EUROPEAN UNION

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία θα βελτιώσει
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία θα βελτιώσει

την ευηµερία και την υγεία των πολιτών και των µελλοντικών γενεών παρέχοντας: Επικοινωνήστε μαζί μας! Η Ευρωπαϊκή Καθαρό αέρα, καθαρό νερό, υγιές έδαφος και βιοποικιλότητα Ανακαινισµένα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια Μελλοντικά βιώσιµες θέσεις εργασίας και κατάρτιση σε δεξιότητες για τη µετάβαση edpeloponnisos@sustainable-city.gr uG Καθαρότερη ενέργεια και πρωτοποριακή καθαρή τεχνολογική καινοτοµία Περισσότερες δηµόσιες µεταφορές Προϊόντα µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής που µπορούν να επισκευάζονται, να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιµοποιούνται Ανταγωνιστική και ανθεκτική βιοµηχανία σε παγκόσµιο επίπεδο Συμφωνία 2710 225 059 #E Υγιεινά και οικονοµικά προσιτά τρόφιµα Πράσινη Παλαιό Δημαρχείο Εθνικής Αντιστάσεως 53, 22100 Τρίπολη Δημητρίου Γούναρη 25, 16562 Γλυφάδα 215 215 48 08 info@sustainable-city.gr re enD e al Ανάδειξη της Ευρώπης στην 1η Κλιµατικά Ουδέτερη Ήπειρο

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία θα βελτιώσει

Η κλιµατική αλλαγή σχετίζεται µε την υποβάθµιση του

περιβάλλοντος και απειλεί την ίδια την ύπαρξη του πλανήτη. Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, στις 11 ∆εκεµβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία. Πρόκειται για τη δέσµευση της Ε.Ε. στις επόµενες γενιές, που στοχεύει να καταστεί η Ευρώπη µέχρι το 2050 η Πρώτη Κλιµατικά Ουδέτερη Ήπειρος. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία θα µετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε µια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονοµία, εξυπηρετώντας τους εξής σκοπούς: CO2 Μηδενικές καθαρές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου έως το 2050 Οικονοµική ανάπτυξη αποσυνδεδεµένη από τη χρήση των πόρων Κανένας άνθρωπος και καµιά περιφέρεια δε µένουν στο περιθώριο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εστιάσει τις προσπάθειές της στην επίτευξη των βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας: Η ανάκαµψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πανδηµία του COVID-19 θα είναι Πράσινη. ∆ίκαιη και χωρίς αποκλεισµούς ενεργειακή µετάβαση Καθαρή, προσιτή και ασφαλής παροχή ενέργειας ∆ηµιουργία της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας Καθαρή και κυκλική οικονοµία Προστασία της βιοποικιλότητας Βιώσιµη, ανθεκτική και έξυπνη κινητικότητα ∆ίκαιο και ασφαλές σύστηµα παραγωγής τροφίµων Ένα τρίτο των επενδύσεων ύψους 1,8 τρισεκατοµµυρίων ευρώ από το σχέδιο ανάκαµψης NextGenerationEU, καθώς και ο 7ετής προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρηµατοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία. Το σχέδιο δράσης σκιαγραφεί ένα ολοκληρωµένο όραµα για το 2050: έναν κόσµο όπου η ρύπανση θα έχει µειωθεί σε επίπεδα που δεν θα είναι πια επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήµατα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία αποσκοπεί στην οικοδόµηση ενός υγιούς πλανήτη για όλους, µε στόχο την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικές ουσίες για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και την προστασία του πλανήτη. Για να γίνει αυτό εφικτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρµόσει το τελευταίο τρίµηνο του 2020 Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για το Κλίµα. Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για το Κλίµα προσδοκάται να κινητοποιήσει τους πολίτες και τους δήµους, ώστε να δραστηριοποιηθούν για το κλίµα και το περιβάλλον. Έχει ως στόχο να ενηµερώσει, να αποτελέσει πηγή έµπνευσης και να προωθήσει τη συνεργασία µεταξύ ανθρώπων και οργανισµών.

Η κλιµατική αλλαγή σχετίζεται µε την υποβάθµιση του

Με το NextGenerationEU, σχεδιάζεται:

Ενθάρρυνση των νέων να σπουδάσουν σε σχολές θετικών επιστηµών και τεχνολογίας, τοµείς που ανοίγουν προοπτικές για τις πράσινες και ψηφιακές θέσεις εργασίας του µέλλοντος. Στήριξη περαιτέρω εκπαίδευσης και θέσεων µαθητείας. Προσφορά δανείων και επιχορηγήσεων σε νέους επιχειρηµατίες. Ενίσχυση της στήριξης του τουρισµού, του πολιτισµού και των τεχνών σε ολόκληρη την Ένωση, µε σκοπό αυτοί οι τοµείς να καταστούν περισσότερο ψηφιακοί και βιώσιµοι. Κάνε το µέλλον σου ∆ίκαιο Επικοινωνήστε μαζί μας! Παλαιό Δημαρχείο Εθνικής Αντιστάσεως 53, 22100 Τρίπολη Next Generation EU 2710 225 059 edpeloponnisos@sustainable-city.gr Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να οικοδοµήσει µια Ευρώπη που θα λειτουργεί για όλους. Επιθυµεί όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν ίσες ευκαιρίες, όποιοι και αν είναι και όπου και αν ζουν, και θέλει να γιορτάσει την πολυµορφία σε όλες τις µορφές της. Με το NextGenerationEU: Καταπολεµάται ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. Προάγεται η ισότητα των φύλων και η ενδυνάµωση των γυναικών. Προστατεύονται τα δικαιώµατα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και καταπολεµώνται οι διακρίσεις. Ενισχύεται η νοµοθεσία της Ε.Ε., ώστε να καλύπτει όλες τις µορφές ρητορικής µίσους και εγκληµάτων µίσους. Δημητρίου Γούναρη 25, 16562 Γλυφάδα 215 215 48 08 info@sustainable-city.gr Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάνε το µέλλον σου Πραγµατικότητα!

Με το NextGenerationEU, σχεδιάζεται:

Το NextGenerationEU είναι κάτι παραπάνω από

ένα σχέδιο ανάκαµψης… είναι µια µοναδική ευκαιρία να βγούµε ισχυρότεροι από την πανδηµία, να µετασχηµατίσουµε τις οικονοµίες και τις κοινωνίες µας και να σχεδιάσουµε µια Ευρώπη που λειτουργεί για όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επενδύσει 806,9 δισ. ευρώ και να κάνει την Ευρώπη πιο υγιή, πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ισχυρή και πιο δίκαιη. Κάνε το µέλλον σου Πράσινο Κάνε το µέλλον σου Ψηφιακό Η εξέλιξη της τεχνολογίας καθορίζει το µέλλον. Γιορτάζουµε, λοιπόν, την επόµενη Ψηφιακή ∆εκαετία της Ευρώπης! Με το NextGenerationEU θα επιτευχθούν: Παντού διαδικτυακή κάλυψη µε δίκτυα 5G και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόκτηση ψηφιακής ταυτότητας (eID), που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε διαδικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες και θα δώσει στους πολίτες µεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά δεδοµένα τους. Η Ευρώπη έχει βάλει στόχο να καταστεί η Πρώτη Κλιµατικά Ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Με το NextGenerationEU, η Ευρώπη: Θα επενδύσει σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες Θα αναπτύξει πιο οικολογικά οχήµατα και δηµόσιες µεταφορές Θα αυξήσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των δηµόσιων χώρων της Θα προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την ποιότητα των υδάτων, µειώνοντας τα απόβλητα και τα πλαστικά απορρίµµατα και φυτεύοντας δισεκατοµµύρια δέντρα Θα δηµιουργήσει χώρους πρασίνου στις πόλεις και θα αυξήσει τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Θα κάνει τη γεωργία φιλικότερη προς το περιβάλλον, ώστε τα τρόφιµα να είναι πιο υγιεινά. Πιο έξυπνες και πιο αποδοτικές πόλεις. Ασφαλέστερες διαδικτυακές αγορές. Η τεχνητή νοηµοσύνη θα συµβάλει στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και στη βελτίωση της υγειονοµικής περίθαλψης, των µεταφορών και της εκπαίδευσης. Χρηµατοδότηση διαδικτυακών µαθηµάτων κατάρτισης, ώστε όλοι να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν διαδικτυακή παρουσία. Η πανδηµία του κορονοϊού µας έχει επηρεάσει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε πολλούς τοµείς: σωµατικά, ψυχικά, κοινωνικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να οικοδοµήσει µια Ευρώπη ασφαλέστερη και υγιέστερη, ώστε να είναι καλύτερα προετοιµασµένη για κάθε µελλοντική κρίση. Με το NextGenerationEU, η Ευρώπη: Θα συνεργαστεί µε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για την προστασία από απειλές κατά της υγείας. Θα επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και την καινοτοµία για την ανάπτυξη εµβολίων και θεραπειών, όχι µόνο για νέες νόσους όπως ο κορονοϊός, αλλά και για τον καρκίνο. Θα εκσυγχρονίσει τα συστήµατα υγείας, ώστε τα νοσοκοµεία σε κάθε χώρα της Ε.Ε. να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και τις ιατρικές προµήθειες. Θα χρηµατοδοτήσει την κατάρτιση για τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας. Κάνε το µέλλον σου Ισχυρό Πιο ποιοτική και πιο προσβάσιµη ηλεκτρονική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάνε το µέλλον σου Υγιές Οι αλλαγές, που επέφερε η πανδηµία του COVID-19, στις συνήθειες και την καθηµερινότητά µας, επηρέασαν σηµαντικά πολλούς τοµείς της κοινωνίας µας, όπως η εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως ήρθε η ώρα για µια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ευρώπη, η οποία θα µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις συνέπειες της πανδηµίας, αλλά και άλλων µελλοντικών απειλών.

Το NextGenerationEU είναι κάτι παραπάνω από

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Δικτύωση Εάν είστε εκπαιδευτικός και θέλετε να βοηθήσετε τους μαθητές σας να μάθουν τι είναι και πώς λειτουργεί η ΕΕ, στη Γωνιά Μάθησης θα βρείτε διδακτικό υλικό για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Εκτός από την αναζήτηση έμπνευσης για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε ευκαιρίες δικτύωσης με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς σε όλη την ΕΕ. Παλαιό Δημαρχείο Εθνικής Αντιστάσεως 53, 22100 Τρίπολη 2710 225 059 edpeloponnisos@sustainable-city.gr Γωνιά Μάθησης ΠΑΙΞΕ - ΔΙΔΑΞΕ - ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ Ανακαλύψτε τη Γωνιά Μάθησης τώρα! Δημητρίου Γούναρη 25, 16562 Γλυφάδα 215 215 48 08 info@sustainable-city.gr Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Διδασκαλία και Σύνδεση

Η Ευρώπη μεριμνά για την εκπαίδευση και κατάρτιση των Ευρωπαίων πολιτών όλων των ηλικιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις χώρες να αναπτύξουν μεθόδους διδασκαλίας και προσφέρει σχετικούς πόρους για το εκπαιδευτικό προσωπικό. europa.eu/learning-corner Πρόκειται για μια διαδραστική ιστοσελίδα, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεντρώσει όλο το υλικό που έχουν δημιουργήσει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να προμηθεύσει τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους/τις μαθητές/τριες με τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να μάθουν πως μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αυτή τους προσφέρει, με διασκεδαστικό τρόπο. Διδακτικό Υλικό Το διαθέσιμο υλικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Ιστορίες Διαδραστικά & Επιτραπέζια Παιχνίδια Ιστοτόπους Βιβλία Δραστηριοτήτων Εγχειρίδια Διαδραστικούς Χάρτες Βίντεο Βιβλία Δραστηριοτήτων Εθελοντισμός Σπουδές και Εργασία Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία Περιβάλλον, Κλίμα και Ενέργεια Κουίζ Πολιτισμός Για παιδιά έως 9 ετών Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για παιδιά 9-12 ετών Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιχνίδια Διαγωνισμοί Θεματικές Ενότητες Για παιδιά 12-15 ετών Για παιδιά άνω των 15 ετών Δίκαιο και Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διδασκαλία και Σύνδεση

Επικοινωνήστε

μαζί μας! Ευρωπαϊκή Ένωση Παλαιό Δημαρχείο Εθνικής Αντιστάσεως 53, 22100 Τρίπολη 2710 225 059 edpeloponnisos@sustainable-city.gr Δημητρίου Γούναρη 25, 16562 Γλυφάδα 215 215 48 08 info@sustainable-city.gr Ενωμένοι στην πολυμορφία edpeloponnisos edpeloponnisos edpeloponnisos

Επικοινωνήστε

Στόχοι της Ε.Ε.

Αξίες της Ε.Ε. Επίτροποι Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: την ειρήνη, 1 να προάγει την ευηµερία τις αξίες της, καθώς και των πολιτών της. 2 να προσφέρει ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη χωρίς την ύπαρξη εσωτερικών συνόρων. τη βιώσιµη ανάπτυξη µε 3 να προάγειισόρροπη οικονοµική µεγέβάση την θυνση και τη σταθερότητα των τιµών, µια ανταγωνιστική οικονοµία της αγοράς µε πλήρη απασχόληση και κοινωνική πρόοδο, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. 4 να αγωνίζεται κατά του κοινωνικού αποκλεισµού και των διακρίσεων. 5 να προωθεί την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 6 να ενισχύει την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών. την 7 να σέβεται της πλούσια πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία. οικονοµική 8 να δηµιουργήσει µια µε νόµισµα και νοµισµατική ένωση το ευρώ. Η αξίες της Ε.Ε. είναι κοινές µε εκείνες των κρατών µελών σε µια κοινωνία, όπου επικρατεί η κοινωνική ένταξη, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η µη διακριτική µεταχείριση. Οι αξίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής: Ισότητα Ενέργεια Εσωτερικές Υποθέσεις Επίτροπος Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους Επίτροπος Γιάνες Λέναρτσιτς Ελευθερία ∆ιαχείριση Κρίσεων Επίτροπος Μαρέιντ Μακγκίνες Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης Μεταφορές Επίτροπος Όλιβερ Βάρχεϊ Ανθρώπινα Δικαιώματα Περιβάλλον, Ωκεανοί και Αλιεία Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες, Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα και Ένωση Κεφαλαιαγορών Επίτροπος Αντίνα Βαλεάν Κράτος Δικαίου 2019-2024: Νέα ώθηση στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία 2 Επίτροπος Ίλβα Γιούανσον Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια Δημοκρατία Επίτροπος Κάντρι Σίμσον Γειτονία και ∆ιεύρυνση Η ∆ιάσκεψη για το µέλλον της Ευρώπης είναι µια σειρά διαλόγων και συζητήσεων µε τη συµµετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες από όλη την Ευρώπη να µοιραστούν τις ιδέες τους και να συµβάλουν στη διαµόρφωση του κοινού µας µέλλοντος. Επίτροπος Γιούττα Ουρπιλάινεν ∆ιεθνείς Εταιρικές Σχέσεις 7

Στόχοι της Ε.Ε.

Επίτροποι

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επίτροπος Τιερί Μπρετόν Επίτροπος Γιοχάνες Χαν Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το άµεσα εκλεγόµενο σώµα της Ε.Ε. µε νοµοθετική, εποπτική και δηµοσιονοµική αρµοδιότητα. Εσωτερική Αγορά Προϋπολογισµός και ∆ιοίκηση Πρόεδρος Επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ Επίτροπος Ελίζα Φερέιρα Καινοτοµία, Έρευνα, Πολιτισµός, Εκπαίδευση και Νεολαία Επίτροπος Νικολά Σμιτ Συνοχή και Μεταρρυθµίσεις Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου Απασχόληση και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα Ρομπέρτα Μέτσολα Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίµων Επίτροπος Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι Ντιντιέ Ρέιντερς Οικονοµία ∆ικαιοσύνη Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ε.Ε. Οι ηγέτες της Ε.Ε. συνεδριάζουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για να καθορίσουν την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Το όργανο αυτό αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής συνεργασίας µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Πρόεδρος Σαρλ Μισέλ Επίτροπος Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι Γεωργία 6 Επίτροπος Χέλενα Ντάλι Ισότητα Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. Αποτελεί το µόνο αρµόδιο όργανο για την κατάρτιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία και είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προάγει το γενικό συµφέρον της Ε.Ε. προτείνοντας και επιβάλλοντας νοµοθεσία, καθώς και εφαρµόζοντας πολιτικές και τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1 2 3 4 Προτείνει νέους νόµους. ∆ιαχειρίζεται τις πολιτικές της Ε.Ε. και κατανέµει τους χρηµατοδοτικούς πόρους της Ε.Ε. Επιβάλλει την εφαρµογή του δικαίου της Ε.Ε. Εκπροσωπεί την Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή. 3

ΕπίτροποιFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021