Fase 2 zakat

PABP
PABP

M A SSA L A MUA L A IK U I WA RA HMATUL L A H WA HA RA K ATUUH

PABP

PABP

A H, S.Pd.I a NOR L A IL I K HOTIM Bersam m dan Budi a Pendidikan A gam Isla Guru Mapel Pekerti ak ar Dem di SMA N 1 K arangany

PABP

Kelas X Semester Gasal

Kelas X Semester Gasal

Menganalisis hikmah ibadah haji zakat wakaf bagi individu

dan masyarakat Fase ke Dua Tentang Zakat

Menganalisis hikmah ibadah haji zakat wakaf bagi individu

Tujuan Pemelajaran

Setelah melaksanakan pembelajaran ini di harapkan siswa dapat: 1. Menganalisis hikmah zakat 2. Mengetahui pengertian zakat dalam kehidupan bermasyarakat 3. Mengetahui macam-macam zakat 4. Mengetahui berbagai macam mustahik zakat

Tujuan Pemelajaran

Tujuan Pemelajaran

5. Mengetahui cara-cara dalam melaksanakan zakat 6. Menjelaskan hikmah dalam mengeluarkan zakat 7. Mengidentifikas bacaan niat zakat 8. Mendemonstrasikan tata cara zakat 9. Menyimulasikan ibadah zakat

Tujuan Pemelajaran

Materi kita

Materi kita

Materi kita

Materi kita

Jelasnya kita

Jelasnya kitaFlipbook Gallery

Magazines Gallery

Catalogs Gallery

Reports Gallery

Flyers Gallery

Portfolios Gallery

Art Gallery

Home


Fleepit Digital © 2021