Kargem Tanıtım

MERSİN İL MİLLİ EĞİT M MÜDÜRLÜĞÜ

KARİYER GELİŞTİRME VE
UYGULAMA MERKEZİ

KARGEM
TANITIM KİTAPÇIĞI
mers nkargem
mers nkargem
mers nkargem

rt.vog.bem.megraknisrem

ADEM KOCA
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

“Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size,
genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır."
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerinde de belirttiği
gibi geleceğimizi temsil eden siz gençlerimizin
kariyerlerini

planlarken

ve

geleceğiniz

için

seçeceğiniz yolu belirlerken Mersin İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından kurulan Kariyer Geliştirme ve
Uygulama

Merkezi

(KARGEM)

olarak

sizlerin

yanınızdayız.

HAYATTA NE KADAR İLERİ GİDECEĞİNİZİ BELİRLEYEN ŞEY BAŞINIZA GELENLER DEĞİL
BAŞINIZA GELENLERLE NE YAPTIĞINIZDIR" ZİG ZİGLAR

Bugün beşinci sanayi devrimiyle birlikte

Bu doğrultuda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

bazı mesleklerin kaybolup gideceği, bazı

Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak

mesleklerin dönüşüme uğrayacağı ve bazı

meslek liselerinde aktif öğrenim gören ve meslek

yeni

liselerinden mezun olan öğrencilerimize yönelik

mesleklerin

ortaya

çıkacağı

kaçınılmazdır. Bu kaçınılmaz gelişmeler,

kariyer

bireylerin

değişimlere

kariyerlerini

planlamada

yeni

gelişimi

sürecinde;

yönelik

uyum

öğrencilerimizin

becerisi

kazanma,

beceriler

edinmelerini

ve

çalışma

çalışma dünyasında karşılaşabileceği zorluklara

dünyasına

daha

bir

anlayışla

yönelik baş etme stratejileri geliştirebilme, kariyer

yaklaşmalarını

esnek

gerektirmektedir.

Zig

planlama

sürecindeki

Ziglar'ın “Hayatta ne kadar ileri gideceğinizi

konusunda

belirleyen

şey

gelenlerle

neler

olduğu

amaçlamaktayız.

başınıza

adımların

başınıza
ne

gelenler

değil

yaptığınızdır"

Mersin

İl

yetkinlik
Milli

Eğitim

kazanmasını
Müdürlüğü

olarak

şeklindeki söylemi sanayi devriminin ve

bünyemizde

dijitalleşen dünyanın ortaya çıkardığı köklü

Uygulama Merkezi (KARGEM) ile mesleki eğitime

değişimlere uyum sağlamanın ve bu süreci

ve kariyer bilincine sahip olan öğrencilerimizin

en

ekonomimize

iyi

şekilde

yönetebilmenin

bireyin

yer

ve

alan

Kariyer

çalışma

Geliştirme

dünyasına

ve

katkı

kariyer gelişimi sürecinde ne kadar önemli

sağlayacağına inanıyor, herkese içten selam ve

olduğunu göstermektedir.

saygılarımı sunuyorum.

Adem KOCA
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü
0123 456 78 90 | TUNALI CAD. NO:123 ÇANKAYA

İZEKREM
AMALUGYU EV EMRİTŞİLEG REYİRAK
MİTİĞE İLLİM Lİ NİSREM

MEGRAK
Mersin Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi (KARGEM), 2021
yılında, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi
bünyesinde meslek liseleri öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca
edindikleri mesleki bilgilerinin yanı sıra, iş gücü piyasasının beklentileri
doğrultusunda kariyerlerini planlamalarına ve geliştirmelerine rehberlik
etmek amacıyla kurulmuştur.
KARGEM olarak mesleki lisesi öğrencileri ve mezunlarının kariyer
planlamalarına ve kişisel gelişimlerine destek olmayı, meslek liselerinin
saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmayı, iş dünyasından gelen
talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunlarımızın istihdam edilme
imkânlarını çoğaltmayı ve bu konuda arz ile talebi etkin bir şekilde bir
araya getirerek hem mezunlardan hem de üye firmalardan oluşan bir
üyelik sistemini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

MİSYONUMUZ
Mesleki liseleri öğrencilerinde ve mezunlarında kariyer bilinci
oluşturmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kariyer planlamaları
noktasında öğrencilerimize rehberlik ederek istihdam edilebilirliği yüksek
mezun adayları yetiştirmek.

VİZYONUMUZ
İş gücü piyasasının taleplerine karşılık verebilen, kariyer bilinci yüksek
öğrenciler ile istihdama katkı sağlayarak ülke ekonomisinin
gelişmesinde önemli bir paya sahip olmak.

DEĞERLERİMİZ
Özgürlük
Özgünlük
Öz güven
Girişimcilik
Yenilikçilik

Hayat Boyu Öğrenme
Sürekli Gelişim
Sosyal Sorumluluk
İş Ahlakı
Çevre Bilinci

mersinkargem.meb.gov.tr

Liderlik
İnsan Odaklılık
Üretkenlik
Verimlilik
Performans
Dijitalleşme

LOGOMUZ

USTURLAP
Usturlap, 20. yüzyıla kadar Güneş, Ay, gezegenler,
yıldızlar ve sabit cisimler yardımıyla mesafe ölçümü
yapılabilen aynı zamanda hesap makinesi, pusula, takvim
ve saat olarak da kullanılabilen kolay taşınabilir bir ölçü
aletidir. M.Ö. 2. yüzyıldan beri birçok bilim insanı ve
âlimlerce kullanılan usturlap için dünyanın kaderini
değiştiren en önemli icatlardan biri ve özellikle
denizciliğin ve mimarlığın gelişiminde çok büyük katkısı
olduğu söylenebilir.

MERSİN DENİZ
MÜZESİNDE
Osmanlı
dönem nde de
sıklıkla
kullanılan
usturlabın en y
korunmuş
örnekler nden
b r s n de
Mers n Den z
Müzes 'nde
göreb l rs n z.

Logomuzun ana merkezinde yer alan Usturlap; meslek
lisesi öğrencilerine kariyer planlama sürecinde yol
gösterici bir role sahip olduğumuzu ve usturlabın üst
kısmında bulunan turuncu yuvarlak simge ise Mersin
güneşini ve hedeflerine doğru ilerleyen bireyleri temsil
etmektedir.

KARGEM,
Hedeflerinize ulaşma
yolunda
hep yanınızda...

Hedef K tlem z
Meslek liselerinde öğrenim
gören öğrenciler
Meslek liselerinden mezun
olan öğrenciler
İşverenler

Paydaşlarımız
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Tarsus Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Mersin Sanayici ve İş İnsanları
Derneği
Mersin Deniz Ticaret Odası
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)
Girişimci İş Kadınları Derneği

mersinkargem.meb.gov.tr

KARİYER GELİŞTİRME VE
UYGULAMA MERKEZİ
KARGEM

AMACIMIZ
Öğrenc ler m z n

HEDEFLERİMİZ

meslek l seler nde
ed nm ş oldukları
b lg ler, teor kte ve
prat kte çok değerl d r.
İş dünyasının ht yaç
duyduğu n tel klere

Meslek

lisesi

kariyer

öğrencilerinin

hedeflerini

ve

mezunlarının

belirlemesine

ve

gerçekleştirmesine yardımcı olmak
Meslek

lisesi

yaratıcı,

öğrencilerinin

bilimsel,

ve

yenilikçi

mezunlarının

eğitimleriylesah p b r ş gücü

hayatını bütünleştirmek

arayışı dünyanın

Mezunlarla iletişim ve iş birliğini güçlendirmek,

gel şm ş
ekonom ler nde ve

mezuniyet sonrası mesleki yaşamları için onlara
gerekli

desteği

sunarak

mezun

adaylarına

sektörel mentorlük yapmalarına olanak sağlamak

tab k ülkem zde de

Engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturarak

en üst sev yeye

işe alım süreçlerinde onların desteklenmesini

ulaşmıştır. Bu genel
çerçevede
değerlend r ld ğ nde ş
gücü p yasasının talep

sağlamak
Meslek lisesi öğrencilerinde toplumsal fayda
bilinci

oluşturmak

sorumluluk

amacıyla

onların

etkinliklerine/projelerine

sosyal
ve

sivil

toplum kuruşlarına yönelmelerini sağlamak

ett ğ n tel klerle

Yurt içinde ve yurt dışında üniversite eğitimi, iş

donanmış ş gücü

ve staj imkânları hakkında bilgilendirme yapmak

hacm oluşturmak ç n
kar yer b l nc ne sah p

Meslek

lisesi

öğrencilerinin

ve

mezunlarının

mezun olacakları/oldukları alan ile ilgili sektörü
ve iş dünyasını yakından tanımalarını, staj ve iş

öğrenc ler yet şt rmey

olanakları

amaçlamaktayız.

sağlamak

hakkında

mersinkargem.meb.gov.tr

bilgi

sahibi

olmalarını

zımıralnalA tey laaF
Meslek lisesi öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer planlama,
iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli
yetkinlikleri kazandırmaya yönelik kurs, sertifika programları gibi
eğitim faaliyetleri düzenlemek
Öğrenci ve mezunlara yönelik etkin özgeçmiş yazma, mülakatta
başarılı olma gibi insan kaynakları yönetimi alanında destek olmak
Özel ve kamu kurum/kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile bir
araya gelme olanağı sağlamak
Alanda uzmanlığı ve başarıları ile öne çıkan akademisyenler ile bir
araya gelme olanağı sağlamak
Toplumsal fayda bilinci oluşturmak amacıyla sosyal sorumluluk
etkinlikleri düzenlemek
Engelli bireylerin sektörde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla
etkinlikler düzenlemek
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan
kaynakları ihtiyacının meslek liselerinde öğrenim gören/görmüş
öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla iş alanları
tanıtım

günleri,

kariyer

günleri,

kariyer

fuarı

gibi

etkinlikler

düzenlemek
Faaliyetler ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri,
mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek
Meslek liseleri ile iş dünyası arasında aracı rolü üstlenmek, staj
imkanları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik
faaliyetlerde bulunmak
Üye firma ve mezun bilgi sistemini geliştirmek
Kariyer

planlama

hizmetlerinin

sunumunda

Mersin

Büyükşehir

Belediyesi Kariyer Merkezi, Mersin Üniversitesi, Çağ Üniversitesi,
Toros Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi ile işbirliği içinde olmak

mersinkargem.meb.gov.tr

Hizmetlerimiz
Kariye Planlama ve Kariyer Yönetimi Eğitimi
Girişimcilik Eğitimi
21. Yüzyıl Yetkinlikleri
Özgeçmiş (CV) Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
Portfolyo Tasarımı Eğitimi
Referans ve Motivasyon Mektubu Yazma
İş Bulma ve İşe Alım Teknikleri Eğitimi
Koçluk ve Mentorlük Hizmeti
Liderlik, Çevik Liderlik ve Etkili Ekip Çalışması Eğitimi
Özgüven, Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi Eğitimi
Etkili İletişim Eğitimi
Diksiyon, Beden Dili Kullanımı ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
Dijital Dünyaya Uyum Eğitimi
İnovasyon ve İmovasyon Eğitimleri
İş'te Engelsiz Yaşam
Sosyal Sorumluluk Bilinci Oluşturma Etkinlikleri
Kariyer Günleri
Kariyer Fuarı
İş Yeri Saha Ziyaretleri
Tanıtım Ve Bilgilendirici Materyal Oluşturma

mersinkargem.meb.gov.trFleepit Digital © 2020