Teaduskooli toetajad

TEADUSKOOLI
TOETAJATE
ALMANAHH

Tartu Ülikooli teaduskool
teaduskool.ut.ee
tyteaduskool
tyteaduskool

Tartu Ülikooli teaduskool asutati 55 aastat tagasi eesmärgiga
pakkuda igast Eesti nurgast pärit võimekatele õpilastele
arenguvõimalusi. Seda põhimõtet järgime siiani, korraldades
üleriigiliselt kättesaadavaid e-kursusi ja võistlusi. Tegevusi, mida ei
saa veebipõhiselt teha, korraldame koolides või õpilastele lähedal
asuvates keskustes. Igal aastal osaleb teaduskooliga seotud
tegevustes stabiilselt kümneid tuhandeid õpilasi.
Tundes hästi haridusmaastikku ning selle vajadusi, loome igal aastal
ka uusi algatusi, et pakkuda õpilastele võimetekohaseid
arengustiimuleid. Hea meel on tõdeda, et paljud ettevõtted on
märganud teaduskooli tegevust ja tunnustavad seda oma panusega.
Käesolev alamanahh toob välja eraettevõtted, kes suuremas mahus
2020. aastal teaduskooli õpilastele suunatud tegevusi toetasid.
Aitäh teile suure südamega sotsiaalselt vastutustundlikud ja
tulevikku vaatavad ettevõtted!

ADDINOL
KASVATAB
KEEMIKUTE
JÄRELKASVU
Addinol Lube Oil OÜ on Saksa
päritolu kõrgekvaliteedilisi
määrdeaineid tootvasse
ülemaailmse haardega
konserni kuuluv ettevõte, mis
tegeleb määrdeainete müügiga
kogu Ida-Euroopas.
Määrdeained on masinate
juures äärmiselt olulised,
tagades nende pikaajalise
töökindluse. Õlide vale
kasutamine seevastu võib
rikkuda masina, mis tähendab
omanikule tööseisakut ja suuri
rahalisi kulutusi. Analüüsides

laboratooriumis masinast
võetud õlisid, saab hinnata
masina tervist, leida märke
kulumisest ning saada vihjeid,
kas mõni osa vajab vahetust.
Määrdeainete arendamine ja
analüüsimine on keemikute
töö. Seetõttu hindab Addinol
kõrgelt õpilaste pingutusi
tipptasemel keemiateadmiste
omandamisel ja toetab Eesti
õpilaste osalemist Mendelejevi
keemiaolümpiaadil.

ADDINOL TOETAB
KEEMIAOLÜMPIAADI 2020.
AASTAL 1000 EUROGA.
Mendelejevi keemiaolümpiaadil osalevad õpilased, kes on
saavutanud väga häid tulemusi siseriiklikul keemiaolümpiaadil ja
kel on motivatsiooni pingutada jõudmaks rahvusvahelisele
keemiaolümpiaadile.

Nii mõnelegi võib tulla üllatuseks, et
määrdeained oskavad rääkida. Kuid selleks, et nendega
rääkida, on vaja tarku ja haritud inimesi, eelkõige
keemikuid. Toetame Tartu Ülikooli teaduskooli
keemiaolümpiaadi, et meie valdkonnas ka tulevikus oleks
valik, kelle hulgast häid spetsialiste
leida.

Tiina Suija
Addinol Lube Oil OÜ ärijuht
ja juhatuse liige

BOLT TOETAB
NUTIKATE
TARKVARAINSENERIDE
JÄRELKASVU

Bolt on Eestis asutatud,
Euroopa juhtiv
transpordiplatvorm, mille
eesmärk on linnaliikluse
taskukohasemaks, mugavamaks
ja vastutustundlikumaks
muutmine. Tulenevalt
tegevusvaldkonnast peab Bolt
oluliseks taibukate
tarkvarainseneride järelkasvu
panustamist.
Ettevõtte toetust kasutatakse
Balti informaatikaolümpiaadi
ja rahvusvahelise
informaatikaolümpiaadi

võistkondade
ettevalmistamiseks ja
treeninguteks. See on
ülioluline tegevus selleks, et
Eesti noored oleksid
rahvusvahelistel võistlustel
edukad ja esirinnas.
Informaatikaolümpiaadi
pikaaegse eestvedaja Targo
Tennisbergi sõnul on
informaatikaolümpiaadi rõhk
võistlusprogrammeerimisel,
mis on
tavaprogrammeerimisega
võrreldes nagu rallisõit
liinibussi juhtimise kõrval –
see õpetab kavalaid algoritme
ja lähenemisi, võimaldades
suuri andmehulki efektiivselt
töödelda.

BOLT TOETAB
INFORMAATIKAOLÜMPIAADI
2020. AASTAL 5000 EUROGA.
Just teistmoodi ja nutikas lähenemine tarkvara arendamisel loob
eeldused globaalselt skaleeritavate probleemide lahendamiseks.
See omakorda on vajalik Eestis edukate tehnoloogiaettevõtete
tekkimiseks ja arenemiseks üle riigipiiride.

Meil on väga hea meel toetada noori, kes
võistlevad rahvuvahelisel tasemel sellises valdkonnas.
Informaatikaolümpiaadid ja võistlusprogrammeerimine on
väga head võimalused õpilastel tegeleda tõeliselt
keerukate probleemidega, mis omakorda annab
julguse ja oskuse sama suuri probleeme
lahendada pärast kooli.

Toomas Römer
Bolti arendusjuht

GRAANUL INVEST
TOETAB
LOODUSTEADUSTE
ÕPET
Graanul Invest grupi
südameasjaks on jätkusuutliku
bioenergeetika ja
taastuvenergia tootmine ning
kestlik metsamajandamine.
Graanul Invest panustab
pikaajaliselt loodus- ja
puiduteaduste süvendatud
õppe arendamisse sihiga tõsta
noorte teadlikkust valdkonna
võimalustest ja potentsiaalist.
Toetuse summadest saavad
jõudu uurimislabori
integreeritud loodusainete

õpe, põhikooli
bioloogiaolümpiaad ja
loodusteaduste olümpiaad.
Toetus lubab arendada
eksperimentaalülesannete
komplekte puidutehnoloogia
valdkonnas ja loob noortele
võimaluse kohtuda erinevate
ekspertidega.
Ühtlasi hakatakse
rahvusvahelistelt võistlustelt
medalisäraga naasvaid õpilasi
tunnustama Graanul Investi
nimelise stipendiumiga.

GRAANUL INVEST TOETAB
LOODUSTEADUSTE ÕPET
AASTATEL 2019–2022 ENAM
KUI 65 000 EUROGA.
Graanul Investi toetusel korraldas Tartu Ülikooli teaduskool sel
aastal esmakordselt eksperimendipäevi, mis tõid uurimislaborisse
Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorude paremiku.
Kogenud juhendajate käe all uuriti üheskoos igapäevaeluga seotud
teaduslikke probleeme ja tehti põnevaid katseid. Katsepäevade
korraldamist on plaanis ka tulevikus jätkata.

Jätkusuutlik areng on võimalik ainult laia
maailmapilti ja looduse toimimist mõistvate noorte toel ja
see on põhjus, miks Graanul Invest on otsustanud
omalt poolt loodusteaduste õppe
arendamist toetada.

Peep Pitk
Graanul Invest grupi
teadus-ja arendusjuht

HENKEL TOETAB
ÕPILASTE
KATSETAMISE
ÕPPIMIST
UURIMISLABORIS

Henkel on maailma
keemiatööstuse lipulaev, luues
juhtivaid liimi-, iluhoolduse ja
kodukeemia tooteid. Enam kui
140aastase ajalooga perefirma
tegutseb rohkem kui 80 riigis.
Tartu Ülikooli teaduskooli
uurimislabor tähendab
unikaalset loodusteadusi
lõimivat kooliõpilastele
laboris korraldatud
eksperimentaalõpet.
Nelja aasta jooksul on
programmis laboritöö teadmisi

kogunud ligemale 5000
põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilast üle Eesti.
Tänu Henkeli toetusele saab
uurimislabori õppest osa 240
Eesti kooliõpilast.

HENKEL TOETAB ÕPILASTE
OSALEMIST UURIMISLABORI
PROGRAMMIDES 2020.
AASTAL 3000 EUROGA.
Avaldame lootust, et Henkel AG & Co toetab õpilastele pakutavat
unikaalset eksperimentaalõpet uurimislaboris ka tulevastel
aastatel.

Tartu Ülikooli teaduskooli toetada on puhas rõõm.
Töö noortega teaduse populariseerimiseks on üks
tänuväärsemaid ja tulevikku vaatavamaid
ettevõtmisi, mis tagab pikemas
vaates kogu meie ühiskonna
jätkusuutlikkuse.

Siiri Odrats-Koni
Henkel Balti OÜ tegevjuht

ICOSAGEN TOETAB
KÕRGTASEMEL
BIOLOOGIA JA
KEEMIA ÕPET

Icosagen AS on Eesti ettevõte,
mille tegevus hõlmab
biotehnoloogiliste toodete ja
teenuste arendamist, tootmist
ja müüki Euroopa, Aasia ja
USA ravimitööstusettevõtetele,
diagnostika- ja
biotehnoloogiafirmadele ning
akadeemilistele teadus- ja
arendusasutustele.
Icosagen toetab Eesti
gümnaasiumiõpilaste
ettevalmistust
rahvusvaheliseks
bioloogiaolümpiaadiks (IBO).

Varasemaga võrreldes
kutsutakse rohkem õpilasi
nädalasele IBO
õppesessioonile, mille lõpus
valitakse Eesti võistkonna
kandidaadid. Neile omakorda
korraldatakse vähemalt 7päevane õppetöö tsükkel, mil
kinnistatakse õpitut ja tehakse
spetsiifilisi laboritöid.

ICOSAGEN TOETAB
VÕIMEKATE ÕPILASTE
ARENGUT 2020. ÕPPEAASTAL
12 000 EUROGA.
Lisaks rahastab Icosagen Eesti võistkonna osalemist Medelejevi
keemiaolümpiaadil (MKO). MKO-l esindavad riiki tublid õpilased,
kes rahvusvahelise keemiaolümpiaadi võistkonda ei mahu. Sellega
hoitakse üleval noorte motivatsiooni. Ühtlasi on MKO-l käinud
õpilaste panus Eesti keemiaolümpiaadide arengule olnud
märkimisväärne.

Käesolev koroonaviiruse pandeemia
demonstreerib selgelt biotehnoloogia ja keemia olulisust
tagamaks inimeste hea tervis ja ka maailma majanduse
toimimine üldisemalt. On äärmiselt oluline, et ka Eesti
õpilased huvituksid nendest valdkondadest ja saaksid
väga hea ette valmistuse, et siis oma
karjääri edenedes anda enda panus
keskkonnasäästlikusse ühiskonna
toimimisse.

Meelis Kadaja
Icosagen Grupi äriarendusdirektor

JAAN TALLINN
USUB, ET VÕIMEKAD
NOORED MUUDAVAD
MAAILMA

Filantroop ja ettevõtja, Skype’i
ja Kazaa asutaja Jaan Tallinn
on pühendunud
eksistentsiaalsete riskide
uurimisele. Ta on asutanud
uurimiskeskusi, nõustanud
Eesti presidenti ning
hoiatanud silmapaistvates
kõnedes inimkonda
tehisintellektiga seonduvate
võimalike ohtude eest.
Jaan Tallinna toel lähetab
teaduskool olümpiaadidel ja
võistlustel end tõestanud ning

sotsiaalselt aktiivseid noori
USA päritolu organisatsiooni,
Center for Applied Rationality,
pakutavatele
ratsionaalsusseminaridele.

JAAN TALLINN TOETAB
REGULAARSELT
TEADUSKOOLI AASTAS
50 000 EUROGA.
Seminaride eesmärk on aidata
osalejatel aru saada oma
otsustest ja käitumisest ning
saavutada nende üle parem
kontroll. Õpetatavad meetodid
on inspireeritud tõenäosus- ja
otsustusteooriast ning
kombineeritud
kognitiivteadustel põhinevate
järeldustega selle kohta, kuidas
inimeste aju töötab ning kuidas
seda saab paremaks treenida.
Igal aastal jõuab USAs ja
Euroopas toimuvatele
seminaridele kümmekond
silmapaistvat noort.

Lisaks korraldab teaduskool
Jaani toel kõrgtasemel
matemaatikaõpet
õppesessioonide ja
mentorlusprogrammide läbi, et
valmistada parimaid õpilasi ette
rahvusvahelisteks
olümpiaadideks ning ühtlasi
motiveerida noori suuremaid
sihte seades edasi pingutama.

NORTAL
AVARDAB
ÕPILASTE
IT-TEADLIKKUST
Nortal on rahvusvaheline
strateegiliste muutuste ja
tehnoloogia täisteenust
pakkuv ettevõte, mille
klientide hulka kuuluvad
valitsused ja juhtivad
ettevõtted üle maailma.
Nortal peab oluliseks õpilaste
infotehnoloogiaalase
teadlikkuse tõstmist. Alates
2013. aastast toetab Nortal
laia kandepinnaga
informaatikaviktoriini Kobras
finaalvooru korraldust. Lisaks
on võõrustatud ka külaskäike

ning peetud Kopra võistlusel
edukalt osalenud õpilastele
inspireerivaid huviloenguid.
2020. aastal korraldas TÜ
teaduskool koos Nortaliga
IT-õppepäevi Tallinnas ja
Tartus, kus Nortal tutvustas
karjäärivõimalusi moodsas
IT-ettevõttes. Õppepäevad
osutusid menukaks ja
kasulikuks, saades
gümnasistidelt väga positiivse
tagasiside. Kahtlemata said
õppepäeval osalenud õpilased
tuleviku osas palju selgema
pildi.

NORTAL TOETAB IGAAASTASELT ÕPILASTE
IT-TEADLIKKUST TÕSTVAID
TEGEVUSI.
Jätkame järjepidevat ja edukat koostööd, sh menukate
õppepäevade korraldamist ka järgmisel aastal, et üheskoos
edendada noorte infotehnoloogia teadlikkust.

Selleks, et tehnoloogia ka tulevikus meie
elu lihtsamaks teeks ning aitaks lahendada keerulisi
probleeme, peame investeerima noortesse ja arendama
nende huvi reaalteaduste vastu ning kasvatama seeläbi
uut põlvkonda laia silmaringiga eksperte, kes
lahendavad innuga väljakutseid just
läbi innovatsiooni.

Ats Albre
Nortal Eesti juht

SEB RAJAB KOOS
TEADUSKOOLIGA
ÕPILASTELE MÕELDUD
ELEKTROONSET
ÕPPEKESKKONDA

SEB on Rootsi päritolu Põhjaja Baltimaades tegutsev
rahvusvaheline
panganduskontsern, mis
väärtustab koostööd,
pühendumust, lihtsust ja
sõbralikkust.
Kaasaegses portaalis
e-oppekeskus.ee on SEB panga
finantskogemus lõimitud
teaduskooli enam kui poole
sajandi pikkuse kompetentsiga
haridusvallas. Teaduskool toob
e-õppekeskusesse
kooliõpilastele suunatud

kursused ja veebiviktoriinid.
SEB pakub õpilastele
rahatarkuse e-kursust ning
selliseid investorkoolitusi
nagu „Investeerimise
põhitõed“ ja „Kasumlikud
investeerimisstiilid“.
Huvilistele on avatud panga
loodud E-akadeemia koos
ettevõtlusteemaliste
materjalidega.

SEB TOETAB E-ÕPPEKESKKONNA
LOOMIST JA ARENDAMIST
PERIOODIL 2019–2022 ENAM
KUI 50 000 EUROGA.
Tulevikus jätkatakse koostööd, mille raames pakutakse õpilastele
paremaid harjutusvõimalusi, toetatakse olemasolevaid võistlusi ja
luuakse uusi viktoriine.

SEBs oleme mitu aastat mõelnud selle peale,
kuidas luua suhteid meie panga ja Eesti noorte vahel nii,
et see oleks nutikas ja juhtiv. Koostöö on hea näide selle
kohta, kuidas me saame pakkuda Eesti aktiivsematele ja
tublimatele noortele erilist väärtust ja
aegamööda laiendada seda
positiivset mõju üle terve
Eesti.

Silver Vohu
SEB turundusja kommunikatsioonidivisjoni juht

SWEDBANK SOOVIB,
ET REAALTEADUSTE
ÕPPIMINE OLEKS
NOORTELE PÕNEV JA
ATRAKTIIVNE
Swedbanki jaoks on oluline
panustada ühiskonna arengusse.
Kuna haridus on ühiskonna
arengu üks nurgakividest, on see
üks olulisemaid valdkondi, kuhu
koostöös erinevate algatustega
panustatakse. Nii sündis ka
koostöö Tartu Ülikooli
teaduskooliga, kellega koos
edendatakse koolides
reaalteaduste õpet.
Swedbanki ja Tartu Ülikooli
teaduskooli koostöö on andnud
hoogu füüsika, keemia ja
bioloogia õpikodadele, kus
korraldatakse eksperimentidel
põhinevaid põnevaid katseid.

Erinevate vahendite ja
seadmetega tullakse koolidesse
või piirkonna keskustesse, et
nähtav ja kogetav jõuaks
võimalikult paljude Eesti
õpilasteni.
Panga toel täiendati õpikodade
sisu värskete teemade ja
vahenditega. Näiteks sai füüsika
õpikoda uue tuumafüüsika
katsekomplekti ja töötati välja
taastuvenergeetikat käsitlev
õppeprogramm. Bioloogia
õpikoda täienes aga uute
mikroskoopidega.
„Olen kindel, et nende
uuendustega tagame õpikodade
päevakohasuse järgnevaks viieks
aastaks,“ kinnitas õpikodade juht
Kaido Reivelt.

SWEDBANK TOETAB 2019. JA
2020. AASTAL ÕPIKODASID
KOKKU 40 000 EUROGA.
Tulevikus jätkatakse koostööga, kus pannakse rõhku matemaatikaõppe
populariseerimisele. Eesmärgiks on, et see õppesuund jõuaks Eesti
õpilasteni võimalikult huvitavalt koos näidetega võimalikest
karjääriteedest selles valdkonnas. Seetõttu plaanitakse tuua õpilasteni
erinevaid edulugusid reaalteadmiste kasutamisest just Swedbankis
töötavate inimeste näitel. Ühtlasi keskendutakse olulisel määral ka
põhikoolides pakutava IT-õppe edendamisele.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond on lõputult
põnev: me kõik oleme kunagi võrrandite ja katsetega pusinud
ning tundnud erilist eduelamust, kui kõik klapib. Tahame, et
selle valdkonna õpetamine ja õppimine oleks jätkuvalt põnev
ja arenev ning võimalikult paljud noored
leiaksid endas üles sädeme just
loodus- ja täppisteaduste
erialasid edasi õppima
minna.

Merje Klopets
Swedbanki koostöösuhete
ja toetustegevuste juht

TELIA TOEL
ALUSTAB
IT-ÕPIKODA

Telia Eesti AS on osa Euroopa
suurimast
telekommunikatsiooniettevõttest Telia Company
grupist. Ettevõtte missioon on
panustada ühiskonna
arengusse, et Eesti oleks
parem paik nii elamiseks kui
töötamiseks.
Koos teaduskooliga aitab Telia
parandada Eesti kooliõpilaste
tehnoloogilist kompetentsi,
toetades IT-õpikoja Noored
Koodi algatust.

Projekt käivitus 2020. aasta
oktoobris, mil Tartu Ülikooli
tudengid hakkasid käima
koolides 6.–9. klassi õpilastele
programmeerimist õpetamas.

TELIA TOETAB 2020/21.
ÕPPEAASTAL IT-ÕPIKODA
ÕPPETÖÖKS VAJALIKE
SÜLEARVUTITEGA JA 5000
EUROGA.
Telia mTasku annetuskeskkonnas on igaühel privileeg Tartu
Ülikooli teaduskooliga koos luua paremat homset, panustades
talentide arengusse.

Noored Koodi projekti toetajana on meie sooviks
inspireerida noori valima oma tuleviku suunaks
tehnoloogia erialasid, aidata avastada talente ja
mitmekesistada reaalainete õpet. Praktilised IT laborid
erinevates Eesti paikades ja väiksemates koolides
koos õpetaja rolli astuvate IT-tudengite
energia ja eeskujuga annavad
kindlasti nendele eesmärkidele
hoogu juurde.

Elo Võrk
Telia toetustegevuste juht

Aitäh, et toetate
talentide teed tulevikku!



Fleepit Digital © 2020