În Bine_#7

În Bine
În Bine

#7

În Bine

Ilust ra ț i e d e F e d e ri c a Bord on i (P i n terest)

Ilust ra ț i e d e F e d e ri c a Bord on i (P i n terest)

În Bin e

es t e o re vi s tă r eal i z at ă d e s t ud e n ţ i vol unt a ri di n c ad rul Fac ul t ăţ i i d e Ş t i i n ţ e P ol i t i c e, F ilosofi e ş i Şt iinţ e a le Com un i c ări i , d e l a Un i vers i t at e a d e Vest din T imiș o a ra , ca re î ş i p rop un e s ă c on tr i b ui e l a c rearea unei lu mi ma i b u ne p rin ră s p â n d i re a f ap t e l or b un e , p r om ovarea volu nta ria t u lu i ş i înc uraj ar ea i m p l i c ă r i i c i vi c e ş i s oc i al e. Revista oferă a r tico le b ine d oc um e n t at e ş i c are r el evă m ul t i p l e perspect ive a s u p ra u nei p r ob l e m e, m e rgân d p r ep on d er en t p e l i nia jurna lis mu lu i na ra t iv p en t r u a ofer i c i t i t ori l or o p ri vi re d et al iat ă asup r a u no r t eme s o cial e af l at e l a ord i n e a z i l e i î n c om un i t at e. Re d a cți a /E chi pa Anitta Pelin Dumitrița Ungureanu Erika Iszlai Larisa Sofia Loren a Păcurar Miruna Tiuca Nicoleta Graur Î n Bi n e i n .b i n e inbine.r o co nta ct.inbine@gm a i l . co m

În Bin e

Cuprins

3 E d i t ori al 4 U n Su p er festi val , c reat specia l pentru a dolescenți 9 „ A m î n c erc at mereu să î n vă ț, să îmbună tă țesc și să mă pliez pe nevo i l e c el o r p e c are î i c oord on ez.” Povestea lui Alex Luca , preşedintele o r g a n i z aţi ei stu d en ţeşti Liga AC 16 Ș c o a l a î n vremu ri d e c ri z ă. C um le putem ofer i a cces la educa ție copi i l o r d i n zon el e d efavori z ate? 24 „ F i n al u l u n u i an î n c are am go nit încontinuu ca să prind sema fo rul p e g a l ben ”. I n tervi u c u Ol tea Za mbo ri 29 Iel e-sân z i en e – o c omu n i ta te pentru toa te fetele și femeile 35 C u m arată j u rn al i smu l 2 . 0 ? 44 Me di tați i on l i n e real i z ate de elevii o limpici 47 Rox an a D amasc hi n - Ț ec u și provo că rile vieții 53 „ D o ri m să fac em au z i tă vocea copiilor a ba ndonda ţi!” 58 O a l tă l u me. Ju rn al fotogra f ic de pa ndemie

Cuprins

Editorial

Î n a c es t n u mă r c on ti n u ăm să p ovest im d e s p r e B in e şi să n e î n d eplinim mi s i u n ea d e a- l fac e c u n oscut şi ră s p â n d i t . N e- am u n i t forţel e, am d epă ş i t u n a n greu , am p ri vi t î n ai nte și ne -a m c o n c en trat p e p rotagon i ș tii uno r p r o i e c t e d e su fl et. Î mp ărtăș im cu v o i v i s u r i l e, sp eran țel e și rea liză rile ria l o r. și cuno s c u t pornim p en tru Î n c ep em la c ăl ăto- d ru m fi l mel e cu și Super, un sc u rtmetr a jele pro iect sa le de f ă cute a r tă de cinema togra fi că , că tr e a do l es cen ți . I l u s t ră m si tu ați a șc ol i i î n vrem ur i de criză și a f lă m de la Cas a Naturii , Ța r a T i n e r i l o r U n i ți , Ed uB uzz și B rightEd cum putem o f eri a cces la educa ție co pi i l o r din z o n el e d e favori z ate. T ot î n a cest sens, desco per im pr o iectul “Socia l a nd L ea r n i n g f o r St ud e n t s” , i n i ți at d e că tr e do i tineri ca re pregă tesc, împr eună cu o ech ip ă d e o l i m p i c i , el evi d i n țară pentr u exa menul ma tur ită ții. De a semenea , de zba t em c u z â n el e d e l a ie le -sân ziene un subiect ta bu la no i în ța ră : mens t rua ț i a . V o rb i m c u Ale x Luca, c are î n cea r că mer eu să po tr ivea scă f ieca re om la l o cul l ui și să g ă s ea s c ă sol u ți i . Și î i reu șește. Fa cem cuno ștință cu Oltea Zam bori și po v es t i m d esp r e p a rc u rsu l ei p rofesi on al , d espre schimbă rile din ultima perio a dă și de s pre cum v ed e c u l t u ra p ost- p an d emi e. Roxana Damas chi n- Țecu își prezintă pr o v o că ri l e vieț ii ș i p ro i ectel e c are o rep rez intă : Un Loc, NESs T , Pentru Voi și Oi l R ig h t . Continuăm să vă prezentăm poveștile platformelor Nature Talks și Cultura la dubă, prin ochii și cuvintele jurnalistelor din spatele lor, Teodora Iacob și Alexandra Tănăsescu. Le f a c em a u z i t ă voc ea c op i i l or d i n centr ele de pla sa ment și a celo r a ba ndonați , cu a juto ru l o rg a n i z ați ei V oce a Cop iilor Abandonați . A j u n g e m l a fi n al u l ac estu i ep i sod şi îl ma rcă m pr intr-un mic jur na l f o to gra fi c a l vieţ ii d e s tu d en t î n p an d emi e. N e bucură m că ne sunteți a lă turi în a cea stă c ă l ă t o ri e și că a l eg eț i î n c on ti n u are să fac eți și să r ă spâ ndiți, a lă tur i de noi, f a ptele bun e î n lum e. Mer eu m a i exi stă l oc d e p u ți n Bi ne , în no i și în lucr ur ile pe ca r e le re a l i ză m ! - Lorena Pă cura r Reda cto r-șef 3

Editorial

Un Super festival, creat special

pentru artiștii adolescenți ✍ Lorena Păcurar © Super Societatea în care trăim se află în per- festivalul manentă schimbare. Așa trebuie să fie traje său făcute de de filme și scurtme- către adolescenți. și arta care își propune să vorbească despre ea. Astfel, un grup de adoles- Proiectul își propune să aducă împre- cenți talentați și pasionați de artele ună adolescenții care fac artă, să le filmului a decis să spargă tiparele. Mai ofere un loc unde pot crea și forma co- exact, să își creeze propriul spațiu laborări. De asemenea, oferă și oportu- educativ și creativ, unde să se ex- nități de a învăța despre artă și de a te prime liber și să nu se simtă con- conecta cu profesioniști din domeniu. strânși de normele rigide de la liceu. Mai mult decât atât, Super dorește să încurajeze interdisciplinaritatea și să Este vorba despre Super, un proiect devină un loc de întâlnire nu numai pen- de a tru adolescenții care fac artă vizuală ajuns să fie cunoscut de mii de oa- și audiovizuală, ci și pentru cei care meni din întreaga lume, mai ales prin fac artă prin scris, teatru sau muzică. 4 artă cinematografică, care

Un Super festival, creat special

B a zel e a c e s tu i p roi ec t au fost p use în

2 0 1 3, d e c ă tr e u n gru p d e ti n eri crea t ivi, p ri n t re c a re Luca I st od or și Paul Do gi o i u . „Eram în clasa a zecea, aproape de vacanța de vară și făcusem două filme. Unul se numea F r e e C u t , un experiment cu doi oameni care distrugeau diverse obiecte formale, în special haine elegante, într-o pădure. Celălalt se numea Biografia omului altfel, un experiment pentru care am mers cu câțiva prieteni pe stradă, purtând măști, ca să vedem cum reacționează lumea. Voiam ca filmele mele să fie văzute de cât mai multă lume, dar © Super nu prea aveam unde să le arăt. Festivalurile mainstream nu sunt tocmai prietenoase cu adolescenții, iar la liceu nu aveam vreun curs sau proiecție de film. Așa a apărut ideea să organizăm, împreună cu alți câțiva prieteni care făceau filme, o proiecție dedicată numai liceenilor, unde spotlightul să fie pe noi.” sp u n e Luca Is todor, co-organizator al festivalului Super. „Prima dată, am ajuns la Super cu un film pe care îl făcusem special pentru competiția națională de filme și cu care am câștigat mențiunea specială. M-a propulsat enorm și am ajuns să cunosc o comunitate de oameni puțin mai mari sau cam de aceeași vârstă, care sunt artiști, cineaști și încep să lucreze în cultură și să schimbe puțin câte puțin peisajul artistic-cultural din țară. Pentru că am câștigat mențiunea, am fost chemat să fac parte din echipa de selecționeri a festivalului. Cu ocazia asta, am creat o nouă proiecție numită Incidental Politics, care își propunea să reunească filme care atingeau mai mult sau mai puțin intenționat subiecte socio-politice.”, a f irmă Paul D og ioiu . De la prima ediție, ca r e a co n s ta t î ntr-o singură proiecție, Super s-a t ra n sforma t încet-încet într-un fe s t i v a l . Au fo rma t o echipă , a u a dă ug a t m a i multe pr oiecții și a u orga niza t un a telier de f ilm, deoa rece tiner ii î ș i dorea u să învețe ma i multe despr e ci n e m a . Apo i, a u fo st a dă uga te a lte fe l uri de a r te, or ga nic, pe mă sură ce a do l es- cenții a u venit cu pr o priile lor i n i ț i ative. Și-a u expr ima t dor ința să l e fi e o r ga niza te o expoziție de a rte p l a s t i ce : pictur ă , foto gr a f ie, desen, sculptu ră ; a t e lier e de foto gra f ie, po ezie, scriere cre a tivă , cr itică de f ilm, concerte ș i s pe cta co le de tea tru cu a r tiști a dol es ce n ț i , 5

B a zel e a c e s tu i p roi ec t au fost p use în

lect u ri d e p o ezi e.

male și interdisciplinare, tuni tate , ca pe o r a m pă de abordând care la nsa re pentr u el în co m u- Î n 2 01 9 a a p ă ru t p remi u l sunt de multe ori trecute nita tea a r tistică din ca re î ș i S up e r P i t c h , p ri n c are u n u i cu dorea a tâ t de mult s ă fa că subiecte vederea la liceu.” a d o le s c e n t î i este oferi tă pa rte. Da r și ca pe u n m i j l o c sum a d e 2 0 0 d e eu ro p en - La festiva lul t ru a- i fi n a n ța i d eea d e fi l m. au fost Pe lâ n g ă a c es t a , mai exi stă men te pro priu-zis pe ca r e „îl pot folosi pen- eveni- tru a crea schimbarea pe multidisciplina re. care o doresc în comuni- prem i u l p en t r u c el mai b u n Paul spune că multe din- tatea și în societatea mea.” video p o em ( u n vi d eoc l i p tre z i le a u inclus a tâ t o car e î m b i n ă p o e z i e și fi l m), p roi ec ție, câ t și un a lt fel La ultima ediție a fes t i v a- prem i u l p en t r u c el mai b u n d e eveniment a rtistic: un lului, a opta ma i ex a ct , o r- f ilm c u t em a t i c ă LGB TQ, c on c ert, specta co l de tea - ga niza tor ii a u a vu t pa rte m enți u n i p en - tru , l ectură de poezie sa u de cele ma i ma r i em o ț i i . t ru fi l m el e d i n c omp eti ți a exp oz iția Super. La f ina- Pentru na ț io n a l ă ș i i n tern ați on al ă. l u l fi ecă r ei ediții există și fos t c âști gător i, deși tot tim- fes ti v alul. L-a u m ut a t de Î n 2 0 2 0, l a Supe r s- au p u l l e este a mintit a do- la începutul lui iun i e, l a d esf ă ș u ra t ș a p te atel i ere l esc en ților că Super nu e începutul lui septem bri e, m ult i d i s c i p l i n a re, c are au u n c oncurs: ma i impo r ta nt din ca uza pa ndem i e i . Au inclu s p o e z i e, s c ri ere c rea- d ec ât premiile, este să in- sta t pâ nă în ultim ul m o- t ivă, fi l m, c r i t i că d e fi l m și tre î n dia log unii cu ceila lți ment cu suf letul la gură , foto g ra fi e , d a r și atel i erel e și să creeze, să f a că a rtă . gâ ndindu-se că e po s i bi l și p remi i integr a te t em a ti c e d e fi l m LGBTQ+ pri m a nev oi ți oa r ă , să au a mâne să îl a mâ ne din n o u s a u (ca re a fo s t organ i z at î n Pe n tru pa rt e n e ri a t A RT 2 0 0 ) proie ctul la care o s ă ți nă a cestea , fest iv a l u l d e fi l m q u eer și în t otdeauna cel m ai mult , loc până la urmă, c u u n a t elie ru l d e fi l m și p oez i e fi i n d c ă e „primul proiect pe num ăr record de s pec- „ Ce n e fa c em c u revol u ți a?”. care l-am inițiat și pe care tatori la proi ecți i Org a n i z a t o ri i s e b u c u ră c ă l-am clădit pas cu pas.” E m aj ori tatea eveni ment e - S up e r i n c l u d e, d e l a an l a p roi ec tul din ca r e a în- lor care au fos t s o ld ou t . a n, d i n c e î n c e mai mu l te vățat m ajo r ita tea lucr urilo r pro g ra m e p e c are le știe despre or- Echipa Super este ră s pâ n- gan i z ar ea de evenimente. dită în întrea ga țară ș i î n Aces t cu ed u c ați on al e. lucru c on tri b u i e Luca, Super e la a c c e s u l l a ed u c ați e și cult u r ă „prin 6 al a d ol esc en ți l or metode non-for- să îl f a că online. Cu t o a t e Republica edi ți a a Mo ldov a . a vu t și cu Su- Paul a v ăzut m ereu Su- per- am bas adori i pe r ca pe o mare opor- reprezentanțiifestivalului. s u nt

lect u ri d e p o ezi e.

© Super

E i îl p ro m ovea z ă și organ i z eaz ă u n eveni- a po i vo r f a ce pa r te din juriul One Wo rl d m ent ma r c a S u p er î n orașel e l or. A n u l tr ecut Ro mâ nia și vor f i selecțio nerii Su per. însă , d i n c a u z a c on d i ți i l or d e p an demie, id eea d e e ve n imen te a fost î n l oc u ită cu Super a câș ti gat prem i ul I la s ec ț iu nea pro ie c t e a rt i s t ic e c ol ec ti ve on l i n e: o re- ti neret ș i premi ul al II- lea la s ec ț iu nea vistă cu povești scurte, un poem colectiv, un artă și cultură din cadrul Galei Societății m o ntaj d e v i d eoc l i p u ri p e o an u mi tă temă . Ci v i le 2020 , dif uza tă la ra dio și o n l i n e. A nul 20 2 0 a a d u s l a Supe r u n n ou pro - „M-am bucurat mult că munca noastră a g ra m d e e d u c ați e c i n ematografi c ă numit fost recunoscută și între ONG-uri și în so- Z er o l a P u r t a r e, organ i z at î n p arteneria t cietatea civilă, mai ales în contextul în care cu O n e Wo r ld Român ia și You. T he Youth e o muncă pe care o facem din pasiune, P r o j e c t . Ac es ta î și p rop u n e să d ezvo lte de multe ori voluntar sau cu renumera- cuno ș t i n ț el e î n materi e d e sel ec ție și ții minime pentru echipă.”, spune Luca. cura t o ri a t u n u i n u măr d e 6 l i c een i , ca re 7

© SuperFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021