykonawcza czekała na rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy drogowej i dróg dojazdowych. W najlepszych dniach, kiedy pracowało 5 brygad, czyli 20 osób, osiągano nawet 100 metrów ułożonego rurociągu dziennie. Montaż rur w październiku 2018 Jednym ze sposobów na zwiększenie szansy na szybką i sprawną realizację projektu w tak trudnych warunkach jest dobór sprawdzonych materiałów, które można zastosować o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych. Ze względu na strategiczne znaczenie tego wodociągu, który ma ostatecznie domknąć cały pierścień Gliwic oraz w związku z tym, że pewne części całej inwestycji były już wcześniej wykonane z żeliwa sferoidalnego, inwestor zdecydował, aby kolejne etapy sieci realizować w tym samym materiale. W przypadku takiej inwestycji, jaką mamy tutaj wybór żeliwa sferoidalnego pozwala nam zaoszczędzić czas na zgrzewaniu. Układanie rurociągu za pomocą połączeń kielichowych jest bardzo szybkie i sprawne oraz ekonomiczne ze względu na m.in. brak dodatkowej pracy przy połączeniach, nie wymaga zgrzewu czy specjalistycznego sprzętu. Kilka minut po wznowieniu ruchu ulicznego test montażu włazu przez samochód ciężarowy. Aleksandra Puzyno 16 Budowa wodociągu DN 400 i DN 200 wzdłuż obwodnicy Gliwic coraz bliżej ukończenia Kolejna dostawa rur na kolejny odcinek w październiku 2018 Kolejna dostawa i kolejny odcinek wodociągu DN 400 w listopadzie 2018 17

RealizacjeFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021